Sunteți pe pagina 1din 38

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI, FACULTATEA DE

ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR, MANAGEMENTUL RESURSELOR


UMANE

PROIECT MARKETING

Prof. coordonator:
Conf. univ. Ciobanu Claudia
Studenți:
Andriescu Tudor Dan
Găină Cătălina căs. Ipati - Constantinescu
Luca Eleonora – Georgiana
MRU, grupa 3

Iaşi
2016

1
CUPRINS

INTRODUCERE......................................................................................................................... 1
CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALĂ A ORGANIZAȚIEI SALVAȚI COPII .. 3
1.1. MISIUNE ȘI OBIECTIVE STRATEGICE .......................................................................... 3
CAPITOLUL II. FUNDAMENTAREA PLANULUI STRATEGIC ..................................... 6
2.1. DESCRIEREA PIEŢEI.......................................................................................................... 6
2.2. ANALIZA SWOT ................................................................................................................. 9
CAPITOLUL III. SERVICIUL NOU LANSAT PE PIAȚĂ ................................................ 11
3.1. DESCRIEREA DETALIATĂ A ACTIVITĂȚILOR .......................................................... 13
Planul de acţiune.......................................................................................................................... 23
CAPITOLUL IV. CAMPANIA DE PROMOVARE ............................................................. 25
4.1. CANALE DE PROMOVARE................................................................................................ 25
4.2. CREAREA MESAJULUI ȘI A NOULUI LOGO .................................................................. 27
4.3. BUGETUL DE PROMOVARE .......................................................................................... 28
CONCLUZII..............................................................................................................................31

ANEXĂ………………………………………………………………………………………...33

2
INTRODUCERE

Proiectul pe care-l vom începe are ca scop reintregrarea socialã a unui număr de 50
copii identificaţi pe străzile Iaşi-ului, cu vârste cuprinse între 6-16 ani, pe o perioada de 12 luni.
De asemenea, se vor regăsi în cadrul acestui proiect şi alte obiective cum ar fi: crearea unei
reţele de 60 de voluntari cu vârste cuprinse între 22-25 ani care să susţină desfăşurarea
activităţilor în cadrul proiectului în Municipiul Iaşi pe perioada celor 12 luni de la înfiinţarea
proiectului; cunoaşterea de către toţi locuitorii judeţului Iaşi, atitudinea care trebuie să o aibă
faţă de copii străzii, pe perioada celor 12 luni ale desfăşurării proiectului; reintegrarea în
sistemul de învăţământ a 50 copii ai străzii cu vârstă cuprinsă între 6-16 ani, identificaţi pe
străzile Municipiului Iaşi, pe perioada desfăşurării proiectului de 12 luni.
De asemenea, noi avem ca și grup ţintă copiii cu vârsta cuprinsă între 6-16 ani ce au fost
identificaţi pe străzile Iaşului şi a căror activitate principală aducătoare de venit o reprezintă
cerşetoria sau mici prestaţii oferite diferitelor persoane. Membrii grupului ţintă trebuie să facă
parte din acea categorie a copiilor străzii care menţin o legătură permanentă cu familia (ziua
aceştia ies în stradă pentru a cerşi sau a presta diferite munci aducătoare de venit datorită
condiţiilor financiare precare în care se află familia, iar seară întorcându-se la familie pentru aşi
petrece noaptea).
Câțiva copii ai străzii nu au fost înscrişi încă într-o formă de învăţământ, iar alţii
datorită incapacităţii familiei de ai trimite la şcoală, nu au mai frecventat cursurile. În alegerea
grupului ţintă vom ţine cont de anumite criterii precum: disponibilitatea familiilor de a participa
în cadru proiectului; perioada de când copii practică cerşetoria sau diferite munci aducătoare de
venit; familiile copiilor să nu aibă mai mult de 3 membrii, iar membrii acestora să nu fie
consumatori de alcool sau de alte substanţe; gradul în care familiile copiilor din grupul ţintă au
interiorizat valorile subculturii sărăciei.
Activităţile principale pe care le vom desfăşura în cadru proiectului vor fi crearea unei
reţele de 60 de voluntari, reintegrarea socială a unui număr de 50 copii ai străzii; realizarea unei
campanii de informare la nivelul municipiului Iaşi; întâlniri cu reprezentanţi ai comunităţii
locale; crearea de grupuri de suport pentru a sprijini familiile să iasă din situaţia de criză în care

1
se află; mobilizarea comunităţii pentru a acorda sprijin acestor familii, precum şi învăţarea de
atitudini pozitive care trebuie să o manifeste faţă de copiii străzii.
Prin campania de informare voi încerca să învăţ comunitatea ce atitudini trebuie să manifeste
faţă de copiii străzii. Voi încerca să responsabilizez familiile pentru creşterea copiilor din
grupul ţintă în interiorul familiilor şi pentru asigurarea nevoilor copilului.

2
CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALĂ A ORGANIZAȚIEI
SALVAȚI COPII
1.1. MISIUNE ȘI OBIECTIVE STRATEGICE

Salvaţi Copiii România este o instituţie cu rol social, a cărei misiune este aceea de a
garanta egalitatea de şanse pentru toţi copiii, indiferent de mediul din care aceştia provin, prin
utilizarea propriei expertize, precum şi prin activităţi de lobby şi advocacy asupra factorilor de
decizie şi mobilizarea liderilor din societatea civilă. Organizația Salvaţi Copiii este o asociație
neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit care, din 1990 militeaza activ pentru
drepturile copilului și protecția copilului în România. În anul 2015, Salvaţi Copiii a împlinit 25
de ani în care membrii acestei asociații au învăţat de la copii că societatea şi lumea în care trăim
se poate schimba, poate fi mai bună şi mai frumoasă, prin educaţie, perseverenţă şi încredere.

În prezent, organizaţia desfăşoară programe în 39 de localităţi, are filiale în 12 judeţe şi


în Bucureşti, peste 6.000 de membri şi mai mult de 1.800 de voluntari, în majoritate tineri.
Organizația Salvaţi Copiii România este membru al Save the Children International, cea mai
mare organizaţie independentă din lume ce promoveaza drepturile copilului si protectia
copilului. De asemenea, misiunea acestei organizații este de a obţine progrese marcante privind
modul în care copiii sunt trataţi şi de a produce schimbări imediate şi de durată în viaţa
acestora. Viziunea membrilor este de a reuși să construiască o lume în care fiecărui copil să-i
fie respectat dreptul la viaţă, protecţie, dezvoltare şi participare.

Am ales această organizație deoarece este singura care chiar face ceva pentru copiii care
nu au aceleași posibilități ca noi restul. O problemă majoră cu care se confruntă România sunt
chiar „copii străzii” - „copiii străzii sunt copii sub 18 ani, care trăiesc în mediul stradal pentru o
perioada mai lungă sau mai scurtă. Ei sunt copii care hoinăresc din loc în loc şi care au
grupurile asemenea lor şi contacte în stradă. Oficial, aceşti copii pot avea drept adresa
domiciliul părinţilor sau o instituţie de ocrotire. Semnificativ este faptul că ei au contacte foarte
puţine sau chiar deloc cu acei adulţi, părinţi, şcoală sau instituţii de ocrotire care au obligaţii
faţă de ei” (Pitulescu, 2000, p.174).

Fundația Salvați Copii are ca și obiective: combaterea tuturor formelor de sărăcie din
toate țările și oferirea unei educație de bună calitate. Conform ultimelor statistici europene, în
anul 2014, 51% dintre copiii din România trăiau în risc de sărăcie sau excluziune socială, media
în statele membre ale UE fiind de 27,8% (Eurostat). România este ţara cu cea mai mare
proporţie de copii în risc de sărăcie – 40% – aflaţi în familii cu intensitate crescută a muncii.
Sărăcia afectează dreptul copiilor la educaţie. Astfel, printre cele mai mici rate de şcolarizare se
înregistrează în regiunile cele mai afectate de sărăcie (în special regiunea de N-E) şi în mediul
rural (care este mult mai afectat de sărăcie decât cel urban).

Această asociație și-a propus ca până în anul 2030 să facă următoarele lucruri:

3
 Să combată sărăcia extremă pentru toate persoanele, indiferent unde se află (în prezent,
se referă la cei care trăiesc cu mai puțin de 5 lei pe zi);
 Să înjumătățească numărul de bărbați, femei și copii care trăiesc în orice altă formă de
sărăcie;
 Aplicarea de sisteme naționale și măsuri de protecție adecvate, pentru toți și, până în
2030, asigurarea unor servicii de sprijin a celor vulnerabili și afectați de sărăcie;
 Asigurarea că toate femeile și toți bărbații, în special cei vulnerabili și cei afectați de
sărăcie, au acces egal la resurse economice și servicii de bază, au drept de proprietate și
control asupra pământului lor și a altor forme de proprietate, au acces la moșteniri,
resurse naturale si la folosirea de noi tehnologii și servicii financiare;
 Creșterea rezilienței (capacitatea de a face față și a depăși problemele) celor vulnerabili
sau afectați de sărăcie, dar și reducerea expunerii și vulnerabilității lor la probleme
climatice extreme și la dezastre și șocuri economice, sociale și de mediu;
 Toate fetele și toți băieții finalizează educația primară și secundară, iar aceasta este
gratuită, echitabilă și de calitate (finalități/ rezultate efective);
 Toate fetele și toți băieții au acces la servicii de dezvoltare timpurie de calitate (îngrijire
și educație), astfel încât să fie pregătiți pentru educația primară;
 Toate femeile și toți bărbații au acces egal la educație tehnică, vocațională și terțiară,
inclusiv universitară, de calitate și accesibilă financiar.
 Creștere substanțială a numărului de tineri și adulți care au abilități relevante, inclusiv
din sfera tehnică și vocațională, pentru angajare, pentru locuri de muncă decente și
pentru inițiative antreprenoriale;
 Eliminarea diferențelor de gen în relație cu educația și asigurarea accesului egal la toate
nivelurile de educație, inclusiv vocațională, pentru persoanele vulnerabile, inclusiv
pentru cele cu dizabilități, populațiile indigene și copiii care se confruntă cu situații
vulnerabile;
 Toți tinerii și o proporție semnificativă a adulților sunt alfabetizați și au achizițiile de
aritmetică de bază;
 Toți beneficiarii de învățământ achiziționează abilitățile și cunoștințele necesare pentru
promovarea dezvoltării durabile, inclusiv în ceea ce privește stilul de viață, drepturile
omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și non-violenței, cetățenia
globală și aprecierea și respectul pentru diversitatea culturală și pentru aportul culturii la
dezvoltarea durabilă;
 Dezvoltarea și îmbunătățirea unităților de învățământ care să fie prietenoase pentru
copil, pentru persoanele cu dizabilități și pentru orice gen, care să asigure un mediu de
învățare sigur, nonviolent, incluziv și eficient (din punct de vedere al finalităților);
 Extinderea substanțială, la nivel global, a numărului de burse accesibile celor din țările
în curs de dezvoltare si, în special, celor din țările mai puțin dezvoltate, pentru accesarea
educației superioare;

4
 Creșterea semnificativă a numărului cadrelor didactice calificate, inclusiv prin
cooperare internațională, pentru formarea cadrelor din țările în curs de dezvoltare și, în
special, a celor din țările mai puțin dezvoltate.1

1
http://salvaticopiii.ro/?id2=00000001#Despre noi.html

5
CAPITOLUL II. FUNDAMENTAREA PLANULUI STRATEGIC

2.1. DESCRIEREA PIEŢEI

Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică,


nonprofit care, din 1990 militează activ pentru drepturile copilului şi protecţia copilului în
România. În anul 2015, Salvaţi Copiii a împlinit 25 de ani în care au învăţat de la copii că
societatea şi lumea în care trăiesc se poate schimbă, poate fi mai bună şi mai frumoasă, prin
educaţie, perseverenţă şi încredere.
Această fundaţie lucrează cu copii, dar şi cu părinţii şi cadrele didactice: armonizarea
acestei triade este esenţială pentru educaţia şi bunăstarea copiilor. În cei 25 de ani, Salvaţi
Copiii a inclus în programele sale 1.150.000 de copii. Cei 1.800 de voluntari s-au implicat în
activităţile directe cu copiii şi partenerii organizaţiei. În prezent, organizaţia desfăşoară
programe în 39 de localităţi, are filiale în 12 judeţe şi în Bucureşti, peste 6.000 de membri şi
mai mult de 1.800 de voluntari, în majoritate tineri. Salvaţi Copiii România este membru al
Save the Children Internaţional, cea mai mare organizaţie independentă din lume ce
promovează drepturile copilului şi protecţia copilului. Organizaţia cuprinde 30 de membri şi
desfăşoară programe în peste 120 de ţări.
Această asociaţie nu are concurenţi deoarece fiecare asociaţie se ocupă de alte segmente
de piaţă şi fiecare instituţie urmăreşte cu totul altceva. Aceştia s-au extins foarte repede şi au
reuşit să acapareze toate oraşele din România. Serviciile oferite de această asociaţie au ajuns să
fie foarte bine privite de persoanele aflate în cauza şi nu numai, datorită faptului că muncesc
din greu să-şi ducă la îndeplinire toate obiectivele propuse. De asemenea, voluntarii sunt foarte
bine instruiţi şi sunt pregătiţi pentru toate situaţiile. Asociaţia are că şi grup ţintă toţi copiii de
toate vârstele care se află într-un impas şi au nevoie de un sprijin, atât financiar cât şi
educaţional.

6
În acest moment, există un număr aproximativ de 100 de ONG-uri care activează ca şi
asociaţii umanitare. Se ocupă de sănătatea mamelor şi copiilor, de educaţia copiilor şi de
drepturile acestora. Principale asociaţii la fel de importante sunt: Fundaţia Mereu Aproape,
Asociaţia Împreună Pas cu Pas, Fundaţia Regina Maria, Fundaţia Ana, Asociaţia şi Eu Pot etc.
Dincolo de segmentele de piaţă, strategiile marilor competitori sunt diferite atunci când
portofoliile lor de branduri sunt privite în ansamblu.
Am precizat mai sus că fiecare asociaţie se axează pe diferite segmente de piaţă,
ocupându-se pe activităţi diferite: Fundaţia Mereu Aproape se ocupă de sprijinirea prin
programele lor a persoanelor din mediile defavorizate etc.

DESCRIEREA CATEGORIILOR DE SERVICII OFERITE DE FUNDAŢIA SALVAŢI


COPIII:

Fundaţia Salvaţi Copiii se ocupă de:


 Drepturile copiilor;
 Combaterea violenţei;
 Educaţie preşcolară;
 Centre educaţionale;
 Formarea copiilor;

7
 Importanţa fiecărui copil.2

Fundaţia Salvaţi Copiii are numeroşi parteneri, cum ar fi:


PARTENERI CORPORATE: Kaufland România, Dorna, Lidl România, Fundaţia
Orange, Banca Comercială Română, GSK România , Cora Sun Plaza, Selgros, Reckitt
Benckiser, Henkel România, OMV Petrom şi Fundaţia IKEA.
PARTENERI MEDIA: PARTENERI INSTITUȚIONALI:

2
http://salvaticopiii.ro/?id2=0002#Ce facem.html

8
2.2. ANALIZA SWOT

Una dintre cele mai folosite metode pentru analiză mediului şi elaborarea
planurilor strategice este chiar metodă SWOT, care ia în considerare punctele ţări şi
punctele slabe pentru factorii interni iar pentru cei externi se ia în considerare
oportunităţile şi ameninţările.

Punctele tari ale acestei fundaţii sunt:


 Programul flexibil al voluntarilor;
 Bucuria de a ajută;
 Voluntari implicaţi;
 Satisfacţia de a ajuta fără a primi recompense;
 Autoperfecţionarea continuă;
 Preocupări pentru o ofertă educaţională de calitate în majoritatea instituţiilor de
învăţământ publice şi particulare;
 Realizarea unor parteneriate între unităţile şcolare şi diversele instituţii de la nivel local
şi judeţean, precum şi ONG-uri pentru implementarea de proiecte educaţionale comune;
 Înţelegerea problemelor cetăţenilor, prin apropiere, consultare;
 Capacitate de identificare a problemelor din domeniul social.

Punctele slabe reprezintă impedimentele care ne împiedică să ne îndeplinim misiunea şi


să atingem potenţialul nostru deplin. Aceste deficienţe deteriorează influenţele asupra
succesului organizaţional şi a creşterii. Salvaţi Copiii are următoarele puncte slabe:
 Nesiguranţă materială;
 Nesiguranţa atingerii obiectivelor;
 Procesul complex de luare a deciziilor;
 Nesiguranţa voluntarilor;
 Scăderea ofertei educaţionale în învăţământ;
 Lipsa de personal; prin lipsa asistenţilor sociali calificaţi, a psihologilor şi medicilor.

Oportunităţile asociaţiei Salvaţi Copiii sunt:


 Crearea de instrumente de comunicare eficiente;
 Organizare unor grupuri de informare;

9
 Dezvoltarea centrelor de informare a cetăţenilor;
 Crearea de materiale informative (pliante);
 Promovarea parteneriatelor public-privat pentru susţinerea dezvoltării serviciilor
sociale;
 Organizarea de campanii publice privind serviciile sociale;
 Promovarea conceptului de familie.

Ameninţările asociaţiei:
 Abandonul copiilor faţă de acest nou proiect creat pentru ei;
 Lipsa unor studii/analize de impact care să reflecte realitatea şi impactul social pe care îl
are fenomenul copiilor străzii;
 Instabilitate financiară;
 Instabilitate climat economic.

10
CAPITOLUL III. SERVICIUL NOU LANSAT PE PIAȚĂ

Obiectivul principal al acestui proiect este reintregrarea socialã a unui număr de 50


copii identificaţi pe străzile Iaşi-ului, cu vârste cuprinse între 6-16 ani, pe o perioada de 12 luni.
De asemenea, se vor regăsi în cadrul acestui proiect şi alte obiective cum ar fi: crearea unei
reţele de 60 de voluntari cu vârste cuprinse între 22-25 ani care să susţină desfăşurarea
activităţilor în cadrul proiectului în Municipiul Iaşi pe perioada celor 12 luni de la înfiinţarea
proiectului; cunoaşterea de către toţi locuitorii judeţului Iaşi, atitudinea care trebuie să o aibă
faţă de copii străzii, pe perioada celor 12 luni ale desfăşurării proiectului; reintegrarea în
sistemul de învăţământ a 50 copii ai străzii cu vârstă cuprinsă între 6-16 ani, identificaţi pe
străzile Municipiului Iaşi, pe perioada desfăşurării proiectului de 12 luni.
Grupul ţintă din cadru proiectului este constituit din copii cu vârstă cuprinsă între 6-16
ani ce au fost identificaţi pe străzile Iaşului şi a căror activitate principală aducătoare de venit o
reprezintă cerşetoria sau mici prestaţii oferite diferitelor persoane. Membrii grupului ţintă
trebuie să facă parte din acea categorie a copiilor străzii care menţin o legătură permanentă cu
familia (ziua aceştia ies în stradă pentru a cerşi sau a presta diferite munci aducătoare de venit
datorită condiţiilor financiare precare în care se află familia, iar seară întorcându-se la familie
pentru aşi petrece noaptea).
Obiectivele noastre vor fi atât de implementare cât și de impact. Vom începe cu
obiectivele de implementare care se referă la procesul prin care se intervine pentru modificarea
situației grupului țintă, reprezentând sensul activităților propuse și modul lor de realizare,
accentul fiind pus pe ceea ce face inițiatorul, fără a avea în vedere modificările finale în
situația grupului-țintă.
Obiectiv de implementare:
 Crearea unei rețele de 60 voluntari cu vârste cuprinse între 22-25 ani care să susțină
desfășurarea activităților în cadrul proiectului din municipiul Iași pe perioada celor 12
luni de la înfințarea proiectului.
Obiective de impact – se referă la modificările așteptate în situația grupului-țintă de către
inițiatori, cu scopul îmbunătățirii situației inițiale (în sensul dorit), la rezultatele așteptate în
rândul grupurilor țintă, la comportamente intenționate și încurajate pe parcursul derulării
proiectului. Aceste obiective sunt:

11
 Cunoaşterea de către toţi locuitorii judeţului Iaşi, atitudinea care trebuie să o aibă faţă de
copii străzii, pe perioada celor 12 luni ale desfăşurării proiectului.
 Reintegrarea în sistemul de învăţământ a 50 copii ai străzii cu vârstă cuprinsă între 6-16
ani, identificaţi pe străzile Municipiului Iaşi, pe perioada desfăşurării proiectului de 12
luni.
 Responsabilizarea familiei de origine a celor 50 copii privind asigurarea unui climat
familial favorabil dezvoltării normale şi asigurării securităţii sociale a copilului.

12
3.1. DESCRIEREA DETALIATĂ A ACTIVITĂȚILOR

Obiective de implementare: Crearea unei reţele de 60 de voluntari cu vârste


cuprinse între 22-25 ani care să susţină desfăşurarea activităţilor în cadrul
proiectului în Municipiul Iaşi pe perioada celor 12 luni de la înfiinţarea
proiectului.
A1.1. Identificarea şi selectarea voluntarilor
Voi urmări ca în cadrul reţelei de voluntari să fie 8 voluntari de la Facultate de
Jurnalism. Voluntarii trebuie să fie studenţi, în special din anul 3 la specializările
Sociologie şi Asistenţă Socială. Identificare şi selecţia voluntarilor se va face în primele
două săptămâni de la începutul desfăşurării proiectului.
Selecţia se va face pe baza de dosare + un interviu. La interviu vor fi prezenţi ca şi
evaluatori asistentul social şi psihologul.

A 1.2. Încheierea contractului de voluntariat


Contractul de voluntariat se va încheia între managerul proiectului şi fiecare voluntar
şi va cuprinde atribuţiile şi responsabilităţile voluntarului în cadrul proiectului.

A 1. 3. Instruirea voluntarilor
Instruirea voluntarilor se va realiza pe o perioada de 4 săptămâni după selecţia
acestora. Instruirea se va face prin participarea voluntarilor la traininguri organizate şi
susţinute fie de asistenţii sociali, fie de psiholog, în funcţie de specificul fiecărei
întâlniri de training. Pe parcursul celor 4 săptămâni de instruire voi organiza 8
traininguri a câte 4 ore fiecare, câte 2 în fiecare săptămână.
Fiecare întâlnire de training va avea o tema specifică ce va oferi voluntarilor o imagine
de ansamblu asupra fenomenului copiilor străzii, dar în special, o imagine asupra
practicii de cerşetorie a acestora, precum şi o imagine asupra efectele acestui fenomen.
Se va face o scurtă evaluare a voluntarilor prin aplicarea unui chestionar. După
terminarea trainingului li se va aplica un nou chestionar.

13
A 1.4. Stabilirea orarului de lucru cu voluntarii precum şi stabilirea responsabilului cu
coordonarea voluntarilor.
Fiecare voluntar trebuie să facă în cadrul proiectului patru ore de voluntariat pe
săptămână. Responsabilul cu coordonarea activităţii voluntarilor va fi psihologul, el va
structura orarul voluntarilor, astfel încât să existe cel puţin în fiecare zi a săptămânii 6
voluntari disponibili.

A 1. 5. Închirierea unei sãli de conferinţe


Voi avea nevoie în cadru proiectului de două săli de conferinţă, 8 ore pe sãptãmãnã pe
o perioadã de 11 luni. Sălile îmi vor fi puse la dispoziţie de către Primăria Iaşi. De
asemenea, vor fi folosite pentru organizarea procesului de selecţie, recrutarea
personalului din cadrul proiectului (asistent social, psiholog, contabil). De asemenea şi
pentru selecţia celor 60 de voluntari .
Sălile vor mai fi folosite pentru activităţi precum: realizarea de întâlniri publice cu
reprezentanţii comunităţii locale, realizarea de traininguri de instruire a voluntarilor, de
conferinţe, va constitui locul de suport, vizionarea documentarelor privind copii străzii
de către familiile copiilor grupului ţintă.

A 1.6. Achiziţionarea unui numãr de 60 tricouri inscripţionate


Voi realiza un număr de 60 tricouri inscripţionate pe care le vor purta voluntarii în
timpul activităţilor de distribuire a pliantelor, tricourile vor fi asfel inscripţionate încât
să prezinte campania de informare precum şi sloganele principale ale acesteia.

A 1.7. Închirierea unui spaţiu pentru stabilirea unui sediu şi dotarea acestuia cu utilităţi
Voi avea în cadru proiectului nevoie de un spaţiu pentru a-mi stabili sediu proiectului,
sediu va fi pus la dispoziţie de cãtre Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”
Iaşi, pe o perioadã de 12 luni cãt se va desfãsură proiectul.

Obiectiv de impact: Cunoaşterea de către toţi locuitorii judeţului Iaşi, atitudinea


care trebuie să o aibă faţă de copii străzii, pe perioada celor 12 luni ale desfăşurării
proiectului.

14
A 2.1. Voi colabora cu două dintre cele mai renumite ziare locale Iaşi pentru scrierea
unei rubrici cu privire la problemele şi riscurile la care sunt supuşi copii străzii.
Voi urmări ca în cadrul reţelei de voluntari creaţi să am 8 studenţi de la Facultatea de
Jurnalism, care vor scrie opt articole pe luna pe toate perioada desfăşurării proiectului
despre problematica copiilor străzii. Articolele vor cuprinde informaţii despre copii
străzii, despre problemele cu care s-au confruntat/se mai confruntă şi despre drepturile
pe care aceştia le au.
Articolele vor prezenta treptat fenomenul copiilor străzii plecând de la explicarea
apariţiei acestuia, cauzele care au facilitat apariţia, evidenţierea apoi a „exploziei”
acestui fenomen, precum şi prezentarea actuală a acestui fenomen, apoi articolele se vor
concentra pe categoria copiilor străzii care cerşesc (grupul ţintă al acestui proiect)
prezentând urmările ce ar putea interveni dacă comunitatea încurajează cerşetoria (şi
anume dependenţa, intervenţia serviciilor speciale dificilă).

A.2.2. Realizarea de întâlniri publice de către managerul de proiect la care să fie invitaţi
reprezentanţi ai comunităţii locale şi ai patronilor. Scopul acestor întâlniri este unul
informativ, întâlnirea având însă şi rolul de a sensibiliza reprezentanţi ai comunităţii
locale şi patronale privind fenomenul copiilor străzii.

A.2.3. Realizarea unei campanii de informare la nivelul Municipiului Iaşi privind


fenomenul copiilor străzii.
Campania de informare se va realiza la nivelul municipiului Iaşi şi se va desfăşura pe o
perioada de 6 luni. Campania va cuprinde realizări de pliante, broşuri care vor fi
împărţite de reţeaua de voluntari aleasă.
Modul de realizare al broşuri este foarte important, deoarece încerc ca prin această
campanie să schimb mentalitatea oamenilor influenţată de ideile religioase care îi
îndeamnă la milă. Nu doresc ca prin această acţiune oamenii să renunţe la acte
filantropice, ci doresc să înveţe noi comportamente prin care să-şi manifeste aceste acte
de caritate. Se ştie că una dintre cauzele care au contribuit la extinderea cerşetoriei în
rândul copiilor străzii este faptul că aceasta a fost încurajată, chiar de către noi, cei care
contribuim cu acel mic sprijin financiar dat acestora.

15
Campania de informarea are drept scop principal învăţarea de către cei cărora li se
adresează de noi comportamente şi atitudini faţă de copii întâlniţi pe stradă care cerşesc
pentru diminuarea acestui fenomen în rândul copiilor străzii.

A.2.4. Editarea broşurilor şi pliantelor


Această activitate presupune editarea broşurilor şi pliantelor împărţite în cadrul
campanie de informare. Vor fi realizate un număr de 14000 de pliante cu o valoare
estimată la 0,30 euro pliantul.

A.2.5. Distribuirea pliantelor şi broşurilor realizate în cadru campaniei de informare


Această activitate va fi realizată de către reţeaua de 60 de voluntari pe care o voi alege
în cadru proiectului. Voi urmării ca împărţirea pliantelor să se desfăşoare pe toată rază
oraşului Iaşi. Voi edita în cadru proiectului 14000 de pliante şi broşuri. Coordonatorul
voluntarilor - psihologul este cel care se va ocupa de organizarea distribuţiei pliantelor,
precum şi de alegerea locului unde acestea vor fi distribuite. Locurile alese pentru
distribuirea pliantelor vor fi cele aglomerate din centru oraşului, însă nu se vor neglija
nici cartierele mărginaşe (de exemplu: Piaţă Unirii, Copou, Păcurari, Alexandru etc.).

A.2.6. Realizarea de emisiuni radio


Voi realiza în cadrul proiectului emisiuni radio - două ore pe săptămână pe toată
perioda desfăşurării campaniei de informare de şase luni. La emisuni vor fi invitaţi
speciali care vor vorbi despre problemele copiilor străzii, de asemenea emisiunea se va
desfăşura într-un mod dinamic presupunând intervenţia ascultătorilor prin numărul de
telefon din cadrul postului de radio. Radio ascultătorii ce vor intră în direct în cadrul
emisiunii vor fi întrebaţi care este părerea lor despre problema copiilor străzii şi vor fi
rugaţi să propună idei pentru rezolvarea acestei probleme.

A.2.7. Întâlniri de două ori pe luna cu reprezentanţi ai Poliţiei Comunitare, precum şi cu


reprezentanţi ai DGASPC din cadrul Serviciului de Urgenţe - Biroul Copii Străzii:
pentru a efectua o mică statistică a evoluţiei pe perioada desfăşurării proiectului, a
fenomenului copii străzii din Iaşi. Scopul acestor întâlniri este acela de a vedea care sunt

16
rezultatele campaniei de informare, dacă apar noi cazuri de copii ai străzii pe perioada
desfăşurării proiectului, dacă se reduce numărul acestora.
De asemenea voi dori să aflu dacă se observă o schimbare în
comportamentul/atitudinea oamenilor faţă de copii străzii din punctul de vedere al
Poliţiei şi a DGASPC-ului.

Obiectiv de impact: Reintegrarea în sistemul de învăţământ a 50 copii ai străzii cu


vârstă cuprinsă între 6-16 ani, identificaţi pe străzile Municipiului Iaşi, pe
perioada desfăşurării proiectului de 12 luni.

A.3.1. Identificarea şi selecţia copiilor


Identificarea şi selecţia celor 50 copii ai străzii se va desfăşura pe străzile municipiului
Iaşi. Selecţia acestora se va desfăşura pe baza mai multor criterii, cum ar fi:
- vârstă acestora trebuie să fie cuprinsă între 6 şi 16 ani;
- principala ocupaţie a acestor copii să fie cerşitul;
- copii trebuie să menţină un contact permanent cu familia de origine, ziua să fie trimişi
de familie în stradă să cerşească iar noaptea să şi-o petreacă în sânul familiilor;
- gradul ridicat de cooperare a familiilor celor 50 copii privind reintegrarea familială a
acestora; nivelul de sărăcie în care se află familiile copiilor (deoarece dorim să-i
susţinem financiar cu un venit de 800 lei pe luna pentru a se mobiliza în creşterea
copiilor); perioada de timp de când practică cerşetoria; copii vor fi de ambele sexe.

A.3.2. Încheierea unui contract, stabilirea planului de acţiune


Contractul se va încheia între managerul proiectului şi fiecare familie a copiilor
selectaţi care va prevedea îndatoririle şi obligaţiile. Se va stabili şi un acord verbal
individual cu cei 50 copii selectaţi în cadrul proiectului.
Principala obligaţie a familiei, aşa cum reiese din contract ar fi aceea ca familiile să nu-
şi mai trimită copii la cerşit, obligaţia de a coopera cu echipa din cadrul proiectului, de a
lua parte la activităţi specifice în cadrul proiectului, precum şi obligaţia lor de a fi de
acord cu găsirea unui loc de muncă.

17
A.3.3. Evaluarea stării de sãnãtate a copiilor şi înscrierea acestora la un medic de
familie
După ce voi realiza selecţia copiilor din grupul ţintă voi face o evaluare individualã a
stãrii de sãnatate a copiilor. Ţinând cont de faptul că aceşti copii provin dintr-un mediu
cu un înalt risc de îmbolnăvire şi de a contacta diferite boli, aceastã evaluare este
absolut necesarã. Se ştie că cea mai mare parte a copiilor străzii suferă de SIDA, precum
şi de numeroase boli contagioase, care datoritã stilului de viaţă şi a lipsei standardelor
minime de igienã, contamineazã un segment mare din aceastã populaţie. Voi înscrie
copii la un medic de familie pentru a supraveghea starea de sănătate a acestora.

A.3.4. Înscrierea copiilor într-o formă de învăţământ sau crearea unei şcoli speciale
pentru aceşti copii
Grupul ţintă al proiectului l-am constituit din copii cu vârstă cuprinsă între 6 şi 16 ani,
deoarece m-am gândit că cei cu vârste mici, cum ar fi 6 – 10 ani se vor putea integra
(reintegra) mai uşor într-o formă de învăţământ. Categoria de vârstă cuprinsă între 12 –
16 ani, în funcţie de nivelul studiilor voi încerca să-i reintegrez în sistemul de
învăţământ. Dacă nu se vor putea reintegra aceşti copii, voi înfiinţa o şcoală specială
pentru aceştia şi bine înţeles voi angaja cei mai buni educatori/profesori şi tot ce mai
este nevoie pentru siguranţa lor.
Aici intervine şi una dintre obligaţiile familiei copilului, aceea de a sprijini şi
supraveghea dacă copilul odată integrat în sistemul de învăţământ îl va frecventa.

A.3.5. Cumpărarea de rechizite şcolare pentru copii


Dacă voi reuşi să-i înscriu într-o formã de învãtãmãnţ corespunzãtoare vãrstei lor voi
achiziţiona rechizite şcolare pentru toţi cei 50 copii.

A.3.6.Consilierea psihologică individuală a celor 50 copii


Aceşti 50 de copii ai străzii au fost scoşi dintr-un mediu cu alte valori şi norme în
stradă iar tocmai din acest punct de vedere ei au nevoie de o consiliere care va avea ca
scop schimbarea comportamentelor deviante, a mentalităţilor şi a normelor deviante

18
interiorizate de aceşti copii şi învăţarea de noi comportamente care îi va ajuta să se
integreze/reintegreze social.

A.3.7. Realizarea de cursuri cu privire la cunoaşterea drepturilor şi libertăţile copilului


Ştim că toţi copii au drepturi, multe dintre aceste drepturi sunt încălcate. Încălcarea
acestor drepturi nu manifestă nici un fel de opoziţie din partea copiilor tocmai pentru că
aceştia nu şi le cunosc. Copii sunt o categorie vulnerabilă a populaţiei şi nu se pot apară
singuri. Ei acceptă diferite comportamente deviante care şi le însuşesc. Ei realizează că
sunt diferiţi de ceilalţi copii de vârstă lor, şi doresc să fie şi ei ca ceilalţi, însă nu îşi pot
schimbă comportamentul pentru că nu cunosc alte comportamente şi atitudini. Aplicând
concret la grupul ţintă al nostru drepturile copilului sunt flagrant încălcate (începând de
la dreptul la joacă şi până la dreptul la securitate şi îngrijire părintească). Aceşti copii
sunt exploataţi economic de către părinţii lor fiind transformaţi în “mici adulţi”
aducători de venit.

A.3.8. Închirierea unui microbuz


Voi închiria un microbuz pentru transportul copiilor din grupul ţintă într-o tabără de
şcoală. Tabăra se va desfăşura pe o perioada de 14 zile.

A.3.9. Înscrierea copiilor pe perioada vacanţei la o tabăra de vara


Pe perioada vacanţei de vara, copii participanţi la proiect vor fi duşi într-o tabăra, fie la
munte, fie la mare. Pentru marea majoritate a acestora va fi o experienţă unică, unii
dintre ei probabil nu au ieşit niciodată din localitatea în care s-au născut.

A.3.10. Monitorizarea evoluţiei şcolare a celor 50 copii, precum şi a gradului de


integrare în grupul şcolar
Integrarea în grupul şcolar a acestor copii poate fi rezultatul schimbării
comportamentului deviant cu un comportament pozitiv. Integrarea în grupul şcolar
presupune internalizarea anumitor norme, reguli de grup.

19
Integrarea în grupul şcolar ar putea fi un indicator al activităţii de consiliere a copiilor.
Evoluţia şcolară se referă la gradul de adaptare al acopilului la cerinţele sistemului
şcolar, precum şi progresele înregistrate de acesta.
Acei copii care manifestă un anumit interes pentru o materie şcolară, pentru anumite
activităţi şcolare vor fi sprijiniţi pentru a dezvolta în ei acest interes. Acest lucru este
important pentru copil, deoarece interesul pentru o anumită materie şcolară creează o
motivaţie, vise şi în final dorinţa de a-şi îndeplini acele dorinţe.

Obiectivul 4: Responsabilizarea familiei de origine a celor 50 copii privind


asigurarea unui climat familial favorabil dezvoltării normale şi asigurării
securităţii sociale a copilului.

A.4.1. Sprijin financiar acordat familiei


Sprijinul financiar acordat familiei va susţine această pentru a menţine copilul în
mediul familial – venit de 800 lei pe luna timp de 12 luni.

A.4.2. Şedinţe de consiliere a familiei


Consilierea familială se va efectua fie de către asistentul social, fie de către
psiholog şi are rolul de a prezenta familiei efectele negative care se pot răsfrânge asupra
copilului în mediul stradal.

A.4.3. Crearea de grupuri suport constituite din familiile celor 50 copii


Scopul acestor grupuri este acela de a crea o interacţiune între aceste familii,
interacţiune ce le-ar putea ajută să-şi rezolve diferitele probleme care le au acestea.
Aceste grupuri vor avea rolul de a oferi un suport moral celor 50 familii în depăşirea
unei situaţii de criză, prin discuţii cu persoane care au aceleaşi probleme.

A.4.4.Prezentarea în cadru grupului de suport familial a unor documentare cu copii


străzii
Voi prezenta familiilor celor 50 copii documentare despre copiii străzii acestea fiind
filmate în cadrul unor cercetări. .

20
A.4.5.Realizarea de traininguri cu participarea familiilor celor 50 copii având ca temă
principală prezentarea etapelor dezvoltării copilului
Aceste traininguri au rol informativ. Doresc ca prin acestea, familiile să cunoască
etapele de dezvoltare a copilului, nevoile fundamentale ale acestora, precum şi
consecinţele neîndeplinirii acestor nevoi ale copiilor.

A.4.6.Realizarea unei întâlniri cu membrii celor 50 familii a copiilor şi invitarea unui


specialist pentru explicarea acestei probleme care este foarte gravă
Prin realizarea unei asfel de întâlniri doresc ca familiile celor 50 copii să cunoascã,
care sunt drepturile, libertăţile fundamentale ale copiilor, de asemenea doresc să ştie
care sunt obligaţiile lor ca părinţi în îndeplinirea acestor drepturi, precum şi sancţiunile
la care pot fi traşi prin nerespectarea acestor drepturi.

A.4.7.Încheierea unui parteneriat cu Mitropolia Ortodoxă Română


Prin încheierea acestui parteneriat preoţii din parohiile care aparţin acestor familii vor
trebui să se implice mai mult în consiliere şi sprijin acordat familiilor.

A.4.8. Asistarea membrilor familiei din care provin cei 50 copii pentru găsirea unui loc
de muncă.
Cea mai frecventă cauză pentru care familiile îşi trimit copii la cerşit este sărăcia,
membrii acestor familii neavând nici un venit. Cea mai mare parte a membrilor familiei
pot fi încadraţi în muncă. Asistentul social oferă consiliere în vederea găsirii unui loc de
muncă, precum şi consiliere pentru păstrarea acelui loc de muncă. De asemenea voi
încerca sã înscriu membrii acestor familii la cursuri de recalificare organizate gratuit de
către AJOFM Iaşi.

A.4.9. Căutarea de resurse în comunitatea din care provin familiile pentru sprijinirea
familiilor din care provin copii membrii ai grupului ţintă.

21
Când spun căutare de resurse, nu mă refer la resurse materiale, ci la identificarea
anumitor persoane, anumitor patroni de magazine care pot sprijini familiile (fie cu
alimente, fie cu îmbrăcăminte sau încălţăminte).

A.4.10. Crearea unui grup de socializare de Donaţie (donaţie financiară, îmbrăcăminte,


încălţăminte sau alimtente) pentru familiile celor 50 de copii ai străzii cât şi pentru
aceştia.

22
Planul de acţiune

Activitatea
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
x
A.1.1.Identificarea şi selecţia personalului din
cadru proiectului;
A.1.2.Identificarea şi selecţia voluntarilor; x
A.1.3.Încheierea contractului de voluntariat; x
A.1.4.Instruirea voluntarilor; x
A.1.5.Stabilirea orarului de lucru a
voluntarilor, precum şi a responsabilului cu
coordonarea voluntarilor; x

A.1.6.Închirierea unei sãli de conferintã; x x x x x x x x x x x


A.1.7. Achiziţionarea unui numãr de 60 de
tricouri, inscripţionate; x

A.2.1.Închirierea unui spaţiu pentru stabilirea


sediului; x x x x x x x x x x x x

A.2.2. Colaborarea cu două dintre cele mai


renumite ziare locale Iaşi; x x x x x x x x x x

A.2.3.Realizarea de întâlniri publice cu


reprezentanţii comunităţii locale. x x x x

A.2.4.Realizarea unei campanii de informare


la nivelul municipiului Iaşi x x x x x x

A.2.5. Editarea broșurilor, plianelor; x


A.2.6. Distribuirea pliantelor şi broșurilor; x x x
A.2.7.Realizarea de emisiuni radio; x x x x x x
A.3.1. Întâlniri cu reprezententi ai
Poliţiei, precum şi cu reprezentanţi ai
DGASPC; x x x x x x x x x x

A.3.2.Identificarea şi selecţia copiilor, din


grupul ţintă; x

A.3.3.Stabilirea planului de actiune împreunã


cu copii; x

A.3.4.Evaluarea stãrii de sãnãtate a copiilor; x


A.3.5.Înscrierea copiilor într-o formã de x

23
învăţãmãnţ

A.3.6.Consilierea psihogicã a celor 50 copii; x x x x x x x x x x x


A.3.7.Realizarea de concursuri cu particitarea
copiilor din grupul tintã; x x x x x x x x x x

A.3.8.Inchirierea unui microbuz; x


A.3.9.Înscriere copiilor într-o tabãrã de varã; x x x
A.3.10.Monitorizarea evoluţiei şcolare; x x x x x x x x x x
A.4.1. Sprijin financiar acordat familiei x x x x x x x x x x x
A.4.2.Şedinţe de consiliere familială; x x x x x x x x x x
A.4.3.Crearea unor grupuri de suport familial; x x x x

A.4.4.Prezentarea familiilor a unor


documentare cu copiii strãzii; x

A.4.5. Realizarea de traininguri cu


participarea familiilor; x x x

A.4.6.Realizarea unei întâlniri cu membrii


celor 50 familii a copiilor şi invitarea unui
specialist pentru explicarea acestei probleme
care este foarte gravă x

A.4.7.Încheierea unui parteneriat cu


Mitropolia Ortodoxă Română x x x x
A.4.8. Asistarea membrilor familiei din care
provin cei 50 copii pentru găsirea unui loc de
muncă x x x
A.4.9.Identificarea de resurse pentru
sprijinirea familiilor, în comunitate x
A.4.10. Crearea unui grup de socializare de
Donaţie X x x x x x x x x x x x
A.4.11.Evaluarea rezultatelor proiectului x

24
CAPITOLUL IV. CAMPANIA DE PROMOVARE
4.1. CANALE DE PROMOVARE

Canalele de comunicare sunt căi publice sau private prin care mesajele călătoresc, cu
ajutorul diverselor suporturi. Canalele publice sunt pentru mass-media, fiind disponibile oricui
vrea să subscrie, să se conecteze la acel post sau să intre în cont pe site. Canalele private sunt
pentru media tipărită şi electronică a organizaţiilor, fiind destinate către un individ sau grup ales
anume.

Canalele de promovare pe care le-am folosit la nivel extern au fost publicaţiile, audiovizual
(filme, diapozitive, filmări, media, medii specializate disponibile audienţelor externe, cum ar fi
prezentările de slide-uri etc.) precum şi internetul.

În ceea ce privesc publicaţiile, angajaţii voluntari aleşi vor împărţi 14000 pliante şi broşuri
în orașul Iași iar distribuția acestora se va face în zonele agglomerate din centrul orașului însă
nu se vor neglija cartierele mărginașe. De asemenea, s-a realizat o campanie de informare a
locuitorilor din municipiul Iaşi pentru a face cunoscut fenomenul copiilor străzii.

Pentru a face cunoscută problema copiilor străzii voi colabora cu două dintre cele mai
renumite ziare locale Iași și voi apela la emisiuni radio în cadrul emisiuniunilor radio au fost
invitaţi speciali care vorbeau despre problemele copiilor străzii. De asemenea, emisiunea s-a
desfăşurat într-un mod dinamic presupunând intervenţia ascultătorilor prin numărul de telefon
din cadrul postului de radio. Radio ascultătorii au intrat în direct în cadrul emisiunii şi au fost
întrebaţi care este părerea lor despre această problemă şi au fost rugaţi să propună idei pentru
rezolvarea ei.

La nivel intern am folosit chestionarele pentru a afla părerea oamenilor despre acest proiect
și pentru a ne da alte idei pentru rezolvarea copiilor străzii. Odată cu creşterea gradului de
penetrare a calculatoarelor şi a internetului în România, creşte şi numărul potenţialilor clienţi ce
utilizează internetul ca mijloc de informare iar ca urmare a acestor două tendinţe, creşte şi
numărul firmelor care investesc în promovarea on-line. Motivul pentru care comunicarea on-
line merită un tratament special este acela că informația este una dintre resursele

25
economice critice ale națiunii – pentru industriile producătoare cum ar fi întreprinderile,
pentru economia țării și securitatea națională.

Consider că mediul on-line prezintă multe avantaje în comparaţie cu cel offline, avantaje
dintre care se evidenţiază interactivitatea, gradul ridicat de noutate, o foarte bună ţintire a
segmentelor vizate şi costurile reduse. Comunicarea online reprezintă o tehnică necesară
pentru orice entitate din sfera publică sau privată. Acest mediu de comunicare își continuă
ascensiunea către a devein principala sursă din formare a publicului în următorii ani. Asadar,
online-ul este canalul de comunicare cu cea mai rapidă expansiune din istoriaomenirii.

26
4.2. CREAREA MESAJULUI ȘI A NOULUI LOGO

Noi am încercat să creăm un slogan şi logo serviciului nou conceput pentru a scoate în
evidenţă importantă acestei probleme cu care ne confruntăm, şi anume copiii străzii. Mesajul
este unul simplu şi scurt că să pună mai repede pe gânduri toţi locuitorii României, fiind o
problema de o importantă majoră care este foarte neglijată. Culorile folosite sunt mov, verde şi
albastru. Culoarea mov exprimă creativitate şi inteligenţă şi nu puţine sunt brandurile de
success care folosesc această culoare. Culoarea verde este asociată cu naturaleţea, educaţia,
spiritul adventurier, ecologia şi cu natură iar culoarea albastru este caracterizată prin
credibilitate, profesionalism, putere, încredere şi concentrare.

27
4.3. BUGETUL DE PROMOVARE

Bugetul Proiectului Perioada totala a proiectului

Cheltuieli Unitatea Nr. de unitati Valoare unitara Suma solicitata Contributia Total
(Euro) partenerilor
pe proiect
1.Resurse umane
1.1 Manager (full time) Luna 12 600 7200 0 7200
1.2 Asistent social (full time) Luna 11 450 4950 0 4950
1.3 Psiholog (full time) Luna 11 450 4950 0 4950
1.4 Contabil(part time) Luna 10 300 3000 0 3000
1.4 60 Voluntari Ora 6720 1 6720 0 6720
Subtotal Resurse umane 26820 0 26820
2. Transport
2.1. Transport: benzina Luna 12 210 2520 0 2520
Subtotal Transport 2520 0 2520
3. Echipamente si accesorii
3.1 Autoturism buc 1 8000 0 8000 8000
3.2 Piese schimb autoturism Trim 3 150 450 0 450
3.3 Asigurare auto an 1 47 47 0 47
3.4 Calculator Buc 8 800 6400 0 6400
3.5 Birou buc 8 50 400 0 400
3.6 Imprimanta buc 4 200 800 0 800
3.7 Telefon fix buc 1 10 10 0 10
3.8 Telefon mobil buc 5 100 500 0 500
3.9 Televizor buc 1 350 350 0 350
3.10 DVD buc 1 250 250 0 250
3.11 Sistem audio buc 1 300 300 0 300
3.12 Scaune buc 100 20 2000 0 2000
3.13 Dulap buc 2 50 100 0 100
3.14 Mocheta mp 20 15 300 0 300
Subtotal Echipamente si accesorii 11907 8000 19907
4. Sediu/costuri strict aferente proiectului
4.1 Chiria sediu luna 12 300 0 3000 3000
4.2 Inchiriere microbus zi 7 100 0 700 700
4.3 Inchiriere sala conferinta ora 128 25 0 3200 3200
4.4 Consumabile luna 12 150 1800 0 1800
4.5 Cost abonament telefon fix luna 12 60 720 0 720
4.6 Cost abonamente telefoane mobile (5) luna 11 45 495 0 495
4.7 Intretinere sediu luna 12 100 0 1200 1200
4.8 Abonament internet luna 12 50 600 0 600
Subtotal Sediu/costuri strict aferente proiectului 3615 8100 11715
5. Alte costuri/Servicii
5.1 Sprijin financiar acordat familiilor(50) copiilor luna 12 200 2400 0 2400
membrii ai grupului tinta
5.2 Editarea de articole in ziarele locale 25 27 675 0 675
bilunar
5.3 Pliante-brosuri buc 14000 0,30 4200 0 4200
5.4 Emisiuni radio ora 12 300 3600 0 3600
5.5 Conferinte cu reprezentantii comunitatii locale conf 5 175 875 0 875
5.6 Rechizite scolare buc 50 90 4500 0 4500
5.7 Afise buc 1000 1 1000 0 1000
5.8 Premii pentru concurs (carti ) buc 55 10 550 0 550
5.9 Tabara pentru copii din grupul tinta(50) copil 50 168 8400 0 8400

29
5.10 Tricouri inscriptinate pentru voluntary buc 60 20 1200 0 1200
5.11 Top hartie A4 buc 12 2.21 26.52 0 26.52
5.12 Set pixuri buc 1500 1 1500 0 1500
5.13 Creioane colorate buc 50 2 100 0 100
5.14 Carioci buc 50 2.21 110.5 0 110.5
5.15 Acuarele buc 50 3 150 0 150
5.16 Pensoane buc 55 3 165 0 165
5.17 Ecusoane buc 200 3 600 0 600
5.18 Achizitionarea de documentare cu copii buc 10 45 450 0 450
Strazii
5.19 Inscrierea copiilor din grupul tinta(50) la o zi 186 45 8370 0 8370
cantina scolara
5.20 Plata unui specialist in drept ora 4 70 280 0 280
Subtotal Alte costuri/Servicii 39152.02 0 39152.02
6. Costuri totale 84014.02 16100 100114.02

30
CONCLUZII

Am aplicat un număr de 21 de chestionare în municipiul Iaşi, unde am vrut să aflăm


părerea locuitorilor vizavi de proiectul implementat. Chestionarul a fost alcătuit din 17
întrebări atât deschise cât şi închise. Am avut că şi grup ţintă locuitorii municipiului Iaşi cu
vârstă cuprinsă între 20-48 ani.

Din acest chestionar a reieşit faptul că marea majoritatea persoanelor chestionate cred
că ar ajută o companie de informare la nivelul Municipiului Iaşi privind fenomenul copiilor
străzii. 76% dintre respondenţi ar fi de acord să fie voluntari în acest proiect şi tot majoritatea
acestora susţin ideea că proiectul ar da randament în rândul copiilor străzi. Fenomenul
copiilor străzii nu se ştie dacă se va diminua în totalitate dar se crede în această idee.

Părerea oamenilor vizavi de ONG-uri este una deosebit de bună, mulţi cred că ajutorul
adus celor în impas este real (ceea ce este foarte adevărat), părerile vizavi de ajutorul
financiar adus părinţilor copiilor străzi este împărţită (unii sunt de acord cu ideea că se va
schimbă ceva, alţii spun că nu iar alţii nu ştiu ce să spună). Ceea ce ne-a dat mai mult elan a
fost faptul că majoritatea persoanelor cred în reuşită noastră şi susţin că acei copii aleşi se vor
integra în societate şi vor acceptă să se integreze şi în învăţământ.

31
32
ANEXĂ
UNIVERSITATEA “AL. I. CUZA” IAŞI
FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

CHESTIONAR Nr_______

Bună ziua! Mă numesc Găină Cătălina studentă la Managementul Resurselor


Umane şi efectuez o cercetare privind Fenomenul copiilor străzii. Acest chestionar este
adresat tuturor locuitorilor municipiului Iaşi cu vârsta cuprinsă între 20-48 ani.
Răspunsurile dumneavoastră sunt foarte importante pentru mine şi vă asigur de
confidențialitatea celor declarate de dumneavoastră.
Q1. Dacă am organiza o campanie de informare la nivelul Municipiului Iaşi privind
fenomenul copiilor străzii, credeţi că ar ajută?
a) Da
b) Nu
Q2. . În ce măsură sunteţi de acord cu ideea de a împărţi 14000 pliante care să aibă că
scop îmbunătăţirea fenomenului copiilor străzii:

Total de Mai Mai Total Ns/Nr


acord degrabă de degrabă dezacord
acord dezacord
4 3 2 1 9

4 3 2 1 9

4 3 2 1 9

4 3 2 1 9

Q3. Dacă vi s-ar propune aţi fi de acord să faceţi voluntariat?


a) Da
b) Nu
Q4. Credeţi că acest proiect ar da randament în rândul copiilor care cerşesc şi locuiesc
pe stradă?
a) Da
b) Nu
c) NS/NR

33
Q5. Dacă vom realiza emisiuni radio, credeţi că se va diminua această problema?
a) Da
b) Nu
c) NS/NR
Q6. Ce solutii aveti pentru a diminua fenomenul copiilor strazi?

Q7. Credeţi că acest proiect finanţat de ONG-ul Salvaţi Copii oferă un ajutor real celor
care au nevoie?
a) Da
b) Nu
c) NS/NR

Q8. Dacă vom ajută financiar părinţii copiilor străzi, credeţi că această problema se va
schimbă în vreun fel?
a) Da
b) Nu
c) NS/NR
d) Altele

Q9. Credeţi că cei 50 de copii aleşi vor fi de acord să se reintegreze în societate?


a) Da
b) Nu

Q10. Care sunt cele mai importante motive care duc la fenomenul copiilor străzii?
a) Sărăcia
b) Lipsa educaţiei
c) Anturajul
d) Lipsa unui venit stabil
e) Neimplicarea autorităţilor cu privire la acest fenomen

Q11. Câţi dintre aceşti 50 de copii se vor reintegra în societate?


a) un sfert dintre aceştia
b) jumătate dintre aceştia
c) mai mult de o treime dintre aceştia
d) toţi
e) Altele

Q12. Consideraţi că autorităţile au greşit în vreun fel?

a) Da

34
b) Nu
c) NS/NR

Q13. Dacă aţi avea posibilitatea, aţi susţine financiar un asemenea proiect?
a) Da
b) Nu
c) NS/NR

Q14. Aceşti 50 de copii ai străzii dorim să-i reintegrăm în sistemul de învăţământ.


Credeţi că este o soluţie bună sau credeţi că se va schimbă ceva?
a) Da
b) Nu
c) NS/NR
d) Altele

Q15. Cine credeţi că este vinovat pentru situaţia acestor copii?


a) părinţii
b) statul
c) anturajul
d) Altele

Q16. Dacă am oferii un loc de muncă părinţiilor acestor copii care cerşesc, credeţi că s-
ar schimba ceva?
a) Da
b) Nu
c) NS/NR

Q17. Ce părere aveţi despre acest slogan şi logo?

a) Îmi place
35
b) Nu-mi place
c) NS/NR
d) Ar trebui îmbunătăţit
e) Altele

Date socio demo

SD1. Gen: 1. Masculin 2. Feminin


SD2. Vârsta: __________________
SD3. Localitate: __________________

36

S-ar putea să vă placă și