Sunteți pe pagina 1din 1176

r

- !

----,.--,

J.
CUVlNT ÎNAINTE
rr-I
1
..I !
,•.

rILLT--,
i
încadrînd această lucrare în realizările şcolii de chimie organică a
.regretatului profesor Costin D. N eniţescu, doresc să aduc astfel un modest
omagiu .celui care, în cursul îndelungaţilor ani de colaborare, a contri'."
buit, în mod esenţial, la formaţia mea ştiinţifică şi caJ'e pentru chimiştii
români va fi întotdeauna un model şi o mîndrie.
„Ca să poţi să t1�ansmiţi ştiinţă trebuie să fii tu însuţi creator de
ştiinţă sau cel puţin să te .străduieşti să fii" spunea profesorul Neniţescu
despre obligaţiile unui cadru didactic. Prin această lucrare încerc să răs­

rl··
i- . j
pund, · şi :p-e plan didactic, acestei obligaţii.
în prezentarea generală a materialului se păstrează tradiţionala

rr
tL
clasi#care pe funcţiuni a şcolii româneşti de chimie organică, dar, prin ·res­
trîngerea materialului cuprins în carte, ea nu este aplicată în mod rigid.

rr
L.LJ
La selectarea ş.i . sistematizarea materialului prezentat . s-� ţinut
seama -de te�dinţeie din învăţămîn tul superior de a · se crea o pregătire
de bază uniformă· şi · temeinică la. toate formele de înv�ţămînt . cu profil

I[ chimic sau înrµ.dite cu chimia, indiferent de specializările ulterioare.


Ţinîn.d seama de caracterul didactic al lucrării, aspectele teoretice
JT'_, fundamentale ale chimiei organice au fost prezentate, pe parcursul
!. L lucrării, la acele capitole în care'm aterialul faptic oferă exemplele cele. mai
· caracteristice pentru problema discutată. în interpretarea mecanismelor
de rea,cţie se acordă o atenţie deosebită aspectelor stereochimice şi ener­

rr,
getice. Metod�le spectroscopice moderne sîiit ·folosite la caracterizarea
p:roduşi1or şi · interpretarea structurilor.
L,.____--..i
Fiecare capitol este structurat, pe cît posibil, după o schemă gene­
rală cuprinzînd · unnătoarele sub capitole: nomenclatură, structlwă şi
proprietăţi specifice ale grup ei caracteristice (legătură sau grupă funcţio­

1jJ l' nală), metode generale de sinteză, unele procedee industriale şi surse
naturale pentru termeni reprezentativi ai clasei, proprietăţi fizice curente
L_ .,
ale substanţelor (constante fizice, spectre), proprietăţi chimice.
Reacţiile chimice ale diferitelor clase de compuşi sînt prezentate
grupat, pe cît posibil, pe baza mecanismelor de reacţie comune, în scopul
de a uşura însuşirea şi reţinerea lor. Reacţiile fundamentale sînt

S-ar putea să vă placă și