Sunteți pe pagina 1din 2

Student: Dinu Ionela Cristina

Program de master: ”Dreptul Muncii, relatii de munca si industriale”


Managementul resurselor umane

Importanţa recrutării personalului în administraţia publică.

Resursele umane sunt unice in ceea ce priveste potentialul lor de crestere si dezvoltare,
precum si capacitatea lor de a-si cunoaste si invinge propriile limite, pentru a face fata
noilor provocari sau exigente actuale si de perspectiva.
Resursele umane sunt singurele resurse capabile sa produca si sa reproduca toate celelalte
resurse aflate la dispozitia unei organizatii. Oamenii sunt resursele active ale organizatiei,
deoarece potentialul lor, experienta si pasiunea oamenilor, initiativele si dezvoltarea lor
contribuie activ la cresterea eficientei si eficacitatii organizationale. Resursele umane
sunt, de asemenea, singurele resurse inepuizabile de creativitate, de solutii si de idei noi,
originale si valoroase.
Recrutarea resurselor umane în vederea realizării obiectivelor organizaţionale are ca
funcţie principală atragerea de personal cât mai pregătit profesional şi menţinerea
acestuia în cadrul instituţiilor prin diferite căi stimulatorii.
Formarea, recrutarea, promovarea şi perfecţionarea personalului din administraţia
publică au o absolută importanţă în asigurarea unei calităţi corespunzatoare a tuturor
celor care sunt salariaţi ai autorităţii administraţiei publice. Este de subliniat faptul că
eficienta administraţiei depinde în egală măsură de modul cum acest personal este
gestionat şi în consecinţă de managementul resurselor umane din administraţia publică.
Funcţionarul public este persoana fizică investită cu o funcţie publică cu caracter de
permanenţă în serviciile autorităţii centrale sau locale, ori în instituţiile publice care
aparţin acestora. Functia publica are la baza principii mai stricte in acord cu importanta
prerogativei de putere publica, activitatea in cadrul functiei publice este dirijata de
urmatoarele principii:
 competenţa, principiu potrivit căruia persoanele care doresc să acceadă sau să
promoveze într-o funcţie publică trebuie să deţină şi să confirme cunoştinţele şi
aptitudinile necesare exercitării funcţiei publice respective;
 competiţia, principiu conform căruia confirmarea cunoştinţelor şi aptitudinilor
necesare exercitării unei funcţii publice se face prin concurs sau examen;
 egalitatea de şanse, prin recunoaşterea vocaţiei la cariera în funcţia publică a
oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile stabilite potrivit legii;
 profesionalismul, principiu potrivit căruia exercitarea funcţiei publice se face cu
respectarea principiilor prevăzute de lege;
 transparenţa, potrivit căruia autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a
pune la dispoziţie tuturor celor interesaţi informaţiile de interes public referitare la
cariera în funcţia publică.

Intrarea in corpul functionarilor publici se realizeaza numai prin concurs organizat de


autoritatea sau institutia publica interesata. Concursul se organizeaza numai in limita
posturilor ramase vacante si a prevederilor referitoare la transferuri. Concursul se
desfasoara in conformitate cu prevederile Legii 188 din 1999, iar intreaga procedura este
indeaproape urmarita de Agentia Nationala a Functionarilor Publice.
Candidatii selectati in urma concursului sunt numiti functionari publici debutanti prin
ordin sau, dupa caz, prin dispozitie a conducatorului autoritatii ori institutiei publice in a
carei organigrama se afla postul vacant. Functionarul public depune juramantul de
credinta in fata conducatorului autoritatii sau institutiei publice si in prezenta a doi
martori, dintre care unul va fi conducatorul compartimentului in care este numit, iar
celalalt, un alt functionar public din cadrul aceleiasi autoritati sau institutii publice.
Refuzul depunerii juramantului atrage revocarea deciziei de numire in functie.

Calitatea de functionar public este incompatibila cu orice alta functie publica, cu exceptia
calitatii de cadru didactic. Functionarii publici nu pot detine functii in regiile autonome,
societatile comerciale ori alte unitati cu scop lucrativ. De asemenea, ei nu pot exercita la
societati comerciale cu capital privat activitati cu scop lucrativ care au legatura cu
atributiile ce le revin din functiile publice pe care le detin si nu pot fi mandatari ai unor
persoane in ceea ce priveste efectuarea unor acte in legatura cu functia pe care o
indeplinesc.
Dupa cum se poate observa din cele expuse, recrutarea in administratia publica este un
proces complex si inflexibil supus rigorilor legii care reglementeaza modalitatea de
selectie a candidatilor si conditiile ce trebuie indeplinite. Recrutarea in sistemul public
este mai stricta si mai importanta datorita prerogativelor de putere publica cu care este
investit individul la momentul desfasurarii activitatii. Gestionarea resurselor publice
implica o mai mare responsabilitate si in procesul de selectie a personalului.
Situatia juridica a functionarului public trebuie socotita o situatie juridica obiectiva, ca
urmare, raportul dintre functionar si functia publica este un raport juridic obiectiv.
Functionarul public care indeplineste atributiile ce-i sunt stabilite, exercita o putere legala
si nu un drept subiectiv. Realizarea functiei publice se bazeaza pe mai multe trasaturi
specifice printre care le amintim pe cele mai semnificative. Astfel competenta functiei
publice este determinata in mod unilateral de catre autoritatile publice, prin norme
juridice pentru realizarea unui interes general. Atributiile corespunzatoare fiecarei functii
publice se stabilesc pe baza sarcinilor specifice ale autoritatilor si institutiilor publice, cu
respectarea principiilor ierarhiei, specializarii si profesionalizarii functiei publice. In
consecinta functia publica fiind predeterminata legal, drepturile si obligatiile care intra in
continutul acesteia nu pot fi modificate, inlocuite sau suprimate de catre titularul functiei,
daca legea nu i-a conferit un asemenea drept. Functiile publice au caracter continuu,
neputand fi exercitate cu intermitenta sau o singura data in functie de situatia creata. Prin
urmare caracterul continuu al functiei publice, presupune exercitarea acesteia, pe toata
durata existentei functiei publice.
Importanta recrutarii funcţionarilor publici este data de faptul ca recrutarea nu este o
simplă operaţie administrativă de atragere pur şi simplu a unor resurse de muncă
disponibile, ci necesită derularea unor activităţi ce vizează o selecţie corespunzatoare a
persoanelor interesate de ocuparea posturilor respective în stransă corelare cu starea
actuală a administraţiei publice şi obiectivele ei de perspectivă.