Sunteți pe pagina 1din 7

Raport de evaluare initiala

Grupa mijlocie

An şcolar 2011-2012

Ed. Herman Eligia, Marta Adina

În urma evaluării cunoştinţelor, priceperilor, abilităţilor dobândite de preşcolarii


din grupa mijlocie pe parcursul anului şcolar 2010-2011 am putut vedea evoluţia acestora
atât din punct de vedere cognitiv, psihic, fizic cât şi comportamental.
Evaluarea initiala la grupa mijlocie am realizat-o prin aplicarea de probe orale ,
scrise , practice , probe ce au fost aplicate atât în activităţile de grup cât şi individuale
şi frontal .
Evaluarea iniţială reprezintă o componentă esenţială a procesului instructiv
educativ din grădiniţă , fără de care cadrele didactice nu ar putea constata progresele
fiecărui copil în parte şi ale grupei în ansamblu . Pe lângă funcţiile de măsurare , de
diagnosticare şi de prognozare , un rol important al evaluării iniţiale este stabilirea
demersului didactic din perioada următoare , care urmăreşte în primul rând socializarea
copiilor .
Probele de evaluare iniţială au fost aplicate pe parcursul primelor 2 săptămâni al
anului şcolar , unui număr de 30 copii şi comportamentele urmărite au fost stabilite pe
domenii de dezvoltare.

DOMENIUL LIMBA SI COMUNICARE

Educarea limbajului

Obiective urmărite

 să pronunţe corect vocale şi grupe de consoane


 să audieze cu atenţie un fragment dintr-o poveste şi să o continue
 să recunoască o poveste după citirea unui fragment din aceasta
 să povestească un text cu ajutorul imaginilor , respectând ordinea cronologică a
acţiunilor.

În urma evaluării am constatat un progres la domeniul limba si comunicare , atât


în ceea ce priveşte imbogatirea vocabularului activ si pasiv . Copiii înţeleg şi utilizează
corect structurile verbale.
Majoritatea se exprimă corect , redau conţinutul unor poveşti utilizând calităţile
expresive ale limbajului oral şi corporal.S-a observat un interes mai mare in comunicare,
atat in cadrul activitatilor de joc, cat si in cadrul activitatilor integrate desfasurate.
În planul elementelor de limbaj preşcolarii reuşesc să formuleze propoziţii simple
despre un obiect, reţin cu uşurinţă expresii ritmate, recită expresiv, transmit mesaje
simple, repovestesc fragmente din poveştile audiate, utilizând în povestirea lor dialogul.
Sunt şi unii copii care prezintă o exprimare defectuoasă din punct de vedere
fonetic şi gramatical; prezintă deficienţe de pronunţie şi exprimare.

Măsuri ameliorative

 Pentru copiii care au dificultăţi de pronunţie se vor desfăşura mai multe jocuri –
exerciţii de corectare a vorbirii.
 Copiii care sunt timizi vor fi solicitaţi mai des şi încurajaţi pentru a căpăta
încredere în forţele proprii.
 Se vor desfăşura în continuare activităţi care să stimuleze dezvoltarea şi
îmbogăţirea vocabularului.
 Se va pune accentul pe pronunţia corectă a sunetelor.

DOMENIUL ŞTIINŢE

Cunoaşterea mediului

Obiective urmărite

 să enumere câteva fructe şi legume


 să identifice şi să denumească 2-3 animale domestice şi sălbatice
 să precizeze mediul în care trăiesc ( pădure, casă , …)
 să grupeze imagini în raport cu 2 – 3 noţiuni generale ( animale , fructe )

Referitor la domeniul ştiinte, în cadrul activităţilor de cunoaştere a mediului,


copiii au demonstrat că sunt mari iubitori de natură, manifestând interes şi curiozitate
privind aspecte ale lumii înconjurătoare.
În urma evaluarii initiale am constatat că majoritatea copiilor au însuşite
cunoştinţe referitoare la mediul înconjurător. Şi-au reamintit cu uşurinţă cunoştinte
despre anotimpuri, vieţuitoare, fenomene ale mediului înconjurător etc
Copiii şi-au îmbogăţit cunoştinţele referitoare la mediul înconjurător . Descriu ,
enumeră, clasifică elemente componente ale mediului ( plante, animale observate ) , însă
nu toţi adresează întrebări în legătură cu cele observate.
Deprinderile de îngrijire şi de ocrotire a mediului înconjurător sunt încă în
dezvoltare, ceea ce presupune că vom insista în vederea educării unei atitudini pozitive
faţă de acesta.
Măsuri ameliorative

 Se va lucra diferenţiat, cu copiii care au întâmpinat dificultăţi, atât la activităţile


comune, cât şi la jocurile desfăşurate la centrul ştiinţă.
 Fiecare copil va fi ajutat ca prin joc să-şi consolideze şi sistematizeze
cunoştinţele referitoare la anotimpuri, animale, plante şi caracteristicile acestora.
 Copiii vor fi antrenaţi în activităţi şi jocuri didactice pentru cunoaşterea mediului
înconjurător ( intuirea de către copii a unor caracteristici ale fenomenelor
realităţii înconjurăţoare a cauzalităţii acestora în vederea formării premiselor
concepţiei ştiinţifice despre lume.
 Se vor organiza vizite şi excursii, urmărindu-se formarea şi dezvoltarea unei
atitudini pozitive/ecologice faţă de mediul înconjurător.

Activitate matematica

Obiective urmărite

 să grupeze obiecte după un criteriu dat ( formă, mărime , culoare )


 să compare grupele de obiecte prin asociere globală ( multe , puţine )
 să numere şi să construiască grupe de obiecte în limitele 1 – 3
 să recunoască cifrele în limitele 1 – 3

În cadrul activităţilor matematice, preşcolarii au demonstrat că ştiu să formeze


grupe de obiecte
în funcţie de anumite criterii şi să le denumească.
Majoritatea recunosc şi descriu corect formele geometrice plane : cerc , pătrat,
triunghi, şi identifică corect poziţiile spaţiale ale obiectelor.
Recunosc şi denumesc culorile oriunde le întalnesc, ştiu să plaseze obiectele în
poziţile indicate, pe categorii de culoare sau alte criterii indicate. De asemenea
identifică corect poziţiile spaţiale ale obiectelor.
La toţi copiii am constatat un progres în ceea ce priveşte cunoştinţele şi
reprezentările matematice . Toţi numără în limitele 1 – 3 , însă nu toţi raportează corect
numărul la cantitate , iar unii nu recunosc cifrele .
Foarte puţini însă găsesc rezolvarea unei probleme sprijinindu-se pe datele
exprimate de o imagine.
Majoritatea copiilor utilizează limbajul matematic adecvat.

Măsuri ameliorative

 Copiii care au întâmpinat greutăţi vor desfăşura activităţi suplimentare în cadrul


activităţilor liber – alese, prin diverse forme de activitate: construcţii cu forme
de diferite culori şi mărimi, sortarea jucăriilor după criterii date, desfăşurarea
unor jocuri „Ghici unde s-a ascuns ursuleţul?”, „Aşează jucăria”, „Domnişoara
drăguţica s-a încurcat” etc., pentru stabilirea relaţiilor spaţiale, a mărimii şi
culorii diferitelor obiecte.

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE

Educaţie pentru societate

Obiective urmărite

 să cunoască numele şi prenumele lui şi al părinţilor


 să răspundă la formulele de salut folosite de adulţi
 să se comporte civilizat în societate

În cadrul activităţilor de educaţie pentru societate majoritatea copiilor acceptă şi


respectă regulile de convieţuire în grup, însă există şi unii copii care dovedesc un
comportament necivilizat în relaţiile cu cei din jur.
Copiii cunosc regulile de comportare civilizată specifice anumitor momente, dar
sunt situaţii în care le ignoră.
Am observat că majoritatea copiilor se implică să ia atitudine în anumite situaţii
problemă, conştientizează consecinţele pozitive şi negative ale actelor de comportament
asupra celorlalţi şi adaptează comportamentul la diferite situaţii
Unii copii colaborează în grup pentru realizarea unor sarcini (au căpătat
sentimentul unitar, ajutându-se reciproc), pe când alţii preferă jocul individual.
În ce priveşte dezvoltarea emoţională reuşesc să exprime ceea ce simt atâat
verbal cât şi expresiv, manifestând înţelegere şi răspund la emoţiile celorlalţi.

Măsuri ameliorative

 Se va insista pe dezvoltarea sentimentelor de înţelegere, empatie, compasiune,


acceptare punând copiii în situaţia de a oferi ajutor.
 Îi vom încuraja să se cunoască pe ei înşişi ca apoi să se accepte şi respecte între
ei.
 Copiii vor fi antrenaţi în jocuri şi exerciţii atractive pentru a-şi dezvolta
capacităţile de a lua iniţiativă într-o situaţie oarecare. De asemenea vom
desfăşura majoritatea jocurilor şi activităţilor pe grupuri pentru a le dezvolta
abilităţile de lucru în echipă.

Activitate practică

Obiective urmărite

 să cunoască unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice


 să verbalizeze acţiuni specifice întreprinse cu unelte de lucru , folosind un limbaj
adecvat

În cadrul activităţilor practice preşcolarii au dovedit că pot efectua operaţii


simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice.
Copiii cunosc materialele şi uneltele folosite în activităţile practice , dar
coordonarea acţiunilor ambelor mâini nu este perfecţionată , nu finalizează lucrările , nu
verbalizează acţiunile specifice.

Măsuri ameliorative

 Copiii vor fi încurajaţi, stimulaţi şi ajutaţi în finalizarea lucrărilor.


 Vom desfăşura activităţi pentru a le dezvolta abilităţile practice de lucru în
echipă.
 Copiii vor fi antrenati in activitati de verbalizare a actiunilor intreprinse.

DOMENIUL ESTETIC CREATIV

Educaţie muzicală

Obiective urmărite

 să cânte în colectiv , în grupuri mici şi individual cântece pentru copii


 să recunoască unele sunete din natură şi mediu înconjurător
 să execute mişcările sugerate de textul jocurilor muzicale

În cadrul activităţilor de educaţie muzicală, preşcolarii s-au dovedit foarte


muzicali; învaţă şi redau cu plăcere cântecele învăţate. Audiază cu atenţie un fragment
dintr-un cântec cunoscut, unii recunoscând cu uşurinţă cântecul şi denumind titlul.
Folosesc în cadrul jocurilor iniţiate în activităţile liber-alese jocurile cu text şi
cânt, executând mişcările sugerate de textul acestuia şi se acompaniază singuri – vocal-
în timpul activităţilor pe domenii experinţiale ce permit acest lucru.
Am observat însă ezitări la marcarea ritmului, nu execută mişcările în concordanţă
cu textul, nu cântă toţi deodată la unison.

Măsuri ameliorative

 Vom învăţa şi vom repete în cadrul activităţilor (de joc, alese) unele cântece
rimate la care se folosesc bătăi din palme, etc.

Educaţie artistico – plastică

Obiective urmărite
 să compună în mod original şi personal spaţiul plastic
 să recunoască culorile : roşu , galben , albastru, verde , portocaliu , ….etc.

În cadrul activităţilor artistico-plastice s-a observat o evoluţie în ceea ce


priveşte folosirea corectă a culorilor pe care le-au asociat corespunzător temei date, s-
au in spaţiul dat, lucrând cu plăcere şi iniţiativă dând dovadă de creativitate si
originalitate în compunerea spaţiului plastic.
S-au constat progrese în ceea ce priveşte mânuirea corectă a instrumentelor de
lucru (creion, pensulă, cretă). Am observat , totuşi , o rigiditate a mâinii , nu au formate
deprinderile de a utiliza corect pensula , nu respectă toate etapele de lucru la modelaj,
iar foarte puţini reuşesc să descrie lucrările în mod obiectiv.

Măsuri ameliorative

 Se va insista pe încurajarea folosirii acestor componente, creativitatea şi


originalitatea, în redarea liberă a desenului, lăsând copiii sa elaboreze creaţii
individuale, originale şi creative.
 Îi vom sprijini sa-şi dezvolte reprezentările despre obiecte, persoane care îi
înconjoară şi care le trezesc interesul în activităţile specifice, dar şi în cadrul
centrului artă, cu fiecare ocatie posibilă.
 Vom urmări dezvoltarea simţului estetic şi capacitatea de a armoniza spaţiul
plastic.

DOMENIUL PSIHO – MOTRIC

Educaţi fizică

Obiective urmărite

 să cunoască şi să răspundă motric la o comandă dată


 să execute corect mişcările diferitelor segmente ale corpului
 să execute corect exerciţii de mers , alergare , săritură

Copiii sunt dezvoltaţi armonios în ceea ce priveşte domeniul psihomotric.


Preşcolarii se manifestă cu plăcere pe parcursul derulării activităţilor, îmbinând cu
uşurinţă mişcările solicitate cu jocuri de mişcare sau cele cu text si cânt- solicitând
aceste activităţi ori de câte ori se poate.
Sunt în dezvoltare deprinderile de bază, cum sunt săritul, alergarea, mersul în
echilibru.
Se străduiesc să respecte regulile referitoare la ingrijire şi igienă personală,
nutriţie, alimentaţie sănătoasă, sănătate.
Unii copii întâmpină dificultăţi în perceperea schemei corporale, în păstrarea
rândului, nu execută alergarea cu gura închisă, pe vârfuri etc.

Măsuri ameliorative

 Ţinuta corporală corectă însă trebuie urmărită şi corectată prin jocuri ca Mergi
pe pod, Voinicii.
 Pentru o dezvoltare armonioasă vom încerca să-i scoatem în curte pentru a
desfăşura activităţi sportive.
 Se va face repetarea, aşezării în formaţie şi în cadrul altor activităţi.

Constatările prezentate mai sus evidenţiază progresul realizat de copii în ceea ce


priveşte nivelul de cunoştinţe, priceperile, deprinderile şi abilitaţile însuşite pe parcursul
anului şcolar anterior şi deci o evoluţie în ce priveşte dezvoltarea intelectuală, psiho-
fizică şi socio-afectivă a copiilor.
Rezultatele evaluării iniţiale ne-au asigurat datele necesare pentru stabilirea unor
obiective accesibile , pentru elaborarea unei planificări a activităţilor instructiv -
educative care să ţină cont de datele culese, utilizarea acestor mijloace , metode ,
tehnici de lucru care să formeze copiilor priceperile şi deprinderilor de bază , necesare
integrării active în activităţile educaţionale din învăţământul preşcolar.