Sunteți pe pagina 1din 13

Proiect didactic

A: Date generale
Data: 13.04.2018 Şcoala: Colegiul Naţional “George Coşbuc”
Clasa: a IX-a Disciplina: Educaţie Muzicală
Subiectul leţiei: Barocul Propunător: Erik Gruber Abolafio
Tip de lecţie: de transmitere şi asimilare Homorogan Victor Daniel
Mentor: prof. Flavia Demeter
Prof: prof. Sârb Diana

Competenţe generale:
1. Dezvoltarea capacității de receptare a muzicii şi formarea unei culturi musicale
2.3. Operarea cu noţiuni de dinamică şi timbru muzical
3. Aprecierea lucrărilor muzicale, inclusiv a conţinutului lor afectiv, atitudinal şi ideatic

Competenţe specifice:
Observarea relevanţei cu contextul istoric al anumitor lucrări muzicale
Diferenţierea unor instrumente în funcţie de sursa de producere a sunetelor
Diferenţierea timbrală a unor ansambluri muzicale

Obiective operaţionale:
O1.Să numească instrumente, caracteristice perioadei baroce
O2.Să descrie caracteristicile Barocului
O3.Să identifice compozitori şi lucrări reprezentative din perioada Barocului
O4.Să observe şi să identifice elemente noi şi caracteristice, în limbajul musical.
Strategii didactice:

1. Metode didactice: Conversaţia, explicaţia, problematizarea, demonstraţia, audiția


2. Mijloace didactice: Tabla şi creta, sistem audio-video, videoproiectorul, fișe de lucru
3. Forme de organizare: Frontală, individual

Audiţii:

 Gia torna de Marenzio Luca


 Suita nr. 2 de J.S.Bach
 Lamento della Ninfa de Claudio Monteverdi
 Opera-balet Armide de Giovanni Battista Lully
 Iarna din cele patru Anotimpuri de Antonio Vivaldi
 Toccata şi Fuga, de Johann Sebastian Bach
 Oratoriul Mesia corul Aleluia de G. F. Haendel

B: Desfaşurarea lecţiei

Evenimentele Lecției Ob. Activitatea Profesorului Activitatea elevilor Metode Mijloace Evaluarea
Op. didactice didactice
1. Captarea atenţiei Profesorul organizează clasa pentru o Elevii sunt atenţi şi işi Conversaţia Feed-back
bună desfăşurare a lecţiei pregătesc materialele pentru
lecţie
2. Reactualizarea Profesorul face o scurta recapitulare Elevii sunt atenţi şi Conversaţia Feed-back
cunoştinţelor a lecţiei anterioare, despre interacţionează cu
Renaştere, implicându-i şi pe elevi profesorul.
prin intrebări generale despre
principalele caracteristici ale
perioadei renşcentiste.
Profesorul propune o audiţie: Gia
torna de Marenzio Luca.

3.Dirijarea învăţării a) Prezentarea materialului stimul: Elevii sunt atenţi şi ascultă Audiţia Sistem Feed-back
-Profesorul pune o audiţie (Suita nr. în linişte. audio
2 de J.S.Bach) cu ajutorul căreia
anticipează subiectul lecţiei,
Barocul.
-Profesorul le adresează întrebări Elevii răspund întrebărilor Conversaţia Practică
O1 elevilor, urmărind dacă cunosc adresate de profesor.
numele lucrării sau al
compozitorului, dacă au sesizat un
instrument sau instrumente diferite
faţă de cele obişnuite (clavecin).
Ultima întrebare va fi despre stilul
lucrării audiate, scoţând in evidenţă
O2 ornamentaţia extrem de încărcată,
caracteristică întregii perioade a
barocului.
b.Predarea-învăţarea
Profesorul, scrie titlul lecţiei pe Elevii notează în caiete titlul
tablă, după care va face o lecţiei. Tabla
prezentare istorică a Barocului. În
continuare, desfăşurarea lecţiei se
va face cu ajutorul prezentării
powerpoint. Video-
proiector
Pentru începutul prezentării Elevii ascultă cu atenţie ce Conversaţia Feed-back
powerpoint, profesorul prezită le spune profesorul. euristică
principalele diferenţe şi asemănări
din alte arte, în perioada barocă.

Profesorul le spune că perioada


barocă începe de la sfârşitul sec. al
XVI-lea şi ţine până la mijlocul sec.
al XIII-lea.

Profesorul scrie schematic pe tablă, Elevii îşi notează în caiete. Conversaţia Tabla Practică
cele doua sec. iar ca şi date
covenţionale anul 1594, fiind data
reprezentării primei opere şi anul
1759- data morţii lui Händel,epoca
Barocului desfăşurându-
se într-un interval întins de timp de
la Monteverdi la Bach.
Perioada barocă, cuprinde trei
etape: cea timpurie (1600-1650),
cea mijlocie (1650-1700) şi cea
târzie (1700-1750).
Numele “baroc” provine de la Elevii işi notează în caiete. Conversaţia Tabla Practică
pictorul Italian Federico Barocci,
ori de la cuvâtul portughez
“barucco”, denumind o perlă
asimetrică.
Profesorul le spune câteva date Elevii notează în caiete. Audiţia Tabla
O4 generale despre compozitorul
Claudio Monteverdi şi le pune o
audiţie. Lamento della Ninfa.
Profesorul elevii, spundu-le că este Elevii interacţionează cu Conversaţia Feed-back
vorba despre o operă, în care apar profesorul. Euristică
câteva procedee componistice noi.

Profesorul le prezintă un alt


reprezentant de seamă al muzicii
baroce Giovanni Batista Lully,
spunându-le că se remarcă în
creaţiile de balet şi in improvizarea
acestora.
Profesorul propune o nouă audiţie Elevii scriu numele lucrării Audiţia Tabla Practică
O4 şi scrie numele lucrării şi al şi al compozitorului în
compozitorului pe tablă (opera- caiete.
balet Armide)

Profesorul le spune elevilor despre Elevii notează în caiete. Conversaţia Tabla Practică
Arcangelo Corelli, că a fost liderul
şcolii violoniştilor italieni şi
creatorul stilului modern al viorii.
Notează schematic pe tablă această
idee.

Profesorul îl prezintă pe Alessandro Elevii notează în caiete. Conversţia Tabla Practică


Scarlatti care are un mare merit în
dezvoltarea predecesorilor pianului
de astăzi (clavicordul şi
clavicembalo). Şi notează pe tablă
această idee.

Profesorul le prezintă următorul


compozitor Antonio Vivaldi,
cunscut dirijor, violinist, pedagog şi
compozitor. După o scurtă
prezentare despre Antonio Vivaldi,
profesorul propune următoarea
audiţie: Primăvara din cele patru
Anotimpuri. Elevii notează în caiete. Conersaţia Tabla Practică
O3
Sarcini de lucru pentru audiţie: să Elevii sunt atenţi şi ascultă Audiţia Tabla Practică
identifice şi să numească ce le spuen profesorul.
instrumentul solist pentru care au
fost compuse anotimpurile şi
numele anotimpului (părţii),
transmis şi sugerat prin muzică.

Profesorul îl prezintă elevilor pe Elevii sunt ascultă atenţi Conversaţia Tabla Feed-back
J.S.Bach ca fiind cel mai cunoscut după care notează în caiete. euristică
şi important compozitor din
perioada Barocă, reuşind să
dezvolte limbajul muzical
compunând în mod special pentru
orgă.

Profesorul pune audiţia: Toccata şi Elevii sunt ascultă atenţi Audiţia Tabla Practică
fuga. după care notează în caiete.
O3 Sarcini de lucru pentru audiţie: în
O4 timpul audiţiei, să identifice şi scrie
în caiete instrumentul solist şi
numele lucrării.

Le spune caracteristicile fugii care Elevii ascultă cu atenţie. Conversaţia Feed-back


este reprezentativă pentru perioada Euristică
barocă.

Georg Friedich Haendel îşi dedică o Elevii ascultă cu atenţie. Conversaţia Feed-back
mare parte din viaţă compunând Euristică
opere făra ca vreuna să fi rezistat
timpului. Oratoriile compuse de el
îi asigură un succes de neegalat,
fiind cântate şi în ziua de azi.

Profesorul propune pentru audiţie Elevii sunt atenţi şi ascultă Audiţia Tabla Feed-back
Oratoriul Mesia corul Aleluia. în linişte

4.Fixarea cunoștințelor Profesorul propune spre rezolvare Elevii primesc fișele și Exercițiul Fișe de Orală
o fișă de lucru ce cuprinde mai încep rezolvarea acestora. lucru Practică
multe exerciții care consolidează și
verifică cunoștințele dobândite de
elevi în oră.
C: Planul tablei:

BAROCUL

Perioada barocă este situată de la sfârşitul sec. al XVI-lea până la mijlocul sec. al XIII-lea.
- 1594, fiind data reprezentării primei opere
- 1759- data morţii lui Händel, epoca Barocului desfăşurându-se într-un interval întins de timp de la Monteverdi la Bach.

Perioada barocă, cuprinde trei etape:


- cea timpurie (1600-1650)
- cea mijlocie (1650-1700)
- cea târzie (1700-1750).

Numele “baroc” provine de la pictorul Italian Federico Barocci, ori de la cuvâtul portughez “barucco”, denumind o perlă asimetrică.

Audiții :
- Gia torna de Marenzio Luca
- Suita nr. 2 de J.S.Bach
- Lamento della Ninfa de Claudio Monteverdi
- Opera-balet Armide de Giovanni Battista Lully
- Iarna din cele patru Anotimpuri de Antonio Vivaldi
- Toccata şi Fuga, de Johann Sebastian Bach
- Oratoriul Mesia corul Aleluia de G. F. Haendel

Barocul: Fisa de lucru

1. Alege cu înțelepciune…
J.S.Bach a fost cel mai important a) Lauta
compozitor pentru... b) Orchestra
c) Clavicembalo
d) Orga
e) Viola da Gamba

Primul compozitor din Baroc a fost... a) Monteverdi


b) Haendel
c) A. Scarlatti
d) D. Scarlatti
e) Lully

a) Omofonie si Polifonie
b) Monofonie si Omofonie
Conduceri de voci tipice pentru baroc
c) Eterofonie si Polifonie
sunt...
d) Polifonie si Monofonie
e) Omofonie si Eterofonie

Care nu sunt genuri tipice în baroc... a) Madrigalul?


b) Suita?
c) Fuga?
d) Concertul?
e) Musical?

Barocul se termina în secolul... a) XIV


b) XV
c) XVI
d) XVII
e) XVIII

2. Cine e cine?

- Haendel
- Stravinski
- Monteverdi
- Wagner
- Lully
- Scarlatti
- Palestrina
- Haendel
- Rembrandt
- Bach

- A. Scarlatti
- D. Scarlatti
- W.F. Bach
- J.S.Bach
- P.E. Bach
- Marais
- Monteverdi
- Mozart
- Eminem
- Lully