Sunteți pe pagina 1din 11

CHESTIONAR NR.

______

Stimate domn(doamnă),
În scopul identificării problemelor de comunicare cu care se confruntă atât managerii cât şi angajaţii în activitatea profesională,
facultatea de Psihologie şi Sociologie, Secţia Sociologie, şi-a propus să realizeze un studiu referitor la opiniile angajaţilor din
firma/organizaţia în care lucraţi cu privire la diverse aspecte ale comunicării
Chestionarul cuprinde câteva întrebări la care vă rugăm să ne oferiţi răspunsurile dvs. sincere. Vă garantăm
deplina confidenţialitate a datelor şi faptul că ele vor servi exclusiv la prelucrarea statistică. Rezultatele vor fi prezentate în
comun, fără a se preciza nume sau funcţii/posturi. Vă mulţumim!

Q1. Care este specificul activităţii firmei din care faceţi parte?
 (un singur răspuns)

1. comerţ 3.consultanţă 5.alta


2. resurse umane 4. vânzări 99. Nş/Nr
Q2. Ce înseamnă pentru Dvs. ,,a comunica”?
 (un singur răspuns)

1. A vorbi corect, frumos; 5. A influenţa/ a convinge/ a persuada;


2. A transmite informaţii, decizii, opinii, idei; 6. Altele_______________________
3. A se concentra asupra celuilalt, a-l înţelege; 99. Nş/Nr
4. A fi auzit, înţeles, a stabili o relaţie;

Q3. Care consideraţi că este importanţa activităţii de comunicare în


raport cu celelalte activităţi pe care le desfăşuraţi?
 (un singur răspuns)

1. Foarte 3. Nu prezintă
2. Potrivită 99. Nş/Nr
mare importanţă

Q4. Ce tip de comunicare este dominant în organizaţia dvs.?


 (un singur răspuns)

1. Comunicare formală pe orizontală (interdepartamentală);

2. Comunicare formală pe verticală (de la superior la subaltern sau invers);

3. Comunicare formală pe diagonală (de la un subaltern dintr-un departament la superiorul


altui departament);

4. Comunicare informala (cea care nu are loc prin intermediul cailor formale).
99. Nş/Nr

1
Q5.Dacă aţi putea să promovaţi o serie de idei personale în
domeniul comunicării, ce tip de comunicare aţi încuraja într-o
măsură mai mare în grupul şi firma în care vă desfăşuraţi
activitatea?
 ( realizaţi o ierarhie, de la 1 la 4, în ordinea importanţei, unde 1
reprezintă cel mai important tip de comunicare )

1. Comunicarea formală de sus 3. Comunicarea formală pe 99. Nş/Nr


în jos orizontală
2. Comunicare formală de jos 4. Comunicarea informală
în sus

Q6. Ce forme de comunicare utilizaţi, cel mai des, în activitatea profesională?


 (răspuns multiplu)

1. Verbală/ orală; 2. Scrisă; 3. Nonverbală 99. Nş/Nr

Q7. Cum apreciaţi climatul în instituţia în care lucraţi?


 (un singur răspuns)

1. Foarte bun 3. Destul de bun 99. Nş/Nr


2. Bun 4. Neplăcut

Q8. Care este natura relaţiilor între angajaţii din firma în care lucraţi?
 (un singur răspuns)

1. Competiţie 3. Cooperare 99. Nş/Nr


2. Conflict 4. Simpatie

Q9. Care este natura relaţiilor între liderii şi angajaţii firmei în care lucraţi?
 (un singur răspuns)

1. Autoritară 2. Strict oficială 3. Amicală 99. Nş/Nr

Q10. Care este durata medie, pe zi, a discuţiilor cu angajaţii/ subalternii?


 (un singur răspuns)

1. 3 – 5 minute; 4. 20 – 30 minute; 7.. 50 – 60 minute; 99. Nş/Nr


2. 5 – 10 minute; 5. 30 – 40 minute; 8. o oră;
3. 10 – 20 minute; 6. 40 – 50 minute; 9. două ore şi mai mult

Q11. Cu cine comunicaţi/ discutaţi cel mai mult la serviciu?


 (un singur răspuns)

2
1. Cu managerii superiori; 4. Cu colegii; 7.Cu partenerii; 99. Nş/Nr
2. Cu managerii de mijloc; 5. Cu colaboratorii; 8. Cu clienţii;
3. Cu managerii inferiori; 6. Cu experţii; 9. Alţii_____

Q12. Care este procentajul aproximativ, săptămânal al comunicării în care dvs. înşivă
solicitaţi ceva (informaţii, dări de seamă, opinii etc.)?
 (un singur răspuns)

1. 5%; 3. 30%; 5. 75%. 99. Nş/Nr


2. 10%; 4. 50%; 6.Altul____

Q13. Ce rol are comunicarea nonverbală în activitatea dvs. profesională?


 (un singur răspuns)

1. Foarte important; 3. Puţin important; 5. Absolut neimportant.


2. Important; 4. Neimportant; 99. Nş/Nr

Q14. În ce mod comunicaţi dvs. cu angajaţii?


 (un singur răspuns)

1. Autoritar/ birocratic; 4. Motivant; 7. Altele______________


2. Democratic; 5. Mobilizator; 99. Nş/Nr
3. Strategic; 6. Convingător;

Q15. Ce fel de mesaje transmiteţi mai frecvent angajaţilor?


 (un singur răspuns)

1. De informare; 5. De motivare/ acţiune;


2. De familiarizare; 6. De influenţare/ convingere/ persuadare;
3. De clarificare; 7. Altele_________________________
4. De rectificare; 99. Nş/Nr

Q16. La ce formă de comunicare verbală ,,planificată” apelaţi cel mai des?


 (un singur răspuns)

1. Şedinţa de informare managerială; 3. Şedinţa operativă; 5. Altele ______________


2. Şedinţa comună manageri/ angajaţi; 4. Şedinţa periodică; 99. Nş/Nr

Q17. Cum ar trebuie să fie după dvs., un proces de comunicare între angajaţi şi
manageri?
 (răspuns multiplu)

3
1. Sincer/ credibil; 4. Logic/ corect; 7. Diferenţiat/ individualizat;
2. Transparent/ direct/ deschis; 5. Activ/ dinamic; 8. Sporadic;
3. Permanent/ consecvent; 6. Motivant/ constructiv; 9. Altele________________
99. Nş/Nr

Q18. În opinia dvs., ce reprezintă comunicarea pentru întreprindere/ firmă?


 (un singur răspuns )

1. Element vital şi dinamizator al sistemului 7. Element esenţial pentru succesul inovaţiei;


managerial;
8. Proces capabil să reducă stările tensionate şi
2. Resursă strategică calitativă; de conflict;
3. Modalitate de funcţionare/ supravieţuire a 9.Sursă/ factor de competitivitate şi
întreprinderii/ firmei; performanţă;
4. Instrument de gestionare şi influenţare; 10. Altele _________________
5. Catalizator al schimbării; 99. Nş/Nr
6. Vector al asigurării circulaţiei informaţiilor
în structurile ierarhice;

Q19. Care este scopul principal al comunicării manageriale în întreprindere/ firmă?


 (un singur răspuns)

1.Vehicularea informaţiilor şi informarea 6.Îndrumarea, sfătuirea, motivarea


personalului; personalului;
2. Influenţarea/ convingerea personalului; 7. Promovarea culturii organizaţionale;
3.Schimbarea/ modificarea atitudinii, 8. Altele ___________________
comportamentului angajaţilor;
99. Nş/Nr
4. Crearea imaginii întreprinderii;
5. Realizarea obiectivelor trasate;

Q20. Ce stil de comunicare utilizaţi mai frecvent în activitatea profesională?


 (un singur răspuns)

1. De tip ,,informare – dirijare” (structurativ); 4. De tip ,,blamare” (autoritar);


2. De tip ,,convingere” (egalitarist); 5. De tip ,,manipulare” (directiv).
3. De tip ,,rezolvare de probleme” (dinamic); 99. Nş/Nr

Q21.Care ar fi căile de eficientizare a comunicării în întreprindere/ firmă?


 ( realizaţi o ierarhie, de la 1 la 4, în ordinea importanţei, unde 1
reprezintă cel mai important tip de comunicare )

1. Utilizarea mijloacele moderne de 8. Limitarea comunicării standardizate,


comunicare; birocratice şi dezvoltarea unui sistem de

4
comunicare relaţional, democratic;
2. Selectarea / angajarea corectă a personalului
(prin testare); 9. Dezvoltarea comunicării formale
ascendente (de la angajaţi la şefi);
3. Pregătirea suplimentară periodică în
domeniu (cursuri/ stagii, training-uri etc.); 10. Accelerarea transmiterii informaţiilor/
evitarea intermediarilor;
4. Amplasarea raţională a locurilor de muncă;
11. Facilitarea schimbului operativ de
5. Înlăturarea barierelor în comunicare; informaţii şi perfecţionarea/ adaptarea canalelelor
şi reţelelor de comunicare;
6. Elaborarea şi implementarea politicilor şi 12. Folosirea cutiei pentru scrisori/ sugestii şi
strategiilor de comunicare eficientă; editarea ziarului întreprinderii/ firmei;
7. Restructurarea activităţii managerilor prin 13. Altele________________________
renunţarea la stereotipuri/ mentalităţi învechite şi
adoptarea unor strategii noi de conducere; 99. Nş/Nr

Q22. La ce nivel se realizează comunicarea în întreprinderea/ firma Dvs.?


 (un singur răspuns)

1. Foarte înalt; 3. Mediu; 5. Foarte scăzut.


2. Înalt; 4. Scăzut/ redus/ deficitar; 99. Nş/Nr

Q23.Care sunt căile de comunicare interna la care aveţi acces?


 (răspuns multiplu)

1.Sedinte; 5.Email; 9. Panou cu postit-uri sau


alte informaţii scrise;
2. Intranet; 6. Post de radio sau TV cu
circuit închis; 10. Altele_________
3. Documente scrise;
7. Reviste/broşuri interne; 99. Nş/Nr
4. Comunicare directa;
8. Bursa zvonurilor;

Q24. Care sunt cele mai des întâlnite piedici care se interpun în procesul de comunicare pe
care le întâmpinaţi în departamentul in care lucraţi?
 ( realizaţi o ierarhie, de la 1 la 4, în ordinea importanţei, unde 1
reprezintă cel mai important tip de comunicare )

1. bariere de limbaj (dificultăţi de exprimare, expresii confuze sau idei preconcepute);


2. bariere de mediu (poluare fonica ridicata, informaţionali necorespunzători);
3. bariere de concepte (presupuneri, bănuieli, concluzii pripite);
4. bariere determinate de poziţiile interlocutorilor (percepţia eronata cu privire la subiectul
sau situaţia comunicaţionala);
5. Altele_______________________________
99. Nş/Nr

5
Q25. In procesul de comunicare pe care îl susţineţi cu persoane din alte departamente, ce
tip de bariere de comunicare intervin?
Bariere Bariere de Bariere de Bariere de Bariere Nş/Nr
limbaj mediu concepte determinate de
poziţiile
Departamente interlocutorilor
Departamentul
1. 2. 3. 4. 5.
de Vânzări
Departamentul
1. 2. 3. 4. 5.
de producţie
Departamentul
1. 2. 3. 4. 5.
de logistică
Departamentul
1. 2. 3. 4. 5.
de HR
Departamentul
1. 2. 3. 4. 5.
economic

Q26. Prin ce cai vi se comunica sarcinile pe care le aveţi de îndeplinit?


 (răspuns multiplu)

1.Sedinte; 5.Email; 9. Panou cu postit-uri sau


alte informaţii scrise;
2. Intranet; 6. Post de radio sau TV cu
circuit închis; 10. Altele_________
3. Documente scrise;
7. Reviste/broşuri interne; 99. Nş/Nr
4. Comunicare directa;
8. Bursa zvonurilor;

Q27.Organizatia dvs. foloseşte pentru comunicarea externa:


 (un singur răspuns)

3. o revista/pliante;
1. un site;
4. alte surse media cum ar fi________
2. un blog;
99. Nş/Nr

Q28. Indicaţi gradul dvs. de satisfacţie cu privire la următoarele aspecte ale comunicării în cadrul
organizaţiei dvs.:
Afirmaţie Foarte Satisfăcut Nesatisfăcut Foarte Nş/Nr
satisfăcut nesatisfăcut
Gradul de informare referitor la
planurile şi progresele 1 2 3 4 99
colectivului de muncă
Gradul de informare referitor la
planurile si progresele 1 2 3 4 99
colectivului de munca

6
Posibilităţile de exprimare a
ideilor către conducerea 1 2 3 4 99
superioară
Comunicarea în colectiv
1 2 3 4 99
Comunicarea între diferitele
departamente ale companiei 1 2 3 4 99
Gradul de informare din partea
conducerii referitor la acţiunile 1 2 3 4 99
din cadrul companiei

Q29. În unitatea în care vă desfăşuraţi activitatea sunt utilizate o


serie de artefacte tehnologice pentru a uşura comunicarea între
diferitele nivele ierarhice şi / sau unităţi productive. Care dintre ele
sunt cele mai utilizate, la nivelul întregii companii?
 ( realizaţi o ierarhie, de la 1 la 4, în ordinea importanţei, unde 1
reprezintă cel mai important tip de comunicare )

1. telefonul fix 3. faxul 5. multi-media


2. telefonul mobil 4. calculatorul 99. Nş/Nr

Q30. Detaliind aspectele abordate mai sus, care sunt cele mai
utilizate mijloace tehnologice folosite la diferitele nivele ierarhice
din organizaţie?
Nivelul ierarhic Utilizarea următoarelor mijloace de comunicare
Telefonul fix Telefonul mobil Calculatorul
Superior
1 2 3
Echivalent
1 2 3
Inferior
1 2 3

Q31. Din punctul dvs. de vedere apreciaţi mai eficientă:


 (un singur răspuns)

1. Comunicarea directă, de tip face to 2. Comunicarea prin intermediul aparatelor


face. moderne.
99. Nş/Nr

Date factuale

Q32. De cât timp lucraţi pentru firmă?

7
1. Mai puţin de 1 an 3. 2 – 5 ani 5. Mai mult de 10 ani
2. 1 – 2 ani 4.5 – 10 ani 99. Nş/Nr

Q33. Alegeţi departamentul în care lucraţi în prezent:


1. Administraţie 4. Producţie 7. Logistică
2. Comercial 5. Vânzări 8.Resurse umane
3. Financiar/contabil 6. Relaţii clienţi Alt departament ______________
99. Nş/Nr

Q34. Care este funcţia postului dvs.?

1. Angajat fără funcţie de conducere 4. Manager de department


2. Supraveghetor / supervisor 5.Conducerea superioară / Director / Vice preşedinte
3. Manager funcţional 6.Director general / Vice preşedinte executiv
99. Nş/Nr

Q35. Ce pregătire profesională aveţi/Studiile dvs.:


1. până la 4 clase 4. liceu 6. facultate
2. până la 8 clase 5. şcoală postliceală 99. Nş/Nr
3. şcoala profesională

Q36.Profesia/ meseria dvs.________________

Q37. Experienţa dvs. în domeniul managerial (în general):


1. Până la 1 an; 3. 5 – 10 ani; 5.Peste 15 ani
2. 1 – 5 ani; 4. 10 – 15 ani; 99. Nş/Nr
Vecimea in functie
Q38. SEXUL: 1. M 2. F;

Q39. VÂRSTA ________ ANI;

DECLARAŢIA DE CONFORMITATE A OPERATORULUI :


Declar că am respectat metodologia de culegere a datelor din teren, cunosc condiţiile activităţii conform instructajului făcut şi
garantez corectitudinea şi acurateţea datelor din acest chestionar.

Nume operator teren :_______________ Semnătura:_______________

Data :_______________________

8
Ce stil de comunicare vă caracterizează în mediul profesional?

Pentru a răspunde la această întrebare aveţi la dispoziţie chestionarul de mai jos, care
conţine 5 întrebări cu câte 4 variante de răspuns fiecare. Pentru fiecare variantă de răspuns se
acordă un punctaj în ordine descrescătoare de la 4 puncte la 1 punct, după cum consideraţi că
acel răspuns este cel mai potrivit sau dimpotrivă modului dv. de comportament faţă de ceea ce se
specifică în întrebare.
Redăm în continuare chestionarul, după care vom preciza modul de interpretare a
rezultatelor.

CHESTIONAR NR.______

Q1. Cum mă percep cei din jur? Ca pe o persoană:

1 a) practică şi pusă la curent cu ceea ce trebuie făcut în orice împrejurare;


2 b) emotivă şi uşor de antrenat într-o activitate;
3 c) intelectuală şi complexă;
4 d) ingenioasă şi vizionară.

Q2. Cum procedez când trebuie să îndeplinesc o sarcină profesională (să realizez un
proiect)?

1 a) vreau să mă asigur că există o problemă concretă, care va justifica timpul şi


energia pe care i le acord;

9
2 b) mă ataşez de ceea ce este motivant şi presupune o participare activă a altora;
3 c) mă asigur că proiectul se derulează în mod logic;
4 d) mă întreb la ce contribuie acest proiect.

Q3. Ce fac atunci când mă confrunt cu o problemă profesională?

1 a) acord atenţie realităţii;


2 b) sunt sensibil la sentimentele mele legate de acest subiect;
3 c) îmi pun întrebări în legătură cu datele şi relaţiile dintre fenomene;
4 d) analizez ceea ce a precedat-o şi ceea ce am prevăzut în legătură cu ea.

Q4. Care este reacţia mea când mă confrunt cu păreri diferite?

1 a) caut să obţin cel puţin un punct de sprijin pe care să se poată progresa;


2 b) încerc să mă pun în locul altuia şi să verific ceea ce exprimă el;
3 c) contez pe aptitudinea mea de a combina concepte şi idei;
4 d) îmi păstrez calmul şi încerc să prezint lucrurile cu simplitate şi fineţe.

Q5. Care este atitudinea mea în timp ce dialoghez cu alţii?

1 a) îi ignor pe cei care vorbesc despre implicaţii pe termen lung şi îmi îndrept atenţia
asupra a ceea ce trebuie făcut imediat;
2 b) mă deranjează cei care exprimă idei asupra cărora nu se gândesc deloc;
3 c) manifest un interes redus pentru reflecţii şi idei care nu sunt originale;
4 d) exprim involuntar plictiseală pentru o conversaţie prea fadă.

Notaţi dedesubt nota (4, 3, 2 sau 1) pe care aţi atribuit-o fiecărei variante de răspuns şi
centralizaţi datele într-un tabel cum este cel de mai jos:

Centralizarea răspunsurilor pentru fiecare întrebare

Răspuns a b c d

Întrebare
1
2
3
4
5
Total

Analiza răspunsurilor se face în modul următor:


- coloana a corespunde modului pragmatic de comunicare, b modului sentimental, c
modului cerebral şi d modului bazat pe intuiţie;
- din cele 4 coloane cu răspunsuri obţineţi o scală a tipurilor de comunicare. Cea al cărui
total este cel mai mare indică modul dv. de comunicare. Cea al cărui total este cel mai mic
indică tendinţa cea mai scăzută. Cu cât diferenţa dintre ele este mai mare cu atât devine mai
semnificativ stilul de comunicare.

10
11