Sunteți pe pagina 1din 2

NB: Dacă studentul nu a efectuat practic UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

punctele prevăzute în barem, îndrumătorul de “GRIGORE T. POPA” IAŞI


practică este rugat să precizeze acest fapt.
FACULTATEA DE MEDICINĂ
Observaţii ale îndrumătorului de practică (cu
referire la asiduitate, frecvenţă etc.): SPECIALIZAREA
_____________________________________ ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ
_____________________________________
_____________________________________ FIŞĂ DE PRACTICĂ MEDICALĂ
An universitar 2017-2018
_____________________________________
Student:_____________________________________
_____________________________________ anul I, grupa___, seria ____an universitar 2017-2018,
_____________________________________ a efectuat practica de vară în Spitalul (Clinica): _____
_____________________________________ ___________________________________________
_____________________________________ ___________________________________________
în perioada: _________________________________
îndrumător de practică:_________________________
___________________________________________

Data:_________ Semnătura şi parafa


medicului îndrumător Data:___________ Semnătura
de practică, îndrumătorului de practică
PRECIZĂRI ANUL I
BAREM DE PRACTICĂ
1. Obiectivele practicii de vară pentru anul I
sunt concentrate pe cunoaşterea modului de
organizare şi funcţionare a unităţilor 1. Organizarea şi funcţionarea secţiilor specializate în cadrul
spitaliceşti, ca şi pe cunoaşterea atribuţiilor spitalului.
personalului medical mediu ajutător. 2. Drepturile şi obligaţiile pacientului. Consimţământul
2. Baremul este minimal şi obligatoriu. informat.
3. Se recomandă efectuarea practicii în servicii 3. Circuitul pacientului internat.
medicale, chirurgicale sau de urgenţă. 4. Transportul pacientului.
5. Schimbarea lenjeriei.
4. Practica se va desfăşura sub îndrumarea 6. Toaleta pacientului.
directă a unui medic practician (medic primar 7. Reguli şi metode de dezinfecţie, asepsie şi antisepsie.
sau medic specialist) care va certifica prin 8. Termometrizarea.
semnătură şi parafă şi a asistente şefe. 9. Supravegherea pacienţilor (temperatură, puls, respiraţie,
5. Pregătirea practică a studenţilor va fi TA, diureză, scaun, vărsături, spută).
definitivată prin notă, în perioada 03-07 10.Administrarea medicamentelor (oral, respirator, rectal,
septembrie 2018, de către o comisie numită percutan).
11.Supravegherea folosirii de către bolnav a medicaţiei.
de Decanatul Facultăţii de Medicină. 12.Tipuri de diete.
6. Studentul care nu depune fişa de practică 13.Curăţenia în saloane, săli de mese, grupuri sanitare.
conform procedurii, până la termenul limită 14.Tipuri de deşeuri şi gestionarea acestora.
– 1 septembrie 2018 – va rămâne cu examen
credit pentru anul universitar 2018-2019.