Sunteți pe pagina 1din 4

1

Raport de evaluare initială

Evaluarea initială pe care am realizat-o la inceputul semestrului I , an şcolar 2015 –


2016 , respectiv în perioada 14-25.09.2015 a avut drept scop evaluarea cunoştinţelor ,
priceperilor şi abilităţilor dobândite , socializarea copiilor în cursul anului şcolar anterior.
Altfel spus , a fost o evaluare a gradului de dezvoltare al copiilor în raport cu tematica
parcursă.
Având în vedere faptul că s-a lucrat tot mai mult abordând conţinuturile din
perspectiva indisciplinară , am considerat necesar ca şi evaluarea să se facă abordând
conţinutul din acelaşi perspective .
Pentru a nu abuza de fişele de lucru am selectat şi aplicat probe de evaluare care să
permită preşcolarului să se manifeste liber, creativ şi astfel s-au constatat mai uşor
cunoştinţele dobândite şi capacitatea de aplicare a acestora în practică.
Prin evaluarea interdisciplinară , datorită posibilităţiii pe care preşcolarul o are de a se
folosi de cât mai multe domenii , exersându-şi capacităţile de transfer.
Analizând şi interpretând datele obţinute raportate la obiectivele propuse şi comparate
totodată cu cele obţinute la începutul etapei de instruire am tras următoarele concluzii:

I Domeniul limbă şi comunicare - Educarea limbajului


Referitor la educarea limbajului , copiii au realizat progrese în ce priveşte volumul
vocabularului activ cât şi exprimarea. Sunt şi unii copiii care prezintă o exprimare
defectuoasă din punct de vedere fonetic şi gramatical , prezintă deficienţe de pronunţie
(in special fonemele R, L si S ), atenţia şi memoria voluntară fiind slab dezvoltate de
scurtă durată ; acest lucru ducând la reproducerea defectuoasă a fragmentelor de poezie
sau poveste .
Măsuri ameliorative
Copiii care se exprimă mai greu în propoziţii vor fi antrenaţi şi activaţi într-un program
de recupertare şi exersare a comunicării orale în activităţile alese de repovestire după
imagini pentru reactualizarea conţinuturilor poveştilor cunoscute şi pentru antrenarea
tuturor copiilor în repovestiri . Ceilalţi copii vor fi antrenaţi în activităţi pentru
dezvoltarea limbajului oral şi a comunicării orale , fiind solicitaţi în rezolvarea unor
sarcini mai complicate , cu grad de dificultate mai ridicat.

II Domeniul ştiinţă – Activitate matematică


La toţi copiii am observat un progres în ceea ce priveşte cunoştinţele şi reprezentările
matematice . Toţi copiii formează şi denumesc corect mulţimi după diferite criterii ;
numără corect în limitele 1 – 3, respectiv 1-5. Majoritatea recunosc şi descriu corect
formele geometricve învăţate şi identifică corect poziţiile spaţiale ale obiectelor. Cu toate
acestea putem spune că am observat şi o durată scurtă de concentrare a atenţiei la unii
copii , folosirea defectuoasă a limbajului matematic.
2

Măsuri ameliorative
Copiii se vor juca mai mult în cadrul activităţilor de la aria Ştiinţă şi în activităţile
recuperatorii .
III Domeniul ştiinţă – Cunoaşterea mediului
În urma evaluării am constatat că majoritatea copiilor au însuşite cunoştinţele
referitoare la mediul înconjurător. Ei descriu , enumeră, clasifică elemente componente
ale mediului (plante, animale , obiecte,....), însă nu toţi adresează întrebări în legătură cu
cele observate. Exista si copii care nu denumesc corect anotimpurile , nu asociază corect
imaginea cu anotimpul cerut ; nu respectă ordinea efectuării operaţiilor din sarcina
didactică.
Măsuri ameliorative
Se va lucra diferenţiat , cu copiii care au întâmpinat dificultăţi , atât la activităţile
comune cât şi la jocurile desfăşurate la sectorul Ştiinţă . Fiecare copil va fi ajutat ca prin
joc să-şi consolideze şi sistematizeze cunoştinţele referitoare la anotimpuri şi la
caracteristicile acestora . Se vor organiza iesiri in natura, urmărindu-se formarea unor
atitudiini ecologice faţă de mediul înconjurător.

IV Domeniul om şi societate – Educaţie pentru societate


Majoritatea copiilor acceptă şi respectă regulile de comvieţuire în grup , însă , există
şi unii copiii care dovedesc un comportament necivilizat în relaţiile cu cei din jur. Unii
copii colaborează în grup pentru realizarea unei sarcini , pe când alţii , preferă lucrul
(jocul) individual.
Am constatat că majoritatea copiilor se implică să ia atitudine în anumite situaţii
problemă , conştientizează consecinţele pozitive şi negative ale actelor de comportament
asupra celorlalţi , îşi adaptează comportamentul la diferite situaţii .
Totuşi , deşi majoritatea cunosc regulile şi le aplică unii copii sunt mai rezervaţi , nu
au iniţiativă, dar răspund bine provocărilor.
Măsuri ameliorative
Copiii vor fi antrenaţi în jocuri şi exerciţii atractive pentru a-şi dezvolta capacităţile
de a lua iniţiativă într-o situaţie oarecare. De asemenea vom desfăşura majoritatea
jocurilor şi activităţilor pe grupuiri pentru a le dezvolta abilităţile de lucru în echipă.

V Domeniul om şi societate –Activităţi practice


Copiii cunosc materialele şi uneltele folosite în cadrul activităţilor practice , utilizându-
le corect în cadrul diferitelor tehnici însuşite realizând în general lucrări practice estetice.
Nu toţi copiii finalizează lucrările , nu au formate deprinderile de a asambla întregul
din părţile lui componente ; coordonarea ambelor mâini nu estre perfecţionată.
Măsuri ameliorative
Copiii vor fi încurajaţi , stimulaţi şi ajutaţi în finalizarea lucrărilor . Vom desfăşura
activităţi pentru a le dezvolta abilităţile practice de lucru în echipă.
3

VI Domeniul estetic creativ – Activitaţi artistico – plastice


În urma evaluării am constatat mari progrese în ceea ce priveşte mânuirea corectă a
instrumentelor de lucru ( creion, pensulă, cretă) ; modelează plastilina realizând forme de
dimensiuni şi culori diferite utilizând tehnici specifice.
Sunt unele probleme în ceeea ce priveşte aranjarea şi încadrarea în pagină ,
respectarea proporţiilor ; rigiditatea mâinilor.
Măsuri ameliorative
Copiii vor fi încurajaţi să acopere tot spaţiul de lucru , să respecte proporţiile , să
realizeze lucrări îngrijite , să-şi exprime opinia faţă de propria lucrare sau a altora şi mai
ales să-şi motiveze părerea..

VII Domeniul estetic creativ – Educaţie muzicală


Am constatat că majoritatea copiiilor respectă linia melodică şi textul cântecului ,
audiază cu atenţie un fragment dintr-un cântec cunoscut , unii recunoscând cu uşurinţă
cântecul şi denumind titlul .
Am observat însă ezitări la marcarea ritmului , nu executa mişcările în concordanţă cu
textul, nu cântă toţi deodată la unison.
Măsuri ameliorative
Vom învăţa şi vom repeta în cadrul activităţilor ( de joc, alese) , unele cântece ritmate
la care se folosesc bătăi din palme, observaţii sonore..

VIII Domeniul psihomotric – Educaţie fizică


În urma activităţilor de evaluare am constatat că preşcolarii execută corect
deprinderile motrice învăţate şi reuşesc să le utilizeze corectîn diferite contexte , de
asemenea execută mişcări care necesită orientare spaţială şi temporală. Unii copii
întâmpină dificultăţi în perceperea schemei corporale , în păstrarea rândului , nu execută
alergarea cu gura închisă, pe vârfuri , etc..
Măsuri ameliorative
Se va face repetarea asezării în formaţie şi în cadrul altor activităţi ; exersarea
individuală pentru a-şi însuşi corect cunoştinţele referitoare la propria schemă corporală;
copiii vor fi antrenaţi în activităţi sportive şi ajutaţi ca să-şi perfecţioneze deprinderile
motrice.
Constatările prezentate mai sus evidenţiază progresul realizat de copii în ceea ce
priveşte nivelul de cunoştinţe , priceperi , deprinderi şi abilităţi însuşite pe parcursul
anului şcolar şi deci o evoluţie în ce priveşte dezvoltarea intelectuală, psiho-fizică şi
socio-afectivă a copiilor , astfel încât toţi preşcolarii grupei pot urma cu succes grupa
mijlocie.
4

Rezultatele evaluării initiale la grupa) se reflectă astfel:


Nr. Categoria de activitate Nr. copii Obiectiv atins Obiectiv în
crt. testaţi (A) dezvoltare (D)
1 DLC –Educarea limbajului 20 15 5
2 DS –Activitate matematică 20 12 8
3 DS –Cunoaşterea mediului 20 15 5
4 DOS – Educaţie pentru 20 14 6
societate
5 DOS –Activitate practică 20 13 7
6 DEC – Activitate artistico- 20 15 5
plastică
7 DEC – Educaţie muzicală 20 20 0
8 DPM – Educaţie fizică 20 20 0

INTERPRETAREA REZULTATELOR :

In urma probelor de evaluare finala aplicate la grupa mica ,s-au obtinut


urmatoarele rezultate:

 15 copiii au obtinut calificative de „Foarte bine „(obiective


atinse)=68,18% si
 5 copii au obtinut calificativ „Bine”(obiective in dezvoltare)= 31,81%

S-ar putea să vă placă și