Sunteți pe pagina 1din 8

Instruirea funcţionarilor

Administrarea publici:
publică: teorie strategii şi tehnologii noi
şi practică 105

Rolul reţelelor de socializare la nivel global

Eugenia CEBOTARU,
lector superior universitar,
Academia de Administrare Publică

SUMMARY
This article discusses how we influence social networks and relationships and how
they help us to improve our social life. Web social movement has grown in recent years
and according to statistics in the coming years the situation will become even more
complex because the number of Internet users will increase considerably.
Keywords: web, network, social networks, chat, microblogging, spam, phishing,
malware, followers, advertiser, share.

Reţelele sociale sunt printre site-urile în ţelege o reţea informaţională de utilizatori


trend în ultimii ani. Nu doar că ne ajută să Internet, bazată pe anumite site-uri web la
fim mereu în contact cu prietenii şi cunoş- care utilizatorii se pot înscrie şi interacţio-
tinţele, dar au revoluţonat şi felul în care na cu alţi utilizatori, deja înscrişi.
facem afaceri prin Internet sau ne găsim Aceste reţele sociale fac parte din feno-
un job. Mişcarea de socializare pe web a menul relativ nou, atât la nvel naţional cât
luat o amploare deosebită în ultima peri- şi la nivel global. Astfel, membrii unei reţe-
oadă şi, conform statisticilor, în următorii le sociale sunt legaţi între ei în mod infor-
ani situaţia va deveni şi mai complicată, mal, fără obligaţii, dar, de obicei, contribu-
pentru că se estimează, că în următorii ani ie activ la colectarea şi răspândirea infor-
numărul utilizatorilor de Internet va creşte maţiilor pe întregul glob prin intermediul
considerabil. web-ului. Reţelele de socializare web, din
Să vedem ce este o reţea de socializa- domeniul Internet-ului şi informaticii, sunt
re, să înţelegem modul în care aceasta ne comunităţi de utilizatori cu interese co-
influenţează şi cum ne ajută să ne îmbu- mune ai unor site-uri web, care în general
nătăţim viaţa socială. Să aducem câteva oferă şi o paletă de servicii web specializa-
definiţii ale reţelelor de socializare. Po- te pe anumite domenii. Uneori conţinutul
trivit Wikipedia, o reţea de socializare este, informaţional, care este oferit în reţeaua
la general vorbind, o reţea de persoane socială, este generat chiar de către utiliza-
cu scopuri comune, cum ar fi o reţea de tori, caz în care se vorbeşte despre medii
studenţi, politicieni, dar chiar şi de hoţi, în sociale.
contrast cu reţelele tehnice ca reţeaua de Să vedem totuşi cine sunt cei mai im-
telefon sau gaz metan. Reţelele de socia- portanţi membri ai unei reţele sociale.
lizare din web sunt numite şi „reţele socia- 1. Moderatorul. El este cel care are grijă
le.”1 O reţea de socializare este un serviciu ca activitatea comunităţii să se desfăşoare
web destinat creării de legături virtuale în condiţii optime, rolul său fiind deosebit
între utilizatori, cu aplicaţii sociale, comer- de important, este responsabil de con-
ciale, politice şi educaţionale. Deci putem ţinutul postat, fiind cel care aprobă orice
spune, că printr-o reţea de socializare se în- comentariu.
Administrarea Publică, nr. 1, 2015 106

2. Tăcutul. El este cel care vizitează si- ul şi o mare parte din aceşti oameni îl utili-
te-ul pentru a observa, a citi comentariile, zează pentru a relaţiona şi pentru a-şi crea
foarte rar pentru a-şi exprima părerea des- noi legături.
pre un anumit subiect. Reţelele de socializare ne ajută să păs-
3. Entuziastul. El este cel ce postează cel trăm legatura cu prietenii, colegii de liceu
mai des conţinutul, îşi exprimă frecvent sau facultate, cum este cazul Facebook. Să
opinia, fiind cel mai activ dintre membri. ne găsim o relaţie, cum este cazul Bree.ro
4. Agitatorul. El este indispensabil pen- sau să ne găsim un job mai bun, aşa cum
tru o comunitate on-line, este cel care îi este cazul LinkedIn. Prietenii pe care îi pu-
contrazice pe toţi, îi provoacă şi stârneşte tem face on-line sunt doar unul din bene-
numeroase discuţii în contradictoriu. ficiile oferite de aceste reţelele. Totodată,
5. Curiosul. El este cel care generează avem posibilitatea să interacţionăm cu oa-
conţinutul prin întrebările pe care le pune meni din alte ţări, iar în acest fel putem afla
în mod frecvent, el e extrem de preţios lucruri noi şi destul de interesante despre
pentru dinamica grupului de discuţii şi ni- alte culturi.
ciodată nu trebuie să ne plângem că sunt Un alt avantaj al reţelelor de socializare
prea mulţi curioşi în comunitate. este faptul că putem găsi un loc de mun-
6. Influenţatorul. Acesta este cel mai că mult mai uşor şi imaginea creată într-o
conectat la reţele, având un număr mare comunitate on-line ne poate ajuta la un
de contacte on-line şi va răspândi cel mai potenţial interviu. Din ce în ce mai multe
repede orice informaţie către un număr firme au specialişti în resurse umane, care
mare de oameni conectaţi la Internet. urmăresc aceste site-uri pentru a-şi găsi
Să vedem care sunt avantajele şi dez- noi angajaţi. Un studiu recent arată, că
avantajele reţelelor sociale, pentru a sta- 45% din angajatori folosesc mediul on-line
bili dacă se merită să le acordăm timp şi pentru a recruta noi oameni, faţă de 22%
încredere. Cu siguranţă, reţelele de sociali- cât era procentul cu 1-2 ani în urmă.
zare beneficiază de mai multe avantaje, iar În continuare, vom caracteriza doar câ-
faptul că sunt atât de populare constituie teva din reţelele de socializare utilizate pe
un argument solid. Pe lângă avantajul folo- lagr atât la nivel naţional cât şi global.
sirii nelimitate a jocurilor on-line, clip-uri- Reţeaua Facebook,2 este un site web de
lor muzicale şi a informaţiilor de ultimă oră tip reţea de socializare din Internet, creat
din diferite domenii, reţelele de socializare pentru a oferi posibilitatea de a contacta
pe Internet oferă spaţiu larg comunicării persoane apropiate, dar şi persoane încă
în timp real prin serviciul de e-mail sau de necunoscute. Ea este cea mai mare reţea
chat, modalitate de conversaţie în reţele- de socializare şi una dintre cele mai răs-
le de socializare, dar şi prin intermediul pândite din lume, având 1,35 de miliarde
microblogging-ului (o formă de blogging, de utilizatori activi în fiecare lună, fapt care
care permite utilizatorilor să publice on-li- înseamnă că aproape jumătate din popu-
ne texte scurte, de maximum 140-200 de laţia conectată la Internet la nivel mon-
caractere, uneori şi imagini). dial foloseşte această platformă măcar o
Dacă e să ne referim la eficienţa reţelelor dată pe lună. Este estimată la o valoare de
de socializare, putem menţiona, că con- aproape 6,5 miliarde de dolari, deţine 58%
form unor studii realizate pe aceste tipuri din traficul pe reţelele sociale din Statele
de site-uri, în zilele noastre, Internet-ul Unite şi are în lumea întreagă peste 300
este cea mai folosită metodă de împriete- milioane de vizitatori unici.
nire şi de interacţiune între oameni. Peste Evoluţia pieţei concurenţiale determi-
jumătate din populaţie utilizează Internet- nă schimbarea profilului de activitate. Po-
Instruirea funcţionarilor
Administrarea publici:
publică: teorie strategii şi tehnologii noi
şi practică 107

trivit celei mai mari şi celei mai vechi agen- un site dedicat muzicii şi divertismentului,
ţii de ştiri din lume, Agence France-Presse, utilizatorii putând cumpăra piese de pe
Facebook a anunţat demararea unui nou iTunes, aplicaţia software utilizată pentru
proiect, ce constă în lansarea unei noi re- redarea şi organizarea fişierelor muzicale
ţele de socializare pentru profesionişti. audio şi video.
Aceasta va concura cu LinkedIn şi va per- Reţeaua YouTube8 este un site web,
mite utilizatorilor săi să-şi separe profilu- unde utilizatorii pot încărca şi vizualiza vi-
rile personale de conturile profesionale.3 deoclip-uri. Serviciul foloseşte tehnologii
Facebook lucrează în mod secret la acest pentru a expune o gamă largă de clip-uri
nou proiect, este un site, care se numeşte video create chiar de utilizatori, incluzând
„Facebook at Work” şi care va permite utili- şi fragmente din programe de televiziune
zatorilor săi să discute cu colegii, să intre în sau chiar filme.
contact cu profesioniştii din diverse dome- Reţeaua Bree9 este o platformă româ-
nii şi să colaboreze la realizarea unor docu- nească de socializare orientată către rela-
mente, prin intermediul diferitelor aplica- ţii. Site-ul are deja 29.778 utilizatori, 1.116
ţii. Noul site se va asemăna foarte mult cu de subiecte care sunt discutate intens,
actuala reţea de socializare Facebook şi va 7.818 de întrebări, care aşteaptă răspun-
include un flux de ştiri şi grupuri. Prin ur- suri, 9.349 de avatare, ce pot fi ilustrate pe
mare, noua reţea de socializare îşi propune Messenger şi 160 de statusuri, care ne aju-
să separe profilul personal de identitatea tă să ne exprimăm mai uşor.
profesională a utilizatorilor.4 Astfel, trimiterea de e-mail-uri către fie-
Reţeaua Twitter5 este o reţea socială care destinatar în parte a fost înlocuită cu o
foarte populară, care permite scrierea şi tehnică mult mai simplă, accesibilă pentru
transmiterea de mesaje de maximum 140 utilizatorii acestor reţele - redactarea unui
caractere prin Internet, precum şi compa- mesaj şi postarea acestuia pe pagina web
nia care oferă acest serviciu de tip „reţea iniţială, numită homepage, unde poate fi
socială.” Este uneori descris ca fiind „SMS-ul vizualizat de toţi prietenii din comunita-
Internet-ului.” Este folosită de multi jurna- tea virtuală. În continuare, vom caracteriza
lişti, actori celebri şi poate fi o sursă bună succint fiecare grup de avantaje.
de informare în timp real, deoarece infor- Avantaje sociale. Extinderea legăturilor
maţiile circulă foarte repede. on-line, serviciilor de intâlnire pe Internet,
Reţeaua LinkedIn6 este o reţea de soci- numite dating, socializare, suport, ajutor,
alizare orientată spre mediul de afaceri. închegarea unei comunităţi, dezvoltarea
Această reţea a fost lansată în 2002, iar sar- de programe în comunitate, protecţia şi
cina sa este de a construi o legătură dintre optimizarea comunităţilor, dezbaterea
profesionişti şi companii, în acelaşi timp, unor probleme.
aici mai sunt prezentate informaţii utile le- Avantaje economice. Interacţiunea
gate de locurile de muncă şi oportunităţile brend-urilor cu consumatorii, mediu de
de angajare. În prezent, această reţea are transmitere ieftin, uşor accesibil, asculta-
peste 200 milioane de persoane la nivel rea în permanenţă a consumatorilor, atra-
mondial, printre care personal de la resur- gerea fanilor, studii de piaţă, reţelele socia-
se umane sau manageri. le pot aduce beneficii financiare.
Reţeaua MySpace7 este un site web de Avantaje politice. Interacţiunea directă
tip aşa-numit social foarte popular, care între candidat şi alegători, motivarea elec-
oferă utilizatorilor posibilitatea creării unei toratului, un mediu de propagare ieftin.
reţele internaţionale de prieteni, profiluri Avantaje educaţionale. Dubla semnifi-
etc. Această reţea şi-a propus să devină caţie a unui utilizator: cea de elev şi cea de
Administrarea Publică, nr. 1, 2015 108

profesor, interacţiunea directă dintre pro- blocare a accesului pentru o siguranţă mai
fesori şi elevi, colaborarea on-line - ieftină, mare asupra protejării informaţiilor perso-
eficientă, în timp real, mediu de propagare nale, dar acestea sunt destul de relative, iar
ieftin. cea mai bună metodă de autoprotecţie se
Sigur, atunci când vorbim despre re- pare că rămâne totuşi autocenzura.
ţelele de socializare, pe lângă o serie de Însă mulţi utilizatori nu ştiu că, în con-
avantaje, putem menţiona şi anumite formitate cu termenele contractului, fă-
dezavantaje ale utilizării acestor reţele, când clic pe rubrica „accept,” practic, oferă
precum şi un şir de pericole. Deci pe lân- în exclusivitate reţelei dreptul de proprie-
gă avantajele acestor reţele, care facilitea- tate asupra tuturor informaţiilor şi imaginii
ză, de exemplu, întrajutorarea membrilor, publice. Recent, Twitter a sublicenţiat acest
formarea de noi cunoştinţe şi prieteni, drept, prin vânzarea către companiile Go-
răspândirea rapidă a ştirilor şi zvonurilor, ogle şi Microsoft a drepturilor de a căuta
aceste reţele ascund şi pericole, deoare- prin mesajele postate de abonaţii săi.
ce, de obicei, nu se declară explicit care e Un alt dezavantaj îl reprezintă perico-
sursa informaţiilor, cine este furnizorul de lul ca utilizatorii reţelelor sociale să devină
servicii. „victime” ale hackerilor, care au acum o
Prin urmare, la capitolul dezavantaje, nouă posibilitate de a fura bani sau infor-
putem spune că multă lume nu este con- maţii cu caracter privat. Trebuie de men-
ştientă de eficienţa acestor reţele sociale şi ţionat, că în urma utilizării reţelelor de
le folosesc inutil, ceea ce înseamnă o pier- socializare criminalitatea virtuală este în
dere de timp. În acelaşi timp, trebuie să re- creştere.
cunoaştem că reţelele sociale creează de- Potrivit unui raport al companiei de
pendenţă. Nu vom realiza cât de mult timp securitate Sophos, criminalitatea virtuală
petrecem în mediul on-line, fiind mereu este în creştere şi 63% dintre administra-
captivi de noile informaţiii apărute. Atunci torii de reţele îşi fac griji din cauza că an-
când ne dorim să promovăm afacerea sau gajaţii companiilor share-uiesc10 (plasea-
compania prin intermediul reţelelor de ză) prea multe informaţii personale prin
socializare, trebuie să construim un profil intermediul reţelelor sociale. Un sfert din
al afacerii, fără ca acesta să aibă tangenţă afaceri au fost deja lovite de spam,11 phis-
cu profilul personal. Dacă folosim reţelele hing12 sau malware,13 prin intermediul di-
sociale pentru interes de business, trebuie feritelor reţele de socializare.
ca profilul să fie atrăgător şi actualizat des. În acest context, putem reaminti exem-
În acelaşi timp, trebuie să menţionăm plul Facebook de aproape un an de zile,
că orice informaţie introdusă benevol pe în care reţeaua a câştigat un proces de
o reţea de socializare şi ulterior ştearsă, aproape un miliard de dolari împotriva
rămâne „pe viaţă” în lumea virtuală, chiar unui spammer, care a trimis peste patru
dacă informaţiile sunt greşite sau devin cu milioane de mesaje spam către utilizatorii
timpul irelevante. reţelei, folosindu-se de conturi Facebook
O altă problemă a reţelelor de socializa- furate de el sau cumpărate de la alţi spam-
re rămâne a fi lipsa de reglementări clare, meri, utilizând apoi botnet-uri14 pentru a
această neglijenţă deschide poarta pentru promova pornografia, consumul de mari-
abuzuri grave asupra datelor private sau juana şi medicamente.
chiar secrete ale utilizatorilor, deoarece Ar trebui să cunoaştem, că în confor-
majoritatea lor sunt tineri şi încă nefamili- mitate cu politica reţelei Facebook, chiar
arizaţi cu pericolele din Internet. şi atunci când utilizatorul anulează statu-
Evident, se pot face anumite setări de tul de membru, fotografiile şi informaţiile
Instruirea funcţionarilor
Administrarea publici:
publică: teorie strategii şi tehnologii noi
şi practică 109

rămân la bord, pentru cazul în care decide paniei, care administrează reţeaua Face-
să-şi reactiveze contul. Trebuie de atenţio- book, au introdus în sistem de testare noi
nat, că utilizatorul nu este îndepărtat nici opţiuni, care să le permită utilizatorilor să
chiar atunci când moare. stabilească ce parte a vieţii lor personale
Care sunt efectele reţelelor de sociali- va apărea pe pagina proprie, în funcţie de
zare? Trebuie să menţionăm, că în ultimii categoria căreia îi aparţin vizitatorii care le
ani comunicarea maselor prin reţelele de vizualizează pagina.
socializare are consecinţe din ce în ce mai Chris Kelly, angajat la reţeaua Face-
vizibile, chiar şi pe plan mondial. Analiştii book, însărcinat cu protecţia vieţii perso-
sunt de părere că fără reţelele sociale eve- nale a utilizatorilor, a precizat că membrii
nimentele s-ar fi desfăşurat altfel. Câteva reţelei vor putea decide, ce informaţii vor
exemple de evenimente recente influenţate pune la dispoziţia vizitatorilor, în funcţie
puternic de comunicarea prin reţele sociale: de raporturile în care se află aceştia cu
- protestele din Egipt care au condus la utilizatorul: „prieteni, colegi de clasă sau de
demisia lui Hosni Mubarak, preşedintele facultate, colegi de serviciu sau prieteni ai
statului; prietenilor.”
- revolta populară din Tunisia care a De asemenea, se speră că şi anumite
condus la răsturnarea preşedintelui Zine El structuri specializate în securizarea activi-
Abidine Ben Ali; tăţii cibernetice, precum Europol (organi-
- confirmarea de plagiate ca, de exem- zaţie de combatere a criminalităţii la nivel
plu, lucrarea de doctorat a fostului minis- european, având sediul la Haga, Olanda)
tru al apărării din Germania, graful Karl- să ajute la menţinerea în topul preferin-
Theodor zu Guttenberg; ţelor utilizatorilor de Internet a reţelelor
- convocarea publicului la diverse întru- sociale. În orice caz, în ultima perioadă se
niri sau chiar demonstraţii poate fi uşurată, constată că nu doar persoanele fizice sau
s-au înmulţit întâlnirile numite facebook diverse asociaţii neguvernamentale îşi
party (petrecere); deschid conturi pe diverse platforme de
- protestele publice şi mişcarea cetăţe- socializare, dar şi o serie de instituţii publi-
nilor împotriva proiectului de cale ferată ce şi structuri internaţionale.
„Stuttgart 21” din Germania, proiectul încă Retelele sociale devin, în ultimul timp,
nu e decis; canale de comunicare şi propagandă
- influenţa reţelelor YouTube, Facebook pentru terorişti. Internet-ul este o uneal-
şi Twitter a schimbat deja radical industria tă foarte bună pentru comunicare, aşa că
divertismentului. Un exemplu tipic este nu ar trebui să ne surprindă prea mult fap-
artista americană Lady Gaga, care atrage tul, că grupările extremiste sunt active în
milioane de fani şi cumpărători pe baza re- mediul on-line, unde îşi recrutează adep-
ţelelor de socializare; ţii, plănuiesc campanii şi îşi fac cunoscut
- victoria preşedintelui României, Klaus mesajul. Ceea ce este foarte îngrijorător
Iohannis, pe 16 noiembrie trecut, s-a da- este faptul, că folosesc metode tot mai
torat în mare parte „revoluţiei de pe Face- sofisticate. Când mediul on-line a devenit
book.” o parte importantă a Primăverii Arabe, un
În prezent, reţelele de socializare iau activist din Egipt a spus următoarele: „Fo-
măsuri suplimentare de securitate. Admi- losim Facebook pentru a organiza proteste-
nistratorii reţelelor de socializare nu vor să le, Twitter pentru a coordona oamenii şi You-
le fie afectate cifrele de afaceri şi au accep- Tube pentru a ne face cunoscute acţiunile în
tat aceste critici. În intenţia de a-şi proteja toata lumea.” Însă acum această practică a
mai bine clienţii, oficialii din cadrul com- fost adoptată şi de terorişti.
Administrarea Publică, nr. 1, 2015 110

În ziua de azi, organizaţiile extremiste „criminali de pe Facebook,” care au folosit


au mai multe căi prin care îşi pot transmite această reţea pentru a-şi găsi victimele.
mesajul, iar acest fapt demonstrează că te- Potrivit acestui studiu, dintre cele 48 de
rorismul ia amploare. Totuşi agenţiile gu- crime prin Facebook, 26 au avut loc în Ma-
vernamentale declară că în mediul on-line rea Britanie. Cele mai multe victime erau
teroriştii pot fi mult mai uşor de suprave- femei. Autoarea studiului, Elizabeth Yar-
gheat, astfel multe acţiuni pot fi prevenite dley, menţionează că reţeaua de sociali-
şi evitate. Prin urmare, oricine apreciază zare „Facebook nu poate fi învinuită pentru
pagina unei organizaţii periculoase sau aceste crime, aşa cum niciun cuţit nu este
se împrieteneşte cu un membru suspect, considerat vinovat pentru o înjunghiere.”15
poate intra în atenţia instituţiilor, iar filiera În acelaşi timp, pentru prima dată, cer-
poate fi descoperită mai repede. cetătorii au realizat un studiu care arată
Ce fac companiile IT (Information Te- modul în care reţelele sociale pot influenţa
chnology adică Tehnologia Informaţiei)? comportamentul criminal. Astfel, cercetă-
Videoclipurile şocante reprezintă esenţa torii britanici au identificat 6 tipuri de per-
propagandei Statului Islamic. Google a sonalitate ale utilizatorilor Facebook, care
precizat că are toleranţa zero pentru astfel folosesc reţelele de socializare pentru a co-
de clipuri, însă nu poate controla absolut mite diferite infracţiuni. Potrivit acestora,
tot conţinutul care se încarcă pe platforma fiecare criminal se încadrează în următoa-
sa video, YouTube. Mai mult, nu este posi- rele categorii: reactiv, informator, antago-
bil nici sa creeze un algoritm care să cen- nist, fantezist, prădător, impostor. Cele mai
zureze materialele de acest gen înainte să multe crime sunt comise de tipul reactiv.
ajungă on-line. Condiţii de securitate în reţelele de so-
Ce pot face giganţii IT. Marile companii cializare. În timp ce majoritatea utilizea-
IT au promis utilizatorilor că îşi vor cripta ză site-urile de socializare, trebuie să fim
serviciile şi produsele. Însă, daca vor ţine atenţi cu informaţiile pe care le dezvăluim
cont de această promisiune, atunci ei ar şi modul în care le protejăm. Oamenii pot
bloca accesul agenţiilor guvernamentale utiliza din neatenţie sau în mod intenţio-
la ele. Iar un astfel de scenariu nu este de nat informaţiile noastre pentru a defăima
dorit într-o perioadă în care terorismul ia reputaţia sau chiar pentru a ne fura iden-
amploare. titatea.
Oamenii vor ca datele lor să fie proteja- Deci site-urile reţelelor de socializare
te, însă este esenţial că atunci când e vorba sunt utilizate pentru a intra în contact cu
de infracţiuni, instituţiile statului să poată prietenii vechi sau pentru a face noi prie-
să aibă acces la orice informaţii legate de teni, pentru a creea conexiuni de afaceri şi
autorii faptelor ilegale, chiar dacă ele pro- de a împărtăşi informaţii şi opinii cu privire
vin de la Facebook sau Google. Pe de altă la subiectele care ne interesează. Trebuie
parte, autorităţile nu trebuie să comită să analizăm atent ce informaţie plasăm şi
abuzuri, astfel că o transparenţă mai mare cine o accesează. Iată câteva sfaturi utile:
din partea lor ar fi foarte utilă. În plus, ele - să introducem întotdeauna adresa site-
ar trebui să vorbească mai mult şi mai des- ului nostru socializat în browser-ul nostru;
chis despre importanţa acestor lucruri. - să nu folosim aceeaşi parolă pe care
Recent, a fost efectuat un studiu, rea- o utilizăm pentru conturi bancare sau de
lizat de Elizabeth Yardley şi David Wilson e-mail. Să folosim parole diferite pentru
de la Universitatea Birmingham, care au fiecare site, astfel încât dacă o parolă este
analizat exemple de infractori din întrea- furată, nu toate conturile noastre vor fi su-
ga lume. Poliţiştii au identificat deja 48 de puse riscului;
Instruirea funcţionarilor
Administrarea publici:
publică: teorie strategii şi tehnologii noi
şi practică 111

- să nu facem click automat pe link-urile niei nepoliticoase, ofensive sau peiorative


din e-mail-uri „cerere de prietenie” pe care despre o persoană sau o companie într-un
le primim. Cererile de prietenie vor apărea forum public poate avea consecinţe;
pe pagina de start a site-ului nostru din re- - să fim precauţi cu străinii. Ar fi bine să
ţeaua socializată; limităm numărul de persoane pe care le
- să fim atenţi la cantitatea informaţiilor vom accepta ca prieteni. Iar dacă suntem
personale ce le postăm on-line. Să utilizăm „prieteni” cu oameni pe care nu-i cunoaş-
setările de confidenţialitate pentru a con- tem, să fim atenţi la cantitatea de informa-
trola cine are acces la informaţiile noastre; ţie pe care o dezvăluim.
- să ne gândim înainte de a scrie un me- Este îmbucurător faptul că la noi în ţară,
saj sau posta poze. Informaţia va rămâne Centrul de Guvernare Electronică pune în
în Internet chiar dacă o vom şterge din re- circulaţie „Ghidul de utilizare a reţelelor
ţeaua de socializare; sociale în sectorul public.” Lucrarea este la
- să citim politica de confidenţialitate a nivel de proiect, este un îndrumar pentru
site-ului înainte de a ne înscrie. Site-urile funcţionarii publici şi comunicatori în ve-
legitime de reţele sociale vor avea o decla- derea utilizării mijloacelor de socializare.
raţie de confidenţialitate, care spune cum Documentul cuprinde informaţii despre
colectează şi utilizează informaţiile noastre tehnicile de antrenare a platformelor de
şi în ce circumstanţe ele ar putea dezvălui socializare în activitatea cotidiană a insti-
aceste informaţii, fie prin intermediul site- tuţiilor publice.16
ului sau terţilor; În concluzie, putem menţiona că re-
- fotografiile, comentariile, mesajele şi ţelele de socializare pot ajuta foarte mult
postările pe perete împărtăşite ar putea la îmbunătăţirea vieţii sociale, însă întot-
fi văzut de oricine, şi nu sunt detaşabile. deauna trebuie să existe un echilibru între
Mulţi deseori uită că, alţi oameni decât pri- interacţionarea on-line şi cea reală, pentru
etenii lor, ar putea vedea informaţiile; că nu putem petrece tot timpul pe care îl
- de multe ori, atunci când aplicăm pen- avem în faţa calculatorului. Totodată, pu-
tru un loc de muncă, angajatorul poate ve- tem remarca faptul că anume reţelele de
rifica dacă avem un profil on-line; socializare on-line vor schimba modul de
- să nu postăm informaţii care ar putea abordare a vieţii sociale, economice, poli-
să ne facă vulnerabili pe noi sau familia tice, educaţionale. Anume reţelele de soci-
noastră (de exemplu, data naşterii, adresa, alizare vor reduce costurile de comunicare
informaţiile cu privire la rutina de zi cu zi şi vor întări comunităţile. Advertiserii17 tre-
sau planuri de vacanţă); buie să lupte împreună cu reţelele de soci-
- să fim atenţi cu partajarea opiniei alizare şi nu împotrivă. Odată cu dezvolta-
noastre on-line; să fim atenţi la ceea ce rea rapidă a reţelelor de socializare trebuie
spunem despre alţii în reţea. Postarea opi- create şi noi moduri de evaluare a lor.
NOTE
1
<https://ro.wikipedia.org/wiki/Pagina_principa - Wikipedia> - dicţionar on-line.
2
<https://www.facebook.com/> - site web oficial al reţelei de socializare Facebook.
3
<https://www.afp.com/> - site web oficial al Agence France-Presse (AFP), cea mai ve-
che şi una dintre cele mai mari agenţii de ştiri din lume.
4
<https://www.descopera.ro/dnews/13580697 - facebook-va-avea-o-retea-de-socializa-
re-pentru-profesionisti-similara-linkedin>. Relatare în luna august 2014, Bloomberg, acce-
sat la 11.02.2015.
5
<https://www.twitter.com/> - site web oficial al reţelei de socializare Twitter.
Administrarea Publică, nr. 1, 2015 112
6
<https://www.linkedin.com/> - site web oficial al reţelei de socializare LinkedIn.
7
<https://www.myspace.com/> - site web oficial al reţelei de socializare MySpace.
8
<https://www.youtube.com/> - site web oficial al reţelei de socializare YouTube.
9
<https://www.bree.ro/> - site web oficial al reţelei de socializare Bree.
10
Share – „a împărţi” adică se postează ceva pe pagina noastră şi se dă acces tuturor
celorlalţi să vină să vadă mesajul, ce s-a postat la noi pe pagină.
11
Spam – procesul de expediere a e-mail-urilor nesolicitate, de cele mai multe ori cu
caracter comercial, de publicitate pentru produse şi servicii dubioase, practicată în indus-
tria e-marketing-ului şi de proprietarii de site-uri pornografice. Spam-ul se distinge prin
caracterul agresiv, repetat şi prin privarea de dreptul la opţiune.
12
Phishing-ul se manifestă prin mesaje trimise pe e-mail, prin care se cer informaţii
personale utilizatorilor, precum parole sau codurile cardurilor bancare.
13
Malware – un software rău, creat pentru a se infiltra în computere şi pentru a obţine
diverse informaţii.
14
Botnet – colecţie de agenţi software sau roboţi care rulează autonom şi automat. O
reţea botnet este o reţea de calculatoare care au fost compromise fără ştiinţa utilizatoru-
lui şi sunt controlate cu scopul de a realiza activităţi rău intenţionate, cum ar fi trimiterea
de mesaje spam.
15
<https://www.descopera.ro/dnews/13501614-criminalii-de-pe-facebook-cele-6-tipuri-
de-infractori-care-folosesc-reteaua-sociala-ca-sa-ucida>, accesat la 11.02.2015.
16
<https://unimedia.info/comunicate/centrul-de-guvernare-electronica-pune-in-cir-
culatie-ghidul-de-utilizare-a-retelelor-sociale-in-sectorul-public-52.html>, accesat la
11.02.2015.
17
Advertiser – „cel care îşi face reclamă.” Advertiserii sunt persoanele care plătesc ca
reclama lor să apară pe alte site-uri.
BIBLIOGRAFIE
1. Ghidul de utilizare a reţelelor sociale în sectorul public, elaborat de Centrul de Gu-
vernare Electronică, proiect, 2014.
2. <https://www.bree.ro/> - site web oficial al reţelei de socializare Bree.
3. <https://www.twitter.com/> - site web oficial al reţelei de socializare Twitter.
4. <https://www.linkedin.com/> - site web oficial al reţelei de socializare LinkedIn.
5. <https://www.myspace.com/> - site web oficial al reţelei de socializare MySpace.
6. <https://www.facebook.com/> - site web oficial al reţelei de socializare Facebook.
7. <https://www.afp.com/> - site web oficial al Agence France-Presse, cea mai veche
agenţie de ştiri din lume şi una dintre cele mai mari.
8.<https://unimedia.info/comunicate/centrul-de-guvernare-electronica-pune-in-circu-
latie-ghidul-de-utilizare-a-retelelor-sociale-in-sectorul-public-52.html>.
9.<https://www.descopera.ro/dnews/13580697-facebook-va-avea-o-retea-de-socializa-
re-pentru-profesionisti-similara-linkedin>. Relatare în luna august 2014, Bloomberg.
10.<https://www.descopera.ro/dnews/13501614-criminalii-de-pe-facebook-cele-6-ti-
puri-de-infractori-care-folosesc-reteaua-sociala-ca-sa-ucida>.
11. <https://ro.wikipedia.org/wiki/Pagina_principa - Wikipedia> - dicţionar on-line.

Prezentat: 16 februarie 2015.


E-mail: cebotaru@list.ru

S-ar putea să vă placă și