Sunteți pe pagina 1din 7

DATA:

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
CLASA: a V-a
PROFESOR:
OBIECTUL: Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Divizibilitatea numerelor naturale
TEMA LECŢIEI (TITLUL LECŢIEI): Recapitulare pentru teză - Divizibilitatea nume-
relor naturale
TIPUL LECŢIEI: Lecţie de fixare/ consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor
DURATA: 50 de minute
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CABINETUL DE MATEMATICĂ
COMPETENŢE GENERALE:
1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice în contextul în care acestea apar;
2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural cuprinse în
diverse surse informaționale;
3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice;
6. Modelarea matematică a unei situaţii date, prin integrarea achizițiilor din diferite
domenii;
COMPETENŢE SPECIFICE:
1.1. Identificarea numerelor naturale în contexte variate;
2.1. Efectuarea de calcule cu numere naturale folosind operaţiile aritmetice şi
proprietăţile acestora;
3.1. Utilizarea regulilor de calcul pentru efectuarea operaţiilor cu numere naturale şi
pentru divizibilitate;
6.1. Modelarea matematică, folosind numere naturale, a unei situații date, rezolvarea
problemei obţinute prin metode aritmetice şi interpretarea rezultatului;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul lecţiei, toţi elevii vor fi capabili să:
O1: efectueze operații aritmetice cu numere naturale;
O2: determine un număr natural pe baza unor condiții impuse cifrelor sale;
O3: utilizeze criteriile de divizibilitate cu 2, 5, 10 n, 3 sau 9 pentru a stabili validitatea
unor afirmații sau pentru a determina numere naturale;
O4: exprime numere naturale de două cifre ca produs de numere prime;
O5: modeleze probleme practice utilizând noțiunile de divizor și multiplu;
O6: prezinte şi să justifice într-un mod explicit (coerent) metoda de rezolvare aplicată,
folosind limbajul matematic adecvat.
STRATEGIE DIDACTICĂ:
 Metode de învăţare/instruire:
- Conversaţia euristică;
- Explicaţia;
- Exerciţiul;
- Lucrul cu fişe;
- Descoperirea dirijată;
- Problematizarea;
 Forme de organizare a clasei:
- Frontală;
- Individuală;
 Forme de evaluare:
- Observaţia;
- Lucru individual (munca independentă);
 Resurse materiale:
-Materiale didactice: fişe de lucru, manual, proiect didactic;
-Mijloace de învăţământ: calculatorul şi soft-ul educaţional cu conţinut ştiinţific specific
temei abordate; tabla, marker;
 Resurse procedurale:
- Investigaţia ştiinţifică;
- Observarea sistematică a elevului;
- Rezolvarea de probleme/situaţii problemă;
 Resurse psihologice:
Capacitatea de învăţare de care dispune clasa:
 elevii posedă cunoştinţe legate de conceptele de divizor, multiplu, divizori
comuni, multipli comuni, divizori proprii, divizori improprii, numere prime, numere
compuse, criterii de divizibilitate etc;
 Surse bibliografice:
 Programa şcolară pentru clasa a V-a, cuprinsă în Anexa 2 a OMEN nr.
3393/28.02.2017;
 Cristian Alexandrescu, Alina Carmen Birta, Cristian Teodor Olteanu– Matematică
manual pentru clasa a V-a, Editura CD Press, 2017;
 Ion Cicu, Ştefan Smarandache ş.a., Matematică manual pentru clasa a V-a, Editura
Intuitext, 2017;
o Planul de recapitulare elaborat anterior:
 Vei identifica numere naturale într-o diagramă, într-un grafic sau într-un tabel
care conțin date referitoare la o situație practică;
 Vei identifica un număr natural pe baza unor condiții impuse cifrelor sale;
 Vei modela probleme practice utilizând noțiunile de divizor și multiplu;
 Vei efectua operații aritmetice cu numere naturale;
 Vei utiliza criteriile de divizibilitate cu 2, 5, 10 n, 3 sau 9 pentru a stabili
validitatea unor afirmații;
 Vei utiliza criteriile de divizibilitate cu 2, 5, 10 n, 3 sau 9 pentru a determina
numere naturale;
 Vei determina un număr natural pe baza unor condiții impuse cifrelor sale;
 Vei exprima numere naturale de două cifre ca produs de numere prime;
 Vei determina numere naturale care respectă anumite condiții;
 Vei aplica criteriile de divizibilitate a numerelor naturale pentru situații
cotidiene;
 Vei modela probleme practice utilizând noțiunile de divizor și multiplu.
Obiectivele Etapele
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Evaluarea
operaţionale (evenimentele) lecţiei
Momentul organizatoric Profesorul se asigură de condiţiile optime pentru Elevii raportează absenţii şi
(Pregătirea colectivului desfăşurarea lecţiei: curăţenie, lumină, ţinută, ordine, pregătesc toate materialele
pentru activitate. Captarea şi disciplină. Verifică prezenţa elevilor, aspectul general necesare desfăşurării în bune
păstrarea atenţiei) al clasei, tabla curată, existenţa buretelui, a condiţii a lecţiei (caiete de teme,
2 min markerului şi pregăteşte materialele necesare pentru de clasă, manual, etc.). Primesc de
lecţie. Este preocupat de pregătirea psihologică a la profesor fişele de lucru.
elevilor pentru lecţie, de trezirea interesului elevilor
pentru activitatea ce urmează a o desfăşura şi în acest
sens distribuie elevilor fişele de lucru.
O6; Verificarea temei Profesorul verifică frontal tema pentru acasă, Elevii prezintă caietele de teme Observarea sistematică a elevilor
3 min cantitativ (pentru a constata dacă toţi elevii au profesorului.
efectuat tema sau nu) şi calitativ prin sondaj (pentru a
constata modul în care tema a fost realizată şi pentru a
corecta şi îndrepta eventuale greşeli constatate).
Comunicarea temei şi a Profesorul anunţă şi scrie mare pe tablă titlul lecţiei: Elevii notează titlul noii lecţii în Observarea sistematică a elevilor
competenţelor ce urmează „Recapitulare pentru teză - Divizibilitatea nume- caietul de notiţe. Ascultă cu
să le dobândească elevii relor naturale”. atentie ce competenţe trebuie să
2 min Profesorul comunică elevilor, într-o formă accesibilă dobândească până la sfârşitul
şi de aşa natură încât elevii să conştientizeze şi să activităţii didactice.
reţină, ce se aşteaptă de la ei la sfârşitul activităţii (ce
competenţe trebuie să dobândească elevii pe parcursul
lecţiei):
-să efectueze operații aritmetice cu numere naturale;
-să determine un număr natural pe baza unor condiții
impuse cifrelor sale;
-să utilizeze criteriile de divizibilitate cu 2, 5, 10 n, 3
sau 9 pentru a stabili validitatea unor afirmații sau
pentru a determina numere naturale;
-să exprime numere naturale de două cifre ca produs
de numere prime;
-să utilizeze noțiunile de divizor și multiplu, număr
prim, număr compus etc;
-să prezinte şi să justifice într-un mod explicit
(coerent) metoda de rezolvare aplicată, folosind
limbajul matematic adecvat.
Obiectivele Etapele
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Evaluarea
operaţionale (evenimentele) lecţiei
O1; O2; O3; O4; Reactualizarea cunoştin- Profesorul solicită elevilor rezolvarea şi discutarea Elevii dau răspunsuri orale la Evaluez gradul de participare a
ţelor necesare desfăşurării orală a primelor două probleme din fişă (cu rol de primii 3 itemi din fişă, iar cei elevilor la lecţie, precum şi
activităţii (recapitularea reactualizare a cunoştinţelor), în timp ce câţiva elevi, solicitaţi de către profesor, ies pe interesul pentru activitatea
conţinutului pe baza pla- ies pe rând la tablă şi elaborează o schemă în care rând la tablă şi întocmesc schema. didactică propusă;
nului de recapitulare sta- sistematizează datele esenţiale desfăşurării activităţii
bilit anterior) din ora respectivă.
6 min
O1; O2; O3; O4; Consolidarea cunoştinţelor Profesorul comunică elevilor că vor rezolva Elevii numiţi de profesor ies pe Evaluez capacitatea elevilor de a
O5; O6; prin rezolvarea, scrierea şi problemele de la 3 la 8 din fişa de lucru în limita rând la tablă pentru a redacta redacta o problemă prin simboluri
comentarea la tablă a timpului disponibil. La solicitarea elevilor, dă soluţiile problemelor. Ceilalţi matematice şi de a utiliza un
problemelor din fişa de lămuririle necesare. elevi din clasă pot veni cu limbaj specific disciplinei.
lucru completări sau întrebări supli-
28 min mentare. Toţi elevii îşi iau notiţe
şi sunt atenţi la tablă.
O1; O2; O3; O4; Evaluarea performanţei. Profesorul comunică elevilor că au de rezolvat în mod Elevii lucrează independent, Evaluez capacitatea elevilor de a
O5; O6; Rezolvarea în mod inde- independent itemii 9-10 din fişa de lucru. urmăriţi şi corectaţi, (eventual rezolva corect în mod indepen-
pendent a următoarelor ajutaţi) în tot acest timp de către dent itemii din fişa de lucru
trei cerinţe din fişa de profesor.
lucru
8 min
Aprecierea activităţii ele- Profesorul face aprecieri verbale individuale şi Elevii ascultă cu atenţie apreci- Evaluez capacitatea elevilor de a-
vilor şi precizări şi expli- colective asupra activităţii desfăşurate de către elevi. erile profesorului şi iau aminte şi menţine trează atenţia până la
caţii privitoare la reali- Dă elevilor exerciţiile rămase din fişă ca temă pentru unde trebuie să insiste mai mult finalul activităţii.
zarea temei pentru acasă acasă şi unde consideră că este cazul face unele pentru însuşirea eficientă a
1 min precizări (vine cu unele indicaţii) pe marginea acelor conţinuturilor asimilate.
exerciţii. Îşi notează în caietele de notiţe ce
probleme au de rezolvat din fişa
de lucru.
Fişă de lucru-Divizibilitatea numerelor naturale

1. Completează spaţiile punctate pentru a obține propoziții adevărate:


a) Un divizor propriu al numărului 57 este...........
b) Un multiplu mai mic decât 23 al numărului 7 este............
c) Suma divizorilor improprii ai numărului 12 este...........
d) Numerele compuse de forma 3x sunt.............................................................
e) Numerele de forma 64x care sunt divizibile cu 2, dar nu sunt multipli de 3
sunt.........................................................................................................

2. Completează tabelul, scriind în fiecare căsuţă DA sau NU, după caz.

........este divizibil cu......?


10 100 2 5 9 3
2475
130470
900

3. Alegeți cifra necunoscută pentru a obține propoziții adevărate:

4. Scrieți numerele: 14, 20, 30 ca produs de factori primi.

5. Determinaţi numerele prime a şi b ştiind că a + 8 �


b = 106 .

6. Scrieți divizorii comuni ai numerelor 24 și 36;

7. Scrieți multiplii comuni ai numerelor 2 și 3;


8. În Camera enigmelor copiii au găsit următorul indiciu: Ana a vizitat
toate regiunile României care sunt numerotate cu divizori ai lui 54,
iar Radu a vizitat toate regiunile României care sunt numerotate cu
divizori ai lui 45. Ajută-i să rezolve enigma, răspunzând la întrebări.
a) Ce regiuni a vizitat Ana? Dar Radu?
b) Care sunt regiunile pe care le-au vizitat ambii copii?

9. Alegeți multiplii numerelor scrise pe rândul de sus:

RÂND 1

RÂND 2

RÂND 3

10. Exprimați următoarele numere ca suma, diferența sau produsul a două


numere prime, după caz:
RAND 1 RAND 2 RAND 3
30 = + ; 39 = g ; 22 = + ;
26 = - ; 46 = - ; 77 = g ;

S-ar putea să vă placă și