Sunteți pe pagina 1din 9

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SATU MARE

AVIZAT INSPECTOR DE SPECIALITATE

PROGRAMUL EDUCAŢIONAL
„ECOGRĂDINIŢĂ ”
„Natura vrem să ocrotim,sănătoşi noi ca să fim!''

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33


SATU MARE
ANUL ȘCOLAR 2017-2018
Director Coordonator
Roman Florica Ciac Georgeta Cristina

1
COORDONATOR PROIECT: CIAC GEORGETA CRISTINA
ASISTENT PROIECT: PÜSÖK ZELA KATALIN
ECHIPA DE PROIECT: ARDELEAN RAMONA
BLIDAR CORINA
BOITOR LENUŢA
CHIOREAN MARIANA
GLIGAN AURELIA
HERMAN FLORICA
MAȘCA GABRIELA
NAGY ILEANA
PENEGHI VIORICA
PETRIC PAULA
SABĂU ALINA
ȘINCAR AURICA
VERESS ADELA
VEREŞ RODICA
DIRECTOR: ROMAN FLORICA

PARTENER:
 Părinţii copiilor din Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.33
 Şcoala Generală „Ion Creangă” din Satu Mare
 Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare

2
I. ARGUMENT
Grădiniţa este un loc unde se exercită o activitate modelatoare, ce se raportează la stadiul de
dezvoltare psihofizică, caracteristică vârstei preşcolare. În ultimul timp se acordă o mai mare
importanţă necesităţii educării ecologice a copilului în grădiniţă. Suntem chemaţi să facem transferul
de dragoste şi respect pentru tot ce ne înconjoară de la noi, adulţii, spre cei mici, acum când începe
drumul cunoaşterii. Omul s-a aflat in mijlocul naturii de la inceputul existentei sale, folosindu-i toate
darurile.Omul este cel mai bun prieten al naturii. El este cel care o cântă, cel care o ocroteşte, este
înconjurat de ea asigurându-i astfel hrana, aerul, existenţa, dar poate să fie, fără voia sa, cel mai
mare duşman. Relatiile care se stabilesc intre om si natura prezinta un interes permanent, conditionat
atât de dorinta cunoasterii fenomenelor ce se petrec in jurul nostru cat si de procurarea unor noi
surse de materii prime, Ideal ar fi ca interventiile omului in natura sa nu produca dezechilibre a caror
onsecinte pot fi imprevizibil de mari si grave. Prin educatia ecologica la gradinita, urmarim sa venim
in intampinarea acestor exigente si sa constientizam copiii ca ei nu ocupa o situatie privilegiata in
natura, ci, ca orice fiinta, depind de ea. Orice copil poate deveni prieten al naturii, cu conditia sa
respecte natura.Natura are nevoie de prieteni; nu mila de vietuitoare, ci respectul dovedeste
adevărata prietenie fata de ea !Initierea copiilor in tainele ecologiei incepe cu propriul lor mediu
inconjurator, cu: ambianta, locuinta, sala de grupa, gradinita, curtea de joaca, strada, orasul si,
folosindu-se imaginatia, multe tablouri, machete, parcurgem chiar globul terestru. Oriunde ne-am
gasi, prin orice loc, omul, plantele, animalele, ca sa traiasca au nevoie de unele conditii esentiale :
sol, aer, apa, hrana. In cunoasterea mediului inconjurator ne straduim sa-i atragem pe copii prin
caracterul accesibil, ludic, ecologic al continuturilor prezentate.Curiozitatea copilului de a cunoaşte
tot ceea ce-l înconjoară, de a afla cât mai multe despre natură şi cauza unor fenomene, ne determină
pe noi, educatoarele Grădiniţei cu Program Prelungit nr.33 să transformăm această sete de
cunoaştere într-o activitate intelectuală intensă. Formarea conştiinţei în spiritul ecologic se poate
realiza prin transmiterea unor cunoştinţe ştiinţifice, dar specifice vârstei preşcolare. Descoperirea
timpurie a frumuseţilor naturii le modelează sufletul, îi îndeamnă să observe, să analizeze, şi să-şi
asume responsabilităţi faţă de mediu. Copiii sunt invatati principiul de baza al lumii vii : toate se
nasc, traiesc si mor , lasand in urma lor o noua generatie. Sub bagheta formativa a educatoarei, toti
copiii trebuie sa inteleaga ca orice fiinta are dreptul la viata, iar proverbul :”Ce tie nu-ti place, altuia
nu-i face!: il extindem atat in lumea plantelor cat si cea a animalelor.

Nu bogatia cunostintelor de biologie intereseaza in invatamantul prescolar, ci trezirea in sufletul


copilului a doua stari : ! Dorinta de a cunoaste universul lumii vii
! Puterea de a ocroti formele de viata.

3
II. DESCRIEREA PROIECTULUI

II. 1. DURATA: Anul şcolar 2017 – 2018

II.2. GRUP ŢINTĂ:

Beneficiarii direcţi: copiii cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani și părinţii acestora

Participanţi: copiii, colectivul cadrelor didactice, personalul nedidactic,


partenerii

Beneficiari indirecţi: mass-media, comunitatea locală, familia preșcolarilor

II.3.RESURSE UMANE:

- educatoare, părinţi, preşcolari şi şcolari și parteneri locali.

II.4.RESURSE MATERIALE:

- Colţul ecologic dotat cu materiale corespunzătoare: enciclopedii, materiale


din natură, lupă, plante, flori;
- Laboratorul de biologie Şcoala Generală „Ion Creangă” dotat corespunzător
(animale împăiate, microscop, insectare, ierbare, albume);
- Materiale reciclabile pentru activităţile practice.
II.5. SCOPUL PROIECTULUI :

Desfăşurarea educaţiei ecologice în mod sistematic în învăţănântul preşcolar şi


sub formă de activităţi extraşcolare. Cultivarea sensibilităţii copiilor faţă de valorile
moral-civice, a respectului faţă de natură şi mediul înconjurător și înfiinţarea unor
„colţuri ecologice” însălile de grupă din grădiniţă.

4
II.6. OBIECTIVE:

OBIECTIVE CADRU

 Cunoaşterea şi utilizarea noţiunilor de mediu.

 Descrierea şi explicarea unor fenomene obiective şi a relaţiilor din mediul natural.

 Dezvoltarea spiritului de observare, investigare şi cercetare la preşcolari.

 Formarea unui set de valori pozitive faţă de mediu.

 Descoperirea motivaţiei de a participa la menţinerea calităţii mediului

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE PENTRU COPIII:


 să-şi formeze o gândire ecologică, o atitudine pozitivă faţă de mediu și viaţă;
 să identifice fiinţe şi fenomene din mediul înconjurător şi caracteristicile acestora;
 să comunice individual sau în cadrul unui grup observaţii şi concluzii privitoare la mediul
inconjurator;
 să dezvolte o atitudine favorabilă privind protecţia animalelor, plantelor, apei, aerului, solului;
 să identifice câţiva factori poluanţi şi efectele acestora, modalităţi de combatere şi prevenire a
poluarii mediului;
 să conştientizeze necesitatea economisirii apei, energiei electrice, lemnului, etc.
 să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului, aplicând
cunoştinţele dobândite;

 să aplice norme de comportament specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi a naturii;

 să utilizeze tehnicile învăţate la activităţile practice pentru realizarea unor obiecte din materiale
reciclabile .

OBIECTIVE CARE VIZEAZĂ EDUCATOARELE:

 Proiectarea şi desfăşurarea unor activităţi care să sensibilizeze copiii faţă de natură şi mediul
înconjurător;

 Munca în echipă, îmbunătăţirea metodelor pedagogice privind activităţile de educaţie ecologică;

 Schimb de experienţe cu partenerii implicaţi în proiect;

 Asigurarea unui dialog eficient cu părinţii și implicarea lor în activităţile cu copiii;

 Implicarea şi sensibilizarea comunităţii locale faţă de problemele de mediu la nivel local şi


judeţean;

 Monitorizarea şi mediatizarea activităţilor desfăşurate.

OBIECTIVE CARE VIZEAZĂ PĂRINŢII ŞI COMUNITATEA LOCALĂ :


5
 Implicare nemijlocită a familiei şi a comunităţii în derularea Programului Educaţional
Ecogrădiniţa la nivelul fiecărei grupe şi la nivel de unitate;

 Stimularea părinţilor în găsirea unor resurse materiale şi financiare necesare aplicării programului
de educaţie ecologică;

 Conştientizarea de către părinţi şi comunitate a problemelor de mediu la nivel local, pentru a fi


mai deschişi şi a-şi modifica comportamentul faţă de mediu;

 Dezvoltarea sentimentului individual de apartenenţă a părintelui la programul grupei şi al


grădiniţei, realizând o comunicare informală şi formală eficientă cu acesta;

 Promovarea conceptelor ecologice în rândul comunităţii locale prin organizarea unor acţiuni de
colectare şi transport a deşeurilor dar şi prin luarea unor măsuri de renaturalizare a acestora.

III. ACŢIUNI ŞI PLANIFICAREA ACESTORA:

Fiecare grupă din cadrul grădiniţei îşi desfăşoară activitatea de educaţie ecologică în funcţie de
planificarea calendaristică. Activităţile de educaţie ecologică a copiilor se vor organiza lunar sau
săptămânal, în funcţie de opţiunea educatoarelor în diferite forme de realizare. Vor fi organizate
astfel de activităţi în cadrul jocurilor şi activităţilor liber creative, a activităţilor de cunoaştere a
mediului, pe baza unui program foarte flexibil, în funcţie de nevoile identificate din punct de vedere
educativ, precum şi de posibilităţile de realizare a fiecărei grupe în parte. Se pot desfăşura activităţi
de educaţie ecologică şi în cadrul activităţilor opţionale organizate pe baza reglementărilor
Ministerului Educaţiei Cercetării şi Inovaţiei, având la bază obiective clare şi programe coerente,
dar şi sub forma unor activităţi extracurriculare pe baza unui program propriu, elaborat de grădiniţă.
Vor fi înştiinţaţi şi părinţii în legătură cu demararea acestui program şi vor fi solicitaţi pentru a
sprijini şi totodată a participa la diverse acţiuni împreună cu copiii lor.

Având în vedere faptul că întreaga natură cu frumuseţile ei îl fac pe copil să se simtă bine în
mijlocul ei şi că explorarea acesteia modelează sufletul copilului, pe tot parcursul derulării
proiectului vom face multe ieşiri în mediul apropiat copiilor. Activităţile au un caracter complex,
sistematic, adaptate la particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor şi la condiţiile specifice
de desfăşurare: influenţa factorilor de mediu, resursele materiale și umane etc. În mijlocul naturii
vom desfăşura şi acţiuni cu caracter distractiv, recreativ dar şi activităţi practice. În timpul ieşirilor
în aer liber, copiii vor colecţiona pietre, frunze, plante, materiale ce vor fi folosite în cadrul colţului
ecologic. Dată fiind importanţa menţinerii unei vieţi sănătoase şi armonioase pe Pământ, între copil
şi mediu trebuie realizată și menținută o strânsă legătura, prin implicarea directă a copiilor în
diferite acţiuni de protejare, ocrotire, îngrijire a mediului ambiant.

6
CALENDARUL ACŢIUNILOR DESFĂŞURATE CU COPIII

Nr DATA ACTIVITATEA LOCAŢIA


.

1. 19.octombrie.2017 „Comorile toamnei” Curtea Grădiniţei cu


Program Prelungit
-activitate de tip outdoor nr.33

2. 06.decembrie. 2017
„Un tort de ziua ta , Grădiniţa cu
draga noastră grădiniță” Program Prelungit
- confecționare de torturi nr.33
din materiale reciclabile
pentru ziua grădiniței și
expunerea lor în unitate

3. 22.martie.2018. 22.MARTIE: Sălile de grupă din


„O picătură de apă, un Grădiniţa cu
strop de viață ” Program Prelungit
nr.33
- vizualizare prezentare ppt
despre circuitul apei în
natură

23.aprilie.2018 22.APRILIE :
5. „Ziua Mondială a
Planetei Pământ” Parcul UFO din
- activitate de adunare cartierul micro 17
selectivă a deşeurilor în
parcul UFO (micro 17) sub
îndrumarea specialistului
de la APM Satu Mare

7
CALENDARUL ACŢIUNILOR DESFĂŞURATE
CU EDUCATOARELE

Nr. DATA ACTIVITATEA PERSONAL


IMPLICAT
1. OCTOMBRIE Pregătirea și desfășurarea activității outdoor educatoare, părinți
Realizare de materiale
informative(afişe,pliante etc.)
2. DECEMBRIE Pregătirea torturilor de aniversare din educatoare, copiii
materiale reciclabile împreună cu copiii

3. MARTIE Pregătirea prezentării ppt despre circuitul educatoare


apei în natură și asigurarea condițiilor
tehnice pentru vizualizarea acestuia de către
copiii
4. APRILIE Pregătirea resurselor materiale pentru educatoare, părinţi,
activitățile planificate; specialist APM Satu
Solicitarea în scris a specialistului de la Mare
APM Satu Mare să participe la activitatea
planificată

CALENDARUL ACŢIUNILOR DESFĂŞURATE CU PĂRINŢII

Nr. DATA ACTIVITATEA


1. OCTOMBRIE Donare de fructe, legume, flori și semințe de toamnă, asigurând
astfel necesarul activității outdoor
2. DECEMBRIE Contribuire cu materiale reciclabile pentru confecționarea
torturilor
4. APRILIE Pregătirea resurselor materiale pentru activitățile planificate;

8
IV. MONITORIZARE, RAPORTARE, EVALUARE:
 Chestionare aplicate educatoarelor, părinţilor
 Portofoliul proiectului;
 Panou cu imagini din activităţile derulate
 Prezentarea rezultatelor în cadrul consiliului profesoral
 Raportul final + CD , prezentat coordonatorului de program la nivel judeţean

IMPACT
Asupra copiilor: Sensibilizarea lor pentru problemele mediului înconjurător și
conştientizarea lor asupra modalităţilor prin care ei pot deveni prieteni protectori al
Pământului

Asupra cadrelor: Îmbunătăţirea relaţiilor de colegialitate prin munca în echipă

Îmbunătăţirea metodelor pedagogice

Schimb de experienţă

Asupra grădiniţei: Îmbunătăţirea curriculumui şcolii

Asupra părinţilor: Conştientizarea importanţei protejării mediului și a reciclării

Implicarea în educaţia copiilor

MEDIATIZARE-DISEMINARE
 Apariţia în mass-media locală
 Afişuri, anunţuri, invitaţii, scrisori de intenţie
 Realizarea şi prezentarea unor filmuleţe şi albume foto

PRODUSE FINALE :
 CD cu activităţile desfăşurate- prezentare power point
 Album cu poze