Sunteți pe pagina 1din 20

Dorul

Un dor înalt azi m-a somat


Cuprins
De Tine sfânt Isus,
Tânjesc spre roba de-mpărat
Să zbor mai sus, mai sus.
3 Editorial
Frații mincinoși... mai periculoși decât
Suspin în ceasul cu zăduf vrajmașii – Iosif Anca Jr.
Aştept să-Ți văd Fiinţa,
Dar aici văd doar praf de sulf,
Atâta mi-e ştiinţa.
4 Închinători în duh şi în adevăr
Dar am un dor...deschid un Sul Ceasul final – Simion Buzduga
Ce-mi scrie despre Tine,
Iar eu mă pierd, devin un nul,
Și cad mai jos de sine...
6 Doctrine biblice
Parcă... Pământul mă-nghiţi Omul și plăcerile lui – Iosif Anca
Cât sunt fară de seamă,
Dar sunt prea mic de-a izbuti
Să mă pogoare-n cramă.
10 Statutul moral și spiritual al creștinului
În cramă... Ce să fac acol? Cum să te pierzi în casă? – Iosif Ignat
În vaiet şi-n suspine,
Nu, nu cobor către Şeol,
Ci urc în zbor spre Tine!

Și dorul iar mă copleşi,


12 Statutul moral și spiritual al creștinului

Memorarea Scripturii – Samuel Calance


De parcă mă distruge,
Unde să vin a Te-ntâlni,
Când marea-i toată spume?

Sunt valuri, spume, cum să trec? 14 Carte în serial


Că dorul nu-mi dă pace, În bezna lui Irod – Iurii Sergheevici Graciov;
Mă pun în rugă să-mi petrec traducere de Veaceslav Croitoru
Și marea toată tace.

Şi-un răsărit prin nori zăresc


O! Câtă copleşire!
Vâslesc spre port să Te-ntâlnesc
M-apropii, greu, dar chibzuiesc,
Fondurile necesare editării şi distribuirii re-
Că-i scris de-acum: Sosire.
vistei „Dragoste pentru Adevăr”, se constituie din
donaţii din ţară şi străinătate. Cei care doresc să
Cornel David sprijine această lucrare pot depune bani în contul
Asociaţiei Creştine de caritate Gosen, deschis
la BCR Arad, având codul IBAN: RO 62RNCB 0015
0303 1877 0001.
Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!
Colectivul redacţiei

ISSN: 1841-1185
Editorial
„Ai dat celor ce se tem de Tine un steag, ca să-l
înalţe spre biruinţa adevărului” (Psalmul 60:4)

fraȚII MINCINOȘI...
MAI PERICULOȘI decât VRĂJMAȘII

Cu toate că ne-am obișnuit ca primejdiile să se datoreze unor de alte valori. Nici măcar faptul că au foarte mulți adepți, nu
calamități naturale sau oamenilor răi în general, nu ne așteptăm ca poate fi un argument solid. Apostolul Petru spunea că „În norod
cei pe care îi socotim „frați” să reprezinte și ei un posibil pericol. s-au ridicat şi proroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători
Rănile pe care pot să ni le producă aceştia pot fi mari, mincinoşi,… Mulţi îi vor urma în destrăbălările lor.” (2 Petru 2:1-2)
datorită faptului că noi, față de cei apropiați nu ne luăm măsuri În aprecierea noastră, să ținem cont de caracteristicile
de precauție. Ei profită din plin de aceasta. Amasa, crezându-l propuse de Scriptură. Domnul Isus spunea că ceea ce contează
bine intenționat pe Ioab, „n-a luat seamă la sabia care era în mâna e viața (trăirea) acelei persoane: „Aşa că, după roadele lor îi veţi
lui Ioab; şi Ioab l-a lovit cu ea în pântece şi i-a vărsat măruntaiele cunoaşte” (Matei 7:20). Dumnezeu ține foarte mult la sfințirea
pe pământ, fără să-i mai dea o a doua lovitură.” (2 Samuel 20:10) vieții. Doar vasul care „se curăţă” „va fi un vas de cinste, sfinţit,
David, constata cu durere același adevăr: „Nu un vrăjmaş mă folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună” (2
batjocoreşte, căci aş suferi: nu potrivnicul meu se ridică împotriva Timotei 2:21). Probabil din acest motiv David dorea să laude pe
mea, căci m-aş ascunde dinaintea lui. Ci tu, pe care te socoteam Domnul „în tovărășia oamenilor fără prihană” (Psalmul 111:1) și să
una cu mine, tu, frate de cruce şi prieten cu mine! Noi, care trăiam fie slujit de „cel ce umblă pe o cale fără prihană.” (Psalmul 101:6)
împreună într-o plăcută prietenie şi ne duceam împreună cu În plus, oamenii lui Dumnezeu pot fi identificați prin
mulţimea în Casa lui Dumnezeu!” (Psalmi 55:12-14). Pe deasupra, observarea scopului pe care îl au în viața/slujirea lor. Nu toți
ei nu vor arăta niciodată adevărata lor intenție, ci vor afirma cei ce propovăduiesc Cuvântul, cântă sau fac altă lucrare au un
că doresc să ne ajute. Saul, în aparență, îi spunea lui David că gând curat și corect. Oamenii lui Dumnezeu vor căuta să placă
dorește să fie ginerele lui, dar în realitate își zicea: „Nu vreau să-mi în primul rând lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea că toți cei
pun mâna mea pe el, ci mâna filistenilor să fie asupra lui.” (1 Samuel ce caută aprecierea oamenilor, nu sunt robii lui Hristos (Galateni
18:17). Alții îți vor spune: „Mănâncă şi bea,”, dar gândul lor va fi 1:10). Astfel, ei vor fi gata să asculte „mai mult de Dumnezeu decât
altul (Proverbe 23:7). Absalom, prin purtarea lui, promitea mult; de oameni” (Faptele Apostolilor 5:29), indiferent ce preț vor plăti
dar scopul lui era unul mișel. (2 Samuel 15:2-6) pentru aceasta. De asemenea, ei vor căuta binele celorlalți și nu
O altă strategie a lor constă în faptul că „vor strecura pe furiș erezii al lor personal. Dacă cei răi, prin „cuvântări înşelătoare”, doresc
nimicitoare”, folosind „cuvântări înșelătoare” (2 Petru 2:1,3). Astfel, „să aibă un câştig” (2 Petru 2:3), slujitorii adevărați sunt gata să
modificările pe care ei ni le propun, pot părea nesemnificative. cheltuie bucuroși din ale lor și să se cheltuie în totul pe ei înșiși
Însă cu timpul, acestea vor căpăta amploare. Apostolul Pavel, ca unul pentru sufletele celor pe care îi slujesc, (2 Corinteni 12:15)
care avusese de suferit de pe urma lor, scria: „Puţin aluat face să se Să nu uităm că cea mai puternică dovadă că cineva face
dospească toată plămădeala.” (Galateni 5:9) Din acest motiv ni se cere parte cu adevărat din poporul lui Dumnezeu poate veni doar prin
să ținem cu fermitate la adevărurile Scripturii, ca nu cumva osteneala Duhul lui Dumnezeu. De aceea, pentru a nu fi înșelați, este absolut
noastră să fie degeaba: „Vă fac cunoscut, fraţilor, Evanghelia pe care necesar să fim plini de Duhul Sfânt. Apostolul Ioan scria că prin
v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas şi prin care „ungerea din partea Celui Sfânt”, noi știm „orice lucru” (1 Ioan 2:20)
sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, Noi, ca oameni, ne uităm la „înfăţişarea şi înălţimea staturii”; doar
degeaba aţi crezut.” (1 Corinteni 15:1-2) Dumnezeu poate să pătrundă inima. (1 Samuel 16:7). La o primă
Ei vor ataca cu prisosință pe cei mai slabi și mai ușor de privire, magilor le era aproape imposibil să observe fățărnicia lui
influențat. Șarpele a venit mai întâi la Eva, iar ea „fiind amăgită, Irod. Dar Dumnezeu, care știe totul, nu poate fi înșelat. Ce bine că
s-a făcut vinovată de călcarea poruncii” (1 Timotei 2:14). Apostolul aceștia au ascultat de Dumnezeu și „s-au întors în țara lor pe un alt
Petru evidenția același adevăr când spunea că ei „momesc… pe drum!” (Matei 2:8,12). Doar Duhul lui Dumnezeu putea să pătrundă
cei ce de abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire.” (2 Petru 2:18) dincolo de cuvintele aparent sincere ale lui Anania. De aceea a fost
Datoria noastră este să avem grijă și de ceilalți, mai ales de cei cu acuzat că „n-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu.” (Fapte 5:3-4) Oare
mai puțină experiență în credință. poate cineva să-L mintă pe Dumnezeu? Bineînțeles că a fi plin de
Nu tot ce se apreciază astăzi poate fi un punct valid Duhul lui Dumnezeu presupune printre altele o viață curată, intenții
de referință în identificarea adevăraților frați și slujitori ai lui sincere și disponibilitate de a asculta de Dumnezeu. Așa se explică
Dumnezeu. De exemplu, dacă cineva face anumite lucrări faptul că pe „Calea cea sfântă … chiar şi cei fără minte, nu vor putea să
supranaturale, nu înseamnă neapărat că este un slujitor al lui se rătăcească”. (Isaia 35:8)
Dumnezeu. Domnul Isus spunea că: „se vor scula hristoşi mincinoşi În încheiere, trebuie să menționăm că există riscul să
şi proroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât fim prea suspicioși cu frații noștri sau să-i acuzăm de lucruri
să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi.” (Matei 24:24) Ne neîntemeiate. Să cercetăm bine situațiile, fără a ne pronunța cu
amintim că vrăjitorii lui Faraon au repetat o parte din minunile ușurință, neuitând că ultimul cuvânt îl are Dumnezeu!
făcute prin Moise. În general, trebuie să apreciem munca altora,

3
dar adevărata dovadă a apartenenței lui duhovnicești este dată Iosif Anca Jr.

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Închinători în duh şi-n adevăr
„...fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl!”
(Ioan 4:23b)

ceasul final

„Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi În sălile în care se desfășoară marile examene, profesorii
auzit că are să vină anticrist, să ştiţi că acum s-au ridicat mulţi supraveghetori sunt obligați să menționeze elevilor timpul
anticrişti: prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă.” prestabilit, marcându-i scurgerea pe tablă. De obicei,
(1 Ioan 2:18). tensiunea apare când profesorul anunță că a mai rămas un
Prognoza biblică este una alarmistă. Putem constata prin ceas. Fețele celor mai puțin pregătiți se schimbă, iar unii sunt
reperele date de Domnul și de apostolii Săi, temporalitatea în vizibil marcați de lipsa de timp. Aceeași scenă se derulează
care ne aflăm. Pentru aceasta, vom proceda la identificarea sub ochii noștri. Pe plan spiritual, se anunță ultimul ceas. Este
unor texte biblice care fac lumină. În primul rând, vremea o alertă spirituală de gradul „zero”. Știind că pe scara timpului,
pe care o trăim mai este cunoscută ca și vremea harului sau zilele finale s-au derulat, în vederea mântuirii noastre, sirenele
„anul de îndurare al Domnului” (Isaia 61:2). În terminologia sună ultimul ceas care ne-a mai rămas și ne avertizează de
escatologică, poartă denumirea de Taina lui Dumnezeu. starea critică în care ne aflăm cei mai mulți. Ele ne somează
(Apocalipsa 10:7) de pericolul stării de somn în care se află urmașii lui Hristos și
Această taină din Biblie ne este dimensionată și de spiritul de modă al vestimentației spirituale provocatoare
structurată după cum urmează: croită din stofele faptelor întunericului. Noi trebuie să ne
a. Vremurile din urmă: „Dar Duhul spune lămurit că, în dezbrăcăm de acestea și să le înlocuim cu hainele mântuirii.
vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se Această acțiune trebuie urmată de sfințire, ca proces continuu.
alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor.” Cei care realizează sau constată aceste pericole, vor proceda
(1 Timotei 4:1) de urgență la luarea a cel puțin trei decizii:
b. Vremea din urmă: „Căci va veni vremea când oamenii nu
vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile 1. Trezire emergentă
să audă lucruri plăcute, şi îşi vor da învăţători după poftele lor.” Somnul spiritual se declanșează și survine pe fondul
(2 Timotei 4:3) câtorva stări: lene spirituală, oboseală și întuneric.
c. Zilele din urmă: „Să ştii că în zilele din urmă vor fi a. Lenevire spirituală – „Până când vei sta culcat,
vremuri grele.” (2 Timotei 3:1) leneşule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puţin,
d. Ceasul cel de pe urmă sau ceasul final: „Şi aceasta cu să mai aţipeşti puţin, să mai încrucişezi puţin mâinile ca să
atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul dormi!”(Proverbe 6:9,10)
să vă treziţi în sfârşit din somn; căci acum mântuirea este mai Leneșul spiritual este adeseori materialistul egocentric
aproape de noi decât atunci când am crezut.” (Rom.13:11) care gonește după plăceri egoiste, opulență, lux, bogăție și
e. Ziua de apoi sau ultima zi. Mai este denumită Ziua realizări financiare. Este leneșul care nu adună hrană spirituală
Domnului sau Ziua răzbunării. În această zi, vor avea loc patru în vremea marelui seceriș. El stă culcat pe autotsuficiență
evenimente: spirituală pe laurii victoriei, adică pe biruințele și activitățile
- va fi ziua revenirii Domnului, numită și „ziua aceea” trecutului, fără a persevera ca ele să devină o constantă
(2 Timotei 1:12,18; 4:8); „Când va veni, în ziua aceea, ca să fie permanentă de-a lungul vieții. Pe un astfel de teren se
proslăvit în sfinţii Săi ...” (2 Tesaloniceni 1:10); instalează și răsare buruiana apatiei. Lipsa de râvnă este
- va avea loc învierea: „Şi voia Celui ce M-a trimis, este să înlocuită de dorințele credincioșiei față de principiile
nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El, ci să-l înviez în ziua de apoi.” „evangheliei prosperității”. Și totuși, instrumentul de verificare
(Ioan 6:39); a existenței sau prezenței vieții spirituale au fost și vor rămâne
- va avea loc judecata urmată de sentință: „Pe cine Mă faptele: „Ştiu faptele tale: că îţi merge numele că trăieşti, dar
nesocoteşte şi nu primeşte cuvintele Mele, are cine-l osîndi: eşti mort.” (Apocalipsa 3:1b) O diagnoză șocantă! Și pentru
Cuvântul pe care l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua de apoi.” că somnul este molipsitor, el poate îmbrăca noi forme, care
(Ioan 12:48); cu siguranță vor conduce la o constatare mai de amploare,
- finalul vechii creații: „Ziua Domnului însă va veni ca un deroarece leneșii spirituali vor forma biserici leneșe. Pentru
hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet, trupurile cereşti ei, păzirea poruncilor lui Dumnezeu devine „legalism”, dar
se vor topi de mare căldură şi pământul, cu tot ce este pe el, va alinierea vestimentației și a muzicii după platformele sălilor de

4
arde.” (2 Petru 3:10) discotecă și a stadioanelor laice, este în acord cu „Evanghelia

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
c. Întuneric
Când se doarme cel mai bine? La lumină sau la
întuneric? Este clar că noaptea se doarme și este timpul
potrivit pentru somn. O viață trăită în lumină izgonește
somnul, deși Avraam a fost prins în mreaja somnului chiar la
apusul soarelui. (Geneza 15:12). L-a costat o robie amară de
patru sute de ani, pentru urmașii săi, constituiți în poporul
Israel. Întunericul se așterne atunci când aștrii se întunecă.
În general întunecarea vieții spirituale, atrage retragerea
sprijinului lui Dumnezeu. Ce surse pot răspândi întunericul?
Despre fântâna Adâncului se spune că un nor de fum a ieșit
din ea întunecând soarele. Ce fântână a Adâncului a întunecat
lumina feței lui Dumnezeu, Soarele neprihănirii? În perdeaua
de fum și ceață, care au creat o puternică confuzie, țâșnesc
în viteză lăcustele – demonii adâncului care au sarcina de a
vătăma pe cei ce n-au pe frunte pecetea lui Dumnezeu, Duhul
Noului Legământ”. Închinarea emoțională exterioară și Sfânt (Efeseni 4:13; 4:30; 2 Corinteni 1:22), dar și pecetea
egocentrică, care nu pune accentul pe interior și care nu cultivă depărtării de fărădelege: „Totuşi temelia tare a lui Dumnezeu
valențele interioare (puritate, sinceritate, iertare, o atitudine stă nezguduită, având pecetea aceasta: „Domnul cunoaşte pe
de reverență) nu este o închinare duhovnicească (în duh și cei ce Sunt ai Lui”; şi: „Oricine rosteşte Numele Domnului, să se
în adevăr). Toate acestea, dar și altele conduc la următoarea depărteze de fărădelege!” (2 Timotei 2:22) Dacă vrea cineva
constatare:„îți merge numele că trăieşti, dar eşti mort”. Îmbătarea să perceapă ziua sau noaptea din viața lui, o poate face ușor.
din vinul desfâului spiritual conduce la pierderea echilibrului Există niște fapte ale întunericului și niște arme sau roade ale
spiritual și a unei gândiri corecte. Soluția sau rețeta pentru luminii. (Romani 13:12; Efeseni 5:8,9) O examinare atentă ne
lene este o vizită la furnică. Aceste vietăți care muncesc tot va da răspunsul imediat. Dacă constatăm că în jurul nostru
timpul, croind magistrale și orașe subterane, purtând poveri este întuneric, va trebui să luăm a doua decizie: Pentru a
care depășesc greutatea corpului lor și care procură hrană su intra în odaia de nuntă, creștinul trebuie să fie îmbrăcat într-o
formă de provizii pentru iarnă, sunt un antidot pentru leneși. ținută adecvată, singura în care ar putea să-L întâmpine pe
De ce? Pentru ca să se înțelepțească privind cu băgare de Mirele Hristos. Pentru îmbrăcarea hainei mântuirii, trebuie
seamă la hărnicia proverbială a acestor vietăți. dezbrăcate hainele trecutului.
b. Oboseală
Pe plan fiziologic, somnul se instalează pe fondul 2. Dezbrăcare și echipare sau înlocuire
oboselii. Pe plan spiritual, somnul survine în același mod. Etapele dezbrăcării de omul vechi - această etapă este
Oamenii își canalizează energiile fie într-o direcție, fie în descrisă în mai mulți termeni biblici: dezbrăcare, golirea sau
alta. Dacă energia va fi canalizată în special spre rezolvarea lepădarea prin renunțarea la păcat.
problemelor existențiale, va rămâne puțină forță divină și a. dezbrăcarea de faptele întunericului. (Romani 13:12)
vom fi mai puțin canalizaţi spre rezolvarea celor spirituale. Bineînțeles, această dezbrăcare se referă inclusiv la faptele
Ce răspuns ne dă Sfânta Scriptură, pentru a ne reface viața firii pământești. Apostolul Pavel este cel care subliniază cel mai
spirituală? Iată răspunsul: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui mult această cerință și nu o dată revine asupra acestui fapt. El
Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da știe că oamenii, în general, nu renunță cu ușurință la păcatele
pe deasupra.” (Matei 6:33) Urgent sau important? Iată o dilemă dulci ale trecutului. De obicei, ele provin fie din zona senzualului
a ceasului final. - poftelor carnale, fie din zona posesiei - pofta ochilor, sau fie din
Domnul Isus face o radiografie a bisericii din Sardes. În zona vanității –lăudăroșia vieții; păcate care în postmodernism
urma investigațiilor făcute privind faptele și fidelitatea față reprezintă valorile după care aleargă lumea: „Căci tot ce este în
de învățătura originală primită de la Domnul și de la apostoli, lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu
care viza în special vegherea, i se dă diagnosticul: „... îți merge este de la Tatăl, ci din lume.(1 Ioan 2:16)
numele că trăiești, dar esti mort.” Desigur, începutul bisericii b. dezbrăcarea de omul cel vechi: „Cu privire la felul vostru
din Sardes n-a fost așa. Ce s-a întâmplat? Poporul și-a pierdut de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se
răbdarea pe drum (Numeri 21:4). A intervenit moleșeala. strică după poftele înşelătoare.” (Efeseni 4:22)
Unii înțeleg că pentru a fi alungată oboseala din programele Schimbarea de ținută are loc atunci când începe
bisericii, trebuie făcut mult zgomot prin ridicarea decibelilor dezbrăcarea de însuşirile omului vechi: mânie, vrăjmăşie, răutate,
instrumentali. Astfel, se induce ideea de viață și de prezență clevetire, vorbe ruşinoase, minciună, furturi, amărăciune,
a Duhului. Într-adevăr, părtășia este animată, numai că duhul nervozitate, strigare, cârtire, viclenie, desfrâu, necurăţie, vicii,
care o animă nu este cel sfânt. Mai degrabă oboseala își spune pofte păcătoase, lăcomie etc (Efeseni 4,5; Coloseni 3).
cuvântul. Eutih, datorită oboselii a căzut de la etajul al treilea. c. Lepădarea presupune renunțare
Somnul produce cădere de la credință. Magia tehnologiei Renunțarea se referă la „orice răutate, orice vicleşug, orice
întinează cugetele, care obosite, nu mai discern bine lucrurile. fel de prefăcătorie, de pizmă şi de clevetire.” (1 Petru 2:1) Iacov ne
De asemenea, provoacă cădere din credință pentru că aceasta recomanda următoarele: „De aceea lepădaţi orice necurăţie şi orice
nu mai este păstrată într-un cuget curat. Hipnoza produsă revărsare de răutate şi primiţi cu blândeţe Cuvântul sădit în voi, care vă
prin atracția irezistibilă care creează dependență pregătește poate mântui sufletele.” (Iacov 1:21) Aceasta înseamnă eliminarea

5
de urgență terenul oboselii, care deschide ușa somnului. (continuare în pagina 9)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Doctrine biblice
„Cuvântul Tău este adevărul.” Ioan 17:17)

omul și plăcerile lui

Rezumat partea I Partea a doua

Introducere. Plăcerile sunt stări sufleteşti de satisfacţie VII. Plăceri din viaţa comunitară
intelectuală, senzorială sau estetică la care aspiră orice om, În perioada antică a poporului evreu existau robi.
pentru că am fost creaţi de Dumnezeu cu astfel de dorinţe Aceasta poate părea o nedreptate din partea lui Dumnezeu.
şi cu posibilităţi de împlinire a lor. Mai degrabă, statutul de rob era o urmare a pedepsei pentru
I. Plăcerile lui Dumnezeu. Pentru a nu fi încurcaţi şi înşelaţi, păcate sau o imposibilitate temporară de autoîntreţinere.
Dumnezeu S-a revelat oamenilor, arătându-le ce-I place Legea lui Moise le oferea şi lor ocazia slujirii cu plăcere,
şi respectiv ce nu-I place, sau altfel spus, ce-i bine şi ce-i conform reglementării: „Să rămână la tine, în mijlocul tău, în
rău pentru orice fiinţă. Plăcerile lui Dumnezeu nu sunt locul pe care-l va alege el, într-una din cetăţile tale, unde îi va
determinate din exterior, ci au de-a face numai cu caracterul plăcea.” (Deuteronom 23:16) Sclavia era o îngăduinţă, nu o
Lui. Când dorinţele şi plăcerile noastre se identifică cu cele recomandare, căci în relaţiile interumane libere, fiecare om
ale lui Dumnezeu, avem dovada dobândirii naturii Lui şi a poate alege un anume mod de a da gust vieţii. Poţi alege
desăvârşirii lucrării Lui în noi. „binefacerea şi dărnicia; căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi
II. Plăcerile diavolului. Atracţia poftelor, în procesul ispitirii, plac.” (Evrei 13:16), căci „este mai ferice să dai decât să primeşti.”
creează păcatul. Acest fenomen spiritual provocat de diavolul (Fapte 20:35) Slujirea orientată spre binele şi dorinţele, uneori
se consumă sub impactul plăcerii. Diavolul, ca „stăpânitorul mature, alteori copilăreşti, ale celor din jur, trebuie să devină
lumii acesteia” (Ioan 14:30), îşi permite, în limitele stabilite o deviză pentru cei care vor să fie urmaşii Mântuitorului lor.
de Dumnezeu privind expansiunea şi forţa răului, să ofere Acceptarea altora, având dorințe care nu întotdeaua coincid
favoruri celor ce-i savurează plăcerile trecătoare și să-i cu ale noastre, dovedeşte un caracter ales. Un asemenea om
reprime, dacă-i este îngăduit, pe cei ce i le refuză. trăieşte plăcerea nu doar la nivel carnal, ci și la nivel spiritual,
III. Plăcerile, o opţiune umană în raporturile cu lumea după modelul: „Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm
spirituală. Plăcerile au o gamă largă de manifestare în slăbiciunile celor slabi şi să nu ne plăcem nouă înşine. Fiecare
viaţa particulară, familială, religioasă, economică sau din noi să placă aproapelui, în ce este bine, în vederea zidirii
socială. Înţelegerea fenomenului plăcerilor individuale altora.” (Romani 15:2), nu ca Iona, care atunci când Domnul
şi totuşi colective, independente şi totuşi dependente, i-a iertat pe niniveni „lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona şi s-a
arată libertatea omului în alegerea uneia dintre stăpânirile mâniat.” (Iona 4:1) Apostolul Pavel călca pe urmele Domnului
existente în cosmos. şi în privinţa aceasta, slujind după principiul recomandat şi
IV. Alegerea plăcerilor. Omul are libertatea, în plăcerile lui, altora: „După cum mă silesc şi eu în toate lucrurile să plac
să se asocieze cu Dumnezeu sau cu diavolul. Opţiunea tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulţi, ca să
plăcerilor naşte binele sau răul. fie mântuiţi.” (1 Corinteni 10:33) A-ţi face o plăcere din slujirea
V. Plăcerile slujbelor religioase. Pentru că plăcerile sunt o altora este o chemare înaltă, cu satisfacţii pe măsură.
opţiune spirituală, primul domeniu în care trebuie să ne Prezenţa lui Iov în comunitatea locală era o plăcere
cercetăm coloritul plăcerilor este cel religios. Manifestările chiar şi în cazuri mai puțin favorabile. A fi prietenos, amabil,
religioase pot fi cele recomandate de Scripturi sau altele, a vorbi cu bunăvoinţă şi a inspira încredere ţine tot de starea
care păstrează o formă de evlavie, dar fără conţinut sacru. spirituală a omului. „Buzele celui neprihănit ştiu să vorbească
VI. Plăcerile vieţii de familie. Viaţa de familie în relaţia soţ lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăţi.”(Proverbe 10:32);
- soţie, la care se adaugă relaţia părinţi – copii şi relaţiile „Limba înţelepţilor dă ştiinţă plăcută, dar gura nesocotiţilor
dintre copii, cu tot ce derivă de aici, sunt domenii naturale împroaşcă nebunie.” (Proverbe 15:2) Iov, omul neprihănit,
şi legitime de împlinire umană. Diavolul însă a pervertit zicea despre relaţia lui cu cei din jur: „Îmi plăcea să mă duc la ei,
relaţiile familiale. În familie, o împlinire de durată şi fără şi mă aşezam în fruntea lor; eram ca un împărat în mijlocul unei
goluri sufleteşti este păstrată doar pentru cei ce vor să oştiri, ca un mângîietor lângă nişte întristaţi.” (Iov 29:25) David
păstreze o relaţie bună cu Dumnezeu, prin acceptarea îşi destăinuia plăcerile lui comunitare prin dorința de a fi în
plăcerilor Lui. compania sfinţilor, din poporul lui Dumnezeu: „Sfinţii, care

6 sunt în ţară, oamenii evlavioşi, sunt toată plăcerea mea.”


„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
bătrâneţe, a declarat depre sine: „am urât viaţa căci nu mi-a
plăcut ce se face sub soare: totul este deşertăciune şi goană
după vânt.” (Eclesiastul 2:17) În concluzie, el scria: „Căci El
dă omului plăcut Lui înţelepciune, ştiinţă şi bucurie; dar
celui păcătos îi dă grija să strângă şi s-adune, ca să dea
celui plăcut lui Dumnezeu! Şi aceasta este o deşertăciune
şi goană după vânt.” (Eclesiastul 2:26)

IX. Plăceri culinare / alimentare


Fiecare om are dreptul să descrie un anume meniu
prin cuvintele: „o mâncare cum îmi place”, (Geneza 27:4)
aşa cum s-a exprimat Isaac. De acest lucru avea cunoştinţă
toată casa lui. Aceasta poate fi ceva absolut corect, dacă
meniul este şi sănătos şi este consumat cu pace. Dumnezeu
ne-a lăsat diversitatea alimentaţiei din Eden, în limitele
posibilităţilor economice şi ale vieţii fizice. Pentru poporul
(Psalmi 16:3) La fel descria apostolul Pavel relaţiile pe care le evreu era următoarea indicație: „Să cumperi cu argintul acela
avea echipa lui misionară cu frăţietatea din Macedonia: „Dar tot ce vei dori... tot ce-ţi va place, să le mănânci înaintea
chiar acum a venit Timotei de la voi la noi şi ne-a adus veşti bune Domnului, Dumnezeului tău şi să te bucuri tu şi familia
despre credinţa şi dragostea voastră, că totdeauna păstraţi o ta.” (Deuteronom 14:26); „Dacă intri în via aproapelui tău, vei
plăcută aducere aminte despre noi şi că doriţi să ne vedeţi, cum putea să mănânci struguri, după plac, până te vei sătura.”
dorim şi noi să vă vedem pe voi.”(Tesaloniceni 3:6) Înţelepciunea (Deuteronom 23:24) Plăcerile rele dictează un consum
sfântă are capacitatea formării, dar şi a păstrării unor relaţii alimentar nesănătos şi lipsit de bucuria curăţiei şi sincerităţii.
bune. „Căile ei sunt nişte căi plăcute, şi toate cărările ei sunt nişte În vremea apostolului Petru, așa se manifestau unii, chiar
cărări pacinice.” (Proverbe 3:17) Aici e de dorit binecuvântarea din mediul creştin: „Fericirea lor este să trăiască în plăceri
adresată lui Aşer: „Plăcut să fie fraţilor lui!” (Deuteronom 33:24) ziua nameaza mare. Ca nişte întinaţi şi spurcaţi, se pun
pe chefuit la mesele lor de dragoste, când ospătează
VIII. Plăceri prin muncă / la locul de muncă împreună cu voi.” (2 Petru 2:13)
Domeniile activităţilor pământeşti, fiind o necesitate a
întreţinerii vieţii, sunt lăsate de Creator şi fiecare om normal şi X. Ciclul: plăceri - păcate - pedepse
sănătos are plăcere să facă ceva. Unii sunt mai preocupaţi de Observând prezenţa permanentă, cel puţin sub formă
ştiinţă, de cercetare, iar alţii au pasiuni agricole, ca regele Ozia, de ispită, a plăcerilor profane în toate domeniile vieţii, ne dăm
căruia „îi plăcea lucrarea pământului” (2 Cronici 26:10) Aceste seama că plăcerile rele se constiuie în păcate şi au ca urmări
diverse dorinţe şi plăceri artistice sau profesionale au o pedepse. Aşa s-a întâmplat cu Adam şi Eva şi cu toţi urmaşii
intensitate maximă la tinereţe şi scad odată cu pierderea lor. Plăcerile păcătoase pot aduce drept pedeapsă, într-o
vitalităţii trupului. Dar şi aici, plăcerile evidenţiază clipă, nenorocirea, ca în cazul Babilonului. Fiecare dintre
starea spirituală a fiecăruia. A face pe placul celui cei prezenţi la ospăţul lui Belşaţar, putea declara: „noaptea
pentru care lucrezi, nu are a face în primul rând nici cu plăcerilor mele ajunge o noapte de spaimă.” (Isaia 21:4)
persoana care beneficiază de munca ta, nici cu beneficiile Împotriva împărăţiei haldeilor, simbolizată într-o femeie
personale materiale sau de altă natură, ci cu caracterul cu concepte şi practici hedoniste, profeţise Isaia, anunţând
omulului născut din nou, care înţelege că orice activitate pedeapsa: „Ascultă însă acum, tu cea dedată plăcerilor.” (Isaia
pământească este un mijloc de formare spirituală pentru 47:8) Tuturor celor „robiţi de tot felul de pofte şi de plăceri” (Tit
eternitate. Apostolul Pavel scria pe acestă temă:„Sfătuieşte pe 3:3), li se va întâmpla ca evreilor care, înainte de a ajunge
robi să fie supuşi stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, robi din punct de vedere fizic, ajungeau robi din punct de
să nu le întoarcă vorba.” (Tit 2:9);„Slujiţi-le nu numai când sunteţi vedere spiritual. Plăcerile care presupun anumite păcate,
sub ochii lor, ca şi cum aţi vrea să plăceţi oamenilor, ci ca nişte ca în cazul lui David în păcătuirea cu Bat-Şeba (2  Samuel
robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu.” (Efeseni 11:27) sau în cazul numărătorii poporului (1 Cronici 21:7),
6:6) A înşela într-un fel sau altul, mai sistematic sau fără nu rămân nepedepsite. În toate aceste cazuri vinovate,
scrupule, denotă plăceri dictate de lăcomie, invidie, răutate plăcerile aduc necaz şi durere, aşa cum avertiza Domnul
sau alte vicii. Astfel sunt afectate relaţiile economico-sociale prin profet: „Dar acelora a căror inimă simte plăcere faţă
şi viaţa celor ce ar putea trăi în relaţii plăcute. Dumnezeu nu de idolii şi urâciunile lor, le voi întoarce faptele asupra
va sta indiferent, ci va acţiona în consecinţă. Aşa s-a întâmplat capului lor, zice Domnul Dumnezeu.” (Ezechiel 11:21) Cazul
cu Israel, care a fost dus în robia asiriană, fiindcă „Efraim este Regatului de Nord, reprezentat simbolic prin Efraim, este
un negustor care are în mână o cumpănă mincinoasă. Îi place să uimitor de relevant în explicarea ciclului: plăceri - păcate
înşele.” (Osea 12:7) Dacă evreii au uitat proverbul lui Solomon: – pedepse: „Efraim este asuprit, zdrobit în judecată, căci a
„Cumpăna înşelătoare este urâtă Domnului, dar cântăreala urmat învăţăturile care-i plăceau.” (Osea 5:11) În viitor, în
dreaptă Îi este plăcută.” (Proverbe 11:1), au fost nevoiţi să uite plan mondial, se va dovedi mai mult ca oricând în istorie, că
şi prosperitatea din vremea lui. plăcerile păcătoase sunt purtătoare de pedeapsă: „pentru
Munca noastră fără o viaţă sfântă este o plăcere ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în
înşelătoare. Așa a constatat acelaşi Solomon, regele care şi-a nelegiuire, să fie osândiţi.” (2 Tesaloniceni 2:12)

7
agonisit de toate, dar fără respectarea poruncilor sfinte. La (continuare în pagina următoare)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Doctrine biblice
„Cuvântul Tău este adevărul.” Ioan 17:17)

XI. Plăcerile mixte scris despre omul care: „...îşi găseşte plăcerea în Legea
Compania determină mediul plăcerilor, iar prietenii ne Domnului şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui. El este ca un pom
făuresc viitorul, după proverbul: „Cine umblă cu înţelepţii sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi
se face înţelept, dar cui îi place să se însoţească cu nebunii ale cărui frunze nu se veştejesc... Căci Domnul cunoaşte calea
o duce rău.” (Proverbe 13:20) Cotele de popularitate după celor neprihăniţi, dar calea păcătoşilor duce la pieire.” (Psalmi
criterii păcătoase şi evitarea purtării crucii nu sunt un 1:2-6) Pentru toată veşnicia se va putea spune: „ Ferice de
indicator binevenit în alegerea plăcerilor. Apostolul Pavel omul care se teme de Domnul şi care are o mare plăcere
avertiza pe cei din Galatia, unde această ispită era mai pentru poruncile Lui!” (Psalmi 112:1) Înţelepciunea Cărţii
puternică: „Toţi cei ce umblă după plăcerea oamenilor, vă silesc sfinte „îţi va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu
să primiţi tăierea împrejur, numai ca să nu sufere ei prigonire o strălucită cunună împărătească.” (Proverbe 4:9).
pentru crucea lui Hristos.” (Galateni 6:12) Să nu ne temem de
oameni şi nu cumva de frică să nu facem ce-I place Lui căci, Concluzii
„când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar şi Starea cea mai de dorit pe acest pământ, în privinţa
pe vrăjmaşii lui.” (Proverbe 16:7) alegerii plăcerilor, este aceea în care plăcerea noastră
Pericolul compromisurilor spirituale, cât și este să-I fim plăcuți lui Dumnezeu. Aşa este scris despre
încercările nerealiste şi fără finalitate de a alege alternativ Fiul Său preaiubit, despre Enoh şi despre alţi oameni
sau parţial între plăceri sfinte şi plăceri păcătoase, pot plăcuţi Lui. Aceasta, nu doar ca urmare a unei fapte bune
fi o adevărată capcană. Modul în care o persoană îşi sau a unei atitudini de moment, ci ca urmare a unui mod
petrece timpul liber, arată ce caută. În contextul lumii de viaţă. Modelul Domnului Isus Hristos rămâne modelul
spirituale, când oamenii sunt „iubitori mai mult de plăceri desăvârşit. El a declarat: „Cel ce M-a trimis, este cu Mine;
decât iubitori de Dumnezeu.” (2 Timotei 3:4) arată ce au ales, Tatăl nu M-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce-I este
nu prin procentul majoritar, ci prin absenţa unei pasiuni plăcut.” (Ioan 8:29) În acest proces, noi ne calificăm înaintea
totale pentru Dumnezeu sau numai prin cota parte oferită Domnului numai prin credinţă. Aceasta înseamnă să luăm în
Lui. În final, se va dovedi o alegere nefericită, căci Domnul calculele noastre nu numai viaţa aceasta, ci şi viaţa veşnică:
afirma foarte categoric: „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. „Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pământ, ca să nu vadă
Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul, moartea. Şi n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase.
şi va nesocoti pe celălalt.” (Matei 6:24) Plăcerea de a cânta Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui
într-o formaţie muzicală a unei biserici este incompatibilă cu Dumnezeu.” (Evrei 11:5) A fi plăcut Domnului înseamnă să fii
apartenenţa la un grup unde se cleveteşte, cu participarea dorit de Dumnezeu, El să Se bucure de tine şi să Se laude cu
la întreceri sportive, cu partide de vânătoare sau cu activităţi tine. De aici încolo curge harul Lui fără oprelişti, căci „Domnul
artistice lumeşti. Toate sunt în fond închinare la idoli, pentru întăreşte paşii omului, când Îi place calea lui” (Psalmi 37:23) „Şi
că vor o parte din inima noastră, care aparţine de drept lui orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui
Dumnezeu şi ar trebui să aparţină şi de fapt. şi facem ce este plăcut înaintea Lui.” (1 Ioan 3:22)
Acţiunile prin care Dumnezeu ia atitudine şi ne
XII. Plăcerile şi efectele lor eterne pedepseşte temporar, sunt hotărâte în dragostea Lui, cu
Plăcerile relaţiei cu Dumnezeu sunt permanente, scopul corectării noastre în alegerea plăcerilor: „căci El
fiind accesibile la orice vârstă şi în orice împrejurare a nu necăjeşte cu plăcere, nici nu mâhneşte bucuros pe copiii
vieţii. Plăcerile păcatului sunt rar întâlnite şi foarte efemere. oamenilor.” (Plângerile 3:33) Dacă refuzăm să ne corectăm
Levitul Asaf risca să se vadă nefericit în raport cu alţi oameni plăcerile, riscurile sunt eterne.
ce se bucurau de plăcerile vieţii fără Dumnezeu, până când Este foarte important de reţinut că Dumnezeu are
a obsevat ce trecătoare şi fără revenire sunt plăcerile lumii plăcere de om. Din acest motiv, ne-a creat după chipul Lui, a
în raport cu eternitatea plăcerilor părtăşiei cu Dumnezeu. dat pentru noi pe Fiul Lui şi ne pregăteşte o împărăţie eternă
El spunea în concluzia psalmului: „Pe cine altul am eu în în care noi vom fi familia Lui. Acesta a fost planul Lui din
cer în afară de Tine? Şi pe pământ nu-mi găsesc plăcerea eternitatea trecută şi a cărui măreţie o vom gusta pe deplin
în nimeni decât în Tine. Căci iată că cei ce se depărtează în eternitatea viitoare, căci El „ne-a rânduit mai dinainte să fim
de Tine, pier... cât pentru mine, fericirea mea este să mă înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale” (Efeseni
apropii de Dumnezeu: pe Domnul Dumnezeu Îl fac locul 1:5) Aşadar, să ne amintim cu drag, dar şi cu responsabilitate,
meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările Tale.” (Psalmi de promisiunea Domnului: „Nu te teme, turmă mică; pentru
73:25-28) Plăcerile sunt retributive, aici dar şi pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia.” (Luca 12:32)
eternitate, fiind responsabile de haruri sau pedepse pe Închei cu o urare, ce-mi doresc să fie rugăciunea
măsură. De aceea avem atenţionarea dată de Solomon: noastră în domeniul plăcerilor: „Dumnezeul păcii, care,
„Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti prin sângele legământului celui veşnic, a sculat din morţi
tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor, să vă facă
tăi; dar să ştii că pentru toate acestea te va chema desăvârşiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui şi să
Dumnezeu la judecată.” (Eclesiastul 11:9) lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui să fie
Scripturile prin care Dumnezeu ne vorbeşte în vederea slava în vecii vecilor! Amin.” ( Evrei 13:21)
determinării destinului nostru, oferă bucurie permanentă

8 prin studierea şi practicarea învăţăturilor sfinte. Așa este


„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Iosif Anca
(continuare din pagina 5) instantanee sau inițială. Aceasta are loc în momentul

ceasul final
întoarcerii noastre la Dumnezeu, care ne-a iertat, ne-a curățit
și ne-a înfiat prin sângele fiului Său: „Şi voi, prin El, Sunteţi în
Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune,
neprihănire, sfinţire şi răscumpărare...” (1Corinteni 1:30)
surselor. Acestea pot contura un caracter negativ la copii, tineri b. Sfințirea progresivă
şi adulţi, fiindcă vizează imaginile murdare din mass‑media, Există și o sfințire care se desfășoară pe perioada întregii
anturajele sau prieteniile care predispun la imoralitate și muzică noastre vieți. Se numește sfințire progresivă sau sfințire ca
cu accente oculte. Verificarea terenului minat este o cerință sacră: proces continuu: „Deci, fiindcă avem astfel de făgăduinţe, prea
„Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului şi nu luaţi deloc parte la iubiţilor, să ne curăţim de orice întinăciune a cărnii şi a duhului,
lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi- şi să ne ducem sfinţirea până la capăt, în frica de Dumnezeu.”
le. Căci e ruşine numai să spunem ce fac ei în ascuns.” (Efeseni (2 Corinteni 7:1). Sfințirea este o cerință divină, fără de care
5:10-12) Apoi urmează... înlocuirea. Problema nu e rezolvată nimeni nu poate să vadă pe Dumnezeu (Evrei 12:14).
în totalitate dacă în urma golirii casei nu o umplem cu altceva. Mijloacele de sfințire menționate de Biblie sunt:
Altfel, păcatele vechi care rătăcesc prin locuri neospitaliere și a. Sângele lui Hristos
pustii, se întorc înapoi și găsind-o goală, apelează la ajutoare Prin această sfințire suntem identificați cu Hristos, prin
malefice, care vin în forță și înrăutățesc starea păcătosului. Ea care avem sfințirea pozițională:„Căci Cel ce sfinţeşte şi cei ce
devine înșeptit mai acută (Luca 11:24-26). Este mai mult decât sunt sfinţiţi, sunt dintr-unul. De aceea, Lui nu-I este ruşine să-i
necesar să se intervină după eliminare prin înlocuire. Acest lucru numească «fraţi».” (Evrei 2:20)
ni-l recomandă și Apostolul Pavel când spune: „...îmbrăcaţi-vă cu b. Duhul Sfânt
o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, Lucrarea internă de curățire este făcută prin puterea
cu îndelungă răbdare. Îngăduiţi-vă unii pe alţii ... iertaţi-vă unul pe Duhului Sfânt: „Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi
altul... îmbrăcaţi-vă cu dragoste.... Pacea lui Hristos,... Cuvântul lui fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus
Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi- Hristos, şi prin Duhul Dumnezeului nostru. (1 Corinteni 6:11)
vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu Aceștia au cunoscut cu adevărat schimbarea.
cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima c. Cuvântul lui Dumnezeu
voastră.” (Coloseni 3:12-16) Aceste păcate s-au manifestat din Domnul le spune la un moment dat ucenicilor că erau
totdeauna, dar niciodată ca astăzi. Pentru biruință, este nevoie curați din pricina Cuvântului pe care l-au auzit (Ioan 15:3). În
acută de îmbrăcarea cu armătura lui Dumnezeu: „Îmbrăcaţi-vă rugăciunea de pe muntele Măslinilor, Domnul se roagă să fie
cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva sfințiți prin adevăr. Și continuă: „Cuvântul Tău este Adevărul”
uneltirilor diavolului”. (Efeseni 6:11) Aceasta este o explicație la (Ioan 17:17). Așadar, rugăciunea și postul din viața Lui, I-au
realitățile crude de astăzi. Cei mai mulți din cei care astăzi sunt adus atât biruința de pe munte, cât și biruința din vale. Să nu
apostaziați, cândva au fost creștini. Însă în general, miliardele uităm că unii oameni ai Bibliei au fost biruitori pe munte, dar
planetei aleargă gâfâind după fericire. Unii, scormonind în înfrânți în vale. Noe în corabie este un trimis divin cu misiunea
zgura hedonismului, alții aprinși de pofte se tăvălesc și se scaldă de a-și salva familia sa și implicit întreaga omenire, dar a fost
în mlaștina lăcomiei sau a imoralității. Occidentalii aleargă înfrânt în via din vale. Sfințirea trebuie dusă până la capăt. Lot
după himera fericirii strivind sub picioare valorile milenare ale a fost un supraviețuitor al focului, dar un înfrânt în peșteră.
civilizației iudeo-creștine, care a trecut cu bine testele timpului. Moise a fost un partener de dialog al lui Dumnezeu pe munte,
La unison aruncă peste bord standardele legilor lui Dumnezeu, dar un înfrânt în pustie, înaintea fața Stâncii (Stânca era
iar sub umbra și adăpostul legilor se legalizează libertatea de Hristos). David, a fost un campion al luptei cu uriașul Goliat,
a trăi după impulsuri, pofte și vicii păcătoase. Dacă unii caută dar un înfrânt al nestăpânirii de sine. Petru, Iacov, Ioan și alții
fericirea în seducție și materialism, orientalii o caută în ocultism și au cucerit o lume pentru Hristos, dar s-au lepădat de Domnul
divinități false. Oricum, adevărul este călcat în picioare. Toți cred în valea pătimirii Sale. Isus Hristos a fost biruitor în ziua ispitirii,
că au găsit fericirea și îi obligă și pe alții să-i urmeze. Nu ne miră că când a folosit sabia Duhului Sfânt - Cuvântului lui Dumnezeu,
sunt urmați de oamenii neregenerați, dar ne miră când zdrențele dar biruința a culminat pe cruce, prin înviere. A fost o biruință
păcatului sunt îmbrăcate de cei ce care se numesc creștini. totală și veșnică...
Aceștia sunt somați de către apostoli să se dezbrace de faptele
întunericului. Din mijlocul cerului, îngerul ultimului ceas sună În concluzie, să nu uităm că în ceasul de pe urmă
timpul sfârșitului și judecata. Mesajul Evangheliei este mai actual suntem chemați să ne trezim, să veghem, să ne dezbrăcăm
ca oricând. Îngerul care zboară strigă locuitorilor pământului și de hainele trecutului și să ne îmbrăcăm în Domnul Isus.
îi imploră să se închine Creatorului și să se teamă de El, că vine Chiar lucrarea Antihristului ne amintește că este ceasul cel
ceasul judecății (Apocalipsa 14:6,7). de pe urmă. Curând își va face Domnul Isus apariția. Fie să ne
găsească veghind și în curăție, deoarece: „Nimic întinat nu va
3.Sfințire intra în ea, nimeni care trăieşte în spurcăciune şi în minciună; ci
Sfințire înseamnă separare de păcat. Etapa sfințirii este numai cei scrişi în cartea vieţii Mielului.” (Apocalipsa 21:27)
un proces care durează toată viața. Sfințirea se desfășoară în
două etape, după cum urmează: Simion Buzduga
a. Sfințirea instantanee sau inițială
Aceasta este lucrarea Domnului Isus în întregime, prin

9
mijloacele Sale și este cunoscută sub numele de sfințire

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Statutul spiritual şi moral al creştinului
„El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea
Fiinţei Lui...”(Evrei 1:3)

cum să te pierzi în
casă?
(Luca 15:25-32, Prov. 5:13-14) fac ceva greşit, nu-şi ies din fire. Ar fi în stare să-şi susţină
neprihănirea chiar şi în faţa lui Dumnezeu. Eu cred că aceşti
Din ambele pasaje putem constata că există şanse oameni „desăvârşiţi” ori nu fac nimic, ori sunt experţi în a-şi
reale să ne pierdem sau să ne nenorocim, chiar dacă ascunde greşelile.
suntem membri fideli ai bisericii. Există chiar posibilitatea Însă vin momente când pur şi simplu „sfinţenia”
să ajungem în iad, direct din biserică. Cum? Acesta este lor se dă în vileag. Oare ce făcea fiul cel mare atunci
subiectul meditaţiei noastre: „Cum să te pierzi în casă?” sau când rostea cuvintele de mai sus? Tocmai refuza cu
„Cum să te nenoroceşti în mijlocul adunării?” De ce un astfel încăpăţânare să asculte de tata şi să intre în casă! Pentru
de subiect? Pentru că există oameni care merg pe acest aceşti supersfinţi, Eclesiastul spune astfel: „Căci ştie inima
drum al pierzării şi al nenorocirii, dar nu-şi dau seama. ta de câte ori ai vorbit şi tu de rău pe alţii.” (7:22) Şi dacă
Haideţi să vedem „reţeta”. inima te condamnă, ar fi bine să te pocăieşti, înainte să te
condamne Dumnezeu…
1. Stai de vorbă mai mult cu robii decât cu Tata. Nicolae Iorga, unul dintre cei mai inteligenţi români,
Să ştiţi că cei care sunt în pericol să se piardă în casă, fiind în parlamentul României alături de Brătianu, îi adresează
nu sunt leneșii, ci oamenii harnici şi de treabă. Toată ziua acestuia o întrebare „peste umăr”: „Ce ar putea învăţa un
robotesc, iar seara se întorc acasă şi aduc banii în familie. savant ca mine de la dumneata?” Răspunsul lui Brătianu a fost:
Numai că aceşti fii ai Tatălui au prostul obicei de a se opri „Moderaţie, domnule profesor… moderaţie.”
în holul casei (bisericii) şi a se informa de la robi ce s-a mai
întâmplat acasă în lipsa lor. Iar robii, ca robii: extrem de 3. Informează-te bine despre greşelile celorlalţi!
bine informaţi, comentează şi insinuează (ce s-a cântat și Cât de bine informat era fiul cel mare despre viaţa
predicat, cine a condus, ce copii au plâns, ce greşeli a făcut aventuroasă a fratelui său reîntors acasă! (Luca 15:30).
predicatorul). Ei se pricep bine la asta, că de-aia sunt robi Ce bine că s-a documentat! Să aibă cineva curajul să-i ia
(ai clevetirii, ai judecăţilor, ai nemulţumirii și ai dispreţului). apărarea nemernicului! Îl va da gata cu informaţiile lui; dacă
Acum, ghiciţi ce stare îţi induce un astfel de rob, când te este cazul, chiar şi Tatălui îi va închide gura …. Fii un vânător
opreşti şi stai de vorbă cu el? Logic, te amărăşti, te enervezi, bun de greşeli; dacă nu ai o memorie bună, fă-ţi rost de un
ţi se pare că unii lucrează şi alţii trag foloase, îţi dai seama carneţel. Notează tot, că nu se ştie când îţi va prinde bine (la
că treaba merge la fel de bine şi fără tine. o discuţie în doi cu păstorul, în comitet, la un sfat frăţesc…).
Este un verset în Eclesiastul care spune aşa: „Nu lua Sau întreabă robii de pe margine, ei îţi stau la dispoziţie cu
nici tu seama la toate vorbele ce se spun, ca nu cumva să auzi orice informaţie doreşti. Doar cu asta se ocupă.
pe sluga ta vorbindu-te de rău”. (Eclesiastul 7:21) Chiar, de ce Ce plăcere mai poţi avea, să mergi la o adunare
nu vrei să intri înăuntru sau să te informezi direct de la Tata unde toţi au greşeli şi numai tu eşti bun? Chiar nu poţi
cum stau lucrurile în casă? Chiar vrei s-o iei pe urmele fiului iubi nişte oameni cărora le vezi doar greşelile. Când te
mai mare? interesează foarte mult ca tu să ai o imagine bună, iar
ceilalţi să fie cât mai negri, tu de fapt ai probleme cu
2. Consideră-te omul perfect (supraevaluează‑te)! dragostea. (1  Corinteni 13: 4-7) Şi tocmai de acest lucru
„Eu niciodată nu ţi-am călcat porunca”. (Luca 15:29a) suferea şi fiul cel mare.
Există oameni atât de sfinţi, încât ar trebui chiar şi Biblia
s-o ajustăm după ei. Ei niciodată nu mint, nu spun sau nu

10 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
îi incomodează şi nu se pot bucura decât între cei de
condiţia lor. Stând mereu în prezenţa robilor, probabil că
acest fiu mai mare a început să gândească, să vorbească și
să acţioneze ca ei. Familia nu-i oferea satisfacţie şi tânjea
mai degrabă după părtăşia cu prietenii lui.
Răspunsul Tatălui ne arată prăpastia în gândire dintre
acesta şi fiul cel mare: „Fiule, tu întotdeauna eşti cu mine.”
(Luca 15:31a) Apoi a spus: „Tot ce am eu este al tău”, arătând
că pentru El era mai importantă relaţia şi părtăşia decât
averea. Aşa gândeşte un om care îi iubeşte şi îi preţuieşte
pe cei din casă.
Dacă vrei să te nenoroceşti de tot în mijlocul adunării,
pune accent mereu pe activitate şi mai puţin pe relaţie şi pe
4. Uită-te ce puţin primeşti în raport cu alţii! părtăşie. Să nu te intereseze foarte mult părtăşia cu Tatăl,
„Pentru mine nici măcar un ied… pentru el, viţelul cel cât darurile Lui, averea Lui. Munceşte din greu şi câştigă-ţi
îngrăşat.” (Luca 15:29b-30) Dacă vrei să continui pe drumul pe merit poziţia, dar nu te lăsa dus de valul emoţiilor ieftine!
acesta al nefericirii, gândeşte în termeni cât mai logici: Nu schiţa un zâmbet atunci când cânţi și nu lăsa să-ţi scape
„Eşti cuminte şi îţi vezi de treabă, meriţi ce-i mai bun. El o lacrimă când simţi prezenţa Domnului! Lasă, că te bucuri
este un fiu risipitor și merită să stea pe ultima bancă și să tu cu prietenii, la o cafea… Dilema oamenilor care vin din
primească doar o coajă de pâine. Poveştile cu harul nu ţin. afară şi ne privesc, este legată de marea discrepanţă între
A fost odată la început, dar acum gata cu aşa ceva.” ceea ce cântăm sau afirmăm şi ceea ce se vede la noi. Oare
Apoi pune-te pe scaunul de judecător. Începe să pui nu cumva avem probleme în relaţia cu Tata şi nu mai avem
la îndoială buna credinţă a păstorului, a comitetului. Nu se plăcere de Casa Lui, atunci când ne comportăm astfel?
poate ca alţii, care n-au nici pe departe realizările tale, să fie
luaţi în braţe, iar tu să fii tot neglijat, nedreptăţit, defavorizat. Concluzie:
Apoi ceartă-te cu adevăratul Judecător, fiindcă nici El nu-i Nu ni se mai spune ce decizie a luat fiul cel mare.
drept. (Iacov 4:11-12) Doar au făcut şi alţii la fel (Asaf, Iov, Personal, înclin să cred că el n-a intrat în casă atunci; poate
lucrătorii din vie), iar Dumnezeu nu s-a supărat pe ei. Este mai târziu. Ceea ce mă îngrijorează este faptul că mânia lui
adevărat, doar că Asaf a intrat în Casa lui Dumnezeu şi acolo n-a fost ceva spontan. Drumul lui pe calea nenorocirii a fost
a primit răspuns la frământările lui. (Psalmi 73:16-20). Şi a progresiv, o coborâre continuă: întâi discuţii pe margine, cu
mai spus el ceva: „Când mi se amăra inima… eram prost şi cine nu trebuia; apoi o părere mai înaltă despre sine decât
fără judecată, ca un dobitoc…” (Psalmi 73:21-22) Iar Iov, după se cuvenea; apoi lipsa iubirii şi căutarea greşelilor la ceilalţi;
ce Dumnezeu s-a prezentat la interogatoriul lui şi i-a arătat punerea la îndoială a dreptăţii lui Dumnezeu; pentru ca, în
cine este El, a spus: „Mi-e scârbă de mine şi mă pocăiesc…” final, să adopte o mentalitate şi o atitudine de rob. Ce har a
(Iov 42:5-6) Iar celui care Îi făcea observaţie Stăpânului că avut, să iasă Tata şi să încerce să-L convingă să intre în casă!
nu plăteşte corect, i s-a răspuns: „Nu cumva ochiul tău este Oare a reuşit?...
rău, fiindcă eu sunt bun?” (Matei 20:15) Apoi ai grijă când te Orice decizie ai lua în final, să ştii că Tata va avea
pui pe scaunul Judecătorului, că poate să apară El şi să te ultimul cuvânt. El este întotdeauna drept şi mai ales iubitor
întrebe: „Hei, tu cine te crezi? Ce cauţi pe scaunul acesta?” şi se bucură de întoarcerea fiilor risipitori acasă. Lucruri pe
(Iacov 4:12). Nu ţi-e frică de întrebarea asta? care ar trebui să le faci şi tu. Ce zici, nu ai vrea să te pocăieşti
Răspunsul scurt al tatălui la reclamaţia fiului mai mare chiar acum de vorbirea de rău, de neiubire, de ochiul rău,
a fost acesta: „Fiule, tot ce am eu este al tău.” (Luca 15:31) de duhul de judecată, de mentalitatea de rob şi să începi să
Cu alte cuvinte: „Fii liniştit, averea nu se mai împarte încă o fii şi tu ca Tata?
dată”. A fost mulţumit oare cu acest răspuns?
Iosif Ignat
5. Adoptă o mentalitate şi o atitudine de rob!
„Iată, eu îţi slujesc ca un rob de atâţia ani… şi nu m-am
veselit niciodată.” (Luca 15:29) Aşa sunt robii. Ei muncesc
întruna şi nu au nicio satisfacţie. Ei nu iubesc, nu se bucură,
nu sunt fericiţi de ceea ce sunt şi fac, pentru ei totul
este datorie, obligaţie și corvoadă. Prezenţa Stăpânului

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
11
Statutul spiritual şi moral al creştinului
„El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea
Fiinţei Lui...”(Evrei 1:3)

memorarea
scripturii
„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi posibilă doar prin motivația dragostei, adică cu cât iubești
în toată înţelepciunea.” (Coloseni 3:16) pe Domnul mai mult cu atât vei putea păși prin credință
în a face voia Sa. (1 Corinteni 13:2) Doar în acest mod vei
Când am început să iubesc Cuvântul lui Dumnezeu, putea realiza tot ceea ce vrei să faci pentru El, precum
în perioada adolescenței mi-am propus ca niciodată să memorarea Scripturii. Psalmistul spune: „Cât de mult iubesc
nu renunț sau să mă lipsesc de această minunată Carte. Legea Ta! Toată ziua mă gândesc la ea.” (Psalmul 119:97)
Auzind deseori profeții din partea Domnului care spuneau Observați ce preocupare a stârnit dragostea în inima omului
că vor veni vremuri grele, când Scripturile vor fi interzise lui Dumnezeu pentru Lege? Nimic nu l-ar fi împiedicat să
și confiscate, mi-am propus să ascund o Biblie undeva în stea toată ziua (nu este nicidecum o exagerare) și să se
pământ, într-un loc secret, ca atunci când va veni vremea gândească profund la Legea Domnului. Nici pe noi n-ar
aceea, eu să dispun de ea. Evident, planul acesta nu l-am putea să ne împiedice ceva în a memora Scriptura, dacă
dus la îndeplinire niciodată. Mai apoi am înțeles că nu avem aceeași dragoste față de Cuvânt ca și psalmistul! De
este alt loc mai potrivit și sigur de a păstra Cuvântul lui fapt testul pentru noi este: cât de mult iubești Cuvântul?
Dumnezeu decât în propria inimă, (Psalmul 119:11), căci Răspunsul reprezintă măsura în care vei fi preocupat să
de acolo nimeni nu mi-l poate lua indiferent de vremurile te gândești la Cuvântul Domnului atât ziua cât și noaptea
care vor veni. (Psalmul 1:2; 119:55,148). Chiar și noaptea, fiindcă atunci
Pornind de la vesetul de mai sus aș dori să atrag vei medita la el, avându-l în memorie!
atenția asupra unei practici care pe mulți dintre noi nu Valoarea Cuvântului lui Dumnezeu este superioară
ne preocupă. Expresia „să locuiască din belșug în voi” ne celor mai mari bogății de pe pământul acesta. (Psalmul
îndeamnă să facem tot posibilul ca să strângem cât mai 119:127) De aceea, favoarea lui Dumnezeu pentru noi,
mult Cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră. Acest oamenii, a fost să ne dea ceea ce a avut el mai de preț:
lucru poate fi realizat și prin memorare. Această practică Cuvântul care este Însuși Hristos (Ioan 1:1,14). Acesta
cu siguranță a fost o preocupare în viața Domnului Isus, este etern, neschimbător și ne garantează prin credința
care deseori cita din memorie pasaje aparținând Vechiului în El, viața veșnică. Cuvântul este darul desăvârșit al lui
Testament (Matei 4:4,7,10; 13:14-15; 15:7-9). De asemenea, Dumnezeu pentru noi! (Iacov 1:16-18)
apostolii Petru (Fapte 2:16-21,25-28) și Pavel (Fapte Cuvântul lui Dumnezeu are un rol foarte important
28:25‑28; Romani 9:24-29) au procedat la fel. în viața credinciosului. De aceea, am vrea să ne amintim
În mediul nostru creștin, cei mai mulți suntem de câteva beneficii ale Cuvântului lui Dumnezeu, pentru
familiarizați cu Sfintele Scripturi prin lecturarea lor, care să ne dorim să-l avem din belșug în inima noastră.
studierea lor și predicarea lor, dar mai puțin cu memorarea Psalmul 1 ne prezintă câteva beneficii pentru fiecare
sistematică a acestora. Oare ce ne-ar împiedica pe noi, astăzi, credincios. Izvorul vieții binecuvântat al lui Dumnezeu nu
să memorăm Scriptura? La această întrebare cu siguranță este altul decât Cuvântul Său. Metafora pomului reprezintă
cei mai mulți ar răspunde cam așa: „O citesc regulat, în mod clar viața omului. Astfel, viața omului primește
ceea ce îmi este de ajuns!” sau „Nu este zi în care să nu o din abundență binecuvântare prin izvorul care nu seacă
studiez!”. Dar oare aceste răspunsuri nu cumva reprezintă o niciodată, Cuvântul.
scuză pentru a nu memora Scripturile? Evident că această 1. „un pom sădit lângă un izvor de apă” – cuvântul
practică presupune o disciplină a timpului, o antrenare „sădit” exprimă faptul că pomul a fost așezat în locul unde
continuă a minții... adică într-un cuvânt: sacrificiu. De va avea din abundență apă. Tot așa, și noi am fost „sădiți”
fapt aceasta este particularitatea dragostei lui Dumnezeu sau înnoiți spiritual pentru a avea o viață nouă prin Domnul
pentru noi: sacrificiul dragostei (1 Ioan 4:9-10) și noi deci, Isus Hristos. (2 Corinteni 5:17; Iacov 1:18; 1 Petru 1:23)
trebuie să avem același mod de a iubi (1 Ioan 4:11). Acest 2. „care îşi dă rodul la vremea lui” – această viață nouă
lucru cred că este esențial pentru a putea face tot ce ne trăită prin Cuvântul lui Hristos asigură roade bune la vreme.
cere Dumnezeu şi nimic n-ar fi imposibil de realizat. 3. „ale cărui frunze nu se veştejesc” – viața unui
Dragostea este strâns legată de credință. Relația astfel de om nu se usucă, ci el trăiește, muncește și slujește

12 dintre ele constă în faptul că exercitarea credinței este lui Dumnezeu. Să renunțe nu este posibil atât timp cât este

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Exemplu:

Psalmul 1

1 Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se


opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul
celor batjocoritori!
2 Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte
cugetă la Legea Lui!
3 El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă
rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot ce
începe, duce la bun sfârşit.

1 F.d.o.c.n.s.d.l.s.c.r. n.s.o.p.c.c.p.
ș.n.s.a.p.s.c.b.
lângă izvor și nu poate fi contaminat de păcat, pentru
2 C.î.g.p.î.L.D.ș.z.ș.n.c.l.L.L.
că este protejat prin Cuvântul lui Dumnezeu (Psalmul
3 E.e.c.u.p.s.l.u.i.d.a.c.î.d.r.l.v.l.ș.a.c.f.n.s.v:
119:9,11). De asemenea, Cuvântul este o armă prin care
t.c.î.d.l.b.s.
ne este garantată biruinţa împotriva atacurilor celui rău
Psalmul 1 după metoda inițialelor
(Matei 4:10; Efeseni 6:17).
4. „tot ce începe, duce la bun sfârşit.” – precum
PASUL 2: Încearcă să citești foarte ușor doar cu
spune înțeleptul Solomon: „mai bun este sfârșitul unui lucru
ajutorul inițialelor, fără a te mai uita la textul original.
decât începutul lui” (Eclesiastul 7:8), Cuvântul lui Dumnezeu
Citește de minim cinci ori textul întreg.
duce viața credinciosului spre un final binecuvântat
care culminează cu intrarea în viața veșnică. Cuvântul lui
PASUL 3: Ascunde toate inițialele (lăsând doar prima
Dumnezeu ne asigură călăuzire (Psalmul 119:105) și ne
inițială din rând), și încearcă să spui din memorie întreg
ferește de pericolul rătăcirii. (Matei 22:29) Ce important
textul folosindu-te doar de aceste inițiale. Repetă de minim
este finalul, căci toată viața avem parte de curse, ispite din
cinci ori textul memorat.
partea celui rău! Ce minunat că Domnul a avut grijă să-l
putem birui prin Cuvântul puterii Sale! (Apocalipsa 12:11)
Psalmul 1
Așadar, voia lui Dumnezeu de a memora Cuvântul
1 F.
este importantă și posibilă pentru cei ce-l iubesc din toată
2 C.
inima. Un principiu de căpătâi pentru robii lui Dumnezeu
3 E.
care Îl slujesc este următorul: cei ce iubesc întotdeauna
găsesc soluții pentru a avea lucrul realizat. În schimb,
PASUL 4: Recită din memorie, fără a mai privi
cei ce fac totul din obligație, găsesc scuze și justificări la
inițialele; doar din memorie.
nerealizările lor (Matei 25:14-30). Astfel, o soluție pentru
noi, în realizarea acestui plan deosebit, este să ne însușim
Cu ajutorul Domnului, am realizat Noul Testament,
un mod eficient de memorare. Unii poate deja v-ați gândit
Psalmii, Proverbele și Eclesiastul pe inițiale, în format A4
la aceasta când citeați rândurile de mai sus.
sau în formate mai mici, pentru a avea în orice moment
Împreună cu soția am împărtășit o metodă eficientă
posibilitatea de a memora (în călătorie, la școală etc.).
de memorare și anume metoda memorării pe inițiale.
Am realizat și jurnale de memorare. Această muncă a fost
Personal, nu am avut o părere bună despre mine în ce
depusă pentru a-i ajuta pe cei ce vor să memoreze Scriptura
privește memorarea. M-am văzut incapabil să realizez
după această metodă. Ea este foarte ușor de aplicat și în
acest lucru până când într-o zi, soția mea mi-a prezentat
memorarea cântărilor sau a poeziilor.
metoda inițialelor. Am rămas surprins de mine și de
Putem să vă punem la dispoziție aceste materiale.
capacitatea pe care mi-a dat-o Domnul. În timp de o
Pentru informații și cerințe, ne puteți contacta la următoarele
săptămână am memorat un capitol întreg și puteam să-l
numere de telefon 0752876799 (Calance Samuel), respectiv
recit fără dificultate. Cred că și tu vei descoperi capacitatea
0756888469 (Calance Ancuța). Menționăm că nu urmărim,
aceasta pe care a pus-o Domnul în tine. Această metodă
prin distribuirea acestor materiale, obținerea unor foloase
nu este una nouă, fiind poate cunoscută de mulți oameni.
financiare sau de alt fel, ci doar acoperirea cheltuielilor
Noi am ales să folosim această metodă pentru a memora
generate de tipărirea în formatul dorit și cele generate de
versete, capitole, inclusiv cărți ale Bibliei, poezii și cântări.
transport. Scopul nostru este ca și alții să poată beneficia de
Așadar, am plăcerea să împărtășesc această metodă, care
munca noastră, iar Cuvântul lui Dumnezeu să fie memorat
conține patru pași:
mai ușor!
PASUL 1: Încearcă să citești textul folosind doar
Samuel Calance
inițialele. Dacă uiți vreun cuvânt, privește în text, apoi te
întorci la inițiale. Citește de minim cinci ori fiecare verset.

13

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Carte în serial
„Mai sunt multe lucruri pe care le-a făcut
Isus...”(Ioan 21:25a)

ÎN BEZNA LUI IROD

Capitolul 3. Primii pași – Dar și noi credem. Și noi credem, s-au auzit vocile
câtorva fete.
„El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă” – De la voi se așteaptă puțin, a răspuns profesorul,
Psalmii 1:3 voi s-ar putea să nu le înțelegeți pe toate, dar de la el se
așteaptă mult, el e un băiat capabil, citit și noi trebuie să ne
Leova învăța bine, fiind unul dintre acei școlari care purtăm corespunzător.
răspundeau întotdeauna la subiect. De aceea profesorii – Nu, nu suntem de acord cu dumneavoastră, vom
îl respectau. Nu era niciun coleg cu care să se fi certat și ridica această problemă în consiliul școlii, s-au auzit voci.
nu făcuse nimănui neplăceri. Totul se părea că decurge Când profesorul a ieșit, clasa agitată, a scris o petiție
normal. Dar odată s-a întâmplat ceva care a arătat că Leova adresată consiliului școlii cerând, ca să revizuiască evaluarea
era urmărit și tratat diferit. nejustă a lui Smirnschi și s-o corecteze.
Studiau științele sociale, având printre materii și un Această petiție a fost semnată de către toți elevii, cu
curs de economie politică. Leova învăța la fel de bine ca excepția lui Ghimerleih, un tânăr suspicios, care se temea
și ceilalți. Dar odată, pentru prezentarea colocviului la de toate și îi era frică de întorsătura care o putea lua această
economie politică, profesorul a anunțat: «Leova Smirnschi situație. Leova s-a îndreptat spre casă trist. Amintirile îl
– nesatisfăcător». S-a făcut zarvă în clasă, iar mulți au năpădeau. La cei cincisprezece ani ai săi, studia știința și
întrebat nemulțumiți: participa la întâlnirile creștinilor. Totuși, acolo el se simțea
– De ce? Cum? Dar a răspuns corect! extrem de singur. Veneau foarte mulți tineri. Erau formate
– Tăceți! Așezați-vă! Acum vă voi explica, a spus două coruri: corul vechi, dirijat de Petr Ivanovici Cuznețov,
solemn profesorul. Toți știm, că Smirnschi e creștin, iar în și corul nou, care era dirijat de soția prezbiterului, mătușa
curând va absolvi zece clase. A studiat științele sociale, dar Tereza. Era acompaniat de o orchestră mare formată din
nu înțelege nimic. instrumente cu coarde, care creștea numeric încontinuu.
– Cum nu înțelege? a strigat Golovancic. Nu e corect. Toți tinerii erau implicați: unii vocal, alții cu instrumentele. La
– Te întreb direct, Smirnschi, crezi în Dumnezeu? finalizarea serviciului divin, cei care cântau la instrumente
– Da, cred, a răspuns Leova, ridicându-se liniștit și formau un grup, iar cântăreții formau alt grup. El stătea
privind în ochii profesorului. singur, nimeni nu se apropia să discute cu el. Probabil,
– Deci, ați auzit? El nu se leapădă, ci crede. Crede că aceasta se datora faptului că multora li se părea că el este
există o lume duhovnicească și duhuri rele, iar în știință mic. Toți tinerii pocăiți erau mai mari.
nu crede. Să luăm ca exemplu electricitatea, crezi în Acasă, Leova citea literatură duhovnicească și Biblia
electricitate? mare cu imagini, pe care i-o făcuse cadou tatăl său. Băieți
– Desigur, cred și știu că există electricitatea, am de-o vârstă cu el, cu care ar fi putut împărtăși aceleași
cercetat-o, a răspuns Leova. precupări, nu erau. Verișorul său, Vsevolod și alții, care
– Nu fi ipocrit, tu nu crezi, a spus profesorul cu nu-L cunoșteau încă pe Dumnezeu, aveau propriile lor
convingere. Pentru tine lumea materială nu există, ești un preocupări. (porumbei și alte ocupații, de care Leova nu
idealist. Când călătorești cu tramvaiul, atunci crezi că ești era interesat)
târât de o forță demonică. Într-o zi, o parte din tineri au venit acasă la ei, pentru
El a râs, însă nimeni din clasă nu a fost de acord. Șeful a-i vizita. Grupul era condus de o tânără de douăzeci de ani -
clasei s-a ridicat și a spus: Valea Alexeeva. Ea nu cânta în cor sau la instrumente, dar și-a
– Noi nu suntem de acord cu dumneavoastră. Nu l-ați dedicat viața în întregime slujirii. Făcea fapte bune și vizita
apreciat corect pe Smirnschi, el a răspuns bine. pe cei bolnavi și casele credincioșilor. Acum, când pentru
– El a răspuns mecanic, fără viață. De ar fi dorit să prima oară Leova a simțit că lumea îl tratează cu dispreț, a
pătrundă în esența subiectului predat, el cu siguranță ar fi fost deosebit de plăcut să-și amintească de vizita tinerilor,

14
renunțat la tot felul de născociri despre Dumnezeu. când Valea l-a întrebat dacă el și-a predat inima Domnului.

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
reeduce. De aceea, el a decis să se familiarizeze mai bine cu
doctrina creștină.
Cineva i-a spus că cel mai bun apărător al crezului
creștin a fost Vladimir Soloviov. În plus, mama lui avea o
colecție de lucrări de ale lui. Seara, după ce își termina
temele și când toți ai casei se linișteau, el se așeza să
studieze lucrările lui Vladimir Soloviov.
Într-o seară, pe când citea cartea «Justificarea binelui»
de Vladimir Soloviov, au fost vizitați de bine-cunoscutul
predicator creștin Ivan Borisovici, de credință evanghelică.
O perioadă, el redactase revista «Creștinul» de la Prohanov,
iar acum, fiind bolnav, locuia împreună cu soția sa, la
Samara. Se evidenția printr-o elocvență extraordinară, iar
când avea dezbateri cu ateii, pur și simplu îi sfărâma prin
– Da, a răspuns el, eu L-am urmat. deducțiile sale agere și comparațiile pline de viață.
– Iar noi ne gândeam, că tu ești încă mic, a spus Văzându-l pe Leova aplecat asupra cărții, a rămas
cineva. Leova a mărturisit cum la început s-a luptat cu foarte surprins că citește cărțile lui Vladimir Soloviev.
îndoiala și cum păcatul pătrundea din ce în ce mai mult în – Cum, la o așa vârstă, îl citești pe Vladimir Soloviev? a
inima lui, în timp ce Dumnezeu îl chema. exclamat el.
– Dar unde te-ai întors la Dumnezeu? l-au întrebat ei. – La ce vârstă? a spus Leova zâmbind. Am deja 17 ani.
Aş fi dorit să mă predau în adunare, când s-a făcut – Ai fost născut din nou?
chemare la pocăință. Totuși nu am avut puterea să mă ridic – Da, și nu numai, a răspuns Leova. La 16 ani am primit
și m-am ținut de spatele scaunului. Însă Dumnezeu nu m-a botezul în apă și m-am alăturat bisericii.
lăsat, și aici acasă, în familia mea, eu m-am predat Lui . – Da! Ești cel mai mare fiu al lui Ana Ivanovna și
Leova s-a schimbat de când și-a dat inima lui Isus, a Serghei Pavlovici? Ferice de ei, pentru un așa fiu. Sunt
confirmat mama lui. foarte bucuros să te cunosc.
Valea Alexeeva l-a invitat pe Leova să viziteze Ivan Borisovici s-a așezat comod în fotoliu alături de
împreună cu ei bolnavii. Când se încheia serviciul divin, Leova și l-a întrebat.
grupul lor format din vreo cincisprezece – douăzeci tineri – Ei, că ai fost născut din nou înțeleg, dar cum ai primit
mergeau și vizitau bolnavii. La cor nu a dorit să participe botezul în apă atât de devreme? Sunt creștini care cred că
deoarece nu avea auz muzical. până nu împlinești un număr de ani, nu trebuie să primești
– Ei bine, ce fel de slujbă să-ți încredințăm? l-au botezul în apă, ca nu cumva pasiunea pentru Dumnezeu să
întrebat responsabilii cu tineretul. La urma urmei, un fie una superficială.
creștin nu poate fi fără o slujbă, fiecare trebuie să slujească – Când m-am întors la Domnul, a spus Leova, am
Domnului. dorit să lucrez mai mult pentru El și am văzut că o pot face
În zilele de sâmbătă aveau loc întâlniri de tineret cu doar cei care au promis că-L vor sluji cu o conștiință curată,
caracter de evanghelizare. Aceste întâlniri erau conduse adică acei care au primit botezul în apă. Hristos însuși a
de către cei mai maturi dintre tineri, cum ar fi Victor Orlov început să slujească doar după botez. Pe lângă aceasta,
și Petru Fomin. Pentru predicarea Evangheliei erau folosiți când vedeam că adunarea participă la Cină și își amintește
frați tineri, iar alții spuneau poezii sau cântau solo sau în de suferințele Domnului, iar eu trebuie să stau de partea
duet. Și iată, au decis să-i dea lui Leova o slujbă. Când era cealaltă a ușii din sticlă (pe vremea aceea, toți care nu
anunțată strângerea de ajutoare pentru slujba Domnului, făceau parte dintre membrii bisericii, nu puteau participa
atunci Leova trebuia să colecteze donațiile. la Cina Domnului, ci trebuiau să aștepte pe hol), nu îmi
La început Leova roși, căci era atît de inconfortabil și venea bine. Căci însuși Hristos, atunci când Ioan a vrut să-l
de rușinos să meargă cu farfuria. Totuși s-a smerit și a decis oprească, a spus «… să împlinim tot ce trebuie împlinit». Și
să împlinească ce i s-a încredințat. Aceștia erau primii lui am înțeles, că dacă nu voi împlini adevărul botezându-mă,
pași pe calea credinței. Odată cu aprofundarea Cuvântului creșterea mea duhovnicească va stagna și nu voi avansa pe
lui Dumnezeu, devenea tot mai clar pentru el, că e necesar treapta următoare a dezvoltării mele duhovnicești
să fii smerit și blând. – О, gândești ca un om mare, a exclamat Ivan
Iar acum, apăruse acest semn nedrept. Ce era de Borisovici, și totuși cum ai ajuns să fii botezat?
făcut? Să scrie un protest, cum a făcut clasa sa sau să – M-am rugat cu privire la aceasta, am citit Cuvântul
primească necazul în tăcere? Și-a adus aminte de sfatul Lui cu privire la botez, iar apoi am mers la presbiter și am spus
Hristos: iubiți-i și rugați-vă pentru cei ce vă batjocoresc. A că vreau să primesc botezul în apă.
decis să tacă și să se roage pentru aceia care s-au purtat – Iar el?
urât față de el. Leova își dădea seama, că odată ce uniunea – El m-a întrebat: «Părinții tăi sunt de acord?» – Am
ateilor se dezvoltase foarte mult, fiind peste tot lecții și răspuns că nu i-am întrebat, dar vreau să fac ca Pavel, care
(continuare în pagina următoare)
15
dezbateri, el nu va fi lăsat în pace și știa că vor încerca să-l

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Carte în serial
„Mai sunt multe lucruri pe care le-a făcut Isus...”
(Ioan 21:25a)

nu s-a sfătuit cu niciun om. Prezbiterul mi-a spus că va – Ți-ai pregătit notițe?
vorbi cu părinții mei și cu tinerii în mijlocul cărora slujesc, – Da. Mi-am pregătit pe o foaie gândurile principale,
iar apoi îmi va da răspunsul. care mi s-au pus pe inimă. Apoi, mărturisesc că seara,
– Și cum au decurs evenimentele? m-am retras în grădină și acolo, cu o voce scăzută, am citit
– Am fost admis la cateheză. A venit momentul când predica mea. A venit timpul când a trebuit să citesc din
în casa de rugăciune, în prezența unui popor numeros, noi, Evanghelie. M-am urcat la amvon. Înainte am mai fost la
cei catehizați, eram chemați pe rând în fața amvonului. amvon, deoarece recitam poezii. Dar predica nu e o poezie,
Mi-au cerut să povestesc cum m-am convertit. Amintindu- aici trebuie să scoți cuvintele din inimă, căci din prisosul
mi, am povestit cum Hristos a intrat în inima mea. Apoi inimii vorbește gura. Nu-mi auzeam vocea, cum am
mi-au fost puse câteva întrebări. Printre cei prezenți era predicat, însumi nu știu. Dar slavă Domnului că Dumnezeu
bine-cunoscutul evanghelist Andrei Petrovici Zukao. Îl m-a ajutat și am spus ce mi s-a dat. Ce-i drept, puțin am
respectam deosebit pentru predicile lui. El, de asemenea, uitat unele idei, deoarece îmi era rușine să mă uit la notițe.
mi-a pus întrebări, privindu-mă cu încurajare. După ce am Ivan Borisovici asculta și cu dragoste privea la tânăr.
ieșit afară, am fost invitat din nou și am fost anunțat că – Să-ți ajute Dumnezeu să devii predicator, un vestitor
biserica mă primește între membrii ei, iar duminica viitoare al Evangheliei.
va avea loc botezul în fluviul Volga. În acest timp a intrat Ana Ivanovna pentru a invita
Leova a tăcut, apoi s-a înviorat, ochii i s-au aprins și a oaspetele la masă.
continuat: – Sunt bucuros că am făcut cunoștință cu fiul
– Acolo, lângă coborârea Ulianovsk, în prezența dumneavoastră, a spus Ivan Borisovici, și aș dori să
întregii adunări și a multor altor persoane, am intrat în apă și evidențiez printre toate, că e îmbrăcat foarte modest.
la întrebarea prezbitelui Corneliu Franțevici Cliver, care mă Probabil, dumneavoastră i-ați cusut costumul. E o haină
boteza: «Crezi tu că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu?» modestă și foarte reușită.
am răspuns: – Cred că modestia este necesară pentru un creștin,
–Da. Cred! Atunci el a spus: – a spus Leova. – Într-un astfel de costum, pe care îl port
– După porunca Domnului Isus Hristos te botezăm în de la convertirea mea, aș dori să apar pretutindeni și
Numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh! Amin. Și m-a întotdeauna.
scufundat. Corul cânta pe mal, țin minte și acum: «Toți, La masă, Ivan Borisovici a început să se plângă Anei
câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat! de rudele sale, de neplăcerile avute și după un ceai, a spus
Aleluia!» la revedere, urând tuturor pace și iubire.
Ivan Borisovici, ascultând povestirea lui Leova,
bucuros, clătina din cap:
– Da, acesta este botezul creștin autentic. Nu toți înțeleg Capitolul 4. Biblioteca
pe deplin această întrebare. Unii resping botezul, alții îl înțeleg
în sens duhovnicesc, iar alții se botează fără credință. „Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la
– După aceasta, a continuat Leova, toată adunarea s-a învățătura pe care o dai altora.”
îndreptat spre casa de rugăciune. Mergeam încolonați de 1 Timotei 4:13
parcă eram la o demonstrație. Acolo, în casa de rugăciune,
slujitorii și-au pus mâinile peste cei botezați. Peste mine și-a – Leova, Leova, nu pleca, striga Petru Fomin, făcându‑și
pus mâinile unul dintre cei dintâi lucrători din comunitatea drum prin mulțimea care se împrăștia după slujbă.
noastră, Efim Simonovici Iancenko. Leova dorea să participe la vizitarea bolnavilor, dar
– Da, acesta este un frate cucernic, care a suferit pentru Petru l-a oprit:
Hristos, pierzându-și ochiul în bătăi, în timpul regimului – Vino încoace!
țarist – a pronunțat îngândurat Ivan Borisovici. Dar ce s-a Ei au intrat în bibliotecă, care era situată în clădirea
schimbat la tine după ce ai ajuns membru al bisericii? casei de rugăciune. Înainte de intrare era o masă unde se
– Am început să fiu mai activ în slujirea tinerilor. La găsea literatură pentru vânzare: Evanghelii, Biblii, broșuri
întâlnirile de sâmbăta predicam Evanghelia. duhovnicești și alte texte. Răspunzător de toate astea era
– Ești un predicator al Evangheliei? a exclamat Gora Makarenko.
Ivan Borisovici, sărind în sus. Fără niciun fel de școală, de În dreapta bibliotecii era un vestiar.
pregătire?! Da, de altfel, a continuat el, așezându-se în – Așază-te, a spus prietenos Petru. Știi că eu răspund
fotoliu și calmându-se, doar tu, ca Timotei, de mic copil de bibliotecă. Ne-am sfătuit și am decis că îmi poți fi un
cunoști Scriptura, care poate da înțelepciunea care duce la bun ajutor. Tu ești un cititor atent și îmi vei ușura această
mântuire, prin credința în Isus Hristos. sarcină grea.
– Când pentru prima oară mi s-a cerut să ies la – De ce m-ai chemat și de ce spui că e o «sarcină grea»?
cuvânt, a spus Leova , aveam emoții și mă rugam fierbinte – Ohh, a continuat prelung Petru, nu-ți poți imagina
lui Dumnezeu, ca să-mi dea cuvânt. Și mi s-a dat să vorbesc cât de neatenți sunt unii în privința cărților. Deși la noi totul

16 despre Hristos Cel răstignit, despre Calvar. e în ordine. Privește evidențele, toate au număr de ordine,
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
cărțile sunt așezate pe rafturi în ordine perfectă, iar cei care Apoi iar a vorbit Petru Fomin. El a spus că-i foarte
împrumută sunt notați. Căci uneori le iau și uită. bucuros că are un ajutor ca Leova și şi-a exprimat dorința
– Cum se poate întâmpla așa ceva? a întrebat Leova. ca tinerii să fie ordonați cu cărțile bibliotecii, care sunt un
– Uite așa, citesc, apoi dau altora, aceia la rândul lor ajutor pentru studiului Bibliei și pentru credință.
dau altora și apoi ... caută-le urma! Dar cărțile sunt valoroase, – Prieteni, a continuat el, rețineți, cărțile sunt o
mai ales cele duhovnicești, care, în general, acum nu se mai comoară pentru noi. Mulți creștini ar fi vrut să citească
publică. literatură duhovnicească sau reviste vechi, dar nu le au și
– Da, e rău când citesc și nu mai restituie ce au de aceea prețuiesc fiecare cărticică. Noi avem o bibliotecă
împrumutat, a spus Leova. Părinții mei au multe cărți întreagă. Să ne ajute Dumnezeu să ne purtăm cu grijă cu
duhovnicești, dar o parte din cele împrumutate nu s-au cărțile, ca nu să se uzeze. Dacă observați că s-a desprins
mai înapoiat. Le împrumută de la mama, mai târziu ea uită sau s-a rupt vreo pagină, lipiți-o cu atenție. Să le păstrăm
cui le-a împrumutat, iar ei uită să le aducă înapoi. ca și alții să aibă posibilitatea să le citească.
– Este un neajuns al educației noastre spirituale, a spus Dintr-o dată, s-a ridicat în picioare un bătrân,
Petru. Dacă în lumea aceasta sunt oameni neatenți și unii care preaiubitul frate Ladin și a zis:
chiar fură cărți din bibliotecă, nu trebuie să fie așa și printre – Fraților citesc Biblia mea zi şi noapte și, imaginați‑vă,
noi. Doar este scris: „Să nu datorați nimănui nimic, decât să vă Noul Testament în partea dreaptă jos s-a uzat atât de mult,
iubiți unii pe alții.” (Romani 13:8) Cred că astăzi, după slujba încât a și mucegăit. Pot să cumpăr una nouă, dar mi-e greu
de seară, trebuie să rămânem cu tinerii și să discutăm despre să mă despart de cea veche, pentru că am ajuns atât de
cum să ne purtăm cu cărțile. Te-aș ruga și pe tine, Leova, să familiar cu ea. Nu știu cum să remediez situația.
spui câteva cuvinte despre această problemă. – Da, cred că vă este foarte greu, a spus fratele
– Și care va fi lucrarea mea în bibliotecă? a întrebat Nicodim Feodorovici Bananov, unul dintre reprezentanții
Leova. tinerilor mai în vârstă. Pentru a evita acest lucru, este mai
– Tu vei împrumuta și vei primi cărțile în lipsa mea. bine ca să deschideți cartea nu din colțul de jos al paginii,
Împreună vom face lista cu datornici, la timp vom repara ci din marginea de sus. Atunci foile vor fi mai puțin uzate.
cărțile și vom implica tot mai mulți membri ai bisericii în – Este un sfat util, a observat Șura Kuznețov.
biblioteca noastră. – Deci, prieteni, are cineva întrebări cu privire la
Seara, după slujbă, la cererea lui Petru Fomin, au bibliotecă? Leova, poate dorești să spui ceva?
rămas tinerii. - Vreau să spun pe scurt că ar trebui să atragem noi
– Prieteni, a spus el, să începem cu rugăciune, ca cititori în biblioteca noastră. Să ne apropiem de ei și să
Domnul să ne binecuvânteze. Să ne ridicăm și să ne rugăm. le oferim literatură relevantă, mai ales tinerilor. La urma
Cineva a propus să se cânte un imn: urmei, tânărului Timotei Pavel îi scria: „Ia seama bine la
Dragă și sfântă carte a lui Dumnezeu ... citire.” Iar dacă nu citim, vom avea anumite dezavantaje.
Ești tot mai scumpă pe zi ce trece – Da, bineînțeles, vom avea anumite neajunsuri, s-au
Pe sfânta cale ne conduci mereu auzit voci.
Spre Patria divină, unde veșnicia voi petrece. – Aș vrea să întreb ceva - s-a ridicat o soră tânără,
A vorbit Petru. A vorbit despre însemnătatea Bibliei, putem citi literatură lumească? Am atât de puțin timp,
despre faptul că fiecare își poate cumpăra o Biblie nouă deoarece în fiecare seară sunt ocupată: slujbe, repetiții,
sau un Nou Testament. Sondajul a arătat că toți tinerii au muzică. Iar când ajung acasă, sunt ispitită să citesc un
propriile lor Biblii. Leova a spus că, după botez, părinții i-au roman pe care îl citește sora mea.
dat o Biblie de buzunar. – Eu chiar cunosc pe unii din tinerii noștri, a spus Șura
– Deci iată, prieteni, aș dori să vorbesc despre Chiriușchin, care adorm cu cărțile lumești în mână.
atitudinea atentă față de cărți și, mai ales, față de Biblie. Ce Întrebarea ridicată a provocat un viu schimb de
trist e să vezi că unii au Biblia murdară sau ruptă. Deoarece păreri. Rezumând, Petru Fomin a spus că putem citi tot,
există oportunitatea de a avea o Biblie întreagă, purtați-vă așa cum este scris: „Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar
cu ea cu grijă, cu mâinile curate, nelăsând-o în locuri unde nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar
poate fi murdărită cu mâncare sau luată de copiii mici. nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine.” (1 Corinteni
Puteți să o înfășurați într-o hârtie corespunzătoare sau se 6:12) Putem citi literatura specifică dezvoltării noastre
pot fabrica coperți din carton astfel încât cărțile să fie mai profesionale, cât și cea folositoare dezvoltării culturii
puțin uzate când sunt aduse la slujbă. Mi-ar plăcea foarte noastre generale. Dar să nu facem din citirea literaturii
mult ca toată lumea să aibă o astfel de Biblie, la care să-ți fie artistice un hobby și un mod de a ne petrece timpul liber.
drag să privești. Putem presupune că apostolul Pavel știa nu numai Biblia,
Când a terminat, s-a ridicat Colea Ivanov, student la ci și poeții și filozofii timpului aceluia. Fiind în Atena, el
Institutului Pedagogic și un tânăr predicator al Evangheliei. a remarcat poeții greci, care au scris: „Suntem din neamul
– Prieteni, a spus el, multora dintre noi le place să Lui…” (Fapte 17:28). În epistola către Tit, el menționează
evidențieze textul din Biblie. Mie însumi îmi place acest de asemenea: „Unul dintre ei, chiar proroc al lor, a zis:
lucru, ca mai ușor să găsești ce și unde este scris în această «Cretanii sunt totdeauna nişte mincinoşi, nişte fiare rele, nişte
mare bibliotecă de cărți divine. Vreau să vă îndemn să pântece leneşe.»” (Tit 1:12) El știa poezia din timpul său și
subliniați cu atenție, după un sistem și cu aceleași culori
adevărurile de frunte ale Bibliei. (continuare în pagina următoare)
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
17
Carte în serial
„Mai sunt multe lucruri pe care le-a făcut Isus...”
(Ioan 21:25a)

a folosit-o în lucrarea sa spirituală. Va fi bine dacă citind Mișa Crasnov s-a alăturat repede tinerilor din Samara,
diferite cărți, vom putea alege gânduri corespunzătoare, cânta în cel de-al doilea cor, predica și participa activ la
comparații și exemple pentru a confirma adevărul divin în toate activitățile.
conversațiile noastre și în predici. – Prieteni, să mergem să vizităm bolnavii, a spus
Lucrul în bibliotecă a permis lui Leova să devină mai Valea Alexeeva.
familiarizat cu comorile din cărți, să se apropie de cititori Câțiva s-au alăturat ei. Printre ei erau Mișa Crasnov,
(frați și surori) și să le afle interesele, faptele și dorințele. Leovas, Claudia Cabanova și alții. Mişa era mult mai în
Totuși, el a observat că tinerii era prea încărcați cu slujbe vârstă ca Leova, dar se împrieteniseră, căci ambii tindeau
și cu întâlniri suplimentare (vizitarea bolnavilor, repetiții, spre știință, înțelepciune și ambii erau iubitori de carte.
orchestră), rămânându-le tot mai puțin timp pentru a se – Știi ce am? a întrebat Mișa Crasnov, pe când mergeau
adânci în adevărurile Scripturii și ale cărților duhovnicești. să viziteze bolnavii.
De asemenea, nu aveau timp pentru a discuta cu cei de – Ce ai? a întrebat Leova.
acasă. Mulți simțeau că nu e în regulă, dar să schimbe ceva – O carte foarte veche scrisă de istoricul din vechime
nu erau în stare. Iosif Flavius «Războiul iudeilor». După vizită, n-ai vrea s-o
vezi?
Bineînțeles că Leova a căzut de acord. Când se
Capitolul 5. Vizitarea bolnavilor îndreptau spre locuințele bolnavilor, o parte din tineretul
ce venea de la slujbă, li s-a alăturat. Pe drum, l-au întâlnit
„... am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi ...” pe Șura Bondarenco și l-au chemat și pe el.
Matei 25:36 – О, nu pot, nu pot, a exclamat el, mă grăbesc la
repetiție. Șura Cuznețov a alcătuit o compilaţie, așa că am
Toamna își făcea cursul. Zilele deveneau tot mai reci, decis să o învățăm și s-o cântăm la slujbă.
nopțile tot mai negre, spre dimineață începea să înghețe. – Când o veți cânta? a întrebat Leova,
Viața școlară a lui Leova continua normal, fără evenimente – După ce se va încheia predica.
deosebite. În adunare era pace, iar slujbele erau vii și pline – Atunci învățați compilația voastră, iar noi vom
de bucurie. asculta și vă vom aprecia, a spus Valea Alexeeva.
Samara, în acel timp, era centrul Uniunii Volga-Kama Au sosit în casa surorii bolnave, Corciaghina. Ea și ai
a creștinilor evanghelici, de aceea orașul era vizitat de casei erau foarte bucuroși de oaspeți. Imediat au început
mulți propovăduitori din toată țara. Strângerile tematice să discute ceva între ei. Leova a observat acest lucru și l-a
de tineret erau pline de viață. Erau anunțate din timp, se făcut atent pe Mişa Crasnov spunându-i că ei pun ceva la
distribuia programul serilor de muzică instrumentală și cale. După rugăciune, toți cei ce au venit s-o viziteze, i-au
muzică vocală. Adesea sala mare a casei de rugăciune era cântat imnurile ei preferate. Apoi Mișa a rostit un cuvânt. El
arhiplină. În vremea aceea, s-a întâmplat ceva, despre care predica inspirat, și deși toți simțeau că e timpul să termine,
frații credincioși nu știau încă. Se răspândeau totuși zvonuri el înflăcărat depăna gândurile sale despre viața viitoare,
că prin unele părți ale Rusiei, au început să fie arestați unde nu va fi plâns și dureri. Sora bolnavă asculta cu ochi
atât frați din conducere, cât și membri plini de râvnă din sclipitori, dar după un timp scânteia din ochii ei a dispărut.
adunare. Judecata se finaliza rapid, fiind exilați din orașul Ea a obosit. Tânărul predicator însă continua mesajul său.
natal, având dreptul să locuiască în orice localitate din Sora bolnavă cu îngrijorare a privit la fiica sa, care tocmai a
Uniunea Sovietică, cu excepția a șase centre importante intrat și se părea că voia să-i spună ceva.
(acest lucru a fost numit „minus șase”). În sfârșit, Valea Alexeeva nu a rezistat și când Mișa a
Pe neașteptate, în Samara au sosit frați exilați din făcut o mică pauză, ea a spus cu voce tare: «Аmin». Toți au
Astrahan: presbiterul frățietății din Astrahan, fratele Fileașin confirmat : «Аmin», iar Mișa s-a așezat.
și câțiva predicatori: Șaronov, Isârin, Crasnov. Din Saratov a – Dragi prieteni, a spus fiica sorei bolnave, în
venit o soră exilată – profesoara Ugriumova. Comunitatea bucătărie deja totul e pregătit, trebuie să mergeți la masă.
credincioșilor i-a întâmpinat cu brațele deschise, ajutându-i – Nu, nu, pe rând s-au auzit voci, mai bine vom sta
să se integreze. Șaronov și Crasnov s-au stabilit în curtea lângă bolnavă.
casei de rugăciune, restul, în familiile credincioșilor. De – Noi nu am venit să mâncăm, a spus Leova. Dar ai
asemenea, li s-a oferit posibilitatea de a sluji în adunare, ei casei, îi invitau stăruitor pe toți la masă.
predicau, cântau, s-au angajat la lucru. – Să mergem, să mergem, a spus Mișa Crasnov, nu-i
Deși cei deportați povesteau în detaliu despre frumos să refuzăm invitația lor.
interogatorii și despre zilele de detenție în închisoare, Deoarece nu toți au refuzat, până la urmă au stat cu
Leova nu era interesat de acest lucru. Dacă l-ar fi întrebat toții în jurul mesei. Claudia Cabanova s-a rugat înainte de
cineva pentru ce au fost exilați frații, el n-ar fi știut să masă. Doar un tânăr nu s-a așezat la masă. El a stat alături,
răspundă. Opinia generală era că au fost persecutați din iar la toate rugămintele răspundea, că trebuie vizitate și alte

18 pricina Cuvântului lui Dumnezeu. familii, nefiind potrivit să piardă timpul. În plus, el susținea
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
că nu au venit acolo să mănânce. Era Leova. După masa Trebuia să ieșim mai repede din cameră, pentru ca să-i
de prânz, fiecare a fost servit cu mere din grădina surorii. permitem să răsufle în voie. Să fim sensibili și foarte atenți
De data aceasta, Leova nu a mai refuzat. Au mai reușit să la starea bolnavului. Totuși, Mișa, apreciez că ai predicat
viziteze încă o familie. despre bucurie, eternitate și cer.
– Prieteni, a spus Valea Alexeeva, când toți se – Prieteni, să ne ferească Dumnezeu, să ducem
îndreptau spre adunare pentru slujba de seară, ne vom bolnavului vești rele, ca să-l întristăm. Cel bolnav are
despărți și ne vom îndrepta spre trei locuri diferite: unii nevoie de vești bune, pentru ca să se învioreze și să se
vor merge la familia Caminin, acolo va fi slujbă. Acolo voi întărească. Atunci, dispoziția interioară va fi mai bună,
merge și eu. Alții în vor merge în Novo-Sadovaia. iar pofta de mâncare va apărea. E bine să le ducem ceva,
– Noi vom merge, a spus Mișa Crasnov. Cei care cântă precum a procedat Clava Poltoradneva. Ea le-a dăruit câte
în al doilea cor și tu Leova vei merge cu noi. un buchet de flori bolnavilor pe care i-a vizitat. Dar putem
Leova a confirmat printr-o mișcare a capului. să le ducem și altceva. În orice loc, trebuie să vedem
Ceilalți, care locuiau în apropiereea casei de rugăciune, cum putem ajuta în mod practic familia respectivă. Vă
Marusea Volcova și cei din familia Șadnicev, s-au îndreptat mărturisesc că avem o soră, care în timpul vizitei priveşte
spre casa de rugăciune din strada Țăranilor. Dar înainte de în jur, întreabă pe cei din casă ce nevoi au, iar după vizită
a se împrăștia, Valea Alexeeva, a cerut ca după slujbă să se solicită ajutorul altora sau face tot ce-i stă în putință
adune în casa de rugăciune principală, ca să discute unele pentru a împlini acele nevoi. Și noi trebuie să procedăm
probleme. la fel. Poate cineva are nevoie să-i spălăm podeaua sau
– Eu deja am vorbit cu Victor Orlov și Petea Fomin și rufele. Unele surori bătrăne au nevoie să le tăiem lemnele.
toți membrii corului au fost anunțați, a spus ea. Oriunde și întotdeauna să înveselim pe alții nu numai cu
Seara după slujbă, tineretul a ocupat locurile din vorba, dar și cu fapta. Salvatorul nostru, Isus Hristos, nu
față, unde de obicei stătea corul și au chemat Numele doar vorbea cu cei în suferință, dar îi și ajuta practic.
Domnului. Valea Alexeeva a început discuția despre Tinerii ascultau cu atenție cuvintele lui Valea
vizitarea bolnavilor. referitoare la lucrarea de vizitare a bolnavilor. Întrebări nu
– Prieteni, a spus ea, în prezent noi nu avem lucrarea au fost. În cele din urmă, Vitea Orlov a spus că ar fi bine
cu tinerii la fel de bine organizată ca în trecut; căci cândva, dacă ar fi mai mulți frați și surori dedicați acestei lucrări
ani la rând, în frățietatea din Samara erau organizate grupe sau care să se roage sau să îndemne pe alții la aceasta. Au
de tineri. Fiecare avea o slujbă anume: unii se ocupau cu îngenuncheat și într-o rugăciune scurtă, dar fierbinte și
muzica, alții cu imnurile, alții cu recitarea de poezii. Un grup cu lacrimi, au cerut de la Domnul dragoste și înțelepciune
răspundea de corespondență – duceau corespondența pentru a vizita bolnavii și bătrânii. Petea Fomin s-a apropiat
tinerilor din biserica locală, tinerilor credincioși din alte de Leova:
orașe. Alt grup răspundea de cărți și împărțea Biblii, iar al – Nu te-ai comportat prea bine azi, frate; ai refuzat să
treilea era grupul de vizitare a bolnavilor. Ei se dedicau în mănânci. Atunci când ești invitat la masă, trebuie neapărat
întregime acestei slujbe nobile, fiind alături de cei ce nu să te așezi și chiar dacă ești sătul, trebuie să guști puțin
puteau merge la adunare. din mâncare, pentru a nu supăra gazdele binevoitoare. Au
– Valea, ai uitat să amintești de grupul care edita apărut zvonuri cum că, datorită faptului că ești fiul unui
publicația „Svetilnik”! paramedic, nu-ți place să mănânci în casa unui bolnav.
– Da, am uitat, dar n-aș dori să vorbesc despre Leova, rușinat, a explicat că n-a refuzat din pricina
lucrările din trecut. Cine vrea, poate afla mai multe aceasta. Iar de atunci s-a schimbat, înțelegând că la
cercetând publicația „Svetilnik”, împreună cu rapoartele și dragoste trebuie să răspunzi cu dragoste, primind ceea ce ți
protocoalele întâlnirilor, pe care le mai avem. Astăzi, așa se oferă din toată inima. El însuși cunoștea acest sentiment
cum ne-am înțeles, voi vorbi despre vizitarea bolnavilor. când mama invita prietenii săi la masă, iar ei refuzau și nu
Deci, prieteni, în prezent nu avem nici un fel de grup doreau să mănânce.
organizat de vizitare a bolnavilor, căci e interzis de stat.
Precum în trup sunt mai multe membre și fiecare își Iurii Sergheevici Graciov
îndeplinește funcția sa, tot astfel, fiecare din noi trebuie traducere de Veaceslav Croitoru
să îndeplinească o anumită slujbă pentru Domnul. A vizita
bolnavii – e datoria tuturor, fară excepție: și a presbiterului
și a celui de curând convertit. Însuși Dumnezeu ne trezește
inima ca să arătăm dragoste celui bolnav, fie convertit,
fie neconvertit. Înainte, când era libertatea totală, după
revoluție, creștinii vizitau pe toți cei ce erau în suferinți,
mergeau pe la spitale și în închisori, predicând pe Hristos și
cântând cântări. Acum, slavă Domnului, că ni se permite să
vizităm pe orice bolnav. Și așa vrea să vorbesc depre cum
trebuie să o facem. Bolnavul obosește repede și are nevoie
de liniște. Mai mult, uneori el are nevoie de îngrijirea doar
a celor apropiați. Mișa, astăzi, nu se mai oprea din predicat
și am fost revoltată când vedeam fața obosită a surorii.
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
19
„Lăudaţi pe Domnul!”
Cântarea plăcută Domnului este cea născută din dorinţa ca EL să fie proslăvit,
şi nu omul!

Cântările mai sfinte, se cântă printre lacrimi / Și poezii se nasc, din suferinți și patimi.

Dacă poţi să lauzi pe Dumnezeu în orice împrejurare,


poţi şi să faci o cântare din orice încercare !

Dumnezeu aşteaptă să-I aducem slavă şi închinare ca şi Creator,


apoi cinste şi mulţumire ca Mântuitor.

Vai, de acela care laudă pe Dumnezeu şi nu se laudă cu Dumnezeu!

Adevărata cântare nu este cea care te înalţă până la cer,


ci cea care coboară cerul în tine.

„Prin El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică,


rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui.” (Evrei 13:15)

„Eu strig: «Lăudat să fie Domnul!» şi sunt izbăvit de vrăjmaşii mei.” (Psalmi 18:3)

„Apoi, în învoire cu poporul, a numit nişte cântăreţi care, îmbrăcaţi cu podoabe sfinte
şi mergând înaintea oştirii, lăudau pe Domnul şi ziceau:
«Lăudaţi pe Domnul, căci îndurarea Lui ţine în veac!» În clipa când au început cântările
şi laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon şi ai lui Moab şi
împotriva celor din muntele Seir, care veniseră împotriva lui Iuda. Şi au fost bătuţi.”
(2 Cronici 20:21-22)

„Totuşi Tu eşti Cel Sfânt şi Tu locuieşti în mijlocul laudelor lui Israel.” (Psalmi 22:3)

„Lăudaţi pe Domnul! Căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru,


căci este plăcut şi se cuvine să-L lăudăm.” (Psalmi 147:1)

„Frumos este să lăudăm pe Domnul şi să mărim Numele Tău, Preaînalte,


să vestim dimineaţa bunătatea Ta, şi noaptea, credincioşia Ta.” (Psalmi 92:1-2)

„Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veac! Ziceţi:
«Mântuieşte‑ne, Dumnezeul mântuirii, strânge-ne şi scoate-ne din mijlocul neamurilor,
ca să lăudăm Numele Tău cel Sfânt, şi să ne punem slava în a Te lăuda! Binecuvântat să
fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, din veşnicie în veşnicie!» Şi tot poporul a zis:
«Amin!» şi lăuda pe Domnul!” (1 Cronici 16:34-36)

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,


răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
Revista „Dragoste pentru Adevăr”
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
www.dragostepentruadevar.ro
e-mail: dragoste_adevar@yahoo.com
Mobil: 0740 437777, 0746 046080

S-ar putea să vă placă și