Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA ȘTIINȚE ECONOMICE

DEPARTAMENTUL
CONTABILITATE SI INFORMATICA ECONOMICA

Cociu Tatiana

Lucrul individual

la disciplina Proceduri și Tehnici de Audit

PROIECT

Auditul ciclului cumpărări-plăţi

Conducător ştiinţific: Macovei Tatiana, drd., lector universitar, mag.

Autorul: Cociu Tatiana, gr. AEF171

Chişinău - 2018
Cuprins
Introducere....................................................................................................................................3

Sarcina I. Planificarea angajamentului de audit:


 Cunoasterea business-ului clientului;
 Acordul cu clientul (scrisoarea de misiune);
 Proceduri analitice preliminare;
 Pragul de semnificaţie.

Sarcina II. Planul general de Audit..............................................................................................8

Sarcina III. Programa de executare a procedurilor de Audit ....................................................9

Bibliografie...................................................................................................................................10

2
Sarcina I. Planificarea angajamentului de Audit
Firma de Evidență Contabilă “Contabil-Econom” S.R.L., societate fondată cu Capital
Social în mărime de 10000 lei la data de 01 Octombrie 2009, certificatul de înregistrare de Stat
a societăţii seria MD nr. 0049666 din 27.12.2010, adresa juridică: Republica Moldova, mun.
Chişinău, str. Mihai Eminescu nr.13, sediul: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ginta
Latină nr.20/1, cod fiscal: 1003600164290, tel: 426350, fax: 857950. Societatea nu este
membru a oricărei asociaţii profesionale a contabililor sau a societăţilor de audit.
Administratorul societății este Ana Arghezi.
Asociaţii Societăţii este reprezentată de două persoane fizice :
1) Ana Arghezi deţine 75 % din Capitalul Social, sau 7500 lei,
2) Tudor Arghezi deţine 25 % din Capitalul Social, sau 2500 lei.
În Societate activează 5 persoane dintre care 3 persoane în domeniul financiar-contabil.
În activitatea sa, personalul aplică trei limbi: româna, rusa și engleza.
Administratorul Ana Arghezi este membru al ACAP a RM. Ea participă anual la 40 ore
de perfecționare pentru menținerea gradului de calificare și profesionalității. De asemenea, în
scopul creșterii nivelului de cunoștințe profesionale și în scopul schimbului de experiență, în
interioriul societății lunar au loc 3-4 seminare.
Ceilalți doi angajați sunt juriști, care activează în bază de contracte individuale de
muncă, oferînd servicii de consultanță clienților săi în numele firmei de contabilitate.
Informaţia privind activitatea Societăţii referitor la serviciile prestate şi
îmbunătăţirea lor:
Pe parcursul activităţii societatea a avut ca angajament, îmbunătăţirea continuă a
calităţii serviciilor, punerea în aplicare a procedurilor sistemului de control al calităţii,
respectarea legilor şi actelor normative, respectarea eticii profesionale, îmbunătăţirea
colaborării cu clienţii întru satisfacerea cerinţelor lor, ridicarea rolului formării profesionale a
personalului.
În afară de activitatea de evidență contabilă, Societatea acordă următoarele servicii:
- analiza activităţii economico-financiare a întreprinderii;
- consultanţă în domeniul legislaşiei financiare şi fiscale.

3
Scrisoarea de misiune

În atenţia Consiliului de Administraţie


sau reprezentanţilor conducerii superioare
”Contabil-Econom”SRL

Această scrisoare confirmă acceptul şi înţelegerea noastră cu privire la termenii şi


obiectivele misiunii, precum şi a naturii serviciilor pe care le vom oferi.
Vom efectua următoarele servicii: auditul situațiilor financiare
Auditul nostru va fi efectuat în scopul expunerii opiniei asupra veridicității situației
financiare pe anul 2017 .
Noi ne vom efectua auditul în conformitate cu (responsabilităţile auditorului) Standardele
Internaționale de Audit.
Auditul va fi efectuat pe baza faptului că conducerea entităţii înţelege faptul că are
responsabilitatea:
Întocmirea situațiilor financiare care prezintă în mod corect poziția financiară, performanțele
financiare și fluxurile de trezorerie ale societății în conformitate cu Standardele Internaționale
de Raportare Financiară.
Ca parte a procesului nostru de audit, vom solicita din partea conducerii confirmări scrise
legate de declarații făcute nouă în legătură cu auditul.
Așteptăm cooperarea tuturor angajaților dumneavoastră pe parcursul auditului. Sperăm să
primim un sprijin deplin din partea personalului Dvs. şi că ne vor fi puse la dispoziţie orice
înregistrări, documente şi altă informaţie necesară pentru exercitarea auditului.
Forma și conținutul raportului nostru ar putea necesita modificări în funcție de constatările
din timpul misiunii.
Onorariile pentru servicii se vor determina reieşind din termenul de prezentare a raportului
de Audit ales.Vă rugăm semnați și restituiți copia atașată a acestei scrisori pentru a indica faptul
că ați luat la cunoștință, și sunteți de acord cu aranjamentele misiunii inclusiv responsabilitățile
noastre legate de aceasta. Dacă sunt observaţii referitoare la conţinutul acestei scrisori vă rugăm
să le transmiteţi în decurs de 10 zile.

”Cociu-Audit”SRL
Data: 20.11.2018
Luat la cunoștință și acceptat în numele
”Contabil-Econom”SRL Data. 21.11.2018

Procedurile analitice preliminare.


1) compararea datelor clientului cu datele de ramură – nevoie de rigoare în interpretarea
rezultatelor prin referințe la valoriile medii din ramură.
2) compararea datelor clientului cu date similare din exercițiile anterioare – vom afla
dintr-o fază timpurie a auditului dacă un cont ar trebui să beneficieze de atenție sporită din
cauza unei modificări semnificative.
3) compararea datelor clientului cu rezultatele estimative ( bugete ) determinate de
client – o analiză a celor mai importante capitole din bugete în care apar diferențe între
rezultatele bugetate și cele efective, ar putea indica potențiale erori.
4) compararea datelor clientului cu rezultatele estimative determinate de auditor.

4
5) compararea datelor clientului cu rezultatele estimative, utilizîndu-se date fără
caracter financiar.

Entitatea auditată: ”Contabil-Econom ”SRL Formular:


________________________________
Perioada exercitării auditului:
21.11.2018 – 21.12.2018_____________________________________________
PRAGUL DE SEMNIFICAŢIE
Scopul auditului: expunerea opiniei asupra veridicității situațiilor financiare
Perioada auditată: 01.01.2017-31.12.2017
Elaborat: 20.11.2018 Data: 20.11.2018
Aprobat: 21.11.2018________________________ Data: 21.11.2018___________

METODOLOGIA APLICĂRII VALORII PRAGULUI


DE SEMNIFICAŢIE LA DETERMINAREA ERORILOR TOLERABILE
I. Baza de referință
Practica de audit propune următorii indicatori ai situaţiilor financiare, în baza cărora se
calculează pragul de semnificaţie: valuta bilanţului; cifra de afaceri netă; profitul până la
impozitare; capitalul propriu; total cheltuieli.
Tabel 1. Baza de calcul și intervalul% pentru determinarea pragului de semnificație

II. Tratamentul semnificației


Consider că aceşti indicatori, prin conţinutul lor, nu acoperă specificul operaţiunilor
de înregistrare şi de modificare a datoriilor comerciale (conturilor de furnizori), motiv din
care nu permit determinarea veridică a pragului de semnificaţie la nivelul ciclului de
procurări-plăţi. Sistemul de indicatori pentru calculul pragului de semnificaţie, propus de
S.I.A., în opinia mea, are următoarele limite:
profitul până la impozitare nu poate fi luat în considerare în cazul în care subiectul auditat
înregistrează pierderi sau dacă rezultatul financiar respectivnu este corect prezentat, oricare ar
fi motivul distorsionării;
erorile nesemnificative trebuie sintetizate pentru a se decide dacă per total depăşesc pragul
global de semnificaţie. Consider că, de multe ori, pragul de semnificaţie pe segmente poate fi
calculate pentru conturile de bilanţ şi mai puţin pentru conturile de rezultate financiare.

5
Argumentarea acestei judecăţi este determinată de legătura dintre conturile bilanţiere şi
conturile de rezultate graţie tehnicii de dublă înregistrare contabilă. Pornind de la cele expuse,
consider că, în scopurile unui calcul argumentat al pragului de semnificaţie, în componenţa
indicatorilor menţionaţi ar trebui să fie inclus indicatorul „valoarea achiziţiilor”, care
reprezintă suma algebrică a valorii activelor imobilizate, cu excepția investițiilor financiare,a
stocurilor procurate de la furnizori în timpul perioadei auditate şi a serviciilor achiziţionate de
la terţe persoane, înregistrate înconturile de cheltuieli şi costuri (curente şi/sau anticipate).

III. Valoarea pragului de semnificație


Tabel 2. Calculul pragului de semnificație global

IV. Utilizarea raționamentului profesional


După cum rezultă din calculele prezentate, pragul de semnificație global pentru situațiile
financiare ale ”Contabil-Econom” SRL, întocmite la data de 31 decembrie 2017, constituie
453 000 lei. Astfel, în cazul în care valoarea cumulată a tuturor erorilor identificate, pentru
toate conturile și clasele de tranzacții, va depăși valoarea indicată, se va considera că situațiile
financiare auditate conțin denaturări semnificative și nu prezintă fidel poziția financiară a
companiei la data de 31 decembrie 2017, performanța financiară și fluxurile de trezorerie ale
acesteia aferente exercițiului încheiat la acea dată, în conformitate cu SNC.

6
V. Determinarea sumei totale e erorilor tolerabile
Tabel 3. Repartizarea pragului de semnificație global pe conturi de bilanț aferente ciclului de
procurări-plăți

VI. Eroarea tolerabilă aplicabilă entității auditate


Din informația prezentată în tabelul 1.3 se constată că orice eroare individuală sau
cumulată cu mai multe erori care demonstrează o denaturare a soldurilor conturilor de
furnizori cu o valoare mai mare de 9830 lei, va fi considerată semnificativă și va determina,
în cele din urmă, modificarea opiniei auditorului.
De menționat că niciun procent nu va constitui o referință absolută. Procentele,
prezentate în tabelul 1.2 sunt date cu titlu indicativ. Bazele de aplicare a intervalelor
procentuale trebuie analizate bine de către auditor și eliminate sau ajustate atunci cînd:
- nu sunt reprezentative pentru activitatea normală a entității;
- curpind elemente extraordinare;
- variația de la un exercițiu la altul este mai mare, caz în care se recomandă o medie a ultimelor
exerciții;
- există bănuieli că informațiile sunt distorsionate.
De asemenea, trebuie de ținut cont faptul că deși valoarea pragului de semnificație este
exprimată în unitate bănească, aceasta constituie un indicator relativ, și nu absolut. Compania
de audit nu poate stabili un prag de semnificație unic pentru toți clienții serviciilor de audit.
Mărimea acestuia trebuie să fie determinată în funcție de aspectele cantitative și calitative ale
situațiilor financiare ale fiecărui subiect auditat în parte.

7
Sarcina II. Planul General de Audit

Formular:
Entitatea auditată: „Contabil-Econom”SRL
Perioada exercitării auditului: Misiunea: Expunerea opiniei asupra veridicității
21.11.18-21.12.18 situațiilor financiare

PLANUL MISIUNII DE AUDIT


1. Obiectivele auditului: asigurarea conformității operațiunilor contabile cu normele juridice –
auditul de regularitate, evaluarea sistemului de control intern.
2. Domeniile auditate: resurse umane, achiziții, contabilitate și control intern.
3. Persoanele responsabile de domeniile auditate:
Cociu Tatiana, Ciobanu Doina.
4. Membrii echipei de audit:
Cociu Tatiana, Mirza Iuliana, Ciobanu Doina, Ungureanu Liliana.
5. Locul efectuării auditului: mun. Chișinău, str. Ginta Latină 20/1.
6. Compartimentele organizatorice auditate:
Control intern, resurse umane, achiziții.
7. Graficul de lucru:
Nr. Lucrările de audit planificate Perioada/data
d/o
1 Solicitarea documentelor 21.11.18
2 Testarea sistemului de control intern 23.11.18
3 Testarea sistemului contabil 25.11.18
4 Revizuirea politicilor contabile 28.11.18
5 Revizuirea planului de conturi de lucru 30.11.18
6 Verificarea existenței soldurilor și rulajelor 03.12.18
7 Verificarea corectitudinii și legalității 05.12.18
contractelor comerciale cu furnizorii
8 Verificarea exactității evaluării obligațiilor comerciale 07.12.18
9 Verificarea corespunderii obligațiilor comerciale 10.12.18
exercițiului financiar
10 Lista preliminară a obiecțiilor 11.12.18
11 Generalizarea și evaluarea erorilor 13.12.18
12 Proceduri analitice finale 16.12.18
13 Aprecierea respectării principiului continuității activității 19.12.18
14 Formularea concluziilor pe compartiment 21.12.18

Conducătorul echipei misiunii: Cociu Tatiana

8
Sarcina III. Programa de executare a procedurilor de Audit .

Formular:
Entitatea auditată: „Contabil-Econom”SRL
Perioada exercitării auditului: 21.11.18 -21.12.18_______________________________________

PROGRAMA DE AUDIT
Scopul auditului Expunerea opiniei asupra veridicității situațiilor financiare
Compartimentul auditat: Resurse umane, achiziții, contabilitate, control intern
Perioada auditată: 01.12.2017-31.12.2017
Elaborat: Cociu Tatiana Data: 20.11.2018
Aprobat: Cociu Tatiana_______________________ Data: 21.12.2018___________

Proceduri de testare a rulajelor şi soldurilor conturilor


contabile Referinţe la
Nr. Zile Executorul Data documentaţia
ord. Conţinutul procedurilor de audit de lucru
plan efectiv
1 Solicitarea documentelor 2 2 Mirza 21.11
Iuliana
2 Testarea sistemului de control 2 2 Doina 23.11
intern Ciobanu
3 Testarea sistemului contabil 3 3 Ungureanu 25.11
Liliana
4 Revizuirea politicilor contabile 2 2 Cociu 28.11
Tatiana
5 Revizuirea planului de conturi de 3 3 Ungureanu 30.11
lucru Liliana
6 Verificarea existenței soldurilor și 2 2 Mirza 03.12
rulajelor Iuliana
7 Verificarea corectitudinii și 2 2 Ciobanu 05.12
legalității Doina
contractelor comerciale cu
furnizorii
8 Verificarea exactității evaluării Cociu 07.12.
obligațiilor comerciale Tatiana
9 Verificarea corespunderii Mirza 10.12
obligațiilor comerciale Iuliana
exercițiului financiar
10 Lista preliminară a obiecțiilor Ciobanu 11.12
Doina
11 Generalizarea și evaluarea erorilor Ungureanu 13.12
Liliana
12 Proceduri analitice finale Cociu 16.12
Tatiana
13 Aprecierea respectării principiului Mirza 19.12
continuității activității Iuliana
14 Formularea concluziilor pe Cociu 21.12
compartiment Tatiana

Executor: Cociu Tatiana Data: 21.12.2018

9
BIBILIOGRAFIE

I. Acte legislative şi normative


1. Legea privind activitatea de audit nr.61-XVI din 16 martie 2007 // Republicată Monitorul
oficial al Republicii Moldova nr.72-75/230 din 13 aprilie 2012
2. Manual de Standarde Internaţionale de Audit si Control de Calitate. Codul Etic al
Profesioniştilor Contabili / Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) –
Chişinău:Moldpres, 2012
3. Manual de reglementări internaţionale de audit, asigurare şi etică / Federaţia Internaţională a
Contabililor (IFAC) – Chişinău:Moldpres, 2012

II. Manuale şi monografii


4. AUDIT. O abordare integrată / Alvin A. Arens, James K. Loebbecke – Editura ARC, 2003;
5. Audit financiar / P. Bodarev - Chişinău, 2003;
6. Аудит: Учебник. – 5-е изд., перераб. И доп. – Москва: ИНФРА-М, 2006. – 448 стр.
7. Аудит: общий, банковский, страховой. / В.П.Суйц, А.Н. Ахметбеков, Т.А.Дубровина. -
М. ИНФРА-М, 2000;
8. Аудиторская деятельность. Теория и практика. / С.М.Бычкова. - Санкт-Петербург, 2000;
9. Основы аудит: Вопросы и ответы. – Москва.: ИД Юриспруденция, 2005;
10. Proceduri şi tehnici de audit financiar / T. Dănescu – Editura Irecson, 2007.

10