Sunteți pe pagina 1din 3

Facultatea de Zootehnie

Specializarea: Zootehnie

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
recomandate candidaţilor la examenul de diplomă, sesiunea - iunie 2019,
pentru proba scrisă de Evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

Discipline: Reproducţia animalelor


Biotehnologii de reproducţie
1. Bazele biologice ale procesului de reproducere la animale (maturitatea sexuală, gametogeneza)
2. Endocrinologia reproducerii animalelor
3. Specificul activităţii sexuale la mamifere (comportamentul sexual, ciclul sexual, monta,
fecundaţia, gestaţia, parturiţia, puerperiumul).
4. Biotehnologia însămânţării artificiale la rumegătoare, suine şi cabaline.
5. Biotehnologia transferului de embrioni la taurine.
Bibliografie:
1. Dumitrescu, I., 1978 – Însămânţările artificiale la animale. Ed. Ceres, Bucureşti
2. Tănase, D., 1993 – Biologia reproducerii animalelor şi transferul de embrioni. Îndrumar practic,
lito. Univ. Agr. Iaşi
3. Tănase, D., Manole I., Nacu, Gh., 2000 – Biotehnici şi biotehnologii de reproducţie în
zootehnie. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi
4. Tănase, D., Nacu, Gh., 2005 - Biologia reproducerii animalelor, vol. I, Edit Pim, Iaşi
5. Tănase, D., Nacu, Gh., 2005 - Biologia reproducerii animalelor, vol. II, Edit Alfa, Iaşi

Disciplina: Nutriţie şi alimentaţie


1. Studiul valorii nutritive a nutreţurilor şi raţiilor de hrană
1.1. Specificul digestiei şi valorificării nutreţurilor la animalele de fermă
1.2. Compoziţia chimică a nutreţurilor şi importanţa nutriţională a diferiţilor nutrienţi
1.3. Metabolismul energetic
1.4. Nutriţia vitaminică a animalelor
1.5. Nutriţia minerală a animalelor
1.6. Consumul de hrană: reglare factori de influenţă, estimarea consumului
2. Cerinţele de hrană şi normarea alimentaţiei animalelor
2.1. Cerinţe de hrană pentru întreţinere
2.2. Cerinţe de hrană pentru reproducţie
2.3. Cerinţe de hrană pentru lactaţie
2.4. Cerinţe de hrană pentru creştere/îngrăşare (producţia de carne)
2.5. Cerinţe de hrană pentru producţia de ouă
3. Nutreţurile – caracteristici nutritive şi utilizare
4. Specificul alimentaţiei la taurine, ovine, cabaline, suine, păsări.
Bibliografie:
1. Pop, I.M., Halga, P., Avarvarei Teona, 2006 – Nutriţia şi alimentaţia animalelor, Vol.1,2,3,
Editura TipoMoldova, Iaşi;
2. Halga, P., Pop, I.M. şi colab. 2005 – Nutriţie şi alimentaţie animală, Editura Alfa, Iaşi;
3. Stan, Gh. şi Simeanu D., 2005 - Nutriţie animală. Editura Alfa, Iaşi;
4. Halga P. (coord.) şi colab. 2002. Alimentaţie animală. Ed. PIM, Iasi;
5. Stoica, I., Liliana Stoica, 2001- Bazele nutriţiei şi alimentaţiei animalelor, Editura Coral
Sanivet, Bucureşti;
6. Radu Rusu C.G., - Note de curs, an universitar 2017-2018, USAMV Iasi.
Disciplina: Tehnologia creşterii bovinelor
1. Importanţa producţiei de lapte şi factorii care o influenţează
2. Importanţa producţiei de carne şi factorii de influenţă
3. Tehnologia creşterii tineretului taurin de reproducție
4. Tehnologia de creştere şi exploatare a vacilor de lapte
5. Tehnologia de creştere şi îngrăşare a bovinelor
Bibliografie:
1. Acatincăi Stelian, 2010 – Tehnologia creşterii bovinelor. Edit. Agroprint, Timişoara
2. Maciuc Vasile, Ujică Vasile, Nistor Ionel 2003 - Ghid practic de ameliorare genetica a
bovinelor pentru productia de lapte. Edit. Alfa, Iaşi
3. Maciuc Vasile, 2006 – Managementul creşterii bovinelor. Edit. Alfa, Iaşi
4. Maciuc V., Leonte C., Radu-Rusu R., 2015 – Manual de bune practici în creşterea bovinelor.
Edit. Alfa, Iaşi
5. Onaciu Grigore, 2013 – Creşterea bovinelor. Edit. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca
6. Onaciu Grigore, Jurco Eugen, 2010 – Creşterea bovinelor. Edit. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-
Napoca
7. Velea Constantin, Mărginean Gheorghe, 2012 – Tratat de creşterea bovinelor vol. 1 şi 2.,
Edit. Risoprint, Cluj-Napoca

Disciplina: Tehnologia creşterii păsărilor


1. Reproducerea păsărilor
2. Staţia de incubaţie cu mediul controlat
3. Sisteme de creştere a hibrizilor ouători
4. Creşterea şi exploatarea hibrizilor ouători
5. Creşterea curcilor pentru producţia de carne
6. Creşterea palmipedelor pentru producţia de ficat gras
Bibliografie:
1. Usturoi, M.G., 1999 - Incubaţia la păsările domestice. Editura Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.
2. Usturoi, M.G., 2004 - Producerea ouălor de consum. Editura Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.
3. Usturoi, M.G., 2008 - Creşterea păsărilor. Editura Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.
4. Vacaru-Opriş, I. şi col, 2000 - Tratat de Avicultură, vol I. Editura Ceres, Bucureşti.
5. Vacaru-Opriş, I. şi col., 2002 - Tratat de Avicultură, vol II. Editura Ceres, Bucureşti.

Disciplina: Tehnologia creşterii suinelor


1. Importanţa, avantajele şi situaţia creşterii suinelor
2. Originea şi evoluţia suinelor
3. Insuşirile morfologice, fiziologice şi producţiile suinelor
4. Rasele de suine
5. Ameliorarea-factor prioritar în sporirea producţiilor
6. Organizarea şi desfăşurarea reproducţiei la suine
7. Tipuri de exploataţii ale suinelor
8. Furajele şi influenţa lor asupra producţiilor şi calităţii cărnii la suine
9. Tehnologia din sectorul de montă-gestaţie
10. Tehnologia din sectorul de maternitate
11. Tehnologia din sectorul de creşă
12. Tehnologia din sectorul de îngrăşătorie
13. Colectarea, tratarea şi valorificarea dejecţilor de suine
14. Transportul şi valorificarea suinelor
15. Tehnoprofilaxia suinelor
Bibliografie:
1. Păsărin, B., 2007- Creşterea suinelor, Editura “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi
2. Stan Tr., 2001 - Tehnologia creşterii suinelor.Curs. Editura Vasiliana’98, Iaşi
3. Dinu I., Stan Tr. şi colab., 1986 - Probleme speciale de ameliorare şi exploatare a suinelor,
Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti
4. Păsărin B., Stan Tr., 2002 - Creşterea suinelor îndrumător practic. Editura Karro, Iaşi
5. Păsărin B., Stan Tr. 2003 - Creşterea suinelor, îndrumător practic, Editura Karro, Iasi.

Disciplina: Tehnologia creşterii ovinelor şi caprinelor


1. Importanţa, creşterea şi evoluţia efectivelor de ovine
2. Originea, domesticirea, formarea raselor şi particularităţile bioeconomice ale ovinelor.
3. Rase de ovine şi caprine
4. Producţiile ovinelor şi caprinelor
5. Sisteme şi tehnologii de creştere a tineretului ovin.
6. Sisteme tehnologice de exploatare a ovinelor.
Bibliografie:
1. Pascal C., 2015 - Tratat de creştere a ovinelor şi caprinelor, Editura“Ion Ionescu de la Brad”
Iaşi,
2. Pascal C., 2007 - Tehnica aprecierii şi evaluării performanţelor productive la ovine şi caprine,
3. Pascal C., 2007 - Creşterea ovinelor şi caprinelor. Editura PIM- Iaşi. ISBN 978-973-716-502-2,
format 23,5 x 17 cm, 521 pagini
4. Taftă V., Vintilă V., Stela Zamfirescu 1997 - Producţia, ameliorarea şi reproducţia ovinelor.
Editura Ceres, Bucureşti

Preşedintele Comisiei pentru examenul de diplomă, Secretar comisie,


Prof.univ.dr. Benone PĂSĂRIN Şef lucr. dr. Bogdan AVARVAREI