Sunteți pe pagina 1din 8

CARACTERISTICILE JOCULUI DE HANDBAL

Handbalul este un joc colectiv care se desfasoara in alergare, uneori in cea mai
mare viteza, ceea ce imprima jocului un caracter dinamic. El poate fi considerat ca o
sinteza fericita a deprinderilor motrice de baza ale omului, ca alergarea, saritura,
prinderea si aruncarea, ceea ce confera handbalului, pe langa atributele sale sportive de
joc de echipa practicat in competitii, si atributele de mijloc al educatiei fizice si de sport
complementar cu influente pozitive asupra pregatirii fizice a sportivilor din alte ramuri.

Datorita faptului ca majoritatea procedeelor tehnice sunt executate cu mana, jocul


de handbal poate fi invatat si practicat cu usurinta chiar de indivizi fara o pregatire
speciala indelungata. Din acest motiv poate fi organizat in intreprinderi, institutii, unitati
militare, facultati si cu deosebire in scoli, fiind un joc cu influente pozitive asupra
motricitatii, cat si asupra psihicului celor care-l practica. Prin reusita actiunilor de atac, da
satisfactie imediata incepatorilor, care se simt astfel atrasi spre practicarea lui regulata.

Are o tehnica simpla si usor de invatat pentru a fi practicat ca sport de masa, in


scop recreativ sau ca mijloc de educatie fizica. Pe langa miscarile simple si naturale, mai
apar in joc si o serie de alte miscari mai complicate cum sunt fentele, schimbarile de
directie sau cele specifice jocului de aparare. Toate acestea au o mare influenta asupra
motricitatii si contribuie la dezvoltarea fizica armonioasa.

Jocul de handbal este accesibil tuturor, caci el poate fi practicat de copii si tineri
de ambele sexe, barbati si femei si chiar de oameni de varsta mai inaintata. Regulamentul
de joc cuprinde reguli putine, simple si usor de inteles. Aplicarea lor in joc se face cu
usurinta chiar in primele lectii tinute cu incepatorii. Materialele,echipamentul si
instalatiile necesare sunt simple si nu chiar asa de costisitoare.

Cu toate ca handbalul este un joc sportiv in care contactul corporal este admis,
pericolul de accidente este redus in cazul in care se respecta regulile de joc si partenerul
de intrecere.
Pentru obtinerea rezultatelor mari, este necesara practicarea lui in cadrul unor
colective sportive in caremunca de instruire trebuie sa fie bine planificata, bine
organizata si desfasurata pe baze stiintifice.

Drumul spre culmile maiestriei sportive este greu, cere multa munca si o pregatire
foarte atenta si mai ales continua.

Totusi, atingerea maiestriei se face mai repede decat in alte jocuri sportive.

Jocul modern, avansat, se desfasoara in plina viteza, in ritm sustinut, ceea ce


presupune depunerea unor eforturi fizice foarte mari. Pe langa viteza de executie, de
deplasare si de reactie, a rezistentei fizice specifice, a indemanarii in executarea fentelor
si schimbarilor de directie, pe langa mobilitatea generala si supletea necesare executarii
celor mai complicate miscari, a fortei de aruncare, a coordonarii si echilibrului, mai este
necesar sa fie cultivat si simtul mingii, care da siguranta in prindere, aruncare, in precizia
paselor si aruncarilor la poarta.

Procedeele tehnice, numeroase si variate, trebuie sa fie insusite astfel incat sa


poata fi aplicate in joc in conditii de viteza si lupta cu adversarul.

Combinatiile tactice in atac desfasurate in viteza sub forma unor actiuni variate,
pline de subtilitate si neprevazut, ca si contramasurile luate de aparatori necesita o
pregatire tehnico-tactica complexa, precum si dezvoltarea calitatilor intelectuale de
gandire, de anticipatie.

Fiind un joc sportiv relativ tanar, handbalul cunoaste o necontenita dezvoltare la


fiecare mare competitie internationala, tezaurul tehnico-tactic al jocului se imbogateste cu
noi elemente, ceea ce demonstreaza ca are inca frumoase perspective si ca este departe de
vremea unei stabilizari depline

CARACTERISTICILE JOCULUI DE HANDBAL ÎN EDUCAŢIA


FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ ŞCOLARĂ – TIP DE EFORT, CONŢINUT
TEHNICO-TACTIC, ASPECTE PSIHO-PEDAGOGICE
Conf.univ.dr. Constantin Rizescu

Introducere 1. Contribuie la întărirea stării de


Handbalul este un joc sportiv de sănătate a elevilor, având influenţe
echipă, cu un pronunţat caracter benefice asupra marilor funcţiuni ale
dinamic. Fiind o sinteză a deprinderilor organismului.
motrice de bază (alergare, săritură şi 2. Folosind în joc atât membrele
aruncare), face parte din mijloacele de superioare – pentru manevrarea mingii,
bază ale educaţiei fizice şi sportive cât şi pe cele inferioare – pentru
şcolară. Aria de practicare a jocului este deplasări, contribuie la dezvoltarea fizică
mare, acesta fiind întâlnit în trei armonioasă, angrenând toată
ipostaze: mijloc al educaţiei fizice în musculatura pe parcursul jocului.
învăţământul de toate gradele, joc 3. Jocul de handbal contribuie la
sportiv de performanţă şi mare dezvoltarea calităţilor motrice de bază,
performanţă, dar şi ca joc sportiv îndeosebi asupra îndemânării, vitezei
recreativ (sport de masă). Regulamentul (sub toate aspectele) şi forţei. Se
de joc este simplu, aplicarea regulilor de dezvoltă deasemeni calităţile motrice
bază se face cu uşurinţă chiar de la specifice, detenta, rezistenţa în regim de
începutul perioadei de instruire. viteză şi forţă, dar şi îndemânarea în
Instalaţiile şi terenul de joc sunt simple regim de viteză şi forţă.
şi relativ puţin costisitoare. Deşi, la 4. Handbalul este un joc sportiv cu o
handbal, contactul corporal este permis, tehnică şi o tactică reletiv simple,
dacă se respectă regulamentul de joc, accesibil tinerilor şi uşor de învăţat
există pericol redus de accidentări. pentru a putea desfăşura joc bilateral.
5. Concomitent cu mişcările simple,
Mijloc al educaţiei fizice şi sportive apar o serie de acte şi acţiuni tehnico-
Ca important mijloc al educaţiei tactice ca; schimbări de direcţie, fente,
fizice şi sportive şcolare, contribuie la sau cele specifice jocului de apărare,
realizarea obiectivelor acesteia în felul care au influenţă deosebită asupra
următor: dezvoltării motricităţii generale.
6. Handbalul fiind un joc sportiv avem efort submaximal cu dese
colectiv, favorizează dezvoltarea întreruperi.
relaţiilor interumane, de socializare, de Handbalul este un joc sportive de
respect, colaborare şi cooperare, intensitate moderată, punctat cu eforturi
contribuie la educarea trăsăturilor de intensitate maximală şi submaximală.
voliţionale şi caracteriale. In funcţie de organul solicitat, în
Practicarea jocului de handbal, la handbal avem efort neuromuscular, cu
nivel de performanţă, în unităţi puternică solicitare psihică şi a
specializate, necesită o pregătire asiduă analizatorilor.
şi continuă. Jocul modern se desfăşoară Din punct de vadere metabolic,
în mare viteză, în ritm susţinut, fapt ce handbalul se joacă în regim de
presupune eforturi fizice mari şi o aerobioză, punctat cu dese faze de
motivaţie deosebită pentru un anaerobioză, în atac şi efort de tip mixt
angajament fizic şi psihic total. în apărare.
Efortul în handbal In lecţia de educaţie fizică
Jocul de handbal este caracterizat şcolară, dozarea efortului se face în
de un efort dinamic, cu multe întreruperi funcţie de scopul didactic al temelor de
deci discontinuu. Mişcările effectuate handbal (veriga a-V-a). Astfel la temele
solicită un efort aciclic de învăţare vom avea volum mare de
Din punct de vedere al lucru şi intensitate redusă, la consolidare
intensităţii, durata celor două reprize volumul va fi mai redus iar intensitatea
(2x30’), este efort moderat. Pe fazele de mai mare.. La temele de perfecţionare,
atac şi apărare efortul este diferit: rezolvate de obicei prin joc bilateral,
atac – contraatacul şi faza a II-a. care predomină complexitatea efortului pe
durează doar câteva secunde, constituie fondul intensităţii crescute. Este foarte
efort maximal; - faza a III-a şi aIV-a, important ca în lecţii să dozăm correct
avem efort submaximal şi maximal efortul şi să organoizăm judicious
(circulaţii de minge şi jucători, colectivul de elevi, pentru a realize o
momentele de finalizare). densitate motrică optimă.
apărare – replierea în câteva secunde Conţinut tehnico-tactic
este efort maximal, în celelalte faze
Conţinutul jocului predat la acţiuni tehnico-tactice simple
nivelul ciclului gimnazial este unul (încrucişare, învăluire, paravan,
simplificat, care să poată fi însuşit la angajarea jucătorilor la
nivel şcolar şi să resolve obiectivele semicerc), în sistemul de atac cu
specifice, referitoare la: un pivot
 Însuşirea procedeelor şi acţiunilor Jocul de apărare va cuprinde:
tehnico-tactice de bază ale jocului 1. poziţia fundamentală, deplasări cu
(pasarea mingii şi aruncarea la poartă) pas adăugat (în toate direcţiile)
 Crearea deprinderilor de aplicare în joc 2. ieşirea în întâmpinarea adversarului
a cunoştiinţelor însuşite, cu respectarea cu şi fără minge şi retragerea oblică
regulilor simple ale jocului. spre direcţia de pasare
 Formarea capacităţii de a desfăşura în 3. blocarea mingi aruncate la poartă
mod independent jocul bilateral în 4. joc în sistemul “om la om” şi 6+0
condiţii regulamentare, în calitate de Aspecte psiho.pedagogice
organiuator, arbitru şi jucător. Instruirea va pune accentual pe
În privinţa conţinutului acesta va învăţarea elementelor fundamentale ale
avea pentru jocul în atac: jocului, folosind ca mijlocace principale
1. poziţia fundamentală ştafetele şi jocurile pregătitoare. Jocul
2. mişcarea în teren; alergare (cu faţa, bilateral, cu reguli reduse, va fi present
cu spatele, cu pas adăugat), opriri, încă din primele lecţii, crescând treptat
porniri, schimbări de direcţie. timpul afectat acestuia.
3. şcoala mingii: ţinere; prindere şi Modelele operaţionale folosite
pasare (de pe loc şi din deplasare în trebuie judicious alese şi correct
diverse planuri); dribbling simplu şi cuantificate. Organizarea judicioasă a
multiplu; aruncare la poartă zvârlită colectivului de elevi, pe grupe mici
de deasupra umărului (din alergare, trebuie să asigure un număr mare de
din săritură, cu pas adăugat, de la 7 execuţii, în vederea consolodării tehnicii
m) de bază, în acelaşi timp oferind
4. contraatac cu unu şu două vârfuri profesorului posibilitatea de a corecta
5. trecerea rapidă din apărare în atac eventualele greşeli.
prin pase între 3-4 coechipieri
Demonstraţia profesorului va fi Respectarea regulamentului de
ireproşabilă, acesta putând folosi, în joc are efecte deosebite asupra
funcţie de posibilităţi, înregistrări video, personalităţii în formare a elevilor,
planşe sau kinograme. asupra trăsăturilor positive voliţionale şi
Ca metodă de exersare în şcoală caracteriale. Fiind un joc colectiv
se va folosi netoda globală, singura care dezvoltă spiritual de cooperare şi
va realize o instruire mai rapidă, venind întrajutorare, respectul faţă de adversar,
şi în întâmpinarea dorintei copiilor de coechipieri, arbitrii şi public.
mişcare, de joc efectiv. Metoda analitică Putem spune că jocul de handbal
va fi utilizată în lecţie în următoarele contribuie la cultivarea spiritului de fair-
situaţii: corectarea greşelilor cu character plaz, nu numai pe terenul de sport, dar şi
general; perfecţionarea unor procedee şi în viaşa socială. Dar toate acestea
acţiuni tehnico-tactice; în cadrul orelor depend în mare măsură de
de activităţi sportive (pregătirea echipei profesionalismul şi măiestria
representative); în handbalul de profesorului.
performanţă pentru realizarea măiestriei Bibliografie selectivă
(în secţiile şi cluburile specializate).
1. Bota, I. Handbal modele de joc şi
Concluzii
pregătire, Editura Sport-Turism,
Jocul de handbal prin starea de
Bucureşti, 1984, 293 pag.
emulaţie pe care o implică dezvoltă la
2. Colobaba-Evuleţ, D., Bota, I.
elevi capacitatea de a învinge gruel,
Jocuri sportive, teorie şi metodică,
dorinţa de autodepăşire permanentă, atât
Editura Aldin, Bucureşti, 1998, 327
de necesară virţii sociale actuale.
pag.
Succesiunea rapidă a fazelor de
3. Dragnea, A. Antrenamentul sportiv,
atac şi apărare solocită o gândire rapidă,
Editura Didactică şi Pedagogică,
logică, cu alegerea soluţiilor optime în
Bucureşti, 1996, 364 pag.
funcţie de situaţia concretă din teren.
4. Kunst-Ghermănescu, I., Gogâltan,
Elevii învaţă să anticipeze acţiunile
V., Jianu, E., Negulescu, I. Teoria
adversarilo şi ale coechipierilor,
şi metodica handbalului, Editura
dezvoltându-şi creativitatea.
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1983, 304 pag.
5. Rizescu C. Handbal, Editura Editura Sport-Turism, Bucureşti,
University Press, Constanţa, 2000, 1975, 222 pag.
154 pag.
6. Rizescu C. Handba l- curs de
specializare, Editura University
Press, Constanţa, 2005, 209 pag.
7. Teodorescu, L. Probleme de teorie
şi metodică în jocurile sportive,

S-ar putea să vă placă și