Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

Profesor: Olariu Ionel - Viorel


Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială Gîrbești Com. Țibana, Jud. Iași
Clasa : a VII-a
Data: 23.05.2019
Disciplina: Religie
Subiectul lecției: Faptele bune- roade ale virtuţolor
Tipul lecției: transmitere și însușire de noi cunoștințe
Durata: 50 minute
Scopul lecției: Însușirea normelor morale din Decalog și cultivarea sentimentului de iubire față de Dumnezeu
Competenţe specifice:
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
C1 - să identifice virtuţile unor Sfinţi;
C2 - să caracterizeze virtutea creştină;
C3 - să numească o virtute pe care şi-ar dori să o dobândească mai întâi;
C4 - să argumenteze importanţa virtuţii în viaţa adevăratului creştin.
Strategia didactică:
1. Metode și procedee: exerciţiul, povestirea, expunerea, explicaţia, conversaţia, exerciţiul, problematizarea, meditaţia religioasă.
2. Mijloace de învățământ: fişele de lucru, Sfânta Scriptură, tabelul
3. Forme de organizare a activității elevilor: activitate frontală, individuală și pe grupe
Bibliografia:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura IBMBOR, București, 1982
2. Prof. Florin Boldea, Prof. Violeta Boldea Pr. Prof. Vasile Pop, Prof. Dr. Liviu Lazăr, Religie creştin-ortodoxă, clasa a VII- a, Ed. Corvin, Deva,
2009
3.Pr. Prof. Sebastian Șebu, Prof. Monica Opriș, Prof. Dorin Opriș, Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2000
4. Mladin, Mitrop. Nicolae, Teologia morală ortodoxă, vol. I (Morala generală), Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti, 1979.
5. Ghid de proiectare didactică, Religie Creştin Ortodoxă, vol. II Ed. Sf. Mina, Iaşi, 2004

1
Demersul didactic

Nr. Cp. Timp Metode Mijloace Forme de


crt. Etapele (min.) Activitatea profesorului/ Activitatea elevului şi procedee de organizare Evaluare
Lecţiei învăţămân
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Profesorul salută, rostește rugăciunea, notează absențele și se pregătește Exerciţiul Icoana din Activitate Observare
2' pentru începerea lecției de sala de frontală a
Momentul - Elevii salută, rostesc rugăcinea și se pregătesc pentru lecție rugăciune clasă comporta
1. organizatoric mentului

- Se verifică cunoștințele dobândite în lecția anterioară solicitandu-se Conversaţia Activitate Aprecieri


Verificarea 8' redarea și explicare fiecărei Fericiri de către câte un ele. frontală verbale
cunoştinţelor - Elevii solicitați răspund:

2.
Pregătirea 2' - După ce elevii descoperă cuvântul „VIRTUTE”, Profesorul precizează Explicaţia Activitate Aprecieri
pentru faptul că cele 9 Fericiri ne prezintă 9 virtuţi, 9 căi de dobândire a frontală verbale
3. receptarea sfinţeniei, prin care, prin dobândirea lor treptată, omul poate ajunge la
noilor Dumnezeu. Astăzi vom vedea ce sunt virtuţile și cum le putem dobândi pe
cunoștințe aceste virtuţi necesare mântuirii noastre.
- Elevii ascultă cu atenţie

- Se anunţă și se notează pe tablă titlul noii lecţii: Faptele bune-Roade Explicaţia Activitate
4. Anunțarea 1’ ale virtuţilor frontală
titlului și a Se precizează compentenţele urmărite lecţiei
obiectivelor - Elevii notează titlul

2
Comunicarea - Se prezintă elevilor învăţăturile principale despre virtutea creştină,
5. noilor 10' astfel: Explicaţia Activitate Aprecieri
cunoștințe -definiţia virtuţii frontală verbale
-importanţa dobândirii virtuţii creştine
-însuşirile virtuţii creştine
- clasificarea virtuţilor
- Elevii ascultă cu atenție și notează explicaţiile profesorului
a)Virtuţi teologice: credinţa, nădejdea şi dragostea
b)Virtuţi morale: dreptatea, înțelepciunea, curajul, cumpătarea
- Elevii ascultă cu atenție explicaţiile profesorului

- Sub îndrumarea profesorului se citeşte din Sfânta Scriptură câteva versete Lectura din Sfânta Activitate Aprecieri
semnificative pentru fiecare virtute teologică, apoi conform tabelului de Sfânta Scriptură frontală verbale
pe foaia de flip-chart se completează definiţia roadele și păcatele Scriptură
împotriva fiecărei virtuţi
Conversaţia Flip - chart
Marker
- Elevii adresează întrebări atunci cânt sunt nelămuriți
.

Fixarea - Elevii sunt organizați în grupe de câte trei - patru şi li se împarte fişele
cunoştinţelor 10' de lucru – „Sfinţii, dobânditorii virtuţilor” Exerciţiul Fişă de Activitate Aprecieri
6. Elevii vor răspunde următoarelor cerințe: lucru pe grupe verbale
C1 1. Să menţioneze aspecte semnificative din viaţa Sfântului
2. Menționați virtuțile care i-au făcut bineplăcuți lui
Dumnezeu
C2 - Elevii se grupează și rezolvă exercițiul iar după rezolvarea
exerciţiului un elev din fiecare grupă prezintă răspunsurile notându-le
întru-un tabel pe foaia de flip-chart ori pe tablă

3
7. Asocierea 10'
generaliza- - Profesorul citeşte pilda:
rea si
aplicarea ”Cum se poate schimba un om “ Povestirea Activitate
frontală
Într-o zi, nişte tâlhari au venit în chilia unui călugăr şi i-au zis:
- Toate cele ce sunt în chilia ta, am venit să le luăm. Iar călugărul a
zis:
- Toate câte veţi voi, fiilor, să le luaţi. Atunci tâlharii au luat toate şi
au plecat. Dar au uitat o haină ce atârna într-un cui. Iar călugărul, luând-o şi
pe aceea, a alergat în urma lor, strigând:
- Fiilor, luaţi şi pe aceasta, pe care aţi uitat-o în chilia mea!
Tâlharii, minunându-se de nerăutatea stareţului, i-au adus tot ce
furaseră înapoi şi, pocăindu-se, au zis unul către altul: „Cu adevărat om al
lui Dumnezeu este acesta."

C3 Problematiz Caiet de Activitate Evaluarea


area religie individuală Aprecieri
- Se propune elevilor rezolvarea următorului exerciţiu verbale

- Exerciţiu:
Colegii tăi îţi cer ajutorul cu un sfat. Încearcă să îi ajuţi. Pentru aceasta,
gândeşte-te la faptul că este cel mai bine să te vindeci de un păcat, făcând
virtutea opusă lui. Urmăriţi şi exemplul de mai jos:

a) Ionel suferă de înfumurare. Ce să facă să fie mai bun?


Sfat: Să nu se mai laude cu ceea ce ştie sau cu ce face bun; să se
roage spunând rugăciunea vameşului: „Doamne, milostiv fii mie,
păcătosului." Să rabde orice cuvânt de mustrare primeşte.
b) Marius suferă de lene. Nu-i place să facă nimic.
Sfat: .....................................................................................................
c) Marta nu are răbdare cu nimeni, se enervează din orice.
Sfat: .....................................................................................................
d) Aneta, când greşeşte, dă vina pe altcineva. Nu poate recunoaşte ce
a făcut.
4
Sfat: .....................................................................................................
e) Liviu e harnic; pune mâna la orice treabă. Dar nu are interes să
citească şi să înveţe deloc.
Sfat: ..................................................................................................... Conversaţia Activitate Aprecieri
frontală verbale
C4
Se adresează întrebări elevilor pentru formularea învățăturilor desprinse
din lecție:
-De ce e necesară dobândirea virtuții pentru viața unui creștin?
- Elevii formulează răspunsuri:
-Virtutea este necesară pentru fiecare creștin deoarece ea îl face pe
acesta plăcut lui Dumnezeu, mulțumit în viața pământească și fericit în
viața viitoare.
Aprecierea 2’ - Se fac aprecieri generale și individuale privind pregătirea elevilor Argumentar Catalogul Activitate
8. activității pentru lecție și implicarea lor în predarea noilor cunoștințe ea prof. frontală şi
elevilor - Se notează elevii care au participat la lecție individuală
- Elevii ascultă aprecierile profesorului
Precizarea și 1’ - Se anunță și explică tema pentru acasă “Realizaţi un eseu despre una din Explicaţia Caietul Activitate
9. explicarea virtuţile teologice” elevului frontală
temei - Elevii notează tema încaiete
10. Încheierea 1’ - Rugăciunea Exerciţiul Icoana din Activitate Obs.
- Salutul de sala de frontală Comporta
rugăciune clasă mentului

5
OGLINDA TABLEI

1. Definiţie:
Virtutea creştină este o năzuinţă şi un efort continuu al omului credincios ajutat de harul lui Dumnezeu pentru împlinirea faptelor bune.

2. Însuşiri:
Virtutea creştină trebuie să fie făcută de bună voie şi cu ştiinţă, dovedită prin fapte şi dobândită prin dăruinţa prin stăruinţa şi statornicia în
împlinirea poruncilor lui Dumnezeu.

3. Clasificare:
Virtuţile se împart în două grupe:

a. Virtuţi teologice – credinţa, nădejdea şi dragostea

b. Virtuţi morale – înţelepciunea, dreptatea, cumpătarea şi bărbăţia (curajul);

„Trăind în virtute, suntem ai lui Dumnezeu”. (Sf. Antonie cel Mare)

6
Credinţa Nădejdea Dragostea
Referinţe - Marcu 11, 22-24 - Luca 2, 25-32 - Ioan 13, 34-35
scripturistice - Luca 8, 43-48 - Romani 5, 5 - Matei 22, 37-39
- Ioan 20, 30-31 - Romani 15, 4 - I Ioan 4, 16
- Evrei 11, 1 - Romani 15, 13 - I Ioan 4, 7

Definiţia virtuţii Încrederea în Dumnezeu, o punte de legătură între om Dorul şi aşteptarea cu încredere a Năzuinţa omului către Dumnezeu şi
şi Dumnezeu, care pentru a fi mântuitoare trebuie să împlinirii tuturor bunătăţilor voinţa hotărâtă de a împlini voia lui
fie însoţită de fapte bune. făgăduite de Dumnezeu, omului care atotsfântă
Evrei 11, 1 face voia lui.

Roadele împotriva - Ridicarea sufletului până la Dumnezeu - Răbdarea - Ascultarea de poruncile lui
Virtuţii - Înţelegerea Tainelor care depăşesc puterea minţii - Liniştea Dumnezeu
- Îndemnul spre săvârşirea faptelor - Răbdarea
bune - Blândeţea
- Uşurarea necazurilor - Iertarea
- Înţelegerea între omeni
- Ferirea de păcat
Păcate împotriva - Ateismul - Încrederea numai în sine, sau în alte - Egoismul
virtuţii făpturi - Ura faţă de Dumnezeu
- Deznădejdea - Invidia
- Încrederea prea mare în mila lui
Dumnezeu

7
”Cum se poate schimba un om “

Într-o zi, nişte tâlhari au venit în chilia unui călugăr şi i-au zis:
- Toate cele ce sunt în chilia ta, am venit să le luăm. Iar călugărul a zis:
- Toate câte veţi voi, fiilor, să le luaţi. Atunci tâlharii au luat toate şi au plecat. Dar au uitat o haină ce atârna într-un cui. Iar călugărul, luând-o şi pe
aceea, a alergat în urma lor, strigând:
- Fiilor, luaţi şi pe aceasta, pe care aţi uitat-o în chilia mea!
Tâlharii, minunându-se de nerăutatea stareţului, i-au adus tot ce furaseră înapoi şi, pocăindu-se, au zis unul către altul: „Cu adevărat om al lui
Dumnezeu este acesta."

8
FIŞĂ DE LUCRU – Sfinţii dobânditorii virtuţilor

NUMELE SFÂNTULUI ASPECTE SEMNIFICATIVE DIN VIRTUȚILE CARE L-AU FĂCUT


VIAȚA SFÂNTULUI SFÂNT
Sfântul Ioan Botezătorul

Sfântul Apostol Andrei

Sfânta Cuvioasă Parascheva

S-ar putea să vă placă și