Sunteți pe pagina 1din 10

Tema 3: Identificarea si prezentarea sintetizata a regulilor de eticheta in spatiul academic:

1. Eticheta in sala de curs/seminar

Libertatea academică implică, în acelaşi timp, respectul libertăţii academice a altuia în toate
componentele sale. Nu se înscriu în cadrul libertăţii academice şi nu îşi găsesc locul în spaţiul universitar:
a) propaganda cu caracter politic desfăşurată în interiorul sau în legătură cu acţiuni ale Universităţii sau
utilizând infrastructura acesteia;

b) prozelitismul religios;

c) promovarea unor doctrine sau idei cu caracter extremist, rasist sau xenofob;

d) defăimarea universităţii de către membrii comunității universitare;

e) atacurile personale sau afirmaţiile defăimătoare la adresa altor membri ai comunității universitare

Constituie încălcări ale principiului competenţei şi profesionalismului:

a) încredinţarea de cursuri, seminare sau lucrări de laborator spre a fi susţinute de către persoane care
nu deţin nivelul de cunoştinţe adecvat;

b) consacrarea unei părţi importante din timpul alocat cursului sau seminarului unor discuţii fără
legătură cu tematica acestuia;

c) interpretarea intenţionat eronată a rezultatelor unei cercetări în vederea fundamentării unei teorii pe
care cel în cauză o susţine;

d) raportarea negativă la colegi şi la rezultatele lor în cadrul propriilor activităţi de predare;

e) obligarea studenţilor de a-şi însuşi exclusiv punctul de vedere al cadrului didactic sau refuzul de a lua
în discuţie, pe bază de argumente, alte puncte de vedere exprimate în aceeaşi chestiune;

f) abordarea de către cadrul didactic în cadrul unui curs fundamental doar a unei părţi din materie,
respectiv doar a aspectelor care îl interesează personal;

g) alegerea unor modalităţi de examinare în dezacord cu obiectivele cursului;


2. Eticheta in relația student-profesor

În sfera relaţiilor cadru didactic - student constituie încălcări ale obligaţiei de integritate:

a) pretinderea sau acceptarea de favoruri de orice natură, inclusiv sexuală;

b) pretinderea sau acceptarea de cadouri sau alte foloase materiale;

c) împrumutul de bani între cadrul didactic şi studenţi;

d) prestarea de către cadrul didactic a unor activităţi remunerate în favoarea studentului, a soţului/soţiei
acestuia ori a unei rude până la gradul III;

e) prestarea de către student a unor activităţi remunerate sau neremunerate în favoarea cadrului
didactic, a soţului/soţiei acestuia ori a unei rude până la gradul III;

f) obţinerea de liberalităţi din partea studentului sau a rudelor acestuia până la gradul III inclusiv.

3. Eticheta salutului si a discutiilor

Activitatea în comunitatea universitară presupune colaborarea membrilor acesteia, în spirit de


colegialitate şi respect reciproc.

Colegialitatea implică:

a) curtoazie şi respect datorate fiecărui membru al comunității universitare. Încălcarea acestei obligaţii
de către o persoană nu conferă în nici un caz dreptul celui lezat de a adopta o conduită similară;

b) obligaţia de asistenţă între membrii comunității universitare, materializată în suplinirea colegială,


acordarea de sprijin în activitatea didactică şi administrativă, cooperarea cu bună credinţă în cadrul
proiectelor ce implică participarea mai multor persoane; membrii comunității universitare nu vor abuza
de suplinirea colegială; aceasta nu se solicită în formă continuată, ci doar ocazional/excepțional, în
situații întemeiate în mod obiectiv;

c) respectarea mutuală a diferenţelor de ordin lingvistic, religios, social între membrii comunității
universitare;

d) înţelegere, respect şi sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale;


e) obligaţia de confidenţialitate în privinţa datelor şi informaţiilor transmise de un membru al
comunității universitare unui alt membru, cu titlu privat. În privinţa situaţiei şcolare a unui student
obligaţia de confidenţialitate operează în limitele stabilite prin hotărâre a Senatului, în condiţiile Legii
privind protecţia datelor cu caracter personal.

Constituie încălcări ale principiului colegialităţii:

a) discriminarea, hărţuirea de gen, etnică sau sub orice altă formă, folosirea violenţei fizice sau psihice,
limbajul ofensator ori abuzul de autoritate la adresa unui membru al comunității universitare, indiferent
de poziţia ocupată de acesta în cadrul Universităţii (student, cadru didactic sau de cercetare, membru al
conducerii Universităţii, membru al personalului administrativ);

b) promovarea sau tolerarea unor comportamente dintre cele descrise în acest articol de către
conducerile facultăţilor, departamentelor sau compartimentelor administrative;

c) discreditarea în mod injust a ideilor, ipotezelor sau rezultatelor cercetărilor unui coleg, fără a ţine cont
de exigenţele presupuse de dezbaterea academică şi de principiile argumentării critice nuanţate;

d) formularea în faţa studenţilor a unor comentarii lipsite de curtoazie la adresa pregătirii profesionale a
unui coleg;

e) formularea în faţa studenţilor a unor comentarii cu privire la ţinuta morală sau a unor aspecte ce ţin
de viaţa privată a unui coleg;

f) sfătuirea studenţilor să nu urmeze un curs al unui coleg;

g) formularea repetată de plângeri sau sesizări vădit neîntemeiate la adresa unui coleg;

h) utilizarea şi dezvăluirea în activitatea didactică sau de cercetare a informaţiilor transmise cu titlu


confidenţial de un alt coleg (date personale, experienţe trăite etc.);

i) nerespectarea confidențialității privind situaţia şcolară, socială, medicală a oricărui student.


Tema 4: Indentificarea a doua programe anti-plagiat disponibile online:

Programe antiplagiat: plagiarismchecker.net – care este si gratuit si sistemantiplagiat.ro

Programele antiplagiat au in general baze de date care sunt formate din: resursele internetului, baza de
data interna , baza de data externa, baza de date legislative. In urma analizei sistemul emite un raport
de similitudine. Raportul de Similitudine nu dă un verdict cu privire la originalitatea unui text, ci este un
instrument pe baza căruia se poate face o evaluare cu privire la originalitatea și calitatea textului.

Tema 5: Realizati o comparative intre modul in care este condamnat si sanctionat plagiatul la o
universitate din Romania vs o universitate din strainatate:

1. CONSECINȚE ȘI SANCȚIUNI in cazul plagiatului la Universitatea din București

Încălcarea normelor de integritate academică poate atrage după sine o serie de sancțiuni, care sunt
prevăzute în Legea nr. 1/2011 a educației naționale, Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în
cercetarea științifică, dezvoltarea tehnică și inovare, Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și
drepturile conexe, Carta Universității din București, Codul de Etică al Universității din București și în
Regulamentul privind activitatea profesională a studenților. Legea nr. 1/2011 a educației naționale
stipulează la art. 319, alin. 1, următoarele sancțiuni care se pot aplica de către comisia de etică
studenților și studenților doctoranzi pentru încălcarea eticii universitare:

a) avertisment scris;

b) exmatricularea;

c) alte sancțiuni prevăzute de Codul de etică și deontologie universitară.

În spiritul principalei misiuni a Universității din București, de a educa și transfera cunoaștere, Codul de
etică prevede ca, în cazul abaterilor involuntare, generate de lipsa de experiență sau de neglijență, să
primeze măsurile formative și de corectare a conduitei, și nu atât aplicarea unor pedepse drastice. În
acest caz, cadrul didactic îi poate solicita studentului refacerea lucrării în care au fost constatate abateri
de la normele etice și recomandarea de lectură a unor volume despre etica și integritatea academică. În
situația de recidivă se poate aplica cea mai aspră sancțiune prevăzută de Codul de Etică, exmatricularea.

Procedura de sancționare în cazul încălcărilor normelor academice este detaliată și explicată în


Regulamentul privind activitatea profesională a studenților. Astfel, în cazul în care un student încercă să
promoveze un examen prin fraudă „va fi exmatriculat de către Rector, la propunerea consiliului
facultății, fără drept de reînmatriculare”, potrivit art. 24, alin. (1).
2. CONSECINȚE ȘI SANCȚIUNI in cazul plagiatului la Universitatea Humber (Canada)

Solicitările sau plângerile documentate și justificate care au fost constatate ca fiind provocate în mod
necuviincios sau înșelător pot conduce la disciplinarea unui angajat sau a unui student. În cazul în care
Colegiul face o constatare, are dreptul de a stabili sancțiunile care trebuie impuse. Determinarea
disciplinei adecvate se va face în contextul gravității încălcării și a istoriei studenților.
Redresarea poate include, dar nu se limitează la, remedii precum:

-o supraveghere sporită a siguranței


-primirea de scuze scrise
-încetarea comportamentului ofensator
-analizarea stării academice și / sau marcării
-consiliere continuă
-restabilirea persoanei în poziția în care ar fi fost în cazul în care hărțuirea sau discriminarea nu au avut
loc

Acțiunile / sancțiunile disciplinare vor lua în considerare severitatea încălcării politicii și circumstanțele
individuale ale respondentului. Acțiunile corective sau sancțiunile pot include, dar nu se limitează la,
următoarele:
-consiliere non-disciplinară / educație / corecție
-mustrare și avertizare (verbală sau scrisă)
-obligația de a oferi scuze victimelor (verbale sau scrise)
-contract de comportament care specifică anumite comportamente care partea trebuie să o respecte
-transfer
-retrogradarea
-suspendare
-concedierea (adică terminarea sau expulzarea)
-anularea contractorilor din ofertele viitoare

Tema 6: Raspundeti la urmatoarele intrebari:

6.1 Propune o definiţie a plagiatului care să nu se restrânga la mediul academic.

Plagiatul se defineste, conform DEX , ca fiind o "opera literara, artistica sau stiintifica a altcuiva, insusita
(integral sau partial) si prezentata drept creatie personala".
Originea etimologica a termenului se pare ca provine de la latinescul plagiarius , care definea pe cei care
rapeau oameni, pe care apoi ii vindeau ca sclavi.

Plagiatul se refera la actiunea unei persoane de a prelua anumite lucrari, idei, creatii cunoscute sau nu de
ceilalti, oricum scrise de altcineva, cu scopul de a le prezenta ca si cum i-ar apartine, acesta nu este clar
delimitat.

6.2 Are rost o lege care să interzică plagiatul dincolo de mediul educational si de cercetare?

Da, deoarece plagiatul poate avea repercursiuni si in viata profesionala. De exemplu, o idee de afacere
sau o creatie poate fi furata. (Vezi marca inregistrata, si …)
6.3 Pentru studenţi sau absolvenţi ai universitaţilor invocarea motivului „Nu cunoastem regulile de
scriere academică” este unul acceptabil?

Nu este acceptabil cat timp acesta au fost prezentate in facultate la cursuri sau in anumite ghiduri. Si da,
este de datoria studentilor sa consulte ghidul si sa participe la prezentare.

6.4 Putem prelua texte legale sau le putem parafraza fără a face trimitere la ele?

Nu! Este plagiat. Putem lua textul, cu ghilimelele de riguare, dar trebuie sa facem trimitere la acesta.

6.5 Legile nu sunt protejate de dreptul de autor si adesea nici nu ştim autorii lor. Pot fi ele tratate drept
„cunoastere comună”?

Aceasta este una din probleme, care dupa parerea mea, este o greseala sa fie luate ca si „cunoastere
comună” dar este o greseală din necesitate. Legile ar trebui protejate de dreptul de autor.

6.6 Îl descalifică moral, ca om lipsit de onestitate, pe cel care a plagiat din ignorantă?

Nu. Aceştea nu pot fi facuţi responsabili dacă nu exista o persoana care să le explice normele de scriere,
citare si trimitere la alţi autori.

6.7 Dar dacă o face de mai multe ori? Dacă preiau nişte date publice (deschise), dar colectate de alţi
cercetători, trebuie sa precizez sursa?

In cazul acesta da, il descalifică moral. Sursa trebuie prezentată .

6.8 Ce contează mai mult: procentul de text plagiat dintr-o lucrare, daca există sau nu intenţie sau daca
plagiatorul a avut beneficii in urma actului?

Dupa parerea mea toate cele de mai sus contează, insa pentru societate contează daca plagiatorul a
avut beneficii in urma actului deoarece acestea ne afectează in mod direct adica oricine se gandeşte ca
poate să faca si el o lucrare plagiată pentru difertite beneficii.
6.9 Dacă preluarea are loc după o compilaţie lipsită de originalitate, fară autor recunoscut se mai poate
vorbi de plagiat?

Da, indiferent de succesul unui om, preluarea textului respectiv va fi plagiat.

6.10 Este condamnabil plagiatul și din alte motive decât cele legate de onestitate intelectuală? Face el o
nedreptate socială celorlalți membri ai comunității sau ii afectează doar pe cei plagiați?

Da, plagiatul ii afectează pe toti membrii comunității, deoarece este foarte usor sa furi si sa trisezi decat
sa creezi ceva propriu, iar multi prefera varianta simpla, sa plagieze, acestea fiind urmate de castiguri
atât pe plan profesional cât si pe plan financiar.

6.11 În cazul unui plagiat într-o lucrare de licență, disertație sau teză de doctorat, cine are o
responsabilitate mai mare: studentul sau profesorul coordonator?

Din punctul meu de vedere, o responsabilitate mai mare o va avea profesorul coordonator, deoarece
acesta are un interes mult mai mare față de catedra lui si față de alți membri ai consiliului. Stundentul e
pregatit să riste tot pentru un eventual câstig, in timp ce un profesor nu își va păta reputația pentru un
student care plagiază.

6.12 E posibil sa fie descoperiți algoritmi, prin metode de invațare automată (machine learning) care
folosesc baze de date imense, capabili să detecteze specii ale plagiatului?

Da. Cazul Sophia, primul robot cu inteligenta artificială care poate sa invețe, sa stocheze informația si sa
o reproducă. Ea a primit si cetățenie.

6.13 Dacă ai avea de ales între a deunța, cu dovezi, plagiatul unui prieten și a păstra tăcerea in numele
prieteniei voastre, ce ai face? Care sunt valorile aflate aici în tensiune?
Tema 2

Misiunea universității Manchester din Anglia

Universitatea din Manchester respectă valoarea fiecărui individ și promovează abilitățile și convingerile care se
bazează pe educația fiecăruia pentru a duce vieți productive și pline de compasiune care îmbunătățesc condiția
umană.
Ca o comunitate de învățământ superioară înrădăcinată în artele liberale și în tradiție, Universitatea Manchester
valorizează:
 Procesul de învățare- deoarece așteptările academice sunt ridicate într-un mediu care
combină artele liberale și pregătirea profesională pregătesc absolvenții pentru o viață
sănătoasă și productivă

 Credință- pentru a să face lumea un loc mai bun , pentru a înființa dreptatea, să construim pacea în
mijlocul conflictelor și să modelăm vieți prin iubire altruistă

Integritatea, deoarece onestitatea și încrederea sunt caracteristicile fundamentale in
cadrul predării și învățării, a îmbogățirii relațiilor durabile și dezvoltarea unor comunități
puternice

Diversitatea, deoarece înțelegerea diferențelor dezvoltă respectul pentru pluralismul
etnic, cultural și religios; o conștiință internațională; și aprecierea valorii infinite a fiecărei
personae

 Pentru că o comunitate pozitivă accentuează identitatea proprie, promovează acceptarea cerințelor


cetățeniei responsabile și transformă conflictul într-un respect reciproc.3

Prioritățile strategice ale universității sunt


Să conducem cu independență, consecvență, onestitate și transparență în toate activitățile noastre.
Să efectuăm cercetări și obținerea unei bursă de calitate care denotă respectul colegilor academici, care este
deschisă pentru testare și respingere și care se desfășoară într-un mod etic și legal.
Apără și promovează libertatea de a urmări, promova și disemina cunoștințe și idei.
Sa testam cu înțelepciune, să analizăm dovezile în mod critic, și evaluăm toate opiniile, convingerile și argumentele
cu respect.
Posibilitatea obtinerii unei diplomă în funcție de merit.

Bibliografie

1. https://ro.wikipedia.org/wiki/Moral%C4%83
2. MORALITATE COMUNĂ, DILEME MORALE, SPIRIT INTERPRETATIV Revista Română de Bioetică,
Vol. 8, Nr. 2, Aprilie – Iunie ,Bogdan Olaru
3. https://www.manchester.edu/about-manchester/mission-and-values

S-ar putea să vă placă și