Sunteți pe pagina 1din 7

Student: Buiciag Constantin

Concepţia şi administrarea proiectelor de T.O.


Terapie Ocupaţională, Anul III

REINTEGRAREA SOCIALĂ ŞI PROFESIONALĂ A DEŢINUŢILOR

Justificare
Integrarea României în UE este un proces dificil şi complex, ce implică
schimbări majore în mentalitatea populaţiei, ce trebuie să devină incluzivă şi
nediscriminatorie. Piaţa muncii se confruntă cu dificultăţi ce ţin de facilitarea accesului
grupurilor vulnerabile la programe de calificare armonizate cerinţelor acesteia şi
dezvoltarea serviciilor de suport alternativ.
Promovarea de parteneriate completează măsurile de reinserţie socială prin
responsabilizarea comunităţii faţă de problemele reintegrării deţinuţilor. Incluziunea
socială nu poate fi realizată cu succes fără o abordare corectă a aspectelor legate de
ocupare, educaţie, sănătate, protecţie socială etc. prin utilizarea tuturor resurselor
disponibile. Astfel, printr-un proces de reflecţie asupra sistemului penitenciar şi a modului
sau de organizare, asupra modalităţii de implicare a diferiţilor actori sociali, putem
contribui la dezvoltarea unei pieţe a muncii inclusivă.
Prin implementarea acestor schimbări, a modului în care penitenciarele îşi
îndeplinesc misiunea (custodie şi reintegrare socială), vom facilita accesul pe piaţa muncii
a grupurilor vulnerabile (persoane aflate în detenţie şi persoane aflate anterior în detenţie),
cărora li se va oferi posibilitatea să-şi modeleze viitorul în perioada detenţiei renunţând la
tendinţele infracţionale, promovând astfel coeziunea şi incluziunea socială.
Efortul prioritar al sistemului penitenciar este de natură socială, un principiu
aplicabil fiind al reformării metodelor de lucru, prin transparentizare şi responsabilizare la
nivelul activităţii angajaţilor.
Reintegrarea foştilor deţinuţi presupune implicarea tuturor factorilor interesati:
instituţii, fundaţii, etc. prin promovarea schimbării, adoptarea unei culturi a inovării şi
cooperarea cu entităţi externe pentru crearea unui sistem coerent şi coordonat de incluziune
a deţinuţilor.

1
Fenomenul excluziunii sociale afectează grupuri supuse riscului de marginalizare
socială, din cadrul grupurilor vulnerabile făcând parte: familiile cu mai mult de 2 copii,
rromi, persoanele aflate sau eliberate din detenţie, etc., categorii defavorizate confruntate
cu multe probleme legate de integrare socială, determinate de discriminare în privinţa
accesul la educaţie şi, ulterior, pe piaţa muncii.
Lipsa unor programe de formare profesională pentru toţi deţinuţii, indiferent de
durata rămasă pînă la terminarea pedepsei, în cadrul penitenciarelor, precum şi atitudinea
angajatorilor faţă de oferta de forţă de muncă a deţinutilor mareşte grupul celor cu risc de
excluziune socială pe piaţa muncii. Nevoia de dezvoltare a educaţiei în penitenciarele din
România şi adaptarea implementării acestora la condiţiile specifice sistemului penitenciar
românesc este imperativă.

Grupul ţintă
Proiectul este reprezentat de dezvoltarea în comun şi adaptarea practicilor şi
produselor privind creşterea gradului de incluziune socială şi ocuparea detinuţilor prin
facilitarea participarii la programe de calificare pe perioada executarii pedepsei, în vederea
dezvoltării competenţelor profesionale ale deţinuţilor din penitenciarele aflate în trei judeţe
din regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia şi Nord-Est.
Deţinerea unui loc de munca de foştii deţinuţi este un factor important al incluziunii
sociale, deoarece scade riscul de marginalizare socială şi recidiva infracţionala. Grupul
ţintă îl constituie deţinuţii care nu au finalizate studiile obligatorii, au un nivel redus sau
inexistent de calificare şi provin din cele trei regiuni, numărul acestora fiind de 870
deţinuţi bărbaţi şi 400 deţinuţi femei.
Problemele reale ale unui deţinut sunt problemele şi nevoile sociale, probleme cu
care se confruntă şi grupul ţintă, legate de situaţii de viată specifice: pierderea locului de
muncă, libertăţii, locuinţei sau familiei. Stringentă e facilitarea accesului la un loc de
muncă şi acordarea asistenţei psihosocială specifică pentru reintegrarea în societate a
persoanelor care fac parte din acest grup vulnerabil. Problematica privind recuperarea
pentru societate, familie şi sine a deţinuţilor, este atinsă prin reabilitarea lor din punct de
vedere fizic, psihic, moral-spiritual şi social.
Un sondaj printre deţinuţi a relevat nevoile cu care se confruntă: dezvoltarea
abilităţilor şi competenţelor privind facilitarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii la liberare
şi schimbarea mentalităţii comunităţilor locale, realizarea unei societăţi incluzive şi
nediscriminatorie.

2
Nevoia
Nevoia
programelor Discriminare
Discriminare
programelor
centrate
centratepepe
Stigmatizare
Stigmatizare
client
client

Lipsa
Lipsa
socializării
socializării Prejudecăţi
Prejudecăţi

Cerere
Cerereredusă
redusă Deţinut-
Deţinut- Problema
Problema
pepe
piaţa
piaţa reintegrare
reintegrare angajării
angajării
muncii
muncii

Lipsa
Lipsa Dezinteresul
Dezinteresul
pregătirii dede
pregătirii societăţii
societăţii
specialitate
specialitate
Lipsa
Lipsa
Pierderea
Pierderea programelor
programelor
familiilor
familiilor dede
informare
informare
Lipsa unui
Lipsa unui
locloc
dede
muncă
muncă

Fig. 1. Arborele problemei.

Scopul proiectului.

Este imperios necesară înfiinţarea atelierelor de lucru, cu rol de a asigura furnizarea


de programe de formare profesională adaptate cerinţelor actuale ale pieţei muncii aflată
într-o continuă schimbare, de a reuni şi implementa mai uşor activităţile desfăşurate de
reprezentanţii societăţii civile, administraţiei publice cu responsabilităţi în domeniul
ocupării forţei de munca şi incluziunii sociale, pentru a fi un liant între beneficiarii direcţi
şi indirecţi, cu manifestările derulate de către instituţiile implicate în reducerea şomajului şi
combaterea excluziunii sociale.

3
Activităţile propuse au ca scop formarea de deprinderi şi abilitaţi necesare integrării
socio-profesionale, dezvoltării capacitaţii de concentrare, respectării unui program,
formării deprinderilor util-gospodăreşti şi exersarea unor comportamente prosociale,
pentru a facilita reintegrarea în comunitate.

Obiective

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:


- identificarea unor aspecte care trebuiesc îmbunătăţite sau dezvoltate, necesare
schimbării sistemului penitenciar românesc referitoare la incluziunea socială a deţinuţilor;
- crearea unui cadru pentru armonizarea proceselor de reintegrare socială cu
masurile custodiale şi dezvoltarea unor proceduri interne, referitoare la formarea şi
ocuparea pe durata detenţiei pentru deţinuţi;
- crearea posibilităţii interne prin pregătirea personalului de a implementa procesele
interne şi metodologiile privind abordarea îmbunătăţirii continue care va promova
implementarea practicilor de reinserţie socială a deţinuţilor şi a dezvoltării personale;
- furnizarea de programe de instruire pentru obţinerea competenţelor profesionale
de către deţinuţi prin introducerea programelor moderne şi inovative de formare
profesională;
- dezvoltarea resurselor de învatare pentru instruirea personalului în vederea
sprijinirii proceselor interne de inovare;
- promovarea unei culturi colaborative şi integrative, prin crearea unor structuri
sociale informale (comunităţi de practic şi comunitate virtuală).

Proiectul urmăreşte ca şi obiective :


- stimularea interesului şi motivării de participare în activităţile economiei formale
a deţinuţilor;
- combaterea discriminării împotriva deţinuţilor pe piaţa muncii şi creşterea
receptivităţii angajatorilor pentru a încadra persoane care au fost în detenţie;
- creşterea ocupării în activităţi ce permit obţinerea de calificări la locul de muncă;
- implementarea unor campanii publice de conştientizare, pentru combaterea şi
promovarea unei atitudini colective suportive pentru deţinuţi.

4
Înfiinţarea şi funcţionarea atelierelor de lucru în penitenciare din 3 judeţe din
regiunea Sud-Est, Sud-Muntenia şi Nord-Est, prin campaniile de conştientizare şi sprijin,
acordarea de suport şi încurajarea deţinuţilor, dezvoltarea serviciilor de educaţie şi
intervenţie psihosociala, reprezintă o acţiune cu valoare adăugată.
Valoarea adăugată este reprezentată de continuitatea şi dezvoltarea activităţilor
desfăşurate până acum prin:
1) organizarea de burse a locurilor de muncă în penitenciare cu participarea
reprezentanţilor intreprinderilor, fundaţiilor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniul ocupării
forţei;
2) desfăşurarea de campanii de conştientizare pentru egalitatea de şanse, facilitarea
accesului la informaţiile de interes public;
3) realizarea unor studii interregionale privind ocuparea sau incluziunea socială
împreuna cu aceste autorităţi şi instituţii de formare.

Activităţi în cadrul proiectului

Programele de calificare/recalificare profesională pentru deţinuţi contribuie la


reinserţia unei parţi a forţei de munca în viaţa profesională. Activităţile sunt focalizate pe
nevoile indivizilor, în contextul particular al constrângerilor duble ce acţionează asupra lor:
mediul de detenţie şi evoluţia pieţei muncii, fiind desfăşurate în paralel cu activităţi socio-
educative şi terapeutice specifice.
Activităţile proiectului sunt centrate pe o metodologie bazată pe:
-viziune comună a partenerilor asupra platformei de comunicare şi învăţare;
-crearea cadrului cooperării dintre penitenciare şi angajatori;
- transferul de expertiză în scopul reconceperii, implementarii unui model de
plan de dezvoltare individuală la nivelul beneficiarilor proiectului;
-crearea cadrului pentru formare şi calificarea deţinuţilor pe parcursul detenţiei
precum şi dezvoltarea serviciilor de suport.

Se va forma un comitet de management al proiectului şi o echipă tehnică, o


platforma de comunicare şi schimbul de experienţe. Crearea grupurilor de lucru va duce la
definitivarea unei strategii şi viziuni comune asupra actorilor ce vor fi implicaţi în proiect.
Pentru echipa tehnică şi echipa de implementare se vor efectua diferite programe de
instruire pentru a asigura succesul implementarii. Pentru fiecare deţinut va fi elaborat un

5
plan individualizat de formare, urmărindu-se corelarea competenţelor profesionale
necesare si posibilitatea dezvoltării acestora.
Se vor efectua 8 tipuri de calificari pentru deţinuţi: calificarea în meseria de
operator introducere, validare şi procesare date, tâmplar universal, lucrător în cultura
plantelor, lucrător în alimentaţie (bucatar), fochist, lucrător în structuri pentru construcţii şi
mozaicar – faianţar-montator placaje şi croitorie. Fiecare participant va beneficia de
informare,consiliere şi orientare în carieră, precum şi de cursuri de formare profesională.
Durata cursurilor este de 720 de ore pentru cursurile de nivel II şi 360 de ore
pentru cursurile de nivel I. Perioada aproximativa de pregătire a unei deţinut va fi de până
la 12 luni, perioadă compusă din evaluare, elaborarea planului individualizat de formare,
furnizarea serviciilor de formare socială şi profesională, certificarea competenţelor, suport
şi consiliere pentru integrare şi acces pe piaţa muncii.
În paralel cu derularea cursurilor de calificare, se desfăşoară un program de servicii
suport constând în consiliere şi orientare profesională pentru familiarizarea deţinuţilor cu
anumite modalităţi şi posibilităţi de a-şi căuta un loc de muncă legal. Programul îi învaţă
pe deţinuţi mijloace concrete de identificare a posibilelor locuri de muncă. Aplicarea
acestui program permite familiarizarea şi dezvoltarea unor deprinderi şi aptitudini absolut
necesare unei eficiente reintegrări socio-profesionale.
Grupul ţintă este selecţionat în funcţie de pregătirea şcolară, aptitudinile, abilităţile
si preferinţa acestora pentru o anumita meserie, în concordanţă cu interesele fiecărei
persoane din grupul ţintă. Prin obţinerea unui certificat de calificare profesională într-o
meserie şi prin creşterea şanselor de ocupare a unui loc de muncă de către deţinuţi, creşte şi
încrederea membrilor comunităţii în aceasta categorie defavorizată, micşorând
dimensiunile excluziunii sociale.
Se vor crea în cadrul fiecărui partener ateliere ocupaţionale urmărindu-se utilizarea
rezultatelor învăţării în condiţii reale de muncă. Metodologia informării şi promovării
incluziunii pe piaţa muncii cuprinde activităţi ce urmăresc dezvoltarea şi promovarea unor
forme de cooperare între angajatori, fundaţii şi alţi actori relevanţi pe piaţa muncii în
vederea identificării şi promovării oportunităţilor de ocupare pentru deţinuţi pe timpul
detenţiei dar şi după eliberarea din penitenciar.
Organizarea a trei burse ale locurilor de muncă special pentru deţinuţi în cele trei
regiuni va contribui la formarea unei imagini obiective pentru angajatori asupra
condamnaţilor, promovând incluziunea socială a acestora. Se va dezvolta o reţea informală
ce va include penitenciarele şi angajatorii.

6
Pornind de la dezvoltarea unui plan de campanie, realizarea unor materiale de
informare privind calificarea şi suportul oferit deţinuţilor, organizarea a 6 evenimente la
nivel regional (mese rotunde, seminarii) şi 3 conferinţe, pentru promovarea modelului de
integrare pe piaţa muncii a deţinuţilor. De asemenea, vor fi organizate conferinţe de
diseminare a rezultatelor proiectului, pentru asigurarea unei bune vizibilitaţi şi promovare a
activităţilor şi realizarilor.
Se vor efectua 4 tipuri de cursuri de formare profesională şi 3 programe de training
pentru angajaţi, respectiv: comunicare organizaţională, ECDL, formator, evaluator
competenţe profesionale, gestionarea situaţiilor conflictuale, consiliere vocaţională şi
managementul riscurilor.

S-ar putea să vă placă și