Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Școala Gimnazială Volovăț


Profesor : Vicol Mihaela Gabriela
Aria curriculară : Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Clasa : a VII-a B
Data: 17.IV.2013
Subiectul : Adjectivul
Tipul lecţiei : de actualizare a cunoștințelor
Durata :

Competențe generale
2.Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje
orale în situații de comunicare monologată și dialogată;
3.Receptarea mesajului scris ,din texte literare și nonliterare,în scopuri
diverse;
4.Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje
scrise ,în diferite contexte de realizare,cu scopuri diverse;

Competențe specifice:
2.3-respectarea normelor morfosintactice în propoziții si fraze;
3.3- sesizarea corectitudinii și valorii expresive a categoriilor gramaticale și
lexicale învățate,într-un text citit ;
4.4-utilizarea corectă a flexiunii nominale și verbale în textul scris,utilizând
corect semnele ortografice și de punctuație;

Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
O1- să identifice adjectivele din diferite contexte;
O2- să clasifice adjectivele după diferite criterii;
O3- să utilizeze în diferite enunţuri adjectivele la gradele de comparaţie;
O4- să construiască propoziţii cu adjective cu diferite funcţii sintactice;
O5- să analizeze morfo-sintactic adjectivele dintr-un text suport;
O6- să utilizeze corect adjectivul în comunicarea orală şi scrisă;
O7- să redacteze un text folosind adjective diferite.

Metode şi procedee:
 tehnica ciorchinelui;
 conversaţia;
 observaţia;
 explicaţia;
 expunerea;
 problematizarea;
 exerciţiul.
Materiale şi mijloace:
 manual;
 planşă cu schema lecţiei;
 fişe de lucru cu schema lecţiei;
 fişe de lucru cu exerciţii;
 fişe cu test de evaluare formativă;
Material bibliografic:
 Gramatica limbii române, ed. Academiei, vol. 1, (ediţia a – II – a revizuită),
Bucureşti, 1966;
 Manual Limba română, ed. Corint , București;
 Proiecte de lecții ,Arria curriculară ,Limbă și comunicare,Inspectoratul
Școlar al Județului Suceava,Casa Corpului Didactic Suceava,2003
Forme de organizare:
 activitate frontală;
 activitate independentă, individuală;
Evaluare:
 orală;
 scrisă
Etapele lecţiei Strategii
Obiective Conţinuturi vizate Forme de Resurse Resurs
operaționale organizare procedurale materia
Moment - verificarea prezenţei frontal Conversaţia catalog
organizatoric - pregătirea materialului didactic
Captarea atenţiei -rezolvarea rebusului frontal -observaţia - anunțarea
-prezentarea planșei -conversaţia lecţiei
-anunțarea temei - fişa
- tabla
Dirijarea Se identifică adjectivele din textul -tehnica
învăţării şi scris pe tablă și pe baza acestuia (dar ciorchinelui
realizarea feed- și a anexei 2) se actualizează oral
back-ului cunoștințele despre adjectiv.

frontal -conversaţia - fişe cu


O1 -explicaţia schema lec

Se clasifică adjectivele după structură frontal - conversaţia - planşa


și flexiune individual - problematiazarea - fişa cu
O2 1.după structură: - exerciţiul schema lec
- simple: frumos, curat, fragil;
- compuse : alb-gălbui, brun-roşcat;
2. după flexiune :
- variabile:
- cu 4 terminaţii : frumos / frumoasă /
frumoși/frumoase
- cu 3 terminaţii : auriu / aurie / aurii
- cu 2 terminaţii : vechi / veche
- invariabile : bej, gri, vivace,
eficace
Se trece un adjectiv la toate gradele de frontal - exerciţiul creator - fişa (anex
comparație în propoziții - exerciţiul de - tabla
exemplificare
problematizarea

Se identifică adjectivele care au grade


de comparație și adjectivele fără grade
de comparaţie din lista dată
O3

frontal conversația

Se prezintă câteva modalităţi de


realizare artistică a superlativului
absolut : o groază de bani, putred de
bogat, atâta amar de grâu, apă
adâncă,adâncă, supărat foc,
arhiplină, ultrasensibilă

O4

Se exemplifică prin diferite exemple frontal - exerciţiul de tabla


funcțiile sintactice ale adjectivului exemplificare
caietele
Împreună cu profesorul elevii dau elevilor
exemple de propoziţii în care
adjectivul să îndeplinească funcţie
sintactică de: - atribut adjectival;nume
predicativ complement indirect
complement circumstanțial de timp

O5
Actualizarea cunoştinţelor despre frontal - exerciţiu de fişa cu exe
adjectiv se realizează treptat, pe analiză gramaticală
parcursul lecţiei, în paralel cu - exerciţiu de
completarea schemei lecţiei se rezolvă creativitate
exerciţiile din fişa de exerciţii
O7

Se rezolvă ex.8 dacă timpul mai


permite.

Evaluare Se dă un test de evaluare și se rezolvă individual -exerciţiu de


individual sarcinile completare, de fişe cu test
testului primit. exemplificare, de evaluare
creativ

Asigurarea Tema pentru acasă (anexa 4) frontal -conversaţia


transferului
Fişă de exerciţii

1. Scriind antonimele cuvintelor date veţi afla titlul lecţiei:

- negru
- înalt
- uscat
- plăcut
- cald
- vorbăreţ
- antipatic
- nou

2. Identificaţi adjectivele şi treceţi-le în coloana corespunzătoare din tabel:


frumos, om, bun, continuu, am mânca, bleu, eficace, auriu, copil, vechi, el, gri, cenuşiu.

Adjective
Variabile Invariabile
4 forme flexionare 3 forme flexionare 2 forme flexionare

3. Alcătuiţi propoziţii în care să folosiţi pe rând adjectivul curat la toate gradele de


comparaţie.
4. Realizaţi o caligramă după modelul dat.

5. Selectaţi pe o coloană adjectivele care au grade de comparaţie şi pe alta


adjectivele care nu au grade de comparaţie : acru, complet, egal, întreg, limpede, mort,
neclar, optim, oral, principal, rotund, sensibil, viu, superior.
6. Alcătuiţi propoziţii în care să folosiţi adjectivele de mai jos în cazul şi cu funcţia
sintactică indicate : - sălbatic (acuzativ – atribut adjectival)
- frumos (dativ- atribut adjectival)
- tainic (nominativ – nume predicativ)
- albastru (acuzativ – complement indirect)
- mic (acuzativ – complement circumstanţial de timp)

7. Analizaţi morfo-sintactic adjectivele din următoarele enunţuri:


Pădurea era foarte tristă.
Lumina argintie se întrezărea printre frunzele dese.
8. Alcătuiţi un text de zece rânduri intitulat Floarea din grădină în care să utilizaţi
adjective la diferite grade de comparaţie.
A
D
J
PARTE DE E
GRADE DE COMPARAŢIE
vorbire flexibilă C
………… …………. T
I pozitiv superlativ
determină
V
U
un substantiv se declină absolut relativ
L
arată

însuşirile unui
obiect comparativ

superioritate egalitate inferioritate

Nume predicativ

Atribut adjectival
FUNCŢII
CLASIFICARE SINTACTICE

Compl. indirect

C. circ. de timp
După formă După flexiune

simple compuse variabile invariabile

4 forme flexionare 3 forme flexionare 2 forme flexionare


Test de evaluare

30p 1. Adjectivul este……………………………………….care


determină……………………şi arată……………………………………..

30p 2.Daţi câte două exemple de:


a) adjective variabile;
b) adjective invariabile;
c) adjective fără grade de comparație

30p 3.Alcătuiţi un text de cinci rânduri în care să folosiţi următoarele adjective:


sensibil, inteligent, premiant. Daţi un titlu textului folosind chiar un adjectiv,
dacă e posibil.

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………

10 p Oficiu
A
D
J
PARTE DE E
………… …………. GRADE DE COMPARAŢIE
C
T
I
determină
V
U
se ……….
L
arată

FUNCŢII
CLASIFICARE SINTACTICE

După După flexiune


formă