Sunteți pe pagina 1din 11

CCD GIURGIU

PORTOFOLIU

SIGURANTA PE INTERNET

FORMATOR,
ALINA GABRIELA BOCA

FORMABIL
STAN FLOAREA

25 OCTOMBRIE-18 NOIEMBRIE 2017


Cuprins

Proiectul unităţii de învăţare: Internet ............................................................................................ 3


Proiect didactic…………………....................................................................................................5
Fişa de evaluare............................................................................................................................. 8
Barem fişa de evaluare…………………………………………………………………………...10
PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Putineiu, jud. Giurgiu


Profesor : Stan Floarea
Clasa/ Nr. Ore/săpt: a V-
a/1oră/săptămână
Disciplina: Informatică şi TIC
Unitatea de învăţare: INTERNET
Nr. ore alocate: 3 ore

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Nr. Resurse (procedurale Evaluare


specifice ore materiale, instrumente
TIC)

Servicii ale rețelei Internet Fişa lucru


Serviciul World Wide Web: Identificarea unor servicii ale rețelei Internet 1h Manualul de Informatică şi
- navigarea pe Internet; - și descrierea rolului acestora TIC pentru clasa a V-a, Miniproiect cu tema
1.3. ”Fascinanta lume a
căutarea informațiilor pe Editura Sigma
Internet utilizând motoare Căutarea unor informații pe Internet, utilizând Internetului”.
de căutare; facilitățile oferite de un motor de căutare şi Calculatoarele din laboratorul
- salvarea informațiilor de salvarea informațiilor căutate (text/imagini) de informatică. Folosind motoare de căutare
pe Internet cu evidențierea obligativității respectării Explicaţia. găsiţi date bibliografice
Descoperirea
elementelor de legislație referitoare la despre atestarea documentară
Observaţia dirijată
drepturile de autor, licențe software și 1h a localităţii voastre. Ataşaţi o
Drepturi de autor drepturi de utilizare aferente conținuturilor imagine salvată de pe
digitale, atunci când utilizează conținut Internet cu localitatea voastră
preluat de pe Internet. în anii 1970-1980 şi o
imagine cu localitatea voastră
în prezent.

3
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Nr. Resurse (procedurale Evaluare
specifice ore materiale, instrumente
TIC)

Siguranța pe Internet Analizarea unor situații în care Internetul 1h Manualul de Informatică şi


poate genera pericole și identificarea unor TIC pentru clasa a V-a,
1.3 soluții posibile, a unor metode de a evita astfel Editura Sigma Realizaţi un colaj în care să
de situații (utilizând jocuri de rol, filme prezentaţi 4 imagini care să
didactice etc.). Calculatoarele din ilustreze siguranţa pe Internet.
Stabilirea unor reguli pentru o navigare sigură laboratorul de informatică
şi eficientă pe Internet și discutarea Explicaţia
credibilității resurselor Web în scopul Jocul de rol
identificării unor resurse relevante pentru Conversaţia
teme disciplinare/interdisciplinare Descoperirea

Competenţa specifică 1.3. - Utilizarea eficientă şi în siguranță a Internetului ca sursă de documentare

4
Proiect didactic

Titlul lecţiei: Siguranţa pe Internet

Disciplina: Informatică şi Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor


Data:
Timpul acordat : 50 minute
Clasa: a V-a
Tipul lecţiei: Transmiterea de cunoştinţe
Profesor: Stan Floarea

Competenţe 1. Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnologiei informației și comunicațiilor


generale: 2. Rezolvarea unor probleme elementare prin metode intuitive de prelucrare a informației
3. Elaborarea creativă de mini proiecte care vizează aspecte sociale, culturale și personale, respectând creditarea informației și
drepturile de autor
Competenţă specifică: 1.3. - Utilizarea eficientă şi în siguranță a Internetului ca sursă de
documentare Obiective operaţionale: Informative
Elevii vor fi capabili:
 Să identifice pericolele reale care pot apărea în mediul virtual;
 Să identifice sursele mai sigure pentru navigarea pe Internet, atât internaţionale, cât şi din România.
• Formative
Elevii vor şti:
 să identifice activităţile pozitive, sigure, eficiente atunci când folosesc Internet-ul;
 să reacţioneze în anumite circumstanţe şi unde şi cui ar trebui să ceară ajutor în momentele în care situaţiile îi depăşesc.
• Afective
Elevii vor putea:
 să conştientizeze protejarea lor în mediul virtual;
 să devină cetăţeni informaţi, activi, responsabili într-o Europă comună.
Metode şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia, descoperirea dirijată.
Mijloace de învăţare: fişe de lucru, calculatorul, videoproiectorul.

5
Material bibliografic: Informatică şi TIC, Manual pentru clasa a V-a, Carmen Diana Băican, Melinda Emilia Coriteac, editura Sigma, 2017.
Ioan Cerghit -“Metode de învăţământ”, EDP, Bucureşti, 2005
Necesitatea studierii temei: Internet-ul este un mediu în care, chiar dacă ne vine greu să recunoaştem, se formează o parte din personalitatea voastră,
un mediu de unde putem intra în contact foarte uşor cu un bagaj imens de informaţii. În acelaşi timp însa, Internet-ul poate ascunde la doar un click
depărtare, oameni fără scrupule şi fără valori.

Desfăşurarea lecţiei:
Etapele lecţiei Timp Activitatea desfăşurată de: Metoda de
Profesor Elevi activitate
Moment organizatoric 2’ Verifică prezenţa elevilor, asigură un climat optim desfășurării Pregătesc materialele necesare desfășurării Conversaţia
activității. lecției.
Reactualizarea şi verificarea 5’ Explică elevilor modul de verificare a cunoștințelor din lecţia Enumera 3 termeni pe care si i-au însuşit; 2
cunoştinţelor anterioare anterioară referitoare la Servicii ale rețelei Internet(www). idei despre care ar dori să înveţe mai mult, 1 Conversaţia
Aplică tehnica 3,2,1: enumeră 3 termeni (concepte ) din ceea abilitate care consideră că au dobândit-o în Metoda 3,2,1
ce au învăţat; 2 idei despre care ar dori să înveţe mai mult în urma asimilării informaţiilor referitoare la
continuare şi 1 capacitate, pricepere sau o abilitate pe care navigarea pe Internet.
consideră ei că au dobândit-o în urma activităţilor de predare–
învăţare.
Transmiterea noilor cunoştinţe 10’ Prezintă tema lecției și obiectivele urmărite, scrie pe tablă titlul Sunt atenţi la explicații și notează în caiete Discuţia
lecției “ Siguranţa pe Internet”. titlul lecției. Descoperirea
- Prezintă scurt istoric al Internet-ului, spaţiu public la care Urmăresc explicaţiile profesorului. dirijată
oricine poate avea acces.
Întreabă elevii: Răspund la întrebările adresate: Frontală
La ce folosesc oamenii Internet-ul? Exemplificaţi! - caută informaţii;
- alţii cumpără şi vând produse; Conversaţia
- trimit e-mail-uri; - citesc presa etc.
Există şi oameni care fură informaţii
Se întâmplă şi lucruri rele în mediul virtual? personale şi confidenţiale sau care doresc să Discuţia
facă rău altor oameni.

6
Etapele lecţiei Timp Activitatea desfăşurată de: Metoda de
Profesor Elevi activitate
- Prezintă material power point care cuprinde: codul de Vizionează ppt:
Consolidarea noilor conduită sau netichetă(netiquette) adică regulile pentru - reguli de conduită;
cunoştinţe 20’ navigarea în siguranţă pe Internet; protejarea computer-ului - avantaje-dezavantaje ale utilizării
cu programe anti-virus şi printr-un firewall, care acţionează Internet
ca un scut, informaţiile private nu se fac publice pe Internet; - sfaturi pentru a fi în siguranţă pe
Wikipedia.ro - Enciclopedia libera online cu resurse pentru Internet - faţa ascunsă a Internet-ului:
elevi, studenti si parinti www.sigur.Info violenţa, indecenţa, prostituţia, drogurile,
http://ec.europa.eu/news/culture/070206_1_ro.htm Întreabă hărţuirea(cyber-bulling), subcultura.
elevii : Notează în caiete regulile de siguranţă. În echipă
Dacă devenim victima unei hărţuiri sau cunoaştem pe cineva Descoperirea
care se află într-o asemenea situaţie, ce putem face? Există Răspund la întrebările profesorului: - dirijată
site-uri care ne pot ajuta? putem relata incidentul unui adult;
- accesăm site-rile:
http://oradenet.salvaţicopiii.ro ,
http://safernet.ro
Feed-back 10’ Solicită elevilor să completeze fişa de lucru. Completează fişa de lucru, Prezintă Frontală
Verifică fișele de lucru, face completări unde este cazul. rezultatele obținute. Conversaţie
Evaluare şi notare 3’ Apreciază activitatea elevilor prin notare. Anunţă tema pentru Notează tema în caiete. Explicaţia
ora viitoare: “Realizaţi un colaj în care să prezentaţi 4 imagini
care să ilustreze siguranţa pe Internet.”

7
FIŞĂ DE EVALUARE
Disciplina Informatică şi T.I.C.
An şcolar 2017-2018
Clasa a V-a

Numele şi prenumele elevului:................................................................ Prof. Stan Floarea


Data susţinerii testului:

• Timpul efectiv de lucru este de 45 minute.


• Se acordă 10 puncte din oficiu.

I. Încercuiţi litera din faţa răspunsului considerat corect:

1. Dacă o persoană pe care ai cunoscut-o pe Internet îţi cere să vă vedeţi în realitate, cum trebuie
să procedezi?
a) Te duci la întâlnire dacă este într-un loc public;
b) Te duci la întâlnire împreună cu o prietenă;
c) Te duci la întâlnire însoit de unul dintre părinţi sau alt adult din familie; d) Te duci la întâlnire
singur.
2. A pretinde pe Internet că eşti altă persoană decât în realitate este:
a) o glumă bună;
b) ilegal;
c) incitant;
d) permis doar în situaţii speciale.
3. Ce trebuie să faci ca să opreşti o persoană din lista ta de messenger să mai comunice cu tine?
a) O ignori;
b) O cauţi în viaţa reală ca să vezi ce are cu tine;
c) O să le spui colegilor tăi;
d) O suni pe telefonul mobil. (30 p.)

8
II. Precizaţi litera A dacă apreciaţi enunţul adevărat sau litera F dacă îl consideraţi fals.

A/F 1. Poate fi periculos să faceţi publică locaţia voastră de pe telefon.


A/F 2. Nu se poate raporta un abuz pe Internet.
A/F 3. Orice informaţie găsită pe Internet este corectă. (30 p.)

III. Completaţi spaţiile libere astfel încât enunţurile să devină corecte din punct de vedere
ştiinţific.

1. Aşa cum hărţuirea în şcoală nu este acceptată, ea nu trebuie acceptată nici în mediul ………….. .
2. Programul anti- ………. protejează componentele unui calculator, detectează programele
dăunătoare (viruşi) şi asigură eliminarea acestora din sistem. (10 p.)

IV. Asociaţi cuvintelor din coloana A, descrierea corespunzătoare din coloana B: (20 p.)

Coloana A Coloana B
1. Phishing a. Chrome
2. Spam b. Protejare comunicaţii
3. Browser c. Fraudă on-line
4. Criptare d. Mesaj nesolicitat

9
FIŞĂ DE EVALUARE
Barem de evaluare şi de notare la Informatică şi T.I.C.

An şcolar 2017-2018
Clasa a V-a

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu ideile precizate în barem.
Se acordă 10 puncte din oficiu.

I. Răspuns corect: 10px3=30p. Se acordă 10 puncte pentru fiecare răspuns corect.

1-c
2-b
3-a
II. Răspuns corect: 10px3=30p. Se acordă 10 puncte pentru fiecare răspuns corect.

1-A
2-F
3-F
III. Răspuns corect: 5px2=10p. Se acordă 5 puncte pentru fiecare răspuns corect

1 - virtual .
2 - virus

IV. Răspuns corect: 5px4=20p. Se acordă 5 puncte pentru fiecare răspuns corect

1 –c
2 –d
3 –a
4 -b

10
11