Sunteți pe pagina 1din 12

Noțiuni introductive privind acțiunea civilă în procesul

penaliiiiiiiiiiiiiiiii
În literatura de specialitate, acțiunea civilă este definită ca fiind ansamblul
mijloacelor procesuale prin care poate fi solicitat și asigurat concursul unui organ
jurisdicțional în vederea recunoașterii sau realizării unui drept ori interes –
nesocotit, contestat sau încălcat, fie prin afirmarea dreptului subiectiv preexistent
sau constituirea unei situații juridice noi, fie prin plata unei despăgubiri.1
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiiiiii
Conform opiniei expuse de către savantul I. Grușcă, aceasta reprezintă mijlocul
legal de protejare prin constrângere judiciară a drepturilor civile încălcate sau a
intereselor ocrotite de lege prin care un subiect de drept, persoană fizică sau
juridică, cere unei autorități judecătorești competente fie recunoașterea unui drept
subiectiv preexistent ori constituirea unei situații juridice noi, fie încetarea
piedicilor puse în exercitarea dreptului său de către o altă persoană, fie plata unei
despăgubiri când instituirea și executarea unei asemenea obligații este necesară în
vederea realizării dreptului respectiv.
Cu referire la termenul de „acțiune”, doctrina ne scoate la iveală următoarele
obiecții:
1) Acțiunea nu reprezintă însuși un proces, ci o prerogativă legală și virtuală de a
deschide, întreține și finaliza un proces, prerogativă ce aparține titularului unui
drept subiectiv sau al unui interes legitim, care se materializează și se
individualizează prin cererea de chemare în judecată. Ea urmează a fi delimitată
atât în raport cu dreptul subiectiv, cât și în raport cu cererea de chemare în
judecată.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
2) Dacă procesul nu poate fi conceput în lipsa acțiunii, existența acțiunii nu este
necesarmente condiționată de materializarea unui proces. Acțiunea este anterioară
procesului; ea este o posibilitate abstractă și imperioasă. Procesul reprezintă forma
de materializare și de dezvoltare a acțiunii, forma ei de viață, organizarea practică a
acțiunii.2
_______________
1
Grușcă I, Dicționar de drept procesual civil, Chișinău, 2003, Editura Lumina, pag.
10;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
2
https://www.inj.md/sites/default/files/17/40_49_Reflectii%20asupra%20conceptului%20de%20
acti e%20civila%20in%20procesul%20penal.pdf;

În acest context, ideea de acțiune încetează de a mai fi generală și abstractă, ea


restrângându-se și individualizându-se, devenind sinonimă cu acea de proces.
iiiiiiiiiiiiiii
3) Uneori, obiectul procesului nu îl constituie soluționarea unui diferend între
două părți care sunt în litigiu, ci rezolvarea unor situații juridice individuale
neconflictuale. În viziunea savantului Gheorghiță Mateuț, prin acțiune în procesul
penal se înțelege modalitatea juridică prin care conflictul de drept născut din
săvârșirea unei infracțiuni este adus în fața organelor judiciare în vederea angajării
răspunderii penale și civile a persoanei culpabile și a aplicării constrângerii de stat
față de aceasta, precum și a obligării ei la repararea prejudiciului cauzat prin
infracțiune, atunci când este cazul.3iiiiii
Acțiunea nu trebuie confundată nici cu dreptul lezat prin încălcarea normei
juridice și nici cu cererea în justiție. Astfel, primul echivalează cu însăși valoarea
socială lezată, care face loc răspunderii penale, determinând incidența normei de
incriminare, iar a doua reprezintă actul procesual prin care au loc punerea în
mișcare și exercițiul acțiunii preexistente. În acest înțeles, acțiunea se constituie ca
o împuternicire legală care justifică aducerea conflictului de drept înaintea
organelor judiciare penale și face necesară exercitarea de către acestea a atribuțiilor
ce le revin potrivit legii. În context, evidențiem faptul că acțiunea penală are ca
scop reprimarea oricărei atingeri aduse ordinii sociale și care ia naștere direct din
infracțiune.

Acţiunea civilă ca instituţie a procesului penal


Fiecare persoană dispune de un patrimoniu, care este ocrotit de stat, asupra
acestuia având drepturi şi libertăţi. Dreptul de proprietate este inviolabil, iar
persoana poate fi expropriată doar pentru cauză de utilitate publică, stabilit, potrivit
legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire. Bunurile pot fi confiscate doar în
condiţiile legii. În situaţia în care titularului dreptului de proprietate i s-a pricinuit
un prejudiciu material, acesta are dreptul să ceară recompensă de la persoana care
i-a cauzat acest prejudiciu, fiind obligat să-l repare. Un mijloc legal pentru
protejarea dreptului patrimonial şi dezdăunarea persoanei fizice/juridice în
procesul penal, este acţiunea civilă. uuuuuuuuuuuuuuuuuuuii
_______________
3
https://dreptmd.wordpress.com/drept-procesual-penal/actiunea-civila-n-procesul-penal/;

Acţiunea civilă în procesul penal este cererea făcută de persoana fizică/juridică,


care a suferit o pagubă materială, produsă prin infracţiune, pentru repararea
pagubei adresate învinuitului, inculpatului sau persoanei care poartă răspundere
materială pentru acţiunile acestuia. Pentru exercitarea şi soluţionarea acţiunii civile
în procesul penal, se cer următoarele
condiţii:uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
1.Infracţiunea trebuie să producă un prejudiciu
material.uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiiiii
2.Între infracţiunea săvîrşită şi paguba reclamată trebuie să existe un raport de
cauzalitate. Între orice fapt ilegal şi urmările survenite, pot exista atît legături
necesare ,cît şi întîmplătorare, dar tragerea la răspundere pentru consecinţele
survenite, este posibilă, atunci cînd ele constituie rezultatul inevitabil al faptei
săvârşite.uuuuuuuuuuuu
3. Acest prejudiciu trebuie să fie cert, ceea ce înseamnă că el, există în prezent şi
nu se acceptă de către doctrina dreptului procesual penal, repararea unui prejudiciu
produs prin infracţiune, care se aşteaptă în viitor. De asemenea, această condiţie
include posibilitatea evaluării în bani a pagubei cauzate.
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuui
4. Să existe o manifestare de voinţă din partea celui vătămat, cu privire la
despăgubirea sa. Pentru a porni acţiunea civilă, este necesar să fie depusă o cerere
de către partea vătămată.4
Exercitarea şi soluţionarea acţiunii civile în procesul penal, concomitent cu
soluţionarea cauzei penale, prezintă anumite avantaje care
permit:uuuuuuuuuuuuuuiiiiiii
a. Stabilirea sub toate aspectele, complet şi obiectiv, circumstanţele cauzei penale,
inclusiv cuantumul prejudiciului material, acordînd astfel posibilitatea calificării
corecte a faptei ilicite, determinînd justa soluţionare a cauzei
penale.yuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
b. Soluţionează concomitent problema răspunderii penale şi
civile.uuuuuuuuuuuuuuuuui
c. Eliberează partea civilă de achitarea taxei de
stat.uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiii
d. Soluţionează rapid acţiunea
civilă.uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuii
e. Persoana atrasă la răspundere penală, are posibilitatea să se apere concomitent
de acuzare şi acţiunea
civilă.uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiiii
f. Este exclusă participarea în proces a martorilor şi
experţilor.uuuuuuuuuuuuuuuuuuiiiii
_______________
4
Deleanu Ion, Tratat de procedură civilă, Volumul I, Arad: Servo-Sat, 2000, pag. 110;

Subiecţii acţiunii civile

Subiectul activ al acţiunii civile este partea civilă. Partea civilă este persoana
care a suferit o pagubă materială de pe urma infracţiunii, şi are dreptul să intenteze
o acţiune civilă. Partea civilă, la rândul ei, poate fi atât persoană fizică, cât şi
persoană juridică (reprezentantul acesteia). Pentru apărarea intereselor minorilor, a
persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu precum şi a persoanelor juridice, în
calitate de parte civilă, sînt recunoscute reprezentanţii
legali.5uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuui

Drepturile părţii
civileuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiiiiii
1. să facă explicaţii asupra cererii
depuse;uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiii
2. să prezinte şi alte materiale în susţinerea cererii
sale;uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiii
3. să formuleze cereri de recuzare a persoanei care efectuează urmărirea penală, a
judecătorului, procurorului, expertului, interpretului, traducătorului,
grefierului;uuuuuiii
4. să înainteze cereri, în special pentru asigurarea acţiunii civile
pornite;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
5. să facă obiecţii împotriva acţiunilor organului de urmărire penală sau a instanţei,
să ceară includerea obiecţiilor sale în procesul-verbal al acţiunii
respective;uuuuuuuuuuuui
6. să ia cunoştinţă de procesele-verbale ale acţiunilor la care ea a participat şi să
ceară completarea lor sau includerea obiecţiilor sale în procesul-verbal
respectiv;iiiiiiiiiiiiiiiiiii
7. să ia cunoştinţă de materialele cauzei penale din momentul încheierii urmăririi
penale, să noteze orice date din dosar care se referă la acţiunea
civilă;uuuuuuuuuuuuuuu
8. să participe la şedinţe de judecată, inclusiv la cercetarea materialelor cauzei
referitor la acţiunea
sa;uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
9. să pledeze în dezbateri judiciare referitor la acţiunea sa
civilă;uuuuuuuuuuuuuuuuuiiii
10. să fie informată de organul de urmărire penală sau de instanţă despre hotărîrile
adoptate care se referă la drepturile şi interesele sale, să primească gratuit, la
solicitarea sa, copii de pe aceste hotărîri, precum şi copie de pe sentinţă, decizie
sau de pe o altă hotărîre judecătorească
definitivă;uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiii
_______________
5
file:///C:/Users/User/Downloads/rezumatul_teza_actiunea_civila_in_proceul_penal_2015-10-
19_08_55_17.pdf;

11. să depună plîngeri împotriva acţiunilor şi hotărîrilor organului de urmărire


penală, precum şi să atace hotărîrea instanţei referitor la acţiunea
civilă;uuuuuuuuuuuuuuuuuuui
12. să retragă cererea depusă pe cale de atac de ea sau de reprezentantul
său;uuuuuuuiiii
13. să facă obiecţii la plîngerile altor participanţi la proces, să-şi expună părerea în
şedinţa de judecată referitor la cererile înaintate de alţi participanţi la
proces;uuuuuuuuu
14. să participe la judecarea cauzei pe cale ordinară de
atac;uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
15. să facă obiecţii împotriva acţiunilor nelegitime ale celeilalte părţi în
proces;uuuuuuii
16. să aibă reprezentant şi să înceteze împuternicirile
lui;uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
17. să facă obiecţii împotriva acţiunilor preşedintelui şedinţei de
judecată;uuuuuiiiiiiiiiiii
18. să renunţe la acţiunea civilă în orice etapă a procesului penal dacă legea
permite;iiiii
19. să-i fie compensate cheltuielile suportate în cauza penală şi să i se repare
prejudiciul cauzat de acţiunile nelegitime ale organului de urmărire penală sau ale
instanţei;uuuuuui
20. să i se restituie bunurile ridicate de organul de urmărire penală sau de instanţă
în calitate de mijloace de probă sau prezentate de ea însăşi, precum şi bunurile ce îi
aparţin şi au fost ridicate de la persoana care a săvîrşit acţiunea interzisă de legea
penală, să primească în original documentele care îi aparţin.6

Obligaţiile părţii civile

1. să se prezinte la citarea organului de urmărire penală sau a instanţei


judecătoreşti;iiiiii
2. să asigure numărul de copii de pe cererea de chemare în judecată pentru toate
părţile civilmente responsabile participante la
proces;uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuui
3. să prezinte, la solicitarea organului de urmărire penală sau a instanţei, obiecte,
documente şi alte mijloace de probă de care dispune, precum şi mostre pentru
cercetare comparativă;
4. să se supună dispoziţiilor legitime ale reprezentantului organului de urmărire
penală şi ale preşedintelui şedinţei de
judecată;uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
5. să respecte ordinea stabilită în şedinţa de
judecată.uuuuuuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Partea civilă poate fi chemată şi ascultată în calitate de martor. Ea îşi exercita
_______________
6
Rădescu Dumitru, Manual de Procedură penală, București, Editura Colesseum, 2017, pag.
234;iiiiiiiiii

drepturile şi obligaţiile sale personal sau, după caz, prin reprezentant. Drepturile
minorului le exercită reprezentantul lui legal în modul prevăzut de Codul de
procedură penală al Republicii Moldova.7 Răspunderea pentru pricinuirea pagubei
o poartă învinuitul. Atunci când acesta este minor sau insolvabil, sânt chemaţi în
calitate de parte civilmente responsabile, părinţii, înfietorii, tutorii, cât şi alte
persoane, precum şi persoanele care, în virtutea legii, poartă răspundere materială
pentru acţiunile învinuitului, dacă ei nu vor dovedi că dauna nu a fost provocată
din culpa lor.

Drepturile părţii civilmente responsabile.

1. să dea explicaţii privitor la acţiunea civilă


înaintată;uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiiiii
2. să prezinte documente şi alte mijloace de probă pentru a fi anexate la dosarul
penal şi cercetate în şedinţa de
judecată;uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiiiii
3. să formuleze cereri de recuzare a persoanei care efectuează urmărirea penală, a
judecătorului, procurorului, expertului, interpretului, traducătorului,
grefierului;uuuuuuu
4. să înainteze
cereri;uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiii
5. să depună benevol sume de bani la contul de depozit al instanţei judecătoreşti
pentru asigurarea acţiunii civile
pornite;uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuii
6. să facă obiecţii împotriva acţiunilor organului de urmărire penală şi să ceară
includerea obiecţiilor sale în procesul-verbal al acţiunii
respective;uuuuuuuuuuuuuuuuui
7. să ia cunoştinţă de procesele-verbale ale acţiunilor efectuate cu participarea ei şi
să ceară completarea lor sau includerea obiecţiilor sale în procesul-verbal
respectiv;iiiiiiiiii
8. să ia cunoştinţă de materialele cauzei penale din momentul încheierii urmăririi
penale şi să noteze orice date din dosar care se referă la acţiunea civilă pornită
împotriva sa;iiiii
9. să participe la şedinţa de judecată, inclusiv la cercetarea probelor cauzei referitor
la acţiunea civilă
înaintată;uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiii
10. să pledeze, în lipsa reprezentantului său, în dezbateri
judiciare;uuuuuuuuuuuuuiiiiiiii
11. să fie informată de către organul de urmărire penală, precum şi de către instanţa
de
_______________
7
CODUL Nr. 122 din 14.03.2003, CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ A REPUBLICII
MOLDOVA, publicat la data de 07.06.2003 în Monitorul Oficial Nr. 104-110, art Nr : 447, data
intrarii in vigoare : 12.06.2003;

judecată, în cazul în care ea lipseşte de la şedinţele acesteia, despre toate hotărîrile


adoptate care se referă la drepturile şi interesele sale, să primească, la solicitarea
sa, gratuit copii de pe aceste hotărîri, precum şi copii de pe sentinţă, decizie sau
alte hotărîri judecătoreşti
definitive;uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiiiiii
12. să înainteze plîngeri împotriva acţiunilor şi hotărîrilor organului de urmărire
penală, precum şi să atace hotărîrea instanţei referitoare la acţiunea civilă
înaintată;uuuuuuuuuui
13. să retragă cererea depusă pe cale de atac de ea sau de către reprezentantul
său;uuuuu
14. să facă obiecţii la plîngerile altor participanţi la proces, să-şi expună părerea în
şedinţa de judecată referitor la cererile şi propunerile altor participanţi la proces,
dacă acestea se referă la acţiunea civilă înaintată împotriva
sa;uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuii
15. să participe, în cadrul şedinţelor de judecată, la judecarea cauzei privitor la
acţiunea civilă împotriva sa pe cale ordinară de
atac;uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiiiiiiii
16. să facă obiecţii împotriva acţiunilor ilegale ale celeilalte părţi la acţiunea civilă
în proces;
17. să facă obiecţii împotriva acţiunilor ilegale ale preşedintelui şedinţei de
judecată;uuu
18. să aibă reprezentant şi să sisteze împuternicirile acestuia.

Partea civilmente responsabilă dispune, de asemenea, de


dreptul:uuuuuuu
1. să recunoască acţiunea civilă în orice fază a desfăşurării procesului
penal;uuuiiiiiiuuii
2. să ceară compensarea cheltuielilor suportate în cauza penală şi repararea
prejudiciului cauzat de acţiunile nelegitime ale organului de urmărire penală sau
ale instanţei;uuuuuui
3. să i se restituie bunurile ridicate de organul de urmărire penală sau de instanţă în
calitate de mijloace de probă sau prezentate de ea însăşi, precum şi documentele,
care îi aparţin, în original.

Obligaţiile părţii civilmente responsabile

1. să se prezinte la citarea organului de urmărire penală sau a


instanţei;uuuuuuuuuuuuuu
2. să se supună dispoziţiilor legitime ale reprezentantului organului de urmărire
penală sau ale
instanţei;uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiiiii
3. să respecte ordinea stabilita în şedinţa de
judecată.uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiii
Partea civilmente responsabilă poate fi citată şi audiată în calitate de martor. Ea
are şi

alte drepturi şi obligaţii prevăzute de C.P.P. Partea civilmente responsabilă îşi


exercită drepturile şi obligaţiile sale personal sau, după caz, prin reprezentant.

Intentarea, asigurarea şi soluţionarea acţiunii civile în procesul penal


Acţiunea civilă poate fi intentată din momentul pornirii procesului penal şi pînă
la finisarea cercetării judecătoreşti, de către partea vătămată, persoane juridice sau
reprezentanţii legali ai acestora. Aceşti subiecţi au dreptul atât de a intenta acţiunea
civilă, cât şi de a intenta refuzarea acesteia. Refuzul în faza părţii pregătitoare, nu
lipseşte de dreptul de a intenta acţiunea civilă, în faza dezbaterilor judiciare. De
asemenea, acţiunea civilă poate fi pusă în mişcare de către procuror, dacă aceasta o
cere apărarea intereselor publice sau a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.8

Condiţiile privind punerea în mişcare a acţiunii civile în procesul penal,


sînt:

1. Capacitatea de exerciţiu şi folosinţă a


reclamantului.uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiiiiii
2. Competenţa instanţei în materia
respectivă.uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiiiiii
3. Lipsa unei decizii în privinţa aceluiaşi
litigiu.uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiii
4. Depunerea unei cereri (legea procesual penală, nu conţine prevederi asupra
conţinutului şi formei cererii, spre deosebire de legea procesual civilă). Cererea
privind acţiunea civilă se întocmeşte în formă liberă. Dacă există condiţii stabilite
mai sus, apoi se emite o ordonanţă de recunoaştere a persoanei care a depus cererea
în calitate de parte civilă, despre acest fapt fiind informată persoana respectivă,
acesteia lămurindui-se toate drepturile şi obligaţiile care-i
revin.uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiii
Pentru asigurarea acţiunii civile, organul de urmărire penală care gestionează
cauza este obligat să pună sub sechestru averea bănuitului, învinuitului sau a
persoanei care poartă răspundere materială pentru acţiunile acestora, sau a
persoanelor la care se află averea dobîndită pe cale criminală. Probatoriul acţiunii
civile în procesul penal se efectuează conform ordinii generale stabilite de legea
procesual penală. yuuuuuuuuiiiiiii
Astfel, obligaţia probării caracterului şi mărimii pagubei materiale pricinuite de
_______________
8
Ciobanu V.M, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, Consideraţii privind acţiunea civilă
şi dreptul la acţiune. În revista Română de Drept privat, 2008, nr.1, p. 35-43.

infracţiune, este pe seama organului de urmărire penală. Caracterul şi mărimea


pagubei urmează un component indispensabil a obiectului probatoriului.

Modul de recuperare a pagubei este diferit:

a) Repararea daunei poate în


natură.uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiiii
b) Cu compensarea în
bani.uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiiiiiii
Aceasta reprezintă o circumstanţă atenuantă la stabilirea pedepsei penale.
Cuantumul prejudiciului cauzat este determinat conform preţurilor de pe piaţă.
Dacă acestea lipsesc, valoarea bunurilor sustrase, nimicite, poate fi stabilită în baza
concluziei de expertiză merceologică. Regula de bază pentru persoanele care au
cauzat în comun o daună materială, săvîrşind o infracţiune, se numeşte răspundere
solidară.uuuuuuuuuuuuuuuuuu
În situaţia în care, partea civilmente responsabilă sau reprezentantul acesteia nu
se prezintă în instanţă, aceasta (instanţa) nu va putea examina acţiunea civilă. La
darea unei sentinţe de achitare, instanţa nu se pronunţă în privinţa acţiunii civile
sau o respinge. Odată cu sentinţa de condamnare, instanţa de judecată admite
acţiunea civilă în întregime sau în parte, ori o respinge. Persoana care nu a intentat
acţiunea civilă în cadrul procesului penal, sau dacă acţiunea civilă nu a fost
soluţionată, persoana are dreptul la reintentarea aceleaşi acţiuni în faţa instanţei
civile.