Sunteți pe pagina 1din 8

Școala Gimnazială „Prof.

Ilie Popescu” Șotânga


Structura Școala Gimnazială „Teiul Doamnei” Teiș VIZAT,
Profesor: Șerban Raluca Cristina DIRECTOR,
Clasa a V-a
An şcolar 2019-2020

VIZAT,
Responsabil comisie metodică,

PLANIFICARE ANUALĂ

DISCIPLINA: EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE SEMESTRUL I SEMESTRUL II


Curriculum aplicat: T.C. 1 oră/săptămână
Manual: Editura Didactică și Pedagogică S1 09.09-13.09.2019 S16 13.01-17.01.2020
Autori: Olteanu Stela, Lazăr Natalia S2 16.09-20.09.2019 S17 20.01-24.01.2020
S3 23.09-27.09.2019 S18 27.01-31.01.2020
S4 30.09-04.10.2019 S19 03.02-07.02.2020
S5 07.10-11.10.2019 S20 10.02-14.02.2020
S6 14.10-18.10.2019 S21 17.02-21.02.2020
S7 21.10-25.10.2019 S22 24.02-28.02.2020
S8 28.10-01.11.2019 S23 02.03-06.03.2020
S9 04.11-08.11.2019 S24 09.03-13.03.2020
Semestrul I: 15 săptămâni x 1 oră = 15 ore S10 11.11-15.11.2019 S25 16.03-20.03.2020
Semestrul al II-lea: 20 săptămâni x 1 oră = 20 de ore, din care săptămâna a XII-a S11 18.11-22.11.2019 S26 23.03-27.03.2020
(30 martie - 03 aprilie 2020), „Școala Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” S12 25.11-29.11.2019 S27 30.03-03.04.2020
(activităţi extraşcolare şi extracurriculare, având orar specific) ȘCOALA
ALTFEL
S13 02.12-06.12.2019 S28 22.04-24.04.2020
S14 09.12-13.12.2019 S29 27.04-30.04.2020
S15 16.12-20.12.2019 S30 04.05-08.05.2020
S31 11.05-15.05.2020
S32 18.05-22.05.2020
S33 25.05-29.05.2020
S34 01.06-05.06.2020
S35 08.06-12.06.2020
PLANIFICAREA ANUALĂ
A ORELOR DE EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE
CLASA A V-A
Produsul/tema Competențe specifice Domenii de Conținuturi Nr. ore/ Utilizarea
proiectului conținut săpt manualului
digital
Lecție introductivă. Prezentarea conținuturilor. 2h
Prezentarea manualului.
Test iniţial

CG1/CS1. Executarea Unitatea 1. Alimentația sănătoasă 7h


unor produse/ lucrări - Dezvoltare  Alimentația omului. Satisfacerea nevoii de hrană
creative simple pe baza durabilă;  Alimente de origine minerală – apa și sarea
unei fișe tehnologice date,  Alimente de origine vegetală – fructe și legume
selectând materiile prime,  Alimente vegetale prelucrate
materialele, unelte/ - Design;  Alimente de origine animală – carne, lapte, ouă
ustensile/ dispozitive/  Evaluare
aparate adecvate.
CG1/CS2. Identificarea Unitatea 2. Cultivarea plantelor
unor date, mărimi, relații, -Tehnologii; 4h
 Procese tehnologice simple de cultivarea plantelor
procese și fenomene - Design;
(semănat, plantat, lucrări de îngrijire, recoltare)
specifice matematicii și - Dezvoltare
 Factori de mediu care influențează cultivarea plantelor
Tema generală științelor în realizarea durabilă;
de proiect unui produs. - Calitate,  Promovarea și valorificarea producției vegetale
interdisciplinar: CG1/CS3. Analizarea economie și  Norme de securitate si sănătate în muncă specifice
Hrana produselor pe baza unor antreprenoriat; cultivării plantelor
sănătoasă de la criterii stabilite de comun - Activităţi/  Domenii specifice cultivării plantelor
producție la acord. ocupații/meserii  Evaluare
consum!
-Tehnologii; Unitatea 3. Creșterea animalelor 4h
- Design;  Elemente de tehnologia creșterii animalelor
CG2/CS1. Argumentarea - Dezvoltare domestice/animalelor de companie (hrănirea și îngrijirea)
utilizării normelor de durabilă;  Factori de mediu care influențează creșterea animalelor
igiena, a măsurilor de - Calitate,  Promovarea și valorificarea producției animaliere
sănătate în muncă, de economie și  Norme de securitate și sănătate în muncă specifice
prevenire și stingere a antreprenoriat; creșterii animalelor. Norme de igienă în creșterea animalelor
incendiilor, specifice - Activităţi/  Domenii de activitate specifice creșterii animalelor
condițiilor reale de ocupații/meserii  Evaluare
muncă.
CG2/CS2. Selectarea - Tehnologii; Unitatea 4. Tehnologii de preparare a hranei
produselor și a - Design;  Bucătăria: vase, ustensile, dispozitive, aparate, factori de 8h
tehnologiilor din - Dezvoltare confort
perspectiva păstrării durabilă;  Calitatea produselor alimentare (proprietăți organoleptice,
calității mediului și a - Calitate, valoarea nutritivă, energetică și estetică)
sănătății. economie și  Norme de securitate și sănătate în muncă specifice
antreprenoriat; preparării hranei / Norme de igienă în prepararea hranei
- Activităţi/  Factori de mediu care influențează transportul și
ocupații/meserii depozitarea produselor alimentare
CG3/CS1. Identificarea  Prepararea hranei și servirea mesei
unor modele de
 Conservarea alimentelor
profesioniști în domeniile
 Tehnologii tradiționale și moderne de peparare a
explorate - Calitate,
alimentelor
CG3/CS2. Manifestarea economie și
abilității de a lucra antreprenoriat;  Alcătuirea meniurilor. Criterii de întocmire
individual și în echipe - Design;  Obiceiurile alimentare ale elevilor
pentru rezolvarea unor - Dezvoltare  Domenii specifice de activitate la prepararea și servirea
probleme. durabilă; alimentelor
 Evaluare

- Tehnologii; Unitatea 5. Calitatea serviciilor din alimentație 3h


- Design;  Protecția consumatorului
- Calitate,  Producția și etichetarea produselor ecologice și rolul
economie și acestora în asigurarea sănătății
antreprenoriat.  Promovarea produselor alimentare
 Evaluare

Atelierul de creație. Aplicații practice. Evaluarea


6h
portofoliului final.
Școala altfel
1h
PLANIFICAREA SEMESTRIALĂ A ORELOR DE EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE

Produsul/tema Competențe specifice Domenii de Continuturi Nr.ore/ Date Observații


proiectului conținut sapt calendaristice
SEMESTRUL I Lecție introductivă. Prezentarea 1h 13.09
15 săptămâni 1.2 Identificarea unor date, conținuturilor. Prezentarea manualului.
mărimi, relații, procese și Norme de sănătate şi securitate
1oră /săptămână fenomene specifice matematicii și în muncă la orele de educație
științelor în realizarea unui produs tehnologică.
1.3 Analizarea produselor pe baza
unor criterii stabilite de comun Test iniţial 1h 20.09
acord
2.2 Selectarea produselor și a Unitatea 1. Alimentația sănătoasă 6h
tehnologiilor din perspectiva - Dezvoltare  Alimentația omului. Satisfacerea 1h 27.09
păstrării calității mediului și a durabilă; nevoii de hrană
sănătății  Alimente de origine minerală – apa și 1h 04.10
3.2 Manifestarea abilității de a sarea
lucra individual și în echipe - Design;  Alimente de origine vegetală – fructe 1h 11.10
pentru rezolvarea unor probleme și legume
 Alimente vegetale prelucrate 1h 18.10
 Alimente de origine animală – carne, 1h 25.10
lapte, ouă
 Evaluare 1h 01.11

Unitatea 2. Cultivarea plantelor 7h


 Procese tehnologice simple de 1h 08.11
1.1 Executarea unor -Tehnologii;
cultivarea plantelor (semănat, plantat,
produse/lucrări creative simple pe - Design;
lucrări de îngrijire, recoltare)
baza unei fișe tehnologice date, - Dezvoltare 1h
 Factori de mediu care influențează 15.11
selectând materiile prime, durabilă;
cultivarea plantelor
materialele, - Calitate, 1h
unelte/ustensile/dispozitive/aparat economie și  Promovarea și valorificarea 22.11
e adecvate antreprenoriat; producției vegetale
1.2 Identificarea unor date, - Activităţi/  Norme de securitate si sănătate în 1h 29.11
mărimi, relații, procese și ocupații/ muncă specifice cultivării plantelor
fenomene specifice matematicii și meserii  Domenii specifice cultivării 1h 06.12
științelor în realizarea unui produs plantelor
1h
1.3 Analizarea produselor pe baza  Aplicații practice 1h 13.12
unor criterii stabilite de comun  Evaluare 20.12
acord
2.1 Argumentarea utilizării
normelor de igienă, a măsurilor de
sănătate și securitate în muncă, de
prevenire și stingere a incendiilor,
specifice condițiilor reale de
muncă
2.2 Selectarea produselor și a
tehnologiilor din perspectiva
păstrării calității mediului și a
sănătății
3.1 Identificarea unor modele de
profesioniști în domeniile
explorate
3.2 Manifestarea abilității de a
lucra individual și în echipe
pentru rezolvarea unor probleme

SEMESTRUL 1.1 Executarea unor -Tehnologii; 5h


Unitatea 3. Creșterea animalelor
AL II-LEA produse/lucrări creative simple pe - Design; 1h 13-17.01
 Elemente de tehnologia creșterii
baza unei fișe tehnologice date, - Dezvoltare animalelor domestice/animalelor de
20 săptămâni selectând materiile prime, durabilă; companie (hrănirea și îngrijirea)
materialele, - Calitate,  Factori de mediu care influențează
1 oră /săptămână unelte/ustensile/dispozitive/aparat economie și creșterea animalelor
e adecvate antreprenoriat; 1h 20-24.01
 Promovarea și valorificarea
1 oră – Școala 1.2 Identificarea unor date, - Activităţi/ producției animaliere
altfel mărimi, relații, procese și ocupații/ 1h 27-31.01
 Norme de securitate și sănătate în
fenomene specifice matematicii și meserii muncă specifice creșterii animalelor.
științelor în realizarea unui produs Norme de igienă în creșterea
1.3 Analizarea produselor pe baza animalelor
unor criterii stabilite de comun 1h 03-07.02
 Domenii de activitate specifice
acord
creșterii animalelor 1h
2.1 Argumentarea utilizării 10-14.02
 Evaluare
normelor de igienă, a măsurilor de
sănătate și securitate în muncă, de
prevenire și stingere a incendiilor,
specifice condițiilor reale de
muncă
2.2 Selectarea produselor și a
tehnologiilor din perspectiva
păstrării calității mediului și a
sănătății
3.1 Identificarea unor modele de
profesioniști în domeniile
explorate
3.2 Manifestarea abilității de a
lucra individual și în echipe
pentru rezolvarea unor probleme

1.1 Executarea unor - Tehnologii; Unitatea 4. Tehnologii de preparare a 7h


produse/lucrări creative simple pe - Design; hranei
baza unei fișe tehnologice date, - Dezvoltare  Bucătăria: vase, ustensile, 1h 17-21.02
selectând materiile prime, durabilă; dispozitive, aparate, factori de confort
materialele, - Calitate,  Calitatea produselor alimentare 1h 24-28.02
unelte/ustensile/dispozitive/aparat economie și (proprietăți organoleptice, valoarea
e adecvate antreprenoriat; nutritivă, energetică și estetică)
1.2 Identificarea unor date, - Activităţi/  Norme de securitate și sănătate în 1h 02-06.03
mărimi, relații, procese și ocupații/ muncă specifice preparării hranei /
fenomene specifice matematicii și meserii Norme de igienă în prepararea hranei
științelor în realizarea unui produs  Factori de mediu care influențează 09-13.03
1.3 Analizarea produselor pe baza 1h
transportul și depozitarea produselor
unor criterii stabilite de comun alimentare
acord  Prepararea hranei și servirea mesei 16-20.03
2.1 Argumentarea utilizării 1h
 Conservarea alimentelor
normelor de igienă, a măsurilor de
 Tehnologii tradiționale și moderne
sănătate și securitate în muncă, de
de peparare a alimentelor
prevenire și stingere a incendiilor,
 Alcătuirea meniurilor. Criterii de
specifice condițiilor reale de 1h 23-27.03
întocmire
muncă - Calitate, 1h
2.2 Selectarea produselor și a economie și  Obiceiurile alimentare ale elevilor 30.03-03.04
tehnologiilor din perspectiva antreprenoriat;  Domenii specifice de activitate la ȘCOALA
prepararea și servirea alimentelor
păstrării calității mediului și a - Design;  Evaluare ALTFEL
sănătății - Dezvoltare
3.1 Identificarea unor modele de durabilă; 1h 22-24.04
profesioniști în domeniile
explorate
3.2 Manifestarea abilității de a
lucra individual și în echipe
pentru rezolvarea unor probleme
Unitatea 5. Calitatea serviciilor din
1.1 Executarea unor alimentație
produse/lucrări creative simple pe  Protecția consumatorului 4h
baza unei fișe tehnologice date, - Tehnologii;  Producția și etichetarea produselor
selectând materiile prime, - Design; ecologice și rolul acestora în asigurarea 1h 27-30.04
materialele, unelte/ ustensile/ - Calitate, sănătății 1h 04-08.05
dispozitive/aparate adecvate economie și  Promovarea produselor alimentare
1.2 Identificarea unor date, antreprenoriat;  Evaluare
mărimi, relații, procese și 1h 11-15.05
fenomene specifice matematicii și 1h 18-22.05
științelor în realizarea unui produs  Evaluare finală
1.3 Analizarea produselor pe baza
 Aplicații practice
unor criterii stabilite de comun 25-29.05
 Evaluarea proiectului final 1h
acord 01-05.06
2.1 Argumentarea utilizării 1h
1h 08-12.06
normelor de igienă, a măsurilor de
sănătate și securitate în muncă, de
prevenire și stingere a incendiilor,
specifice condițiilor reale de
muncă
2.2 Selectarea produselor și a
tehnologiilor din perspectiva
păstrării calității mediului și a
sănătății
3.1 Identificarea unor modele de
profesioniști în domeniile
explorate
3.2 Manifestarea abilității de a
lucra individual și în echipe
pentru rezolvarea unor probleme