Sunteți pe pagina 1din 6

Gabriel GORGHIU

Laura Monica GORGHIU


Mihail-Florin STAN

MANAGEMENTUL PROIECTELOR
- 0 ABORDARE ORIENTATA PE APLICATII-
,

Proiecte educationale
,

Editura Dib'h~theca
Targovi~te,2009
Pentru definirea unui proiect ~i a managementului proiectelor sunt
propuse zeci de formuHiri, dar dincolo de definitii ~i interpretari,
managementul proiectelor reprezinta cu adevarat 0 provocare serioasa, un
domeniu in continua fundamentare ~i acumulare, vizand totaJitatea
aspecteJor legate de planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea ~i
controlul proiectelor.
in prezent, managementul proiectelor - ca ~i disciplina - are un puternic
caracter ~tiintific, aceasta permitand: 0 planificare judicioasa a resurselor,
relatii mai bune cu beneficiarii, timpi redu~i de dezvoltare a organizatiei,
costuri mai mici, calitate mai inalta ~i rentabilitate crescuta, rezultand 0

cre~tere a eficientei activitatii in ansamblul ei ~i 0 imbunatatire a coordonarii


interdepartamentale ~i a moralului angajatilor.
in acela~i timp, managementul proiectelor poate duce la: cre~terea
complexitatii organizatiei, aparitia unei tendinte mai accentuate de incalcare
a unor componente ale politicii interne - dat fiind gradul ridicat de
autonomie a personalului implicat in activitalile organizate pe baza de
proiecte -, cre~terea costurilor anumitor activitali, aparitia unor dificultali in
organizare, utilizarea incompleta a personalului in intervalul de timp dintre
finalizarea unui proiect ~i inilierea urmatorului proiect.
Volumul de fata vine sa ofere un raspuns la cateva din provocarile
care stau in fala unui manager ~i a unei echipe de proiect, cu referire
concreta la proiectele educationale. in afara chestiunilor abordate din
punct de vedere teoretic, ap1icatiile propuse sau prezentate sunt culese
din experienta autorilor, care, pe parcursul desfii~urarii unor proiecte
nationale ~i internationale, s-au confruntat cu diverse situatii. Tocmai de
aceea, structurarea materialului s-a realizat tinand cont atat de
metodologiile existente pe plan mondial cat ~i de lee/We invii/ate de catre
autorii acestui volum. Lucrarea de fata este destinata in primul rand
studentilor ~i managerilor de proiect, coordonatorilor ~i personalului
implicat in proiecte educationale, dar ~i tuturor celor interesati de
componenta Project Management din organizatiile care desta~oara
proiecte in cadrul diferitelor programe.
~i pentru a nu ramane, la acest prim pas, sa il lasam pe celebrul Murphy
sa ofere 0 perla (teribil de reala in societatea contemporana), care, cu
siguranta are un efect pozitiv asupra celor care il citesc ... EI define~te cele 6
faze (distincte!) ale unui proiect astfel:
1. Entuziasmul ...
2. Munca intensa ~i Deziluzia ...
3. E~ecul. ..
4. Cautarea celor vinovati ...
5. Pedepsirea celor nevinovati ...
6. Uiudarea ~irasplatirea celor care nu s-au implicat sau nu au participat. ..
J. Angelescu, M. V., Arheologia ~i tehnicile de management, on-line resource:
http://cimec.ro/Arheologie/arh-management/managem ent.htm
2. Baker, S., Baker, K., Campbell, G. M., Complete Idiot's Guide to Project
Management, Third Edition, Penguin, USA, 2003
3. Bienzle, H. (ed.), A Survival Kit for European Projec~ Management, Advice for
Coordinators of Centralised Socrates Projects, 3' revised edition, 2004,
http://www.sokrates.at!s urvival kit
4. Burdu~, E., Caprarescu, Gh., Managementul schimbarii organizationale,
Editura Economica, Bucure~ti, 2000
5. Calota, M., Iosifescu, S., Jidveanu, 0., Ghid pentru evaluarea proiectelor
educationale europene, Agen!ia Nationala Socrates, 2002
6. Cotoara, D., Informatia ~i puterea informatiei In contextul dezvoltarii NTIC,
Revista Romana de Biblioteconomie ~i ~tiinta Informarii, Anul 1, or. 2, 2005
7. Cowan, R. and van de Paal, G. (coord.), Innovation Policy in a Knowledge-
Based Economy, Luxembourg, Publication no. EUR 17023 of the Commission
of the European Communities, 2000
8. Dewey, J., Democratie ~i educatie. 0 introducere In filosofia educatiei, Editura
Didactica ~i Pedagogica, Bucure~ti, 1972
9. Duica, M., Managementul proiectelor, Editura Bibliotheca, Targovi~te, 2009
10. Eisenberg, M. 8., Johnson, D., Computer Skills for Information Problem-
Solving: Learning and Teaching Technology in Context. ERIC Clearinghouse
on Information and Technology. 1996,
http://www.ed.gov/databasesIERIC_Digests/ed392463.htm I
11. Filipa~, T., Analiza strategica SWOT a unei Intreprinderi / organizatii,
AGERO, Stuttgart, 2008,
http://agero-stuttgart.de/REVISTA-AGERO/COMENTARlJ/SWOT.pdf
12. Gherghinescu, 0., Managementul riscurilor - 0 componenta sine qua non a
managementului de proiect, on-line resource:
http://blog. trai ninguri .ro/managementu I-riscurilorl
13. Ghergut, A., Ceobanu, C., Elaborarea ~imanagementul proiectelor In serviciile
educationale, Ghid practic, Editura Polirom, Ja~i, 2009
14. Gogoa~e D., Manoliu M., Managementul proiectelor de mediu, Editura H.G.A.
Bucure~ti, 2000,
15. Gorghiu, G. VccSSe: Virtual Community Collaborating Space for Science
Education - An European Project Experience under Socrates Comenius 2.1
Action, In: Education 21, Special Number: "Virtual Instruments and Tools in
Gabriel Gorghiu, Laura Monica Gorghiu, Mihail-Florin Stan

Sciences Education - Experiences and Perspectives" Casa C" " -


Coleqia ~tiintele Educatiei, vol. 54, Cluj Napoca, 2009 artll de ~tiinl4, 4 p"unescu M. Grigore, C., Vlad, S., Voica, M., Comenius - Actiunea 2,
3 . F~rmarea' per~onaJului didactic, Ghid de bune practici, Agentia nationala
] 6. Gorghiu, G., Elemente specifce de coordonare In proiect I .
Comenius 2.1. Studiu de caz. Lucrare de disertatie Universit\e eVducat~onale Socrates, 2002, '" _. .
Targovi~te, 2006 ' , a ea alahla din 3.5 P 0,PO ., Managementul proiectelor, Curs, Unlversltatea
. Tehmca d1l1 ClUJ
Napoca, on-line resource: http://www.ael.utcluJ.~o. .
] 7. Gorghiu, L. M., Aspecte privind elaborarea proiecteJor ed t'
36. Postavaru, N., Managementul proiectelor, Edltura Matnx Rom, Bucure~tJ,
cooperare europeana " pentru formarea personalului didactic Stucatlonale
d' de
L ucrare d e d·Isertatle,
. U"n1Verslta~ea Valahla'. dm Targovi~te, 2006 U IU de caz.
A •
2002 .. . _ A R
] 8. Grosu, D., Managementul prOiectelor educationale, In: Istrat I (
3.7 R-au, F ., Balanced Scorecard , In: Ghid de teone ~I practlca Il1 esurse umane,
http://www.rautlorin.ro/balanced-scoreca.rd. _
CO ord.),
A

Comunitati In mi~care. Programe ~i interventi i sociale Ed't'


Bucure~ti, 2004. " Iura Agata, 38. Scarlat, c., Galoiu, H., Manual de Il1strUlre avansata m managementul
19. Hollanders, H., van Cruysen A. Rethinking the Europe T . proiectelor (PCM), Bucure~ti, 2002 . . ._
' , an nnovatlon 39. Stoica, L. G., Accesul la educatia continua, factor generator de fl10vatle soclala,
Scoreboard - a new methodology for 2008-20] 0 2008 http.l!www'
• , , .1, .promno- Revista Calitatea Vietii, vol. XX, nr. 1-2,2009 ... A • A

ew·ope.eu/extranet/admin/uploade~ _ documentslEIS _ 2008 _Methodology _ Report.pdf


40. Stoica, L. G., Politica educationala ca sursa a dezvoltanl soclale._ Romallla 111
20. Isoc, D., Managementul
R·Isopnnt,
. CI'uJ Napoca, 2007
prolectelor de cercetare
"
Ghid practl'c Ed't
Iura context european, In: Zamfir C. ~i Stoica L. (coord.),
dezvoltarea sociala, Ia~i, Editura Polirom, 2006 ..
° noua provocare:
"
21. Istrate, .0., Educatia la distanta. Proiectarea materialelor, Editura Agat
Boto~anl, 2000 a, 41. Toma, D., Management de proiect, Universitatea de ~~Imt.e Agronor~lc_e JI
Medicina Veterinara, Facultatea de Management, Ingmene Economlca 111
22. Kaplan, R. S., Norton D. P., The Balanced Scorecard - Measures that Drive
Agricultura ~i Dezvoltare Rural ii, Bucure~ti, on-line resource:
Performance. Harvard Business Review on Measuring Corporate Performance
Harvard Business School Press ] 998 ' http://www.managusamv.ro/fisiere/fileIMANA~E~N~:020~ROIEC~. pd~ _ ..
42. Tripon, A., Managementul inoviirii. Sinteze ~I apIJcatlf, Edltura Umversltatll
23. Kaplan, R. S., Norton D. P.,' Using the Balanced Scorecard as a Strategic
Petru Maior, Tg. Mure~, 2002 .
Management Tool. Harvard Business Review on Measuring Corporate
43. Vasilescu, I., Managementul proiectelor, Editura EfiCon Press, Bucure~tl, 2004
Performance, Harvard Business School Press, ] 998
44. ***, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK®
24. Kerzner, H., Project Management: A Systems Approach to Planning,
Scheduling, and Controlling, 10th Edition, Wiley, 2009 Guide), First Edition, Project Management Institute, 1996
45. ***, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK®
25. Kilpatrick, W. R., The project method, In: Teachers College Record, 19, 1918
26. Lock, D., Management de proiect, Editura Codecs, Bucure~ti, 2000 Guide), Third Edition, Project Management Institute, 2004 .
46. ***, Agenda 2000, Volume I - Communication: For a Stronger and WIder
27. Marcu, v., Ortan, F., Chira, c., Ghid practic: Managementul proiectelor de
Union, DOC/97/6, Strasbourg, 1997,
cooperare europeana Socrates - Comenius Editura Universitatii din Oradea 2004
28. Marian, L., Managementul proiectelor.' Proiecte antrepre~oriale ~i pla~uri de http://uniuneaeuropeana.ilive.ro/images/documente/1997 _ Ag:nda _2000. pdf
afaceri, Editura Efi-Rom, Targu Mure~, 2007 47. ***, CNIPMMR - Departamentul Proiecte, http://www.smeproJects.ro~ndex.php
29. Mocanu, M., Schuster, c., Managementul proiectelor, Editura All Beck, 48. ***, CompTTA Project+ Certification - CompTIA ProJect+ (2003
Bucure~ti, 2004 Objectives): CompTIA Student Press Edition, Project Management Partners,
30. Nicolescu, 0. (coord.), Strategii manageriale de firma, Editura Economica, 2006, http://www.comptia.orglcertifications/listed/project.aspx
Bucure~ti, 1996 49. ***, Decision no. 1720/2006IEC of the European Parliament and of the
31. Nistoran D., Manoliu M. Managementul proiectelor de mediu, Bucure~ti, on- Council of IS November 2006 establishing an action programme in the field of
line resource: http://www.hydrop.pub.ro/mediu.htm lifelong learning, Official Journal of the European Union, 24.11.2006,
32. Nitu, T., Scorecards - sau traducerea strategiei In actiune, Market Watch, nr. http://eur-Iex.europa.eu/LexUriServlLexUriServ.do ?uri=OJ :L:2006
98, septembrie 2007 :327:0045:0068:en:PDF ..
33. Ortan, F., Chira, C., indrumator metodic pentru managementul proiectelor 50. ***, Dimensiunea europeanii a educatiei, Ministerul Educatiei ~i Cercetiirll,
educationale europene, Editura Universitatii, din Oradea , 2006 Directia Integrare Europeanii, , Nr. 1(4),2005
Gabriel Gorghiu, Laura Monica Gorghiu, Mihail-Florin Stan

51. ***, Education and Training 2010, Main policy initiatives a d ~ http://ec.europa.eu/education/llp/doc/caI109/pm: 1-:~o.pd~ . .
education and training since the year 2000 European Comm' ~ outputs In 67. ***, Programul de invatare ~e t~t p.arcursul VIetH, Ghldul candldatulUt 2009,
2008 , h ttp../'1lec.europa.euleducatlOn/pohcles/20
'" '
10/doc/compendium05
ISslon, Brussel
d s, Partea a II-a: Sub-programe ~I acpum,
52 . *** , Ed ucatlOn, . A u d'IOvlsual
. & Culture, Socrates programme T- en.p f . http://ec.europa.eu/educationll1p/doc(ca~ 109/part2 /?pdf. ,
Cooperation Projects, Administrative And Financial H' rdabnsnkatJonal 68. ***, Programul e-Twi~in.g / eTwmnmg Roman!a ~ Partenenate ~colare m
··
B ene fiIClanes, an 00 for
Selection 2006 Brussel Europa, http://www.etwtnnmg.net, http://www.etWtnlUng.ro
. '
h ttp: // eacea.ec.europa.eulstatlc/enlBots/documents/tcp2006/ s, 2006
AnxIV H db ' 69. ***, Programul Euroscola, ...
_TCP _2006_EN.pdf - an ook http://www.europarl.ro/view/ro/competltll/euroscola.htm I
53. ***, Europass - Promoting Transparency of Qualifications in Europe 70. ***, Programul Operational Sectorial Dezvo.ltarea Resurselor Umane,
http://europass.cedefop.europa.eul ' POSD RU, http://www.fonduri-structurale.ro/Detallu.aspx?t=resurseumane
54. ***, European Commission, Education and Culture Disseminatl' 71. ***, Programul Pestalozzi, .
"
E xp IoltatlOn 0 f Results, ' on and
http://www.coe. int/t/dg4/education/pestalozzl/default_ en.asp ..
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/indexen.htm I 72. ***, Progress towards the Lisbon Objectives in Education and Tramtng,
55 . *** , E uropean Innova
. t'Ion score b oar d 200 7, comparative analysis
- of innovation European Commission Report, 2005,
performance, . PRO INNO Europe paper, no. 6, 2008, http://www.proinno- http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/r 1200.1.htm
:,:~pe.euladmll1/uploaded _ documentslEmopean _I~novation_ Scoreboard _ 2007.pdf 73. ***, Project - Wikipedia, the free encyclopedia,
56. , European Schoolnet Transforming Education in Europe http://en.wikipedia.org/wikilProject . .
http://www.eun.org/ ' 74. ***, Project Cycle Management Guidelines, European CommissIon,
57. ***, G.hid Explicativ - ~onduri structurale, fonduri europene, dezvoltare rurala, EuropeAid Cooperation Office, Br.ussel.s, 200~, .
fondun nerambursabile, finantare europeana, fonduri agricultura, http:// ec. europa. eu/ europeai d/mu Itl med la/pU b IIcatl ons/ documents/tool s/ europe
http://www .fond uri -finantari. eu/ arti co 1/gh id-exp Iicati v aid adm pcm_guidelines_2004_en.pdf
58. :::' http:/~www.offshoregridsolutions.c?m/images/proJect_ management.jpg 75. **~ Pro~ct Management Process, Ten Step Romania,
59. , ~a~mg a European Area of Lifelong Learnmg a Reality, European http://www.tenstep.ro/MetodologiileTenStep/ProjectManag~mentPr?cess.aspx
CommissIOn, COM(200 I) 678 final, 2001, 76. ***, Putting knowledge into practice: A broad-based mnovatlOn strategy for
http://www.bologna-ber!i02003.de/pdf/Mittei IungEng. pdf the EU, European Commission, Brussels, 2006, http://eur-
60. ***, Managementul ciclului de proiect - manual, Editura Blueprint lex.europa.eulLexU riServ/site/en/com/2006/com2006 _ 0502enO 1.pdf .
International, Bucure~ti, 2003 77. ***, Recommendation of the European Parliament and of the Councl.1 of 18
61. ***, Manual de Managementul Proiectelor, Guvernul Romaniei, December 2006 on Transnational Mobility within the Commumty for
Departamentul pentru Integrare Europeana, 1998 Education and Training Purposes: European Quality Charter for Mobility
62. ***, Ministerul Educatiei ~i Cercetarii, Consiliul National pentru Curriculum, (2006/961/EC) http://eur-I ex.europa.eulLex U ri Serv/si te/en/oj/2006/1_3 94/
Programe ~colare pentru ciclul superior al liceului - Fizica, Bucure~ti, 2006 1_39420061230en00050009.pdf .
63. ***, Planul National de Cercetare, Dezvoltare ~i Inovare 2007-2013, Guvernul 78. ***, Recommendation of The European Parliament and of the CouncIl of 18
Romaniei, Ministerul Educatiei ~i Cercetarii, Autoritatea Nationala pentru December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC),
Cercetare ~tiintifica, http://www.mct.ro/img/files up/l188313421 PN2%20ro.pdf Official Journal of the European Union, 30.12.2006, http://eur-
64. ***, Programul de Invatare pe tot Parcursul VTetii, Agentia Narionala pentru lex.europa.euILexUriServ/site/en/0j/2006/1_394/1_39420061230enOO 1000 18.pdf
Programe Comunitare in Domeniul Educatiei ~i Formarii Profesionale 79. ***, Socrates Programme, Guidelines for Applicants, 2000,
(ANPCDEFP), http://www.anpcdefp.ro/ http://www.socrates.ro/programe/socrates/comenius/ gui de _ enpdf .
65. ***, Programul de Invatare pe tot Parcursul Vietii, Apel general pentru 80. ***, VccSSe - Virtual Community Collaborating Space for SCience EducatIOn,
propuneri 2008-2010 Partea 1 Prioritati strategice http://www.vccsse.ssai.valahia.ro/
http:// ec. europa. eu/ ~ducati on/programmes/II p/ call 0 8/pri 01'_1'0.pdt-
66. ***, Programul de Invatare pe tot Parcursul Vierii, Ghidul candidatului 2009,
Partea I: Dispozitii generale,