Sunteți pe pagina 1din 1

PROCEDURA P-02 MODUL DE ÎNTOCMIRE A REGISTRULUI-INVENTAR (Cod 14-1-2)

SCOP:
Înscrierea, într-o formă recapitulativă, a elementelor inventariate după natura lor, suficient de detaliate
pentru a putea justifica conţinutul fiecărui post al bilanţului., potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr.
82/1991, republicată şi OMFP nr. 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile, modificat.

PREMISE:
Este un document contabil obligatoriu de înregistrare a rezultatelor inventarierii elementelor de activ şi de
pasiv, potrivit legii.

PROCEDURĂ:
1. Întocmeşte Registrul-inventar într-un singur
exemplar, cel puţin o dată pe an pe parcursul
funcţionării unităţii, precum şi în alte situaţii
prevăzute de lege, fără ştersături şi fără spaţii libere,
pe baza inventarierii faptice a fiecărui cont de activ
şi de pasiv.
2. Înscrie elementele de activ şi de pasiv pe baza
listelor de inventariere sau a altor documente care
justifică conţinutul acestora, grupate după natura lor,
conform posturilor din bilanţ.
3. În cazul în care inventarierea are loc pe parcursul
anului, înregistrează soldurile existente la data
inventarierii, la care adaugă rulajele intrărilor şi
Personalul Serviciului Financiar
scade rulajele ieşirilor de la data inventarierii până la
data încheierii exerciţiului financiar.
4. Actualizează datele rezultate din inventariere astfel
încât, la sfârşitul exerciţiului financiar, să fie
reflectată situaţia reală a elementelor de activ şi de
pasiv.
5. Semnează pentru datele înscrise în registru.
6. Numerotează paginile pe măsura completării lor în
ordine crescătoare, iar volumele le numerotează în
ordinea completării lor.
7. Şnuruie, parafează şi înaintează Compartimentului
Secretariat spre înregistrare în evidenţa unităţii
Registrul-inventar.
Contabilul Şef 8. Verifică datele înscrise în registru.
Personalul Compartimentului
9. Atribuie număr de înregistrare Registrului-inventar.
Secretariat

1
Gaeşti, str. Dumbravei nr.2, jud. Dâmboviţa
Tel./fax 0245.710.254 / 0245.710.221, e-mail: crgaesti@dgp.ro

S-ar putea să vă placă și