Sunteți pe pagina 1din 32

Aprobată

prin Hotărîrea Guvernului


nr._ din ”_”______2008

Reglementarea tehnică
“LAPTE ŞI PRODUSE LACTATE”

Reglementare tehnică „Lapte şi produse lactate” creează cadrul necesar


aplicării Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007
de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii
specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP),
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 299, 16.11.2007, p. 1–149,
documentelor normative ale Comisiei Codex Alimentarius, CODEX STAN GENERAL
206-1999 privind utilizarea termenilor privind produsele lactate, CODEX STAN 243-
2003 privind laptele fermentat, CODEX STAN A-9-1976, Rev. 1-2003 privind
smîntîna dulce şi smăntîna dulce preparată, CODEX STAN A-1-1971, Rev.1-1999,
Amd. în 2003 şi 2006 privind untul, CODEX STAN GENERAL A-6-1978, Rev.1-1999,
Amd. 2006 privind brînză, CODEX STAN 221-2001 privind brînză nematurată,
inclusiv brînză proaspătă, CODEX STAN A-4-1971, Rev.1-1999 privind laptele
concentrat cu zahăr, CODEX STAN 207-1999 privind laptele praf şi smîntînă dulce
praf şi CODEX STAN 289-1995/A-15-1995, Rev. 1-2003, Amd. 2006 privind zerul
praf.

I. Domeniul de aplicare

1. Reglementarea tehnică „Lapte şi produse lactate” (în continuare – Reglementare


tehnică) stabileşte cerinţe esenţiale de calitate, ambalare, etichetare, transportare şi
depozitare pentru laptele de consum şi produsele lactate (în continuare – Produse),
provenite atît din producţia internă, cît şi din import.

2. Cerinţele prezentei Reglementări tehnice nu se aplică Produselor fabricate în


gospodării individuale pentru consum propriu şi nici produselor care sînt în tranzit sau
care sînt depozitate temporar ca bunuri ce tranzitează ţara.

3. Sub incidenţa prezentei Reglementări tehnice cad grupele de produse conform


tabelului nr.1.

Tabelul nr. 1
Poziţia tarifară Denumirea produselor (grupei de produse)
0401 Lapte şi smîntînă, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alţi
îndulcitori (edulcoranţi)
0402 Lapte şi smîntînă din lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr
sau alţi îndulcitori (edulcoranţi)
Din 0403 Lapte acru şi smîntînă, iaurt, chefir şi alte sorturi de lapte şi

1
smîntînă fermentate sau acidulate, chiar concentrate, chiar cu
adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi), sau aromatizate,
sau cu adaos de fructe, nuci sau cacao
Zer, chiar concentrat sau cu adaos de zahăr ori de alţi îndulcitori
(edulcoranţi); produse din compuşi naturali ai laptelui, chiar cu
0404
adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi), nedenumite şi
necuprinse în altă parte.
Din 0405 Unt
Din 0406 Brînzeturi

II. Terminologie şi definiţiile produsului

4. În sensul prezentei Reglementări tehnice, se definesc termenii şi definiţiile


produsului după cum urmează:
1) lapte – produs de secreţie fiziologică normală a glandelor mamare, obţinut din
mulsul unuia sau mai multor animale, fără orice fel de adaosuri sau extracţii din el,
destinat consumului direct sau prelucrării ulterioare;
2) lapte de consum – lapte normalizat, supus unui tratament termic corespunzător,
ambalat în recipiente de desfacere şi destinat comercializării;
a) lapte integral – lapte tratat termic care, în privinţa conţinutului de grăsimi,
îndeplineşte una din următoarele condiţii:
- lapte integral standardizat – lapte cu un conţinut de grăsimi de cel puţin 3,50
%(m/m). Se poate prevedea o categorie suplimentară de lapte integral cu un conţinut
de grăsimi de minimum 4,00 % (m/m) sau mai mult;
- lapte integral nestandardizat – lapte cu un conţinut de grăsimi care nu a fost
modificat de la stadiul de mulgere, prin adăugarea sau îndepărtarea de grăsimi, prin
amestecarea cu lapte al cărui conţinut de grăsimi naturale a fost modificat. Cu toate
acestea, conţinutul de grăsimi nu poate fi mai mic de 3,50 % (m/m);
b) lapte semidegresat – lapte tratat termic al cărui conţinut de grăsimi a fost redus la
cel puţin 1,50 % (m/m) şi la cel mult 1,80 % (m/m);
c) lapte degresat – lapte fiert al cărui conţinut de grăsimi a fost redus la cel mult 0,50
% (m/m).
3) produs lactat – produs, obţinut prin orice mod de procesare a laptelui, care poate
să conţină aditivi alimentari şi alte ingrediente funcţional necesare pentru procesare,
cu condiţia că aceste substanţe să nu fie utilizate în vederea înlocuirii totale sau
parţiale a vreunui component a laptelui;
4) produs lactat combinat – produs în care laptele, produsele lactate sau părţile
componente ale laptelui prezintă partea esenţială a cantităţii produsului finit, cu
condiţia că părţile componente nelactice nu au destinaţia de înlocuire totală sau
parţială a părţilor componente ale laptelui;
5) produs lactat reconstituit – produs obţinut prin adăugarea apei la forma uscată sau
concentrată a produsului în cantitatea necesară pentru obţinerea consistenţei
corespunzătoare a produsului;
2
6) produs lactat recombinat – produs obţinut prin combinarea grăsimii de lapte şi
laptele uscat degresat în formă conservată cu sau fără adaos de apă pentru obţinerea
compoziţiei corespunzătoare a produsului lactat;
7) lapte fermentat – produs lactat obţinut la fermentarea laptelui care poate fi obţinut
din produse din lapte cu sau fără modificarea compoziţiei în limitele condiţiilor
indicate în Anexa nr. 3 prin acţiunea microorganismelor starter ce conduc la reducerea
pH-ului cu sau fără coagolarea proteinei (precipitarea iso – electrică). Aceste
microorganisme starter trebuie să fie viabile, active şi în cantităţi abundente pînă la
termenul minim de valabilitate a produsului. Dacă acest produs a fost supus
tratamentului termic după fermentare condiţia de viabilitate a microorganismelor nu
se aplică.
Produsele lactate fermentate se caracterizează prin culturile starter specifice aplicate la
fermentarea laptelui după cum urmează:
a) iaurt – culturi simbiotice de Streptococcus thermophilus şi Lactobacillus
delbrueckii subsp. bulgaricus sau culturi de Streptococcus thermophilus şi orice
specie de Lactobacillus;
b) lapte acidofil - culturi Lactobacillus acidophilus;
c) chefir - culturi starter preparate din granule de chefir, constituite din levuri care
fermentează lactoza (Kluyveromyces marxianus) şi care nu fermentează lactoza
(Saccharomyces unisporus, Saccharomyces cerevisiae şi Saccharomyces exiguus) şi
culturi de Lactobacillus kefiri, specii din genul Leuconostoc, Lactococcus şi
Acetobacter, ce se află în relaţii simbiotice specifice;
d) cumîs – culturi Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus şi Kluyveromyces
marxianus;
e) lapte acru – produs lactat, fabricat prin fermentarea laptelui cu culturi starter de
lactococi mezofili;
f) lapte covăsit – produs lactat, fabricat prin fermentarea laptelui înăbuşit cu culturi
starter de Streptococcus thermophilus cu sau fără culturi de Lactobacillus delbrueckii
subsp. bulgaricus.
8) lapte înăbuşit – lapte normalizat sau degresat supus pasteurizării la temeperaturi
de 95°C – 99°C şi menţinut la această temperatură de la 3 pînă la 4 ore;
9) lapte fermentat concentrat – lapte fermentat, conţinutul de proteine a căruia a fost
ridicat în timpul sau după fermentaţie cu cel puţin 5,6%;
10) lapte fermentat cu ingrediente – produs lactat combinat (conform subpunctul 4)
care conţine cel mult 50% (m/m) ingrediente nelactice (îndulcitori, fructe, legume şi
derivatele acestora (sucuri, pulpă, etc), cereale, miere, ciocolată, nuci, cafea,
condimente şi alte ingrediente alimentare naturale permise. Ingredientele nelactice
pot fi introduse înainte sau după fermentare;
11) smîntînă dulce – produs obţinut din lapte sub forma unei emulsii de tip grăsime
în apă, cu un conţinut minim de grăsime lactată de 10 %;
12) smîntînă dulce reconstituită – smîntînă dulce, obţinută prin reconstituirea
produsului lactat cu sau fără adăugarea apei potabile cu aceleaşi caracteristici a
produsului finit definit în subpunctul 11);

3
13) smîntînă dulce recombinată – smîntînă dulce, obţinută prin recombinarea
produselor lactate cu sau fără adăugarea apei potabile şi cu caracteristici a produsului
finit definit în subpunctul 11);
14) smîntînă dulce preparată – produs lactat, obţinut prin normalizarea smîntînii
dulci, smîntînii dulci reconstituite şi/sau smîntînii dulci recombinate de prelucrări şi
procese potrivite pentru obţinerea calităţilor caracteristici, cum este indicat mai jos;
15) smîntînă dulce lichidă preambalată – produs lactat lichid, obţinut prin
prepararea şi ambalarea smîntînii dulci, smîntînii dulci reconstituite şi/sau smîntînii
dulci recombinate pentru consum direct şi/sau folosirea directă;
16) smîntînă dulce ambalată sub presiune – smîntînă dulce lichidă, smîntînă dulce
reconstituită şi/sau smîntînă dulce recombinată, care este ambalată cu gaz în container
cu presiune şi care devine bătută la extragerea din container;
17) frişcă – smîntînă dulce lichidă, smîntînă dulce reconstituită şi/sau smîntînă dulce
recombinată, în care a fost înglobat aer sau gaz inert fără schimbarea emulsiei de tip
grăsime în apă;
18) smîntînă dulce fermentată – produs lactat, obţinut prin fermentarea smîntînii
dulci, smîntînii dulci reconstituite şi/sau smîntînii dulci recombinate cu acţiunea
microorganismelor respective, care duc la scăderea pH cu sau fără coagulare.
Conţinutul microorganismelor specifice este indicat pe ambalaj în mod direct sau
indirect sau în alt loc corespunzător cerinţelor de vînzare, trebuie să fie vii, active şi
abundente în produs pînă la dată minimală a termenului de valabilitate. În cazul cînd
produsul a fost supus tratamentului termic după fermentare, cerinţe despre viabilitatea
microorganismelor nu se aplică;
19) smîntînă dulce acidifiată – produs lactat, obţinut prin acidifierea smîntînii dulci,
smîntînii dulci reconstituite şi/sau smîntînii dulci recombinate cu acţiunea acizilor
şi/sau regulatoarelor de aciditate pentru obţinerea scăderii pH-ului cu sau fără
coagulare;
20) unt – produs gras obţinut exclusiv din lapte şi/sau produse obţinute din lapte, în
general, în formă de emulsie de tip apă – în – grăsime;
21) unt topit – produs fabricat prin tratamentul termic al untului, în rezultatul căruia
are loc eliminarea totală a plasmei şi are proprietăţi organoleptice specifice;
22) brînzeturi – produse maturate sau nematurate, moi, semitari, tari sau extra tari,
care pot fi acoperite şi în care conţinutul de proteină/cazeină nu depăşeşte conţinutul
acestuia în lapte obţinute prin modurile următoare:
a) coagularea completă sau parţială a proteinelor din lapte, lapte smîntînit sau parţial
smîntînit, smîntîna dulce, zer, zară sau orice combinare a acestora, cu acţiunea
enzimelor sau altor agenţi de coagulare, şi înlăturarea parţială a zerului, respectînd
principiile de concentraţie a proteinelor lactice (în particular cantitatea de cazeina) şi
prin urmare conţinutul de proteină în brînzeturi va fi considerabil mai ridicat decît
conţinutul proteinei în materiile lactate prime din care au fost preparate brînzeturile;
b) pelucrarea tehnică, care include coagularea proteinei laptelui şi/sau produselor
obţinute din lapte, care conferă produsului final caracteristicile organoleptice, fizice şi
chimice asemănătoare produsului reglementat în subpunctul a);
23) brînzeturi maturate – brînzeturile, care nu sunt gata pentru consumul imediat
după fabricare şi care trebuie să fie păstrate un anumit timp, la aşa temperatură şi în
4
aşa condiţii ca în rezultat să obţinem schimbările biochimice şi fizice caracteristice
pentru brînza dată;
24) brînzeturi cu mucegai maturate – brînza maturată, în care maturarea se termină
la dezvoltarea mucegaiurilor caracteristice în interiorul produsului şi/sau la suprafaţa
lui;
25) brînzeturi nematurate, inclusiv brînza proaspătă – brînzeturi, care sînt gata
pentru consum după fabricare;
26) brînzeturi tari şi semitari – brînzeturi ce se caracterizează printr-o formă bine
determinată corespunzătoare fiecărui sortiment, cu pasta omogenă şi elastică, cu
ochiuri de fermentare de diferite dimensiuni şi repartizate în funcţie de sortiment,
coajă tare şi elastică, acoperită cu un strat subţire de parafină;
27) brînzeturi moi – brînzeturi cu pasta bine legată, la unele sortimente cu goluri de
fermentaţie, cu coaja moale sau fără coajă;
28) brînzeturi în sărămură – brînzeturi cu cheag care se maturizează şi se păstrează
în sărămură;
29) brînzeturi topite – brînzeturi, la fabricarea cărora se folosesc toate tipurile de
brînzeturi care se prelucrează mecanic sub temperaturi înalte în prezenţa sărurilor de
topire sau agenţilor de structurare pentru obţinerea unei mase omogene de brînză cu
sau fără introducerea substanţelor gustative;
30) lapte concentrat cu zahăr – produs lactat care poate fi obţinut prin înlăturarea
parţială a apei din lapte cu adăugarea zahărului sau prin orice alt proces care conduce
la obţinerea aceleiaşi compoziţii şi caracteristici a produsului. Cantitatea de grăsime şi
proteine din lapte poate fi normalizată;
31) produse lactate concentrate sterilizate - produse fabricate din lapte integral,
lapte degresat, zară, zer cu concentrate sau din smântînă dulce fără concentrate,
porţionate în ambalaje şi sterilizate;
32) produse lactate concentrate cu zahăr - produse obţinute din lapte integral, lapte
degresat, zară, zer sau lapte şi adaos de smîntînă dulce prin evaporarea din materia
primă a unei părţi de apă şi conservarea produselor cu zahăr;
33) produse lactate praf - produse sub formă de praf obţinute din lapte integral, lapte
degresat, smîntînă dulce, zară, zer normalizatе, pasteurizate, concentrate şi uscate în
instalaţii speciale;
34) lapte praf şi smîntînă dulce praf – produse lactate care se obţin prin înlăturarea
parţială a apei din lapte sau smîntîna dulce. Cantitatea de grăsime şi/sau proteine din
lapte sau smîntînă dulce poate fi normalizat, pentru a corespunde cerinţelor
compoziţionale;
35) zer – produs lactat lichid obţinut în timpul fabricării brînzei, cazeinei sau
produselor asemănătoare prin separare din brînză proaspătă după coagulare a laptelui
şi/sau produselor lactate. Coagularea laptelui se efectuează în general cu acţiunea
enzimelor coagulante;
36) zer praf – produs lactat obţinut prin uscarea zerului sau zerului acid;
37) zer acid – produs lactat lichid obţinut în timpul fabricării brînzei, cazeinei sau
produselor asemănătoare prin separare din brînza proaspătă după coagulare a laptelui
şi/sau produselor lactate. Coagularea laptelui se efectuează în general prin acidifierea;

5
38) îngheţată – produs lactat, compoziţia căruia poate include toate ingredientele
alimentare autorizate şi toţi aditivii alimentari autorizaţi, cu textura tare sau moale
care se obţine prin procesul de freezerare şi care se depozitează, se transportează, se
livrează, se consumă în stare congelată;
39) îngheţată de lapte – îngheţată (produs lactat sau produs lactat combinat) în care
cantitatea de grăsime constituie maximum 7,50%;
40) îngheţată de frişcă – îngheţată (produs lactat sau produs lactat combinat) în care
cantitatea de grăsime constituie minimum 8% şi maximum 11,50%;
41) îngheţată plombir - îngheţată (produs lactat sau produs lactat combinat) în care
cantitatea de grăsime constituie minimum 12% şi maximum 20%;
42) m/m – masa produsului.

III. Cerinţe generale

5. La plasarea pe piaţă Produsele trebuie să respecte cerinţele prezentei Reglementări


tehnice, prevederile Legii nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare,
Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor, Legii nr. 186-
XV din 24 aprilie 2003 cu privire la evaluarea conformităţii produselor.

6. Calitatea produselor lactate trebuie obţinută şi monitorizată prin sisteme de


management al calităţii producţiei ISO 9001:2000 şi sistemelor de reglare a
inofensivităţii producţiei în industria alimentară (HACCP) ISO 22000:2005.

7. Originea laptelui şi a produselor lactate trebuie să fie precizată, în cazul în care nu


provine de la speciile de bovine.

8. Producătorii trebuie să asigure menţinerea înregistrărilor timp de 3 ani, ce permit


trasabilitatea pentru identificarea materiei prime utilizate, metodelor şi condiţiilor de
producţie, loturilor şi tipurilor de produse, şi, la cererea organelor de control - să ofere
dovezi documentare ale respectării cerinţelor prescrise de prezenta Reglementare
tehnică.

9. Amplasarea, construcţia şi reamenajarea clădirilor şi anexelor unităţilor de fabricare


a produselor lactate trebuie efectuate în conformitate cu Norma sanitar-veterinară
privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi introducerea pe piaţă a laptelui crud
şi a laptelui tratat termic şi a produselor pe baza de lapte nr. 173 din 14 iulie 2006.

10. Întreprinderile de producere a Produselor trebuie să dispună de spaţii de depozitare


separată a materiilor prime şi produselor finite, care să comunice direct cu sălile de
producţie, în flux tehnologic continuu, cu trasee scurte.

11. Echipamentul tehnologic şi recipientele care vin în contact cu materiile prime şi


produsele finite trebuie să fie confecţionate din materiale, care nu posedă efecte
toxice, conforme cerinţelor stabilite de Organul central de specialitate al administraţiei
publice în domeniul ocrotirii sănătăţii.

6
12. Activităţile desfăşurate în cadrul întreprinderilor de fabricare a Produsului nu
trebuie să conducă la poluarea mediului înconjurător.

13. Personalul din unităţile de fabricare a produselor lactate, care vin în contact direct
cu produsele fabricate trebuie să respecte regulile stabilite de Organul central de
specialitate al administraţiei publice în domeniul ocrotirii sănătăţii.

14. Materia primă şi materialele utilizate la fabricarea produselor trebuie să fie


achiziţionate în baza documentelor în formă scrisă ce confirmă originea, calitatea şi
siguranţa lor.

15. Materia primă (lapte natural, smîntînă dulce naturală, unt, grăsimi) şi
semipreparatele folosite la fabricarea produselor lactate trebuie să fie păstrate la
temperatura de (4±2)°C.

16. Laptele utilizat la fabricarea produselor lactate trebuie să fie în conformitate cu


Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi
introducerea pe piaţă a laptelui crud şi a laptelui tratat termic şi a produselor pe baza
de lapte nr. 173 din 14 iulie 2006.

17. Apa potabilă utilizată la fabricarea produselor lactate trebuie să corespundă


cerinţelor stipulate în Hotărîrea Guvernului nr. 934 din 15 august 2007 cu privire la
instituirea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de Stat al apelor minerale
naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate”.

18. Utilizarea aditivilor la fabricarea produselor lactate se admite numai cu


respectarea cerinţelor stabilite de Organul administraţiei publice centrale în domeniul
ocrotirii sănătăţii.

19. Indicii organoleptici şi fizico–chimici ai Produsului specifice fiecărui sortiment


trebuie să corespundă indicilor prezentaţi în Anexele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

20. Indicii microbiologici, conţinutul de elemente toxice, conţinutul de micotoxine şi


pesticide ai Produselor trebuie să corespundă valorilor stabilite de Organul central de
specialitate al administraţiei publice în domeniul ocrotirii sănătăţii.

21. Pentru verificarea cerinţelor esenţiale şi minime de calitate a produselor, mostrele


prelevate sînt supuse încercărilor conform regulilor şi metodelor stabilite în
standardele naţionale voluntare.

IV. Cerinţe de comercializare

22. Produsele se ambalează în ambalaje de desfacere şi de transport.

7
23. Ambalajul de desfacere, materialele de ambalaj şi modul de ambalare trebuie să
asigure menţinerea calităţii şi siguranţa produselor lactate în timpul depozitării,
transportării şi comercializării.

24. Ambalajele de transport trebuie să asigure integritatea produsului, să fie curate,


uscate, în stare bună, neinfectate şi fără miros străin. Se admite utilizarea ambalajelor
din lăzi din lemn, cutii de carton sau mucava.

25. Etichetarea Produselor trebuie să fie în conformitate cu prevederile Hotărîrii


Guvernului nr. 996 din 20 august 2003 despre aprobarea Normelor privind etichetarea
produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj,
Legii nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare şi Legii nr. 105-XV
din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor.

26. Transportarea Produselor trebuie efectuată numai cu mijloace autorizate sanitar de


către Organul central în domeniul ocrotirii sănătăţii, care să asigure pe toată perioada
transportării păstrarea nemodificată a caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizico-
chimice, microbiologice, precum şi protecţia împotriva prafului, dăunătorilor şi altor
posibilităţi de alterare şi contaminare.

27. Produsele trebuie să fie depozitate doar în încăperi curate, dezinfectate, deratizate,
bine aerisite, fără miros străin, în conformitate cu cerinţele stabilite de Organul central
de specialitate al administraţiei publice în domeniul ocrotirii sănătăţii.

28. Durata depozitării produselor lactate şi termenul de valabilitate se stabilesc de


producător în conformitate cu normele şi cerinţele aprobate de Organul central de
specialitate al administraţiei publice în domeniul ocrotirii sănătăţii.

29. Nu se admite transportarea şi depozitarea Produselor împreună cu produse


nealimentare sau produse cu miros specific.

V. Cerinţe pentru lapte fermentat

30. Materia primă pentru producerea laptelui fermentat trebuie să constituie lapte
şi/sau produse obţinute din lapte şi apă potabilă pentru reconstituire sau recombinare.

31. Ingrediente permise la producerea laptelui fermentat:


1) culturi starter de microorganisme inofensive;
2) clorura de natriu;
3) ingrediente de origine nelactată, menţionate în punctul 4, subpunctul 7);
4) gelatină şi amidon în:
a) lapte fermentat, prelucrat termic după fermentare;
b) lapte fermentat cu ingrediente;

8
c) lapte fermentat simplu.

Ingredientele trebuie adăugate în cantităţi funcţional necesare, conform Bunelor


Practici de Producţie, privind folosirea a stabilizatorilor/agenţilor de îngroşare
autorizaţi.

32. Zerul, obţinut după fermentare, nu se admite pentru fabricarea laptelui fermentat,
cu excepţie laptelui fermentat concentrat.

33. La etichetarea laptelui fermentat denumirea trebuie să fie:


1) „Lapte fermentat”, această denumire poate fi înlocuită cu: „lapte acru”, „lapte
covăsit”, „iaurt”, „lapte acidofil”, „chefir”, „cumîs”, cu condiţia că produsul
corespunde principiilor specifice, menţionate în punctul 4, subpunctul 7);
2) produsele obţinute din lapte fermentat tratate termic după fermentare trebuie să fie
denumite „Lapte fermentat” (lapte acru, lapte covăsit, iaurt, lapte acidofil, chefir,
cumîs) tratat termic”;
3) denumirea „Lapte fermentat cu ingrediente trebuie să includă denumirea substanţei
aromatice de bază sau a produselor aromatice adăugate;
4) laptele fermentat, la care au fost adăugaţi îndulcitori carbohidraţi, poate fi denumit
ca „Lapte fermentat dulce”. În cazul adăugării parţiale sau înlocuirii complete a
zahărului cu îndulcitorul nealimentar, trebuie să fie indicat „îndulcit cu _____” sau
„cu zahăr şi îndulcit cu______” lîngă denumirea produsului, în loc de spaţiu liber se
indică denumirea îndulcitorului artificial.

34. Cantitatea de grăsime lactată trebuie să fie declarată consumatorului în procente de


masă sau volum, sau în grame la o porţiune cu condiţia că cantitatea porţiunilor este
stabilită.

VI. Cerinţe pentru brînzeturi

35. Materia primă pentru producerea brînzeturilor trebuie să constituie lapte şi/sau
produse obţinute din lapte.

36. Ingrediente permise la producerea brînzeturilor:


1) culturile starter de microorganisme lactice şi/sau producătoare de gust şi aroma şi
alte culturi de microorganisme inofensive;
2) enzimele inofensive potrivite;
3) clorura de natriu;
4) apă potabilă.

37. La etichetarea brînzeturilor în denumirea produsului trebuie să fie inclus cuvîntul


„brînză” şi poate să fie însoţit cu termini de descriere, după cum urmează:

În conformitate cu tăria În conformitate cu


Bază lactată degresată, % Denumirea principiile de maturare
9
< 50 Extra tare Maturată
49 – 56 Tare Maturată cu mucegai
54 – 69 Tare/semitare Nematurată/proaspătă
> 67 Moale În sărămură

38. Bază lactată degresată se egalează cu procentul umidităţii în baza degresată:


Cantitatea umidităţii în brînză
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ x 100
Greutatea totală a brînzei – Greutatea grăsimii în brînză

39. Cantitatea de grăsime lactată trebuie să fie declarată consumatorului final sau în
procente de masă, sau în procente de grăsime în substanţa uscată, sau în grame la o
porţiune cu condiţia că cantitatea porţiunilor este stabilită.

40. În plus pot fi folosiţi următorii termeni, după cum urmează:

Foarte gras (dacă cantitatea de grăsimi în substanţa uscată este mai mare
sau egală cu 60%)
Gras (dacă cantitatea de grăsimi în substanţa uscată este mai mare
sau egală cu 45% şi mai mică sau egală cu 60%)
Semigras (dacă cantitatea de grăsimi în substanţa uscată este mai mare
sau egală cu 25% şi mai mică de 45%)
Parţial smîntînit (dacă cantitatea de grăsimi în substanţa uscată este mai mare
sau egală cu 10% şi mai mică de 25%)
Smîntînit (dacă cantitatea de grăsimi în substanţa uscată este mai mică de
10%).

41. Pentru brînzeturi tari pe fiecare bucată de brînză se indică data fabricării (ziua,
luna) şi numărul şarjei. Marcajul se efectuează prin presarea în pasta brînzei a cifrelor
din cazeină sau din masă plastică ori prin imprimarea cifrelor metalice, conform
normelor stabilite de Organul central de specialitate al administraţiei publice în
domeniul ocrotirii sănătăţii.

VII. Cerinţe pentru brînză nematurată, inclusiv brînză proaspătă

42. Materia primă pentru producerea brînzei nematurate inclusiv brînzei proaspete
trebuie să constituie lapte şi/sau produse obţinute din lapte.

43. Ingrediente permise pentru brînză nematurată, inclusiv brînză proaspătă:


1) culturi starter de microorganisme lactice şi/sau producătoare de gust şi aroma şi
alte culturi de microorganisme inofensive;
2) enzime coagulante naturale sau alte enzime inofensive potrivite;
3) clorura de natriu;
4) apă potabilă;

10
5) gelatină şi amidon: pot fi utilizate ca stabilizatoare, cu condiţia că ele sînt
adăugate numai în cantităţi funcţional necesare, conform Bunelor Practici de
Producţie, privind orice folosire a stabilizatorilor/agenţilor de îngroşare
autorizate.
6) oţet;
7) făină de orez, de cereale şi de cartofi: pot fi utilizaţi ca agenţi antiaglomeranţi
numai pentru prelucrarea suprafeţei bucăţilor feliate sau tăiate în bucăţi mici, cu
condiţia că ele sînt adăugate numai în cantităţi funcţional necesare, conform
Bunelor Practici de Producţie, privind orice folosire a stabilizatorilor/agenţilor
de îngroşare autorizate.

44. Denumirea produsului trebuie să fie „brînză nematurată” sau „brînză proaspătă”.
Însă, cuvîntele „brînză nematurată” sau „brînză proaspătă” pot să fie omise în
denumirea diverselor brînzeturi din varietatea denumirilor specificate autorizate în
Republica Moldova sau în ţările unde se vinde produsul, cu condiţia că omiterea nu va
provoca impresii greşite referitor la caracterul produsului.

45. Cantitatea de grăsime lactată trebuie să fie declarată consumatorului final sau în
procente de masă, sau în procente de grăsime în substanţa uscată, sau în grame la o
porţiune cu condiţia că cantitatea porţiunilor este stabilită.

VIII. Cerinţe pentru smîntînă dulce preparată şi smîntînă dulce fermentată

46. Materia primă pentru producere trebuie să constituie:


1) lapte, care a fost supus tratamentului mecanic sau fizic înainte de prelucrarea
smîntînii dulci;
2) unt, produse din grăsime lactată, lapte praf, smîntînă dulce praf şi apă potabilă –
pentru smîntînă dulce fabricată prin proces de reconstituire sau recombinare;
3) zară, care poate fi concentrată sau uscată – pentru smîntînă.

47. Ingredientele permise pentru produsele în care sînt admişi stabilizatori şi/sau
agenţi de îngroşare:
1) produse obţinute numai din lapte sau zer, care conţin nu mai puţin de 35%
(m/m) proteinelor laptelui de orice fel (inclusiv cazeina, produse proteice din
zer şi concentratele şi amestecul lor) şi din lapte praf. Aceste produse pot fi
folosite şi în calitate de agenţi de îngroşare şi stabilizatoare cu condiţia că ele au
fost adăugate numai în cantităţi funcţional necesare, care nu depăşesc 20 g/kg,
avînd în vedere orice stabilizatori şi agenţi de îngroşare autorizaţi;
2) gelatina şi amidon: aceste substanţe pot fi folosite ca stabilizatori cu condiţia că
ele au fost adăugate numai în cantităţi funcţional necesare, avînd în vedere orice
stabilizatori şi agenţi de îngroşare autorizaţi;
3) culturile starter de microorganisme inofensive;
4) substanţe coagulante inofensive potrivite pentru îmbunătăţirea texturei fără
realizarea coagulării enzimatice şi clorura de natriu - pentru utilizare în smîntînă
dulce şi în smîntînă dulce fermentată.
11
48. La etichetarea smîntînii dulci preparate denumirea trebuie să fie: „smîntînă dulce
preparată” sau „smîntîna dulce”, iar a smîntînii dulci fermentate trebuie să fie:
„smîntînă dulce fermentată” sau „smîntînă”.
Smîntîna dulce fabricată prin reconstituire sau recombinare a ingredientelor
lactate, trebuie să fie marcată ca „Smîntîna dulce recombinată” sau „Smîntîna dulce
reconstituită”.
Denumirea trebuie să fie unită cu indicaţia cantităţii de grăsime în acelaş cîmp
vizual şi însoţită de o descriere clară a tratamentului termic.

49. Cantitatea de grăsime lactată trebuie să fie declarată consumatorului în procente de


masă sau volum, sau în grame la o porţiune cu condiţia că cantitatea porţiunilor este
stabilită.

IX. Cerinţe pentru unt

50. Materia primă pentru producerea untului trebuie să constituie lapte şi/sau produse
obţinute din lapte.

51. Ingrediente permise la fabricarea untului sînt următoarele:


1) clorura de natriu şi sare alimentară;
2) culturi starter de microorganisme acidolactice şi/sau bacterii producătoare de
gust şi aroma;
3) apă potabilă.

52. La etichetare denumirea trebuie să fie „unt” – pentru produsul cu definiţia


conform punctului 4, subpunctul 20, „unt topit” – pentru produsul cu definiţia
conform punctului 4, subpunctul 21.

53. Pe etichetă se indică dacă untul este sărat sau nesărat.

54. Cantitatea de grăsime lactată trebuie să fie declarată consumatorului în procente de


masă, sau în grame la o porţiune cu condiţia că cantitatea porţiunilor este stabilită.

X. Cerinţe pentru lapte concentrat cu zahăr

55. Materia primă pentru laptele concentrat cu zahăr trebuie să constituie: lapte şi
lapte praf, smîntîna dulce şi smîntîna dulce praf, produse din grăsimea lactată.

56. Pentru normalizarea proteinelor lactice sînt permise următoarele produse:


1) retentat lactat – produs obţinut în rezultatul concentrării proteinei lactate prin
ultrafiltrarea laptelui, laptelui parţial smîntînit şi laptelui smîntînit;
2) permeat lactat – produs obţinut în rezultatul extragerii proteinelor şi grăsimii
lactate prin ultrafiltrarea laptelui, laptelui parţial smîntînit şi laptelui smîntînit;
3) lactoza.
12
57. Ingrediente permise la producerea laptelui concentrat cu zahăr sînt:
1) apă potabilă;
2) zahăr;
3) clorura de natriu.
În acest produs în general zahărul trebuie să fie considerat ca zaharoză, dar poate fi
folosit şi amestecul zaharozei cu alte zaharuri în conformitate cu Bunele Practici de
Producţie.

Pentru toate produsele lactate concentrate cu zahăr cantitatea zaharului este limitată de
Bunele Practici de Producţie pînă la nivel minimal, care protejază calitatea produsului,
şi nivel maximal la care poate să apare cristalizarea zaharozei.

58. Pe etichetă denumirea Produsului trebuie să fie indicată în funcţie de materie


primă utilizată:
1) lapte integral concentrat cu zahăr;
2) lapte degresat concentrat cu zahăr;
3) smîntînă dulce concentrată cu zahăr;
4) lapte concentrat cu zahăr şi cacao;
5) lapte concentrat cu zahăr şi cafea naturală;
6) smîntînă dulce concentrată cu zahăr şi cacao;
7) smîntînă dulce concentrată cu zahăr şi cafea naturală.
Lapte parţial degresat concentrat cu zahăr poate fi numit „lapte semi – degresat
concentrat cu zahăr”, dacă cantitatea grăsimii lactate este 4,0 – 4,5% şi cantitatea
minimală a laptelui praf este 28% m/m.

59. Cantitatea de grăsime lactată şi de proteine lactate trebuie să fie declarată


consumatorului în procente de masă sau volum, sau în grame la o porţiune cu condiţia
că cantitatea porţiunilor este stabilită.

XI. Cerinţe pentru lapte praf şi smăntînă dulce praf

60. Materia primă pentru lapte praf şi smîntînă praf trebuie să constituie lapte şi
smîntînă dulce.

61. Pentru normalizarea proteinelor lactice sînt permise următoarele produse:


1) retentat lactat – produs obţinut în rezultatul concentrării proteinei lactate prin
ultrafiltrarea laptelui, laptelui parţial smîntînit şi laptelui smîntînit;
2) permeat lactat – produs obţinut în rezultatul extragerii proteinelor şi grăsimii
lactate prin ultrafiltrarea laptelui, laptelui parţial smîntînit şi laptelui smîntînit;
3) lactoza.

62. Denumirea produsului trebuie să fie: smîntînă dulce praf; lapte integral praf; lapte
parţial degresat praf; lapte degresat praf.

13
Lapte parţial degresat praf poate fi numit „lapte semi – degresat praf”, dacă
cantitatea grăsimii lactate nu depăşeşte 16% m/m dar nu mai mic de 14% m/m.

63. Cantitatea de grăsime lactată şi de proteine lactate trebuie să fie declarată


consumatorului în procente de masă, sau în grame la o porţiune cu condiţia că
cantitatea porţiunilor este stabilită.

XII. Cerinţe pentru zer praf

64. Materia primă pentru zer praf trebuie să constituie zer sau zer acid.

65. Ingrediente permise pentru zer praf sînt lactoza în formă de granule la fabricarea
zerului praf precristalizat.

66. Denumirea produsului trebuie să fie respectiv: zer praf; zer acid praf.
Denumirea zerului praf poate fi însoţit de termenul „dulce” cu condiţia că zerul praf
corespunde următoarelor caracteristici fizico-chimice:
Minimum lactozei 65%
Minimum proteinei 11%
Maximum cenuşei 8,5%
рН (în soluţie de 10%)* >6
* sau aciditatea titrabilă – maximum 0,16% (în recalcul la acid lactic)

XIII. Evaluarea conformităţii

67. Conformitatea Produselor se asigură de către producător, importator.

68. Producătorul, importatorul solicită unui organism de certificare acreditat şi


desemnat pentru activitate în domeniul respectiv efectuarea certificării Produselor.

69. Procedura de certificare se aprobă de către Organismul Naţional de Asigurare a


Conformităţii Produselor, în coordonare cu autoritatea de reglementare în domeniul
produselor alimentare.

70. Certificarea Produselor de import se efectuează în Sistemul Naţional după aceleaşi


reguli ca şi produsele autohtone.

71. Pentru Produsele importate plasate pe piaţă se prezintă, suplimentar la


documentele prevăzute pentru iniţierea procedurii de evaluare a conformităţii,
autorizaţia de import, emisă de autoritatea de reglementare în domeniul produselor
alimentare, în baza examinării condiţiilor de producere, depozitare, transportare,
comercializare etc.
14
72. În contextul evaluării Produselor, pentru verificarea menţinerii conformităţii cu
cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică, mostrele prelevate sînt supuse
încercărilor conform regulilor şi metodelor aprobate în modul stabilit sau avînd
echivalent.

73. În cazul în care Produsele nu sînt conforme cu cerinţele prescrise, organismul de


certificare desemnat, care a efectuat evaluarea conformităţii, trebuie să informeze, în
modul stabilit, producătorul, importatorul şi organele de supraveghere a pieţei privind
neconformitatea constatată.

74. Producătorul, importatorul elaborează documentaţia tehnică prevăzută în pct. 77


din prezenta Reglementare tehnică.

75. Producătorul, importatorul păstrează documentaţia tehnică o perioadă de minimum


3 ani de la data fabricării ultimului lot de produse şi, la solicitare, o pune la dispoziţia
organelor de supraveghere şi control.

76. Documentaţia tehnică trebuie să asigure posibilitatea evaluării conformităţii


Produselor cu cerinţele prezentei Reglementări tehnice.

77. Documentaţia tehnică trebuie să conţină:


1) descrierea generală a Produselor;
2) certificatul de conformitate eliberat conform schemelor care prevăd evaluarea
procesului de producere a Produselor sau certificatul de conformitate pentru sistemele
de management al calităţii sau inofensivităţii alimentare;
3) rapoartele de încercări pentru Produse;
4) alte documente, la decizia producătorului, importatorului, relevante pentru
atestarea conformităţii Produselor.

78. Producătorul, importatorul, pe baza documentaţiei tehnice, întocmeşte o declaraţie


de conformitate şi aplică marca naţională de conformitate SM pe fiecare ambalaj de
desfacere. Modul de întocmire şi emitere a declaraţiei de conformitate este conform cu
regulile stabilite în cadrul Sistemului Naţional de Asigurare a Conformităţii
Produselor.

79. Produsele se plasează pe piaţă însoţite de declaraţia de conformitate, care atestă


conformitatea acestora cu cerinţele prescrise în prezenta Reglementare tehnică.
Producătorul, importatorul trebuie să aplice, sub marca naţională de conformitate SM,

15
numărul de identificare al organismului de certificare desemnat care a efectuat
certificarea respectivă.

80. Forma declaraţiei de conformitate este prezentată în anexa nr.9 la prezenta


Reglementare tehnică.

81. Producătorul, importatorul păstrează un exemplar al declaraţiei de conformitate


împreună cu documentaţia tehnică pe baza căreia a fost eliberată declaraţia de
conformitate.

82. Desemnarea organismului de certificare se face de către Organismul Naţional de


Asigurare a Conformităţii Produselor, la propunerea autorităţii de reglementare în
domeniul produselor alimentare.

83. Lista organismelor de certificare desemnate se publică, de către Organismul


Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor, în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova şi se actualizează, după necesitate.

84. Conformitatea cu prevederile prezentei Reglementări tehnice poate fi asigurată


prin utilizarea standardelor conexe pentru fabricarea Produselor. Producătorul,
importatorul Produselor fabricate conform standardelor conexe beneficiază de
prezumţia conformităţii cu prezenta Reglementare tehnică şi este în drept să indice în
documentele de însoţire că proprietăţile acestora sînt conforme cu prezenta
Reglementare tehnică.

85. Lista standardelor conexe la prezenta Reglementare tehnică se aprobă de


autoritatea de reglementare în domeniul produselor alimentare, cu avizul
Organismului Naţional de Standardizare şi se publică în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

Anexa nr. 1

16
La Reglementarea tehnică
“Lapte şi produse lactate”

Caracteristici organoleptice pentru lapte de consum

Tabelul nr. 1
Denumirea indicilor Caracteristicile
Aspectul exterior şi consistenţa Lichid netransparent, omogen fără
sediment, nefilant.
Gust şi miros Pur, fără miros şi gust străin,
necaracteristic laptelui proaspăt. Pe lîngă
acestea pentru laptele înăbuşit gust bine
pronunţat de pasteurizare, pentru laptele
fabricat cu adaos de produse lactate praf
sau concentrate – gust dulcişor.
Culoare Albă, cu o nuanţă puţin gălbuie, pentru
laptele înăbuşit – cu nuanţă cremă, pentru
laptele degresat – cu o nuanţă albăstruie,
pentru lapte cu ingrediente – cu nuanţă
caracteristică pentru ingredient.

Caracteristici fizico-chimice pentru lapte de consum

Tabelul nr. 2
Fracţia Densitatea Aciditatea, Substanţa Fracţia Fosfataza
2
masică g/cm , min. °T, max. uscată masică de
de degresată proteină, %
grăsime,
%
0,05-9,0 1,024-1,030 16-20 nu mai puţin de nu mai puţin Lipsă
8,2 de 2,8

Anexa nr. 2
La Reglementarea tehnică

17
“Lapte şi produse lactate”

Caracteristici organoleptice pentru smîntînă dulce preparată

Tabelul nr. 3
Denumirea
Caracteristici
indicilor
Aspectul Lichidă netransparentă, omogenă, potrivit de densă.
exterior şi
consistenţa
Gust şi miros Caracteristice pentru smîntînă dulce cu gust uşor de pasteurizare. Se
admite gust dulciu sau puţin sărat.
Culoarea Albă cu nuanţă cremă, uniformă în toată masa.

Caracteristici fizico-chimice pentru smîntînă dulce preparată

Tabelul nr. 4
Fracţia masică, %
Grăsime min. Proteine, min. Substanţă uscată, min.

10,0 – 34,0 2,2 5,6


35,0 – 58,0 1,2 3,6

Caracteristici organoleptice pentru smîntînă dulce fermentată

Tabelul nr. 5
Denumirea
Caracteristici
indicilor
Aspectul Omogenă, potrivit de densă. Aspect lucios. Se admite puţin
exterior şi vîscoasă cu granulozitate neînsemnată.
consistenţa
Gust şi miros Lactat acid. Se admite gust de unt topit.

Culoarea Albă cu nuanţă cremă, uniformă în toată masa.

Caracteristici fizico-chimice pentru smîntînă

Tabelul nr. 6

18
Fracţia masică, % Aciditatea, Fosfataza
Grăsime min. Proteine, min. substanţă %
uscată, min.
10,0 1,2 3,6 60-100 Lipsa

Anexa nr. 3
La Reglementarea tehnică
“Lapte şi produse lactate”

Caracteristici organoleptice pentru lapte fermentat

Tabelul nr. 7
Denumirea indicilor Carcateristicile
Aspectul exterior şi consistenţa Lapte acru, lapte covăsit, chefir, cumîs –
lichidă omogenă, cu coagulul deteriorat
la obţinerea prin procedeul cu fermentare
în rezervor şi cu coagulul nedeteriorat la
obţinerea prin procedeul cu fermentare în
termostat.
Se admite formarea gazului în formă de
bule unitare, condiţionată de microflora
normală.
Pe suprafaţa produsului lactat acid se
admite separarea neînsemnată a zerului,
maximum 2 % din volumul produsului.
Lapte acidofil – lichidă, omogenă,
filantă.
Iaurt – lichidă, moderat de vîscoasă; la
adăugarea stabilizatorului – cremoasă sau
sub forma de jeleu; la adăugarea
ingredienţilor de gust – cu prezenţa
acestora.
Gust şi miros Lapte acidofil, chefir, cumîs, lapte acru –
lactat acid, puţin înţepător.
Lapte covăsit – lactat acid cu gust
exprimat de pasteurizare.
Iaurt – lactat acid; la adăugarea zahărului
sau altor îndulcitori – gust dulce.
Pentru produsele cu ingrediente,
aromatizanţi şi coloranţi - cu gust şi
19
aromă a componentului întrodus.
Culoarea De la albă pînă la albă cu nuanţă puţin
cremă sau corespunzătoare culorii
ingredientului sau colorantului întroduse,
uniformă în întreaga masă a produsului.

Caracteristici fizico-chimice şi microbiologice a laptelui fermentat

Tabelul nr. 8
Lapte Iaurt, lapte Chefir Cumîs
fermentat acidofil
(lapte acru,
lapte covăsit)
Proteine lactate¹ min. 2,7% min. 2,7% min. 2,7%
(% m/m)
Grăsimea lactată max. 10% max. 15% max. 10% max. 10%
(% m/m)
Aciditatea min. 0,3% min. 0,6% min. 0,6% min. 0,7%
titrabilă, % acid
lactic (% m/m)
Etanol (% vol./w) min. 0,5%
Microorganisme min. 107 min. 107 min. 107 min. 107
din culturile
starter, menţionate
în în punctul 4,
subpunctul 7)
(UFC/g total)
Microorganisme min. 106 min. 106
marcate² (КОЕ/g
total)
Drojdii (UFC/g) min. 104 min. 104

¹) Cantitatea de proteine este 6,38, care se calculează prin determinarea concentraţiei totale a
azotului după metoda lui Kjeldahl.
²) Se aplică în cazul cînd se utilizează microorganisme (altele, decît sînt menţionate în punctul 4,
subpunctul 7) a produsului dat), care au fost adăugate la culturile starter specifice.

NOTĂ: În lapte fermentat cu ingrediente criteriile menţionate mai sus sînt folosite numai pentru
partea laptelui fermentat. Criteriul microbiologic (bazat pe partea produsului lactat fermentat) este în
vigoare pînă la termenul minim de valabilitate. Această cerinţă nu se aplică la produse tratate termic
după fermentare.
Concordanţă cu criteriul microbiologic, menţionat mai sus, se confirmă prin testări analitice a
produsului după „termenul minim de valabilitate” după păstrarea produsului în condiţii indicate pe
etichetă.

20
Anexa nr. 4
La Reglementarea tehnică
“Lapte şi produse lactate”

Caracteristici organoleptice pentru brînzeturi

Tabelul nr. 9

21
Caracteristici Brînzeturi topiteCondiţii de admisibilitate
Aspect exterior Suprafaţa
Brînzeturi tari curată, netedă, fără
deteriorări. Se admite stratificarea
Aspect exterior Coaja curată, netedă, fără strat gros sub
neînsemnată a suprafeţei.
coajă, fără deteriorări, acoperită cu
Gust şi miros Curat, characteristic
compoziţie de parafină,sortimentului,
polimerică fărăsau
miros străin. Pentru sortimentele
mixtă (polimerică cu parafină), sau
afumate
acoperită –cu cu
foliegust şi mirospolimeric.
din material slab de
afumat.
Consistenţa Plastică, omogenă în toată masa. Se
Consistenţa Pentru brînzeturi
admite pastă densă, topite în formă de
puţin sfărîmiciosă la
bucăţi
îndoire.– fină sau puţin densă, plastică,
omogenă în toată masa, îşi păstrează
Aspect în secţiune Desen ce constă din ochiuri de
forma la tăiere.
fermentare cu formă rotundă, ovală sau
Pentru brînzeturi topite în formă de
neregulată. La unele sortimente se
pastă – de la moale plastică pînă la fină
admite lipsa desenului.
unctuoasă, omogenă în toată masa.
Gust şi miros Caracteristic brînzeturilor, slab
Desen Lipseşte. Se admite prezenţa golurilor
acidulate, fără gust şi miros străin. Se
mici.
admite gust puţin amărui.
Culoare De la alb pînă la galben intensiv,
Culoarea pastei De la albă pînă la galben deschis,
uniformă în toată masa; pentru
uniformă în toată masa.
sortimentele afumate – pînă la brun
Brînzeturi semitari
deschis.
Aspect exterior Coaja curată sau cu mucegai, fără strat
Brînză proaspătă
gros sub coajă, fără deteriorări, poate fi
Aspect şi consistenţa Moale, unctuasă sau fărămicioasă cu sau
acoperită cu compoziţie de parafină,
fără particule perceptibile de proteină.
polimerică sau mixtă (polimerică cu
Gust şi miros Slab acidulat,
parafină), saufără gust şi miros
acoperită străin.din
cu folie
Culoare De la albă
material pînă la galben deschis.
polimeric.
Consistenţa Plastică, omogenă în toată masa.
Aspect în secţiune Desen ce constă din ochiuri de
fermentare cu formă rotundă, ovală sau
neregulată. La unele sortimente se
admite lipsa desenului.
Culoarea pastei De la albă pînă la galben deschis,
sortimenele cu mucegai – cu culoarea
miceliului.
Gust şi miros Caracteristic brînzeturilor, slab acidulat,
fără gust şi miros străin. Se admite gust
puţin amărui.
Brînzeturi moi
Aspect exterior Fără coajă. Se admit pete galbene de
grăsime pe suprafaţa.
Consistenţa Omogenă în toată masa, potrivit de
compactă, uşor sfărămicioasă.
Gust şi miros Slab acidulat, fără gust şi miros străin.

22
Caracteristicile fizico-chimice pentru brînzeturi

Tabelul nr. 10
Caracteristici Condiţii de admisibilitate
Brînzeturi tari şi semitari*
Fracţia masică de grăsime în substanţă uscată, % 20 – 55
Fracţia masică de substanţă uscată, %, min. 45,0
Fracţia masică de umiditate, % 30 – 55
Fracţia masică de sare de NaCl, % 1,5 – 4,0
Brînzeturi topite*
Fracţia masică de grăsime în substanţă uscată, % 20,0 - 70,0
Fracţia masică de substanţă uscată, %, min. 34,0
Fracţia masică de umiditate, % 35,0 - 70,0
Fracţia masică de sare de NaCl, % 2,0 - 4,0
Brînzeturi moi*
Fracţia masică de umiditate, % 30,0 – 80,0
Fracţia masică de grăsime în substanţă uscată, % 1,0 – 60,0
se admite şi mai sus
Fracţia masică de sare de NaCl, % 0,4 – 5,0
Pentru brînzeturi în sărămură:
5,0 – 7,0
* În brînzeturile cu fracţia masică de grăsime mai mare de 36%, fracţia masică de
proteine trebuie să fie minim 16%.
Brînza proaspătă
Fracţia masică de grăsime în substanţă uscată, % 0,1 – 35,0
Fracţia masică de proteine în substanţă uscată, 8,0
%, min.
Fracţia masică de substanţă uscată degresată, %, 13,5
min.

Anexa nr. 5
la Reglementarea tehnică
“Lapte şi produse lactate”

Caracteristici organoleptice pentru unt din lapte de vacă

Tabelul nr. 11
Denumirea Caracteristici
indicilor pentru unt din pentru unt din pentru unt topit
smîntînă dulce smîntînă
fermentată
23
Gust şi miros De smîntînă De smîntînă Caracteristic pentru grăsime de
dulce cu sau fermentată, fără lapte topită, fără gust şi miros
fără gust de gust şi miros străin.
pasteurizare; străin.
fără gust şi Potrivit sărat
miros străin. pentru
Pentru untul sortimentele
sterilizat – cu sărate.
gust de
sterilizare.
Potrivit sărat
pentru
sortimentele
sărate.
Consistenţa şi Compactă, plastică, omogenă, Compactă, omogenă sau
aspectul suprafaţa în secţiune lucioasă sau granulată la (12±2) °C; în stare
exterior slab lucioasă. topită – transparentă fără
Se admite: sediment.
pentru untul din smîntînă dulce – Se admite:
insuficient compactă şi plastică; pentru untul granulat –
puţin fragilă şi/sau sfărîmicioasă; insuficient omogenă, unguenă,
suprafaţa cu prezenţa picăturilor cu prezenţa grăsimii lichide;
foarte mici unitare de umiditate; pentru untul omogenizat –
pentru untul sterilizat – puţin făinoasă (grişată), moale.
fragilă şi/sau sfărîmicioasă, cu
picături separate de grăsime topită
pe suprafaţă şi caramelizarea
particulelor izolate de proteină.
Culoare De la albă pînă la galbenă, Omogenă, de la galben-deschis
omogenă în toată masa. pînă la galben-închis.

Caracteristici fizico-chimice pentru unt din lapte de vacă

Tabelul nr. 12
Denumirea Caracteristici
indicilor pentru pentru unt
unt clasic din smîntînă dulce şi din smîntînă dulce şi smîntînă
topit din smîntînă fermentată fermentată cu conţinut redus de
grăsime
nesărat sărat nesărat sărat
Fracţia masică De la 80,0 De la 80,0 De la 50,0 De la 50,0 pînă

24
de grăsime, % Min. pînă la 85,0 pînă la 85,0 pînă la 79,0 la 79,0
99,0 inclusiv inclusiv inclusiv inclusiv
Fracţia masică De la 18,5 De la 17,5 De la 46,0 De la 45,0 pînă
de umiditate, Max. pînă la 14,0 pînă la 13,0 pînă la 19,5 la 18,5
% 1,0 inclusiv inclusiv inclusiv inclusiv

Anexa nr. 6
La Reglementarea tehnică
„Lapte şi produse lactate”

Caracteristicile organoleptice pentru conserve de lapte

Tabelul nr. 13
Denumirea produselor Gust şi miros Consistenţa Culoarea
1 2 3 4
Lapte degresat Gust dulce pronunţat de Omogenă în toată masa, Alb cu o uşoară
concentrat cu zahăr lapte pasteurizat, fără gust normal – vîscosă (laptele nuanţă gălbuie sau
şi miros străin. Se permite concentrat uşor alunecă de o uşoară aparenţă
să manifeste puţin gust de pe spatulă). Se permite o de albastru,
lapte. consistenţă făinoasă, un uniform în toată
sediment mic de lactoză la masa. Se permite
fundul tarei şi puţin o nuanţă puţin
spumoasă de aer bătut. brună.
Lapte integral Gust dulce, curat Omogenă în toată masa, Alb cu o nuanţă
concentrat cu zahăr pronunţat de lapte fără a simţi organoleptic gălbuie uniform în
pasteurizat, fără gust şi cristalele de zaharoză de toată masa.
miros străin. Se permite lapte. Se permite o
un gust uşor de furaj. consistenţă făinoasă, un
sediment mic de lactoză la
fundul tarei la păstrare.
Lapte concentrat Curat cu gust potrivit de Omogen, corespunzător Uniformă,
sterilizat în borcane dulce – sărat, smîntînii dulce lichide. Se apropiindu – se de
caracteristic laptelui permite un sediment uşor culoarea laptelui
înăbuşit, fără gust şi pe pereţii interiori ai natural, sau cu o
miros străin. borcanului. nuanţă gălbuie.

25
Smîntînă dulce Gust dulce pronunţat sau Omogenă în toată masa, Alb cu o nuanţă
concentrată cu zahăr uşor de lapte pasteurizat, normal – vîscosă (smîntînă gălbuie uniform în
fără gust şi miros străin. dulce uniform alunecă de toată masa.
pe spatulă), fără a simţi
organoleptic cristalele de
zaharoză de lapte.
Notă: produsul cu
consistenţa densă şi de
pastă se îndreaptă la
prelucrare industrială.
Lapte praf degresat, Caracteristic de lapte Praf uscat micro - mărunţit. Alb cu o nuanţă
obţinut în rezultatul degresat pasteurizat Se permite o cantitate mică gălbuie uniform în
procedeului de uscare proaspăt fără gust şi miros de bulgăraşi, uşor toată masa.
prin pulverizare străin. Se permite gust de sfărîmîndu – se la acţiunea
pasteurizare. mecanică.

Lapte praf degresat, Caracteristic de lapte Praf uscat sub formă de De la gălbui
obţinut în rezultatul degresat dublupasteurizat peliculă mărunţită. Se deschis pînă la
procedeului de uscare fără gust şi miros străin. permite o cantitate mică de gălbui.
prin contact direct bulgăraşi, uşor sfărîmîndu
– se la acţiunea mecanică.
Lapte praf integral Caracteristic de lapte Praf uscat micro - mărunţit Alb cu o nuanţă
(calitate superioară) pasteurizat proaspăt sau praf compus din uşor gălbuie
pentru laptele praf uscat părticele aglomerate de pentru laptele
prin pulverizare, şi dublu lapte praf. Se permite o pulverizat; gălbuie
– pasteurizat ( fiert) cantitate mică de bulgăraşi, pentru laptele
pentru laptele praf uscat uşor sfărîmîndu – se la peliculă.
prin contact direct; fără acţiunea mecanică.
gust şi miros străin.
Lapte praf integral Caracteristic de lapte Praf uscat micro – mărunţit Alb cu o nuanţă
(calitatea I) pasteurizat proaspăt sau praf compus din uşor gălbuie
pentru laptele praf uscat particole aglomerate de pentru laptele
prin pulverizare, şi dublu lapte praf. Pentru laptele pulverizat; gălbuie
– pasteurizat (fiert) pentru praf uscat prin contact pentru laptele
laptele praf uscat prin direct – praf uscat cu peliculă. Se permit
contact direct, fără gust şi particole sub formă de părticele arse
miros străin. Se permite peliculă mărunţită. separate.
gust uşor de furaj, iar
pentru laptele praf uscat
prin pulverizare gust de
pasteurizare.
Smântînă dulce praf Caracteristic smîntînii Praf uscat mărunţit. Se Alb cu o nuanţă
(calitatea superioară) dulce pasteurizate, fără permite o cantitate mică de gălbuie.
gust şi miros străin. bulgăraşi, uşor sfărîmîndu
– se la acţiunea mecanică.

26
Smântînă dulce praf Caracteristic smîntînii Praf uscat mărunţit. Se Alb cu o nuanţă
(calitatea I) dulce pasteurizate. Se permite o cantitate mică de gălbuie. Se
admite: gust de dublă bulgăraşi, uşor sfărîmîndu permite prezenţa
pasteurizare, de grăsime – se la acţiunea mecanică. granulelor arse
topită, de furaj. Se permite structură separate.
bulgăroasă afînată.

Produse lactate acide Caracteristic lapte praf Praf uscat mărunţit. Se De la gălbui
praf integral cu gust slab acid, permite o cantitate mică de deschis pînă la
fără gust şi miros străin. bulgăraşi, uşor sfărîmîndu gălbui.
– se la acţiunea mecanică.

Caracteristici fizico – chimice de bază pentru conserve de lapte

Tabelul nr. 14
Denumirea Fracţia Fracţia Fracţia Fracţia Fracţia Fracţia Aciditatea, °T,
produselor masică de masică masică de masică masică de masică de maximum
umiditate, de substanţe de proteină, lactoză,
%, zaharoză uscate de grăsim %, %,
maximum , %, lapte, %, e, % minimum minimum
minimu minimum
m
1 2 3 4 5 6 7 8
Lapte
degresat 30 44 26 - - - 60
concentrat
cu zahăr
Lapte
integral 26,5 43,5 28,0 min. 34 - 48
concentrat 8,0
cu zahăr
Lapte
concentrat - - 25,0 min. - - 50
sterilizat în 7,5
borcani
Smîntînă
dulce 26,0 37,0 36,0 min. - - 40
concentrat 19,0
cu zahăr
Lapte praf max.
degresat 5,0 - - 1,5 34,0 50,0 21
Lapte praf min.
integral 5,0 - - 20,0 34,0 - 21

Smântînă 5,0 - - min. 34% - 20


dulce praf 42,0

27
Anexa nr. 7
La Reglementarea tehnică
„Lapte şi produse lactate”

Compoziţia fizico-chimică pentru zer praf


Tabelul nr. 15
Zer praf
Criteriu Cantitate Cantitate Cantitate maximală
minimală relativă
Lactoza¹ 61% м/м
Proteina lactată² 10,0% м/м
Grăsimea lactată 2,0% м/м
Apă³ 5,0% м/м
Cenuşă 9,5% м/м
рН (în soluţie de 10%) 4 > 5,1
Zer acid praf
Lactoza¹ 61% м/м
²
Proteina lactată 7,0% м/м
Grăsimea lactată 2,0% м/м
Apă³ 4,5% м/м
Cenuşă 15% м/м
рН (în soluţie de 10%) 4 ≥5,1
¹
Cu toate că produsele pot conţine lactoza fără apă şi lactoza monohidrată, conţinutul lactozei se
exprimă prin lactoza fără apă. 100 de părţi a lactozei monohidrate conţine 95 de părţi a lactozei fără
apă.
²
Cantitate de proteine este 6,38, care se calculează prin concentraţia totală a azotului după metoda lui
Kjeldahl.
³ Apa nu include apă de la procesul cristalizării lactozei.
4 sau aciditatea titrabilă (în recalcul la acid lactic) ≥0,35%.

Anexa nr. 8
La Reglementarea tehnică
„Lapte şi produse lactate”

Caracteristici organoleptice pentru îngheţată

Tabelul nr. 16
Caracteristici Condiţii de admisibilitate
Gust şi aroma Curate, caracteristice, pentru îngheţata de tipul dat şi materia
primă folosită la fabricarea ei, fără gusturi şi mirosuri străine; gust
dulce sau dulce-acrişor.
- La folosirea ingredientelor alimentare pentru a
reda gust şi miros - trebuie să corespundă gustului
şi aromei ingredientului întrodus.
- La folosirea aromatizanţilor – trebuie să
corespundă gustului şi aromei aromatizantului

28
întrodus.
- Nu se admite gust şi miros insuficient sau excesiv
pronunţat a aromatizantului folosit.
- Nu se admite gust insuficient sau excesiv de dulce.
Consistenţa Suficient de densă pentru îngheţată călită.
Moale, cremoasă pentru îngheţată moale.
Structura Omogenă, fără aglomerări organoleptice perceptibile de
grăsime, particule de proteine, lactoză, cristale de gheaţă,
stabilizator şi emulgator. La folosirea ingredientelor alimentare cu
aspect de bucăţele - cu prezenţa particulelor lor.
La îngheţata glazurată structura glazurei (ciocolatei) –
omogenă, fără particule perceptibile de zahăr, de produse de cacao
sau produse lactate praf.
Aspect Pentru îngheţată călită porţionată într – un strat sau mai multe
exterior straturi - forma bine exprimată fără deformări, complet sau parţial
acoperită cu glazură (ciocolată) sau fără acoperire.

Indici fizico-chimici pentru îngheţată

Tabelul nr. 17
Condiţii de
Caracteristici admisibilitate
pentru îngheţată
Îngheţată de lapte
Fracţia masică de grăsime, % :
- totală 2,5 - 7,5
- lactică (de la fracţia masică de grăsime totală) 100
Fracţia masică de substanţe uscate, %, min 28
Fracţia masică de proteină, %:
- totală Min. 2,5
- lactică (de la fracţia masică de proteină totală) 100
Fracţia masică de zaharoză şi zahăr total prin recalculare la zahăr
învertit, %, min 14,5
Aciditatea, °T, nu mai mult 23
Gradul de batere, % 40 - 90
Îngheţată de frişcă
Fracţia masică de grăsime, % :
- totală 8,0 – 11,5
- lactică (de la fracţia masică de grăsime totală) 100

29
Fracţia masică de substanţe uscate, %, min 32
Fracţia masică de proteină, %:
- totală Min. 2,5
- lactică (de la fracţia masică de proteină totală) 100
Fracţia masică de zaharoză şi zahăr total prin recalculare la zahăr
învertit, %, min 14
Aciditatea, °T, nu mai mult 22
Gradul de batere, % 40 - 110
Îngheţată plombir
Fracţia masică de grăsime, % :
- totală 12,0 – 20,0
- lactică (de la fracţia masică de grăsime totală) 100
Fracţia masică de substanţe uscate, %, min 36
Fracţia masică de proteină, % :
- totală Min. 2,5
- lactică (de la fracţia masică de proteină totală) 100
Fracţia masică de zaharoză şi zahăr total prin recalculare la zahăr
învertit, %, min 14
Aciditatea, °T, nu mai mult 21
Gradul de batere, % 40 – 130

NOTE
1. La tipurile de îngheţată în compoziţia cărora întră ingrediente alimentare cu aspect de bucăţele,
indicii fizico-chimici se determină fără evidenţa acestora.
2. La tipurile de îngheţată în compoziţia cărora întră fructe, pomuşoare proaspete sau produsele
prelucrării lor sau ingridiente alimentare, care sunt greu de separat de îngheţată, indicii fizico-
chimici se determină cu evidenţa ingredientelor alimentare folosite.
3. Fracţia masică de substanţe uscate se determină cu evidenţa ingredientelor alimentare, introduse
în aspect de masă omogenă (pudră de cacao, cafea, sirop cream-brule, etc.)
4. Fracţia masică de grăsime a pudrei de cacao, nucilor şi arahidelor – nu este inclusă în fracţia
masică de grăsime a îngheţatei cu folosirea lor.
5. Se admite: la îngheţata cu ingrediente de gust crem-brule, ciocolată, ouă – aciditatea pînă la 240T
– pentru plombir; pînă la 250T – pentru îngheţată de frişcă; pînă la 260T – pentru îngheţată de lapte.
6. Se admite: la îngheţata de lapte, de frişcă, plombir, fabricate cu folosirea produselor lactate praf şi
condensate – aciditatea pînă la 24 ºT; pudrei de cacao – pînă la 30 ºT; fructelor şi pomuşoarelor –
pînă la 50ºT.

30
Anexa nr. 9
La Reglementarea tehnică
“Lapte şi produse lactate”

Model
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Nr._________ din „____”_____________

Valabilă pînă la „____”_______________

___________________________________________________________________
(denumirea producătorului, adresa, telefonul, fax-ul)

în persoana_________________________________________________________
(funcţia, numele, prenumele conducătorului)

declară pe propria răspundere că produsul _________________________________


(denumirea, tipul, marca,

___________________________________________________________________
codul produsului, informaţia privind fabricarea în serie sau la un lot de produse (cantitatea şi mărimea lotului,

___________________________________________________________________
numărul de fabricaţie, denumirea şi numărul documentului care însoţeşte produsele/facturii, contractului, certificatului de calitate,
denumirea producătorului, ţării etc.)

31
la care se referă prezenta declaraţie nu pune în pericol sănătatea consumatorilor, nu
produce impact asupra mediului înconjurător şi este în conformitate cu următoarele
reglementări tehnice sau standarde:
___________________________________________________________________
(indicativul reglementărilor tehnice sau standardelor cu indicarea punctelor acestor documente normative, care stabilesc cerinţe pentru produsele
respective)

Declaraţia este întocmită în baza

___________________________________________________________________
(informaţia despre documentele în baza cărora a fost întocmită declaraţia de conformitate)

Informaţie suplimentară________________________________________________

Conducătorul organizaţiei _________________ ___________________


(semnătura) (numele, prenumele)

L.Ş.

32

S-ar putea să vă placă și