Sunteți pe pagina 1din 5

Tema 1.3.2.

Proiectarea unei programe de opțional (120 min)

Elaborați un set coerent de competențe generale, competențe specifice și activități de învățare asociate
care ar putea sta la baza unei propunere de programă de opțional pentru învățământul primar.

SAU

Comparați modelul de proiectare al unei programe școlare pentru o disciplină opțională cu actualul


model de proiectare utilizat în învățământul primar, evidențiind aspectele convergente și divergente cu
acesta.

Denumirea opţionalului: „Valorificarea traditiilor locale“

Tipul: abordare integrată (Comunicare in limba română, Muzică şi mişcare, Arte vizuale şi abilităţi
practice, Dezvoltare personală)

Clasa: pregătitoare

Durata: 1 an cu posibilitatea de prelungire

Număr de ore pe săptămână: 1 oră

Argument

Strămoșii noștri ne-au lăsat o zestre bogată și plină de amintiri unele frumoase altele dureroase.

Ceea ce ne-a rămas de la bravii noștri bunici sunt lucrurile ieșite din dibăcia și priceperea lor.

Să-i învățăm pe copii să prețuiască și să respecte obiceiurile și tradițiile care s-au născut, să-i
învățăm să prețuiască meleagurile natale, portul românesc și pe români. Să le sădim în suflet acele
elemente definitorii ale identităţii neamului românesc, fără de care nu am putea ştii de unde venim şi
cine suntem pe acest pământ. Să-i ajutăm să înţeleagă imensitatea tezaurului nostru folcloric, în care
arta populară românească este o minunată oglindă, în care se reflectă frumuseţea României, istoria şi
sufletul neamului.

Acest lucru m-a determinat să propun acest optional ,,Valorificarea tradițiilor locale’’, deoarece
doresc să pun în valoare frumusețea portului popular, a tradițiilor străbune.

Zona de unde eu provin este o zonă bogată în folclor și tradiții strămoșești, dar se mai și păstrează
cu sfințenie .
Doreasc să-i învăț pe elevii mei să iubească și să prețuiască obiceiurile străbune, să se mândrească cu
faptul că ,,țara noastră este bogată în tradiții’’ dar și să transmit mai departe ceea ce învăță în cadrul
acestor ore.

COMPETENȚE GENERALE

1.Dezvoltarea capacității de receptare a unor mesaje orale/ scrise;

2. Dezvoltarea capacității de intonare , interpretare a unor cântece vechi;

3.Utilizarea unor tehnici specific de lucru prin folosirea unor diverse materiale și ustensile;

4.Dezvoltarea simțului estetic;

5.Dezvoltarea responsabilității , spiritului de cooperare;

COMPETENȚE SPECIFICE

CLR

1.1 să înțeleagă semnificația unui mesaj oral

1.2 să sesizeze corectitudinea unui mesaj scris

1.3 să manifeste interes pentru a comunica cu ceilalți, de a împărtăși din experiența proprie

MM

2.1 să intoneze și șă interpreteze corect o linie melodic

2.2 să înțeleagă etapele de învățare a unor pași de dansuri populare din zona Buzăului

2.3 să aplice în practică cele învățate

AVAP

3.1 să observe modalitățile de realizare a unor produse tradiționale

3.2 să aplice în practică cele învățate în realizarea unui produs finit

D.P

4.1 să manifeste toleranță și înțelegere

4.2 să învețe cum să coopereze și cum să colaboreze în cadrul grupului


CONȚINUTURI

1.Poezii folclorice din folclorul copiilor

2.Cântece specifice zonei Buzăului

3.Dansuri populare din zona Buzăului

4.Datini, obiceiuri și tradiții din zona Buzăului

de iarnă-Steaua

-Viflaemul

-Plugușorul

-Capra

de Paști – Încondeiatul ouălor

5. Șezători literare

6. Ateliere de creație:

-Cusături pe etamină

Realizarea sticlei decorative

Realizarea și înfrumusețarea muzeului Școlii Primare Mitropolia început în anul 2010

Donarea unor obiecte Muzeului comunal ,, Adela Petre’’, Brădeanu

7. Serbări școlare

MODALITĂȚI DE EVALUARE

Muzeul clasei

Popularizarea activităților pe site-ul școlii și pagina clasei

Tradiţii legate de sărbătorile religioase

Aprecieri verbale

Serbări școlare/spectacole la nivelul școlii și nu numai


BIBLIOGRAFIE

Ovidiu Bîrlea, Folclorul românesc, Vol. I, Vol. II, București, 1981/ 1983

Folclor muzical și etnomuzicologie, Vol. I, Ediția Fundația România de Mâine, București, 2007

Tradiții buzoiene, nr. 1 Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Buzău,
Alpha MDN S.A. Buzău, 2009

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

CLR MM
-ex. de exprimare corectă -ex. reproducere a unor cântece auzite
-ex. de redactare a unor evenimente -ex. de intonare corectă și redare a
-ex. de alcătuire orală/scrisă a unor enunțuri cântecelor învățate
pe baza celor studiate -ex. de învățare a unor pași de dans popular
-joc de rol/ scenete
AVAP DP
-ex. de realizare a unor produse prin -ex. relaționare, cunoaștere,descoperire
utilizarea diferitelor materiale de lucru -ex. de exprimare a propriilor păreri
-ex. de muncă în echipă pentru realizarea
unor produse

Nr.crt. Unitatea de învă țare C.S Conținuturi Nr. ore Să ptămâ na Ob


s
1. ,,Folclorul 1.1 Câ ntece 4 I-IV
străbunilor’’ 1.2 Poezii
2.1 Dansuri populare
2.2 Activită ți practice
3.2
4.1
2. ,,Datini și obiceiuri 1.1 Legende populare 6 V-IX
de iarnă’’ 1.2 Dramati
2.1 ză ri
2.2 Șeză toare literară
3.2 Activită ți practice
4.1
3. ,,Atelierul 3.1 Recuzita pentru 4 X-XIV
meșterului 3.2 serbare( Viflaem,
popular’’ 4.1 Steaua, Plugușor)
4.2 Cusă turi –motive
populare
Dramati
zare
SEMESTRUL
al II-lea
1. ,,Datini și tradiții 1.1 Șeză toare literară 7 XV-XXI
de primăvară’’ 2.1 Dramati
2.2 ză ri
3.1 Dansuri
4.1 populare
4.2

2. ,,Atelierul de 3.1 Împletituri 7 XXII-XXVIII


creație’’ Cusă turi-șervețele
3.2
Încondeierea ouă lor
4.1 de Paște XXVI-
4.2 Scoala altfel
3. ,,Să ne cunoaștem 1.2 Vizită -Muzeul satului 3 XXIX-
tradiția’’ Bră deanu,
2.1 XXXI
Mitropolia
2.2 Impresii, activitate
practică
3.2
4.1
4. ,,Hai la joc’’ 2.2 ,,Joc în doi’’ 3 XXXI-
Serbare școlară
3.2 XXXIV
4.2