Sunteți pe pagina 1din 5

35

Mai 2017

CZU 342.53

RĂSPUNDEREA CA ELEMENT AL STATUTULUI


PARLAMENTARILOR
Victor Micu,
doctorand, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de
Științe a Moldovei

SUMMARY
In this article are studied the forms of liability of lawmakers, regulated in vari-
ous legislative acts of the Republic of Moldova, specifying the grounds and sanc-
tions. The main accent is placed on constitutional liability of Deputies who, even
if not expressly regulated, can be inferred by interpretation from national law.
Keywords: deputy, liability, disciplinary liability, constitutional liability, con-
traventional liability, lifting the mandate.
REZUMAT
Articolul cuprinde un studiu asupra formelor de răspundere a parlamenta-
rilor, reglementate în diferite acte legislative ale Republicii Moldova, cu pre-
cizarea temeiurilor și sancțiunilor. Accentul principal este pus pe răspunderea
constituțională a deputatului care, chiar dacă nu este reglementată expres, poate
fi dedusă prin interpretare din legislația autohtonă.
Cuvinte-cheie: deputat, rspundere, răspundere disciplinară, răspundere
constituțională, răspundere contravențională, ridicarea mandatului.

I ntroducere. Potrivit doctrinei,


statutul deputatului presupu-
ne totalitatea drepturilor, obligaţii-
expresii injurioase, ofensatoare ori
calomnioase. În acelaşi timp, alesul
trebuie să-şi îndeplinească atribu-
lor, garanţiilor şi responsabilităţilor ţiile cu bună-credinţă şi fidelitate
cu care este abilitat deputatul întru faţă de ţară şi colectivitatea care l-a
realizarea mandatului parlamentar ales, să dea dovadă de probitate şi
obţinut ca urmare a exprimării vo- discreţie profesională, de cinste şi
inţei corpului electoral în contextul corectitudine. Încălcarea cu vinovă-
exercitării suveranităţii naţionale [1, ţie a unor asemenea obligaţii atrage
p. 279]. în mod firesc răspunderea acestuia
Din momentul validării man- [12, p. 26].
datului aleşii sunt în serviciul co- În context sunt relevante dispo-
lectivităţii care i-a desemnat, drept ziţiile art. 15 din Legea despre sta-
pentru care au ca principală sarcină tutul deputatului în Parlament [6],
rezolvarea tuturor problemelor de deputatul este obligat să respecte
interes public ce apar şi care ţin de cu stricteţe Constituţia, legile, nor-
viaţa statului. Importanţa unei ase- mele etice şi morale. De asemenea,
menea activităţi l-a determinat pe deputatul este dator să fie demn de
legiuitor să instituie un sistem de încrederea alegătorilor, să contribu-
protecţie menit să le garanteze sigu- ie prin exemplul personal la întări-
ranţa şi deplina libertate a exercitării rea disciplinei de stat, la îndeplini-
mandatului. rea obligaţiilor civice, la asigurarea
Protecţia oferită de lege însă, im- drepturilor omului şi la respectarea
pune şi o anumită conduită din par- legislaţiei.
tea alesului pe tot parcursul derulă- Scopul studiului. În cele ce ur-
rii mandatului său. El este obligat să mează, ne propunem să analizăm
respecte Constituţia şi legile ţării, să legislația în vigoare pentru a eluci-
se supună regulilor de curtuazie şi da formele de răspundere juridică a
disciplină şi să nu folosească în cu- deputaților, cu precizarea temeiuri-
vântul lui sau în relaţiile cu cetăţenii lor și sancțiunilor.
36 Mai 2017

Rezultate obținute și discuții. întreruperea lucrărilor şedinţelor la ordine, continuă să tulbure ordi-
Răspunderea juridică, în general, Parlamentului; nea şedinţei; b) care îşi continuă co-
şi răspunderea juridică a aleşilor, d2) blocarea tribunelor, blocarea municarea peste termenul stabilit şi
în special, nu poate fi privită într-o accesului în sala de şedinţe, bloca- nu respectă indicaţiile preşedintelui
manieră rigidă. O multitudine de rea sau limitarea accesului la micro- de a încheia comunicarea.
factori precum valorile sociale în- foane, sau crearea unor condiţii de Dacă deputatul, după ce i s-a
călcate, tipul de normă juridică a imposibilitate a continuării şedinţe- retras cuvântul, în cadrul aceleiaşi
cărei dispoziţie a fost lezată, gradul lor plenare ale Parlamentului; şedinţe comite aceleaşi încălcări,
de vinovăţie a făptuitorului, perico- e) orice acţiuni ce pot împiedica Preşedintele şedinţei îl poate lipsi
lul social al faptei ilicite, precum şi desfăşurarea normală a lucrărilor de cuvânt.
categoriile diferite de aleşi conferă Parlamentului. O sancţiune mai aspră este eli-
un dinamism aparte acestei institu- În acelaşi timp, art. 133 stabileşte minarea din sala de şedinţe (art.
ţii fundamentale, care se exprimă o serie de sancţiuni pentru încălca- 138), care poate fi aplicată depu-
prin diverse tipuri sau forme de rea de către deputaţi a prevederilor tatului dacă: a) în timpul şedinţei,
răspundere. Astfel, pentru faptele Regulamentului, şi anume: a) aver- cheamă la folosirea forţei sau o
ilicite săvârşite de aleşi în exerci- tismentul; b) chemarea la ordine; foloseşte el însuşi; b) pe parcursul
tarea atribuţiilor ce le revin, în con- c) retragerea cuvântului; d) lipsirea şedinţei, proferează insulte, calom-
formitate cu dispoziţiile legale, pot de cuvânt pe o durată de până la 5 nii sau ameninţări publice la adresa
interveni următoarele forme de răs- şedinţe; e) eliminarea din sala de Preşedintelui Republicii Moldova,
pundere juridică: patrimonială, dis- şedinţe; f) interzicerea participării deputaţilor, membrilor Guvernului
ciplinară, contravenţională şi, nu în la şedinţele plenare pe o durată de sau altor persoane; c) votează, prin
ultimul rând, o răspundere penală până la 10 şedinţe. mijloace electronice, în numele altui
[12, p. 26]. Detaliind, precizăm că la prima deputat; d) blochează, prin diferite
Vorbind nemijlocit despre par- încălcare de către deputat a preve- modalităţi, tribuna sau microfoanele
lamentari, precizăm că aceştia în derilor Regulamentului, preşedinte- din sală şi continuă să sfideze auto-
exerciţiul mandatului sunt pasibili le şedinţei îl avertizează şi îl invită ritatea preşedintelui şedinţei.
de următoarele forme de răspun- să respecte Regulamentul. Deputatul astfel sancţionat este
dere: disciplinară, contravenţiona- Potrivit art. 135 deputaţii sunt obligat să se conformeze imediat
lă, constituţională şi penală [10, p. chemaţi la ordine, de către Preşe- şi nu poate reveni în şedinţa plena-
299; 9, p. 219]. dintele şedinţei, în cazul în care: a) ră până la încheierea acesteia, cu
Răspunderea disciplinară a nu iau în considerare avertismentul excepţia cazului în care acesta co-
parlamentarilor. Sediul juridic prin- preşedintelui şedinţei şi continuă munică regretul său pentru faptele
cipal al acestei forme de răspundere să se abată de la Regulament; b) se comise şi se obligă să respecte Re-
este Regulamentul Parlamentului ceartă cu alţi deputaţi sau alţi parti- gulamentul şi ordinea în şedinţă.
Republicii Moldova [7], care prin cipanţi la şedinţă; c) folosesc gesturi În cazul în care deputatul sanc-
art. 132 interzice deputaţilor: şi un limbaj ofensator; d) se abat de ţionat cu eliminarea din sală nu pă-
a) proferarea de insulte, amenin- la tema pusă în discuţie; e) tulbură răseşte benevol sala de şedinţe ori
ţări sau calomnii atât de la tribuna ordinea şedinţei în alt mod. dacă acesta a fost sancţionat repetat
Parlamentului, cât şi din sala de şe- Cu toate acestea, în virtutea art. în aceeaşi sesiune cu eliminarea din
dinţe; 136, Preşedintele şedinţei poate, sala de şedinţe, i poate aplica sanc-
b) dialogul între vorbitorul aflat înainte de a chema la ordine un de- ţiunea interzicerii de participare
la tribună şi persoanele aflate în putat, să-l invite să-şi retragă sau a acestuia la şedinţele plenare pe
sală; să explice cuvintele care au gene- o durată de până la 10 şedinţe (art.
c) convorbiri la telefoane mobile rat incident şi care pot conduce la 139 alin. (139)).
în sala de şedinţe a Parlamentului în aplicarea sancţiunii. În cazul în care Dacă şi după aplicarea sancţiunii
timpul şedinţelor în plen; cuvintele întrebuinţate au fost retra- de interzicere a participării la şedin-
d) tulburarea dezbaterilor sau se sau regretate ori explicaţiile date ţei plenare deputatul nu părăseşte
crearea agitaţiei în sala de şedinţe; sunt apreciate de Preşedintele şedin- benevol sala de şedinţe, preşedinte-
d1) accesul în incinta Parlamen- ţei ca satisfăcătoare, sancţiunea nu le şedinţei poate anunţa întrerupere.
tului şi în încăperile în care se des- se mai aplică. O altă măsură ce poate fi cumu-
făşoară şedinţele în plen ale Parla- Alte sancţiuni aplicabile deputa- lată cu această sancţiune este anu-
mentului şi ale organelor sale de ţilor sunt retragerea cuvântului şi larea indemnizaţiei prevăzute de
lucru cu echipamente portabile de lipsirea de cuvânt. Astfel, în baza lege pe întreaga durată de aplicare a
amplificare a sunetului şi/sau cu ori- art. 137 din Regulament, Preşedin- sancţiunii interzicerii participării la
care alte obiecte ce ar putea fi folo- tele şedinţei poate retrage cuvântul şedinţele plenare. Totodată, deputa-
site pentru tulburarea ordinii şi/sau deputatului: a) care, după chemare tul în cauză pierde şi 10% din sala-
37
Mai 2017

riu pentru fiecare şedinţă, începând - sancţiunile prevăzute la fruntarea permanentă” dintre forţele
cu ziua următoare celei în care a fost art.133 alin. (1) lit. a)-c) – pot fi politice parlamentare), este efectiv
aplicată sancţiunea, dar nu mai mult aplicate şi în scopul menţinerii realizată.
de 75% din salariu. ordinii în şedinţele comisiilor de Răspunderea contravenţio-
Sancţiunea interzicerii participă- către preşedinţii acestora. nală a parlamentarilor. Referitor
rii la şedinţele plenare poate fi totuşi Totodată, importante momente la răspunderea contravenţională a
ridicată de Parlament în orice mo- la capitolul dat sunt prevăzute în art. demnitarului parlamentar, precizăm
ment, la propunerea Preşedintelui 16 alin. (2) din Legea despre sta- că Legea-cadru ce reglementează
Parlamentului, a unei fracţiuni par- tutul deputatului în Parlament [6] statutul acestora (Legea despre sta-
lamentare, la adresarea scrisă sau în care este stabilit că participarea tutul deputatului în Parlament [6]),
publică a deputatului sancţionat, deputatului la şedinţele Parlamen- nu stabileşte expres posibilitatea
prin care acesta comunică regretul tului şi ale comisiei permanente din atragerii acestuia la o astfel de for-
său pentru faptele comise şi se obli- a cărei componenţă face parte este mă de răspundere juridică. Cu toate
gă să respecte Regulamentul şi ordi- obligatorie. În cazul în care deputa- acestea însă, nu poate fi negat faptul
nea în şedinţă. tul nu se poate prezenta din motive că în calitatea sa de persoană fizică,
În cazul în care deputatul nu întemeiate la şedinţele Parlamen- parlamentarul poate fi totuşi supus
execută benevol sancţiunile apli- tului sau ale comisiei permanente, răspunderii contravenţionale, mo-
cate de Parlament de eliminare din este obligat să aducă la cunoştinţă ment ce poate fi dedus din prevede-
sala de şedinţe sau de interzicere a Biroului permanent sau secretarului rile art. 10 din aceeaşi Lege-cadru,
participării la şedinţele Parlamen- comisiei respective motivele absen- în care se admite o posibilă aplicare
tului, executarea se asigură de ser- ţei sale. a măsurilor de constrângere contra-
viciul special al Parlamentului, care Orice absenţă a deputatului care venţională [9, p. 225].
îndeamnă deputatul să părăsească nu ţine de exercitarea atribuţiilor În acelaşi timp, o anumită rele-
sala de şedinţe, escortându-l din sală funcţionale ale Parlamentului şi vanţă în context, prezintă şi dispo-
(art. 1391). ale comisiei permanente din care ziţiile art. 27 alin. (6) din Legea cu
Neexecutarea cerinţelor Preşe- face parte se consideră absenţă fără privire la Autoritatea Națională de
dintelui şedinţei şi ale colaboratoru- motiv întemeiat. Absenţa deputatu- Integritate [5], potrivit căruia: „Dacă
lui serviciului special al Parlamen- lui de la şedinţa Parlamentului în în urma controlului declarațiilor de
tului de părăsire a sălii de şedinţe se semn de protest faţă de un proiect avere și interese personale se con-
sancţionează cu pierderea a 25% din sau faţă de o altă chestiune inclusă stată că subiectul declarării nu a de-
salariu şi din alte indemnizaţii pen- pe ordinea de zi, anunţată de deputat pus sau a depus tardiv declarația de
tru luna următoare. personal sau în numele fracţiunii în avere și interese personale, inspec-
Opunerea de rezistenţă sau in- şedinţa în plen a Parlamentului, se torul de integritate îi aplică acestuia
sultele aduse colaboratorului ser- consideră de asemenea, absenţă din o sancțiune contravențională con-
viciului special al Parlamentului în motive întemeiate. form Codului contravențional al
legătură cu solicitarea de a părăsi Articolul 131 din Regulamentul Republicii Moldova.
sala de şedinţe a Parlamentului de Parlamentului stabileşte în acest În baza art. 3302 din Codul
către deputatul vizat se sancţionea- sens că absenţa fără motiv înteme- contravențional – Încălcarea reguli-
ză cu pierderea a 50% din salariu iat a deputatului pe parcursul unei lor de declarare a averii și intere-
şi din alte indemnizaţii pentru luna luni la 3 şedinţe ale Parlamentului selor personale, depunerea tardivă a
următoare. Ultimele două sancţiuni sau ale comisiei permanente din declarației de avere și interese per-
se aplică de către Preşedintele Par- care face parte se sancţionează cu sonale de către persoana obligată să
lamentului. pierderea a 50% din salariu şi din o depună în condiţiile Legii nr. 133
După cum se poate observa, alte indemnizaţii pentru luna ur- din 17 iunie 2016 privind declara-
aplicarea sancţiunilor faţă de depu- mătoare. Absenţa fără motiv înte- rea averii și intereselor personale se
taţi este dată în competenţa diferitor meiat a deputatului pe parcursul sancționează cu amendă de la 30 la
subiecţi, după cum urmează: unei luni la 4 şi mai multe şedinţe 60 de unități convenționale [2].
- sancţiunile prevăzute la art. 133 ale Parlamentului sau ale comisiei În cazul constatării situației
alin. (1) lit. a)-d) – se aplică de către permanente din care face parte se menționate, inspectorul de integri-
Preşedintele şedinţei; sancţionează cu pierderea a 75% tate transmite organizației publice
- sancţiunile de la art. 133 alin. din salariu şi din alte îndemnizaţii în care activează subiectul decla-
(1) lit. e) şi f) – se aplică de Parla- pentru luna următoare. rării cu statut de funcționar public
ment, cu votul majorităţii deputa- Din cele expuse, putem deduce sau transmite pe numele subiectului
ţilor prezenţi, la propunerea preşe- că instituţia răspunderii disciplinare declarării, în cazul în care acesta
dintelui şedinţei sau a unei fracţiuni a parlamentarilor este bine contura- exercită o funcție de demnitate pu-
parlamentare, tă şi cu siguranţă (dată fiind „con- blică, un demers pentru depunerea
38 Mai 2017

declarației de avere și interese per- la învestirea în funcţie, încălcarea stituţia Republicii Moldova [3] și a
sonale în termen de 30 de zile. căruia constituie un temei distinct art. 2 alin. (6) din Legea despre sta-
Nedepunerea declarației de ave- pentru survenirea răspunderii con- tutul deputatului în Parlament [6],
re și interese personale în termen de stituţionale [13, p. 194] (care, cu calitatea de deputat încetează: - la
30 de zile de la recepţionarea de- regret, nu este propriu şi Republicii data întrunirii legale a Parlamen-
mersului inspectorului de integritate Moldova). tului nou-ales; - în caz de demisie;
sau refuzul de a o depune constituie În continuare, autorul citat, pre- - de ridicare a mandatului; - de in-
temei de încetare a mandatului, a ra- cizează că deputaţii pot comite ur- compatibilitate sau - de deces.
porturilor de muncă ori de serviciu. mătoarele delicte constituţionale: Referindu-ne la incompatibilita-
Inspectorul de integritate notifică - încălcarea Constituţiei, a le- te, precizăm că potrivit art. 70 alin.
imediat despre aceasta conducerea gilor şi a drepturilor şi libertăţilor (1) din Constituţia Republicii Mol-
organizației publice sau a autorității omului; dova: „Calitatea de deputat este in-
responsabile de numirea în funcţie - neexecutarea obligaţiilor func- compatibilă cu exercitarea oricărei
a subiectului declarării în vederea ţionale sau executarea inadecvată a alte funcţii retribuite, cu excepţia
declanșării procedurii de încetare a acestora; activităţii didactice şi ştiinţifice.”
mandatului, a raporturilor de muncă - nerespectarea regimului in- La rândul lor, art. 3 şi 4 din Le-
sau de serviciu ale subiectului vizat compatibilităţilor; gea despre statutul deputatului în
de demers. - abuzul de competenţe şi drep- Parlament, stabilesc că mandatul de
Analizând aceste prevederi le- turi. deputat este incompatibil cu:
gale în corespundere cu art. 2 alin. Referitor la măsurile de răspun- a) funcţia de Preşedinte al Repu-
(61) din Legea despre statutul de- dere constituţională ce pot fi aplica- blicii Moldova;
putatului în Parlament, constatăm te pentru comiterea unor astfel de b) funcţia de membru al Guver-
că nedepunerea declarației de avere abateri (delicte constituţionale), cer- nului;
și interese personale sau refuz de a cetătorul indică următoarele [13, p. c) funcţia de avocat parlamen-
o depune constituie un temei juri- 212-214]: lipsirea de împuterniciri tar;
dic pentru ridicarea mandatului de (revocarea sau retragerea mandatu- d) exercitarea oricărei alte funcţii
deputat [9, p. 226] (care după cum lui); invalidarea alegerii deputatului; remunerate, inclusiv a funcţiei acor-
vom vedea în continuare, constituie sancţiuni juridico-constituţionale cu date de un stat străin sau organizaţie
o sancțiune de drept constituțional, caracter procedural (avertismentul, internaţională, cu excepţia activităţii
adică presupune răspunderea înlăturarea temporară de la activi- didactice şi ştiinţifice desfăşurate în
constituțională a deputatului). tatea parlamentului etc.); sancţiuni afara programului stabilit de Regu-
Din perspectiva cumulării for- juridico-constituţionale cu caracter lamentul Parlamentului.
melor de răspundere juridică, acest financiar (lipsirea de remuneraţie). Persoanele mandatate de Parla-
moment nu exclude survenirea răs- În opinia cercetătorilor autoh- ment cu misiuni temporare în orga-
punderii contravenţionale a parla- toni, o asemenea abordare a su- nele centrale ale administraţiei de
mentarului cu ridicarea ulterioară a biectului este prea largă, nefiind stat pot cumula exercitarea acestei
mandatului în baza aceluiaşi temei. justificată atribuirea măsurilor de misiuni cu mandatul de deputat pe
Răspunderea constituţională a răspundere disciplinară la categoria o durată de cel mult 6 luni.
parlamentarilor. Cu mult mai im- sancţiunilor constituţionale, deoa- Pe cale de consecinţă, potrivit
portantă în context, considerăm a fi rece, prin aceasta, se denaturează art. 5 din Legea sus-citată, deputatul
răspunderea constituţională a parla- într-o anumită măsură însăşi esenţa care se află în unul din cazurile de
mentarilor [8, p. 85-89], formă de răspunderii constituţionale [4, p. 5]. incompatibilitate enunţate trebuie
răspundere juridică puţin studiată în În ceea ce ne priveşte (în condi- să demisioneze, în termen de 30 de
doctrină. ţiile nivelului actual de dezvoltare zile de la data validării mandatului,
În general, reiterăm că răspunde- a teoriei răspunderii constituţio- din funcţia incompatibilă cu manda-
rea acestor subiecţi este strâns legată nale), considerăm că răspunderea tul de deputat. În cazul în care de-
de obligaţia respectării Constituţiei constituţională a parlamentarilor putatul se află în unul din cazurile
şi a legilor, a drepturilor şi libertăţi- poate fi identificată în principal în de incompatibilitate şi nu a depus,
lor cetăţenilor, a intereselor statului, baza sancţiunii aplicate, care poate în termenul menţionat, cererea de
care de altfel şi constituie obiect al consta doar în încetarea/ridicarea demisie din funcţia incompatibilă
delictelor constituţionale comise de mandatului. În acest sens, temeiu- cu mandatul de deputat, după expi-
ei [9, p. 227]. rile pot fi diferite, însă obligatoriu rarea acestui termen este suspendat
În contextul dat, cercetătorul reglementate în Legea Fundamen- de drept din funcţia incompatibilă.
rus V. A. Vinogradov menţionează tală a statului şi în Legea-cadru în Din aceste prevederi legale se
că aceste obligaţii sunt asumate în domeniu [9, p. 228]. poate conchide că deputatul poate
momentul depunerii jurământului Potrivit art. 69 alin. (2) din Con- să-şi piardă mandatul (ca sancţiune
39
Mai 2017

constituţională) în cazul nerespectă- ţiune sau o contravenţie, Procurorul zicerea de a mai ocupa funcţii pu-
rii regimului incompatibilităţilor [4, General poate cere Parlamentului blice pe o anumită perioadă de timp
p. 6]. Important e ca mecanismul de ridicarea imunităţii acestuia pentru sau chiar pe viaţă, în dependenţă de
constatare a incompatibilităţii să fie a efectua măsuri procesuale de re- delictele constituţionale comise), cu
funcţionabil şi aplicat potrivit legii ţinere, percheziţionare, arestare sau concretizarea conţinutului acestor
[8, p. 85-80]. În acest sens, prof. V. trimitere în judecată. delicte şi, în acelaşi timp, elaborarea
Popa afirmă că pentru Parlamentul Dincolo de reglementarea deta- unui mecanism eficient de aplicare a
Republicii Moldova este ceva obiş- liată a procedurii de ridicare a imu- acesteia.
nuit că unii deputaţi, pe perioada nităţii, Regulamentul Parlamentului
exercitării mandatului său, continuă nu prevede soluţia ce urmează în Referințe bibliografice
să-şi administreze întreprinderile cazul în care deputatul este totuşi 1. Arseni Al. Legitimitatea puterii de
stat – principiu edificator al statului de drept
private [11, p. 99], ceea ce contra- găsit vinovat de comiterea infrac- şi democratic contemporan. Argumentare
vine evident şi flagrant regimului ţiunii, stipulând doar momentul că ştiinţifică şi confirmare practică. Chişinău:
incompatibilităţilor. în cazul încetării urmăririi penale USM, 2014.
Referitor la ridicarea mandatu- sau a procedurii contravenţionale, 2. Codul contravențional al Republicii
Moldova, nr. 218 din 24.10.2008. În: Mo-
lui, sunt relevante dispoziţiile art. 2 precum şi al achitării definitive de nitorul Oficial al Republicii Moldova din
alin. (61) din Legea despre statutul către instanţa judecătorească, cazul 16.01.2009, nr. 3-6.
deputatului în Parlament, în care se este considerat consumat şi hotărâ- 3. Constituţia Republicii Moldova,
precizează că ridicarea mandatului rea Parlamentului de ridicare a imu- adoptată la 29.07.1994, în vigoare din
27.08.1994. În: Monitorul Oficial al Repu-
de deputat are loc în caz de: nităţii îşi pierde valoarea juridică blicii Moldova, 12.08.1994, nr. 1 (cu mo-
a) stabilire, prin actul de con- (art. 98 alin. (2)) [4, p. 5]. În viziu- dificări şi completări până la 20 septembrie
statare rămas definitiv, a încheierii nea noastră [8, p. 85-89; 9, p. 232], 2006).
directe sau prin intermediul unei această lacună legislativă necesită o 4. Costachi Gh., Muruianu I. Răspunde-
rea constituţională a deputaţilor, miniştrilor
persoane terțe a unui act juridic, remediere/completare corespunză- şi a altor subiecţi de drept constituţional. În:
luării sau participării la luarea unei toare, întrucât, consecinţa juridică Legea şi Viaţa, 2013, nr. 12.
decizii fără soluționarea conflictului a condamnării deputatului constă în 5. Legea cu privire la Autoritatea
de interese real în conformitate cu ridicarea mandatului acestuia, care Națională de Integritate, nr. 132 din 17 iu-
nie 2016. În: Monitorul Oficial al Republicii
prevederile legislației privind regle- în esenţă, de asemenea, este o mă- Moldova, nr. 245-246 din 30.07.2016.
mentarea conflictului de interese; sură de răspundere constituţională. 6. Legea despre statutul deputatului în
b) nedepunere a declarației de În concluzie, precizăm că dacă Parlament, nr. 39 din 07.04.1994. Republi-
cată în Monitorul Oficial al Republicii Mol-
avere și interese personale sau refuz legiuitorul autohton evită a regle- dova Nr. 59-61 din 15.04.2005.
de a o depune, în condițiile art. 27 menta răspunderea constituţională 7. Legea pentru adoptarea Regulamen-
alin. (8) din Legea cu privire la Au- a deputaţilor, aceşti subiecţi totuşi tului Parlamentului, nr. 797 din 02.04.1996.
toritatea Națională de Integritate; sunt pasibili de o asemenea formă Republicată în Monitorul Oficial Nr. 50 din
07.04.2007.
c) dispunere de către instanța de de răspundere, deoarece sunt su- 8. Micu V. Răspunderea constituţională
judecată, prin hotărâre irevocabilă, biecţi individuali care în activitatea a Parlamentului. În: Revista ştiinţifică inter-
a confiscării averii nejustificate. lor pot să admită derogări de la nor- naţională „Supremaţia dreptului”, 2016, nr.
În toate aceste cazuri, la cererea mele constituţionale şi chiar abuzuri III, p. 85-89.
9. Micu V. Răspunderea parlamentară:
Autorității Naționale de Integritate, de drepturile constituţionale. teorie și practică. Monografie. Chișinău:
ridicarea mandatului se hotărăşte de Prin urmare, dat fiind statutul S.n., 2017.
Parlament, cu votul majorităţii de- lor juridic deosebit, deputaţii pot 10. Micu V. Răspunderea Parlamentu-
putaţilor aleşi. şi trebuie recunoscuţi ca subiecţi ai lui în contextul răspunderii statului contem-
poran. În: Rolul instituţiilor democratice
O altă sferă de manifestare a răs- răspunderii constituţionale, iar te- în asigurarea protecţiei drepturilor omului,
punderii constituţionale ţine de pro- meiurile survenirii acesteia urmează materiale ale mesei rotunde cu participare
cedura ridicării imunităţii parla- a fi extinse [10, p. 306]. Modificări internaţională consacrate Zilei internaţio-
mentare (reglementată în capitolul substanţiale în acest sens se impun nale a drepturilor omului, din 11 decembrie
2015. Chişinău: AAP, 2016.
5 din Regulamentul Parlamentului). în însăşi legea ce reglementează 11. Popa V. Drept parlamentar al Re-
În literatura de specialitate, ridicarea statutul deputaţilor (implicit şi în publicii Moldova: Monografie. Chişinău:
imunităţii parlamentare este califica- Regulamentul Parlamentului), cu ULIM, 1999.
12. Pupăzan C. G. Răspunderea penală
tă drept o sancţiune constituţională precizarea concretă a răspunderii a aleşilor. Bucureşti: Hamangiu, 2016.
ce survine pentru un comportament constituţionale ce poate surveni în 13. Виноградов В.А. Конституцион-
incompatibil cu statutul înalt de de- cazurile de încălcare a Constituţi- ная ответственность: вопросы теории
putat în Parlament [14, p. 7]. ei şi a legislaţiei constituţionale (în и правовое регулирование. Москва, 2000.
14. Сергеев А. Л. Конституционная
Astfel, potrivit art. 95 alin. (1) din acest sens, în calitate de sancţiuni ответственность в Российской Федера-
Regulamentul citat supra, în cazul pot fi consacrate nu doar demiterea ции (часть вторая). B: Конституционное
în care deputatul a comis o infrac- sau lipsirea de mandat, dar şi inter- и муниципальное право 2003, nr. 1.