Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

Studiu de caz:

MANAGEMENTUL RESURSELOR
UMANE ÎNTR-O INSTITUȚIE PUBLICĂ

Masterand: Ionuț-Cosmin Damian


Primăria Sectorului 5
II.ii Noțiuni generale
Situat în partea de sud-vest a Capitalei, în direcția orașelor Giurgiu și Alexandria, cu o
suprafață de 29 km² și o populație de aproximativ 298.526 de locuitori, sectorul 5 cuprinde
una dintre cele mai importante zone istorice ale Bucureștiului.
Sectorul 5 se învecinează la nord cu sectoarele 1 și 3, la est cu sectorul 4, iar la vest cu
sectorul 6. Pornind ca și celelalte sectoare din centrul Capitalei, acesta conturează de
asemenea o parte din desenul unei flori cu șase petale care se deschid spre toate punctele
cardinale ale orașului.
În vechea catagrafie a administrației  Bucureștiului, realizată în 1798, sectorul 5
corespundea „plasei” Gorgani, a treia ca mărime din Capitală, cu 14 mahalale (Postăvari,
Mihai Vodă, Antim, Izvor,  Schitu Măgureanu, Brezoianu, etc.) și 1142 de case. În anul 1807,
Bucureștiul a fost împărțit pe culori, suprafața actualului sector 5 fiind reprezentată în
culoarea verde. În 1950, atunci când a fost adoptat sistemul împărțirii administrative a
orașului pe raioane, sectorul 5 a fost denumit „V.I. Lenin”. Anul 1968 aduce transformarea
celor opt raioane ale Bucureștiului în sectoare. Astfel, Capitala a fost împărțită, în acest mod,
în opt sectoare, 12 comune suburbane și 23 de sate. La 1 august 1979, prin Decretul nr.
284/1979 al Consiliului de Stat, numărul sectoarelor a fost redus de la opt la șase, prin
comasarea sectoarelor 1 cu 8 și 2 cu 3.
Istoria sectorului 5 este strâns legată de vatra străveche a Bucureștiului, ale cărei
vestigii arheologice atestă așezări omenești încă din perioada paleoliticului. Mărturii ale unei
civilizații preistorice descoperite în Dealul Mihai Vodă sau urmele culturii geto-dacilor de pe
malurile Dâmboviței, bisericile și așezămintele domnești renăscute de atâtea ori din ruine,
drumurile comerciale și evoluția târgului medieval până la crearea urbei moderne, vorbesc de
identitatea sectorului 5, care, alături de perimetrul sectoarelor 3 și 4, formează zona cea mai
veche a Bucureștiului.
Această zonă încărcată de istorie, supusă în timp multor încercări, prin pierderea sau
dislocarea unor monumente de referință pentru memoria orașului, păstrează și astăzi în
teritoriul său instituții și zone de o importanță deosebită pentru Capitală, printre care pot fi
amintite:  Palatul Parlamentului, clădirea ce a găzduit până de curând Primăria Sectorului
5, situată pe Bulevardul Regina Elisabeta, zona Mihai Vodă, Hotel „Bulevard”, Facultatea
de Drept, Teatrul de Operă și Balet, monumentul  ridicat în cinstea  Eroilor
Sanitari, Palatul Facultății de Medicină Generală, Colegiul Național „Gheorghe
Lazăr”, Biserica „Sfinții Apostoli”, Biserica Sapienței, Mănăstirea Antim, Biserica
„Sfântul Elefterie Vechi”, Biserica „Sfântul Ilie”- Gorgani, Capela Azilului, Biserica
„Spirea Nouă”, Biserica „Sfântul Nicolae”(Bărbătescu Vechi), Biserica „Sfânta Treime”-
Ghencea, Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, zona Uranus, Palatul
Administrativ al Municipiului București, Mănăstirea „Mihai Vodă”.
Organigrama este o structură a unei organizații care se poate reprezenta grafic printr-o
schemă în nodurile căreia sunt posturile iar liniile care unesc nodurile sunt relațiile (de ordonare
sau subordonare) dintre membri. Relațiile dintre posturi apar și în fișa postului. În engleză,
termenul „organigramă” are două traduceri organisational chart și organisational structure.
Această diagramă este valoroasă prin faptul că permite vizualizarea unei organizații complete,
prin intermediul imaginii pe care o prezintă.

Schema organizatorică a unei companii ilustrează, de obicei, relațiile dintre oamenii din
cadrul unei organizații. Astfel de relații ar putea include administratori la sub-angajați, directori
la directori executivi, director executiv la diferite departamente și așa mai departe. Atunci când o
organizație crește prea mult, ea poate fi împărțită în diagrame mai mici pentru departamente
separate din cadrul organizației. Diferitele tipuri de organigrame includ:

 Ierarhica
 Matrice
 Plat (cunoscut și ca orizontal)

Nu există nici o formă acceptată pentru a face diagrame organizaționale, altele decât
punerea principalului funcționar, departament sau funcție în primul rând, sau în fruntea foii, și a
celorlalți de mai jos, în ordinea rangului lor. Titlurile funcționarilor și, uneori, numele acestora
sunt închise în cutii sau cercuri. Linile sunt în general trase dintr-o cutie sau un cerc în altul
pentru a arăta relația unui funcționar sau a unui departament cu celelalte. (  Allan Cecil Haskell,
Joseph G. Breaznell (1922) Diagrame grafice în afaceri: cum să le faci și să le folosești. p. 78)
Organigrama Primăriei Sector 5
(http://www.sector5.ro/prim%C4%83rie/organigrama/)

Direcția Generală de Resurse Uman- Raport de activitate 2016-2017

În perioada 24.06.2016-29.05.2017, în exercitarea atribuțiilor stabilite prin Regulamentul de


Organizare și Funcționare Direcția de Resurse Umane:
 A elaborat documentația pentru reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului
Sectorului 5 priind modificarea organigramei și a ștatului de funcții precum și
Regulamentul de Organizare și funcționare aprobate prin următoarele hotărâri ale
consiliului local 20/19.07.2016; 142/21.12.2016; 01/09.01.2017; 02/09.01.2017;
28/14.03.2017; 13/28.02.2017;
 A fost elaborat planul de ocupare al funcțiilor publice aprobat prin HCL 91/30.09.2016;
 A elaborat regulamentul de ordine interioară al aparatului de lucru al primarului;
 Au fost organizate concursuri de recrutare în condițiile prevăzute de lege pentru 230 de
funcții publice și 20 de funcții contractuale;
 Au fost întocmite cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, dispoziții de numire,
încadrare, salarizare, detașare, mutare, delegare, de sancționare, de încetare, precum și
orice altă dispoziție de modificare a raportului de muncă;
 Au fost eliberate adeverințe care atestă calitatea de salariat;
 A organizat activități specifice de securitate și sănătate în muncă.
Chestionar privind activitatea în ” Primăria Sector 5
La chestionar au răspuns cincizeci de persoane, adulți cu vârste cuprinse între 20-50 ani, cu
domiciliul în sectorul 5.

1. Ati contactat vreodata, in ultimele șase luni unul sau mai multe servicii ale primariei
 DA
 NU

20

DA
NU

30

(Conceptie proprie absolvent)

2.Cum considerati calitatea serviciilor oferite de Primaria Sectorului 5 in ceea ce priveste:


a) Iluminatul public
 Foarte bun
 Bun
 Satisfacator
 Nesatisfacator
Iluminat public

10 10

Foarte bun
Bun
Satisfacator
Nesatisfacator

15 15

(Conceptie proprie absolvent)


b) Transportul public
 Foarte bun
 Bun
 Satisfăcător
 Nesatisfăcător

Transportul public
1

10
Foarte bun
Bun
Satisfăcător
nesatisfăcător
25

14

(Conceptie proprie absolvent)


c) Alimentarea cu apă si canalizare
 Foarte bun
 Bun
 Satisfăcător
 Nesatisfăcător

Alimentarea cu apă si canalizare


5

5
Foarte bun
19
Bun
Satisfăcător
Nesatisăcător

21
(Conceptie proprie absolvent)

d) Salubritate
 Foarte bun
 Bun
 Satisfăcător
 Nesatisfăcător

Salubritate
7

Foarte bun
20 Bun
8 Satisfăcător
Nesatisfăcător

15
(Conceptie proprie absolvent)

e) Drumuri, alei, parcări, trotuare


 Foarte bun
 Bun
 Satisfăcător
 Nesatisfăcător

Drumuri, alei, parcări, trotuare


4

6
Foarte bun
Bun
Satisfăcător
25 Nesatisfăcător

15
(Conceptie proprie absolvent)

f) Parcuri și spații verzi


 Foarte bun
 Bun
 Satisfăcător
 Nesatisfăcător

Parcuri și spații verzi


7
11

Foarte bun
Bun
8 Satisfăcător
Nesatisfăcător

24
(Conceptie proprie absolvent)
g) Emitere/eliberare avize, certificate, autorizații
 Foarte bun
 Bun
 Satisfăcător
 Nesatisfăcător

Emitere/eliberare avize, certificate, autorizații


3

12
Foarte bun
12
Bun
Satisfăcător
Nesatisfăcător

23

(Conceptie proprie absolvent)


h) Evideța populației și stare civila
 Foarte bun
 Bun
 Satisfăcător
 Nesatisfăcător
Evideța populației și stare civila
8
12
Foarte bun
Bun
Satisfăcător
Nesatisăcător

17
13

(Conceptie proprie absolvent)

i) Ordine publica si siguranța cetațeanului


 Foarte bun
 Bun
 Satisfăcător
 Nesatisfăcător

Ordine publica si siguranța cetațeanului


6

Foarte bun
7 Bun
Satisfăcător
Nesatisfăcător
27

(Conceptie proprie absolvent)


j) Învățământ
 Foarte bun
 Bun
 Satisfăcător
 Nesatisfăcător

Învățământ
8
11

Foarte bun
5 Bun
Satisăcător
Nesatisfăcător

26

(Conceptie proprie absolvent)

k) Servicii sanitare; funționarea si intreținerea unitaților medicale


 Foarte bun
 Bun
 Satisfăcător
 Nesatisfăcător
Servicii sanitare; funționarea și intreținerea
unitaților medicale
6
Foarte bun
Bun
7
20 Satisfăcător
Nesatisfăcător

18

(Conceptie proprie absolvent)

l) Serviciile direcției de impozite și taxe


 Foarte bun
 Bun
 Satisfăcător
 Nesatisfăcător

Serviciile direcției de impozite și taxe

11
16 Foarte bun
Bun
Satisfăcător
Nesatisfăcător

14
9

(Conceptie proprie absolvent)


3. Cât de mulțumit sunteți de modul in care ați fost tratat de catre angajații primăriei?
 Foarte mulțumit
 Mulțumit
 Destul de mulțumit
 Nemulțumit

Foarte mulțumit
Mulțumit
Destul de mulțumit
Nemulțumit

(Conceptie proprie absolvent)

Analiza SWOT
Puncte tari:
 Activitatea agenților economici din Sectorul 5 reprezintă aproximativ 11% din activitatea
economica la nivel municipal;
 Preponderența activitaților de comerț (51,5%);
 Creștere demografică inregistrată intre anii 2010-2013;
 Număr crescut aș rezidenților cu educație superioară (30.000 loc);
 Număr crescut de școli (7 licee tehnologice de stat si teoretice);
 O proporție teritorială a Centrului Istoric al municipiului București pe teritoriul
Sectorului 5;
 Număr mare al instituțiilor de cultură;
 Parcul Izvor ca principal amplasament pentru desfășurarea evenimentelor culturale;
 Existența de monumente de clasa A, clasa B și ansambluri arhitecturale protejate;
 Resurse mari de terenuri libere, neocupate, aflate în administrarea Sectorului 5;
 Existența unui numar de 4 parcuri mari: Cișmigiu, Izvor etc.;
 Existența penitenciarului Rahova pe teritoriul Sectorului 5;

Puncte slabe:
 Dezechilibru în cadrul populației ăntre cele două sexe;
 9% din companiile înființate pe teritoriul Sectorului 5 sunt suspendate sau dizolvate;
 Neintegrarea socială a populației minoritare;
 Procent scăzut al populației active, procent crescut al populației pensionare;
 Insuficiența sălilor de sport și a bazinelor de înot;
 Rată crescută a abandonului școlar în anumite școli;
 Inexistența maternităților;
 Insuficiența sălilor de spectacol;
 Slaba accesibilitate și lipsa mobilității urbane în zonele marginalizate;
 Ocuparea abuzivă a unor imobile vacante;
 Ghetoizarea unor zone din sector;
 Numeroase monumente degradate și aflate la limita existenței morale și fizice;
 Insuficiența locurilor de parcare.

Oportunități
 Investitorii străini din China sau Orientul Mijlociu, Statele Unite ale Americii etc;
 Centrul istoric prezintă un potențial ridicat pentru activități cu mare impact economic,
social și simbolic;
 Găzduirea unor evenimente internaționale care să promoveze Sectorul 5;
 Râul Dâmbovița oferă posibilitatea amenajării unor zone de agrement care să atragă
populația în zonă;
 Buna colaborare cu actorii relevanți în domeniul protecției sociale;
 Potențial de colaborare cu instituțiile cu rol activ în dezvoltarea urbană;
 Crearea permiselor pentru colaborare instituțională între toate sectoarele Municipiului
București precum și Primăria Capitalei;
 Posibilitatea înființării unui Grup de Acțiune Locală la nicelul sectorului.

Amenințări
 Îmbătrânirea populației din cauza scăderii numărului populației tinere și a înaintării în
vârstă a populației adulte;
 Tendința scăzută de absorbție a forței de muncă tânără în Regiunea București-Ilfov;
 Scăderea gradului de atractivitate al Sectorului 5 și migrarea populației către alte sectoare
din cauza deservirii deficitare a transportului în comun, lipsa accesibilității și mobilității;
 Riscurile și vulnerabilitățile identificate la nivelul zonei Ferentari.