Sunteți pe pagina 1din 20

BERDILĂ( GHIOC) JENY, MASTER PME,anul II, sem I

“Încrederea de sine a copilului a crescut foarte mult, poate chiar prea mult, interesul pentru anumite
subiecte i-a fost stârnit, interacțiunea cu copii si cu cadrele implicate a fost foarte naturala si mult diferita
de cea de la școala.” Maria/mama unui copil supradotat-despre impactul pe care l-a avut asupra fiului ei
participarea la un program pentru copii talentați

PROIECT - ȘCOALA DE VARĂ PENTRU COPII TALENTAȚI ,, Împreună pentru Excelență” ,


Colegiul Național Pedagogic ,, Ștefan cel Mare “Bacău 2013

Realizarea unui proiect educațional pornește de la existența unui CADRUL LEGISLATIV european și național favorabil,
reglementat de recomandări,rapoarteși legi.

Astfel:

1. Recomandarea 1284 din anul 1994 a Consiliului Europei subliniază cerinţele educaţionale speciale ale
tinerilor cu potenţial excepţional, scoate în evidenţă şi importanţa acordării asistenţei şi sprijinului necesare
acestor tineri.

2. Consiliul Europei,,, Răspunsul Comitetului de Miniștri, Septembrie 2003 precizează:

 Copii supradotați si talentați formează o categorie aparte, cu nevoi speciale; copiii înzestrați si
talentați (gifted & talented) se confrunta cu probleme specifice in sistemul de educație obișnuit.
Lipsa unui cadru adecvat înzestrării lor deosebite poate duce “pe de o parte la pierderea înaltului lor
potențial creativ si pe de alta parte exista riscul apariției alienării, riscul abandonului școlar si al
dezvoltării unui comportament antisocial” (Consiliul Europei, Răspunsul Comitetului de Miniștri,
Decembrie 2004).

3. Consiliul Europei, ,,Raport asupra educației copiilor gifted & talented (Rapporteur: Mr HADJIDEMETRIOU,
Cyprus, Socialist Group):

 Copiii cu potențial înalt (gifted & talented) ar trebui sa poată beneficia de condiții de educație care
sa le permită sa se dezvolte la maximum, pentru propriul lor beneficiu si beneficiul societății ca
întreg. Nici o tara nu-si poate permite cu adevărat sa epuizeze talentele si ar fi o pierdere de resurse
umane sa nu fie identificate la timp orice abilități intelectuale sau alte potențiale ale lor.

4. Conferința Mondiala asupra Copiilor cu Nevoi Speciale de Educație, 1994, Salamanca:

1
 ,,… școlile trebuie sa ofere condiții tuturor copiilor indiferent de condițiile fizice, intelectuale, sociale,
emoționale, lingvistice sau oricăror alte condiții. Aceasta trebuie sa includă copii cu dezabilități sau
copii cu potențial înalt (gifted), copiii străzii sau copii care muncesc, copii aparținând unor populații
nomade sau îndepărtate, copii aparținând minoritarilor culturale, etnice sau copii din grupuri
dezavantajate sau marginalizate.,,

5. Convenția Universala a Drepturilor Copiilor (UNICEF), articolul 28, 29:

 ”Statele parți sunt de acord ca educația copilului trebuie sa urmărească: dezvoltarea plenara a
personalității, a vocațiilor si a aptitudinilor mentale si fizice ale copilului”

 “… Sistemele de educație trebuie sa fie incluzive, căutând activ copiii care nu sunt înrolați, si
răspunzând flexibil circumstanțelor si nevoilor tuturor copiilor…”

6. Legea 17/2007 din Romania:

 Subliniază oportunitatea şi in același timp necesitatea realizării unui cadru adecvat promovării
educaţiei copiilor si tinerilor supradotaţi, capabili de performanță înaltă, ca inestimabile resurse
naţionale. Aceşti copii si tineri au nevoie de o şansă din partea societății.

 Creează cadrul adecvat nevoilor actuale de descoperire, afirmare şi instruire diferenţiată, iar
oportunitatea de a deschide centre specializate nevoilor speciale de educație ale copiilor supradotați
este deosebită.

 Susține lansarea de programe şcolare pilot destinate introducerii metodologilor de lucru specifice
educaţiei copiilor supradotaţi, formarea de specialişti în metodologiile de predare specifice
domeniului psihopedagogiei excelenţei; diseminarea informaţiei şi problematicii psihopedagogiei
excelenţei la nivelul cadrelor didactice şi asociaţiilor de părinţi; pregătirea şi promovarea unui suport
informaţional privind cercetarea ştiinţifică şi consilierea în domeniul psihopedagogiei excelenţei.

 Reglementează constituirea traseelor curriculare diferenţiate pentru copii cu potențial în centre


specializate, publice sau private. Legea 17/2007 susține înfiinţarea de Centre Locale de Instruire
Diferenţiată, in cadrul cărora se va instrui personalul autorizat în descoperirea copiilor si tinerilor
capabili de performanţe înalte.

7. Secțiunea 14 – Învățământul pentru copiii si tinerii capabili de performante înalte din, Noua Lege a
Învățământului, Legea 1/2011 precizează:

 Art. 57

(1) Statul sprijină copiii si tinerii capabili de performante înalte atât in unități de învățământ, cat si in centre de
excelenta. Centrele de excelenta sunt înființate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului si sportului.

(2) Coordonarea acțiunilor prevăzute la alin. (1) este asigurata de Centrul National de Instruire Diferențiată, înființat
prin hotărâre a Guvernului, inițiata de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului si Sportului.

(3) Resursele umane, curriculare, informaționale, materiale si financiare pentru susținerea copiilor si a tinerilor
capabili de performante înalte se asigura de unitățile de învățământ si de inspectoratele școlare, conform normelor
metodologice elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului si Sportului.

2
(4) Pentru sprijinirea copiilor si a tinerilor capabili de performante înalte, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului
si Sportului organizează olimpiade si concursuri, tabere de profil, simpozioane si alte activități specifice si acorda
burse si alte forme de sprijin material.

(5) Copiii si tinerii capabili de performante înalte beneficiază, indiferent de vârsta, de programe educative care le
respecta particularitățile de învățare si de orientare a performantei. Aceste programe sunt de aprofundare a
învățării, de grupare pe abilitați, de îmbogățire a curriculumului cu noi domenii, de mentorat si transfer de
competenta, de accelerare a promovării conform ritmului individual de învățare.

8. Studiul Eurydice înregistrează şi analizează politicile educaţionale ce privesc promovarea excelenţei, precum
şi principalele măsuri introduse în sistemele de învăţământ europene pentru a educa tinerii supradotaţi şi
talentaţi şi pentru a încuraja formele de excelenţă de la nivelele primar şi secundar (nivelele ISCED 1-3).

9. Un alt document oficial cu privire la sprijinul care ar trebui să fie oferit oamenilor talentați la nivel european,
a fost propus și semnat de către patru membri ai Parlamentului European: Dr. Kinga Gál (Ungaria), Mojca
Kleva (Slovenia), Barbara LOCHBIHLLER (Germania) și Hannu TAKKULLA (Finlanda). Declarația scrisă 34/2012
își exprimă anumite recomandări către statele membre. Ea le invită să ia în considerare măsuri de ajutorare a
diverselor forme de talent - suport adecvat pentru a fi integrate în sistemul educațional sau de indicare
dincolo de curriculum-ului, inclusiv în formarea cadrelor didactice. Acesta solicită Comisiei să acorde sprijin și
prioritate talentului, în contextul dezvoltării strategiilor europene și, în special, de planificare strategică în
ceea ce privește Spațiului de Cercetare European și Fondul Social European. 1

ETAPELE PROIECTULUI

1. VIZIUNEA

Școlile de vară pentru elevii talentați au un impact pozitiv asupra acestora, oferind satisfacție
garantată, generând o extraordinară energie în comunitate prin implicarea copiilor, părinților și profesorilor.

Urmând cursurile unor astfel de școli, elevii talentați din patru colegii băcăuane: Colegiul Național
Pedagogic ,, Ștefan cel Mare’’, Colegiul Național ,, Gheorghe Vrânceanu” , Colegiul Național ,, Vasile
Alecsandri” , Colegiul Național ,,Ferdinand I”, vor avea posibilitatea să se cunoască, să realizeze în domeniul
de interes proiecte comune, să deprindă noi metode de abordare a cunoștințelor din cadrul disciplinelor
preferate, noi metode de lucru. Ca urmare a participării la cursurile Școlii de Vară, elevii vor putea să se
implice direct în organizarea unor concursuri de eseuri, concursuri tematice( inventivitate, informatică,
științe, artă)alături de asociațiile partenere și de ce nu, să se constituie în viitori ambasadori la nivelul
municipiului în vederea susținerii excelenței.

Organizarea unei Școli de Vară în cadrul Colegiului Național Pedagogic se află la a treia ediție. Edițiile
organizate anterior: ,, Șanse egale pentru toți- Bacău 600 , ,, Contribuția populațiilor minoritare la
dezvoltarea municipiului Bacău’’, s-au bucurat de o bună apreciere în rândul elevilor, părinților dar și în
rândul comunității locale. Profesionalismul de care a dat dovadă echipa și managerii de proiect de la prima
1
http://www.rotalent.org/?p=1242
3
ediție, realizată prin finanțare de către Primăria Bacău, a determinat finanțarea și a celui de-al doilea proiect
din ediția a doua. Ulterior Colegiul Național Pedagogic a mai realizat proiecte care au obținut finanțare pe
probleme ecologice, modernizând parcul școlii.

Cum în PDI al Colegiului Național Pedagogic ,, Ștefan ce Mare Bacău ”se regăsește ca țintă strategică
„Elaborarea de standarde de predare şi evaluare, în vederea atragerii elevilor către marea performanţă” ,ne-
am propus să realizăm și să implementăm acest proiect pentru elevi talentați, contribuind astfel într-o mică
măsură la asigurarea dezvoltării lor deplină și echilibrată în vederea asigurării unei buni integrări în societate,
fără alterarea înaltelor abilităților și a performanței pe care o realizează.

2. INȚIALIZARE. CONCEPTUALIZARE

 Prin organizarea Școlii de Vară pentru elevii supradotați ne propunem să descoperim și să dezvoltăm
potențialul creativ al fiecărui elev, astfel ca el să-și dezvolte la maxim înaltele capacități intelectuale
într-un mediu adecvat alături de alții elevi cu aceleași capacități și motivații. Astfel ne propunem să
atragem tinerii din municipiul Bacău spre cercetare, leadership, antreprenoriat și arte, ca aceștia să
se implice la rândul lor în problemele comunității, să dorească la finalizarea studiilor universitare să
se întoarcă în orașul natal, pentru a-și aduce contribuția la dezvoltarea acestuia atât din punct de
vedere economic cât și din punct de vedere al mentalităților.

 Vrem să promovăm și să sprijinim dezvoltarea persoanelor talentate în domenii precum: matematică


și științe, artă și literatură, management, leadership, istorie și civilizații, să îmbinăm pe parcursul
desfășurării proiectul studiul cu jocul, sala de clasă cu parcul, activitățile de cercetare cu cele
sportive.

 Vrem să conștientizăm prin acest proiect, prin difuzarea materialelor realizate de către elevi, prin
emisiunile de la televiziunile locale și presă, opinia publică cu privire la faptul că În România există un
procent destul de mare față de statele europene a copiilor talentați, aceștia reprezentând resursa
sigură a viitorului atât pentru Bacău cât și pentru țară, calea sigură către dezvoltare.

CARACTERISTICILE GRUPULUI ȚINTĂ; grupul țintă este reprezentat de către:

 40 de elevi, 20 băieți, 20 fete, din patru colegii băcăuane: Colegiul Național Pedagogic ,,Ștefan cel
Mare” , Colegiul Național ,,Vasile Alecsandri” ,Colegiul Național ,,Gheorghe Vrânceanu” , Colegiul
Național ,,Ferdinand I”, grupați în funcție de abilități: artistice-literare, științifice, informatică/TIC,
cultură și civilizație, cu vârsta cuprinsă între 15-17 ani

 15 părinți a elevilor participanți talentați.

SPECIFICUL PROGRAMULUI PROPUS

 Procesul de învățământ desfășurat pe parcursul acestui program se desfășoară prin intermediul


grupării aptitudinale

ANALIZA SWOT

4
Puncte tari Puncte slabe

-Tradiția Colegiului Național Pedagogic ,, Ștefan -Profesorii implicați în proiect nu au cursuri de


cel Mare” în a organiza Școli de Vară pentru formare pentru a lucra cu copii talentați.
elevii băcăuani.
-Perioada desfășurării proiectului: unii elevi se
-Finanțarea proiectelor anterioare a Școlilor de pot afla în alte tabere, unii profesori pot fi
Vară( ediția 2008, 2009, 2010) de către Primăria implicați ca profesori evaluatori la examenul de
Municipiului Bacău datorită seriozității în bacalaureat.
implementarea acestora.
-Colegiul Național Pedagogic,, Ștefan cel Mare”,
-Școala dispune de un spațiu adecvat desfășurării poate fi desemnat ca centru de evaluare la
unor astfel de proiecte: labolatoare bine dotate, examenul de bacalaureat, ceea ce va îngreuna
cabinete media, atelier de artă, amfiteatru, sală desfășurarea activităților propuse.
de sport, cantină, parc școlar.

-Asociația de Părinți ,, Pro-Pedagogic” dispune de


fonduri bănești pentru a realiza unele donații

-Parteneriatele încheiate între Colegiul Național


Pedagogic, Asociația de Părinți ,,Pro-Pedagogic”,
Asociația Româna de Marketing AROMAR, ISJ
Bacău, CCD,, Grigore Tabacaru”, Bacău, care au
permis si permit derularea a numeroase
proiecte.

-Experiență în realizarea proiectelor a membrilor


echipei de proiect.

-Disponibilitatea cadrelor didactice solicitate în a


desfășura acțiuni de voluntariat.

Oportunități Amenințări

-Politica inițiată de Primăria Bacău din 2008 de a -Funcționarea Centrului de Excelență Bacău,
oferii premii în cadrul ,, Galei Învățământului unde copii se pregătesc strict pentru concursurile
Băcăuan” elevilor din municipiu care au obținut școlare.
premii la concursuri și olimpiade școlare-faze
naționale, precum și profesorilor coordonatori.

- Politica inițiată de primăria Bacău prin


programul ,, Ai carte, ai parte”, prin care elevilor
din scolile bacauane care au participat la
activități extrașcolare, care au obținut medii
peste 9.30 și au obținut premii la concursuri
școlare municipale sau județene, li se oferă burse
semestrial.

3. EXPERTIZAREA

5
 Componența comisiei de jurizare a programului propus: Mariana Crăciunescu-Coordonator Centrul
Județean de Asistență Psihopedagogică, Ruxandra Iosipescu- Profesor consilier școlar CJAP Bacău,
Camelia Stamate -Inspector Școar General Adjunct-direcția curriculum. Panaite Mircea- Prof. Centrul
de Excelență Bacău.

 Potențialii susținători ai proiectului: Primăria Bacău, Asociatia Romana de Marketing AROMAR ,


Asociația de Părinți ,, Pro Pedagogic” Bacău, Inspectoratul Școlar Județean Bacău, C. J. R. A. E.
Bacău, C.C.D. ,, Grigore Tabacaru” Bacău, Parohia Ortodoxă Ruși-Ciutea, Com . Letea Veche, jud.
Bacău.

4. CLIMATIZAREA

Componența grupului de inițiativă implicat în propunerea și derularea programului:

 Ghioc Jeny- Inspector Școlar de Specialitate-istorie, ISJ Bacău, manager de proiect.

 Oana Cucu- Inspector Școlar de Specialitate-învățământ special , ISJ Bacău, membru în echipa de
proiect;

 Amalia Diaconu- -Director CJRAE Bacău, membru în echipa de proiect;

 Aprodu Diana-

 Serban Adina- președinta Asociației de Părinți ,, Pro-Pedagogic’’, membru în echipa de proiect;

 Mardare Cerasela-profesor consilier școlar, Colegiul Național Pedagogic ,, Ștefan cel Mare” Bacău,
membru în echipa de proiect;

 Bejan Daniela- director Colegiul Național Pedagogic ,, Ștefan cel Mare” Bacău, membru în echipa de
proiect

 Florin Lazăr- director adjunct Colegiul Național Pedagogic ,, Ștefan cel Mare” Bacău, membru în
echipa de proiect

 Membrii echipei de proiect au experiență în realizarea acestora și doresc reușita proiectului în


vederea sprijinirii efective a copiilor talentați și a implicării reprezentanților comunității locale,
părinților, factorilor administrației locale în realizarea unor centre permanente pentru acești elevi.

 Proiectul se poate desfășura într-un mediu fizic și psihologic adecvat, Colegiul Național Pedagogic
dispune de o zonă vedre adecvată desfășurării activităților în aer liber, de o frumoasă bază sportivă,
de cantină și săli de curs dotate.

5. PLANIFICAREA

 DURATA: 15/29 iulie 2013

 Nevoile programului: tipuri de resurse( elevi, profesori, părinți, comunitate)

Resurse umane:

 40 de elevi din Colegiile: Colegiul Național Pedagogic,, Ștefan cel Mare” Bacău, Colegiul
Național,, Vasile Alecsandri” Bacău, Colegiul Național,,Ferdinand I “ Bacău, cu vârste
cuprinse între 15-17 ani.
6
 12 părinți din rândul elevilor selectați.

 10 cadre didactice din Colegiul Național Pedagogic care au obținut performanțe în domeniul
lor de specialitate.

 4 psihologi-psihopedagogi din cadrul colegiilor menționate.

 2 monitori/ psiholog CJRAE.

 4 inspectori de specialitate din cadrul ISJ Bacău.

 2 membrii din cadrul personalului auxilar pentru întreținerea curățenie.i

 1 secretar.

 2 bucătari.

Resurse materiale:

 20 topuri hârtie xerox, 20 markere, 50 cutii carioci, 100 de coli de flipchart, un toner
imprimanta Hp laserjet 1200, un toner si o matriţă pentru copiator Ricoh Priport jp 750, 80
ecusoane pentru participanți si organizatori, un ghem sfoara, 30 de baloane, banda adeziva,
folie de aluminiu.

 achiziționarea unui notebook si a unui videoproiector cu ajutorul cărora se vor desfășura


sesiunile de curs pentru părinții si elevii şi se vor prezenta materialele educaţionale rezultate
de la cursul de calculatoare și I.T., si atelierul foto si film.

 Materialele promoționale vor fi inscripționate cu numele scolii de vara „Împreună pentru


Excelență ” şi cu numele Finanțatorului (“Proiect realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului
Bacău şi al Consiliului Local al Municipiului Bacău). Se vor achiziționa: 100 de pixuri
inscripționate, 85 de mape de prezentare, 85 de pliante in care se face o informare cu privire
la activitățile proiectului, 10 afișe A0, 85 diplome de participare.

 Suportul de curs va fi redactat de către Aromar in colaborare cu trainerii de curs si va fi


multiplicat in 20 de exemplare. Materialele educaționale pentru atelierele de lucru vor fi
redactate de profesori din cadrul Colegiului Național Pedagogic „Stefan cel Mare” Bacău
pentru fiecare atelier de lucru in parte si vor fi multiplicate intr-un număr de 80 exemplare,
cate un exemplar pentru fiecare participant.

 Datorita faptului ca programul de activități pe durata unei zile este de aproximativ 5 ore
consideram ca este necesar asigurarea unui meniu zilnic (prânz/ bufet suedez) pentru
participanți. Masa va fi servita in cadrul cantinei Colegiului National Pedagogic „Stefan cel
Mare” si va fi asigurata pentru un număr de 80 de persoane. Monitorizarea acestei activități
se va face cu ajutorul unui pontaj de masa in care se vor regăsi datele de identificare ale
participanților si numărul de mese servite pe perioada proiectului.

BUGETUL PROIECTULUI

Suma solicitată de la Contribuţia proprie a


Costul total al proiectului
Autoritatea Contractantă solicitantului

7
LEI 3596 3000 596
% 100.00% 84.99% 15.01%

Buget - detalierea cheltuielilor


Valoare/UM Contribuţie Contribuţie
Cheluieli UM Cantitate Total
(RON) finanţator proprie
1. Costuri masa
Masa pentru 50 de 50 pers x
participanti (pranz)( 4 zile x 7 7 lei/zi x 4
ron/zi) zile 1400 1400 0
Subtotal 1 1400 1400 0

2. Costurile de achiziţie pentru


mijloace fixe şi pentru
echipamente de birotica,
Videoproiector buc 1 1666 1666 1400 266
Subtotal 2 1600 1400 200
3. Costuri materiale
promoţionale
Diplome de participare buc 52 3 156 146 10
Concepere materiale
promotionale (afise, pliante) buc 1 300 300 0 300
si multiplicare suport de curs
Subtotal 3 456 80 310
4. Costuri materiale
consumabile
Dosare plastic buc 20 1 20 0 20
Top hartie xerox buc 5 12 60 60 0
Refil imprimanta HP 1200 buc 1 60 60 60 0
Subtotal 4 140 120 20
TOTAL 3596 3000 596

SURSE DE FINANŢARE PRECONIZATE

Contribuţiile în natură:

a. 20 de voluntari -profesori din cadrul Colegiului Național Pedagogic ,, Ștefan cel Mare” Bacău

b. Copiator Ricoh jp 750

c. Imprimanta hp laserjet 1200

d. Conexiune internet

e. 1 laptop

f. 1 videoproiector

g. Calculator pentru prelucrare video

h. Echipa de proiect va susține sesiunile de curs fără a fi remunerate

8
i. Flipchart.

SCOPUL PROIECTULUI: Oferirea de alternative de educație nonformală pentru tinerii


talentați și părinți ai acestora din patru colegii băcăuane
OBIECTIVE GENERALE

 Promovarea și sprijinirea tinerilor talentați în domeniile: știință, artă/literatură, management,


leadreship, istorie și societate, din cele 4 Colegii de prestigiu din Bacău.

 Sprijinirea elevilor talentați a căror familii nu au posibilitatea financiară pentru a le oferii petrecerea
unei săptămâni alături de alți copii cu competențe asemănătoare.

 Sensibilizarea administrației locale față de necesitatea stimulării, încurajării, creării unui cadru
alternativ, organizat de studiu pentru copii talentați.

OBIECTIVE SPECIFICE (cercetare/știință, leadership, antreprenoriat, literatură și artă,istorie și societate).

 Instruirea activ-formativă şi informală pentru susținerea dezvoltării abilităților civice a copiilor talentați,
pentru 12 părinți din colegiile menționate, prin participarea la ateliere de lucru care vizează: ,, Evoluția
optimala a copiilor dotați si mediul optimal de hrănire a acestei evoluții” * ,,Alternativele de reacție a
copilului dotat in fata comportamentului familiei, mediului social, scolii” * ,,Introvertire-extravertire, real-
oniric, vizual spațial-auditor secvențial” * ,,Dezvoltarea abilitaților, odihnirea si recuperarea, dezvoltarea
domeniilor de pasiune” * ,,Dezvoltarea asincrona a copiilor dotați si caracteristicile tipice de tip intelectual-
afectiv volitiv” * ,,Dezvoltarea creativității, inteligentei si motivației, cultivarea idealurilor si a încrederii in
propriile forte” * ,,Medii de formare si informare, control si emancipare, performanta si investitura cu
încredere pentru copii dotați”.

 Dobândirea competentelor de leadership pentru un număr de 10 elevi cu vârsta 14/16 ani din colegiile
menționate din municipiul Bacău in perioada 15-29 iulie 20134 la cursurile Şcolii de Vară ”Împreună pentru
Excelență”.

 Dobândirea competentelor de scriere de proiecte pentru un număr de 10 cu vârste între 15-17

 Dobândirea competentelor în realizarea de softuri educaționale în domeniul științe

 Dobândirea competențelor de a organiza expoziții de artă fotografică, film, pictură și sculptură.

 Informarea beneficiarilor indirecţi (comunitatea locală din care fac parte si beneficiarii direcţi) cu privire la
achizițiile dobândite pe parcursul instruirii oferite de Şcola de Vară ,,Împreună pentru Excelență ” prin
postarea pe site-ul www.pedagogicbacau.ro si www.aromar.home.ro.

Luna iulie 2013

Timp Perioada Perioada Perioada Perioada


1-8 iunlie 8-15 15-22 iulie 22-29 iulie
Activitatea iulie

9
Subactivitate

Activitatea 1 S1 Achiziţionarea
materialelor
Pregatirea proiectului - consumabile
Achiziţionarea
resurselor materiale S2. Achiziţionarea
de echipamente

S3. Achiziţionarea
materialelor
promotionale

S4. Redactarea si
multiplicarea
supotului de curs

S5. Asigurarea
conditiilor de
masa.

Selectarea
Participanţilor

Activitatea nr. 3
Implementarea
proiectului

Activitatea nr. 4

Evaluarea proiectului

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR

a) Denumire:

1. Asigurarea condiţiilor logistice pentru buna desfășurare a activităţii Şcolii de Vară

a. achiziţionarea resurselor materiale (materiale consumabile, videoproiector, laptop, ecusoane, dvd-


uri, aparat foto

b. crearea şi achiziționarea materialelor promoționale( pixuri inscripționate, mape de prezentare,


tricouri, banner, afiș A0.

c. editarea şi multiplicarea materialelor educaționale si a suportului de curs pentru elevi şi profesori

d. stabilirea şi asigurarea condiţiilor de masă;


10
2. Selectarea Participanţilor

a. Înscrierea participanţilor pe baza formularului de aplicaţie( cu mențiunea atelierului/atelierelor pe care


dorește să-l/le frecventeze) si a recomandării unităților de învățământ din care face parte grupul ținta

b. Evaluarea portofoliului candidatului.

3. Implementarea proiectului Şcoala de Vară ”Împreună pentru Excelență”

a. Instruirea cu privire la modul de desfășurare a activităţilor şi împărţirea pe ateliere de lucru precum:


atelier de știință-informatică, antreprenoriat - limbi străine, leadership și societate, atelier de artă și
fotografie,istorie și societate.

b. Derularea activităţilor de instruire formală şi informală pe ateliere de lucru pentru elevi.

c. Organizarea lectoratelor cu părinții.

d. Organizarea de activități distractiv-sportive(tenis de masa, badminton, volei, fotbal,)

4. Evaluarea proiectului

a. Întocmirea raportului de evaluare către Autoritatea Contractantă

b. Editarea si multiplicarea materialelor de sinteză în care se vor prezenta activităţile derulate pe


parcursul proiectului.

c. Promovarea activităților desfășurate si a rezultatelor proiectului pe site-ul www.pedagogicbacau.ro


si pe www.aromar.home.ro .

5. Reproiectarea programului, prin aplicarea și interpretarea unui chestionar dar și pe baza rezultatelor
evaluării realizate se realizează un grafic pentru îmbunătățirea unui viitor proiect

6. Instituționalizarea

APLICAREA PROGRAMULUI

A. Pregătirea implementării

 Cum la nivelul unităților școlare nu există o situație statistică cu elevii supradotați, selectarea
elevilor din școlile băcăuane se va realiza pe baza recomandării directorilor unităților de
învățământ și a unui dosar de candidatură din care să reiese clar ( dacă este posibil) nevoile
11
speciale ale lui, precum și performanțele obținute la concursurile și olimpiadele școlare. Un
element important în realizarea selecției îl constituie motivația de a se dezvolta atât din partea
elevilor cât și din partea părinților acestora, scoasă în evidență prin susținerea unui interviu în
fața comisiei de proiect.

 În vederea reproiectării cu succes a proiectulu,i ne pronunțăm pentru instruirea profesorilor și a


psihologilor prin programe speciale de minim 30 de ore( cursuri online sau în clase). În urma
frecventării acestor cursuri( acreditate), profesorii vor dobândi competențe cu privire la: politica
europeană în legătură cu gifted education de-a lungul secolului XX și începutului de sec. XXI,
psihologia copiilor supradotați, inteligența multiplă, metodologii de predare și stiluri de învățare,
metode organizatorice pentru învățarea accelerată sau tunneling, testarea supradotării cu
baterii de testare, modul de constituire și de validare a unor baterii de testare , orientarea pe
tehnici de învățare specifice fiecărei categorii de supradotare, etc. Cursurile de formare trebuie
sa conțină și părți aplicative conținând planuri de proiectare a programelor de gifted education
in scoli publice sau private sau curricule structurate pe principiile gifted education. Profesorii vor
fi evaluați prin analiza produselor finale realizate care constau din planuri de proiectare și
curricule adecvate predării în clasele de copii talentați.

 Popularizarea/Diseminarea scopului Proiectului Școlii de Vară,,Împreună pentru Excelență’’ se


va realiza prin

 Promovarea activitatilor desfasurate si a rezultatelor proiectului pe site-ul


www.pedagogicbacau.ro si pe www.aromar.home.ro

 Prezentarea în cadrul unor expoziții a produselor realizate;

 Publicarea în revista școlii dar și în revista colegiilor partenere a eseurilor și lucrărilor


realizate de către elevi;

 Publicarea în presa județeană a interviurilor realizate elevilor participanți.

DESFĂȘURAREA PROGRAMULUI

2. Descrierea detaliată a fiecărei activităţi desfăşurate pentru obţinerea rezultatelor

Activitatea nr.1

Pregătirea proiectului-achiziționarea resurselor materiale cuprinde următoarele subactivităţi:

S1. Achiziţionarea materialelor consumabile

Pentru buna desfășurare vom achiziționa 20 topuri hârtie xerox, 20 markere, 50 cutii carioci, 100 de coli de flipchart,
un toner imprimanta Hp laserjet 1200, un toner si o matriţă pentru copiator Ricoh Priport jp 750, 80 ecusoane
pentru participanți si organizatori, un ghem sfoara, 30 de baloane, banda adeziva, folie de aluminiu.

S2. Achiziţionarea de echipamente

Pentru buna desfășurare a scolii de vara este necesar achiziționarea unui notebook si a unui videoproiector cu
ajutorul cărora se vor desfășura sesiunile de curs pentru profesorii si elevii şi se vor prezenta materialele
educaţionale rezultate de la cursul de calculatoare, si atelierul foto si film.

S3. Achiziţionarea materialelor promoționale

12
Materialele promoționale vor fi inscripționate cu numele Școlii de Vara „ŞANSE EGALE PENTRU TOŢI- BACAU 600” şi
cu numele Finanțatorului (“Proiect realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Bacău şi al Consiliului Local al
Municipiului Bacău)

Materialele promoționale necesare care vor fi achiziționate: 100 de pixuri inscripționate, 100 de mape de
prezentare, 100 de pliante in care se face o informare cu privire la activitățile proiectului, 10 afișe A0, 88 diplome de
participare

S4. Redactarea si multiplicarea suportului de curs

Suportul de curs pentru lectoratele cu părinții va fi redactat de către Aromar in colaborare cu Asociația de Părinți
,,Pro-Pedagogic’’ si va fi multiplicat in 15 exemplare. Materialele educaționale pentru atelierele de lucru vor fi
redactate de profesorii din cadrul Colegiului National Pedagogic „Stefan cel Mare” Bacău împreună cu specialiștii
psihopedagogi pentru fiecare atelier de lucru in parte si vor fi multiplicate intr-un număr de 40 exemplare, cate un
exemplar pentru fiecare participant.

S5. Asigurarea condițiilor de masa.

Datorita faptului ca programul de activitati pe durata unei zile este de aproximativ 4-5 ore consideram ca este
necesar asigurarea unui meniu zilnic (pranz/bufet suedez) pentru participanți. Masa va fi servita in cadrul cantinei
Colegiului National Pedagogic „Stefan cel Mare” si va fi asigurata pentru un număr de 80 de persoane. Monitorizarea
acestei activitati se va face cu ajutorul unui pontaj de masa in care se vor regăsi datele de identificare ale
participanților si numărul de mese servite pe perioada proiectului.

Activitatea nr.2

Selectarea Participanţilor se va realiza prin:

o Înscrierea pe baza formularului de aplicaţie;

o Recomandării unitarilor de învățământ partenere la proiect;

o Analiza dosarului/portofoliului de înscriere a candidaților

o Interviu: părinți/elevi

o Lansarea ofertei eduacționale a proiectului si formularul de aplicație vor fi postate pe site-ul


www.pedagogicbacau.ro si pe www.aromar.home.ro.

Activitatea 3

Implementarea proiectului Şcoala de Vară ”Împreună pentru Excelență” cuprinde subactivităţile:

S1 Instruirea cu privire la modul de desfășurare a activităţilor şi împărţirea participanților, pe ateliere de lucru si


module

S2 Derularea activităților de instruire formală şi informală pe ateliere de lucru pentru elevii talentați.

S3 Lectoratele pentru părinți.

Activitățile proiectului se vor desfășura in cadrul Colegiului National Pedagogic „Stefan cel Mare” Bacău care va pune
la dispoziție infrastructura necesară pentru buna desfăşurare a şcolii de vară
13
Activităţile pe ateliere:

1. La atelierul Literatură şi comunicare se vor desfășura următoarele activităţi: dezbateri prezentări de carte,
analiză de text literară, prezentarea creațiilor proprii, recitare poezii, etc

2.La atelierul I.T. se are in vedere: utilizarea calculatorului in sistem ECDL, programare, realizarea de soft-uri
educaționale, dezbateri pe teme diverse despre importanța internetului, a site-urilor de socializare, aspecte negative
și pozitive, cum se poate diminua impactul negativ al internetului asupra tânărului, etc

3.La atelierul de limbi străine se vor desfăsura activitati distractive si de comunicare in limba engleză, franceză și
germană.

4.La atelierul de matematică/fizică/chimie se are in vedere dezvoltarea interesului pentru studiul şi aplicarea
matematici, fizicii, chimiei in contexte variate,( ex:matematică distractivă), rezolvarea unor probleme practice prin
metode matematice, interdisciplinaritate, etc

5.La atelierul foto si film participanții își vor exersa cunoștințele in tainele fotografiei si a filmului. Se vor prezenta
tehnici de fotografiere si filmare. Resursele necesare pentru aceasta activitate: o placa de captura-tv tunner si un
hard disk de mare capacitate, casete video, memory card de capacitate 1G Calculatorul necesar pentru prelucrarea
video este pus la dispoziție de parteneri.

6. Atelierul istorie și societate se va axa pe dezbaterea temelor istorice importante din sec XX, precum: geopolitică și
geostrategie, resursele și dezvoltare durabilă, organizațiile teroriste și pacea mondială.

7. Atelierele leadership și marketing, le vor da posibilitatea participanților să/și exerseze abilitățile de lider, să
analizeze și să prezinte legătura dintre leadership și dezvoltarea segmentelor sociale, se vor organiza workshop-uri
care vor avea ca scop dezvoltarea abilităților de self-marketing și evidențierea legăturii între acestea și creșterea
posibilității angajării pe piața muncii.

8. În cadrul atelierului de artă, elevii vor realiza creații artistice, se vor juca cu umbrele și culorile pe tonuri
muzicale.

S3 Organizarea de activitati distractiv-sportive.

În cadrul acestor activităţi tinerii se vor invăţa sau se vor delecta practicând: jocuri de tenis de masa, badminton,
volei, fotbal, handbal în sala de sport a Colegiului National Pedagogic Stefan cel Mare Bacău. Resursele necesare ce
trebuie sa fie achiziționare pentru această activitate sunt:

• 4 seturi palete de tenis de masă,

• 20 de mingi de tenis de masă,

• 20 de fluturași de badminton, toate vor fi puse la dispoziție de Colegiul Național Pedagogic. Aceste activități
se vor organiza in fiecare zi la sfârșitul perioadei de curs.

Activitatea 4

4. Evaluarea proiectului

Evaluare se va face prin aplicare de chestionare si interpretarea lor. Se vor urmări indicatori cantitativ cat si calitativi,
se va realiza un newsletter de către participanți in care vor fi sintetizare activităţile zilnice. Evaluarea va fi atât
intermediară pe parcursul derulării proiectului cat si la sfârșitul proiectului.

14
• Indicatorii cantitativi care vor fi evaluați sunt: numărul de participanți, numărul de pliante, afișe, si alte
produse promoționale, numărul de materiale educaționale, nr de echipamente achiziționate.

• Indicatorii calitativi evaluați sunt: impactul asupra comunităţii; ridicarea nivelului de conștientizare în rândul
instituțiilor partenere privind avantajele directe şi indirecte ale implicării în proiecte educaţionale care vizează
promovarea copiilor ; impactul pe care proiectul l-a avut asupra părinților.

Proceduri de evaluare

- asigurarea condiţiilor tehnice

- asigurarea logisticii (materiale promoţionale);

- asigurarea condiţiilor de masă pentru elevi şi profesori;

- mediatizarea proiectului (presa şi TV şi radio locală, centrală)

- aplicarea de chestionare de evaluare in care

DESFĂȘURAREA PROGRAMULUI

Activitatea Obiective Responsabili Termen Evaluare

A.I. Pregatirea o Achiziţionarea Manager de proiect 1-15 iulie 2013 Fișa de inventar
proiectului/ materialelor cu resursele
Membrii Echipei de
Achiziţionarea consumabile materiale
resurselor proiect necesare
materiale o Achiziţionarea de
echipamente

o Achiziţionarea
materialelor
promotionale

o Redactarea si
multiplicarea
suportului de curs

o Asigurarea
condițiilor de masa.

A.II. Selectarea o Realizarea Manager de proiect 1-15 iulie 2013 Portofoliul


Participanţilor formularului de participanților
Amalia
aplicație pe
Diaconu/membru Interviu
www.pedagogicbaca
echipa de proiect,
u.ro si pe
psihopedagog
www.aromar.home.
ro Mardare Ceraselea/
membru echipa de
15
o Preluarea dosarelor proiect, psihopedagog
de la directorii
Aprodu Diana/membru
unităților de
în echipa de proiect,
învățământ
psihopedagog
partenere( Colegiile
băcăuane implicate
în proiect)

o Realizarea unui
interviu pentru
elevii selectați

o Realizarea unui
interviu pentru
părinții selectați

A.III. o Instruirea cu privire Prof. voluntari 15-22 iulie 2013 Produsele


Implementarea la modul de realizate(kitturi
proiectului Şcoala Consilieri școlari educaționale,
desfășurare
de Vară activităţilor şi Psihopedagogi pagin web, lucrări
”Împreună pentru împărţirea artistice, eseuri,
Excelență” participanților, pe Invitați etc)
ateliere de lucru si
Portofoliul
module: 1.literatura,
cursantului
artă si comunicare;
2.cursuri de
calculatoare, I.T.
matematică; 3.limbi
și leadreship;
4.atelier foto si film;
5.scriere de proiecte
și marketing; 6.
Istorie și societate

o Organizarea a două
lectorate cu părinții

o Organizarea de
activitati distractiv-
sportive

A.IV. . Evaluarea o Aplicarea și Comisia de jurizare a 14-29 iulie Evaluarea


proiectului interpretarea proiectului/programulu indicatorilor
chestionarelor i cantitativi:
numarul de
participanti,
numărul de
pliante, afise, si
alte produse

16
promotionale,
numarul de
materiale
educationale, nr
de echipamente
achizionate

Evaluarea
indicatorilor
calitativi: impactul
asupra
comunităţii;
ridicarea nivelului
de conștientizare
în rândul
instituțiilor
partenere privind
avantajele directe
şi indirecte ale
implicării în
proiecte
educaţionale care
vizează
promovarea
copiilor ; impactul
pe care proiectul
l-a avut asupra
părinților.

Chestionar

1. Spune-ne trei motive pentru care ai dorit să participi la acest proiect Școala de Vară ,, Împreună pentru
Excelență’’?

a.

b.

c.

2. Explica-ne intr-un paragraf ce ai invatat in perioada petrecută împreună în cadrul acestui program? (atitudini
noi, comportamente noi, idei noi, orice te diferentiaza acum)

17
3. Te-ai simțit liber să te exprimi la această Școală de Vară,, Împreună pentru Excelență’’?

a. Da

b. Nu

c. Puțin

d. Nu stiu

4. Cum simti ca s-a schimbat atitudinea ta fața de cei din jur ca urmare a participarii tale la această Scoala de
Vară?

a. Nu s-a schimbat

b. Am devenit mai sociabil si ascult opiniile altora

c. Am devenit mai înțelegător/oare

d. Sunt mai încrezător în mine și comunic mai ușor

e. Am devenit mai interiorizat/ă

5. Care sunt cele mai importante 3 lucruri pe care le-ai invătat la Scoala de Vară?

a.

b.

c.

6. Ce simti ca iti lipseste ca tu sa te simti mai bine la Scoala de Vară?( enumeră trei lucruri)

a.

b.

c.

7. Enumeră trei situații în care simți că îți pierzi timpul.

a.

b.

c.

8. Intr-un paragraf te rugam sa completezi aici orice idei ai in plus ai pentru organizarea de programe pentru
copii talentați din Bacău.
18
CHESTIONAR PENTRU PĂRINȚI

1. Care au fost motivațiile dvs. pentru a participa la acest program și ce așteptări ați avut de la acesta?

2. Cum credeti ca puteti ajuta sau facilita prin mijloacele dvs (atitudine, sustinere, deschidere) ca Scoala de
Vară,, Împreună pentru Excelență’’ sa se desfășoare în fiecare vacanță de iarnă și de vară din anul școlar
2013/2014?

3. Care sunt pasiunile copilului dvs si cum le vedeti transpuse intr-un curs pe care să-l dezvoltăm noi pentru
el/ea?

4. Ce simtiti ca ii lipeste ca el/ea sa se simta cel mai bine la Scoala de Vară?

19
5. Ați recomanda Școala de Vară si altor copii sau părinți?

6. Va rugam sa completați aici cu orice idei in plus ați dori sa aveți pentru noi.

Bibliografie orientativă:

1. Crețu Carmen, Curriculum diferențiat și personalizat, Ed. Polirom , Iași 1998.

2. Benito Yolanda ,Sirotta Mihaela ,Massari Gianina ,Grigore Mihaela ,Dumbraveanu


Laura ,Cretu Carmen, Educație școlară. Copii supradotați, Ed. Polirom, Iași, 2003.

3. http://www.rotalent.org/?p=1242

20