Sunteți pe pagina 1din 5

G.P.P. NR. 3 – SLATINA, OLT ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

1
Str: Frații Buzești Nr. 5-7 Loc. Slatina, Jud. Olt
Tel: 0249/422152
e-mail: gpp3ot@yahoo.com NR. .............../..........................

NR. ............/........................ DIRECTOR


DIRECTOR
Prof. BĂDOI CĂTĂLINA MĂDĂLINA Prof. SZILAGYI GEORGETA

PROIECT DE PARTENERIAT
EDUCAŢIONAL
GRĂDINIŢĂ - ŞCOALĂ

Coordonatori proiect: Parteneri:

Prof. SCARLAT IULIANA Școala cu cls. I-VIII Nr 1, Slatina


Prof. OANȚĂ LIVIA NICOLETA Prof. COMĂNOAIA EUGENIA
Prof. NICOLA GELUȚA

AN ŞCOLAR 2020 - 2021


ARGUMENT
In cadrul acţiunii de reformare a sistemului de învăţământ şi reaşezarea lui pe baze moderne,
se subliniează tot mai mult ideea parteneriatelor educaţionale, ce crează oportunităţi de
cooperare, consultare, comunicare, conlucrare in vederea atingerii unui scop comun.
Integrarea copilului in şcoală presupune mai întâi formarea unor reprezentări corecte care să
le permită preşcolarilor o adaptare afectiv- motivaţională la mediul şcolar. În calitatea noastră de
părinti, educatori sau invăţători ne-am intrebat adesea: “De ce se manifestă adesea unele forme
de inadaptare a copiilor chiar din primele zile de şcoală? De ce unii elevi din clasa I nu fac faţă
cerinţelor şcolare?”
Răspunsurile la aceste întrebări nu trebuie căutate doar in cunoaşterea particularităţilor de
vârstă şi individuale ale copiilor sau in stilul de activitate al învăţătorului, ci se impune o
cunoaştere şi o analiză atentă a activităţii din grădiniţă şi familie - medii care asigură pregătirea
copilului pentru şcoală.
În acest scop , organizarea unor activităţi comune (şcoală-grădiniţă) ce vizează familiarizarea
copiilor cu munca şcolarilor, cu relaţiile ce se stabilesc între învăţător si elevi, elevi-elevi, ar face
ca reprezentările copiilor despre şcoală sa fie mai clare, mai coerente si mai apropiate de
realitate, acest lucru conducând la un debut şcolar optim.
Din acest motiv am considerat că un parteneriat şcoală-grădiniţă, prin intermediul căruia să
surprindem toate aceste aspecte, să le inţelegem si apoi să le sintetizăm într-o strategie, ar
permite egalizarea şanselor şcolarilor şi integrarea optimă a copiilor în clasa pregătitoare.

SCOPUL

Găsirea unor modalităţi viabile de colaborare între educatoare şi învăţătoare pentru integrarea
şcolară a copiilor şi pregătirea părinţilor pentru integrarea copiilor în activitatea şcolară.

OBIECTIVEVELE PROIECTULUI

- structurarea unor modalităţi de cooperare între grădiniţă şi şcoală;


- asigurarea continuităţii de cerinţe între grădiniţă şi şcoală;
- formarea unei atitudini corecte a preşcolarilor faţă de şcoală;
- implicarea familiei şi familiarizarea acesteia cu diverse aspecte ale şcolarităţii mici;
-schimb de metode concrete de lucru;
-cunoaşterea specificului activităţilor din grădiniţă de către învăţătoare;
-eficientizarea şi perfecţionarea modalităţilor de integrare a copiilor preşcolari in activitatea
şcolară;
-cunoaşterea individual a copiilor de către cadrele didactice, sub aspectul capacităţilor , ritmului
de dezvoltare, al abilităţilor şi inclinaţiilor, al mediului familial din care provin
-cunoaşterea de către copii a sarcinilor şi a conduitei de şcolar.

GRUP ŢINTĂ

Preşcolari
Elevi
Învăţători
Educatoare
Părinţii copiilor

DURATA: anul școlar 2020 - 2021

IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA RESURSELOR UMANE

Educatoarea şi învăţătoarea au avut posibilitatea să-şi valorifice experienţa acumulată la


clasă, să-şi lărgească sfera preocupărilor in ceea ce priveşte reuşita succesului şcolar al copiilor.
Copiii se familiarizează cu acitvitatea şcolară. Părinţii sunt informaţi cu cerinţele şcolii.

RESURSELE PROIECTULUI

Resurse umane: - preşcolari


-şcolari
-învăţători
-educatoare
-părinţi

Resurse materiale: -dotările din sălile de grupă şi de clase


-materiale didactice
-aparat foto

FINALITĂŢI:
 album cu fotografii de la activităţile desfăşutate
 realizarea de expoziţii cu creaţii ale copiilor
 diplome pentru copiii care s-au evidenţiat
 analiza desfăşurării parteneriatului
PROGRAM DE ACTIVITĂŢI

Nr. Titlul activității Perioada de Locul Participanți Descrierea Responsabili


crt. desfășurare activității
1. ”Să ne Noiembrie G.P.P. NR. 3 Preșcolari Formarea Cadrele
cunoaștem!” 2020 Școlari sentimentului de didactice
Cadre didactice prietenie, dragoste și
respect reciproc
2. ”Crăciunul în casa Decembrie G.P.P. NR. 3 Preșcolari Înțelegerea Cadrele
românilor” 2020 Școlari importanței păstrării didactice
Cadre didactice obiceiurilor
strămoșești la români
3. ”Ce ne aduce Aprilie G.P.P. NR. 3 Preșcolari Realizarea de desene Cadrele
iepurașul?” 2021 Școlari și încondeiere de ouă didactice
Cadre didactice
4. ”De ziua noastră!” 28 mai 2021 G.P.P. NR. 3 Preșcolari Cunoașterea Cadrele
Școlari mediului școlar și didactice
Cadre didactice marcarea zilei de
1 Iunie

EVALUAREA PROIECTULUI

Observarea sistematică a copiilor.


Expoziţii cu desenele şi materialele realizate de către copii.
Album cu fotografiile realizate pe parcursul desfăşurării activităţilor.
Discuţii cu partenerii de proiect care au contribuit la activităţile desfăşurate.

ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE:

Expoziţii cu materialele rezultate în urma desfăşurării activităţilor prevăzute în proiect.


CONTRACT DE COLABORARE

I. PĂRȚILE CONTRACTULUI:

Încheiat astăzi, 09.10.2020 între Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 3 - Slatina reprezentată
de prof. înv. preşcolar SCARLAT IULIANA și prof. înv. preșc. OANȚĂ LIVIA NICOLETA în
calitate de cadre didactice şi Şcoala Gimnazială Nr. 1 - Slatina, reprezentată de prof. înv. primar
COMĂNOAIA EUGENIA și prof. înv. primar NICOLA GELUȚA în claitate de cadru didactic, care
au convenit următoarele:

II. SCOPUL COLABORĂRII:

Realizarea în comun a unor programe, acțiuni, activități și proiecte cu carecter informațional,


asistențial și aplicativ, cultural artistice.

III. OBIECTIVE COMUNE:

 Transmiterea reciprocă de informații privitoare la aspectele ce țin de derularea acțiunilor


comune;
 Stabilirea, în prealabil, a gradului de implicare al tuturor categoriilor de resurse, în
acțiunile comune;
 Promovarea reciprocă, în cadrul activităților comune, a imaginii instituției partenere.
IV. DURATA COLABORĂRII:

Prezentul contract de colaborare intră în vigoare la data semnării de către părți, fiind încheiat
pe perioada anului școlar 2020 – 2021.
Prezentul contract poate fi modificat prin acordul reciproc al părților.
Prezentul document a fost redactat in 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

DIRECTOR, DIRECTOR,
G.P.P. NR. 3, SLATINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SLATINA
Prof. BĂDOI CĂTĂLINA MĂDĂLINA Prof. SZILAGYI GEORGETA

S-ar putea să vă placă și