Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC


FACULTATEA DE UTILAJ TEHNOLOGIC BUCUREŞTI

CAIET
DE
PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

NUME PENUME STUDENT: Belu Ionuţ


ANUL UNIVERSITAR: 3
FACULTATEA: Facultatea de Utilaj Tehnologic
UNITATEA DE ÎVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu”
PROFESOR COORDONATOR: Goga Maria
MENTOR: Tremurici Liliana
OBIECTIVELE PRACTICII PEDAGOGICE

I. Cunoaşterea organizării şi funcţionarii unei unităţi de învăţământ


ÎI. Cunoaşterea legislaţiei şcolare privind sistemul de organizare şi conducere (decizie, organizare,
îndrumare, control şi evaluare) la nivel naţional, judeţean şi al unităţii de iînvăţământ.
III. Formarea capacităţii de a evalua, pe baza unor criterii stabilite, activităţile didactice (de probă şi
finale) proprii şi ale colegilor de practică pedagogică;
I Formarea capacităţii de a evalua, pe baza unor criterii stabilite, activităţile didactice (de probă şi
finale) proprii şi ale colegilor de practică pedagogică;
IV. Formarea deprinderilor de a proiecta şi realiză efectiv cu elevii activităţi didactice concepute
pentru condiţii concrete, specificate;
V. Formarea competenţelor didactice, dobândirea unor abilităţi necesare exercitării directe a muncii de
profesor prin:
1. Dezvoltarea capacităţii de a se orienta în programele analitice, în manualele şcolare şi în
planificările calendaristice
2. Exersarea deprinderilor de observare, analiză şi evaluare a comportamentului profesorului la lecţie
3. Utilizarea mijloacelor media, instruire asistată de calculator fie alte device-uri utile predării.
4. Dezvoltarea stilului de predare prin îmbogăţirea cunoştinţelor încercând să fie la curent cu noile
tehnologii ajutătoare predării (platforme, reprezăntări grafice.
5. Dezvoltarea deprinderilor de a stabili, selectă, confecţiona şi materiale pentru învăţământ în
concordanţă cu obiectivele urmărite
6. Familiarizarea studenţilor cu diferite forme de organizare ale procesului de învățământ și cu
sistemul muncii metodice din școală.
7. Familiarizarea viitorilor profesori cu specificul activităților care sunt în responsabilitatea
directorului și a consilierului cu orientarea profesională și școalară.

CONȚINUTUL TEMATIC:
1. Activități instructive - educative de observare
2. Activități instructive - educative practice
3. Colocviu de finalizare a practicii pedagogice
1. DOCUMENTE DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ
A. ÎNSEMNĂRILE STUDENTULUI PRIVIND „Sistemul activităţii generale a
directorului”
DIRECTOR: Prof. Caloian Florentina
DIRECTOR ADJUCT: Prof. Iancu Aurora
ÎNSEMNĂRILE STUDENTULUI:
Directorul are rolul de profesor şi manager al instituţiei pe care o conduce, astfel potrivit legii,
directorul exercită conducerea executivă a unității de învățământ, în conformitate cu legislația
privind învățământul în vigoare, cu hotărârile consiliului de administrație al unității de învățământ,
precum și cu prevederile prezentului regulament.
Funcția de director în unitățile de învățământ de stat se ocupă, conform legii, prin concurs public,
susținut de către cadre didactice titulare, membre ale corpului național de experți în management
educațional. Concursul pentru ocuparea funcției de director se organizează conform metodologiei
aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.
Directorul Adjuct vine în sprijin directorului, atribuţiile acestuia fiind similare.
Atât directorul cât şi directorul adjuct au un număr de ore alcoat din norma materiei pe care aceştia
o predau în conformitate cu legea îvăţământului.

B. ÎNSEMNĂRILE STUDENTULUI PRIVIND „Planificarea, organizarea, pregătirea şi


desfăşurarea activităţii didactice de către profesorul de specialitate”
Profesor: Tremurici Liliana
Data:  04/12/2020
Specialitatea: Educaţie Tehnologică
Însemnările studentului:
Datorită pandemiei cursurile sunt susţinute online, astfel putem spune că forma de adresare este
frontală, organizarea este stabilită în funcţie de durata anului şcolar realizându-se un orar pe durata a
două semestre ce poate fi schimbat în funcţie de problemele apărute.
Profesorul întocmneşte un calendar ce se mulează pe pe orarul stabilit de către conducerea şcolii, prin
care îşi organizează lecţile, evaluările şi alte activităţi extracuriculare pentru fiecare clasă.
În momentul actual din cauza pandemiei profesorul trebuie să dispună de o pregătire pentru folosirea
platformei Google Class Room, să fie dotat tehnic (conexiune la internet, să aibă computer), predarea
online impune folosirea mijloacelor media, reprezăntări grafice, animaţii, prezentări chiar şi evaluări
online ce presupun elaborarea unor itemi obiectivi, cu alegere duală sau multiplă, de tipi pereche.
Folosirea itemurilor subiectivi este greoaie, de aceea multe cadre didactice folosesc itemii de mai sus.
Desfăşurarea activităţii didactice în prezent are câteva avantaje şi dezavantaje astfel, oră este limitată
de timp, predarea este mai rapidă datorită mijloacelor media, spre deosbire de metodele clasice,
captarea atenţiei elevilor deşi se folosesc mijloace media este greoaie.

2. PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE PRACTICĂ PEDAGOGICA

Date generale
Perioada participării la orele online desfăşurate: 2 ore
Şcoala de aplicaţie: Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu
Disciplina: Educaţie tehnologică.
Grupul studenţesc de practică pedagogică: Facultatea De Utilaj Tehnologic, Anul 3

A) Asistentă la lecţiile şi activităţile demonstrative precum şi la lecţiile membrilor grupului


studenţesc de practică:
Nr. Nr. Data Clasă Titlul lecţiei (Activităţile) Semnătura
Crt. Ore profesorului
Asist. Îndrumător
1 2 04/12/2020 7 Materii prime, materiale lemnoase

B) Lecţii de probă şi finală

Nr. Data Clasă Titlul lecţiei (Activităţile) Semnătura


Crt profesorului
. Îndrumător
1 18.12.2020 VII B Gestionarea Deşeurilor
3. ÎNSEMNĂRILE PRIVIND DESFĂŞURAREA LECŢIILOR LA CARE ASISTĂ
STUDENTUL

Profesorul care a susţinut lecţia: Tremurici Liliana


Titlul lecţiei: Materii prime lemnoase
Dată: 04/12/2020
Clasa: Clasa VII

Nr. Date înregistrate privind conţinutul şi desfăşurarea lecţiei şi Observaţile Studentului


Crt. activităţii la cere se asistă
1. Profesorul începe cu „ştiaţi că?” un joc de cuvinte menit să Impotanţa folosirii
trasezese ideile principale ale lecţiei. metodelor intreactive
2. Profesorul familiarizează elevii cu leţia ce va fi predată Interacţiunea dinte elev şi
punând întrebări, purtând conversaţii cu elevii profesor este importantă
3. Profesorul are o atitudine fermă, îşi exprimă ideeile, defineşte Coerenţa, atitundinea sunt
şi explică noţiunile lecţiei pe înţelesul elevilor indispensabile profesorului
4. Profesorul utilizează o prezentare power point pentru Captarea atenţiei este mai
prezentarea lecţiei. uşoară.
5. Profesorul precizeză ce trebuie să noteze elevii la lecţia Profesorul trebuie să ştie
predată. să selecte informaţiile
principale.
6. Profesorul se asigură că lecţia a fost înţeleasă purtând o Temele sunt utilizate
discuţie cu elevii iar în final lăsându-le o temă. pentru fixarea
cunoştinţelor
7. Profesorul le dă elevilor o fisă pentru feedback Imporanţa autoevaluarii
activităţii didactice de
către profesor pentru a se
perfecţiona.
Şcoala de aplicaţie Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu”
Data........................................
Profesor indrumator Tremurici Liliana

FIŞĂ DE EVALUARE
a activitatii didactice desfasurate
de studentul Belu Ionuţ
Nr. Crt. CRITERII INDICATORI CALIFICATIV/PUNCTAJ Punctaj
criterii
R5 FB 4 B3 S2 I1
Proiectarea 1. Structurarea logica a
I cativitatii continutului lectiei
didactice 1. Formularea obiectivelor
pedagogice
2. Elaborarea instrumentelor de
evaluare
4.

II Continutul 1. Informare stiintifica la zi


stiintific 2.Originalitate in abordarea si
argumentarea stiintifica a
continutului
2. 3.Dezvoltarea intereselor de
3. cunoastere si stiintifice ale elevilor
4. prin deschiderile pe care le
5. foavorizeaza continutul lectiei
4.Integrarea continutului expus in
continutul disciplinei si corelarea
cu alte discipline studiate de elevi
III Organizarea 1.Ordonarea si structurarea logica
si a continutului prezentat
conducerea 2.Metodele folosite preponderent
invatarii
3.Folosirea mijloacelor de
invatamant
4.Flexibilitatea pedagogica a
cadrului didactic, capacitatea sa de
a adapta strategiile didactice si
comportamentul sau la
evenimentele si reactiile din sala
de clasa
5.Utilizarea judicioasa a timpului
IV Calitatea 1.Exprimarea libera
exprimarii
2.Dictie

3.Intensitate (aud si vad toti elevii)

4.Expresii vitate (timbru, varietatea


debitului, gestica, inflexiunile
vocii, pauze psihologice)
V Conduita si 1.Atitudine entuziasta si angajare
relatiile cu emationala fata de subiectul
elevii abordat
2.Starea de atentie si disciplina a
elevilor pe parcursul lectiei
3.Capacitatea studentului de a crea
in sala de curs un climat tonic,
lipsit de tensiune, favorabil
invatarii
4.Respect, incredere si receptivitate
fata de elevi
5.Stabilitate emotionala
6.Alti indicatori:
- -Simtul umorului
- -
- -
ALTE
MENTIUNI

CALIFICATIVUL GENERAL

Semnatura: Semnatura:
Student, Belu Ionuţ Profesor indrumator, Tremurici Liliana

NOTA: Calificativele: R = remarcabil (peste 100 de puncte)


FB = foarte bine (85 – 100 puncte)
B = bine (70 – 85 puncte)
S = slab (70 - 50)
I = insuficient (sub 50 puncte)

UTCB Scoala de aplicaţie


Departamentul pentru Pregătirea Şcoala „Liviu Rebreanu”
Personalului Didactic
EVIDENŢA NOTELOR OBŢINUTE LA PRACTICA PEDAGOGICĂ

a) Date generale
Anul univ.:3
Student Belu Ionuţ
Anul de studiu 3
Facultatea De Utilaj Tehnologic Specializarea Inginerie Mecanică
Disciplina de practica Educaţie Tehnologică
Profesor indrumator Goga Maria
Cadru didactic din UTCB care a indrumat practica pedagogica
Notele acordate studentului la practica pedagogica Tremurici Liliana
Nota la lectia de
proba...............................................................................................................................
Nota la lectia de
proba...............................................................................................................................
Nota la lectia
finala....................................................................................................................................
Nota pentru completarea caietului de practica
pedagogica........................................................................
Media generala la practica
pedagogica......................................................................................................

Data....................................

UTCB – DPPD Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu”,


Semnatura cadrului didactic Semnatura profesorului indrumator
care a indrumat practica pedagogica Tremurici Liliana
Goga Maria

S-ar putea să vă placă și