Sunteți pe pagina 1din 3

ESEU ERGONOMIA ȘI MANAGEMENTUL MUNCII

Student - Marchiș Ionuț Daniel

1. Care este obiectul de studiu al ergonomiei?

Ergonomia, fiind o ştiinţă, dispune de un obiect de studiu, de


m e t o d e ş i d e tehnici de cercetare proprii.

Obiectul de studiu al ergonomiei îl constituie organizarea activităţii


umane în procesul muncii prin optimizarea relaţiei din sistemul om – maşină -
mediu, având drept s c o p c r e ş t e r e a e f i c i e n ţ e i t e h n i c o - e c o n o m i c e ,
o p t i m i z a r e a c o n d i ț i i l o r s a t i s f a c ţ i e i , motivaţiei şi rezultatele muncii,
concomitent cu menţinerea bunei stări fiziologice şi favorizarea dezvoltării
personalităţii.

Însă această optimizare, în special cea a relaţiei om-maşină-mediu,


necesită îndeplinirea următoarelor condiţii:
- orientarea şi selecţia riguroasă a factorului uman;
- reorientarea profesională;
- proiectarea echipamentelor în concordanţă cu posibilităţile umane;
- crearea unei ambianţe care să asigure securitate şi confort;
- repartizarea raţională a sarcinilor;
- economia energetică a organismului uman.

În opinia specialiştilor, ergonomia urmăreşte obţinerea informaţiilor privitoare la


muncă necesare la fundamentarea în mod raţional a adaptării
m u n c i i l a o m ş i a omului la muncă în scopul creşterii productivităţii, cu alte
cuvinte ergonomia are drept obiect cercetarea şi indicarea modului în care
trebuie proiectată şi efectuată orice operaţie, având în vedere realizarea
unei economii cât mai importante de energie umană. 
2. Cum se clasifica managementul muncii?

Managementul muncii are 3 părți:

- Ergonomie
- Organizarea muncii
- Normarea și securitatea muncii

3. Descrieți ergonomia de concepție și ergonomia de corecție.

Ergonomia de concepție are în vedere proiectarea optimă a sistemului om- mașină,


ținând seama de o sumă de criterii ergonomice.

Ergonomia de corecție se referă la intervenția într-un sistem om-mașină deja


funcțional. Prin echipe polispecializate, ergonomia de corecție studiază toate
elementele instalației, mobilierului, mediului de muncă, organizarea muncii spre a
depista toate elementele non-ergonomice.

Deasemenea, analizează aprofundat cauzele care au contribuit la deterioararea ,


uneori catastrofică a sistemului om- mașină, sau om-loc de muncă (accidentele de
muncă), a bolilor profesionale.

În ultima vreme, ergonomia de corecție și-a integrat și alte domenii, care aparțin
unor științe specifice: absentism, fluctuație, procesul muncii sub aspectul timpilor
și mișcărilor, întocmește monografii profesionale, analiza funcțiilor și a locurilor
de muncă și execută examenul caracterolgic al salariaților.

4. Cum se determină nivelul productivității muncii?

Productivitatea muncii este unul din cei mai importanti indicatori sintetici ai eficie
ntei activitatii economice a intreprinderilor, care reflecta eficacitatea sau rodnicia
muncii cheltuite in procesul de productie. Cresterea productivitatii muncii
constituie cel mai important factor de sporie a volumului productiei, de
reducere a costurilor de productie si de crestere a rentabilitatii si
competitivitatii produselor.

Nivelul productivitatii muncii se determina fie ca raport intre volumul productiei si


cantitatea de munca cheltuita pentru obtinerea lui, fie prin raportarea timpului de
munca cheltuit la volumul productiei obtinute.

Unde:

W - productivitatea muncii

Q - volumul productiei

T - consumul total de timp de munca 

t - consumul de timp de munca pe unitatea de produs.

5. Ce se urmărește prin organizarea muncii și prin normarea muncii?

Organizarea muncii urmărește perfecționarea metodelor de muncă, a locului de


muncă, prin aplicarea ergonomiei, dar și managementul de echipă/grup.

Normativele și normele de muncă cuantifică efortul uman depus în procesul


muncii, îl corelează cu recompensa, în cocncordanță cu sănătatea și securitatea
ocupațională.

S-ar putea să vă placă și