Sunteți pe pagina 1din 6

Analiza cod de etica BANCA TRANSILVANIA

1. Etica în relaţia cu angajaţii


Aspecte analizate:
- Hărţuirea la locul de muncă:
„Un mediu de lucru adecvat este lipsit de acte de hartuire, intimidare, discriminare, ton
nepotrivit si limbaj abuziv, atat in relatia dintre angajati, cat si in relatiile cu superiorii – relatii de
subordonare; instructiunile si actiunile (conducerii) care incalca demnitatea umana a angajatilor sunt
strict interzise.”
„Banca interzice si nu tolereaza niciun comportament bazat pe intimidarea angajatilor,
mai ales daca prin utilizarea acestuia angajatii sunt obligati sa aiba o conduita care nu este conforma cu
documentele normative ale Bancii sau cu reglementarile legale in vigoare.”
„Orice forma verbala, non-verbala sau fizica de comportament care vizeaza sau duce la
prejudiciere a demnitatii persoanei in cauza sau care creeaza un mediu intimidant, ostil, degradant,
agresiv, umilitor si ofensator, este interzisa.”
- Acordarea de oportunităţile egale;
-
- Acceptarea diversităţii;
-
- Tratamentul egal al angajaţilor:
„Banca urmareste sa creeze un mediu de lucru in care diferentele individuale sunt
acceptate si apreciate.”
- Echilibrul muncă-familie
-
- Neacceptarea discriminării:
„Toate formele de discriminare de orice natura, bazata pe atribute reale sau presupuse
ale unei persoane specifice - inclusiv, dar fara a se limita la culoare, sex, nationalitate, varsta, rasa,
convingere sexuala sau ideologica, identitate sexuala, etnie, limba, religie, handicap, caracteristici
genetice, orientare sexuala, optiuni politice sau de alta natura, situatie sau responsabilitate familiala,
categorie sociala, dizabilitati, apartenenta ori activitate sindicala etc. - sunt interzise.”
„Un mediu de lucru adecvat este lipsit de acte de hartuire, intimidare, discriminare, ton
nepotrivit si limbaj abuziv, atat in relatia dintre angajati, cat si in relatiile cu superiorii – relatii de
subordonare; instructiunile si actiunile (conducerii) care incalca demnitatea umana a angajatilor sunt
strict interzise.”
- Neacceptarea consumului de droguri ilegale şi alcool:
„Consumul si/sau utilizarea de alcool, substante ilegale, droguri si/sau alte substante
halucinogene la locurile de munca din Banca si in alte locuri si/sau in alte ocazii legate de munca
pentru Banca si/ sau in decursul activitatilor legate de munca este strict interzis, ca si prezentarea sub
influenta acestora sau desfasurarea de activitati calificate ca abuz (oferire, inmanare, trafic etc.).”
- Neutilizarea proprietăţii organizaţiei în scop personal:
„Persoanele mentionate la sectiunea 2 din prezentul Cod sunt responsabile pentru
protejarea tuturor activelor corporale, financiare si de alta natura ale Bancii, ale clientilor si agentilor,
cu a caror gestiune au fost insarcinate. Informatiile privind activele Bancii, clientii, agentii si alte parti
pot fi accesate si utilizate numai in scopurile autorizate si in conformitate cu autorizatiile si conditiile
aplicabile.
Administrarea necorespunzatoare sau partajarea neautorizata cu terte parti a activelor
detinute sau utilizate de catre Banca sunt considerate incalcari ale obligatiilor fata de Banca si ca atare
pot fi asimilate unor fapte infractionale economice impotriva Bancii. In egala masura, neglijenta in
legatura cu risipirea sau utilizarea neautorizata a activelor Bancii pot constitui, de asemenea, o
incalcare a obligatiilor fata de Banca.”
2. Confidenţialitatea informaţiilor despre angajat, client şi vânzător
Aspecte analizate:
- Realizarea înregistrărilor în companie şi menţinerea informaţiilor
-
- Respectarea intimităţii şi confidenţialităţii:
„Una dintre cerintele esentiale pentru relatia contractuala/de afaceri dintre Banca si
clientii ei este protectia stricta a secretelor de afaceri si a informatiilor confidentiale referitoare la
clienti.Banca, in mod constant, asigura si protejeaza confidentialitatea datelor, informatiilor si
documentelor aferente clientilor sai, precum si a relatiei dintre acestia si banca.”
„Angajatii bancii, precum si personalul care interactioneaza cu banca si clientii acesteia
si/sau au acces la informatii/documente despre clientii bancii, direct sau indirect, trebuie sa respecte
obligatia de confidentialitate, chiar si dupa incetarea detinerii respectivelor pozitii sau a relatiilor lor de
munca sau de colaborare.”
„Protejarea si pastrarea secretelor referitoare la activitate, banca si valori mobiliare
trebuie sa fie asigurate in conformitate cu dispozitiile relevante din Codul civil, Codul penal, ale
legislatiei privind institutiile de credit si financiare, societatile de investitii, furnizorii de servicii de
schimb de marfuri si ale normelor care reglementeaza activitatile pe care le pot efectua, precum si
legislatia pe piata de capital, alaturi de documentele normative interne ale Bancii.”
- Divulgarea de informaţii din interiorul firmei:
„Ei trebuie sa se abtina de la orice si toate activitatile care contravin intereselor Bancii
si/sau ale clientilor ei si trebuie sa isi ia deciziile intr-o maniera impartiala si echidistanta.”
„Folosirea informatiilor privilegiate, divulgarea neautorizata a informatiilor privilegiate
si interzicerea manipularii pietei vor fi guvernate de prevederile Codului Penal, legislatiei UE si
nationale relevante, precum si de reglementarile interne ale Bancii.”
„Angajatii trebuie sa se abtina de la partajarea formala sau informala a oricaror
informatii referitoare la activitatile Bancii, atunci cand acest lucru nu este necesar pentru relatiile de
afaceri si nici cu privire la sarcinile angajatului si in cazurile care implica persoane care nu sunt
angajati sau parteneri de afaceri ai Bancii.”
„In conformitate cu prevederile OUG nr. 99/2006 privind institutiile de credit si
adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si
completarile ulterioare, angajatii Bancii trebuie sa protejeze si sa nu dezvaluie informatii, date si
documente din sfera secretului bancar. Obligatia de confidentialitate subzista si dupa incetarea
raporturilor de munca sau de colaborare, pe o durata nelimitata in timp.”
3. Corectitudinea informaţiilor publice/comunicare
Aspecte analizate:
- Publicitate şi marketing:
„Angajatii trebuie sa se abtina, in cursul activitatilor lor in cadrul comunicarii sociale,
de la orice exprimare care poate avea un impact negativ asupra reputatiei Bancii. Banca se asteapta ca
angajatii sai sa se comporte – in timpul comunicarilor lor prin intermediul mijloacelor de comunicare
sociala in calitate de persoane fizice – in conformitate cu si de o maniera care sa corespunda normelor
de etica ale Bancii, in special atunci cand activitatile lor sau ei insisi pot fi asociati in orice fel cu Banca
sau atunci cand par sa actioneze sau sa exprime opinii in numele Bancii.”
„Obiectivul principal este protejarea si pastrarea reputatiei si integritatii impecabile ale
Bancii.”
- Dezvoltare şi strângere de fonduri;
-
- Claritatea informaţiilor;
-
- Accesul la informaţii:
„Anumiti angajati ai Bancii pot obtine, in desfasurarea activitatilor lor de zi cu zi,
informatii privilegiate, pe care nu trebuie sa le utilizeze in niciun fel. Banca sanctioneaza folosirea
informatiilor privilegiate.”
- Transparenţa informaţiilor
-
4. Evitarea conflictelor de interese
- Cadouri şi gratuităţi:
„Oferirea de cadouri face adesea parte din cultura si traditiile locale. Oferirea de cadouri
in cadrul relatiilor de afaceri si cele cu clientii poate contribui la reputatia societatii si la inchegarea
unor relatii bune de afaceri. Cadourile obisnuite, in scopuri de afaceri, pot fi oferite si acceptate, cu
toate acestea valoarea pecuniara totala a acestor cadouri oferite sau acceptate in decursul unui
trimestru, nu trebuie sa depaseasca echivalentul al 150 EUR. Beneficiile recurente, periodice (zilnice,
saptamanale sau lunare) furnizate de acelasi client sau clientela nu se califica drept cadouri de afaceri
si, prin urmare nu trebuie sa fie acceptate. Niciun cadou de nicio natura – indiferent de valoare – nu
trebuie acceptat in spatiul destinat lucrului cu publicul sau in orice alt loc sau imprejurare, inclusiv in
afara bancii. Cadoul nu trebuie sa fie oferit sub forma de numerar sau ca beneficiu suplimentar in loc
de sau in directa legatura cu serviciile bancare.”
„Oricare si toate formele de schimb de cadouri pe cheltuiala Bancii, indiferent daca au
loc in cadrul Bancii sau intre angajatii diferitelor sucursale ale Grupului sunt interzise. Cadourile pot fi
oferite de catre angajati in calitate de persoane fizice, pe cheltuiala proprie.”
„Un angajat nu trebuie sa ofere sau sa accepte cadouri in imprejurari care pot fi
interpretate din exterior ca putand sa influenteze o decizie de afaceri sau ca fiind un caz de luare de
mita.”
„O invitatie poate lua o varietate de forme, inclusiv evenimente organizate, ospitalitate,
concerte sau excursii. Lansarea sau acceptarea unei invitatii poate fi o parte legitima a operatiunilor de
afaceri, poate contribui la reputatia Bancii si la stabilirea de relatii bune de afaceri.”
- Angajarea la alţi agenţi:
„Aceste plati se refera la beneficiile neoficiale care vizeaza facilitarea si accelerarea
unei actiuni sau a unei proceduri la care persoana care efectueaza plata este de altfel indreptatita. Banca
respinge aceasta practica si nu va efectua o astfel de plata atunci cand i se solicita acest lucru.”
„Angajatii trebuie sa raporteze orice conflicte reale sau potentiale de interese in raport
cu propria persoana, rudele/ afinii sau cu interesele de afaceri proprii sau cu cele ale rudelor/afinilor lor
si cu interesele Bancii sau ale clientilor acesteia. Angajatii vor colabora cu persoana care exercita
dreptul de angajator in relatia cu Banca pentru a rezolva rapid si eficient orice conflicte de interese.”
„Angajatii trebuie sa evite, conform dispozitiilor reglementarilor statutare si
documentelor normative aplicabile ale Bancii, orice conflicte reale de interese si chiar si impresia
existentei acestora cu privire la pozitiile lor, activitatea si propria persoana. Ei trebuie sa se abtina de la
orice si toate activitatile care contravin intereselor Bancii si/sau ale clientilor ei si trebuie sa isi ia
deciziile intr-o maniera impartiala si echidistanta.”
„In vederea prestarii de servicii, Banca dezvolta si mentine o politica privind conflictele
de interese, in scopul de a asigura evitarea, identificarea si gestionarea oricaror conflicte de interese in
detrimentul clientilor sai. Aceasta Politica precizeaza circumstantele care conduc sau pot conduce la
astfel de conflicte de interese, care ar putea avea consecinte paguboase pentru client si contine masuri
si reguli procedurale care se aplica pentru gestionarea conflictelor de interese existente.”
- Membrii familiei. Divulgarea intereselor financiare.
„In ceea ce priveste pozitiile detinute, munca desfasurata si interesele Bancii, angajatii
nu trebuie sa demonstreze nicio atitudine, sa detina nicio pozitie, sa deruleze nicio activitate care ar
putea conduce la conflicte de interese si/sau sa afecteze interesele bancii.”
5. Relaţia corectă cu vânzătorii
Aspecte analizate:
- Aprovizionare
-
- Negocierea contractelor.
-
6. Probleme privind protecţia mediului
- Protejarea mediului înconjurător;
-
- Sănătatea şi siguranţa angajaţilor:
„Pentru angajatii sai, Banca creeaza un mediu de lucru sanatos si modern, in
conformitate cu reglementarile relevante din domeniul muncii si care sa asigure protejarea integritatii
corporale si a sanatatii acestora. Banca ofera angajatilor sai instruire cu privire la protectia muncii si
protectia impotriva incendiilor.”
„Toti angajatii trebuie sa respecte normele de securitate si sanatate la locul de munca, in
conformitate cu normele relevante de siguranta, de munca si de protectie impotriva incendiilor.”
„Banca respecta in permanenta reglementarile legale interne si internationale referitoare
la crearea si mentinerea unui mediu de lucru sigur si sanatos.”
7. Practici etice manageriale
Aspecte analizate:
- Precizia înregistrărilor contabile:
„Banca pregateste, prezinta si publica rapoartele sale financiare in conformitate cu
principiile contabile general acceptate si reglementarile legale in vigoare. Rapoartele trebuie sa contina
pozitia financiara a Bancii si rezultatele operatiunilor sale sub toate aspectele relevante, asigurand
astfel, de asemenea, furnizarea de informatii corecte investitorilor sai.”
- Utilizarea corectă a bunurilor companiei:
„In intelesul prezentului Cod de Etica, coruptia inseamna obtinerea de avantaje
personale fara drept sau in mod ilegal, in schimbul unor sume de bani, bunuri sau alte avantaje. Niciun
angajat sau orice alta persoana care actioneaza in numele Bancii nu va oferi, promite sau plati niciodata
sau nu va oferi niciun alt articol de valoare sau solicita sau accepta un astfel de obiect cu scopul de a
influenta functionarii publici sau alte persoane (sau de a da nastere impresiei unei astfel de influente)
sau de a obtine un avantaj neloial in afaceri.”
- Protejarea informaţiilor aflate în proprietate:
„Anumiti angajati ai Bancii pot obtine, in desfasurarea activitatilor lor de zi cu zi,
informatii privilegiate, pe care nu trebuie sa le utilizeze in niciun fel. Banca sanctioneaza folosirea
informatiilor privilegiate.”
„In conformitate cu documentele sale de reglementare interna, Banca ia toate masurile
necesare pentru a preveni si interzice utilizarea informatiilor privilegiate.”
„Furnizorii de servicii financiare joaca un rol intermediar sau destinatar in efectuarea
operatiunilor de piata monetara rapide si sigure pentru persoane fizice si pentru organizatii, prin urmare
exista un risc ridicat ca anumite persoane sa urmareasca sa plaseze comenzi de tranzactionare
desfasurate prin Banca in scopuri ilegale sau care implica activele provenite din activitati infractionale.
Prevenirea acestor acte si cunoasterea clientilor Bancii sunt extrem de importante nu doar pentru
Banca, dar si din perspectiva perceptiei generale a pietei monetare si de capital. In acest sens, orice act
cu potential caracter ilegal poate avea consecinte imprevizibile pentru Banca si piata atat in ceea ce
priveste pierderea reputatiei cat si potentialele pierderi financiare.”
8. Practici etice în procesul de recrutare şi selecţie
Aspecte analizate:
- Exercitarea corectă a autorităţii;
-
- Activităţile de voluntariat ale angajaţilor.
-
9. Implicare politică
„Banca recunoaste dreptul angajatilor de a-si asuma roluri in politica si in viata publica,
dar astfel de activitati pot fi indeplinite numai in afara locului de munca. In cursul activitatilor lor
politice in afara locului de munca, angajatii nu trebuie sa abuzeze de pozitiile lor in cadrul Bancii si
trebuie sa se abtina de la comportamente care pot avea un impact negativ asupra reputatiei Bancii.
Angajatii trebuie sa informeze in scris superiorul direct si Directia Conformitate a
Bancii inainte de asumarea oricarei pozitii in orice organizatie politica sau de stat, prin completarea
Declaratiei privind conflictele de interese, Anexa la Politica privind gestionarea conflictelor de interese
in cadrul BANCA TRANSILVANIA. In cursul desfasurarii activitatii lor la Banca, angajatii nu trebuie
sa abuzeze de functiile lor sau de pozitiile pe care le ocupa in organizatia politica sau de stat.”
„Angajatii bancii nu au voie sa ofere – in legatura cu activitatile legate de relatiile lor de
munca sau posturile detinute – sprijin financiar sau nemonetar niciunui partid politic, organizatii sau
niciunui membru sau reprezentant al acestora. Banca consimte si accepta de asemenea sa fie obligata sa
respecte acest principiu.”
- Alte criterii:
„Angajatii trebuie – atat in incinta cat si in afara locului de munca – sa seabtina de la
exprimari care pot avea un impact negativ asupra reputatiei Bancii.”
„Nu este incurajata aparitia si continuarea unor relatii financiare si de dependenta (de
exemplu, imprumuturi ) intre angajați.”
„Utilizarea adecvata a tonului, limbajului, conduitei si gesturilor in comunicarea cu
clientii si agentii este esentiala; in acest sens, comportamentul exemplar al personalului din conducere
este important si asteptat de catre Banca.”
„Banca se asteapta ca angajatii sai sa se comporte, chiar si in afara locului de munca, in
conformitate cu si de o maniera care sa corespunda normelor de etica ale Bancii, in special atunci cand
activitatile lor sau ei insisi pot fi asociati in orice fel cu Banca sau atunci cand par sa actioneze sau sa
exprime opinii in numele Bancii.”
„Angajatii pot participa si isi pot exprima opiniile in orice organizatie (politica,
religioasa sau culturala) numai in calitate de persoane fizice si trebuie sa se abtina de la a face trimiteri
la asocierea lor cu Banca.”
„Angajatii nu isi vor exercita dreptul la exprimare in niciun mod care poate afecta
imaginea si reputatia Bancii sau interesele economice sau organizatorice legale ale acesteia.”
„In cadrul responsabilitatii sale sociale, Banca ofera donatii pentru anumite organizatii
si grupuri nevoiase. Donatiile pot fi acordate numai in conformitate cu documentele statutare si de
reglementare interna aplicabile. Nici Banca, dar si niciunul dintre angajatii acesteia nu poate cere sau
accepta direct sau indirect orice sume de bani in schimbul unei donatii.”
„Conducerea Bancii se angajeaza sa si este interesata in asigurarea functionarii unor
conditii de piata libere si corecte care sa faciliteze concurenta. Banca se abtine de la orice
comportament care ar putea duce la restrangerea concurentei pe piata sau la abuzarea de pozitia sa
economica in piata. Un astfel de comportament poate include, printre altele, intrarea in concurenta
economica neloiala (intr-un mod care incalca sau pune in pericol interesele legitime ale clientilor,
competitorilor si/sau partenerilor); efectuarea sau acceptarea propunerilor vizand acordul asupra
preturilor, schimbul de informatii de marketing care afecteaza concurenta sau divizeaza piata si clientii
(acord de cartel) si discutarea problemelor relevante din perspectiva restrangerii concurentei (de ex.
preturi, politicile de tarifare, costuri, strategii de marketing), in reuniunile organizatiilor profesionale
care reprezinta interese comerciale.”
„Angajatii trebuie sa se comporte in cadrul activitatilor lor de zi cu zi care ii implica pe
concurentii si partenerii de afaceri ai Bancii, in deplina cunostinta a responsabilitatilor lor in conditiile
impuse de legea concurentei.”

Acest cod de etica foloseste ca forma principala de concepere: codurile de conformitate


(compliance).