Sunteți pe pagina 1din 12

Grile examinare asigurări şi reasigurări

1.Într-un contract de asigurare de bunuri, asiguratul trebuie:


a. să plătească prima de asigurare în patru tranşe;
b. să aibă interesul de a încasa despăgubirea;
c. să aibă un interes patrimonial cu privire la bunul asigurat;
d. să beneficieze de protecţie necondiţionat.

2. În cazul asigurării de bunuri, interesul asigurabil este reprezentat de:


a. bunurile care fac obiectul contractului de asigurare;
b. dauna evaluabilă în bani pe care o poate suferi asiguratul în cazul pierderii sau
degradării bunurilor;
c. despăgubirea pe care urmează să o încaseze asiguratul în cazul producerii
riscului asigurat;
d. valorile parimoniale expuse pierderii;
e. suma asigurată,

3 . În asigurarea de bunuri există o clasificare a riscurilor în:


a. riscuri civile;
b. riscuri comune;
c. riscuri comerciale şi industriale;
d. riscuri greu de despăgubit.

4. Prin valoarea bunurilor la data asigurării la clădiri şi construcţii se înţelege:


a. valoarea de înlocuire a clădirii distruse;
b. preţul pe piaţa imobiliară la momentul producerii riscului;
c. contravaloarea cheltuililor pentru construirea sau achiziţionarea clădirii
respective sau a uneia similare la preţurile uzuale pe piaţa locală din care se
scade uzura în raport de vechime şi starea construcţiei;
d. preţul clădirii din contractul de vânzare-cumpărare.

5. La asigurarea bunurilor se pot acorda despăgubiri pentru:


a. pagube produse ca urmare a radiaţiei nucleare;
b. pagube produse de război;
c. cheltuieli efectuate pentru curăţarea locului unde s-a produs paguba;
d. uzura fizică a bunurilor;
e. reducerea valorii bunurilor după reparaţii.

6. La producerea riscului asigurat despăgubirea:


a. se calculează în raport cu starea bunului în momentul produceri
evenimentului asigurat;
b. este egală cu suma asigurată
c. este egală cu valoarea bunului în momentul producerii evenimentului
asigurat
d. nu poate depăşi cuantumul pagubei;

7. Dacă asigurarea a fost încheiată la o sumă asigurată inferioară valorii bunului,


asigurătorul are dreptul:
a. să rezilieze contractul de asigurare;
b. să solicite plata unei prime de asigurare suplimentare;
c. să reducă despăgubirea cuvenită, proporţional cu raportul dintre suma
asigurată şi valoarea bunurilor;
d. să reducă despăgubirea cuvenită cu diferenţa dintre valoarea reală a bunului
şi suma asigurată;
e. asigurătorul acoperă diferenţa dintre suma asigurată şi franşiză.

8. Un apartament a cărui valoare reală este de 240.000 lei este asigurat, pentru
suma de 150.000 lei, împotriva riscului de incendiu. În urma producerii unui
incendiu apartamentul suferă pagube evaluate la 160.000 lei. Care este
despăgubirea plătită asiguratului în varianta aplicării principiului răspunderii
proporţionale şi în varianta aplicării principiului primului risc:
a. 100.000 lei, 150.000 lei;
b. 150.000 lei, 100.000 lei;
c. 160.000 lei, 150.000 lei;
d. 100.000 lei, 160.000 lei.

Rezolvare
v = 240.000 lei
s = 150.000 lei
p = 160.000 lei
𝑠 150.000
d = p = 160.000 = 100.000 lei
𝑣 240.000
d = 150.000 lei

9. Un agent economic a încheiat o asigurare de incendiu şi alte calamităţi pentru


sediul în care işi desfăşoară activitatea. Suma asigurată este de 350.000 lei şi
cota de primă este de 0,6%. În urma unui cutremur produs în perioada asigurată
a suferit o daună evaluate la 100.000 lei. Despăgubirea cuvenită asiguratului a
fost de 70.000 lei (se aplică principiul răspunderii proporţionale).
Să se determine:
a. prima de asigurare plătită de asigurat;
b. valoarea reală a imobilului.
Rezolvare
S = 350.000 lei
Cota de prima = 0,6%
p = 100.000 lei
d = 70.000 lei

Pa = s×cota de prima = 350.000 lei × 0,6% = 2100 lei

𝑝𝑠 100.000 𝑥 350.000
v= = = 500.000 lei
𝑑 70.000

10. Un bun a cărui valoare este de 40.000 u.m. este asigurat, pentru acelaşi risc,
la trei societăţi de asigurare (A,B,C) pentru următoarele sume:
- suma asigurată la societatea A = 12.000 u.m.
- suma asigurată la societatea B = 17.000 u.m.
- suma asigurată la societatea C = 20.000 u.m.
Producerea riscului asigurat generează o pagubă de 30.000 u.m.
Stabiliţi:
a. despăgubirile plătite de fiecare asigurător;
b. gradul de acoperire a pagubei.

Rezolvare

11. Care din următoarele categorii de daune sunt acoperite printr-un contract
obişnuit de asigurare maritimă:
a. daune cauzate de însuşirile naturale ale bunului asigurat;
b. daune provocate de acţiuni cu caracter militar;
c. daune provocate de energia atomică
d. daune provocate de intrarea apei de mare în navă;
e. daune provocate intenţionat de asigurat

12. Precizaţi care din următoarele afirmaţii în legătură cu avaria particulară sunt
false:
a. paguba materială adusă unor bunuri este consecinţa directă a forţei majore
sau a viciilor proprii bunurilor;
b. avaria particulară are caracter accidental;
c. avaria particulară este suportată de unul dintre participanţii la expediţia
maritimă;
d. avaria particulară însoţeşte avaria comună pentru acoperirea prejudiciului
produs de fiecare dată;

13. Avaria comună reprezintă cheltuiala extraordinară sau sacrificiul realizat:


a. intenţionat şi rezonabil pentru salvarea de la pericolul care ameninţă
interesele tuturor celor care participă la expediţia maririmă;
b. intenţionat şi rezonabil pentru salvarea de la pericolul care ameninţă nava
de la pericolul care ameninţă nava;
c. intenţionat şi rezonabil pentru salvarea mărfurilor aflate pe o navă;
d. pentru salvarea persoanelor aflate în pericol ca urmare a producerii unui
naufragiu.

14. Asigurarea încheiată în Condiţia C, la asigurarea mărfurilor pe timpul


transportului maritim acoperă riscul cauzat de:
a. intrarea apei de mare în navă;
b. cutremur de pământ erupţie vulcanică sau trăsnet;
c. luarea de valuri peste bord;
d. eşuarea, scufundarea sau răsturnarea navei;
e. dauna totală a unui colet pierdut peste bord în timpul încărcării sau
descărcării.

15. Pierderea totală a mărfii reprezintă:


a. deteriorarea a peste 50% din mărfurile transportate;
b. deteriorarea a peste 75% din mărfurile transportate;
c. deteriorarea a peste 90% din mărfurile transportate;
d. dispariţia mărfii în urma scufundării navei;
e. avarierea mărfurilor în asemenea măsură încât acestea vor fi vândute la o
valoare mult mai mică decât preţul real.

16. Unul din următoarele riscuri nu constituie risc exclus în baza condiţiilor de
asigurare A, B şi C:
a. comportarea necorespunzătoare voită a asiguratului;
b. viciul propriu sau natura bunului asigurat;
c. riscurile de război;
d. căderea peste bord a unui colet în timpul încărcării sau descărcării;
e. starea de nenavigabilitate a navei.

17. În cadrul asigurării bunurilor în timpul transportului maritime (asigurarea


cargo), suma asigurată nu cuprinde:
a. valoarea bunurilor potrivit facturii, sau în lipsa acesteia valoarea de piaţă a
bunului la locul de expediere în momentul încheierii asigurării;
b. costul transportului, al asigurării, precum şi alte costuri legate de
transportul respective necuprinse în valoarea facturii;
c. cheltuieli şi taxe vamale;
d. dobânda creditului cu care s-a cumpărat marfa transportată;
e. o supraasigurare de 10% din valoarea bunurilor pentru acoperirea acelor
cheltuieli care nu pot fi prevăzute la încheierea asigurării.

18. Asigurarea cargo presupune


a. asigurarea navei şi a încărcăturii acesteia;
b. asigurarea navei, a încărcăturii şi a navlului;
c. asigurarea mărfurilor în timpul transportului;
d. asigurarea răspunderii armatorului;
e. asigurarea navei.

19. În cadrul asigurării maritime casco, asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru:


a. pagube produse de forţarea gheţei, cu excepţia navelor care au destinaţia
de spargătoare de gheaţă;
b. scoaterea sau îndepărtarea epavei;
c. salariile ofiţerilor şi a echipajului, cu excepţia cazurilor de avarie comună;
d. neîncasarea navlului şi a altor sume cheltuite pentru exploatarea navei;
e. cheltuieli de judecată şi arbitraj pentru stabilirea contribuţiei la avaria
comună.
20. Pentru pagubele produse de nava asigurată prin coliziune altei nave:
a. răspunderea asigurătorului se limitează la 1/4 din suma asigurată;
b. răspunderea asigurătorului se limitează la 3/5 din suma asigurată;
c. răspunderea asigurătorului se limitează la 1/2 din suma asigurată;
d. răspunderea asigurătorului se limitează la 2/5 din suma asigurată;
e. răspunderea asigurătorului se limitează la 3/4 din suma asigurată;

21. Care din următoarele afirmaţii este adevărată:


a. de regulă, protecţia oferită de societăţile de asigurări este nelimitată;
b. de regulă, protecţia oferită de cluburile P&I, este nelimitată;
c. de regulă, protecţia oferită de un contract de asigurare maritimă este
proporţională cu valoarea asigurată;
d. de regulă, protecţia oferită de cluburile P&I este limitată;
e. de regulă, protecţia oferită de cluburile P&I depinde de importanţa
membrului asigurat.

22. Care din următoarele afirmaţii în legătură cu cluburile P&I este falsă:
a. protecţia oferită de Clubul P&I este de tip mutual;
b. prima brută plătită de asigurat Clubului P&I include şi o cotă de profit;
c. protecţia oferită de Clubul P&I este, de regulă, nelimitată ca valoare;
d. membri cublului formează un colectiv de armatori independenţi sau de
societăţi comerciale care au aceleaşi interese;
e. contribuţia membrilor unui Club P&I este revizuibilă.

23. O navă maritimă este asigurată la o societate de asigurări din România pentru suma
de 1.500.000$. Nava a efectuat un transport de mărfuri asigurate la o societate la
o societate de asigurări pentru suma de 700.000$. În timpul transportului nava a
eşuat, este chemat un remorcher pentru a efectua operaţiuni de salvare.
Contravaloarea serviciilor prestate de acesta este de 100.000$. Nava a suferit avarii
care necesită reparaţii în sumă de 250.000$, iar marfa a înregistrat o daună de
100.000$. Sumele acceptate în avarie comună sunt de:
a. 100.000$
b. 250.000$
c. 450.000$
d. 350.000$

cheltuieli de salvare (suma platita remorcherului) = 100.000$


cheltuieli cu interpretarea echipajului si combustibilul consumat = 0$
24. O navă este asigurată la o societate de asigurări pentru suma de 1.300.000$ . Nava
efectuează un transport de mărfuri, asigurate pentru suma de 550.000$. Ca urmare
a avariei produse de o coliziune, apa a pătruns în cală şi este nevoie de serviciul
unui remorcher. Pentru serviciul făcut remorcherului i se plăteşte suma de 110.000
$. Întreţinerea echipajului şi combustibilul consumat în plus până la portul cel mai
apropiat pentru efectuarea reparaţiilor presupun cheltuieli de 20.000$. În urma
coliziunii, nava suferă avarii în valoare de 140.000$, iar marfa de 60.000$.
Să se determine:
a. Cheltuielile care intră în avaria comună; 130.000 $
b. Cota de contribuţie la avaria comună; 7,88%
c. Despăgubirea plătită de asigurătorul navei 231.408 $
d. Despăgubirea plătită de asigurătorul mărfurilor. 98612 $

25. Una din următoarele afirmaţii, referitoare la asigurarea autovehiculelor este


falsă:
a. se acordă despăgubiri pentru cheltuieli făcute în vederea limitării
pagubelor;
b. se acordă despăgubiri pentru pagubele produse prin acţiunea curentului
electric asupra instalaţiei electrice;
c. se acordă despăgubiri pentru pagube produse de alunecări de teren;
d. se acordă despăgubiri pentru pagube produse autovehiculului ca urmare a
tentativei de furt al unor bunuri din autovehicul;
e. se acordă despăgubiri pentru pagube produse de explozia rezervorului de
carburanţi.

26. La asigurarea mărfurilor pe timpul transportului terestru nu se acoperă:


a. pagube produse de umezeală;
b. pagube produse de răsturnarea autovehiculului care transportă mărfurile
asigurate;
c. pagube produse bunurilor de rozătoare;
d. pagube produse de accidente în timpul încărcării şi descărcării mărfurilor;
e. pagube produse de acte de tâlhărie.

27. La asigurarea pentru pierderea şi avarierea aeronavei asiguratul este


despăgubit cu întreaga sumă asigurată în caz de:
a. pierderea fizică directă;
b. pierderea totală constructivă;
c. avarierea aeronavei in proporţie de peste 75%;
d. pierderea totală directă;

28. O societate comercială încheie o asigurare pentru bunurile pe care doreşte să


le transporte dintr-un punct vamal la sediul firmei. Preţul bunurilor conform
facturii este de 500.000 lei, taxele vamale reprezintă 10% din preţul mărfurilor,
costul transportului este de 1.000 lei. Suma asigurată este;
a. 500.000 lei
suma asigurata = pret bunurilor + (pret*taxe vamale) + cost transport
b. 591.000 lei = 500.000 + (500.000 * 10%) +1.000
c. 551.000 lei = 551.000 lei
d. 550.000 lei

29. Sumele asigurate în cazul asigurării pentru răspundere civilă se determină


separat pentru:
a. decese, vătămări corporale, pagube materiale;
b. fiecare persoană prejudiciată, perioadă;
c. eveniment, perioadă;
d. deces, vătămări corporale, pagube materiale, persoană, perioadă.

30. Dacă o persoană a încheiat 0 asigurare de răspundere civilă, alta decât


cea profesională şi 0 asigurare de răspundere civilă a managerului, în
cazul producerii unei daune profesionale:
a. se aplică mai întâi asigurarea de răspundere civilă, alta decât cea
profesională şi apoi asigurarea de răspundere civilă a managerului;
b. se aplică mai întâi asigurarea de răspundere civilă a managerului şi
apoi asigurarea de răspundere civilă, alta decât cea profesională;
c. se aplică doar asigurarea de răspundere civilă a managerului;
d. se împarte despăgubirea proporţional între cele două asigurări;

31. Asigurarea de răspundere civilă acoperă numai prejudiciile produse de


asigurat unei terţe persoane cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor
condiţii:
a. săvărşirea de către asigurat a unei fapte ilicite şi dovada existenţei
unui prejudiciu;
b. existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicită a siguratului şi
prejudiciul adus terţei persoane;
c. constatarea culpei asiguratului care a săvârşit fapta ilicită;
d. prejudiciul s-a produs într-un caz de forţă majoră

32. Asiguratul intră în posesia sumei asigurate numai în cazul în care este în
viaţă la expirarea contractului în cazul asigurării:
a. de deces;
b. de supravieţuire;
c. de răspundere civilă;
d. de răspundere civilă auto.

33. La asigurările de persoane asiguratul poate să încheie:


a. doar o asigurare pentru o sumă maxină stabilită de asigurător;
b. maxim două asigurări (una obligatorie şi alta facultative);
c. un număr nedeterminat de asigurări de acelaşi fel fără nici o restricţie;
d. o asigurare pentru fiecare tip de asigurare de persoane.

34. La asigurările de persoane suma asigurată se stabileşte


a. de către agenţii de asigurare;
b. pe baza certificatelor medicale şi a facturilor prezentate de asigurat;
c. pe bază de negociere liberă;
d. în mod forfetar, în funcţie de nevoile şi posibilităţile financiare ale
asiguratului.

35. Reasigurarea proporţională cunoaşte următoarele variante:


a. reasigurarea excedent de daună;
b. reasigurarea excedent de sumă asigurată;
c. reasigurarea cotă parte;
d. reasigurarea de acoperire a sinistrelor majore.

36. Un agent economic a încheiat o asigurare de incendiu şi alte calamităţi pentru


sediul în care îşi desfăşoară activitatea. Suma asigurată este de 35.000 lei. În
urma unui cutremur produs în perioada asigurată, imobilul a suferit o daună
evaluată la 10.000 lei, dar despăgubirea cuvenită asiguratului a fost de 7.000
lei (s-a aplicat principiul răspunderii proporţionale).
Valoarea reală a imobilului asigurat este:
a. 24.500 lei Despagubirea = dauna *s/v
b. 50.000 lei
c. 70.000 lei V = s*dauna/despagubire
d. 35.000 lei = 35.000 * 10.000/7.000
= 50.000 lei

37. O persoană fizică şi-a asigurat locuinţa la două societăţi de asigurare, prin două
poliţe de incendiu. Apartamentul valorează 400.000 lei. Proprietarul îl asigură
pentru 200.000 lei la Societatea de asigurare A şi pentru 150.000 lei la Societatea
B.
După 6 luni de la închierea asigurării are loc un cutremur care afectează locuinţa
asigurată, cuantumul pagubei fiind de 90.000 lei.
Care sunt despăgubirile ce i se cuvin asiguratului din partea celor două societăţi
de asigurare, ştiind că în acoperirea daunelor se aplică principiul răspunderii
proporţionale.
D soc.A = paguba *s/v
a. A=45.000 lei; B= 45.000 lei; = 90.000 * 200.000/400.000
b. A=45.000 lei; A=33.750 lei; = 45.000 lei
c. A=33.750 lei; A=45.000 lei;
D soc.B = 90.000*150.000/400.000
d. A=60.000 lei; A=30.000 lei;
= 33.750 lei

38. O persoană fizică şi-a asigurat locuinţa pentru suma de 15.000 lei, împotriva
riscului de incendiu. Franşiza prevăzută în contractul de asigurare este de 4.000
lei. În urma producerii riscului asigurat, paguba suferită a fost evaluată la 6.000
lei.
În ipoteza unei franşize deductibile despăgubirea ce îi revine asiguratului este:
a. 6.000 lei
Despagubire = paguba - fransiza
b. 4.000 lei = 6.000 - 4.000
c. 2.000 lei = 2.000 lei
d. 10.000 lei

39. Sistemul bonus-malus aplicabil poliţei RCA este format din:


a. din categoria de bază B0, 14 clase de bonus şi 8 clase de malus;
b. din categoria de bază B0, 8 clase de bonus şi 14 clase de malus;
c. din categoria de bază B0, 8 clase de bonus şi 8 clase de malus;
d. din categoria de bază B0, 14 clase de bonus şi 14 clase de malus

40. Dacă în perioada de referinţă sunt înregistrate daune plătite, asiguraţii RCA
sunt penalizaţi prin majorarea primei de asigurare:
a. prin penalizarea cu o clasă de malus pentru fiecare eveniment pentru care
s-a plătit o despăgubire;
b. prin penalizarea cu o clasă de malus în fiecare an;
c. prin penalizarea cu două clase de malus pentru fiecare eveniment pentru
care s-a plătit o despăgubire.
d. asiguraţii nu sunt penalizaţi

41. Clauza de decontare directă, achiziţionată împreună cu poliţa RCA, nu poate


fi utilizată în cazul accidentelor rutiere care:
a. sunt produse pe teritoriul României şi vehiculele implicate în accident sunt
înmatriculate în România;
b. prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor;
c. ambele vehicule implicate în accidentul auto au asigurare RCA valabilă la
data evenimentului;
d. au existat vătămari corporale.

42. Reasigurarea reprezintă:


a. cedarea de către asigurător către alte societăţi, a unei părţi din riscul
subscris.
b. reînoirea contractului de asigurare la expirarea perioadei de valabilitate
c. o asigurare indirectă, o formă de asigurare a asigurătorului.
d. o formă de asigurare directă în care asiguratul încheie contractul de
asigurare, pentru masa bunurilor asigurate, cu mai multe societăţi de
asigurări în acelaşi timp

43. După regimul juridic sau forma de realizare, se disting:


a. asigurări interne
b. asigurări prin efectul legii (obligatorii)
c. asigurări externe sau internaţionale
d. asigurări facultative (contractuale)

44. Funcţia de prevenire a producerii pagubelor:


a. conferă o marjă de siguranţă cu privire la protecţia bunurilor şi a vieţii
a. se realizează prin finanţarea unor activităţi de prevenire a calamităţilor şi
accidentelor;
b. se realizează prin formularea unor condiţii de asigurare care să-i determine
pe asiguraţi să menţină în bună stare a bunurilor asigurate.
c. urmăreşte modul cum se încasează primele de asigurare şi cum se efectuează
plata despăgubirilor

45. Nu este principiu valabil pentru acordarea despăgubirii:


a. principiul răspunderii proporţionale
b. principiul bunei credinţe
c. principiul primului risc
d. principiul răspunderii limitate
46.Caracter sinalagmatic al contractului de asigurare presupune următoarele:
a. efectele acestui contract, pentru părţi, depind de un eveniment viitor, nesigur,
incert
b. părţile urmăresc realizarea anumitor scopuri, a unor interese materiale
c. părţile au obligaţii reciproce, interdependente una faţă de cealaltă
d. asiguratul se obligă să facă declaraţii reale, să plătească primele de asigurare,
iar asigurătorul se obligă să acopere riscul prin despăgubire;

Răspunsuri:
1.c, 2.d, 3.a,c, 4.c, 5.c, 6.d, 7.c, 8.pr, 9.pr, 10.pr, 11.d, 12.d, 13.a, 14.d, 15.d,
16.d, 17.d, 18.c, 19.e, 20.e, 21.b, 22.b, 23.a, 24. pr, 25.b, 26.c, 27.a, 28.b,
29.e, 30.c, 31.a,b,c, 32.b, 33.c, 34.d, 35.b,c, 36.b, 37.b, 38.c, 39.b, 40.c, 41.d,
42.a,d, 43.b,d, 44.a,b, 45.b, 46.c,d.

S-ar putea să vă placă și