Sunteți pe pagina 1din 142

I 1.

Prin politica fiscala statul urmareste: A) tratarea diferentiata a subiectilor economici care ndeplinesc functii economice similare, ntrun orizont de timp stabilit, B) realizarea unor obiective strategice de dezvoltare a tarii, ncasarea impozitelor si taxelor C) stbilirea cuantumului impozitelor si taxelor locale !spuns corect: B ". #lementele impozitelor sunt : A) autonomia si forma pecuniara B) forma pecuniara, taxele, plata fara contraprestatie, stabilirea autoritara unitara, caracterul $uridic C) forma pecuniara, plata fara contraprestatie, stabilirea autoritara unitara, caracterul $uridic si utilitatea publica !spuns corect: C %. &mpozitele directe sunt : A) taxele vamale de import B) taxele vamale de export C) cele reale si cele personale !spuns corect: C '. &mpozitele indirecte sunt : A) taxele de consumatie B) impozitul pe avere, venit si donatii C) monopolurile fiscale, taxele vamale si alte taxe !spuns corect: C (. )odalitatile de realizare a platii impozitelor si taxelor sunt : A) prin stopa$ la sursa, compensare, anulare si prescriptie B) scutire datorita de insolvabilitatii si disparitiei bunurilor impozabile C) prin stopa$ la sursa, plata directa si prin aplicare sau anulare de timbre fiscale mobile !spuns corect: C *. )odalitatile de executare silita sunt : A) prin plata n natura B) prin confirmarea bunurilor si executarea debitorilor C) prin poprire, prin urmarirea bunurilor mobile si imobile, prin executarea debitorilor care au conturi bancare !spuns corect: C +. Conform codului fiscal subiectele impozabile debitoare sunt : A) ntreprinderile mici si mi$locii B) persoanele fizice si personale publice cu scop lucrativ

C) persoanele $uridice !spuns corect: C ,. n functie de de scopul urmarit exista urmatoarele categorii de impozite : A) funciare, imobiliare B) financiare, de ordine C) pe venit si salarii !spuns corect: B -. .upa nivelul la care se administreaza impozitele si taxele sunt: A) $udetene si locale B) federale si locale C) $udetene, federale si locale !spuns corect: B 1/. n cte grupe pot fi grupati contribuabili 0 A) doua B) trei C) nici una. #i sunt nominalizati prin 1egea (+12"//% !spuns corect: A II

ALEGERE
1. Sistemul fiscal are urmatoarele componente: a. impozite, taxe si mecanismul fiscal b. inspectia fiscala (controlul fiscal); c. impozitele directe si taxele vamale d. administratiile financiare 2. Aparatul fiscal este a. format din specialisti in domeniul economic b. format din Curtea de Conturi, inspectie fiscala arda financiara si !irectiiile "udetene de .

c. format din !irectiile "udetene de #nspectie fiscala si Administratiile $inantelor publice d. format din administratiile finantelor publice, directiile de audit si re%ionalele vamale &. #n 'omania, sistemul fiscal este or%anizat pe urmatoarele componente: a. Aparatul fiscal, mecanismul fiscal, impozitele, taxele si contributiile ca venituri ale statului b. aparatul fiscal, controlul fiscal si mecanismul fiscal c. controlul fiscal, controlul efectuat de de Curtea de Conturi d. aparatul fiscal, re%ionalele vamale, mecanismul fiscal (. )na din urmatoarele functii nu este caracteristica sistemului fiscal a. $unctia de instrument de mobilizare a resurselor la dispozitia statului; b. $unctiile stimulativa, sociala si de control; c. $unctia de corectare a dezec*ilibrelor d. $unctia de ec*ilibru +. !intre functiile impozitului prezentate mai "os, care nu este caracteristica, a. $unctia de finantare a c*eltuielilor publice b. $unctia de redistribuire c. $unctia de stabilizare d. $unctia de corectare a dezec*ilibrelor -. .c*itatea fiscala inseamna a. impozitul trebuie sa fie in acelasi procent pentru toata lumea, fara discriminare arda $inanciara si controlul efectuat

b. impunerea diferentiata a veniturilor si a averii in functie de puterea contributiva a subiectului impunerii si stabilirea unui minim neimpozabil c. impunerea diferentiata a veniturilor in functie de sursa de provenienta a acestora d. impunerea dupa criterii clare si precise /. .c*itatea fiscala presupune a. dreptate sociala in materie de impozite b. reducerea impozitelor pentru persoanele fizice care nu au disponibilitati c. ac*itarea obli%atiilor catre stat in functie de momentul obtinerii veniturilor d. pedepsirea celor care nu ac*ita in termenul le%al 0. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la 1inisterul .conomiei si $inantelor este falsa, a. este or%anizat si functioneaza ca or%an de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea uvernului, care aplica Strate%ia si 2ro%ramul de

%uvernare in domeniul finantelor publice b. este minister cu rol de sinteza d. este institutie publica cu personalitate "uridical c. este ministerul care are rolul de a c*eltui sumele atrase la bu%etul de stat dupa criterii economice 3. A%entia 4ationala de Administrare $iscala, or%an de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publica cu personalitate "uridica, finantata de la bu%etul de stat: a. functioneaza in subordinea 1inisterului .conomiei si $inantelor

b. functioneaza independent, in subordinea directa a 2rimului ministru c. este condusa numai de ministrul finantelor publice d. colecteaza numai impozitele si taxele datorate de contribuabilii care au acoperire nationala 15. #n subordinea sau sub autoritatea 1inisterului .conomiei si $inantelor se afla urmatoarele unitati: a. A%entia 4ationala de Administrare $iscala; b. Autoritatea 4ationala a 6amilor; c. arda $inanciara;

d. Curtea de Conturi; e. Camera Auditorilor din 'omania; f. Corpul inspectorilor fiscali din 'omania; %. !irectiile %enerale ale finantelor publice "udetene in subordinea carora functioneaza administratiile finantelor publice municipale, administratiile finantelor publice orasenesti si administratiile finantelor publice comunale; *. !irectia enerala a $inantelor 2ublice a 1unicipiului 7ucuresti, in subordinea careia functioneaza administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului 7ucuresti; i. !irectia %enerala de administrare a marilor contribuabili. a. a8b8c8d8f b. b8c8e8%8* c. a8b8%8*8i

11. !intre principalele obiective ale A%entiei 4ationale de Administrare $iscala nu face parte: a. colectarea veniturilor bu%etului de stat,reprezentand impozite, taxe si alte venituri ale bu%etului de stat, conform competentelor, precum si a veniturilor bu%etului asi%urarilor sociale de stat, bu%etului asi%urarilor pentru soma", bu%etului $ondului national unic de asi%urari sociale de sanatate, reprezentand contributia de asi%urari sociale, contributia de asi%urari pentru soma", contributia pentru asi%urari sociale de sanatate, contributia de asi%urare pentru accidente de munca si boli profesionale, datorate de platitori, persoane "uridice si persoane fizice,care au calitatea de an%a"ator sau asimilati ai acestora si alte personae care au obli%atii fata de bu%etul de stat b. verificarea fiscala a tuturor contribuabililor, in vederea cresterii %radului de colectare a impozitelor la bu%etul de stat; c. aplicarea unitara a prevederilor le%islatiei privind impozitele, taxele, contributiile sociale si alte venituri bu%etare in domeniul sau de activitate d. exercitarea prero%ativelor stabilite de le%e prin aplicarea unui tratament ec*itabil tuturor contribuabililor. 12. #ntr9un stat democratic modern, cu o economie de piata functionala, administrarea fiscala are o importanta deosebita pentru ca a. ii sanctioneaza cu amenda pe cei care nu au platit la timp b. stabileste si incaseaza obli%atiile banesti ale contribuabililor c. emite le%islatia fiscala necesara pentru asi%urarea resurselor la bu%etul de stat

d. face propunerile pentru proiectul de bu%et 1&. 2rin administrarea impozitelor, taxelor, contribuiilor si a altor sume datorate bu%etului %eneral consolidat se intele%e ansamblul activitatilor desfasurate de or%anele fiscale in le%atura activitatile prezentate mai "os. Care dintre afirmatii nu este caracteristica activitatilor desfasurate de or%anele fiscale, a. inre%istrarea fiscala b. declararea, stabilirea, verificarea si colectarea impozitelor, taxelor,contributiilor si a altor sume datorate bu%etului %eneral consolidate c. declararea falimentului unei persone "uridice d. solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative fiscale 1(. Subiectele raportului "uridic fiscal sunt: a. statul, unitatile administrativteritoriale, contribuabilul, precum si alte persoane care dobandesc drepturi si obli%atii in cadrul acestui raport b. Curtea de Apel din raza localitatii de rezidenta a contribuabilului, intrucat poate condamna administratorul societatii in situatia savarsirii faptelor de evaziune fiscala; c. statul, contribuabilul, societatea de expertiza contabila care realizeazaevidenta contabila a contribuabilului d. inspectorii fiscali, contribuabilul, or%anele "udiciare 1+. Care dintre afirmatiile de mai "os nu este caracteristica creantelor fiscale, Creantele fiscale reprezinta drepturi patrimoniale care rezulta din: a. dreptul la perceperea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume care constituie venituri ale bu%etului %eneral consolidat, dreptul la rambursarea taxei pe valoarea adau%ata, dreptul la restituirea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume care constituie venituri ale bu%etului %eneral consolidat

b. dreptul la perceperea dobanzilor si penalitatilor de intarziere, in conditiile le%ii c. dreptul de proprietate 1-. Care dintre afirmatiile de mai "os nu este corecta, :bli%atiile fiscale constau in: a. obli%atia de a declara bunurile si veniturile impozabile sau, dupa caz, impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bu%etului %eneral consolidat b. obli%atia de a calcula si de a inre%istra in evidentele contabile si fiscale impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bu%etului %eneral consolidate c. obli%atia de a plati la termenele le%ale impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bu%etului %eneral consolidat d. orice obli%atii care revin contribuabililor, persoane fizice sau "uridice, in aplicarea le%ilor statului roman 1/. Creantele fiscale se stin% prin: a. incasare, compensare; b. radiere, lic*idare; c. executare silita, scutire; d. anulare, prescriptie. 'aspunsul corect este: a. (a8b8c) b. (b8c8d) c. (a8c8d) 10. Care din afirmatiile de mai "os nu este adevarata,

:r%anele fiscale au competenta %enerala privind: a. administrarea creantelor fiscale b. exercitarea controlului si emiterea normelor de aplicare a prevederilor le%ale in materie fiscala c. declansarea urmaririi %enerale pentru acei contribuabili care au comis fapte de evaziune fiscala 13. Competenta teritoriala (fiscala) inseamna: a. 2osibilitatea de a verifica contribuabilii care isi desfasoara activitatea intr9un anumit spatiu %eo%rafic b. 2entru administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bu%etului %eneral consolidat, competenta revine acelui or%an fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului sau al platitorului de venit, in cazul impozitelor si contributiilor realizate prin stopa" la sursa, in conditiile le%ii c. Adminstrarea de catre or%anul fiscal numai a contribuabililor rezidenti 25. Actul administrativ fiscal este a. Actul emis de or%anul fiscal competent in aplicarea le%islatiei privind stabilirea, modificarea sau stin%erea drepturilor si obli%atiilor fiscale b. recomandat sa fie intocmit in forma scrisa c. semnat de persoanele care au obli%atia de declarare si de plata a impozitelor si taxelor restante sau a imputernicitilor acestora 21. Actul administrativ nu cuprinde a. denumirea or%anului fiscal emitent b. data la care a fost emis si data de la care isi produce efectele

c. datele de identificare a or%anului constatator precum si motivul exact pentru care contribuabilul a incalcat le%islatia fiscala 22. Actul administrativ fiscal devine opozabil a. ;a data emiterii b. ;a data semnarii si inre%istrarii la sediul or%anului fiscal c. !in momentul in care este comunicat contribuabilului sau la o data ulterioara mentionata in actul administrative comunicat 2&. Contribuabilul are obli%atia: a. Sa puna la dispozitia or%anului fiscal re%istre, evidente, documente de afaceri si orice alte inscrisuri b. Sa efectueze cu prioritate platile pentru stin%erea obli%atiilor constand in impozite si taxe datorate bu%etului de stat c . Sa raspunda la orice solicitare din partea or%anelor fiscale 2(. .stimarea bazei de impunere consta in a. determinarea masei impozabile de catre or%anul fiscal in situatia in care exista neconcordante in evidenta contabila a contribuabilului b. identificarea acelor elemente care sunt cele mai apropiate situatiei de fapt fiscale, astfel incat sa fie avute in vedere pretul de piata al tranzactiei sau bunului impozabil c. Solicitarea opiniei expertilor contabili asupra valorii reale a cifrei de afaceri a contribuabilului, in situatia in care evidenta contabila a fost distrusa 2+. Codul de identificare fiscala este a. codul de inre%istrare fiscala atribuit de or%anul fiscal competent din subordinea A%entiei 4ationale de Administrare $iscala 9 pentru persoanele "uridice, cu exceptia comerciantilor, precum si pentru asocieri si alte entitati fara personalitate "uridica b. numarul de inre%istrare la :ficiul 'e%istrului Comertului

c. codul numeric personal atribuit potrivit le%ii speciale 9 pentru persoanele fizice care desfasoara activitati independente 2-. !eclaratia de inre%istrare fiscala se depune in termen de a. &5 de zile de la data infiintarii potrivit le%ii, in cazul persoanelor "uridice, asocierilor si altor entitati fara personalitate "uridica b. imediat, in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente c. in luna urmatoare celei in care au fost infiintata persoanelor "uridice, asocierilor si altor entitati fara personalitate "uridica, dar nu mai tarziu de data de 2+ ale lunii respective 2/. :bli%atia de a depune declaratii fiscale nu este valabila daca a. a fost efectuata plata obli%atiei fiscale b. obli%atia fiscala respectiva este scutita la plata, conform re%lementarilor le%ale c. nici una din afirmatiile de mai sus nu este adevarata 20. Care dintre afirmatiile de mai "os nu este corecta, #mpozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bu%etului %eneral consolidat se stabilesc prin a. declaratie fiscala 9 in cazul conformarii voluntare a contribuabilului b. decizie emisa de or%anul fiscal, in celelalte cazuri c. sesizarea primita de or%anul fiscal de la persoanele care au cunostinta despre valoarea reala a veniturilor contribuabilului. 23. !reptul or%anului fiscal de a stabili obli%atii fiscale se prescrie in termen de a. + ani;

b. & ani; c. 15 ani. <ermenul de prescriptie a dreptului de a stabili obli%atii fiscale incepe sa cur%a: #. de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s9a nascut creanta fiscala, daca le%ea nu dispune altfel; ##. de la data depunerii decontului, declaratiei privind obli%atiile de plata la bu%etul de stat; ###. de la data de la care impozitul sau taxa devine exi%ibila; #6. de la data savarsirii faptei ce constituie infractiune sanctionata ca atare printr9o *otarare "udecatoreasca definitiva. Combinatia corecta este: a. (a8##, c8#6) b. (b8#) c. (a8#, c8#6) &5. Care dintre afirmatiile de mai "os nu este corecta, #nspectia fiscala a. este actiunea privind verificarea bazelor de impozitare, a corectitudinii si exactitatii indeplinirii, conform le%ii, a obli%atiilor fiscale de catre contribuabil precum si a starilor de fapt aferente b. se efectueaza ori de cate ori apar neconcordante in declaratiile fiscale ale contribuabilului c. stabileste intotdeauna diferente de impozite si taxe in sarcina contribuabilului &1. Care dintre afirmatiile de mai sus nu este adevarata, $ormele de inspectie fiscala sunt

a. inspectia fiscala %enerala, care reprezinta activitatea de verificare a tuturor cate%oriilor de impozite ale unui contribuabil pentru o perioada de timp determinata b. inspectia fiscala partiala care reprezinta activitatea de verificare aunui impozit, sau a mai multor impozite, pentru o perioada de timp determinata c. inspectia fiscala speciala, care reprezinta activitatea de verificare avand ca obiect anumite cate%orii de activitati, operatiuni sau documente &2. #nspectia fiscala se efectueaza a. numai la sediul or%anului fiscal. b. in interiorul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili impozitul respectiv c. prin analiza si compararea tuturor datelor continute in documentele financiar9contabile ale contribuabilului &&. Avizul de inspectie fiscala nu cuprinde mentiuni privind a. temeiul "uridic al inspectiei fiscale b. data probabila de incepere a inspectiei fiscale; c. motivele care au stat la baza selectarii pentru control a contribuabilului d. impozitele si perioadele impozabile ce urmeaza a fi supuse inspectiei fiscale e. posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale &(. Avizul de inspectie fiscala se comunica inainte de inceperea inspectiei, astfel a. cu &5 de zile pentru contribuabilii mari si cu 1+ zile in celelate cazuri b. cu &5 de zile pentru toti contribuabilii,fara discriminare c. cu 1+ zile inaintea inspectiei fiscale, pentru toti contribuabilii &+. #n cazul inspectiei fiscale, contribuabilul are dreptul: a. sa fie informat asupra desfasurarii controlului si eventualelor situatii neclare

b. sa solicite inlocuirea ec*ipei de control c. sa fie asistat de or%anele vamale, daca exista situatii ce necesita prezenta acestora &-. :r%anele de control fiscal au dreptul: a. Sa solicite contribuabililor verificati orice informatie sau "ustificare b. Sa prezinte contribuabilului verificat le%itimatia de control c. Sa solicite in scris prezenta contribuabilului sau a reprezentantilor le%ali ai acestuia la sediul or%anului de control fiscal &/. :r%anele de control fiscal verifica a. totalitatea inre%istrarilor contabile b. corectitudinea si exactitatea indeplinirii obli%atiilor fiscale de catre contribuabili c. daca ordonatorii de credite au respectatdestinatia fondurilor alocate de la bu%etul de stat &0. Contribuabilii au obli%atia: a. sa puna la dispozitia or%anului de control toate documentele, bunurile, situatiile si datele solicitate b. sa colaboreze cu or%anul de control pentru buna desfasurare a actiunii de control c. sa solicite spri"inul politiei in situatia in care or%anele de control fiscal nu respecta termenul maxim in care trebuie inc*eiat actul de control &3. Actele de control intocmite de or%anele de inspectie fiscala sunt: a. nota explicativa si 'aportul de inspectie fiscala b. procesul9verbal

c. raportul de inspectie fiscala, procesul verbal, nota explicativa, procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor. (5. 'everificarea unei perioade impozabile se poate realiza: a. la solicitarea contribuabilului in cauza, fiind un drept al acestuia; b. este interzisa c. la solicitarea or%anelor de urmarire penala, in cadrul cercetarii cazurilor de evaziune fiscala d. in situatia in care exista neclaritati intre evidenta financiar9contabila a contribuabilului si deconturile depuse de acesta (1. Controlul fiscal se imparte in control informativ si control de rutina dupa a. scopul pentru care este efectuat b. cunoasterea realitatii unor operatiuni ce nasc obli%atii fata de stat c. operatiunile supuse controlului fiscal d. sfera de cuprindere a impozitelor si taxelor (2. Colectarea consta in: a. incasarea creantelor bu%etare b. exercitarea actiunilor care au ca scop stin%erea creantelor fiscale c. exercitarea actiunilor de executare silita (&. 2entru diferentele de obli%atii fiscale principale si pentru obli%atiile fiscale accesorii, stabilite potrivit le%ii, termenul de plata se stabileste in functie de data comunicarii acestora, astfel: a. daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1 9 1+ din luna, termenul de plata este pana la data de + a lunii urmatoare, iar daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1- 9 &1 din luna, termenul de plata este pana la data de 25 a lunii urmatoare;

b. data de 2+ ale lunii urmatoare celei in care a fost stabilita diferenta de obli%atie fiscala principala sau obli%atia fiscala accesorie; c. in termen de 1+ zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal d. in termen de &5 zile de la data finalizarii inspectiei fiscale ((. <itlul de creanta este: a. documentul pe care este inscrisa suma pe care contribuabilul trebuie sa o plateasca catre bu%etul de stat b. actul prin care contribuabilul este instiintat asupra sumelor ce trebuie platite catre bu%etul de stat; c. actul prin care se stabileste si se individualizeaza creanta fiscala, intocmit de or%anele competente sau de persoanele indreptatite, potrivit le%ii (+. Creantele fiscale se stin% prin: a. plata, compensare, restituire, prescriptie b. esalonare c. debitare d. executare silita (-. <itlul de creanta poate fi: a. documentul emis de adminstratia financiara catre debitor in vederea comunicarii sumelor ce trebuiesc platite de acesta la bu%etul de stat b. procesul9verbal de control intocmit de or%anele de inspectie fiscala c. actul declarativ al persoanelor care au cunostinta despre activitatea contribuabilului (/. 1asurile asi%uratorii sunt: a. poprirea asi%uratorie asupra veniturilor, sec*estrul asi%urator asupra bunurilor

b. asi%urarea bunurilor mobile si immobile impotriva riscurilor de distru%ere la o societate de asi%urari dintre cele a%reate de 1inisterul $inantelor 2ublice c. si%ilarea bunurilor si confiscarea disponibilitatilor banesti existente in conturile bancare ale contribuabililor care au datorii fata de bu%etul de stat d. masurile luate de or%anele de inspectie fiscala la inceputul desfasurarii inspectiei fiscale (0. #n cazul debitorului, persoana fizica, nu se pot urmari a. obiectele personale ale debitorului b. casa locuita de debitor si familia sa c. bunurile mobile existente in locuinta acestuia (3. !reptul de a cere executarea silita a creantelor bu%etare se prescrie: a. #n termen de + ani de la data de 1ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere acest drep c. la solicitarea or%anelor de executare b. nu se prescrie d. atunci cand contribuabilul si9a ac*itat toate obli%atiile catre bu%etul de stat +5. Sunt supuse executarii silite prin poprire: a. bunurile mobile ale debitorului, in limita sumei datorate la bu%etul de stat b. numai bunurile mobile sec*estrate c. orice sume urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati banesti in lei, datorate cu orice titlu debitorului de catre terte persoane d. sumele platite de contribuabil inaintea inceperii executarii silite +1. !reptul de a cere executarea silita a creantelor bu%etare se prescrie: a. #n termen de + ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere acest drept

b. #n termen de + ani de la data scadenteiobli%atiei fiscale principale c. #n termenul prevazut de codul civil d. 4u se prescrie, fiind un drept stabilit de le%ea fiscala +2. .xecutarea silita: a. 2oate fi pornita numai in temeiul unui titlu executoriu emis de or%anul competent potrivit le%ii b. .ste o masura extrema, aplicabila numai in situatia in care contribuabilul nu efectueaza plata obli%atiilor bu%etare stabilite de or%anele de control fiscal c. .ste obli%atorie in situatia in care contribuabilul nu a ac*itat obli%atiile bu%etare in termen de 1+ zile de la data comunicarii !eciziei de impunere si a 'aportului de inspectie fiscala d. .ste o masura dispusa de executorul "udecatoresc +&. Cota dobanzilor de intarziere a. Se stabileste prin ordin al ministrului finantelor, in functie de rata inflatiei b. Se stabileste prin *otarare a uvernului si este corelata cu nivelul dobanzii de referinta a 7ancii 4ationale a 'omaniei, o data pe an, in luna decembrie pentru anul urmator sau in cursul anului, daca aceasta se modifica cu peste + puncte procentuale c. Se stabileste pentru fiecare luna de intarziere d. Se stabileste in functie de rata dobanzii comunicata de 7anca 4ationala a 'omaniei +(. !ecizia de impunere este: a. <itlu de creanta pentru obli%atiile de plata in sarcina contribuabilului, inclusiv ma"orarile de intarziere si penalitatile stabilite b. Semnata numai de catre inspectorul care a efectuat verificarea

c. )n document cu re%im special d. )n document emis de or%anul fiscal inaintea oricarei plati facute decontribuabil ++. 4u se datoreaza dobanzi de intarziere a. pentru impozitele esalonate la plata, indiferent de data ac*itarii lor b. pentru sumele datorate cu titlu de amenzi, dobanzi si penalitati de intarziere stabilite potrivit le%i c. pentru sumele reprezentand taxe de licenta, ac*itate in perioda de valabilitate a licentei +-. !obanzile (ma"orarile de intarziere) se calculeaza a. pentru fiecare zi de intarziere,incepand cu ziua imediat urmatoare trrmenului de cadenta si pana la data stin%erii sumei datorate inclusiv b. pentru fiecare luna de intarzire, incepand cu luna imediat urmatoare celei scadente c. prin inmultirea sumei neac*itate la trmenul scadent cu o cota procentuala corelata cu nivelul dobanzii practicat pe piata interbancara +/. Cota dobanzilor de intarziere a. Se stabileste in functie de nivelul dobanzii bancare, fiind in permanenta corelatie cu aceasta b. Se stabileste prin *otarare a uvernului si este corelata cu nivelul dobanzii de referinta a 7ancii 4ationale a 'omaniei, o data pe an, in luna decembrie pentru anul urmator sau in cursul anului, daca aceasta se modifica cu peste + puncte procentuale c. Se modifica de cate ori este necesar d. .ste comunicata de %uvernatorul 7ancii 4ationale a 'omaniei +0. Contribuabilii au dreptul la dobanda platita de or%anle fiscale in cazul

a. sumelor de restituit sau de rambursat de la bu%et, din ziua urmatoare expirarii termenului, la cererea contribuabililor b. efectuarii unor plati in plus catre bu%etul de stat c. nu au acest drept, intrucat platile efectuate in plus vor fi compensate cu alte impozite datorate bu%etului de stat d. in care acesta a ac*itat la bu%etul de stat o suma mai mare decat suma datorata +3. :r%anul fiscal poate solicita constituirea unei %arantii a. pentru impiedicarea situatiiilor de intarziere la plata impozitelor b. pentru ridicarea masurilor asi%uratorii c. numai cu acordul contribuabilului d. ori de cate ori exista situatii neclare in evidenta financiar9contabila a contribuabilului -5. ;e%ea fiscala prevede urmatoarele tipuri de %arantii a. consemnarea de mi"loace banesti la o unitate a <rezoreriei Statului b. scrisoare de %arantie bancara, ipoteca asupra unor bunuri imobile din tara sau %a" asupra unor bunuri mobile; c. ambele variante prezentate -1. Se dau urmatoarele afirmatii privind executarea silita a. titlul de creanta devine titlu executoriu la data la care creanta fiscala este scadenta prin expirarea termenului de plata prevazut de le%e sau stabilit de or%anul competent ori in alt mod prevazut de le%e; b. executarea silita incepe numai dupa ce or%anul fiscal a transmis debitorului instiintarea de plata prin care i se comunica acestuia suma datorata, iar dupa instiintare au trecut 1+ zile de la comunicare; c. instiintarea de plata este act premer%ator executarii silite;

d. executarea silita impune acordul or%anului "udecatoresc pentru desc*iderea procedurii. Ale%eti varianta corecta de raspuns a. a8b8d b. a8c8d c. a8b8c d. a8b -2. 6alorificarea bunurilor sec*estrate se poate realiza prin a. intele%erea partilor, prin vanzarea bunurilor de catre debitor b. vanzare directa, vanzare la licitatie sauvanzare in re%im de consi%natie a bunurilor mobile c. ambele variante prezentate anterior -&. Care din urmatoarele afirmatii este adevarata, a. 1asurile asi%uratorii au in vedere asi%urarea bunurilor mobile si immobile la o societate de asi%urari in vederea acoperirii riscurilor b. #n cazul debitorului, persoana fizica, nu se pot urmari bunurile mobile de orice fel care servesc la continuarea studiilor si la formarea profesionala c. .xecutarea silita a bunurilor mobile se realizeaza prin confiscarea acestora -(. Contestatia la actul administrativ fiscal a. se depune in termen de &5 de zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal, sub sanctiunea decaderii b. este obli%atorie in situatia in care or%anul fiscal nu este de acord cu opinia contribuabilului c. se solutioneaza de catre instantele de "udecata competente -+. #ntroducerea contestatiei pe calea administrativa de atac

a. nu suspenda executarea actului administrativ fiscal b. suspenda executarea actului administrativ fiscal c. determina in mod obli%atoriu instituirea masurilor asi%uratorii de catre or%anul fiscal competent --. Contestatia la actul administrativ fiscal a. se solutioneaza prin decizie de or%anele competente constituite la nivelul directiilor %enerale unde contestatorii au domiciliul fiscal, in situatia in care cuantumul sumelor contestate nu depaseste +55.555 ':4 (+ miliarde lei vec*i); b. se solutioneaza prin *otarare a instantei de "udecata c. se "udeca in prezenta contribuabilului si a inspectorilor care au intocmit actul administrativ fiscal d. este de preferat in sitatia in care contribuabilul nu poate ac*ita obli%atiile la bu%etul de stat -/. !ecizia (dispozitia) de solutionare a contestatiei are urmatoarul continut a. prezentare, motivatie, dispozitiv b. preambul, considerente, dispozitiv c. introducere, motivatii, decizie -0. !ispozitivul deciziei de solutionare a contestatiei cuprinde a. solutia pronuntata si termenul de plata b. sumele de plata in sarcina contribuabilului c. solutia pronuntata, calea de atac, termenul in care aceasta poate fi exercitata si instanta competenta d. dispozitia data de or%anele de inspectie fiscala -3. Codul $iscal:

a. stabileste cadrul le%al pentru impozitele si taxele care constituie venituri la bu%etul de stat si bu%etele locale, precizeaza contribuabilii care trebuie sa plateasca aceste impozite si taxe, precum si modul de calcul si de plata al aces b. este o le%e aplicabila numai persoanelor "uridice romane c. este votat anual, de catre 2arlament /5. #mpozitele si taxele re%lementate de Codul fiscal sunt: a. impozitul pe profit; b. impozitul pe venit; c. impozitul pe veniturile microintreprinderilor; d. impozitul pe veniturile obtinute din 'omania de nerezidenti; e. impozitul pe reprezentante; f. taxa pe valoarea adau%ata; %. accizele; *. impozitele si taxele locale. )na din urmatoarele afirmatii este adevarata: a. a8b8c8f8%8* b. a8c8d8e8f8% c. a8b8c8d8e8f8%8* d. a8c8d8d8e8f8%8* /1. Contractul de leasin% financiar este a. contractul in care riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasin%ului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasin% produce efecte

b. contractul care prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasin%ului catre utilizator la momentul expirarii contractului c. contractul in care perioada de leasin% depaseste /+= din durata normala de utilizare a bunului ce face obiectul leasin%ului d. orice contract de leasin% care indeplineste cel putin una dintre conditiile prezentate anterior /2. Contractul de leasin% operational a. orice contract de leasin% inc*eiat intre locator si locatar, care nu indeplineste conditiile contractului de leasin% financiar b. contractul care prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasin%ului catre utilizator la momentul expirarii contractului c. este contractul de leasin% care se inc*eie pe o perioada de pana la & ani consecutivi /&. !ividendul este: a. o distribuire in bani sau in natura, efectuata de o persoana "uridica unui participant la persoana "uridica, drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoana "uridica b. o distribuire in bani sau in natura, efectuata in le%atura cu lic*idarea unei persoane "uridice c. o distribuire in bani sau in natura, efectuata cu ocazia reducerii capitalului social constituit /(. )na din urmatoarele afirmatii nu este adevarata a. o persoana fizica este afiliata cu alta persoana fizica, daca acestea sunt rudepana la %radul al ###9lea inclusive b. o persoana fizica este afiliata cu o persoana "uridica daca persoana fizica detine drepturi de vot la aceasta persoana "uridica

c. o persoana "uridica este afiliata cu alta persoana "uridica daca prima persoana "uridica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 2+= din valoarea>numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealalta persoana "uridica ori daca controleaza persoana "uridica d. o persoana "uridica este afiliata cu alta persoana "uridica daca o persoana "uridica terta detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 2+= din valoarea>numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atat la prima persoana "uridica, cat si la cea de9a doua /+. 2ersoana fizica rezidenta este a. persoana care are domiciliul in 'omania b. persoana pentru care centrul intereselor vitale este amplasat in 'omania c. este prezenta in 'omania pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 10& de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se inc*eie in anul calendaristic vizat d. orice persoana fizica ce indeplineste cel putin una dintre conditiile prezentate anterior /-. Sunt exceptate de la plata impozitului pe profit a. persoanele "uridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate in 'omania intr9o asociere fara personalitate "uridica b. 2ersoanele "uridice romane care comercializeaza medicamente si ustensile c*irur%icale c. #nstitutiile de invatamant particular acreditate d. persoanele "uridice romane care presteaza activitati de sanatate publica

//. Sunt c*eltuieli nedeductibile a. c*eltuielile cu impozitele si taxele locale b. c*eltuielile de protocol care nu depasesc limita de 2= aplicata asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor si al c*eltuielilor c. amenzile, confiscarile, ma"orarile de intarziere si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane, potrivit prevederilor le%ale, altele decat cele comerciale d. c*eltuielile cu publicitatea /0. Sunt c*eltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil a. 2enalitatile datorate catre re%iile autonome b. C*eltuielile de protocol inre%istrate in evidenta contabila c. c*eltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit d. c*eltuielile de reclama si publicitate /3. 2lata impozitului pe profit se efectueaza a. ;unar, pana la data de 2+ ale lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea b. <rimestrial, pana la data de 2+ ale primei luni din trimestrul urmator c. Semestrial, pana la data de 2+ ale primei luni din semestrul urmator d. :ri de cate ori or%anul fiscal trimite instiintare de plata catre contribuabil 05. Sunt platitori de impozit pe profit a. persoanele "uridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in 'omania b. Asociatiile de proprietari constiruite ca persoane "uridice c. institutiile publice, pentru veniturile extrabu%etare si disponibilitatile realizate si utilizate

d. persoanele autorizate rezidente ce desfasoara activitate in 'omania 01. Sunt exceptate la plata impozitului pe profit a. 2ersoanele "uridice sau fizice nerezidente care desfasoara activitati in 'omania ca beneficiari ori parteneri impreuna cu o persoana "uridical romana intr9o asociere sau o alta entitate ce nu da nastere unei personae "uridice, pentru profitul realizat in 'omania b. 2ersoanele "uridice straine, conform conventiilor de evitare a dublei impuneri c. <rezoreria statului d. persoanele fizice romane ce desfasoara activitati autorizate 02. Cota de impozit pe profit este a. de 1-=; b. de 13=; c. de += din veniturile realizate din activitati de natura barurilor de noapte, a cluburilor de noapte, a discotecilor si a cazinourilor, indiferent daca acestea au inre%istrat sau nu profit la sfarsitul anului fisca 0&. ;a calculul profitului impozabil, veniturile neimpozabile a. Se adau%a la veniturile totale b. Se scad din veniturile totale c. #ntrucat sunt neimpozabile, nu se iau in calcul 0(. ;a calculul profitului impozabil se iau in calcul urmatoarele elemente: 2#? profit impozabil; 6<?venituri totale; C<?c*eltuieli totale; 64?venituri neimpozabile; C4?c*eltuieli nedeductibile.

Care din formulele de calcul a profitului impozabil este cea corecta, a. 2#?6<9C<9648C4 b. 2#?6<8649C<9C4 c. 2#?6<9649C49C< 0+. Sunt c*eltuieli nedeductibile a. c*eltuielile de protocol b. c*eltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat c. c*eltuielile de publicitate d. c*eltuielile de sponsorizare 0-. Se dau urmatoarele date: 6enituri totale ? 2+.555 lei; C*eltuieli totale ? 10.555 lei; c*eltuieli nedeductibile ? /.555 lei. #mpozitul pe profit datorat este de: a. /+5 lei; b. 5 lei; c. 22(5 lei 0/. 4u sunt venituri neimpozabile a. dividendele primite de la o persoana "uridica romana b. veniturile din anularea c*eltuielilor pentru care nu s9a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s9a acordat deducere, precum si veniturile din recuperarea c*eltuielilor nedeductibile c. veniturile din vanzarea activelor necorporale 00. Sunt considerate c*eltuieli deductibile a. numai c*eltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele re%lementate prin acte normative in vi%oare

b. orice c*eltuieli efectuate de persoana "uridica, ac*itate prin virament bancar, pe baza facturilor fiscale c. c*eltuielile efectuate numai cu acordul consiliului de administratie al persoanei "uridice 03. Se dau urmatoarele date: 6enituri totale ? 3+.555 lei; C*eltuieli nedeductibile ? 1+.555 lei; venituri neimpozabile ? /.555 lei; c*eltuieli totale ? -+.555 lei. 2rofitul impozabil este: a. 0.555 lei; b. 22.555 lei c. &0.555 lei d. -.505 lei 35. )na din afirmatiile de mai "os nu este adevarata: Sunt c*eltuieli cu deductibilitate limitata: a. c*eltuielile de protocol b. suma c*eltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in 'omania si in strainatate c. c*eltuielile cu salarizarea personalului 31. 4u sunt c*eltuieli nedeductibile a. c*eltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat b. c*eltuielile cu impozitele neretinute la sursa in numele persoanelor fizice si "uridice nerezidente, pentru veniturile realizate din 'omania c. c*eltuielile cu dobanzile sau penalitatile datorate partenerilor contractuali pentru intarzierea indeplinirii obli%atiilor asumate d. c*eltuielile cu amortizarea mi"loacelor fixe utilizate de alte persoane 32. Sunt c*eltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil:

a. c*eltuielile inre%istrate in contabilitate, care nu au la baza un document "ustificativ prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii in %estiune, dupa caz b. c*eltuielile neinre%istrate in contabilitate c. c*eltuielile cu protocolul d. c*eltuielile sociale 3&. Se dau urmatoarele date: 6enituri totale ? 30.555 lei; venituri neimpozabile ? 2.555 lei; c*eltuieli totale ? +-.555 lei; c*eltuieli nedeductibile ? (.555 lei. 2rofitul impozabil, respectiv impozitul pe profit datorat, sunt in suma de: a. (5.555 lei, respectiv -.(55 lei b. (0.555 lei, respectiv /.-05 lei c. ((.555 lei, respectiv /.5(5 lei 3(. C*eltuielile cu sponsorizarile a. sunt deductibile in limita a & la mie din cifra de afaceri si daca nu depasesc mai mult de 25= din impozitul pe profit datorat b. nu sunt deductibile la calculul profitului impozabil c. sunt deductibile la calculul profitului impozabil numai daca sunt efectuate in baza unui contract scris (sinteze 7ibl 6irt,pa% 00,) 3+. )na din afirmatiile de mai "os este adevarata a. rezerva le%ala este deductibila in limita unei cote de += aplicata asupra profitului contabil, inainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile si se adau%a c*eltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pana ce aceasta va atin%e a cincea parte din capitalul social subscris si varsat sau din patrimoniu;

b. persoanele "uridice sunt obli%ate laplata impozitului pe profit c. impozitul pe profit se plateste lunar d. rezerva le%ala este deductibila in limita unei cote de += aplicata asupra profitului contabil 3-. )na din afirmatiile de mai "os este falsa. Contribuabilul poate utiliza una din metodele de amortizare acceptate de le%ea fiscala: a. liniara; b. accelerata c. de%resiva d. pro%resiva 3/. 4u reprezinta active amortizabile a. cladirile b. terenurile c. mi"loacele fixe realizate din productia proprie d. activele ac*izitionate de la societatile non9profit 30. 1arcati afirmatia de mai "os care nu este adevarata. 1i"locul fix amortizabil este orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a. este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii, pentru a fi inc*iriat tertilor sau in scopuri administrative b. nu isi pierde valoarea in timp datorita folosirii in procesul de productie c. are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin *otarare a uvernului

d. are o durata normala de utilizare mai mare de un an 33. #n cazul leasin%ului financiar, amortizarea bunului care face obiectul contractului se face de catre: a. utilizator; b. locator; c. societatea de leasin% d. antreprenor 155. 2ierderea anuala, stabilita prin declaratia de impozit pe profit: a. se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii + ani consecutivi, in ordinea inre%istrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor le%ale in vi%oare din anul inre%istrarii acestora b. nu este recuperabila c. se recupereaza conform prevederilor le%ii bu%etare anuale d. se recupereaza in termen de + ani, dupa recuperarea pierderii contabile 151. Contribuabilii au obli%atia de a plati impozitul pe profit a. trimestrial, pana la data de 2+ inclusiv a primei luni urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul b. lunar, pana la data limita de depunere a declaratiei fiscale c. la datele comunicate la sfarsitul perioadei de raportare de 1inisterul $inantelor 2ublice in 1onitorul :ficial d. atunci cand or%anul fiscal solicita depunerea declaratiei de inre%istrare 152. #mpozitul pe dividende a. este platit de catre beneficiarul dividendului la bu%etul de stat pana la data de 2+ inclusiv a lunii urmatoare celei in care este incasat

b. este retinut si virat catre bu%etul de stat de catre platitorul dividendului c. este optional, putand fi reinvestit pentru ac*izitia de mi"loace fixe d. este datorat de persoana "uridica care realizeaza profit 15&. #mpozitul pe dividende se vireaza la bu%etul de stat de catre persoana "uridica a. pana la data de &1 decembrie a anului in care s9a aprobat bilantul contabil b. la data platii dividendelor catreactionari sau asociati c. la data platii dividendelor catre actionari sau asociati, iar pentru dividendele distribuite dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la data de &1 decembrie a anului in care s9a aprobat bilantul contabil 15(. 2entru anul fiscal 255-, dividendele sunt supuse impozitarii, prin retinere la sursa, cu o cota de a. 1-= din suma acestora, in cazul platii dividendelor catre persoane fizice b. += din suma acestora, in cazul platii dividendelor catre persoane "uridice c. 15= din suma acestora, pentru persoanele fizice sau "uridice 15+. Care din urmatoarele c*eltuieli au deductibilitate limitata la calculul profitului impozabil, a. c*eltuielile de reclama si publicitate b. c*eltuielile sociale c. c*eltuielile de mar@etin% d. c*eltuielile de transport 15-. Care din urmatoarele c*eltuieli nu sunt deductibile la calculul profitului impozabil,

a. dobanzile>ma"orarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane, potrivit prevederilor le%ale; b. ma"orarile si penalitatile de intarziere rezultate din contractele comerciale inc*eiate cu persoane "uridice romane c. c*eltuielile pentru functionarea,intretinerea si repararea locuitelor de serviciu 15/. Contractul de leasin% care prevede in mod expres transferul dreptului de proprietate este a. contractul de leasin% financiar b. contractul de leasin% operational c. nici unul din cele doua tipuri de contracte enumerate anterior. 150. 6eniturile din anularea provizioanelor pentru care nu s9a acordat deducere sunt a. venituri impozabile b. venituri neimpozabile c. venituri exceptionale 153. #mpozitul pe profit reprezinta a. un impozit direct b. un impozit indirect c. un venit nefiscal 115. 1icrointreprinderea este persoana "uridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de &1 decembrie a anului fiscal precedent: a. are inscrisa in obiectul de activitate productia de bunuri materiale, prestarea de servicii si>sau comertul;

b. are pana la 3 an%a"ati inclusiv; c. capitalul social este detinut de persoane rezidente; d. are de la 1 pana la 3 salariati inclusiv; e. a realizat venituri care nu au depasit ec*ivalentul in lei a 155.555 euro; f. capitalul social al persoanei "uridice este detinut de persoane, altele decat statul, autoritatile locale si institutiile publice. 6arianta corecta este: a. a8b8e8f b. a8c8d8e c. a8d8e8f 111. 2ot opta pentru sistemul de impunere al microintreprinderilor persoanele "uridice romane care: a. desfasoara activitati in domeniul bancar b. desfasoara activitati in domeniile asi%urarilor si reasi%urarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor "uridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii c. desfasoara activitati in domeniul cercetarii 112. Calculul si plata impozitului pe venitul microintreprinderilor se efectueaza a. trimestrial, pana la data de 2+ inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul c. anual, prin completarea !eclaratiei de venit %lobal b. semestrial, pana la data de 2+ inclusiv a lunii urmatoare semestrului pentru care se calculeaza impozitul d. atunci cand microintreprinderea realizeaza profit 11&. Se dau urmatoarele date

6enituri totale impozabile ? (+.555 lei; c*eltuieli totale ? 1+.555 lei #mpozitul pe veniturile microintreprinderii este de: a. (.055 lei; b. 1&+5 lei c. 355 lei 11(. Sunt venituri scutite de impozitul pe venit a. veniturile din pensii b. sumele sau bunurile primite cu titlu de mostenire si donatie c. veniturile din profesiile liberale d. veniturile obtinute de persoanele cu *andicap 11+. #mpozitul pe salariu a. este un impozit cu stopa" la sursa b. se plateste la bu%etul de stat de catre persoana fizica an%a"ata cu contract individual de munca pana la data de 2+ inclusiv a lunii urmatoare c. este o c*eltuiala la bu%etul de stat d. este datorat de persoana "uridica ce are salariati 11-. #mpozitul pe salarii este a. Calculat, retinut si virat la bu%etul de stat de catre platitorii de venituri b. )n impozit final c. : c*eltuiala inre%istrata in evidentele contabile de catre persoanele "uridice care au salariati d. calculat si virat de persoanele an%a"ate cu contract de munca pe perioada nedeterminata

11/. Care din urmatoarele afirmatii este falsa, a. 6eniturile din activitati a%ricole, definite potrivit le%ii, sunt venituri care se supun impozitului pe venit; b. Se %lobalizeaza (anual) in vederea impozitarii: veniturile din activitati independente, veniturile din salarii, veniturile din cedarea folosintei bunurilor c. sumele primite drept despa%ubiri pentru pa%ube suportate ca urmare a calamitatilor naturale, precum si pentru cazurile de invaliditate sau deces se supun impozitului pe venit 110. 2latitorii impozitului pe salarii sunt a. A%entii economici an%a"atori b. persoanele fizice romane an%a"ate cu contract individual de munca c. persoanele "uridice romane, care au obli%atia de a retine impozitul pe salarii de la an%a"ati si de a9l vira la bu%etul de stat 113. 6eniturile care nu se supun impozitului pe venit sunt a. 6eniturile din dividende si dobanzi b. 6eniturile din activitati a%ricole, definite potrivit le%ii c. 6eniturile din vanzarea bunurilor mobile 125. 4u intra in cate%oria contribuabililor care sunt obli%ati la plata impozitului pe venit a. persoanele fizice rezidente b. persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent in 'omania c. asociatiile fara personalitate "uridica 121. Cota de impozit pentru determinarea impozitului pe veniturile din activitati

independente, salarii, cedarea folosintei bunurilor este de a. 15= b. 1-= c. 13= d. 1+= 122. 4u sunt asimilate veniturilor din salarii a. indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit le%ii b. orice alte sume sau avanta"e de natura salariala c. tic*etele de masa si drepturile de *rana acordate de an%a"atori an%a"atilor, in conformitate cu le%islatia in vi%oare d. bonusurile primite cu ocazia sarbatorilor reli%ioase (Craciun si 2aste) 12&. !educerea personala inseamna a. scaderea din venitul net lunar din salarii a unei sume, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza b. calculul facut de fiecare salariat pentru diminuarea impozitului pe salarii c. includerea in totalul c*eltuielilor persoanei "uridice a c*eltuielilor cu salariile personalului in vederea deducerii acestora la calculul profitului impozabil d. scaderea din venitul net lunar a unei sume stabilita prin contractul de munca, la locul unde se afla functia de baza 12(. <ermenul de plata al impozitului pe salarii este a. data de 2+ inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri b. data de 2+ inclusiv a lunii in care se platesc aceste venituri

c. data de 2+ inclusiv ale lunii urmatoare trimestrului pentru care se platesc aceste venituri d. data la care salariatul incaseaza venitul de natura salariala, dar nu mai tarziu de data de 2+ ale lunii urmatoare celei pentru care se plateste venitul 12+. 6eniturile din investitii nu cuprind a. dividendele; b. veniturile din utilizarea mi"loacelor fixe c. casti%uri din transferul titlurilor de valoare 12-. 6eniturile din "ocuri de noroc care se supun impozitului pe venit nu cuprind a. casti%urile realizate din "ocurile de noroc or%anizate de ;oteria 'omana b. casti%urile realizate la "ocuri de tip cazino si masini electronice cu casti%uri c. casti%urile realizate la "ocurile de bin%o 12/. Sunt supuse impozitarii a. veniturile realizate din transfer al dreptului de proprietate asupra constructiilor de orice fel si terenul aferent acestora, care se instraineaza in termen de pana la & ani inclusiv, de la data dobandirii, precum si veniturile realizate din transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor de orice fel, fara constructii, dobandite dupa 1 ianuarie 1335 c. veniturile realizate din instrainarea constructiilor de orice fel cu terenul aferent, terenurile fara constructii din intravilan si extravilan dobandite de contribuabil prin reconstituirea dreptului de proprietate b. aportul in natura la capitalul social al societatilor comerciale 120. Care din urmatoarele cate%orii de venituri nu se supun impozitului pe venit a. venituri din activitati independente

b. venituri din salarii c. venituri din vanzarea bunurilor d. venituri din activitati a%ricole e. venituri din dobanzi 123. 6eniturile impozabile obtinute din 'omania de un nerezident, indiferent daca veniturile sunt primite in 'omania sau in strainatate, pot fi: a. dividende de la o persoana "uridica romana; b. venituri din donatii sau mosteniri de la un rezident; c. dobanzi de la un rezident; d. venituri din vanzarea bunurilor mobile detinute pe teritoriul romanesc; e. redevente de la un rezident; f. comisioane de la un rezident; %. venituri din servicii prestate in 'omania. Ale%eti una din urmatoarele variante de raspuns: a. a8b8c8d8e8f b. a8c8e8f8% c. c8d8e8f8% 1&5. <ermenul de plata al impozitului pe veniturile obtinute din 'omania de nerezidenti este a. data de 2+ inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri b. data de 2+ inclusiv a lunii in care se platesc aceste venituri c. data de 2+ inclusiv ale lunii urmatoare trimestrului pentru care se platesc aceste venituri

1&1. #mpozitul pe veniturile obtinute din 'omania de nerezidenti este a. un impozit cu stopa" la sursa b. un impozit care se suporta de catre platitorul de venituri c. un impozit indirect d. un impozit ocazional 1&2. )na din afirmatiile de mai "os nu este adevarata a. #n cazul aplicarii prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri cota de impozit care se aplica venitului impozabil obtinut de catre acel contribuabil din 'omania nu poate depasi cota de impozit, prevazuta in conventie, care se aplica asupra acelui venit, cu conditia ca nerezidentul sa prezinte platitorului de venit certificatul de rezidenta fiscala b. in situatia in care cotele de impozitare din le%islatia interna sunt mai favorabile decat cele din conventiile de evitare a dublei impuneri se aplica cotele de impozitare mai favorabile, cu conditia ca nerezidentul sa prezinte platitorului de venit certificatul de rezidenta fiscala c. conventiile de evitare a dublei impuneri sunt acorduri bilaterale semnate de 'omania cu toate statele lumii, in vederea eliminarii situatiilor de impozitare succesiva a acelorasi venituri realizate din 'omania de nerezidenti, pe baza de reciprocitate 1&&. 2rincipiile care stau la baza taxei pe valoarea adau%ata sunt a. )niversalitatea, teritorialitatea, deductibilitatea b. <eritorialitatea, unicitatea, stabilitatea c. )niversalitatea, unicitatea, personalitatea 1&(. 'e%imul special de scutire se aplica de a. persoana impozabila inre%istrata ca platitor de taxa pe valoarea adau%ata, dar care ulterior realizeaza o cifra de afaceri sub plafonul de scutire de &+.555 euro b. persoana impozabila inre%istrata fiscal care ulterior realizeaza operatiuni sub plafonul de scutire de &+.555 euro

c. persoana impozabila nou9infiintata care declara ca va realiza anual o cifra de afaceri estimata peste &+.555 euro 1&+. : societate livreaza bunuri cu aviz de insotire. Cand trebuie sa emita factura fiscala, a. in termen de + zile lucratoare de la data livrarii b. in termen de + zile calendaristice de la data livrarii, dar fara a depasi finele lunii calendaristicii c. cel tarziu pana in cea de9a 1+9a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul %enerator al taxei 1&-. #n cazul livrarii de bunuri imobile, data la care se emite factura fiscala este a. data livrarii bunurilor imobile b. data inc*eierii contractului de vanzarecumparare c. data la care toate formalitatile impuse de le%e sunt indeplinte pentru a se face transferul dreptului de proprietate de la vanzator la cumparator 1&/. Se cuprind in sfera de aplicare a <6A operatiunile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a. sa constituie o livrare de bunuri b. sa constituie o livrare de bunuri sau o prestare de serviciu c. sa constituie o livrare de bunuri, o prestare de serviciu efectuata cu plata sau o operatiune asimilata acestora d. sa constituie o prestare de serviciu sau o operatiune asimilata acesteia 1&0. 2entru livrarile de bunuri cu plata in rate, exi%ibilitatea <6A intervine a. la data primei rate b. la data ultimei rate

c. la data prevazuta pentru plata ratelor d. nici una din variantele de mai sus, pentru ca in aceasta situatie <6A nu este exi%ibila 1&3. #n caz de incetare a activitatii, a%entii economici solicita or%anului fiscal scoaterea din evidenta ca platitori de <6A in a. + zile b. 15 zile c. 1+ zile d. 2+ zile 1(5. Care din urmatoarele operatiuni nu sunt scutite de la plata <6A a. livrarile de or%ane, de san%e si lapte uman b. livrarea de carne si preparate din carne c. activitatile persoanelor impozabile cu venituri din operatiuni taxabile declarate sau realizate anual de pana la plafonul stabilit de le%e d. spitalizarea si serviciile care au stransa le%atura cu practicarea sportului 1(1. 4u se considera a fi prestare de servicii: a. mandatarea b. munca fizica sau intelectuala c. livrarea ener%iei electrice 1(2. :peratiunile impozabile cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adau%ata se clasifica dupa re%imul de impozitare a. operatiuni taxabile, operatiuni scutite de taxa pe valoarea adau%ata, operatiuni de import scutite de taxa pe valoarea adau%ata

b. operatiuni taxabile, operatiuni scutite de taxa pe valoarea adau%ata cu drept de deducere, operatiuni scutite de taxa pe valoarea adau%ata fara drept de deducere, operatiuni de import scutite de taxa pe valoarea adau%ata c. operatiuni taxabile, operatiuni scutite de taxa pe valoarea adau%ata cu drept de deducere, operatiuni scutite de taxa pe valoarea adau%ata fara drept de deducere, operatiuni de import scutite de taxa pe valoarea adau%ata, operatiuni de export scutite de taxa pe valoarea adau%ata 1(&. <axa pe valoarea adau%ata este a. un impozit b. o taxa c. un venit la bu%etul 1inisterului$inantelor 2ublice 1((. 7aza de impozitare pentru calculul <6A in vama este a. 6aloarea in vama, determinata potrivit le%ii b. 6aloarea in vama, determinata potrivit le%ii, la care se adau%a taxele vamale c. 6aloarea in vama, determinata potrivit le%ii, la care se adau%a taxele vamale, comisionul vamal si accizele d. #ntrucat 'omania este parte a Comunitatii .uropene, nu se mai datoreaza <6A in vama 1(+. !reptul de deducere a <6A se exercita a. prin solicitarea la or%anul fiscal a <6A ac*itata furnizorilor b. lunar, prin scaderea taxei deductibile din suma reprezentand taxa pe valoarea adau%ata facturata pentru bunurile livrate si serviciile prestate c. pentru fiecare operatiune realizata in cursul unei luni 1(-. Care din urmatoarele principii nu este caracteristic <6A a. !eductibilitatea impozitului b. )nicitatea impozitului

c. #ndividualitatea impozitului 1(/. 4u sunt cuprinse in baza de impozitare a <6A a. C*eltuielile de ambalare, transport si asi%urare, decontate cumparatorului sau clientului b. 'abaturile, remizele, sconturile si alte reduceri de pret acordate de furnizori direct clientilor in vederea stimularii vanzarilor, in conditiile prevazute in contractele inc*eiate c. Contrapartida obtinuta sau care urmeaza sa fie obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului, exclusiv taxa pe valoarea adau%ata 1(0. #n trimestrul #6 255- un contribuabil declara la or%anul fiscal urmatoarele: 9 <axa pe valoarea adau%ata deductibila (&.555 lei; 9 <axa pe valoarea adau%ata colectata &2.555 lei. Contribuabilul inre%istreaza: a. <6A de plata in suma de 11.555 lei b. sold ne%ativ al taxei pe valoarea adau%ata in suma de 11.555 lei c. <6A de ac*itat pana la 2+.51.255/ in suma de 11.555 lei 1(3. !reptul de deducere: a. .ste un drept al furnizorului produselor sau seviciilor; b. .ste un drept specific cumparatorilor de produse si servicii; c. #a nastere in momentul in care <6A deductibila devine exi%ibila 1+5. Sunt scutite de plata <6A a. .xportul de bunuri b. #mportul de bunuri c. 6anzarea de bunuri si servicii catre persoanele cu *andicap 1+1. Cota standard a taxei pe valoarea adau%ata este de

a. 13= b. 1-= c. 22= d. 10= 1+2. <axa pe valoarea adau%ata pentru intreprinderile mici si mi"locii se ac*ita a. lunar, pana la data de 2+ ale lunii in care se face raportarea b. trimestrial, pana la data de 2+ ale lunii urmatoare trimestrului pentru care se face raportarea c. lunar, pana la data de 2+ ale lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea 1+&. .ste considerata persoana impozabila sub aspectul impozitarii <6A a. orice persoana care desfasoara activitati economice, de o maniera independenta si indiferent de loc, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati b. orice persoana care platesc impozite si taxe catre bu%etul de stat c. numai persoanele care se inre%istreaza ca platitor de <6A 1+(. :peratiunile impozabile <6A sunt a. ;ivrarea de bunuri b. 2restarea de servicii c. Ambele variante prezentate 1++. Se considera a fi prestare de servicii a. orice operatiune care nu constituie livrare de bunuri b. livrarea ener%iei electrice c. livrarea de produse farmaceutice

1+-. )na din afirmatiile de mai "os nu este adevarata. Se considera a fi locul livrarii de bunuri a. locul unde se %asesc bunurile in momentul cand incepe expedierea sau transportul, in cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate de furnizor, de beneficiar sau de un tert b. locul unde se efectueaza instalarea sau monta"ul, in cazul bunurilor care fac obiectul unei instalari sau monta", indiferent daca punerea in functiune este efectuata de catre furnizor sau de alta persoana in contul sau c. locul unde are sediul social cel ce dobandeste bunurile ce fac obiectul tranzactiei 1+/. ;ocul prestarii de servicii este, de re%ula a. locul unde prestatorul isi are stabilit sediul activitatii economice sau un sediu permanent de la care serviciile sunt efectuate sau, in lipsa acestora, domiciliul sau resedinta sa obisnuita; b. locul unde beneficiarul are sediul social c. stabilit de comun acord de catre prestator si beneficiar 1+0. $aptul %enerator al <6A: a. este determinat de acordul de vointa al partilor b. reprezinta faptul prin care sunt realizate conditiile le%ale, necesare pentru exi%ibilitatea taxei c. este le%ea fiscala, prin care se stabileste obli%ativitatea calcularii si platii la termenele le%ale a <6A 1+3. )n contribuabil realizeaza intr9o luna calendaristica: 6enituri din vanzarea marfurilor ? 25.555 lei; Ac*izitii de bunuri destinate realizarii de operatiuni impozabile ? 15.555 lei. Contribuabilul trebuie sa:

a. declare si sa ac*ite la bu%etul de stat <6A in suma de &.055 lei b. declare si sa ac*ite la bu%etul de stat <6A in suma de 1.355 lei c. ac*ite le bu%etul de stat pana la data de 2+ ale lunii urmatoare <6A in suma de &.055 lei 1-5. 2recizati care din urmatoarele afirmatii nu este adevarata: .xi%ibilitatea taxei pe valoarea adau%ata a. este anticipata faptului %enerator si intervine la data la care este emisa o factura fiscala, inaintea livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii b. este ulterioara faptului %enerator si consta in obli%atia platii taxei la bu%etul de stat c. reprezinta dreptul or%anului fiscal de a cere la un moment dat, in baza le%ii, plata taxei de la persoanele impozabile, c*iar daca plata acesteia este stabilita prin le%e la o alta data 1-1. 7aza de impozitare a <6A pentru operatiuni in interiorul tarii este constituita din a. tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului, beneficiarului sau a unui tert, inclusiv subventiile direct le%ate de pretul acestor operatiuni, pentru livrari de bunuri si prestari de servicii b. preturile din oferta de vanzare a bunurilor c. preturile de revanzare a bunurilor ac*izitionate 1-2. 2entru exercitarea dreptului de deducere a <6A, trebuie ca a. bunurile respective fie folosite pentru operatiuni cu drept de deducere si totodata, ca persoana impozabila sa detina o factura fiscala sau un alt document le%al aprobat care sa "ustifice suma taxei pe valoarea adau%ata aferente bunurilor ac*izitionat

b. persoana impozabila sa nu inre%istreze obli%atii restante la bu%etul de stat c. bunurile respective sa fie necesare pentru obtinerea de venituri impozabile sau pentru nevoile firmei 1-&. Antrepozitul fiscal este a. locul in care produsele accizabile sunt impozitate de catre autoritatea vamala b. locul aflat sub controlul autoritatii fiscale competente, unde produsele accizabile sunt produse, transformate, detinute, primite sau expediate in re%im suspensiv, de catre antrepozitarul autorizat, in exercitiul activitatii, in anumite conditii prevazute de le%e c. locul in care sunt depozitate produsele accizabile si de unde sunt livrate catre consumatorul final 1-(. Acciza este exi%ibila a. in momentul eliberarii pentru consum sau cand se constata pierderi sau lipsuri de produse accizabile b. la data de 2+ ale lunii urmatoare celei in care a fost vandut produsul accizabil c. la data productiei produsului accizabil 1-+. Care din urmatoarele afirmatii este adevarata, a. Accizele se platesc trimestrial la bu%etul de stat b. Accizele preced taxa pe valoarea adau%ata si se calculeaza o sin%ura data c. Accizele se calculeaza pentru fiecare faza a circuitului economic 1--. Accizele sunt: a. #mpozite directe; b. <axe speciale de consumatie

c. #mpozite pe produsele comercializate de a%entii economici antrepozitari 1-/. Sunt platitori de accize a. A%entii economici care exporta produse supuse accizarii b. Consumatorii finali c. Antrepozitarii autorizati d. 2ersoanele autorizate 1-0. Sunt scutite de la plata accizelor a. produsele ener%etice b. produsele din alcool c. benzina de aviatie si petrolul turboreactor, utilizate drept carburant in aviatie, altele decat aviatia turistica in scop privat 1-3. Accizele armonizate sunt: a. 6inuri, bauturi fermentate altele decatvinuri, alcool etilic, produse intermediare b. 2roduse din tutun, uleiuri minerale c. Ambele variante prezentate anterior 1/5. .liberarea pentru consum reprezinta a. orice iesire a produselor accizabile din re%imul suspensiv sau orice productie de produse accizabile in afara re%imului suspensiv b. orice export de produse accizabile c. miscarea produselor accizabile din antrepozitul fiscal catre un alt antrepozit fiscal in 'omania, autorizat pentru respectivele produse accizabile 1/1. Care din urmatoarele afirmatii, referitoare la momentul datorarii accizelor, este falsa,

a. data efectuarii livrarii pentru produsele din productia interna b. data vinzarii pentru a%entii economici ac*izitori c. data inre%istrarii declaratiei vamale de import pentru importatori d. data intocmirii documentului de trecere in consum pentru produsele petroliere finite obtinute si folosite pentru consumul propriu, altul decit cel utilizat in scopuri te*nolo%ice 1/2. Sunt cuprinse in sfera de aplicare a accizelor urmatoarele produse: a. Sunt cuprinse in sfera de aplicare a accizelor urmatoarele produse b. produse din lapte si preparate din lapte d. produse din lemn c. produse cosmetice 1/&. <ermenul de plata al accizelor este a. lunar, pana la data de 5+ a lunii urmatoare b. lunar, pana la data de 15 a lunii urmatoare c. lunar, pana la data de 25 a luniiurmatoare d. lunar, pana la data de 2+ a lunii urmatoare 1/(. Sunt scutite la plata impozitului pe cladiri a. persoanele "uridice b. cladirile mai vec*i de 155 de ani c. cladirile institutiilor de invatamant, autorizate provizoriu sau acreditate d. cladirile folosite de asociatiile de nevazatori 1/+. #mpozitul pe mi"loacele de transport este a. un venit la bu%etul de stat b. un venit la bu%etul local

c. un impozit indirect d. o taxa speciala 1/-. 4u se datoreaza impozit pe teren pentru a. <erenurile cu constructii, pentru suprafata construita a acestora b. <erenurile acoperite de paduri c. <erenurile cu ape 1//. Care din urmatoarele impozite nu fac parte din cate%oria impozitelor si taxelor locale a. #mpozitul pe cladiri si impozitul pe teren b. #mpozitele indirecte c. <axa pentru folosirea mi"loacelor de reclama si publicitate 1/0. $unctiile principale ale finantelor publice sunt: a. functia de colectare, functia de stabilizare si functia bu%etara b. functia de alocare, functia de stabilizare si functia de redistribuire c. functia bu%etara, functia economica, functia de creditare 1/3. #n cazul creditului pentru investitii, creditele se clasifica in raport de durata relatiilor de credit in: a. termen scurt cu durate de la 1 la 35 de zile, termen mediu cu durate intre 35 si &-+ zile si termen lun% de peste 1 an b. termen scurt cu durate de pana la 1 an, termen mediu cu durate intre 1 si & ani si termen lun% de peste + ani c. termen scurt cu durate de la 1 la &5 de zile, termen mediu cu durate intre &5 si

&-+ zile si termen lun% de peste 1 an d. termen scurt cu durate de pana la - luni, termen mediu cu durate intre luni si & ani si termen lun% de peste + ani 105. 2olitica financiara cuprinde: a. politica monetara, politica economica, politica fiscala b. politica valutara, politica vamala, politica comunitara si politica fiscala c. politica vamala, politica fiscala, politica monetara, politica comerciala d. politica fiscala, politica vamala, politica c*eltuielilor publice, politica monetara, politica monetara 101. Sistemul financiar cuprinde: a. bu%etul de stat, bu%etele locale, bu%etele fondurilor speciale b. asi%urarile sociale de stat, asi%urarile de bunuri, de persoane si raspundere civila c. finantele corporatiste, piata capitalurilor, creditul d. toate componentele enumerate 102. Sub raport economic, bu%etul de stat: a. reprezinta o le%e care prevede si autorizeaza veniturile si c*eltuielile statului pe durata unui an b. exprima in forma baneasca relatiile economice care apar in le%atura cu formarea si repartitia, cu nivelul si evolutia produsului intern brut, dar si cu indeplinirea functiilor statului c. este o lista de venituri si c*eltuieli ale statului, referitoare la un anumit interval de timp, de re%ula un an 10&. 7u%etul %eneral consolidat include, potrivit ;e%ii finantelor publice (nr.+55>2552): a. bu%etul de stat, bu%etul asi%urarilor sociale de stat

b. bu%etul de stat, bu%etul asi%urarilor sociale de stat, bu%etele locale, bu%etele fondurilor speciale, bu%etul trezoreriei statului c. bu%etul de stat, bu%etul asi%urarilor sociale de stat, bu%etele locale, bu%etele fondurilor speciale, bu%etul trezoreriei statului, bu%etele altor institutii cu caracter autonom d. bu%etul de stat, bu%etul asi%urarilor sociale de stat, bu%etele locale, bu%etele fondurilor speciale, bu%etele altor institutii cu caracter autonom 10(. 7u%etul %eneral consolidat indeplineste urmatoarele roluri: a. rol financiar, rol fiscal, rol de re%lare, rol de redistribuire b. rol alocativ, rol economic, rol redistributiv, rol de re%lare, rol financiar c. rol economic, rol de creditare, rol de redistribuire 10+. 2rincipiile bu%etare sunt: a. specializarea bu%etara, anualitatea bu%etului, universalitatea bu%etului, nefectarea veniturilor b. unitatea monetara c. publicitatea bu%etului d. toate principiile enuntate

10-. .tapele procesului bu%etar sunt: a. elaborarea, aprobarea, publicitatea si executia b. elaborarea, aprobarea, executia si controlul c. promovarea, aprobarea, promul%area, executia si controlul d. proiectarea, promul%area, executia si controlul 10/. Criteriile dupa care pot fi structurate veniturile publice sunt:

a. continutul economic al veniturilor, ritmicitatea incasarii, provenienta, tipurile de impozite b. continutul economic al veniturilor, ritmicitatea incasarii, provenienta, nivelul de referinta c. tipurile de impozite, provenienta, ritmicitatea, nivelul de referinta d. continutul economic al veniturilor, ritmicitatea incasarilor, destinatia, nivelul de referinta 100. Structura veniturilor bu%etare totale include: a. 6enituri curente (venituri fiscale si nefiscale), venituri din capital, credite b. #mpozite directe, impozite indirecte, venituri nefiscale c. 6enituri curente (venituri fiscale si nefiscale), venituri din capital, incasari din rambursarea imprumuturilor acordate d. impozit pe profit, impozit pe salarii, contributii, <6A, accize, taxe vamale 103. #mpozitele directe sunt: a. impozit pe profit, impozit pe salarii si venituri, alte impozite directe, contributii b. impozit pe profit, impozit pe salarii si venituri, taxe vamale, contributii c. impozit pe profit, impozit pe salarii si venituri, alte impozite directe, accize 135. #mpozitele indirecte sunt: a. <6A, contributii sociale, taxe vamale, alte impozite indirecte b. <6A, accize, taxe vamale, alte impozite indirecte c. <6A, accize, contributii sociale, alte impozite indirecte 131. !upa obiectul impunerii, veniturile fiscale se impart: a. impozite pe venit, impozite pe avere, impozite pe consum; b. impozite directe si indirecte c. impozite financiare, impozite de ordine

132. Caracteristicile impunerii fiscale sunt: a. obli%atorie, are titlu definitiv si nerambursabil si este in corelatie cu obli%atiile asumate de or%anul fiscal b. obli%atorie, are titlu definitiv si nerambursabil si fara contraprestatie c. personala, are titlu definitiv si fara contraprestatie d. obli%atorie, are titlu definitiv si nerambursabil si presupune prestarea unui anumit serviciu de catre incasator 13&. .lementele impozitului sunt: a. Subiectul impozitului, obiectul impozitului, cota de impunere b. sursa impozitului, suportatorul impozitului c. toate elemntele enumerate d. asieta, termenul de plata 13(. #mpozitarea veniturilor poate fi realizata: a. in cote fixe si cote proportionale b. in cote fixe si cote variabile c. in cote fixe si cote procentuale 13+. Stabilitatea impunerii: a. este principiul potrivit caruia randamentul fiscal nu trebuie sa fie influentat de fazele ciclului economic b. impunerea trebuie sa fie realizata in aceeasi cota pentru toti c. este principiul potrivit caruia trebuie pastrat aceeasi suma a veniturilor colectate la bu%etul de stat 13-. Criteriile dupa care pot fi clasificate c*eltuielile publice sunt: a. dupa institutia care le efectueaza, dupa destinatie, dupa sursa formala de finantare

b. dupa natura si tipul c*eltuielii c. c*eltuieli publice efectuate de administratiile publice centrale de stat, c*eltuieli publice efectuate de administratiile publice locale, c*eltuieli publice efectuate de or%anisme> administratii internationale> supranationale 13/. !upa criteriul sursei formale de finantare, c*eltuielile publice pot fi clasificate in: a. c*eltuieli finantate din bu%etul de stat, din bu%etul asi%urarilor sociale de stat, din bu%etele locale>intermediare sau din bu%etele institutiilor publice autonome b. c*eltuieli bu%etare, c*eltuieli finantate din fonduri cu destinatie speciala, c*eltuieli extrabu%etare, c*eltuieli efectuate din bu%etul <rezoreriei publice c. c*eltuieli consolidate si c*eltuieli neconsolidate 130. Clasificatia functionala a :4) imparte c*eltuielile publice in: a. servicii publice %enerale, aparare, educatie, sanatate, securitate sociala si bunastare, actiuni economice, locuinte si servicii comunale, recreatie, cultura, reli%ie, alte c*eltuieli; b. servicii publice %enerale, c*eltuieli de infrastructura, transport, sanatate, securitate sociala si bunastare, actiuni economice, locuinte si servicii comunale, recreatie, cultura, reli%ie, alte c*eltuieli; c. servicii publice %enerale, c*eltuieli de infrastrucutura, transport, sanatate, securitate sociala si bunastare, actiuni economice, municipale, recreatie, cultura, reli%ie, alte c*eltuieli; d. servicii publice %enerale, c*eltuieli de inzestrare, dezvoltare durabila, invatamant, sanatate, securitate sociala si bunastare, actiuni economice, locuinte si servicii comunale, turism, cultura, reli%ie, alte c*eltuieli; 133. 2rincipalele cate%orii de c*eltuieli publice includ c*eltuieli privind:

a. actiuni de securitate, actiuni socialculturale, asi%urari sociale, asi%urari sociale de sanatate b. actiuni educative, actiuni economice si servicii publice c. actiuni social9culturale, asi%urarile sociale, asi%urarile sociale pentru sanatate, actiuni economice si servicii publice (%enerale, aparare, si%uranta nationala, ordine publica) 255. Subventiile se clasifica: a. subventii de exploatare, subventii pentru export, subventii pentru dobanzi b. subventii de export, subventii pentru import, subventii pentru acoperirea pierderilor companiilor de stat c. subventii pentru investitii, subventii pentru consum, subventii pentru export ADEVARAT/FALS 1. Stabiliti valoarea de adevar a afirmatiei: $Sistemul fiscal in 'omania a fost constituit si or%anizat pe 2 componente. 2. Stabiliti valoarea de adevar a afirmatiei: $$unctiile impunerii se caracterizeaza prin: universalitate, unitate, ec*itate. A&. Sistemul fiscal are ca principala functie pe aceea de instrument de mobilizare a resurselor la dispozitia statului. A(. $unctia de finantare a c*eltuielilor publice nu este caracteristica sistemului fiscal. A+. $unctia de finantare a c*eltuielilor publice este caracteristica impozitului. $-. #nre%istrarea fiscala nu este o activitate caracteristica administrarii impozitelor, taxelor si contributiilor datorate bu%etului %eneral consolidat.

A/. 'aportul de drept procedural fiscal cuprinde drepturile si obli%atiile ce revin partilor pentru indeplinirea modalitatilor prevazute de le%e pentru stabilirea, exercitarea si stin%erea drepturilor si obli%atiilor partilor din raportul de drept material fiscal. A0. Creantele fiscale nu se stin% doar prin incasare sau executare silita. A3. :r%anele fiscale au competenta %enerala pentru emiterea normelor de aplicare a prevederilor le%ale in materie fiscala. $15. Competenta pentru administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bu%etului %eneral consolidat revine acelui or%an fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al reprezentantului le%al al contribuabilului. $11. !aca or%anul fiscal are informatii privind incorectitudinea contribuabilului trebuie sa procedeze la estimarea bazei de impunere. $12. <ermenul de prescriptie a dreptului de a stabili obli%atii fiscale incepe sa cur%a de la data depunerii declaratiei fiscale. $1&. #nspectia fiscala de ansamblu reprezinta activitatea de verificare a tuturor operatiunilor derulate de un contribuabil pentru o perioada de timp determinata A1(. #nspectia fiscala de ansamblu reprezinta activitatea de verificare a tuturor cate%oriilor de impozite ale unui contribuabil pentru o perioada de timp determinata $1+. #nspectia fiscala partiala reprezinta activitatea de verificare a uneia sau a mai multor operatiuni derulate de un contribuabil pentru o perioada de timp determinata.

A1-. Stabiliti valoarea de adevar a afirmatiei: 4u se datoreaza ma"orari de intarziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi, dobanzi si penalitati de intarziere. $1/. !obanzile de intarziere se datoreaza pentru fiecare luna de intarziere. $10. 4ivelul dobanzii de intarziere datorata pentru neplata in termen a obli%atiilor fiscale se stabileste prin de 7anca 4ationala a 'omaniei, o data pe an, in luna decembrie, pentru anul urmator. $13. 2entru sumele de restituit sau de rambursat de la bu%et contribuabilii primesc dobanda, care se calculeaza de or%anul fiscal si se vireaza in contul bancar al contribuabilui. $25. :r%anul fiscal nu poate acorda inlesniri la plata obli%atiilor fiscale restante, daca a inceput executarea silita. A21.7aza de impozitare reprezinta contravaloarea unei livrari de bunuri sau prestari de servicii impozabile, a unui import impozabil sau a unei ac*izitii intracomunitare impozabile. A22. Codul de inre%istrare in scopuri de <6A reprezinta codul atribuit de catre autoritatile competente din 'omania persoanelor care au obli%atia sa se inre%istreze sau un cod de inre%istrare similar, atribuit de autoritatile competente dintr9un alt stat membru. $2&. ;ivrare intracomunitara reprezinta o livrare de bunuri care sunt expediate sau transportate de catre furnizor sau de persoana catre care se efectueaza livrarea ori de alta persoana in contul acestora. $2(. <axa pe valoarea adau%ata colectata reprezinta taxa aferenta bunurilor sau serviciilor. A2+. $aptul %enerator reprezinta faptul prin care sunt realizate conditiile le%ale

necesare pentru exi%ibilitatea taxei pe valoarea adau%ata. A2-..xi%ibilitatea taxei pe valoarea adau%ata reprezinta data la care autoritatea fiscala devine indreptatita, in baza le%ii, sa solicite plata de catre persoanele obli%ate la plata taxei, c*iar daca plata acestei taxe poate fi amanata. $2/..xi%ibilitatea taxei reprezinta data pana la care autoritatea fiscala este indreptatita, in baza le%ii, sa solicite plata de catre persoanele obli%ate la plata taxei, c*iar daca plata acestei taxe poate fi amanata. $20 7aza de impozitare cuprinde si sconturile si alte reduceri de pret, acordate de furnizori direct clientilor la data exi%ibilitatii taxei. $23.7aza de impozitare a <6A cuprinde si dobanzile, percepute dupa data livrarii sau prestarii, pentru plati cu intarziere.

$&5. Cota redusa de taxa pe valoarea adau%ata este de 3,+=.

DA SAU NU
4)1. Sistemul fiscal nu indeplineste mai mult de trei functii. 4) 2. $unctia stimulativa nu este caracteristica sistemului fiscal. !A&. $unctia stimulativa nu este caracteristica impozitului. !A(. $unctia de instrument de mobilizare a resurselor la dispozitia statului nu este caracteristica impozitului. 4) +. $unctia de corectare a dezec*ilibrelor nu este caracteristica impozitului. !A-. Contribuabilul este orice persoana fizica ori "uridica sau orice alta entitate fara personalitate "uridica ce datoreaza impozite, taxe, contributii si alte sume bu%etului %eneral consolidat, in conditiile le%ii. 4) /. .ste adevarat ca actul administrativ fiscal este actul transmis or%anului fiscal

competent in aplicarea le%islatiei privind stabilirea, modificarea sau stin%erea drepturilor si obli%atiilor fiscale, !A0. .xpertiza este mi"loc de proba pentru determinarea starii de fapt fiscale, !A3. #nformatiile primite din partea altor contribuabili pot reprezenta mi"loace de proba in determinarea starii de fapt fiscale, 4) 15. .ste adevarat ca or%anul fiscal nu are obli%atia de a motiva decizia de impunere pe baza de probe sau constatari proprii, 4)11. .ste fals ca contribuabilul nu poate sa emita pretentii cu privire la procedura de selectare folosita de or%anul fiscal pentru efectuarea inspectiei fiscale, !A12. .ste neadevarat ca contribuabilul nu poate solicita amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale, !A1&. .ste adevarat ca persoana supusa inspectiei fiscale nu este obli%at sa colaboreze in procedura de impozitare daca constatarile pot fi folosite si in scopul cercetarii penale, 4) 1(. #nspectia fiscala se desfasoara numai in spatiile de lucru ale contribuabilului, !A1+. Stin%erea creantelor fiscale prin compensare se face de or%anul fiscal competent la cererea debitorului, 4) 1-. .ste adevarat ca %a"ul asupra unor bunuri mobile nu poate constitui %arantie pentru ridicarea masurilor asi%uratorii , !A1/. <ermenul de prescriptie se suspenda pe perioada valabilitatii inlesnirii acordate potrivit le%ii, 4) 10. .ste adevarat ca termenul de prescriptie nu se intrerupe pe data intocmirii actului de constatare a insolvabilitatii contribuabilului, !A 13. Contestatia impotriva unui act administrativ fiscal se poate depune in termen 1+ zile de le data comunicarii actului respectiv,

!A25. 2ot fi contestate si deciziile de impunere prin care nu sunt stabilite impozite, taxe, contributii sau alte sume datorate bu%etului %eneral consolidat, !A21. Se poate depune contestatie impotriva refuzului ne"ustificat de emitere a actului administrativ fiscal, 4) 22. Contestatia este supusa taxelor de timbru, 4) 2&. 2rin retra%erea contestatiei se pierde dreptul de a se inainta o noua contestatie in in termen de 25 zile de la data comunicarii actului administrativ atacat, 4) 2(. .ste adevarat ca impozitele si taxele locale nu sunt re%lementate de Codul $iscal, !A 2+. .ste nerezident persoana fizica romana ce locuieste intr9o alta tara membra a )niunii .uropene mai mult de 10& zile dintr9un an calendaristic, !A2-. Suma ce trebuie platita in bani sau in natura pentru folosirea ori dreptul de folosinta al dreptului de autor asupra unei lucrari literare poate fi considerata redeventa, !A2/. 2ersoanele fizice rezidente asociate cu persoane "uridice romane, pentru veniturile realizate atat in 'omania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate "uridical sunt contribuabili obli%ati la plata impozitului pe profit, 4) 20. .ste adevarat ca trezoreria statului nu este scutita de la plata impozitului pe profit, 4) 23. .ste adevarat ca persoanele "uridice care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte sau cluburilor de noapte pot plati un impozit mai mic decat cel determinat prin aplicarea cotei de 1-= asupra profitului impozabil, 4) &5. $ormula de calcul a profitului impozabil este

2# ? 6< 9 C< 9 64 9 C4, 4)&1. $ormula de calcul a profitului impozabil este 2# ? 6< 9 C< 8 64 9 C4, !A&2. $ormula de calcul a profitului impozabil este 2# ? 6< 9 C< 9 64 8 C4 , 4) &&. C*eltuielile de protocol sunt nedeductibile la calculul profitului impozabil, !A&(. C*eltuielile sociale sunt deductibile in limita unei cote de pana la 2= aplicata asupra valorii c*eltuielilor cu salariile personalului, 4) &+. C*eltuielile sociale sunt deductibile in limita unei cote de pana la 2= aplicata asupra valorii profitului brut, 4) &-. 2erisabilitatile sunt c*eltuieli deductibile inte%ral la calculul profitului impozabil, !A&/. C*eltuielile cu perisabilitatile sunt nedeductibile la calculul profitului impozabil pentru ceea ce depaseste limitele stabilite de le%e, !A&0. C*eltuielile de reclama sunt deductibile la calculul profitului impozabil, !A&3. C*eltuielile de sponsorizare pot fi scazute din impozitul pe profit datorat, in anumite conditii, !A(5. #n cazul constructiilor poate fi aplicata metoda de amortizare liniara, 4) (1. .ste adevarat ca pierderea fiscala nu se poate recupera din profiturile impozabile obtinute in urmatorii + ani consecutivi, 4) (2. #mpozitul pe profit se ac*ita lunar, pana la data de 2+ inclusiv ale lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza impozitul,

4) (&. 2oate fi microintreprindere persoana "uridica romana care are 11 salariati, 4) ((. 2oate fi microintreprindere persoana "uridica fara salariati, 4) (+. .ste adevarat ca poate fi microintreprindere contribuabilul care desfasoara activitati in domeniul pariurilor sportive, !A(-. 6eniturile din pensii intra in sfera de cuprindere a impozitului pe venit, !A(/. 6eniturile din activitati independente cuprind veniturile comerciale, 4)(0. 6eniturile sub forma de dividende obtinute de persoanele fizice romane care nu au alte surse de venit sunt neimpozabile, !A (3. 6eniturile din activitati a%ricole se supun %lobalizarii, !A+5. Ac*izitia intracomunitara inseamna obtinerea dreptului de a dispune ca si un proprietar de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator, de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor,

III 1. Grupati veniturile de mai jos n impozite directe si impozite indirecte : a) impozit pe profit; b) taxa pe valoarea adugat; c) accize; d) taxe vamale; e) impozit pe dividende de la societtile comerciale; f) impozit pe venit; g) impozit pe veniturile microntreprinderilor; &mpozite directe:a, e, f, g &mpozite indirecte:b, c,d . !e cunosc urmtoarele date din "egile bugetului de stat al #om$niei pe anii %%& si %%': Indicator %%& %%' 1. (enituri curente) din care : * '&1.+ ++*,&.a) (enituri fiscale *%*.&.& + 1.+., b) /ontributii de asigurari '1.% -+ .%

c) (enituri nefiscale %%-., ,+..* . (enituri din capital +&.1 '*.-. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate +.% *., !e cunosc )de asemenea) urmatoarele valori ale produsului intern brut 0 1I2) : Indicator %%& %%' 1I2 -**+-+.+ *%*'%... 1e baza datelor de mai sus) determinati rata fiscalitatii in fiecare dintre cei ani. ata fiscalitatii este un raport intre nivelul impozitelor la diferite nivele si la numitor se afla P&B, cifra de afaceri3valoarea adaugata) sau veniturile individuale. f "//* 4 '/',*.*2%''(%(.(51//4 11.+(6 f "//+ 4 ("1,(.-2'/'+/,.,51//4 1".,-6 -. 3numerati si explicati care sunt principiile fiscalitatii in viziunea legiuitorului roman. Art. %. - &mpozitele si taxele reglementate de prezentul cod se bazeaza pe urmatoarele principii: a) neutralitatea masurilor fiscale in raport cu diferitele categorii de investitori si capitaluri, cu forma de proprietate, asigurand conditii egale investitorilor, capitalului roman si strain7 b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme $uridice clare, care sa nu conduca la interpretari arbitrare, iar termenele, modalitatea si sumele de plata sa fie precis stabilite pentru fiecare platitor, respectiv acestia sa poata urmari si intelege sarcina fiscala ce le revine, precum si sa poata determina influenta deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale7 c) ec8itatea fiscala la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferita a veniturilor, in functie de marimea acestora7 d) eficienta impunerii prin asigurarea stabilitatii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel incat aceste prevederi sa nu conduca la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice si $uridice, in raport cu impozitarea in vigoare la data adoptarii de catre acestea a unor decizii investitionale ma$ore. *. /lasificati impozitele dupa fond si dupa forma. 4ezvoltati pe scurt categoriile identificate. .up! tr!s!turile de fond 9i form! impozitele se clasific! :n impozite directe 9i impozite indirecte. &mpozitele directe se stabilesc nominal :n sarcina unei persoane, cuantumul lor fiind influen;at, :n cele mai multe cazuri, de nivelul veniturilor 9i2sau averii, precum 9i de cotele de impozitare. <n categoria impozitelor directe de cuprind impozitele reale 3impozite percepute asupra unor obiecte =cl!diri, terenuri etc.) 9i impozitele personale 3pe venit 9i pe avere). &mpozitele indirecte sunt impozite percepute pe c8eltuieli 3ele sunt impozite pe consum). +. 4e cate feluri sunt impozitele directe5 aspuns:&mpozitele directe, in functie de criteriile care stau la baza asezarii lor, impozitele directe se pot grupa in impozite reale si impozite personale. -&mpozitele reale se caracterizeaza prin aceea ca se stabilesc in legatura cu anumite obiecte materiale 3de exemplu teren, cladiri, fabrici, magazine, etc.) facandu-se abstractie de situatia personala a subiectului impozabil. #le mai sunt denumite impozite obiective sau pe produs, deoarece se aseaza asupra produsului sau venitului brut al obiectului impozabil, fara a se tine cont de situatia subiectului impozabil. -&mpozitele personale tin cont, in primul rand, de situatia personala a subiectului impozabil, motiv pt.care se mai numesc si impozite subiective. &. 1rin ce se caracterizeaza impozitele reale5 &mpozitele reale se caracterizeaza prin aceea ca se stabilesc in legatura cu anumite obiecte materiale 3de exemplu teren, cladiri, fabrici, magazine, etc.) facandu-se abstractie de situatia personala a

subiectului impozabil. #le mai sunt denumite impozite obiective sau pe produs, deoarece se aseaza asupra produsului sau venitului brut al obiectului impozabil, fara a se tine cont de situatia subiectului impozabil. '. /e semnifica impozitele personale5 &mpozitele personale tin cont, in primul rand, de situatia personala a subiectului impozabil, motiv pt.care se mai numesc si impozite subiective, sunt pe venit, pe avere. .. /lasificati impozitele dupa obiectul impunerii. 1. Impozite pe venit la pers. fizice 2. Impozite pe profit la pers. juridice 3. Impozite pe avere 4. Impozite pe consum / pe cheltuieli (TVA

accize!

,. /e se intelege prin caracterul obligatoriu al impozitului5 Prin caracterul obligatoriu al impozitului se intelege faptul ca acesta este stabilit prin lege. Caracterul obligatoriu trebuie :n;eles :n sensul c! plata acestora c!tre stat este o sarcin! impus! tuturor persoanelor fizice 9i2sau $uridice care realizeaz! venit dintr-o anumit! surs! sau posed! un anumit gen de avere pentru care, conform legii, se datoreaz! impozit. 1%. Ionescu Ion este un contribuabil persoana fizica) platind impozit pe venitul din salarii. 6emultumit de calitatea serviciilor publice oferite de stat) el solicita rambursarea impozitului platit in anul %%,) considerand ca suma platita nu este ec7ivalenta cu serviciile publice de care a beneficiat. 3ste aceasta solicitare intemeiata5 8rgumentati. Aceast! solicitare nu este :ntemeiat! :ntruc>t impozitele au titlu definitive 9i nerambursabil. Pl!titorii acestora nu pot solicita statului un contraserviciu de valoare egal! sau apropiat!. ?olicitarea lui &onescu &on nu este intemeiata, neavand temei legal . Plata impozitului catre bugetul statului nu presupune o contraprestatie directa si imediata in favoarea contribuabilului. @u exista un ec8ivalent intre volumul impozitelor platite de o persoana catre stat si calitatea serviciilor oferite. 11. !ocietatea comerciala 9 !#" vireaza in luna aprilie %%, suma de 1 % lei reprezentand impozitul pe veniturile din salarii pentru salariata sa) 8ndreescu 8ndreea.Identificati subiectul si obiectul impozitului pe veniturile din salarii in acest caz. ?ubiectul impozitului sau contribuabilul este persoana fizica sau $uridica obligata prin lege la plata impozitului. &n cazul impozitului pe salarii, subiectul impunerii desemneaza persoana ce obtine venitul sub forma de salariu, in speta salariata Andreescu Andreea. Abiectul impunerii sau materia impozabila este venitul din salarii realizat de salariata respectiva. 1 . :arimea impozitelor datorate de fiecare persoana trebuie sa fie certa) nu arbitrara) iar termenele) modalitatea si locul de plata sa fie stabilite fara ec7ivoc pentru a fi cunoscute si respectate de fiecare platitor. 8cesta este enuntul carui principiu al impunerii formulat de 8dam !mit75 aspuns: - principiul certitudinii impunerii. 1-. /e reprezinta stopajul la sursa5 3xemplificati.

aspuns: &ncasarea impozitelor prin stopa$ la sursa consta in calcularea, retinerea si virarea la bugetul public in numele contribuabililor de catre agentii economici sau institutii a unei diversitati de impozite. ?topa$ul la sursa se practica in cazul urmatoarelor venituri: pe veniturile salariale, pe dividende, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din vinzarea bunurilor in consignatia, venituri realizate in baza contractului de mandat, agent sau comision, venituri realizate in baza unor contracte de conventii civile, venitul obtinut de persoaba fizica din asociere cu o persoana $uridica. 1*. !e dau urmatoarele cote progresive simple : ;ransa de venit 0lei) /ota 0<) cotele progresive compuse 1ana la 1+%% lei 1%< 1%< 1+%1= +%% lei 1+< 1+%>1+< ? 1+%1 +%1=*%%% lei +< -%%> +< ? +%1 1este *%%% lei -%< &'+>-%<? *%%1 1e baza cotelor progresive simple de mai sus construiti tabelul cotelor progresive compuse. aspuns: col % tabel 1+.Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se calculeaza) in situatia in care imobilul a fost instrainat intr=o perioada mai mica de - ani de la dobandire) pe baza urmatoarelor cote: ;ransa de venit 0lei) /ota 0<) 1ana la %%.%%% lei -< 1este %%.%%% lei &.%%% lei > < ? %%.%%% lei 1recizati ce tip de cote de impunere sunt acestea. aspuns:cote progresive compuse. 1&. Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de 1&< asupra profitului impozabil. /e fel de tip de cota de impunere este aceasta5 #ste cota de impunere procentuala proportionala care exprima ponderea marimii impozitului fata de o unitate de impunere, cand una si aceeasi cota de aplica intregii mase impozabile,indiferent de marimea acesteia. 1'. /ontribuabilul 9 realizeaza venituri impozabile) unul de 1.%%% u.m. si unul de -.+%% u.m.) care se impoziteaza separat dupa urmatoarele cote de impunere: ;ransa de venit 0u.m.) /ota 0<) 1ana la 1.+%% u.m. 1%< 1.+%1= .+%% u.m. 1+% u.m. > 1+< ? 1.+%% u.m. .+%1=*.%%% u.m. -%% u.m. > +< ? .+%% u.m. 1este *.%%% u.m. &'+ u.m. > -%< ? *.%%% u.m. 4eterminati suma totala a impozitului platit de contribuabilul 9. &. 1/// 51/64 1// u.m. &&. %//B "(651///4 %//B"(/4((/ u.m. Cotal impozit platit de contribuabil 4 1//B((/4*(/ u.m. 1.. /ontribuabilul @ realizeaza venituri impozabile) unul de 1.%%% u.m. si unul de -.+%% u.m.) care se impoziteaza global dupa urmatoarele cote de impunere: ;ransa de venit 0u.m.) /ota 0<) 1ana la 1.+%% u.m. 1%<

1.+%1= .+%% u.m. 1+% u.m. > 1+< ? 1.+%% u.m. .+%1=*.%%% u.m. -%% u.m. > +< ? .+%% u.m. 1este *.%%% u.m. &'+ u.m. > -%< ? *.%%% u.m. 4eterminati suma totala a impozitului platit de contribuabilul @. &. 1/// 51/64 1// u.m. &&. %//B "(651///4 %//B"(/4((/ u.m. Cotal impozit platit de contribuabil separat4 1//B((/4*(/ u.m. Cotal impozit de plata la globalizare4 *+(B%/65(//4*+(B1(/4,"( u.m. .iferenta de impozit de ac8itat de contribuabil in urma globalizarii 4 ,"(-*(/4 1+( u.m. 1,. A societate comercial supus impozitului pe profit realizeaz n primul semestru al anului %11 venituri totale n sum de +%.%%% lei) din care *%.%%% lei sunt venituri realizate din activitatea unui bar de noapte. !uma total a c7eltuielilor deductibile efectuate de agentul economic este de -+.%%% lei) din care ..%%% lei sunt aferenti activitatii de bar de noapte. 4eterminati cuantumul impozitului pe profit aferent semestrului I. !tiind c agentul economic a constituit si pltit la sf$rsitul primului trimestru al anului %11 impozit pe profit n sum de *.%%% lei) determinati c$t este cuantumul impozitului pe profit de plat aferent trimestrului II %11. ?em.& = "/11: ven.totale:4(/./// 1ei din care bar de noapte:4 '/./// 1ei c8.deductibile:4 %(./// lei din care bar de noapte:4 ",./// 1ei imp. profit 4 0 regula: 1*6, dar nu mai putin de (6 din ven.realizate din ac.act. Profit impozabil bar de noapte: '/./// = ",./// 4 1"./// 4D imp.profit: 1"./// x 1*6 4 1.-"/. (6 x '/./// 4 "./// D 1.-"/ 4D impozit profit datorat din act.barului: "./// Profit impozabil aferent celorlalte act: 1/./// = +./// 4 %./// 4D imp.profit4%./// x 1*6 4 ',/ &mpozit profit total: ".///B',/4".',/ Crim. & - a constituit si platit impozit pe profit: './// 4D imp.profit de plata af.trim.&& 4 0 @u are de plata, ci platit in plus: './//-".',/41.("/. %. A organizatie non=profit realizeaz urmtoarele venituri n anul %11: B venituri din cotizatiile membrilor C +.%%% lei; B venituri din donatii si sponsorizri C 1+.%%% lei; B venituri din finantri nerambursabile de la Dniunea 3uropean C -%.%%% lei; B venituri din activitti comerciale C 1%.%%% lei. /orespunztor acestor venituri) ea realizeaz urmtoarele c7eltuieli: B c7eltuieli aferente activittii non=profit C *..%%% lei; B c7eltuieli aferente activittii comerciale C '.%%% lei. 4eterminati impozitul pe profit datorat de aceast organizatie non=profit pentru activittile desfsurate n cursul anului %%,) n cazul n care cursul de sc7imb este de *)1 leiEeuro. egula: sunt scutite de la plata imp.pe profit pt.act.ec.in limita a 1(./// #E anual, dar nu mai mult de 1/6 din ven.neimpozabile. Fen.neimpozabile: (.///B1(.///B%/.///4(/./// Fen.din act.ec.:1/./// C8.af.act.non-profit: ',./// C8.af.act.ec.:+./// 1/6 din ven.neimp.: (/./// x1/64(.///

1(./// #E x ',1 4 *1.(// 4D ven.neimp.din act.com: (./// 55ven.impozabile: 1/.///-(./// 4 (./// c8.af.ven.impozabile 3c8eie): +./// x (.///21/./// 4 %.(// 55profit impozabil: (.///-%.(//41.(// 4D imp.profit: 1.(//x1*64"'/ 1. !e dau urmtoarele tipuri de c7eltuieli: B c7eltuieli pentru formarea si perfectionarea profesional a personalului angajat; B c7eltuieli de protocol; B c7eltuieli cu provizioane; B c7eltuieli cu impozitul pe profit; B c7eltuieli cu amenzile datorate autorittilor rom$ne; B c7eltuieli de reclam si publicitate efectuate n scopul popularizrii firmei; B c7eltuieli cu ac7izitionarea ambalajelor; B c7eltuieli reprezent$nd tic7etele de mas acordate de angajatori; B c7eltuieli cu mrfurile v$ndute; B c7eltuieli aferente veniturilor neimpozabile. /lasificati) din punct de vedere al impozitului pe profit) aceste c7eltuieli n categoriile: a) c7eltuieli deductibile;b) c7eltuieli cu deductibilitate limitat; c) c7eltuieli nedeductibile. a)c8elt.deductibile: -c8.formare si perfectionarea profesionala a personalului anga$at -c8.de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei -c8.cu ac8izitionarea ambala$elor -c8.cu marfurile vandute b)c8elt.cu deductibilitate limitata - c8.protocol - c8.provizioane - c8.reprezentand tic8etele de masa acordate de anga$atori c) c8elt.nedeductibile - c8.cu impozitul pe profit - c8.cu amenzile datorate autoritatilor romane - c8.aferente veniturilor neimpozabile . A societate comercial realizeaz urmtoarele venituri si c7eltuieli aferente trimestrului I %11: B venituri din v$nzarea mrfurilor: +%.%%% lei; B venituri din prestri servicii: %.%%% lei; B venituri din dividende primite de la o societate comercial rom$n C 1.%%% lei; B c7eltuieli cu mrfurile v$ndute: -%.%%% lei; B c7eltuieli cu serviciile de la terti 0 serviciile sunt necesare si exista contracte inc7eiate): 1%.%%% lei; B c7eltuieli de protocol: 1.%%% lei; B c7eltuieli salariale: .%%% lei; B c7eltuieli cu amenzile datorate autorittilor rom$ne: -.%%% lei; B c7eltuieli cu tic7etele de mas: .%% lei) din care %% lei peste limita legal. 4eterminati impozitul pe profit datorat de societatea comercial. Pas 1. .eterminarea veniturilor impozabile F.impozabile 4 F.v>nzarea mf. B venituri prest. ?erv. 4 (/./// B "/./// 4 +/./// lei

Pas ". .eterminarea c8eltuielilor deductibile - c8eltuielile cu m!rfurile v>ndute sunt integral deductibile 4Dc8elt. ded. 4 %/./// lei - c8eltuielile cu serviciile de la ter;i sunt integral deductibile 4D c8elt. ded. 4 1/./// lei - c8eltuielile cu protocolul sunt deductibile limitat 4 "6 x 3F.impozabile = C8.aferente ven. impozabile altele dec>t cu impozitul pe profit 9i protocolul) 4 "6 x 3+/./// = %/./// = 1/./// = "./// = %./// = ,//) 4 "'."// lei x "64 *.* lei 9i c8elt de protoc. neded C 1./// - ',' C +1& lei. - c8eltuielile salariale sunt integral deductibile c8elt. ded. 4 "./// mil. lei - c8eltuielile cu amenzile sunt integral nedeductibile c8elt. neded. 4 %./// mil. lei - c8eltuielile cu tic8etele de mas! : c8elt. ded. 4 *// mil. lei 9i c8elt. neded. 4 "// mil. lei. Cotal c8eltuieli deductibile 4 %/./// B 1/./// B ',' B "./// B *// 4 '%./,' lei Pas %. Profit impozabil 4 +/./// = '%./,' 4 "*.-1* lei Pas '. &mpozitul pe profit 4 "*.-1*x 1*6 4 '.%/+ lei. -. A societate comercial realizeaz n trimestrul I %11 venituri totale impozabile n valoare de 1%.%%% lei si c7eltuieli deductibile totale n valoare de ..%%% lei. !eparat de aceste c7eltuieli) societatea nregistreaz c7eltuieli cu dob$nzile aferente mprumuturilor de la bnci n sum de 1. %% lei. (aloarea capitalului propriu este de 1 +.%%% lei la nceputul anului si de 1+%.%%% lei la sf$rsitul anului. (aloarea mprumuturilor pe termen lung este de *%%.%%% lei la nceputul anului si de -%%.%%% lei la sf$rsitul anului .4eterminati valoarea impozitului pe profit de plat aferent trim I %11. Fen.impozabile: 1/./// C8.ded. ,./// @u se calculeaza deductibilitatea c8eltuielilor cu dobinda in functie de gradul de indatorare deoarece sunt dobanzi datorate unei banci si sunt deductibile integral 3 art."%.') C8. ded 4 ,///B1"// 4 -"// Fen.impozabile: 1/./// 4D Profit brut 4 1////--"//4,// 4D imp4,//x1*641", *. A societate comercial a realizat cumulat de la nceputul anului) pe primele sase luni ale anului %11) venituri totale impozabile n valoare de *%.%%% lei) din care cifra de afaceri reprezint -..%%% lei) si c7eltuieli totale n valoare de -%.%%% lei) din care &%% lei c7eltuieli cu impozitul pe profit. !eparat de aceste c7eltuieli) n luna mai societatea a acordat o sponsorizare n valoare de +% lei. 4eterminati care este suma impozitului pe profit pe care societatea trebuie s=o plteasc pt scadenta la + iulie %11) stiind c impozitul pe profit constituit pentru primul trimestru a fost pltit la termenul legal. Fen.total impozabil: '/./// CA: %,./// C8.totale: %/.///, din care c8.imp.profit: *// ?eparat: c8.sponsorizare: "(/ Profit impozabil 4 '/.///-%/.///B*//41/.*// 4D imp.profit datorat: 1/.*//x1*641.*-*. % G din CA: %,./// x %G411' 4D sponsorizare permisa legal 4 11' "/6 din imp.profit datorat: 1.*-* x "/6 4 %%&mp.profit calculat pe sem. & 41.*-*-11'41.(," &n trim. & s-a ac8itat suma de *// 4D imp. pe profit calculat de plata la "( iulie: 1.(,"-*//4-," +. "a sfarsitul anului %11 o societate comerciala pe actiuni inregistreaza un profit net de %%.%%% lei. 8ctionarii societatii sunt : o persoana fizica romana care detine -%< din capitalul social si o persoana juridica romana care detine din anul %%1 '%< din capitalul social.

In conditiile in care societatea practica o rata de distribuire a dividendelor de +%< ) determinati : a) valoarea totala si pe beneficiari a dividendului brut; b) impozitul pe dividende; c) valoarea dividendului net pe beneficiari; d) pana la ce data trebuie platit impozitul pe dividende. a) .ividend brut 4 "//./// x (/6 4 1//./// lei-repartizat actionarilor - persoana fizic! 4 1//./// x %/6 4 %/./// lei7 - persoana $uridic! 1//./// x +/6 4 +/./// lei7 b) &mpozitul pe dividende - persoana fizic! 4 %/./// x 1*6 4 '.,// lei 3Cod fiscal, art. *+, alin 1)7 - persoana $uridic! 4 /7 3.ividendele sunt scutite de impozit, conform, art. %*, alin ', Cod Hiscal)7 c) .ividendul net - persoana fizic! 4 %/./// = '.,// 4 "(."// lei7 - persoana $uridic! 4 +/./// = / 4 +/./// lei7 d) &mpozitul pe dividende va fi pl!tit :n anul "//,, p>n! la data de "( inclusiv a lunii urm!toare celei :n care se pl!te9te dividendul ori de c>te ori ac;ionarii decid ridicarea dividendelor, pentru impozitul aferent acestora, dar nu mai t>rziu de %1 decembrie "//, 3Cod fiscal, art. *+, alin 1-pt. divid. distribuit actionrilor, dar neridicat). &. "a data de -1 decembrie a exercitiului 6) o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 01&<) a inregistrat urmatorii indicatori economico=financiari: /apital social subscris si varsat 1.%%% lei (enituri totale si impozabile '%.%%% lei /7eltuieli totale si deductibile fiscal &%.%%% lei !ocietatea se afla in primul an de activitate. !a se constituie rezerva legala conform limitei maxime de deductibilitate admise de legislatia in vigoare) in conditiile in care 8G8 a 7otarat constituirea integrala a rezervei legale. Profit brut 4 +/.///-*/./// 4 1/./// max(6 din profitul brut41/.///x(64(// 1imita maxima a rezervei legale este de "/6 din capitalul social, 1///x"/64"// . Prin urmare, rezerva legala se poate constitui integral 4"// lei in anul @.. '. "a data de -1 decembrie a exercitiului 6) o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 01&<) a inregistrat urmatorii indicatori economico=financiari: /apital social subscris si varsat 1.%%% lei (enituri totale si impozabile '%.%%% lei /7eltuieli totale si deductibile fiscal &%.%%% lei !ocietatea se afla in primul an de activitate. !a se calculeze impozitul pe profit anual) in conditiile in care 8G8 a 7otarat constituirea rezervei legale in suma maxima admisa la deductibilitate fiscala. @ota: a se ignora implicatiile impozitului minim. Profit brut 4 +/.///-*/./// 4 1/./// (6 din profitul brut4(// 1imita maxima a rezervei legale este de "/6 din capitalul social, 1///x"/64"// . Prin urmare, rezerva legala se poate constitui integral 4"// lei in anul @. Profit impozabil41/.///-"// 4 -,// 4D impozit pe profit4-,// x 1*6 4 1.(*, .. A societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte) cluburilor de noapte)

discotecilor) cazinourilor sau pariurilor sportive a inregistrat) la data de -1 decembrie a exercitiului 6) urmatorii indicatori economico=financiari: (enituri totale si impozabile 1%.%%% lei /7eltuieli totale si deductibile fiscal &.%%% lei !a se calculeze impozitul pe profit aferent exercitiului 6. &mpozit pe profit datorat 4 )AI 3imp.profit 1*6, (6 din venituri) Profit impozabil 4 1/.///-*./// 4 './// 4D impozit profit 4 4 './// x 1*64*'/ lei (6 din veniturile realizate: 1/./// x (6 4 (// 55&mpozitul pe profit datorat4*'/ &mpozit pe profit datorat 4 )AI 3imp.profit 1*6, (6 din venituri) ,. A societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte) cluburilor de noapte) discotecilor) cazinourilor sau pariurilor sportive a inregistrat) la data de -1 decembrie a exercitiului 6) urmatorii indicatori economico=financiari: (enituri totale si impozabile 1%.%%% lei /7eltuieli totale si deductibile fiscal '.+%% lei !a se calculeze impozitul pe profit aferent exercitiului 6. &mpozit pe profit datorat 4 )&@3imp.profit 1*6, (6 din venituri) Profit impozabil 4 1/.///-+.(// 4 ".(// 4D impozit profit 4 ".(// x 1*64'// lei (6 din veniturile realizate: 1/./// x (6 4 (// 555&mpozitul pe profit datorat4(// -%. "a data de -1 martie %11) o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 0 1&<) a inregistrat urmatorii indicatori economico financiari : (enituri totale 1*.%%% lei) din care dividende primite de la o persoana juridica romana .%%% lei; c7eltuieli totale 1%.%%% lei) din care majorari si penalitati intarziere pentru neplata la termen a ;(8 1%% lei. !a se calculeze impozitul pe profit datorat aferent trimestrului I. 6ota: a se ignora implicatiile impozitului minim. Profit impozabil 4 ven.tot.-c8.tot.-ven.neimp.Bc8.neded.41'./// = 1/./// = "./// B 1// 4 ".1// lei 4D impozit pe profit 4 ".1// x 1*6 4 %%* -1. "a o societate comerciala s=au inregistrat urmatorii indicatori economico=financiari : ;otal venituri impozabile 1%.%%% lei ;otal c7eltuieli '.%%% lei 4in care Fc7eltuieli de protocol %% lei Fc7eltuieli cu impozitul pe profit -*% lei !a se calculeze c7eltuielile de protocol deductibile maxim admise, stiind ca societatea este platitoare de impozit pe profit si neplatitoare de ;(8. Baza de calcul pt.c8.de prot.41/.///-+.///B"//B%'/4 %.('/ 4D c8.prot.deductibile 4 %.('/ x "6 4 +1 - . "a data de -% iunie %11) o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 1&< si de ;(8 *< a inregistrat urmatorii indicatoriu economico=financiari: ;otal ven.impozabileC1%.%%% lei ;otal c7eltC'.%%% lei

4in care: Fc7.de protocol 0bauturi alcoolice si produse din tutun) suma exclusiv ;(8) C %% lei Fc7elt.cu impozitul pe profit trim.IC-*% lei !a se determine impozitul pe profit cumulat la -% iunie) din care impozitul pe profit aferent trim.II) stiind ca totalul c7eltuielilor include si ;(8 nedeductibila aferenta produselor de protocol.. Baza calcul protocol ded: 1////-+///B"//B%'/4%('/ 4D prot. ded. %('/x"64+/,, C8elt prot. neded. 4"//-+/,,41"-," CFA neded. aferent c8.protocol neded 41"-," x "'6 4 %1 lei 3*%(4''"* c8.ned.) Profit impozabil 4 1/.///-+.///B1"-,"B%1B%'/4 %(//." &mpozit pe profit datorat sem. & 4 %.(//," x 1*6 4 (*/ lei, &mp. profit. Cr. && : (*/-%'/4""/ --. "a -% iunie o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 1&< prezinta urmatoarea situatie financiara: (en.totale impozabile C'%%.%%% lei /7elt.totale C&%%.%%% lei 4in care: = c7etuieli de protocolC1 .%%% lei = c7elt.cu impozitul pe profit aferent trim.IC1%.%%% lei = c7elt.reprezentand majorari de intarziere si penalizari pentru neplata la termen a ;(8 C .%%% lei !a se determine limita maxima de deductibilitate a c7eltuielilor de protocol admisa la -% iunie. Baza de calcul a c8elt.de protocol ded.4 +//.///- *//.///B1".///B 1/.///4 1""./// 4D limita maxima de deductibilitate a c8elt.de protocol 4 1""./// x "6 4 ".''/ -*. "a data de -% iunie a exercitiului 6) o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 1&< si de ;(8 *< prezinta urmatoarea situatie financiara: ;otal ven.impozabileC'%%.%%% lei ;otal c7eltC&%%.%%% lei 4in care: = c7etuieli de protocolC1 .%%% lei = c7elt.cu impozitul pe profit aferent trim.IC.1%.%%% lei = c7elt.reprezentand majorari de intarziere si penalizari pentru neplata la termen a ;(8 . .%%% lei !a se calculeze impozitul pe profit cumulat la -% iunie) din care impozitul pe profit aferent trim.II) stiind ca totalul c7eltuielilor include si c7eltuielile cu ;(8 colectata aferenta c7eltuielilor de protocol nedeductibile. Baza de calcul a c8elt.de protocol ded.4 +//.///-*//.///B1".///B B 1/.///4 1""./// 4D limita maxima de deductibilitate a c8elt.de protocol 4 4 1""./// x "6 4 ".''/ 4D c8.prot.neded.41".///-".''/ 4 4 -.(*/ 4D CFA af.c8.prot.neded4-.(*/ x 1-6 4 1.,1*,' 3*%(neded.4''"*) Profit impozabil 4 +//./// = *//.///B-.(*/B1.,1*,'B 1/.///B "./// 4 1"%.%+*,' 4D imp.profit cumulat 41"%.%+*,' x 1*64 1-.+'/, din care aferent trim.&&: 1-.+'/-1/./// 4 -.+'/ -+. A societate comerciala a obtinut cumulat) de la inceputul anului pana la data de -1 decembrie %11 ) un profit impozabil de '+%.%%% lei.) conform calculelor finalizate in luna aprilie a anului urmator. In cursul anului s=a platit impozit pe profit astfel:

Impozit pe profit trim.IC..-&.%%% lei Impozit pe profit trim.IIC.*%.%%% lei Impozit pe profit trim.IIIC1 .%%% lei !a se determine impozitul pe profit care trebuie virat bugetului de stat pana la data de + ianuarie) aferent trim.I() urmand ca plata finala a impozitului pe profit pentru anul fiscal sa se faca la data stabilita ca termen limita pentru depunerea situatiilor financiare anuale ale contribuabilului) si care va fi diferenta de plata pentru acel an. 1a data de "( ianuarie, societatea va plati impozitul pe profit la nivelul trim.&&&, adica 1"./// lei. &mpozit pe profit datorat pt. anul @ 4 +(/./// x 1*6 4 1"/./// &mpozit ac8itat 4 %*./// B '/./// B 1"./// B 1"./// 4 1//./// .if.de ac8itat 4 1"/.///-1//.///4"/./// %*. "a data de -1 martie %11) la o societate comercialG avem urmGtoarea situaHie: 1 ianuarie %11 -1 martie %11 lei /apital propriu 1%%.%%% 1 %.%%% /apital mprumutat 11%.%%% ,%.%%% /7eltuieli cu dob$nzile aferente unui mprumut de la o bancG rom$neascG autorizatG de 26# % *%.%%% (enituri din dob$nzi % .%%% /elelate venituri impozabile % 1+%.%%% !G se calculeze nivelul deductibilitGHii c7eltuielilor cu dob$nzile la data de -1 martie %11. @u se calculeaza deductibilitatea c8eltuielilor cu dobinda in functie de gradul de indatorare deoarece sunt dobanzi datorate unei banci autorizate de B@ si sunt deductibile integral 3 art."%.') Ji 4 imp t.lung incepBsf perioadei 43-/.///B11/.///) 2 31//.///B1"/.///) 4 /.3cap propriu incep Bsfirsit) Ji K % c8elt dobinzi deductibile integral adicL sunt :n sumL de '/./// lei. 1egea (+12"//%, Cod Hiscal cu modific!rile 9i complet!rile ulterioare, art. "% 3'). -'. "a data de -1 martie %11) la o societate comercialG avem urmGtoarea situaHie: lei 1 ianuarie %11 -1 martie %11 /apital propriu 1%%.%%% 1 %.%%% /apital mprumutat 11%.%%% 1+%.%%% /7eltuieli cu dob$nzile aferente unui mprumut de la un acHionar al societGHii comerciale % &%.%%% (enituri din dob$nzi % .%%% /elelate venituri impozabile % 1'%.%%% !G se calculeze nivelul deductibilitGHii c7eltuielilor cu dob$nzile la data de -1 martie %11. #ata dob$nzii la care sa contractat mprumutul de la acHionar este inferioarG ratei dob$nzii de referinHG stabilite de 26#. C8eltuielilor cu dob>nzile posibil deductibile ..................................................... */./// lei 3se :ncadreaz! :n limita dat! de nivelul ratei dob>nzii de referin;! stabilite de B@ ) Jradului de :ndatorare a capitalului J . Crim & 4 11/./// B1(/.///4 1.1, 1//./// B1"/./// C8eltuieli cu dob>nzile deductibile :n trim &. ....................................................*/./// lei 3grad :ndatorare K %) 1egea (+12"//%, Cod Hiscal cu modific!rile 9i complet!rile ulterioare, art. "% 3() 9i art. "% 31)

C8eltuielile cu dobanzile sunt deductibile integral intrucat rata dobanzii la care s-a contractat imprumutul de la actionar nu depaseste rata dobanzii de referinta stabilite de B@ .. -.. "a data de -1 martie %11) la o societate comercialG avem urmGtoarea situaHie: lei 1 ianuarie %11 -1 martie %11 /7eltuieli cu dob$nzile aferente unui mprumut de la un acHionar % '%.%%% (enituri din dob$nzi % -%.%%% /elelate venituri impozabile % %.%%% !G se determine nivelul deductibilitGHii c7eltuielilor cu dob$nzile la -1 martie %11) n cazul n care gradul de ndatorare al capitalului este pozitiv dar mai mic ca - Ii n cazul n care gradul de ndatorare a capitalului este pozitiv dar mai mare ca trei. 4acG pentru mprumutul contractat s=ar fi plGtit dob$nzi calculate cu rata de referinHG a 26#) volumul acestora pentru trim. I ar fi fost +%.%%% lei. grad de indatorare K %, dob. B@ 4(////, dob.act4+//// 4D c8elt.cu dobanda sunt deductibile la nivelul B@ : (/./// , "//// sunt nedeductibile si se reporteaza pt urmatorii ani si intra acolo la deductibilitate grad de indatorare D % 4D c8elt.cu dobanda de +//// sunt nedeductibile si nu se reporteaza pt urmatorii ani -,. A societate ac7izitioneaza) pe data de 1+ decembrie %1%) un utilaj. (aloarea contabila de intrare +&.%%% lei) durata normala de utilizare + ani. In conditiile aplicarii pentru calculul amortizarii fiscale a metodei de amortizare accelerata) care este marimea amortizarii fiscale in anul %1 5 "a calculul amortizarii accelerate se va utiliza cota maxima de amortizare admisa. Amortizarea se calculeaza incepand cu /1./1."/11. &n primul an de functionare, /1./1."/11-%1.1"."/11, amortizarea este in suma de (*./// lei x (/6 4 ",./// lei, din care anului "/1/ ",./// lei .iferenta de ",./// se amortizeaza liniar pe perioada ramasa de ' ani: amt. anuala4",.///2'4+.///. Amortizare aferenta perioadei /1./1."/1"-%1.1"."/1" 4 +./// *%. "a data de 1 martie %11) o societate ac7izitioneaza o cladire pentru extinderea activitatii. (aloarea contabila de intrare .%%%.%%% lei) durata normala de utilizare *% ani. !a se calculeze amortizarea fiscala pentru anul %11. &n cazul constructiilor se utilizeaza doar metoda liniara. Amorizare anuala 4 ".///./// lei2'/ ani4(/./// lei pe an. &n anul calendaristic de ac8izitie: amortizare 4 (/./// lei x -21"4%+.(// *1. Dn contribuabil ac7izitioneaza) in data de - octombrie %11) un brevet de inventie pe care il utilizeaza incepand cu data de 1% octombrie %11. (aloarea de facturare a brevetului de inventie este de 1+1.,%%% lei) din care ;(8 ,.*%% lei. 4urata normala de utilizare este de - ani) iar contribuabilul aplica regimul de amortizare liniara. !a se determine amortizarea fiscala aferenta lunii noiembrie %11. Fal.de ac8izitie 4 1'(.++(-"%."+(41"".(// .@H 4 % ani @orma de amortizare liniara4 1//2.@H4 1//2%4%%.%%6 Amortizare anuala4 F&5@orma de amortizare4 1"".(//5%%.%%64'/.,"-,"( lei Amortizare lunara4 Amortizare anuala21" luni4 '/.,"-,"(21"4 %.'/",'' leiDD amortizarea fiscala

aferenta lunii noiembrie "//- este de %.'/",'' lei * . !e inregistreaza o lipsa de materiale auxiliare din gestiune in valoare de 1.%%% lei. 8G8 7otaraste descarcarea gestiunii fara a emite decizie de imputare.:aterialele nu au fost asigurate. /are este tratamentul fiscal din punct de vedere al ;(8 si al impozitului pe profit pentru aceasta situatie5 Atat c8eltuiala cu mat.auxiliare scoase din gestiune,lipsa neimputabila si CFA aferenta sunt nedeductibile la calculul impozitului pe profit. ?unt asimilate livrarilor, lipsurile de gestiune neimputabile si se colecteza CFA in suma de "'/ lei prin autofacturare 3 art.1",.'.d din CH). Autofactura se emite numai in scopuri de CFA 3 *%(4''"+) *-. A societate comerciala platitoare de impozit pe profit a inc7eiat in cursul trim I un contract de leasing operational) in calitate de utilizator de leasing) pentru un utilaj si a inregistrat urmatoarele c7eltuieli pe cumulat: /7elt.privind marfurileC.1%%.%%% lei /7elt.cu salariileC %.%%% lei /7elt.cu amortizarea bunului luat in leasingC 1.%%%. lei /7elt.cu serviciile bancareC +%% lei Dna din aceste c7eltuieli nu a fost inregistrata corespunzator operatiunii economice realizate de societate.!a se indice grupa de c7eltuieli incorect inregistrata si cine trebuia sa le inregistreze) precum si regimul fiscal al acesteia la calculul profitului impozabil. Jrupa de c8elt.incorect inregistrate este Mc8elt.cu amt.bunului luat in leasingN. Aceasta c8eltuiala trebuia inregistrata si este deductibila la locator. 1ocatarul, in cazul leasingului operational, inregistreaza si deduce c8iria. **. In cursul anului %11) dupa aprobarea bilantului contabil afferent anului %1%) la o societate comerciala avem urmatoarea situatie: 1rofit net de repartizat sub forma de dividendeC.-%%.%%% lei /apital social subscris si varsatC-%.%%% lei 4in care: 8sociat 8E1JC +.%%% lei 8sociat 2E1KC+.%%% lei 8sociatul 8 detine partile sociale incepand cu anul %%%. !a se det.suma divid.care trebuie incasate de fiecare asociat si a impozitului pe divid.retinut de societatea comerciala. Participare asociat A4"(./// x 1//2%/./// 4,%,%%6 Participare asociat B4(./// x 1//2%/.///41*.*+6 A:.ivid.brut A4%//.///x,%.%%64"(/./// &mp. dividende pentru pers. $uridica = scutit pentru ca la data plati detine mai mult de 1/6 din capitalul social de o perioada mai mare de " ani .ividend net de incasat4"(/./// B:.ivid.brut B4%//.///x1*.*+64(/./// &mpozit pe divid.datorat4(/./// x 1*64,./// .ividend net de incasat4(/.///-,.///4'"./// *+. In cursul anului %11) dupa aprobarea bilantului contabil afferent anului %1%) la o societate comerciala avem urmatoarea situatie: 1rofit net de repartizat sub forma de dividendeC. %%.%%% lei /apital social subscris si varsatC.*%.%%% lei

4in care: 8sociat 8E1K romanaC +.%%% lei 8sociat 2E1K romanaC1+.%%% lei !a se det.suma divid. care trebuie incasate de fiecare asociat si a impozitului pe divid. #etinut de societatea comerciala. Participare asociat A4"(./// x 1//2'/./// 4*",(6 Participare asociat B41(./// x 1//2'/.///4%+,(6 A:.ivid.brut A4"//.///x*",(641"(./// &mpozit pe divid.datorat41"(./// x 1*64"/./// .ividend net de incasat41"(.///-"/.//41/(./// B:.ivid.brut B4"//.///x%+,(64+(./// &mpozit pe divid.datorat4+(./// x 1*641"./// .ividend net de incasat4+(.///-1".///4*%./// *&. In categoria contribuabililor impozitului pe profit intra si persoanele juridice romane. 4escrieti categoriile de persoane juridice romane care datoreaza impozit pe profit) precum si sfera de cuprindere a impozitului pe profit datorat de aceste persoane juridice. .in aceast! categorie fac parte companiile na;ionale, societ!;ile na;ionale, regiile autonome, indiferent de subordonare, societ!;ile comerciale, indiferent de forma $uridic! de organizare 9i de forma de proprietate, inclusiv cele cu participare cu capital str!in sau cu capital integral str!in, societ!;ile agricole 9i alte forme de asociere agricol! cu personalitate $uridic!, organiza;iile cooperatiste, institu;iile financiare 9i institu;iile de credit, funda;iile, asocia;iile, organiza;iile, precum 9i orice alt! entitate care are statutul legal de persoan! $uridic! constituit! potrivit legisla;iei rom>ne. &n cazul persoanelor $uridice rom>ne 9i al persoanelor $uridice cu sediul social :n om>nia, :nfiin;ate potrivit legisla;iei europene, impozitul se aplica asupra profitului impozabil ob;inut din orice surs!, at>t din om>nia, c>t 9i din str!in!tate7 <n cazul persoanelor $uridice rom>ne care de;in participa;ii :n capitalul altor societ!;i comerciale 9i care :ntocmesc situa;ii financiare consolidate, calculul 9i plata impozitului pe profit se fac la nivelul fiec!rei persoane $uridice din grup. Persoanele fizice rezidente asociate cu persoane $uridice rom>ne, pentru veniturile realizate at>t :n om>nia c>t 9i :n str!in!tate din asocieri f!r! personalitate $uridic!7 :n acest caz, impozitul datorat de persoana fizic! se calculeaz!, se re;ine 9i se vars! de c!tre persoana $uridic! rom>n!, asupra p!r;ii din profitul impozabil al asocierii atribuibile persoanei fizice rezidente. 3Cf art 1' C.H.) *'. In categoria contribuabililor impozitului pe profit intra si persoanele juridice straine. 4escrieti activitatile si profitul impozabil pentru care aceste societati datoreaza impozit pe profit. Persoanele $uridice str!ine, cum sunt: companiile, funda;iile, asocia;iile, organiza;iile 9i orice entit!;i similare, :nfiin;ate 9i organizate :n conformitate cu legisla;ia unei alte ;!ri, devin subiect al impunerii atunci c>nd :9i desf!9oar! activitatea, integral sau par;ial, prin intermediul unui sediu permanent :n om>nia, a9a cum este definit acesta :n Codul fiscal, de la :nceputul activit!;ii sediului. MArt. 1'. - &mpozitul pe profit se aplica dupa cum urmeaza: b) in cazul persoanelor $uridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in omania, asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent7 c) in cazul persoanelor $uridice straine si al persoanelor fizice nerezidente care desfasoara activitate in omania intr-o asociere fara personalitate $uridica, asupra partii din profitul impozabil al asocierii atribuibile fiecarei persoane7 d) in cazul persoanelor $uridice straine care realizeaza venituri din sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in omania sau din vanzarea2cesionarea titlurilor de participare detinute la o

persoana $uridica romana, asupra profitului impozabil aferent acestor venituri7 *.. In ce conditii asociatiile de proprietari sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile realizate5 Asocia;iile de proprietari constituite ca persoane $uridice 9i asocia;iile de locatari recunoscute ca asocia;ii de proprietari, potrivit 1egii locuin;ei nr. 11'21--*, republicat!, cu modific!rile 9i complet!rile ulterioare sunt scutite de impozit pe profit pentru veniturile ob;inute din activit!;i economice 9i care sunt sau urmeaz! a fi utilizate pentru :mbun!t!;irea utilit!;ilor 9i a eficien;ei cl!dirii, pentru :ntre;inerea 9i repararea propriet!;ii comune.. *,. Arganizatiile non=profit) organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit ) in anumite conditii) pentru veniturile realizate din activitati economice. /are sunt aceste conditii5 Arganizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru veniturile din activitati economice realizate pana la nivelul ec8ivalentului in lei a 1(./// euro, intr-un an fiscal, dar nu mai mult de 1/6 din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit. +%. !a se prezinte formula generala de calcul al impozitului pe profit. &P43Fen.din orice sursa-C8elt.aferente ven-Fen. neimp.BC8elt. neded.)xO65 5O641*6-regula generala 4art.%,Cod. fiscal-exceptii, cote diferite Profitul impozabil se calculeaz! ca diferen;! :ntre veniturile realizate din orice surs! 9i c8eltuielile efectuate :n scopul realiz!rii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile 9i la care se adaug! c8eltuielile nedeductibile. +1. !G se determine impozitul pe profit datorat de o organizaHie non=profit pentru anul %%,) dacG se cunosc urmGtoarele date despre venituri Ii c7eltuieli: venituri din serbGri) conferinHe) tombole: *.%%% lei; venituri din cotizaHii: -.%%% lei; donaHii n bani Ii bunuri primite prin sponsorizare: ,.%%% lei; venituri obHinute din reclamG Ii publicitate: +.%%% lei; venituri din activitGHi economice: '.%%% lei; c7eltuielile totale aferente anului %%, sunt n sumG de +.%%% lei) din care c7eltuielile efectuate pentru realizarea de venituri din activitGHi economice sunt n sumG de .%%% lei. /ursul de sc7imb mediu anual este l euro C *)1 lei. ec8iv.1(/// euro 4 1(/// x ',1 4 *1(// 1/6 x 3"'/// B %///B -/// B"(///) 4 *1// lei ezult! c! veniturile din actrivit!;ile economice neimpozabile sunt de *1// lei, deci veniturile impozabile sunt de +/// - *1// 4 ,%% lei. Profit impozabil 4 3+/// = "///)x-//2+/// 4 *'% lei &mpozit 4 *'% x 1*6 4 1%- lei. + . /e condiHii cumulative trebuie sG ndeplineascG o imobilizare corporalG pentru a reprezenta un mijloc fix amortizabil din punctul de vedere al /odului fiscal5 )i$locul fix amortizabil este orice imobilizare corporal! care :ndepline9te cumulativ urm!toarele condi;ii: a) este de;inut 9i utilizat :n produc;ia, livrarea de bunuri sau :n prestarea de servicii, pentru a fi

:nc8iriat ter;ilor sau :n scopuri administrative7 b) are o valoare de intrare mai mare dec>t limita stabilit! prin 8ot!r>re a Juvernului 31,// lei)7 c) are o durat! normal! de utilizare mai mare de un an. Pentru imobiliz!rile corporale care sunt folosite :n loturi, seturi sau care formeaz! un singur corp, lot sau set,la determinarea amortiz!rii se are :n vedere valoarea :ntregului corp, lot sau set. Pentru componentele care intr! :n structura unui activ corporal, a c!ror durat! normal! de utilizare difer! de cea a activului rezultat, amortizarea se determin! pentru fiecare component! :n parte. +-. 1rezentaHi regulile generale pe baza cGrora se poate stabili regimul de amortizare 0linear) degresiv sau accelerat) n cazul mijloacelor fixe. /um se calculeazG amortizarea fiscalG prin fiecare dintre cele trei metode de amortizare 0linearG) degresivG Ii acceleratG)5 egimul de amortizare pentru un mi$loc fix amortizabil se determin! conform urm!toarelor reguli: a) :n cazul construc;iilor, se aplic! metoda de amortizare liniar!7 b) :n cazul ec8ipamentelor te8nologice, respectiv al ma9inilor, uneltelor 9i instala;iilor, precum 9i pentru computere 9i ec8ipamente periferice ale acestora, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniar!, degresiv! sau accelerat!7 c) :n cazul oric!rui alt mi$loc fix amortizabil, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniar! sau degresiv!. +*. /um se calculeazG amortizarea fiscalG prin fiecare din cele - metode de amortizare 0liniarG) degresivG Ii acceleratG)5 <n cazul metodei de amortizare liniar!, amortizarea se stabile9te prin aplicarea cotei de amortizare liniar! la valoarea de intrare a mi$locului fix amortizabil. Cota de amortizare liniar! se calculeaz! raport>nd num!rul 1// la durata normal! de utilizare a mi$locului fix. <n cazul metodei de amortizare degresiv!, amortizarea se calculeaz! prin multiplicarea cotelor de amortizareliniar! cu unul dintre coeficien;ii urm!tori: a) 1,(, dac! durata normal! de utilizare a mi$locului fix amortizabil este :ntre " 9i ( ani7 b) ",/, dac! durata normal! de utilizare a mi$locului fix amortizabil este :ntre ( 9i 1/ ani7 c) ",(, dac! durata normal! de utilizare a mi$locului fix amortizabil este mai mare de 1/ ani. Cotele de amortizare determinate de aplic! la valoarea r!mas! de amortizat la finalul fiec!rui an de amortizare p>n! :n momentul :n care amortizarea anual! determinat! :n sistem regresiv devine mai mic! dec>t raportul :ntre valoarea r!mas! de amortizat 9i num!rul de ani r!ma9i de amortizat, moment :n care amortizarea anual! devine egal! cu raportul men;ionat anterior. <n cazul metodei de amortizare accelerat!, amortizarea se calculeaz! dup! cum urmeaz!: a) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate dep!9i (/6 din valoarea de intrare a mi$locului fix7 b) pentru urm!torii ani de utilizare, amortizarea se calculeaz! prin raportarea valorii r!mase de amortizare a mi$locului fix la durata normal! de utilizare r!mas! a acestuia. ++. ncep$nd cu anul %%,) ce condiHii trebuie ndeplinite pentru ca dividendele primite de o persoanG juridicG rom$nG) societate=mamG) de la o filialG a sa situatG ntr=un stat membru al Dniunii 3uropene sG fie neimpozabile5 ?unt neimpozabile dividendele primite de o persoan! $uridic! rom>n!, societate-mam!, de la o filial! a sa situat! :ntr-un stat membru, dac! persoana $uridic! rom>n! :ntrune9te cumulativ urm!toarele condi;ii: 1. pl!te9te impozit pe profit, f!r! posibilitatea unei op;iuni sau except!ri7 ". de;ine minimum 1(6 din capitalul social al persoanei $uridice dintr-un stat membru de la care prime9te dividendele, respectiv minimum 1/6, :ncep>nd cu 1 ianuarie "//-7

%. la data :nregistr!rii venitului din dividende de;ine participa;ia minim! prev!zut! la pct. ", pe o perioad! ne:ntrerupt! de cel pu;in " ani. +&. 4aHi - exemple de c7eltuieli deductibile la determinarea profitului impozabil) indiferent de nivelul lor. ?e vor alege % tipuri de c8eltuieli din cele enumerate mai $os: a) c8eltuielile cu ac8izi;ionarea ambala$elor, pe durata de via;! stabilit! de c!tre contribuabil7 b) c8eltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protec;ia muncii 9i c8eltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de munc! 9i a bolilor profesionale7 c) c8eltuielile reprezent>nd contribu;iile pentru asigurarea de accidente de munc! 9i boli profesionale, potrivit legii, 9i c8eltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale7 d) c8eltuielile de reclam! 9i publicitate efectuate :n scopul populariz!rii firmei, produselor sau serviciilor, :n baza unui contract scris, precum 9i costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesa$elor publicitare. ?e includ :n categoria c8eltuielilor de reclam! 9i publicitate 9i bunurile care se acord! :n cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru :ncercarea produselor 9i demonstra;ii la punctele de v>nzare, precum 9i alte bunuri 9i servicii acordate cu scopul stimul!rii v>nz!rilor7 e) c8eltuielile de transport 9i cazare :n ;ar! 9i :n str!in!tate, efectuate de c!tre salaria;i 9i administratori7 f) contribu;ia la rezerva mutual! de garantare a casei centrale a cooperativelor de credit7 8) c8eltuielile pentru formarea 9i perfec;ionarea profesional! a personalului anga$at7 $) c8eltuielile de cercetare, precum 9i c8eltuielile de dezvoltare care nu :ndeplinesc condi;iile de a fi recunoscute ca imobiliz!ri necorporale din punct de vedere contabil7 P) c8eltuielile pentru perfec;ionarea managementului, a sistemelor informatice, introducerea, :ntre;inerea 9i perfec;ionarea sistemelor de management al calit!;ii, ob;inerea atest!rii conform cu standardele de calitate7 l) c8eltuielile pentru prote$area mediului 9i conservarea resurselor7 +'./are este limita de deductibilitate a c7eltuielilor cu indemnizaHia de deplasare acordatG salariaHilor n #om$nia IiEsau n strGinGtate5 ?uma c8eltuielilor cu indemniza;ia de deplasare acordat! salaria;ilor pentru deplas!ri :n om>nia 9i :n str!in!tate este deductibil! :n limita a ",( ori nivelul legal stabilit pentru institu;iile publice. +.. /are este) din punct de vedere al impozitului pe profit) regimul fiscal al c7eltuielilor cu sponsorizarea5 C8eltuielile cu sponsorizarea sunt c8eltuieli nedeductibile fiscal sau deductibile plafonat. #le se scad din impozitul pe profit datorat :n limita minimului dintre urm!toarele 1. %o2// din cifra de afaceri7 ". "/6 din impozitul pe profit datorat. +,. /e regim fiscal au provizioanele pentru garanHii de bunG execuHie acordate clienHilor5 ?unt deductibile fiscal &%. /e dob$nzi Ii diferenHe de curs valutar nu intrG sub incidenHa gradului de ndatorare n ceea ce priveIte deductibilitatea din punct de vedere al impozitului pe profit5 .ob>nzile 9i pierderile din diferen;e de curs valutar, :n leg!tur! cu :mprumuturile ob;inute direct sau indirect de la b!nci interna;ionale de dezvoltare 9i organiza;ii similare, 9i cele care sunt garantate de stat, cele aferente :mprumuturilor ob;inute de la institu;iile de credit rom>ne sau str!ine, institu;iile financiare nebancare, de la persoanele $uridice care acord! credite potrivit legii, precum 9i cele

ob;inute :n baza obliga;iunilor admise la tranzac;ionare pe o pia;! reglementat! nu intr! sub inciden;a gradului de :ndatorare. &1. /um se determinG gradul de ndatorare n vederea stabilirii dacG sunt deductibile sau nu c7eltuielile cu dob$nzile5 Jradul de :ndatorare se calculeaz! ca raport :ntre media capitalului :mprumutatcu termen de rambursare mai mare de un an 9i media capitalului propriu. Pentru calculul acestor medii se folosesc valorile existente la :nceputul anului 9i la sf>r9itul perioadei pentru care se determin! impozitul pe profit. Capit.impr./1 /1Bcapit.impr.%1.1" Jrad indatorareC=================================================== Capit.propiu /1 /1B capit.propriu %1.1" & . Dn agent economic obHine n anul %%, un profit impozabil dintr=un bar de noapte n valoare de 1.%%% lei. (eniturile aferente barului de noapte sunt de ,.%%% lei. !G se determine impozitul pe profit datorat. &mpozitul :n cazul barurilor de noapte este 1*6 din profitul impozabil, dar nu mai pu;in de (6 din veniturile din astfel de activitati. 1*6 x 1/// 4 1*/ lei (6 x -/// 4 '(/ lei 4D <n acest caz impozitul este '(/ lei. &-. !G se calculeze amortizarea anualG a unui mijloc fix amortizabil prin utilizarea regimului de amortizare degresivG prevGzut la art. * alin. 0.) din /odul fiscal. !e cunosc urmGtoarele date: valoarea de intrare: -+.%%% lei; durata normalG de funcHionare conform catalogului: 1% ani; cota anualG de amortizare linearG: 1%%E1% C 1%<; cota anualG de amortizare degresivG: 1%< x C %<. An ": amt4 3%(.///-+.///)x"/64(.*// Cota de amt.liniara 4 1//2,41",(6 K "/6 4D se aplica in continuare cota degresiva An %: amt 4 3%(./// - +./// -(.*//) x "/6 4 "".'// x "/6 4 '.',/ Cota de amt.liniara 4 1//2+41'."-6 K "/6 4D se aplica in continuare cota degresiva An ': amt.43"".'//-'.',/)x"/641+.-"/x"/64%.(,' Cota de amt.liniara 4 1//2*41*.*+6 K"/6 4D se aplica in continuare cota degresiva An (: amt.431+.-"/-%.(,')x"/641'.%%*x"/64",*+," Cota de amt.liniara 4 1//2(4"/6 4 "/6 4D se aplica in continuare cota degresiva An *: amt.431'.%%*-",*+,")x"/6411.'*,,,x"/64"."-%,+ Cota de amt.liniara 4 1//2'4"(6 D "/6 4D se aplica in continuare cota liniara Amt.an +,,,-,1/4311.'*,,,-"."-%,+)2'4""-%,+ &*. /are este regimul fiscal al pierderilor n cazul impozitului pe profit5 Pierderea anual!, stabilit! prin declara;ia de impozit pe profit, se recupereaz! din profiturile impozabile ob;inute :n urm!torii + ani incepand cu /1 /1 "//-. ecuperarea pierderilor se va efectua :n ordinea :nregistr!rii acestora, la fiecare termen de plat! a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale :n vigoare din anul :nregistr!rii acestora. Pierderea fiscal! :nregistrat! de contribuabilii care :9i :nceteaz! existen;a prin divizare sau fuziune nu se recupereaz! de c!tre contribuabilii nou-:nfiin;a;i sau de c!tre cei care preiau patrimoniul societ!;ii absorbite, dup! caz. <n cazul persoanelor $uridice str!ine, pierderea se recuperaz! lu>ndu-se :n considerare numai veniturile 9i c8eltuielile atribuibile sediului permanent :n om>nia.

Contribuabilii care au fost pl!titori de impozit pe venit 9i care anterior au realizat pierdere fiscal! intr! sub inciden;a regulilor de recuperare a pierderii de la data la care au revenit la sistemul de impozitare a profitului. Aceast! pierdere se recupereaz! pe perioada cuprins! :ntre data :nregistr!rii pierderii fiscale 9i limita celor ( ani. &+. /ontribuabilii au obligaHia de a plGti impozitul pe profit la anumite termene Ii de a depune declaraHii de impozit pe profit. !e cere sG se menHioneze pentru anul %%, termenele la care se face plata) ca regulG Ii pe categorii de contribuabili) precum Ii ce fel de declaraHii de impozit pe profit se depun Ii la ce date. Contribuabilii, societ!;i comerciale bancare, persoane $uridice rom>ne, 9i sucursalele din om>nia ale b!ncilor, persoane $uridice str!ine, au obliga;ia de a pl!ti impozit pe profit anual, cu pl!;i anticipate efectuate trimestrial 3scaden;a este data de "(, inclusiv, a primei luni a trimestrului urm!tor). Cermenul p>n! la care se efectueaz! plata impozitului anual 3impozitul anual = pl!;ile anticipate) este termenul de depunere a declara;iei privind impozitul pe profit 3"( aprilie). Celelalte societ!;i comerciale au obliga;ia de a declara 3declara;ia 1//) 9i pl!ti impozitul pe profit trimestrial, p>n! la data de "( inclusiv a primei luni urm!toare trimestrului pentru care se calculeaz! impozitul. Contribuabilii au obliga;ia s! depun! o declara;ie anual! de impozit pe profit p>n! la data de "( aprilie inclusiv a anului urm!tor. Arganiza;iile nonprofit au obliga;ia de a declara 9i pl!ti impozitul pe profit anual, p>n! la data de "( februarie inclusiv a anului urm!tor celui pentru care se calculeaz! impozitul. Contribuabilii care ob;in venituri ma$oritare din cultura cerealelor 9i plantelor te8nice, pomicultur! 9i viticultur! au obliga;ia de a declara 9i pl!ti impozitul pe profit anual, p>n! la data de "( februarie inclusiv a anului urm!tor celui pentru care se calculeaz! impozitul. &&. /ine sunt consideraHi contribuabili n cazul impozitului pe profit5 Conf. art.1% 1(+1-privind Codul fiscal. sunt contribuabili :n cazul impozitului pe profit: a) persoanele $uridice rom>ne7 b) persoanele $uridice str!ine care desf!9oar! activitate prin intermediul unui sediu permanent :n om>nia7 c) persoanele $uridice str!ine 9i persoanele fizice nerezidente care desf!9oar! activitate :n om>nia :ntr-o asociere f!r! personalitate $uridic!7 d) persoanele $uridice str!ine care realizeaz! venituri din2sau :n leg!tur! cu propriet!;i imobiliare situate :n om>nia sau din v>nzarea2cesionarea titlurilor de participare de;inute la o persoan! $uridic! rom>n!7 e) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane $uridice rom>ne, pentru veniturile realizate at>t :n om>nia c>t 9i :n str!in!tate din asocieri f!r! personalitate $uridic!7 :n acest caz, impozitul datorat de persoana fizic! se calculeaz!, se re;ine 9i se vars! de c!tre persoana $uridic! rom>n!. &'. /are este cota de impunere a profitului n anul fiscal %%,5 aspuns=1*6 cu exceptia preved. Art.%,-1(+12"//%Cod fiscal &../are este regimul fiscal din punct de vedere al impozitului pe profit in cazul rezervei legale5 Art.""31) lit a)-1(+12"//%: ezerva legal! este deductibil! :n limita unei cote de (6 aplicat! asupra

profitului contabil, :nainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile 9i se adaug! c8eltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, p>n! ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris 9i v!rsat sau din patrimoniu, dup! caz, potrivit legilor de organizare 9i func;ionare. <n cazul :n care aceasta este utilizat! pentru acoperirea pierderilor sau este distribuit! sub orice form!, reconstituirea ulterioar! a rezervei nu mai este deductibil! la calculul profitului impozabil. Prin excep;ie, rezerva constituit! de persoanele $uridice care furnizeaz! utilit!;i societ!;ilor comerciale care se restructureaz!, se reorganizeaz! sau se privatizeaz! poate fi folosit! pentru acoperirea pierderilor de valoare a pac8etului de ac;iuni ob;inut :n urma procedurii de conversie a crean;elor, iar sumele destinate reconstituirii ulterioare a acesteia sunt deductibile la calculul profitului impozabil. &,. /um se determinG impozitul pe dividende datorat de un acHionar persoanG juridicG) dacG plata dividendelor se face n anul fiscal %%,5 &mpozitul pe dividende se stabile9te prin aplicarea unei cote de impozit de 1/6 asupra dividendului brut pl!tit c!tre o persoan! $uridic! rom>n!. @u se datoreaz! impozit :n cazul dividendelor pl!tite de o persoan! $uridic! rom>n! unei alte persoane $uridice rom>ne, dac! beneficiarul dividendelor de;ine minimum 1(6, respectiv 1/6, :ncep>nd cu anul "//-, din titlurile de participare ale acesteia la data pl!;ii dividendelor, pe o perioad! de " ani :mplini;i p>n! la data pl!;ii acestora. '%. !ocietatea 8"K8 !#") societate de expertizG contabilG) plGtitoare de impozit pe profit) ac7itG n anul %%, o cotizaHie obligatorie cGtre /3//8# n valoare de 1&.%%% lei. 4eterminaHi suma deductibilG la calculul impozitului pe profit aferentG acestei c7eltuieli) Itiind cG pentru cursul de sc7imb se foloseIte valoarea de l euro C *)l lei. .eductibila neplafonat conform art."13") lit.g )Cod fiscal si pct.%/ @. )etod. Aprob. Prin QJ.''2"//' Art."13") lit.g) : sunt c8eltuieli deductibile Mtaxele de inscriere , cotizatiile si contributiile obligatorii, reglementate de actele normative in vigoare , precum si contributiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de munca 4D C8elt deductibile 4 1*./// lei '1. !ocietatea 8"K8 !#") societate de expertizG contabilG) plGtitoare de impozit pe profit) ac7itG n anul %%, o cotizaHie obligatorie cGtre /3//8# n valoare de 1&.%%% lei. 4e asemenea) ea se nscrie n 8sociaHia InternaHionalG de Kiscalitate) o organizaHie non=profit av$nd ca scop cercetarea n domeniul fiscal) pentru care ac7itG o cotizaHie n anul %%, de 1..%%% lei. 4eterminaHi suma deductibilG la calculul impozitului pe profit aferentG acestor c7eltuieli) Itiind cG pentru cursul de sc7imb se foloseIte valoarea de l euro C *)1 lei. -suma de 1*./// lei =este deductibila integral-a se vedea raspunsul la problema +/ cf. Prevederilor art."13") lit.g) CH si pct. %/@ )et. -contributia la Asociatia &nternationla de fiscalitate este deductibila in limita ec8ivalentului in lei a './// euro anual cf. Art."13') lit. s) din 1(+12"//% Cod fiscal, respectiv: '///x',1 lei2euro41*.'// lei7-diferenta de 1.*// lei31,.///-1*.'//) fiind nedeductibila. Cotal cotizatii deductibile 41*./// lei B1*.'// lei4- .*%% lei. 8rt 10al. * lit s)= sunt c8eltuieli nedeductibile -Mcheltuielile cu taxele si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau asociatii profesionale care au legatura cu activitatea desfasurata de contribuabili si care depasesc echivalentul in lei a 4000 euro annual, altele decat cele prevazute la alin.2 lit g )si m)

' . A societate comercialG a realizat n anul %%, venituri totale de +%.%%% lei Ii c7eltuieli totale de 1'+.%%% lei. n cadrul acestor c7eltuieli s=a inclus o sumG de %.%%% lei reprezent$nd asigurGri de pensii facultative suportate de angajator pentru cei 1% angajaHi ai sGi n anul %%,) respectiv .%%% lei pe angajat. 4eterminaHi suma deductibilG a c7eltuielilor cu asigurGrile de pensii facultative) Itiind cG pentru cursul de sc7imb se foloseIte valoarea de l euro C *)1 lei. Prime facult. "/.///21/ anga$ati 4 "./// lei '// euro x ',1 4 1.*'/2 anga$at 2 an 1.*'/ x 1/ anga$ati 4 1*.'// deductibil '-. A societate comercialG a realizat n anul %%, venituri totale de +%.%%% lei) reprezent$nd cifra de afaceri) Ii c7eltuieli totale de 1'+.%%% lei. n cadrul acestor c7eltuieli sunt incluse Ii urmGtoarele: suma de -.-%% lei reprezent$nd tic7ete de creIG acordate salariaHilor; suma de 1%.%%% lei reprezent$nd o bursG privatG acordatG unui student; suma de '+.%%% lei reprezent$nd c7eltuieli cu salariile personalului; suma de +.%%% lei reprezent$nd impozit pe profit declarat Ii plGtit aferent anului %%,) restul fiind c7eltuieli deductibile. 4eterminaHi impozitul pe profit aferent anului %%,) precum Ii diferenHa de impozit de platG sau de recuperat. 6otG: 8 se ignora implicaHiile impozitului minim. Cic8 crese +(./// x "6 4 1.(// 4D %.%//-1.(//41.,// nedeductibile Prof. impoz 4 "(/.///-1+(.///B1.,//B1/.///B(.///4+,."// x 1*641".(1" )ecenat 4 "(/./// x %G 4+(/ 1".(1" x "/64 ".(/"
&mpozit datorat 4 1".(1"-+(/411.+*" .if. .e plata 4 11.+*"-(./// 4 *.+*"

'*. A societate comercialG deHine un mijloc fix cu o valoare de intrare de +.%%% lei) amortizat n sumG de %.%%% lei. "a data de 1+ mai %%, societatea caseazG bunul) obHin$nd n urma valorificGrii prin v$nzare a pGrHilor componente suma de '.%%% lei. /omentaHi deductibilitatea la calculul profitului impozabil a c7eltuielilor cu valoarea rGmasG neamortizatG a mijlocului fix. C8eltuielile sunt integral deductibile integral pentru ca s-a realizat un venit corespunzator din vanzare m.f. Aricum ar fi deductibila integral ,conform pct. +1.* din @orme. 1a art. "' CH. '+. A societate comercialG deHine un mijloc fix cu o valoare de intrare de +.%%% lei) amortizat n sumG de %.%%% lei. "a data de 1+ mai %%, societatea caseazG bunul) obHin$nd n urma valorificGrii prin v$nzare a pGrHilor componente suma de .%%% lei. /omentaHi deductibilitatea la calculul profitului impozabil a c7eltuielilor cu valoarea rGmasG neamortizatG a mijlocului fix. C8eltuielile cu valoarea ramasa neamortizata sunt integral deductibile conform pct. +1.* din @orme.la CH '&. A societate comercialG a nregistrat n cursul anului %%, o sumG de .+%% lei reprezent$nd c7eltuieli cu repararea unui autove7icul) neav$nd nsG contract nc7eiat pentru aceastG prestare de servicii. "a un control asupra impozitului pe profit) aceastG sumG s=a considerat ca fiind nedeductibilG ntruc$t reprezintG o prestare de servicii de care contribuabilul a beneficiat fGrG a

deHine contract de prestGri servicii) deIi s=a constatat cG acest serviciu a fost necesar Ii existau toate documentele justificative care sG demonstreze cG serviciul a fost efectiv prestat. 4ecizia luatG n urma controlului este corectG5 3xplicaHi. .ecizia luata in urma controlului nu e corecta deoarece c8eltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente autoturismelor, pentru a fi deductibile fiscal trebuie $ustificate cu documente legale. .aca in speta existau toate ducumentele $ustificative care sa demonstreze ca serviciul a fost efectiv prestat si s-a constatat ca acest serviciu a fost necesar, consideram ca suma de ".(// lei trebuia considerata c8eltuiala deductibila la calculul profitului impozabil. @u are importanta faptul ca nu exista contract. ''. !/ 8"K8 !#") plGtitoare de impozit pe profit) a efectuat n anul %%. plGHi de redevenHe cGtre o persoanG juridicG nerezidentG. /onform contractului nc7eiat ntre pGrHi suma de platG era de 1%.%%% lei. 2eneficiarul redevenHei nu a acceptat reHinerea din aceastG sumG a impozitului pe veniturile nerezidenHilor) a cGrui cotG este de 1%<) astfel cG !/ 8"K8 !#" a calculat ea impozitul) consider$nd suma de 1%.%%% lei ca fiind sumG netG de impozit) si 1=a nregistrat n c7eltuielile sale. 4eterminaHi suma impozitului calculat de !/ 8"K8 !#" pentru redevenHele plGtite nerezidentului Ii comentaHi deductibilitatea acesteia la calculul impozitului pe profit. &mpozitul calculat si datorat este de 1.111 ron 3 suma bruta este 11.111 lei 51/6 4 1.111 ron) si este nedeductibila la calculul imp. pe profit conform art "1, alin ', lit a) din CH. '.. !/ 8"K8 !#") plGtitoare de impozit pe profit) a efectuat n anul %%, urmGtoarele plGHi de impozit pe profit: aferent trimestrului I: .%%% lei; aferent trimestrului II: .+%% lei; aferent trimestrului III: ,%% lei. 4eterminaHi suma de platG reprezent$nd impozitul pe profit aferent trimestrului I( la + ianuarie %1% Itiind cG !/ 8"K8 !#" nu finalizeazG p$nG la data de + februarie %1% nc7iderea exerciHiului financiar %%,. aspuns 4 -// lei ',. /are este termenul de depunere a declaraHiei privind impozitul pe profit 01%1)5 Contribuabilii au obliga;ia s! depun! o declara;ie anual! de impozit pe profit p>n! la data de 1( aprilie inclusiv a anului urm!tor -art.%( 1(+12"//%. .%. 4in veniturile enumerate mai jos selectaHi=le pe cele impozabile n anul %1% n sensul impozitului pe venit: a) veniturile din dividende; b) veniturile din pensii pentru invalizii de rGzboi; c) indemnizaHia pentru incapacitate temporarG de muncG; d) sumele primite sub formG de sponsorizare; e) indemnizaHia pentru creIterea copilului; f) indemnizaHia lunarG a asociatului unic; g) indemnizaHiile din activitGHi desfGIurate ca urmare a unei funcHii de demnitate publicG; 7) veniturile din cedarea folosinHei bunurilor; i) veniturile din drepturile de proprietate intelectualG; j) veniturile din jocuri de noroc. Conform prevederilor Titlului din C. !., sunt venituri impozabile "n sensul impozitului pe venit urm#toarele$

a), c), f), g), h), i) , %) .1. A salariatG a unei societGHi comerciale obHine la locul de muncG de bazG) n temeiul unui contract de muncG cu timp normal) urmGtoarele venituri) n luna martie %1%: salariu de bazG: ,%% lei; spor de vec7ime: 1+<; % tic7ete de masG n valoare de .)' leiEtic7et; un cadou cu ocazia zilei de . martie n valoare de +% lei. !alariata are n ntreHinere un copil minor Ii pe mama sa) care nu obHine venituri Ii este proprietara unui teren agricol n suprafaHG de +.%%% mp. 4eterminaHi venitul net din salarii) impozitul pe salarii aferent lunii martie Ii drepturile salariale ncasate de angajatG) cunosc$ndu=se cG procentele de contribuHii sociale suportate de salariaHi sunt: /8! =1%)+<) /8!! = +)+<) Iomaj = %)+<) iar luna martie %1% a avut - de zile lucrGtoare pe care salariata le=a lucrat integral 0deducerea se rotunjeIte n sus la 1% lei). ?porul de vec8ime 4 1(6 x -// 4 1+% lei face parte integral din venitul brut Cadoul primit de , martie este neimpozabil :n limita a 1(/ lei. .eci se va include :n venitul brut suma de 1%% lei Fenitul brut din salarii 4 -//B 1(/ B 1// 4 1 +% lei F net 4 1"(/ - 1"(/51/,(6 - 1"(/5(,(6 - 1"(/5/,(5 4 1"(/ - 1%1- *- - * 4 1/'' lei .educerea personala '(/xR1-3FB1-1///)2"///S 4 %-' 4D *%%lei F impozabil 4 F net = .educere personala 4 1/'' -'// 4 &** lei &mpozit 4 1*6 x *'' 4 1%- lei <n luna martie salariata prime9te: - un salariu net :n numerar :n valoare de 1/// B 1(/B1//= 1%1- *- - * -1/% 4 ,*1 lei; - "/ de tic8ete de mas! :n valoare total! de: "/x+.,, 4 1+'.&% lei - un cadou neimpozabil cu ocazia zilei de , martie :n valoare de 1(/ lei 3"(/-1// cuprins in venitul brut) . . A persoanG fizicG obHine la locul de muncG de bazG un venit net lunar de 1.+%% lei Ii la un loc de muncG unde are un contract individual de muncG cu timp parHial) un venit net lunar de ,+% lei. 1ersoana fizicG lucreazG la locul de muncG de bazG n perioada ianuarie=septembrie %%,) iar la celGlalt loc de muncG) n perioada februarie=iunie %%,. Ltiind cG persoana fizicG are n ntreHinere o persoanG Ii deducerea personalG lunarG aferentG este de 1% lei) determinaHi: impozitul lunar pe veniturile din salarii plGtit de persoana fizicG; valoarea totalG a impozitului anual pentru veniturile din valori. a) &mp fc. baz!: 1*6 x 3Fenit net = .educerea personala) 4 1*6 x 31(//-"1/) 4 1*6 x 1"-/ 4 "/* lei2luna &mp timp part.: 1*6 x Fenit &mpozabil 4 1*6 x -(/ 4 1(" lei2luna b) &mp. total "//,: "/* x - B 1(" x ( 4 1,(' B +*/ 4 "*1' lei c) Conform Codului Hiscal art. (+ beneficiarii de venituri din salarii datoreaz! un impozit lunar, final. .eci venitul din salarii nu se ia in calcul la determinarea venitului net anual impozabil. .-. 1entru care dintre veniturile de mai jos) obHinute n anul %1% de o persoanG fizicG rom$nG cu domiciliul n #om$nia) este aceasta obligatG sG depunG declaraHie de impunere: a. venituri din drepturi de proprietate intelectualG; b. venituri din cedarea folosinHei bunurilor;

c. venituri din salarii; d. venituri nete determinate pe bazG de norme de venit. .intre veniturile enumerate, trebuie depus! declara;ie special! privind veniturile realizate, pentru: b) venituri din drepturi de proprietate intelectual!7 si c) venituri din cedarea folosin;ei bunurilor7 .*. A persoanG fizicG desfGIoarG activitGHi de servicii de sonorizare muzicalG Ii opteazG pentru impunerea n sistem real. 3a estimeazG cG n anul %1% va realiza urmGtoarele venituri: =venituri din prestarea serviciilor de sonorizare: '%.%%% lei; =venituri din dob$nzi aferente disponibilitGHilor din conturile la vedere prin care se deruleazG ncasGrile si plGHile aferente activitGHii economice desfGIurate: +%% lei; =venituri din sponsorizGri: -.%%% lei. n aceeaIi perioadG) persoana fizicG estimeazG cG va realiza urmGtoarele c7eltuieli: c7eltuieli cu ac7iziHionarea de materiale consumabile Ii obiecte de inventar: %.%%% lei; =c7eltuieli cu c7iria spaHiului unde Ii are sediul: 1 .%%% lei; =c7eltuieli cu salariile: 1..%%% lei; =c7eltuieli privind amenzile datorate autoritGHilor rom$ne: l .+%% lei; =c7eltuieli de protocol: 1.%%% lei. 1ersoana fizicG estimeazG cG la l iunie %1% va contracta un mprumut n sumG de -%.%%% lei) rambursabil integral peste 1 luni) de la o altG persoanG fizicG) la o ratG a dob$nzii de %< pe an. #ata dob$nzii de referinHG stabilitG de 26# este de 1+< pe an. 4eterminaHi impozitul plGtit sub formG de plGHi anticipate n contul impozitului pe venit n cursul anului la termenele de platG legale. F. brut imp 4 +//// B (// 4 '%+%% lei - dob>nda deductibila : %/.///x 1(6 x 3121") 4 %+( lei 2 luna7 pe + luni 4%+(x+4"*"( lei - c8eltuielile de protocol deduct. 4 "6 x 3+/(// = "/.///= 1"./// = 1,./// = "*"( )4 "6x1+.,+( 4%(, lei Cotal c8eltuieli deductibile 4 "/./// B 1"./// B 1,./// B "*"(B %(, 4 ("-,% lei Fenit net 4 Fenit brut = C8eltuieli deductibile 4 +/(// = ("-,% 4 1+(1+ lei &mpozit pe venit estimat 4 1+(1+x 1*6 4 .%- lei 1a 1( martie, 1( iunie, 1( septembrie si 1( decembrie "//,: pl!;ile anticipate 4 ",/% 2 ' 4 +//,+( lei. .+. A persoanG fizicG realizeazG n cursul anului %%, urmGtoarele venituri din drepturi de autor: "una ;ipul de venit !uma 0lei) Iunie %%. Apere literare %%% !eptembrie %%. Apere monumentale +%%% Actombrie %%. Apere literare 1%%% 4eterminaHi venitul net anual impozabil aferent drepturilor de proprietate intelectualG corespunzGtoare anului %%, Ii impozitul sub formG de plGHi anticipate n contul impozitului pe venit plGtit n cursul anului) Itiind cG pe parcursul ntregului an contribuabilul a fost angajat la o societate comercialG cu contract individual de muncG cu timp ntreg. Cum persoana fizic! a realizat pe tot parcursul anului 9i venituri din salarii, ea nu mai pl!te9te nici un fel de contribu;ii sociale pentru venitul ob;inut din drepturi de proprietate intelectual! Fenit net pentru operele literare 4 3"///B1///)= 3"///B1///)5'/6 4 %/// = 1"// 41,// lei Fenit net pentru operele monumentale 4 (/// = (///5(/6 4 "(// lei Fenitul net anual impozabil 4 1,// B "(// 4 '%// lei Pl!;i anticipate : <n luna iunie "//,: &mpozit 4 "/// x 1/6 4 "// lei ce trebuie platit pana pe "( iulie inclusiv.

<n luna septembrie "//,: &mpozit 4 (///x 1/6 4 (// lei "( octombrie inclusiv <n luna octombrie "//,: &mpozit 4 1///x 1/6 4 1// lei "( noiembrie inclusiv. .&. !tudiu de caz: M 1ersoanG angajatG cu contract individual de muncG) cu timp normal: M (enitul lunar brut din salarii la funcHia de bazG 0de ncadrare) l .%%% lei M 4educere personalG 0are o persoanG n ntreHinere) -+% lei M Cota de asigurGri sociale individuale pentru condiHii normale de muncG 1%)+< M /ota de asigurGri sociale de sGnGtate suportatG de asigurat +)+< M /ota de contribuHie a salariaHilor la bugetul asigurGrilor de Iomaj %)+< !G se calculeze impozitul pe venitul din salarii. Fenit net 4 1/// = 1///51/,(6 - 1.///5(,( = 1/// 5 /,(6 - %(/ 4 ',( &mpozit pe venitul din salarii 1*6 x ',/ 4 +, lei .'. !tudiu de caz: M 1ersoanG angajatG cu contract individual de muncG: M (enitul lunar brut din salarii la funcHia de bazG 0de ncadrare) l .%%% lei M 4educere personalG 0are o persoanG n ntreHinere) -+% lei M /ota de asigurGri sociale individuale pentru condiHii normale de muncG 1%)+< M /ota de asigurGri sociale de sGnGtate suportatG de asigurat +)+< /ota de contribuHie a salariaHilor la bugetul asigurGrilor de Iomaj %)+< /otizaHia sindicalG 1% lei /ontrib. la fondurile de pensii facultative 0contrib. la nivelul anului nu depGIeIte ec7ivalentul n lei a *%% euro) -% lei !G se calculeze impozitul pe venitul din salarii. Fenit net 4 1/// = 1///51/,(6 - 1.///5(,( = 1/// 5 /,(6 - %(/ - 1/ - %/ 4 ''( &mpozit pe venitul din salarii 1*6 x ''( 4 +1 lei ... !tudiu de caz: 1ersoanG care desfGIoarG activitGHi n baza unui contract nc7eiat conform /odului civil; (enitul brut obHinut: .%%% lei. "a nc7eierea contractului) persoana nu Ii=a exercitat opHiunea de impozitare a venitului brut pentru impozitul final. !G se determine impozitul pe venit reHinut la sursG de plGtitorul de venit. Ptr ca nu 9i-a exercitat op;iunea de impozitare pt. Cota de 1*6, atunci platitorul venitului este obligat sa retina un impozit la sursa de 1/6 reprezentand plati anticipate din veniturile platite. &mpozit pe venit 41/6 5Fenit brut obtinut 4 1/6 5 "./// 4 "// lei .,. A persoanG fizicG a obHinut) n luna martie %1%) n baza unui contract privind cesiunea unor drepturi de proprietate intelectualG) venituri n valoare de .%%% lei. !tabiliHi valoarea impozitului care trebuie virat statului de cGtre plGtitorul de venit n luna aprilie si suma netG ncasatG de persoana fizicG. &mpozit re;inut la surs! 4 1/6 x "./// 4 "// lei. Fenit :ncasat 4 "./// = "// 4 1.,// lei. ,%. /ine sunt consideraHi contribuabili n cazul impozitului pe venit5 art. %Contribuabili: a) persoanele fizice rezidente7

b) persoanele fizice nerezidente care desf!9oar! o activitate independent prin intermediul unui sediu permanent :n om>nia7 c) persoanele fizice nerezidente care desf!9oar! activit!;i dependente :n om>nia7 ,1. /are este sfera de cuprindere n cazul impozitului pe venit pentru veniturile realizate de persoanele fizice rezidente rom$ne cu domiciliul n #om$nia5 art. '/ &mpozitul pe venit :n cazul persoanelor fizice rezidente rom>ne, cu domiciliul :n om>nia se aplic! asupra veniturilor ob;inute din orice surs!, at>t din om>nia, c>t 9i din afara om>niei. , . /are sunt condiHiile care trebuie ndeplinite de o persoanG pentru a fi consideratG n ntreHinere din punctul de vedere al deducerii personale care se acordG salariaHilor5 art. (*, 1/-. Persoana :n :ntre;inere poate fi so;ia2so;ul, copiii sau al;i membri de familie, rudele contribuabilului sau ale so;ului2so;iei acestuia p>n! la gradul al doilea inclusiv, ale c!rei venituri, impozabile 9i neimpozabile, nu dep!9esc "(/ lei lunar. @u sunt considerate persoane aflate :n :ntre;inere: a) persoanele fizice care de;in terenuri agricole 9i silvice :n suprafa;! de peste 1/./// mp :n zonele colinare 9i de 9es 9i de peste"/./// m" :n zonele montane7 b) persoanele fizice care ob;in venituri din cultivarea 9i din valorificarea florilor, legumelor 9i zarzavaturilor :n sere, :n solaria special destinate acestor scopuri 9i2sau :n sistem irigat, din cultivarea 9i din valorificarea arbu9tilor, plantelor decorative 9i ciupercilor, precum 9i din exploatarea pepinierelor viticole 9i pomicole, indiferent de suprafa;!. ,-. 1otrivit legislaHiei cu privire la impozitul pe veniturile persoanelor fizice) care sunt categoriile de venituri pentru care se depune anual 4eclaraHia de impunere 0Kormularul %%)5 art. ,% .eclara;ia se completeaz! de c!tre contribuabilii persoane fizice care ob;in venituri din activit!;i independente, venituri din cedarea folosin;ei bunurilor, venituri din activit!;i agricole determinate :n sistem real, venituri din tranzac;ii cu titluri de valoare, altele dec>t p!r;ile sociale 9i valorile mobiliare, :n cazul societ!;ilor :nc8ise, venituri din opera;iuni de v>nzare-cump!rare de valut! la termen, pe baz! de contract, 9i orice alte opera;iuni de acest gen. ,*. A persoanG fizicG obHine venituri din taximetrie) fiind impusG pe baza normelor de venit. 1entru anul %1% i s=a stabilit o normG anualG de venit de '+.%%% lei. (eniturile efectiv obHinute de persoana fizicG n anul %1% au fost de %%.%%% lei) iar c7eltuielile au fost de ,%.%%% lei. 4eterminaHi suma impozitului pe venit aferentG anului %1% datoratG de persoana fizicG. &mpozit aferent anului "//, 4 +(./// x 1*6 4 1"./// lei ,+. A persoanG fizicG obHine venituri din taximetrie) fiind impusG pe baza normelor de venit. 1entru anul %1% i s=a stabilit o normG anualG de venit de '+.%%% lei. (eniturile efectiv obHinute de persoana fizicG n anul %1% au fost de %%.%%% lei) iar c7eltuielile au fost de ,%.%%% lei. 4eterminaHi suma impozitului pe venit aferentG anului %1% datoratG de persoana fizicG si precizaHi la ce termene trebuie ac7itat acesta Ii n ce sume. &mpozit aferent anului "/1/ 4 +(./// x 1*6 4 1"./// lei &mpozitul se va ac8ita :n patru tran9e anuale la datele de: 1( )artie "/1/: 1"./// 2 ' 4 %./// lei 1( &unie "/1/: 1"./// 2 ' 4 %./// lei 1( ?eptembrie "/1/: 1"./// 2 ' 4 %./// lei 1( .ecembrie "/1/: 1"./// 2 ' 4 %./// lei ,&. A persoanG fizicG obHine venituri din taximetrie) fiind impusG pe baza normelor de venit. 1entru

anul %1% i s=a stabilit o normG anualG de venit de '+.%%% lei. n cursul anului %1% persoana s=a mbolnGvit pentru o perioadG de trei luni) av$nd pentru aceastG perioadG certificat medical. 1e baza acestuia a solicitat reducerea normei de venit) iar administraHia financiarG a acceptat aceastG reducere. 4eterminaHi suma impozitului pe venit aferentG anului %1% datoratG de persoana fizicG. &mpozit aferent anului "/1/ 4 +(./// x 31"-%)21" x 1*6 4 -./// lei ,'. A persoanG fizicG obHine venituri dintr=o activitate comercialG) determin$ndu=si venitul net n sistemul real. n anul %%, a realizat venituri din v$nzarea mGrfurilor de 1-+.%%% lei) c7eltuieli cu mGrfurile de .,.%%% lei) c7eltuieli cu cotizaHia la 8sociaHia /omercianHilor #om$ni de .%%% lei Ii c7eltuieli de protocol de 1%.%%% lei. 4eterminaHi limita de deductibilitate a c7eltuielilor de protocol. 1imita de deductibilitate a c8eltuielilor de protocol 4 "6 x Baza de calcul Baza de calcul 4 venitul brut = c8eltuieli deductibile 3altele dec>t cele de mecenat, sponsorizare, acordarea de burse private, protocol, cotiza;ii la asocia;iile profesionale) Baza de calcul 4 1%(./// = ,-./// 4 '*./// lei 1imita de deductibilitate a c8eltuielilor de protocol 4 "6 x '*./// 4 -"/ lei ,.. A persoanG fizicG obHine venituri dintr=o activitate comercialG) determin$ndu=Ii venitul net n sistemul real. n anul %%, a realizat venituri din v$nzarea mGrfurilor de 1-+.%%% lei) c7eltuieli cu mGrfurile de .,.%%% lei) c7eltuieli cu cotizaHia la 8sociaHia /omercianHilor #om$ni de .%%% lei si c7eltuieli de sponsorizare de 1%.%%% lei. 4eterminaHi limita de deductibilitate a c7eltuielilor de sponsorizare. 1imita de deductibilitate a c8eltuielilor de sponsorizare 4 (6 x Baza de calcul Baza de calcul 4 venitul brut = c8eltuieli deductibile 3altele dec>t cele de mecenat, sponsorizare, acordarea de burse private, protocol, cotiza;ii laasocia;iile profesionale) Baza de calcul 4 1%(./// = ,-./// 4 '*./// lei 1imita de deductibilitate a c8eltuielilor de sponsorizare 4 (6 x '*./// 4".%// lei ,,. A persoanG fizicG obHine venituri dintr=o activitate comercialG) determin$ndu=Ii venitul net n sistemul real. n anul %%, a realizat venituri din v$nzarea mGrfurilor de 1-+.%%% lei) c7eltuieli cu mGrfurile de .,.%%% lei) c7eltuieli cu cotizaHia la 8sociaHia /omercianHilor #om$ni de .%%% lei Ii c7eltuieli de protocol de 1%.%%% lei. 4eterminaHi venitul net. Fenitul net 4 Fenitul brut = C8eltuieli deductibile Fenitul brut 4 1%(./// lei C8eltuielile deductibile includ: - c8eltuielie cu m!rfurile 4 ,-./// lei - c8eltuielile cu cotiza;iile limitate la "6 x Baza de calcul, respectiv la "6 x '*./// 4 -"/ lei - c8eltuielile cu protocolul limitate la "6 x Baza de calcul, respectiv la "6 x '*./// 4 -"/ lei C8eltuielile deductibile 4 ,-./// B -"/ B -"/ 4 -/.,'/ lei Fenitul net 4 1%(./// = -/.,'/ 4 ''.1*/ lei Baza de calcul 4 venitul brut = c8eltuieli deductibile 3altele dec>t cele de mecenat, sponsorizare, acordarea de burse private, protocol, cotiza;ii la asocia;iile profesionale) Baza de calcul 4 1%(./// = ,-./// 4 '*./// lei 1%%. A persoanG fizicG obHine venituri dintr=o activitate comercialG) determin$ndu=Ii venitul net n sistemul real. n anul %%, a realizat venituri din v$nzarea mGrfurilor de 1-+.%%% lei) c7eltuieli cu mGrfurile de .,.%%% lei) c7eltuieli cu cotizaHia la 8sociaHia /omercianHilor #om$ni de .%%% lei Ii

c7eltuieli de sponsorizare de 1%.%%% lei. 4eterminaHi venitul net. .eterminarea venitului net Fenituri din vanzarea marfurilor.....................................................................1%(./// lei C8eltuieli cu marfurile .....................................................................................,-./// lei C8eltuiala cu cotizatia la Asoc Comerciantilor om = partea deductibila ...........-"/ lei C8eltuieli cu sponzorizarea = partea dedecutibila ..............................................".%// lei Fenit net ...........................................................................................................'".+,/ lei Calculul limitei de deductibilitate a c8elt cu cotizatia la Asoc Comerc om 4 "6 5 Baza de calcul Baza de calcul 4 venit brut- c8elt deductibile altele decat c8 spon, mecenat, burse private, c8 de protocol si c8 cu cotizatiile platite asoc profesionale Baza de calcul 4 1%(.///-,-./// 4 '*./// 1imita de deduct c8 cu cotiz Asoc Comerc om 4 "65 '*./// 4 -"/ lei. ezulta ca c8 cu cotizatia este deductibila in limita sume de -"/ lei. Calcul limitei de deductibilitate a c8 cu spons 1imita de deductibilitate a c8 cu spons 4 (6 5 Baza de calcul 4 (6 5 '*.///4 ".%// lei 1%1. A persoanG fizicG autorizatG desfGIoarG o activitate comercialG pentru care venitul net se determinG n sistem real. "a sf$rIitul anului %%, ea nregistreazG urmGtoarele valori n contabilitatea n partidG simplG: venituri din v$nzGri de mGrfuri C 1 %.%%% lei; c7eltuieli cu mGrfurile C .%.%%% lei; c7eltuieli cu personalul C +.&%% lei; c7eltuieli cu acordarea n bani a unei burse private C *..%% lei; = c7eltuieli cu impozitul pe venit plGtit anticipat C 1.+%% lei. 4eterminaHi impozitul pe venit datorat pentru ntregul an %%,. .eterminarea venitului net Fenituri din vanzari de marfuri ....................................................1"/./// lei -C8eltuieli cu marfurile...................................................................,/./// lei -C8eltuieli cu personalul ..................................................................(.*// lei -C8eltuieli cu acordarea unei burse private = partea deductibila ......1.+"/ lei 4Fenit net ........................................................................................%".*,/ lei .eterminarea limitei de deductibilitate a c8 cu bursa privata acordata C8 cu acordare de burse private sunt dedecutibile in limita a unei cote de (6 din baza de calcul 3art ',, alin ( lit a) Baza de calcul 4 venituri brute = c8eltuieli deductibile, altele decat cele de spon, mecenat, acordarea burse, c8 de protocol, c8 cu cotizatiile la asoc profesionale 3art ',, alin *) Baza de calcul 4 vt din vz mf 31"/.///) = c8 mf 3,/.///) = c8 personal 3(.*//)4 %'.'// lei 1imita de decuctibilitate 4 (6 5 %'.'// 4 1+"/ lei. &mpozitul pe venit datorat pt intregul an "//- 4 %".*,/51*6 4 (.""- lei 1% . A persoanG fizicG autorizatG desfGIoarG o activitate comercialG pentru care venitul net se determinG n sistem real. "a sf$rIitul anului %%, ea nregistreazG urmGtoarele valori n contabilitatea n partidG simplG: venituri din v$nzGri de mGrfuri C 1 %.%%% lei; c7eltuieli cu mGrfurile C .%.%%% lei; c7eltuieli cu personalul C +.&%% lei; c7eltuieli cu acordarea n bani a unei burse private C *..%% lei; c7eltuieli cu impozitul pe venit plGtit anticipat C 1.+%% lei.

4eterminaHi diferenHa de impozit de platG sau de recuperat pentru ntregul an %%,. .eterminarea venitului net Fenituri din vanzari de marfuri ....................................................1"/./// lei -C8eltuieli cu marfurile...................................................................,/./// lei -C8eltuieli cu personalul ..................................................................(.*// lei -C8eltuieli cu acordarea unei burse private = partea deductibila ......1.+"/ lei 4Fenit net ........................................................................................%".*,/ lei .eterminarea limitei de deductibilitate a c8 cu bursa privata acordata C8 cu acordare de burse private sunt dedecutibile in limita a unei cote de (6 din baza de calcul 3art ',, alin ( lit a) Baza de calcul 4 venituri brute = c8eltuieli deductibile, altele decat cele de spon, mecenat, acordarea burse, c8 de protocol, c8 cu cotizatiile la asoc profesionale 3art ',, alin *) Baza de calcul 4 vt din vz mf 31"/.///) = c8 mf 3,/.///) = c8 personal 3(.*//)4 %'.'// lei 1imita de decuctibilitate 4 (6 5 %'.'// 4 1+"/ lei. &mpozitul pe venit datorat pt intregul an "//+ 4 %".*,/51*6 4 (.""- lei ?-a platit anticipat 1.(//, rezulta ca mai are de platit (.""--1.(//4%.+"- lei 1%-. A persoanG fizicG desfGIoarG o activitate pe baza unei convenHii nc7eiate conform /odului civil cu societatea 9 !#". 1ersoana fizicG a optat la nc7eierea convenHiei pentru impozitarea venitului brut. 4eterminaHi impozitul pe venit reHinut de societatea 9 !#" n %%, dacG venitul brut lunar realizat de persoana 9 este n sumG de l . %% lei) iar contractul s=a desfGIurat pe perioada a 1% luni din anul %%,. 1"// lei x1/ luni x 3-cass)x 1*641-"/ lei 1egea (+12"//%, Cod Hiscal cu modific!rile 9i complet!rile ulterioare, art. +, 9i +1%*. A persoanG fizicG este angajatG la o societate comercialG cu contract individual de muncG cu timp normal. 1e baza acestuia obHine urmGtoarele venituri n luna aprilie %1%: = salariu de bazG de .+%% lei; indemnizaHie de conducere de 1%< din salariul de bazG; tic7ete cadou pentru sGrbGtoarea de 1aIte n valoare de 1+% lei 0persoana fizicG are un copil minor); un stimulent n naturG reprezentat de 1% Ng carne evaluate la un preH fGrG ;(8 de 1% leiENg; o indemnizaHie de deplasare pentru o deplasare n interes de serviciu n afara localitGHii n valoare de 1%% lei. 4eterminaHi venitul brut al persoanei fizice. Conform codului fiscal art (( urmatoarele venituri nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile: tic8ete cadou pentru sarbatoarea de Paste in valoare de 1(/ lei 3persoana fizica are un copil minor) indemnizatie de deplasare pentru deplasare in interes de serviciu in afara localitatii in valoare de 1// lei. Precizari Pentru ca salariul net 3calculat inainte de influenta avanta$elor in natura) sa nu fie afectat de toate avanta$ele in natura de care beneficiaza salariatul, sunt considerate avanta$e nete, iar in venitul brut realizat se vor cuprinde valoarea bruta a acestor avanta$e. &n venitul brut se vor include valoarea bruta a avanta$elor in natura. ?al net4 Fenit brut = Contributii = &mpozit Avanta$ net 4 Avanta$ brut = Contributii = &mpozit

Avanta$ net 4 Avanta$ brut = 3-.(6B*.(6)5Avanta$ brut = 1*65R Avanta$ brut = 3-.(6 B*.(6)5Avanta$ brutS .upa rezolvarea ecuatiei rezulta : Avanta$ brut 4 Avanta$ net 2/.+/(* emarca: la calculul contributiilor s-a luat in considerare doar CA? si CA?? suportate de salariat, deoarece contributia pt soma$ se suporta doar din salariul baza. .educerea personala nu s-a luat in calcul, deoarece ea se calculeaza in functie de venitul total brut, si nu separat. Coate avanta$ele in natura sunt purtatoare de CFA si soc trebuie sa colecteze CFA aferent atat timp cat la procurarea acelor avanta$e societatea a dedus CFA .eterminarea venitului brut total ?alariu realizat 3presupunem ca persoana a lucrat zilele lucratoare din luna aprilie "//,)................................".(// lei B&ndemnizatia de conducere .........................................1/65".(//4"(/ lei B Avanta$ in natura reprezentat de 1/ Pg carne la valoare bruta ...............................1/Pg51/lei2Pg51.1-2/.+/(* 4 ,' 4Fenitul brut realizat ................................................................................",%' lei. 1%+. A persoanG fizicG este angajatG la o societate comercialG cu contract individual de muncG cu timp normal. 1e baza acestuia obHine urmGtoarele venituri n luna aprilie %1%: salariu de bazG de .+%% lei; indemnizaHie de conducere de 1%< din salariul de bazG; tic7ete cadou pentru sGrbGtoarea de 1aIte n valoare de 1+% lei 0persoana fizicG are un copil minor); un stimulent n naturG reprezentat de 1% Ng carne evaluate la un preH fGrG ;(8 de 1% leiENg; indemnizaHie de deplasare pentru o deplasare n interes de serviciu n afara localitGHii n valoare de 1%% lei. 4eterminaHi deducerea personalG care i se poate acorda angajatului n luna aprilie %1%) Itiind cG are n ntreHinere un copil minor. Conform codului fiscal art (( urmatoarele venituri nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile: tic8ete cadou pentru sarbatoarea de Paste in valoare de 1(/ lei 3persoana fizica are un copil minor) indemnizatie de deplasare pentru deplasare in interes de serviciu in afara localitatii in valoare de 1// lei. Precizari Pentru ca salariul net 3calculat inainte de influenta avanta$elor in natura) sa nu fie afectat de toate avanta$ele in natura de care beneficiaza salariatul, sunt considerate avanta$e nete, iar in venitul brut realizat se vor cuprinde valoarea bruta a acestor avanta$e. &n venitul brut se vor include valoarea bruta a avanta$elor in natura. ?al net4 Fenit brut = Contributii = &mpozit Avanta$ net 4 Avanta$ brut = Contributii = &mpozit Avanta$ net 4 Avanta$ brut = 3-.(6B*.(6)5Avanta$ brut = 1*65R Avanta$ brut = 3-.(6 B*.(6)5Avanta$ brutS .upa rezolvarea ecuatiei rezulta : Avanta$ brut 4 Avanta$ net 2/.+/(* emarca: la calculul contributiilor s-a luat in considerare doar CA? si CA?? suportate de salariat, deoarece contributia pt soma$ se suporta doar din salariul baza. .educerea personala nu s-a luat in calcul, deoarece ea se calculeaza in functie de venitul total brut, si nu separat. Coate avanta$ele in natura sunt purtatoare de CFA si soc trebuie sa colecteze CFA aferent atat timp cat la procurarea acelor avanta$e societatea a dedus CFA

.eterminarea venitului brut total ?alariu realizat 3presupunem ca persoana lucrat zilele lucratoare din luna aprilie "//,)................................".(// lei B&ndemnizatia de conducere .........................................1/65".(//4"(/ lei B Avanta$ in natura reprezentat de 1/ Pg carne la valoare bruta .................1/Pg51/lei2Pg51.1-2/.+/(* 4 ,' 4Fenitul brut realizat ................................................................................",%' lei. .eterminarea deducerii personale .aca venitul brut realizat este cuprins intre 1./// si %./// lei atunci deducerea pesonala lunara 3.P1) este: .P14 .PC 5 R1-3FBC-1///)2"///S Ende: .PC 4 deducerea personala teoretica, stabilita cf Codului Hiscal, iar pt o persoana in intretinere aceasta este %(/ lei. FBC 4 venit brut total. .P1 4 %(/5 R1-3",%'-1///)2"///S4",1 lei 1%&. A persoanG fizicG este angajatG la o societate comercialG cu contract individual de muncG cu timp normal. 1e baza acestuia obHine urmGtoarele venituri n luna aprilie %1%: salariu de bazG de .+%% lei; indemnizaHie de conducere de 1%< din salariul de bazG; tic7ete cadou pentru sGrbGtoarea de 1aIte n valoare de 1+% lei 0persoana fizicG are un copil minor); un stimulent n naturG reprezentat de 1% Ng carne evaluate la un preH fGrG ;(8 de 1% leiENg; o indemnizaHie de deplasare pentru o deplasare n interes de serviciu n afara localitGHii n valoare de 1%% lei. 4eterminaHi impozitul pe venit aferent venitului salarial obHinut de persoana fizicG) n cazul n care considerGm cotele de contribuHii individuale /8! = 1%)+<) /8!! = +)+<) Lomaj = %)+< aplicabile la venitul brut 0valorile contribuHiilor Ii impozitului se rotunjesc la ntreg). Conform codului fiscal art (( urmatoarele venituri nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile: tic8ete cadou pentru sarbatoarea de Paste in valoare de 1(/ lei 3persoana fizica are un copil minor) indemnizatie de deplasare pentru deplasare in interes de serviciu in afara localitatii in valoare de 1// lei. Precizari Pentru ca salariul net 3calculat inainte de influenta avanta$elor in natura) sa nu fie afectat de toate avanta$ele in natura de care beneficiaza salariatul, sunt considerate avanta$e nete, iar in venitul brut realizat se vor cuprinde valoarea bruta a acestor avanta$e. &n venitul brut se vor include valoarea bruta a avanta$elor in natura. ?al net4 Fenit brut = Contributii = &mpozit Avanta$ net 4 Avanta$ brut = Contributii = &mpozit Avanta$ net 4 Avanta$ brut = 3-.(6B*.(6)5Avanta$ brut = 1*65R Avanta$ brut = 3-.(6 B*.(6)5Avanta$ brutS .upa rezolvarea ecuatiei rezulta : Avanta$ brut 4 Avanta$ net 2/.+/(* emarca: la calculul contributiilor s-a luat in considerare doar CA? si CA?? suportate de salariat, deoarece contributia pt soma$ se suporta doar din salariul baza. .educerea personala nu s-a luat in calcul, deoarece ea se calculeaza in functie de venitul total brut, si nu separat. Coate avanta$ele in natura sunt purtatoare de CFA si soc trebuie sa colecteze CFA aferent atat timp cat la procurarea acelor avanta$e societatea a dedus CFA

.eterminarea venitului brut total ?alariu realizat 3presupunem ca persoana lucrat zilele lucratoare din luna aprilie "//,)................................".(// lei B&ndemnizatia de conducere .........................................1/65".(//4"(/ lei B Avanta$ in natura reprezentat de 1/ Pg carne la valoare bruta .................1/Pg51/lei2Pg51.1-2/.+/(* 4 ,' 4Fenitul brut realizat ................................................................................",%' lei. .eterminarea venitului net Fenit brut realizat .................................................................",%' lei -CA? -.(65 FBC......................................................-.(65",%' 4 "*-CA?? *.(6 5 FBC .................................................*.(65",%' 4 1,' -?oma$ /.(65?alariu de baza...................... /.(6 51(//4, 4Fenit net.........................................................................."%+% .eterminarea deducerii personale .aca venitul brut realizat este cuprins intre 1./// si %./// lei atunci deducerea pesonala lunara 3.P1) este: .P14 .PC 5 R1-3FBC-1///)2"///S Ende: .PC 4 deducerea personala teoretica, stabilita cf Codului Hiscal, iar pt o persoana in intretinere aceasta este %(/ lei. FBC 4 venit brut total. .P1 4 %(/5 R1-3",%'-1///)2"///S4",1 lei .eterminarea venitului impozabil si a impozitului pe venit Fenit net ........................................................."%+% -.educerea personala....................................",1 4Fenit impozabil ........................................"(-" &mpozitul pe venit din salarii 4 Fenit impozabil 5 1*6 4 "(-"5/.1*4'1( lei 1%'. A persoanG fizicG nc7eie un contract de nc7iriere a unui apartament la l ianuarie %%, pentru care va obHine n anul %%, un venit de .+%% leiElunG. "a -1.1 . %%, proprietarul constatG cG persoana c7iriaIG a efectuat c7eltuieli cu modernizarea apartamentului n valoare de 1%.%%% lei) n favoarea sa. 4eterminaHi impozitul sub formG de plGHi anticipate care va fi ac7itat pentru venitul din cedarea folosinHei bunurilor. Art *" alin 1. Fenitul brut se ma$oreaza cu valoarea c8eltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta. Art *" alin " Fenitul net din cedarea folosintei bunurilor se stabileste prin deducerea din venitul brut a c8eltuielilor determinate prin aplicarea cotei de "(6 asupra venitului brut. Art *%. En contribuabil care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor pe parcursul unui an, cu exceptia veniturilor din arendare, datoreaza plati anticipate in contul impozitului pe venit catre bugetul de stat, cf art ,". Art ," alin ". Platile anticipate se stabilesc luandu-se ca baza de calcul venitul anul estimat sau venitul net realizat in anul precedent dupa caz. Art ," alin %. Platile anticipate se efectueaza in ' rate egale, pana la data de 1( inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Pentru a se calcula impozitul sub forma de plati anticipate se determina venitul anul estimativ. Fenitul brut estimativ 4 ".(// 5 1" luni 4 %/./// lei Fenitul net estimativ 4 Fenitul brut estimativ = Cota de c8eltuaiala forfetara de "(6 4 %/./// = %/.///5"(6 4 %/.///-+.(// 4 "".(// lei &mpozitul pe venit anual calculat pt platile anticipative 4 "".(//51*6 4 %.*// lei Platile de impozit pe venit: la 1( martie : %.*//2' 4 -// lei la 1( iunie : -// lei la 1( septembrie : -// lei la 1( decembrie : -// lei. 1/,. A persoan! fizic! :nc8eie un contract de :nc8iriere a unui apartament la l ianuarie "//- pentru care va ob;ine :n anul "//- un venit de ".(// lei2lun!. 1a %1.1"."//- proprietarul constat! c! persoana c8iria9! a efectuat c8eltuieli cu modernizarea apartamentului :n valoare de 1/./// lei, :n favoarea sa. .etermina;i impozitul anual datorat aferent venitului din cedarea folosin;ei bunurilor. Rezolvare Art 62 alin 1. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta. Art 62 alin 2 Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se stabileste prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. Art 6 . !n contribuabil care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor pe parcursul unui an, cu e"ceptia veniturilor din arendare, datoreaza plati anticipate in contul impozitului pe venit catre bugetul de stat, cf art #2. Art #2 alin 2. $latile anticipate se stabilesc luandu%se ca baza de calcul venitul anul estimat sau venitul net realizat in anul precedent dupa caz. Art #2 alin . $latile anticipate se efectueaza in & rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. $entru a se calcula impozitul sub forma de plati anticipate se determina venitul anul estimativ. Venitul brut estimativ ' 2.5(( ) 12 luni ' (.((( lei Venitul net estimativ ' Venitul brut estimativ * +ota de cheltuaial forfetara de 25% ' (.((( * (.((()25% ' (.(((%,.5(( ' 22.5(( lei -mpozitul pe venit anual calculat pt platile anticpative ' 22.5(()16% ' .6(( lei $latile de impozit pe venit. a. la 15 martie . .6((/& ' 0(( lei b. la 15 iunie . 0(( lei c. la 15 septembrie . 0(( lei d. la 15 decembrie . 0(( lei. Venitul net final ' Venit brut total % +ota de cheltuaiala forfetara de 25% ' 2.5(()1211(.(((% 25% ) 22.5(()1211(.(((3 ' &(.(((%(.25)&(.((( ' (.((( -mpozitul final este ' (.((()16% ' &.#(( lei

4aca contribuabilul a achitat la termen toate platile anticipate de impozit, rezulta ca dupa 1.12.2((# contribuabilul mai are de platit . &.#((% .6(( ' 1.2(( lei

1/-. A persoan! fizic! :nc8eie un contract de :nc8iriere a unui apartament la l ianuarie "//- pentru care va ob;ine :n anul "//- un venit de ".(// lei2lun!. 1a %1.1"."//- proprietarul constat! c! persoana c8iria9! a efectuat c8eltuieli cu modernizarea apartamentului :n valoare de 1/./// lei, :n favoarea sa. .etermina;i diferen;a de impozit de plat! sau de recuperat aferent! anului "//-. Rezolvare Art 62 alin 1. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta. Art 62 alin 2 Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se stabileste prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. Art 6 . !n contribuabil care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor pe parcursul unui an, cu e"ceptia veniturilor din arendare, datoreaza plati anticipate in contul impozitului pe venit catre bugetul de stat, cf art #2. Art #2 alin 2. $latile anticipate se stabilesc luandu%se ca baza de calcul venitul anul estimat sau venitul net realizat in anul precedent dupa caz. Art #2 alin . $latile anticipate se efectueaza in & rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. $entru a se calcula impozitul sub forma de plati anticipate se determina venitul anul estimativ. Venitul brut estimativ ' 2.5(( ) 12 luni ' (.((( lei Venitul net estimativ ' Venitul brut estimativ * +ota de cheltuaial forfetara de 25% ' (.((( * (.((()25% ' (.(((%,.5(( ' 22.5(( lei -mpozitul pe venit anual calculat pt platile anticipative ' 22.5(()16% ' .6(( lei $latile de impozit pe venit. e. la 15 martie . .6((/& ' 0(( lei f. la 15 iunie . 0(( lei g. la 15 septembrie . 0(( lei h. la 15 decembrie . 0(( lei. Venitul net final ' Venit brut total % +ota de cheltuaiala forfetara de 25% ' 2.5(()1211(.(((% 25% ) 22.5(()1211(.(((3 ' &(.(((%(.25)&(.((( ' (.((( -mpozitul final este ' (.((()16% ' &.#(( lei 4aca contribuabilul a achitat la termen toate platile anticipate de impozit, rezulta ca dupa 1.12.2((# contribuabilul mai are de platit . &.#((% .6(( ' 1.2(( lei 11/. A persoan! fizic! are :nc8eiate pentru anul "//- 9ase contracte de :nc8iriere a unor imobile, :n urma c!rora ob;ine urm!toarele venituri: - pentru primul contract, o c8irie de 1."// lei2lun!7 - pentru al doilea contract, o c8irie de 1.+// lei2lun!7 - pentru al treilea contract, o c8irie de 1.*// lei2lun!7

pentru al patrulea contract, o c8irie de "./// lei2lun!7 pentru al cincilea contract, o c8irie de 1.-// lei2lun!.

Care este metoda de determinare a venitului net0 Rezolvare +f ordinul A5A6 nr 2 /2((, pt aprobarea $rocedurii privind declararea si stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor realizate din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere 2referinta art &6 din +od 6iscal pct 2 2 din5orme3. 7$ersoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui nr mai mare de 5 contracte de inchiriere sau subinchiriere la sf anului fiscal, incepand cu anul fiscal urmator, califica aceste venituri in categoria V85-9!:-;<: 4-5 A+9-V-9A9-548$8548598. Aceste persoane stabilesc venitul net in sistem real, si conduc contabilitatea in partida simpla. 111. A persoan! fizic! ob;ine :n anul "/1/ urm!toarele venituri brute din dob>nzi: a) l ./// lei la un cont curent7 b) "./// lei la un depozit pe % ani, constituit la %/.1/."//+7 c) (// lei la obliga;iuni municipale. .etermina;i impozitul pe veniturile din investi;ii care i se va re;ine persoanei fizice. Rezolvare +f art 65 alin 2. =unt neimpozabile urmatoarele venituri din dobanzi i. veniturile din dobanzi la conturile curente j. venituri din dobanzi aferente obligatiunilor municipale. $rim urmare., venitul impozabil este reprezentat de dobanzile la depozitul pe ani, respectiv 2.((( lei. -mpozitul pe veniturile din investitii retinut ' 16% ) 2.((( ' 2( lei calculat si retinut in momentul constituirii depozitului. 11". A persoan! fizic! ob;ine :n anul "/1/ urm!toarele venituri brute din dividende: a) l ./// lei de la ?C A1HA ?A7 b) "./// lei de la ?C B#CA ?A. .etermina;i impozitul pe veniturile din investi;ii care i se va re;ine persoanei fizice. Rezolvare Art 6, alin 1. Veniturile sub forma de dividende se impun cu o cota de 16% din suma acestora. <bligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoanelor juridice, odata cu plata dividendelor catre actionari sau asociati. 9ermenul de virare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata. =+ A;6A =A va calcula, retine si vira urm impozit pe venituri din dividende. -mp/ven din dividende ' 1.((()16% ' 16( lei.

=+ >89A =A va calcula, retine si vira urm impozit pe venituri din dividende. -mp/ven din dividende ' 2.((()16% ' 2( lei. -n total, impozitul pe veniturile din investitii care i se va retine persoanei fizice ' 16(1 2('&#( lei. :aspuns . &#( lei 11%. Cine are obliga;ia de virare la stat a impozitului pe veniturile din dob>nzi ob;inute de persoane fizice0 Rezolvare -mpozitul pe veniturile din dobanzi obtinute de persoane fizice, se calculeaza, se retine si se vireaza la stat de catre platitorii acestor venituri. 11'. A persoan! fizic! de;ine ca locuin;! de domiciliu o cas! :n Bucure9ti cu o valoare impozabil! de ,/* lei2mp 9i cu o suprafa;! util! de ,/ mp, construit! :n anul "//(. 1a 1( aprilie "/1/ persoana fizic! mai ac8izi;ioneaz! tot :n Bucure9ti un apartament :ntr-un bloc cu dou! eta$e 9i ( apartamente, cu o suprafa;! desf!9urat! de (/ mp, cu o valoare impozabil! de ,/* lei2mp, construit :n anul "//*. :ncep>nd cu l iulie "/1/, persoana fizic! d! spre :nc8iriere noul apartament, pentru care :nc8eie un contract de :nc8iriere pe trei ani. Coeficientul de corec;ie este ",*/. .etermina;i impozitul pe cl!diri care trebuie pl!tit de persoana fizic! separat pentru cas! 9i pentru apartament, pentru anul "/1/. Rspuns. a3 pentru casa Pas 1. Determinarea suprafeei desfurate =uprafa?a desf@Aurat@ construit@ ' #(" 1,2 ' 06 mp Pas 2. Determinarea valorii impozabile Valoarea impozabil@ ' 06 " #(6 ' ,,. ,6 lei Pas 3. Aplicarea coeficientului de corecie Valoarea impozabil@ ' ,,. ,6 " 2,6( ' 2(1.1,,,6( lei Pas 4. Aplicarea reducerii datorate anului terminrii $entru c@ vechimea casei este de numai 2 ani persoana fizic@ nu va beneficia de reducerea valorii impozabile datorit@ anului termin@rii Pas 5. Aplicarea ma orrii datorate suprafeelor mari 4eoarece suprafa?a construit@ nu dep@AeAte 15( mp, nu se va aplica majorare datorit@ suprafe?ei mari. Pas !. Determinarea impozitului anual -mpozit anual ' 2(1.1,,,6( " (,1% ' 2(2 lei Pas ". Determinarea impozitului de plat -mpozitul de plat@ ' impozitul anual ' 2(2 lei b3 pentru apartament Pas 1. Determinarea suprafeei desfurate =uprafa?a desf@Aurat@ construit@ ' 5( mp Pas 2. Determinarea valorii impozabile Valoarea impozabil@ ' 5(" #(6 ' &(. (( lei

Pas 3. Aplicarea coeficientului de corecie Valoarea impozabil@ ' &(. (( " 2,6( ' 1(&.,#( lei Pas 4. Aplicarea reducerii datorate anului terminrii $entru c@ vechimea apartamentului este de numai 2 ani persoana fizic@ nu va beneficia de reducerea valorii impozabile datorit@ anului termin@rii Pas 5. Aplicarea ma orrii datorate suprafeelor mari 4eoarece suprafa?a construit@ nu dep@AeAte 15( mp, nu se va aplica majorare datorit@ suprafe?ei mari. Pas !. Determinarea impozitului anual -mpozit anual ' 1(&.,#( " (,1% ' 1(5 lei Pas ". Determinarea impozitului de plat $entru apartament se va pl@ti impozitul numai pentru perioada mai%decembrie, adic@ pentru # luni. Bns@ pentru cel de%al doilea imobil valoarea impozitului se majoreaz@ cu 15%, CntrucDt este prima cl@dire Cn afara celei dedomiciliu. Eajorarea nu se va aplica Cn lunile Cn care imobilul a fost dat spre Cnchiriere Eajorarea se aplic@ pentru perioada mai%iunie , impozitul de plat@ ' 1(5" 2/12" 1,15 1 1(5 " 6/12 ' 2(.1 1 52,5( ' ,2,6 ' , lei.

11(. A societate comercial! are :nregistrat! :n contabilitate o cl!dire cu o valoare de inventar de ,//./// lei, amortizat! integral. Cota de impozit stabilit! prin 8ot!r>re a consiliului local este de /,(6. .etermina;i impozitul pe cl!dire care trebuie pl!tit de respectiva societate comercial!. Rspuns: Pas 1. Determinarea valorii impozabile Valoarea impozabil@ este dat@ de valoarea de intrarea a cl@dirii. Bn cazul cl@dirilor amortizate integral, valoarea impozabil@ se reduce cu 15% 2+od fiscal, art. 25 , alin &3 Valoarea impozabil@ ' #((.((( " 21((% % 15%3 ' 6#(.((( lei Pas 2. Determinarea impozitului pe cldiri -mpozitul ' (,5% " 6#(.((( ' .&(( lei 11*. A institu;ie de :nv!;!m>nt preuniversitar de;ine un teren :n intravilan destinat construc;iilor :n suprafa;! de (// mp, din care 1// mp sunt ocupa;i de o cl!dire. Faloarea impozabil! a terenului este de +.'/, lei28a. .etermina;i impozitul pe teren datorat bugetului local. Rspuns. 9erenurile apar?inDnd institu?iilor de Cnv@?@mDnt preuniversitar sunt scutite de la plata impozitului pe teren 2+od fiscal, art. 25,, lit. d3 pentru acest teren nu se datoreaz@ impozit.

11'. Care sunt bonifica;iile care pot fi acordate pentru plata impozitului pe teren0 Rspuns: +onform legii se poate acorda o bonifica?ie pentru plata cu anticipa?ie a impozitului pe teren, datorat pentru Cntregul an de c@tre contribuabili, pDn@ la data de 1 martie inclusiv a anului respectiv de pDn@ la 1(%, cu condi?ia ca ea s@ fie stabilit@ prin Fot@rDre a +onsiliului ;ocal. 2+od fiscal, art. 26(, alin. 23. 11,. A persoan! fizic! de;ine un autoturism cu o capacitate cilindric! de ".'// cm%. Faloarea impozitului asupra mi$loacelor de transport este de %* lei 2 "// cm%. Ttiind c! persoana fizic! a ac8izi;ionat automobilul pe data de 1, februarie "/1/, determina;i cuantumul impozitului asupra mi$loacelor de transport de plat! c!tre bugetul local pentru anul "/1/. Rspuns: Pas 1. Determinarea bazei impozabile >aza impozabil@ ' 2&((/2(( ' 12 frac?iuni de 2((cm Pas 2. Determinarea impozitului pentru #ntre$ anul -mpozitul asupra mijloacelor de transport ' 6 " 12 ' & 2 lei Pas 3. Determinarea impozitului de plat la bu$et 5um@r luni Cn care autoturismul a fost de?inut ' 1( 9a"a asupra mijloacelor de transport de plat@ ' & 2" 1(/12 ' 6( lei 11-. A persoan! fizic! de;ine :n proprietate :ntr-un ora9, :n anul fiscal "/1/, un apartament situat :ntr-un imobil cu dou! eta$e, fiecare eta$ cu dou! apartamente, construit :n anul 1--/, cu pere;ii din beton armat, cu instala;ii de ap!, canalizare, electrice 9i de :nc!lzire, :n suprafa;! construit! desf!9urat! de (+ m". 1ocalitatea unde se afl! imobilul a fost :ncadrat! la rangul &&, zona ., cu un coeficient de corec;ie de ",1/. ?tabili;i impozitul pe cl!dire datorat de proprietarul apartamentului pentru anul "/1/, 9tiind c! valoarea impozabil! unitar! a fost stabilit! de consiliul local la ,/* lei2m", iar plata impozitului se face integral p>n! la data de %1 martie "/1/ 3prin 8ot!r>rea consiliului local, pentru plata anticipat! a impozitului pe cl!diri se acord! bonifica;ia maxim! prev!zut! :n Codul fiscal, de 1/6). Rezolvare. -mpozit annual'5,"#(6"2.1"(.1%'0, lei >onificatie'0, "1(%' 1( lei -mpozit de plata'0,%1( ' #, lei. 1"/. :n anul fiscal "/1/, o persoan! fizic! de;ine :n proprietate un autoturism :nmatriculat :n om>nia, cu o capacitate cilindric! de 1.,-( cm%. Calcula;i impozitul pe mi$loacele de transport datorat de proprietar 9tiind c! valoarea impozitului unitar este stabilit! de consiliul local la 1, lei 2 "// cm% sau frac;iune de capacitate, iar plata impozitului se face integral p>n! pe %1 martie "/1/ 3prin 8ot!r>rea consiliului local, pentru plata anticipat! a impozitului pe cl!diri se acord! bonifica;ia maxim! prev!zut! :n Codul fiscal, de 1/6).

Rezolvare. 5r unit@?i de 2(( cm ' 1#05/2(( ' 1( -mpozit anual ' 1( " 1# ' 1#( lei >onifica?ie ' 1#( " 1(% ' 1# lei -mpozit de plat@ ' 1#( * 1# ' 162 lei 1"1. Cine datoreaz! impozitul pe cl!diri, respectiv taxa pe cl!diri0 Raspuns: -mpozitul pe cl@diri este datorat de proprietarii cl@dirilor. 9a"a pe cl@diri este datorat@ de persoanele juridice care au concesionate, Cnchiriate, primite sau luate Cn folosin?@ cl@diri proprietate public@ sau privat@ a statului ori a unit@?ilor administrativ%teritoriale.

1"". Cum se calculeaz! impozitul pe cl!diri :n cazul :n care proprietarul este o persoan! fizic! ce de;ine :n proprietate doar o cl!dire0 Raspuns. Bn cazul persoanelor fizice, impozitul pe cl@diri se calculeaz@ prin aplicarea cotei de impozitare de (,1% la valoarea impozabil@ a cl@dirii. Valoarea impozabil@ a cl@dirii, e"primat@ Cn lei, se determin@ prin Cnmul?irea suprafe?ei construite desf@Aurate a acesteia, e"primate Cn metri p@tra?i, cu valoarea impozabil@ corespunz@toare, e"primat@ Cn lei/m2 2ajustat@ cu un coeficient de corec?ie Cn func?ie de rangul localit@?ii Ai zona Cn cadrul localit@?ii3. Bn cazul unui apartament amplasat Cntr%un bloc cu mai mult de niveluri Ai # apartamente, coeficientul de corec?ie se reduce cu (,1(. Valoarea impozabil@ a cl@dirii,se reduce Cn func?ie de anul termin@rii acesteia, dup@ cum urmeaz@. b. cu 2(%, pentru cl@direa care are o vechime de peste 5( de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referin?@G c. cu 1(%, pentru cl@direa care are o vechime cuprins@ Cntre ( de ani Ai 5( de ani inclusiv, la data de 1ianuarie a anului fiscal de referin?@. Bn cazul cl@dirii utilizate ca locuin?@, a c@rei suprafa?@ construit@ dep@AeAte 15( de metri p@tra?i, valoarea impozabil@ a acesteia se majoreaz@ cu cDte 5% pentru fiecare 5( metri p@tra?i sau frac?iune din aceAtia. 4ac@ dimensiunile e"terioare ale unei cl@diri nu pot fi efectiv m@surate pe conturul e"terior, atunci suprafa?a construit@ desf@Aurat@ a cl@dirii se determin@ prin Cnmul?irea suprafe?ei utile a cl@dirii cu un coeficient de transformare de 1,2(. 1"%. Cum se calculeaz! impozitul pe cl!diri :n cazul unei persoane $uridice0 Raspuns. Bn cazul persoanelor juridice, impozitul pe cl@diri se calculeaz@ prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cl@dirii.

+ota de impozit se stabileAte prin hot@rDre a consiliului local Ai poate fi cuprins@ Cntre (,25% Ai 1,5(%inclusiv. Bn cazul unei cl@diri care nu a fost reevaluat@ Cn ultimii ani anteriori anului fiscal de referin?@, cota impozitului pe cl@diri se stabileAte de consiliul local/+onsiliul Heneral al Eunicipiului >ucureAti Cntre 5% Ai 1(% Ai se aplic@ la valoarea de inventar a cl@dirii Cnregistrat@ Cn contabilitatea persoanelor juridice, pDn@ la sfDrAitul lunii Cn care s%a efectuat prima reevaluare. Bn cazul unei cl@diri a c@rei valoare a fost recuperat@ integral pe calea amortiz@rii, valoarea impozabil@ se reduce cu 15%. 1"'. Care este scaden;a de plat! a impozitului pe cl!diri0 Raspuns. 1 martie Ai ( septembrie 1"(. Cine sunt contribuabilii impozitului pe teren, respectiv taxei pe teren0 Raspuns. +ontribuabilii impozitului pe teren sunt proprietarii acestora. 9a"a pe teren este datorat@ de persoanele care au concesionate, Cnchiriate, primite sau luate Cn folosin?@ cl@diri proprietate public@ sau privat@ a statului ori a unit@?ilor administrativ% teritoriale. 1"*. Cum se fundamenteaz! impozitul pe teren pentru un teren situat :n intravilan, la alt! categorie de folosin;! dec>t cea de teren pentru construc;ii0 Raspuns. Bn cazul unui teren amplasat Cn intravilan, Cnregistrat Cn registrul agricol la alt@ categorie de folosin?@ decDt cea de terenuri cu construc?ii, impozitul pe teren se stabileAte prin Cnmul?irea suprafe?ei terenului, e"primat@ Cn hectare, cu impozitul unitar, iar acest rezultat se Cnmul?eAte cu un coeficient de corec?ie. 1"+. Care sunt contribuabilii :n cazul impozitului asupra mi$loacelor de transport0 Raspuns. $ersoanele care de?in Cn proprietate un mijloc de transport datoreaz@ impozitul asupra mijloacelor de transport. Bn cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe Cntreaga durat@ a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaz@ de locatar. 1",. Cum se stabile9te cuantumul taxei asupra mi$loacelor de transport :n cazul autove8iculelor0 Raspuns. -mpozitul pe mijlocul de transport se calculeaz@ Cn func?ie de capacitatea cilindric@ a acestuia, prin Cnmul?irea num@rului de unit@?i de 2(( de cm sau frac?iuni din acestea 2determinate prin Cmp@r?irea capacit@?ii cilindice la 2((, iar rezultatul rotunjit la Cntreg prin ad@ugare3 cu impozitul unitar.

1"-. A persoan! fizic! de;ine ca prim! locuin;!, :n afara celei de domiciliu, o proprietate :n mediul urban, av>nd o suprafa;! util! de */ m", iar valoarea impozabil! unitar! ,/* lei2m". 1a subsol, cl!direa are o pivni;! nelocuibil!, proprietatea contribuabilului, cu o suprafa;! util! de , m". Cl!direa a fost construit! :n anul 1-(/, fiind ac8izi;ionat! de contribuabil la data de "( ianuarie "/1/. Coeficientul de corec;ie pozitiv! a valorii impozabile este ",*, iar apartamentul este situat :ntr-o cl!dire cu % niveluri 9i apartamente. .etermina;i impozitul pe cl!diri de plat! :n "/1/ pentru aceast! proprietate a contribuabilului. Raspuns. Pentru locuinta% = desfasurata' 6()1.2',2 mp :educere coeficient corectie III2.6%(.1'2.5 =tabilire valoare impozabila. ,2mp)#(6lei/mp'5#( 2 lei 5#( 2)2.5'1&5(#( lei :educere 2(% vechimeI5( ani III 1&5(#()(.#'116(6& +alcul impozit anual' 116(6&)(.1%'11,.(,III116 lei Eajorare prima locuinta in afara de cea de domiciliu. 116)1.15'1 .&(III 1 lei / an 1 /12'11.(# III 11 lei /luna 11)11 luni' 121 lei pt anul 2(1( Pentru pivnita% =uprafata desfasurata ' #)1.2'0.6 mp 0.6)2#(6/23' #6#.# lei #6#.#)(.1%' .#,III & lei impozit datorat pentru pivnita pt. 2(1( &/12'(. lei/luna (. )11' .6,III & lei impozit datorat pentru pivnita pt. 2(1( 1%/. A societate comercial! cu sediul :n Bucure9ti de;ine :n proprietate o cl!dire cu o suprafa;! construit! desf!9urat! de "// m", av>nd o valoare contabil! 3de inventar) de +(./// lei recuperat! integral pe calea amortiz!rii. Cota de impozit pe cl!diri stabilit! de c!tre consiliul local a fost de 16. ?! se determine impozitul pe cl!dire anual datorat de persoana $uridic!. Raspuns. :educere valoare impozabila cu 15%III ,5.((()(.#5'6 .,5( -mpozit ' 6 .,5()1%'6 ,.5 leiII 6 # lei impozit pe cladire anual 1%1. A societate comercial! cu sediul :n Bucure9ti de;ine :n proprietate o cl!dire cu o suprafa;! construit! desf!9urat! de "// m". Cl!direa a fost reevaluat! ultima dat! :n anul "//* la o valoare de 1(/./// lei. Cota de impozit pe cl!diri stabilit! de c!tre consiliul local a fost de 16 pentru cl!dirile reevaluate si de 1/6 pentru cl!dirile nereevaluate. ?! se determine impozitul pe cl!dire anual datorat de persoana $uridic! :n "/1/.

#aspuns: 15(.((()1(%'15.((( lei 1%". A societate comercial! cu sediul :n Bucure9ti de;ine :n proprietate o cl!dire cu o suprafa;! construit! desf!9urat! de "// m". Cl!direa a fost reevaluat! ultima dat! :n anul "//+ la o valoare de 1(/./// lei. Cota de impozit pe cl!diri stabilit! de c!tre consiliul local a fost de 16 pentru cl!dirile reevaluate 9i de 1/6 pentru cl!dirile nereevaluate. ?! se determine impozitul pe cl!dire anual datorat de persoana $uridic! :n "/1/. Raspuns. 15(.((()1%'1.5(( lei 1%%. A persoan! fizic! de;ine :ncep>nd cu luna decembrie "//- un autoturism cu o capacitate cilindric! de 1.,"/ cm%. .etermina;i impozitul pe mi$loacele de transport aferent anului "/1/ :n condi;iile :n care impozitul unitar este de 1, lei 2 "// cm%.

Raspuns. 1#2(/2((' 0.1 III 1( fractiuni 1()1#'1#( lei 1%'. A persoan! fizic! de;ine un autoturism cu o capacitate cilindric! de ".*"/ cm%, ac8izi;ionat la data de "/ mai "/1/. &mpozitul unitar este de +" lei 2"// cm%. .etermina;i impozitul de plat! :n "/1/. Raspuns. 262(/2((' 1 .1 III 1& fractiuni 1&),2 '1((# lei/an $ersoana datoreaza impozit incepand cu data de 1 iunie 2((#III , luni 1((#/12'#& lei/luna #&),'5## lei de plata in 2(1(, termen de plata ( septembrie 1%(. A persoan! fizic! de;ine :ncep>nd cu 1/ aprilie "/1/ un teren arabil de 1/ 8ectare :n extravilan :n zona A. .etermina;i impozitul de plat! dac! impozitul unitar este de '% lei28a, iar coeficientul de corec;ie este de (,//. Raspuns: ART. 258 Calculul impozitului (1 #mpozitul pe teren se stabileAte luBnd Cn calcul numDrul de metri pDtraEi de teren, ran%ul localitDEii Cn care este amplasat terenul Ai zona Ai>sau cate%oria de folosinED a terenului, conform CncadrDrii fDcute de consiliul local.

(! Fn cazul unui teren amplasat Cn extravilan, impozitul pe teren se stabileAte prin CnmulEirea suprafeEei terenului, exprimatD Cn *a, cu suma corespunzDtoare prevDzutD Cn urmDtorul tabel, CnmulEitD cu coeficientul de corecEie corespunzDtor prevDzut la art. 2+1 alin. (+)GG): 1( ha)& )5'215( lei/an 215(/12'1,0.1, lei/luna $ersoana datoreaza impozit incepand cu 1 mai 2((#III # luni #)1,0.1,'1.& lei impozit de plata pentru anul 2(1(, termen de plata ( septembrie 1%*. A persoan! fizic! de;ine :ncep>nd cu 1/ iunie "/1/ un teren arabil :n intravilan de 1/ 8ectare. .etermina;i impozitul de plat! dac! impozitul unitar este de %- lei28a, iar coeficientul de corec;ie este de %,//. Raspuns: 1( ha) 0' 0( lei 0() '1.1,( lei/an 11,(/12'0,,5( lei/luna $ersoana datoreaza impozit incepand cu 1 iulie 2((#III 6 luni 0,,5()6'5#5 lei de plata pentru anul 2(1(, termen de plata ( septembrie

1%+. A persoan! fizic! de;ine un autoturism cu o capacitate cilindric! de l .,-+ cm%, ac8izi;ionat la data de "/ mai "//-. 1a 1( iunie "//- persoana fizic! vinde autoturismul. &mpozitul unitar este de 1, lei 2 "// cm%. .etermina;i impozitul de plat! datorat de noul proprietar :n "//- 9i :n "/1/.

Raspuns. 1#0,/2(('0.&0 fractiuniIII 1( fractiuni 1()1#'1#( lei impozit anual 1#(/12'15 lei/luna $entru anul 2((0, persoana datoreaza impozit de la 1 iunie 2((, III , luni ,)15'1(5 lei impozit de plata pentru anul 2((0 $entru anul 2(1(, persoana datoreaza impozit pana la de la 1 iulie 2((# III 6 luni 6)15'0( lei impozit de plata pentru anul 2(1( 1%,. A persoan! fizic! de;ine o cl!dire pentru care impozitul anual este de l ./// lei. &mobilul este singura proprietate a contribuabilului, fiind 9i locuin;a de domiciliu. Ttiind c! imobilul a fost ac8izi;ionat la data de 1( februarie "//+ 9i a fost v>ndut la data de 1" noiembrie "//-, determina;i impozitul de plat! :n "//- 9i :n "/1/.

Raspuns. 1(((/12' # . leiIII # lei/luna $entru anul 2((0, persoana datoreaza impozit de la 1 martie pana la 1 decembrie II1( luni # )1('# ( lei impozit de plata pentru anul 2((0 $entru anul 2(1(, persoana datoreaza impozit pana la 1 decembrie 2((#III 11 luni # )11'01 lei impozit de plata pentru anul 2(1(

1%-. A societate comercial! :nregistrat! :n scop de CFA realizeaz! :n luna mai urm!toarele opera;iuni: - ac8izi;ioneaz! 1./// Pg de9euri metale neferoase la pre;ul de l,( lei2Pg, pre; f!r! CFA7 - ac8izi;ioneaz! "./// Pg fructe la pre; de ",/ lei2Pg, pre; f!r! CFA7 - livreaz! l .(// Pg fructe la pre;ul de ",( lei2Pg, pre; f!r! CFA. .etermina;i CFA de plat! sau de recuperat aferent! lunii mai. Coate ac8izi;iile2livr!rile se fac pe plan intern de la 2 c!tre persoane :nregistrate :n scop de CFA. Rspuns. Pas 1. Determinarea &'A deductibil $entru achizi?ia de deAeuri metale neferoase de la o persoan@ Cnregistrat@ Cn scop de 9VA se aplic@ m@surile de simplificare, conform Art. 16( +od fiscal, Cn sensul c@ acestea se supun regimului de ta"are invers@. Astfel, 9VA%ul aferent acestora se trece Ai la 9VA deductibil Ai la 9VA colectat, nef@cDndu%se Cns@ pl@?i Cntre furnizor Ai client pentru acest 9VA. Astfel, 9VA deductibil ' 1.(((" 1,5"10% 1 2.((( " 2,( " 10% ' 1.(&5 lei Pas 2. Determinarea &'A colectat 9VA colectat ' 1.((( " 1,5 "10% 1 15(( " 2,5" 10% ' 00,,5 lei Pas 3. Determinarea &'A de plat sau de recuperat +um 9VA deductibil I 9VA colectat 9VA de recuperat ' 1.(&5 * 00,,5 ' &,,5 lei 1'/. A persoan! $uridic! :nregistrat! :n scop de CFA care activeaz! :n domeniul produc;iei de mobilier realizeaz! :n luna iunie urm!toarele opera;iuni: - ac8izi;ii de mas! lemnoas! pe picior utilizat! ca materie prim!: ,(/./// lei, pre; f!r! CFA7 - ac8izi;ii de materiale consumabile :n valoare de "(/./// lei, pre; f!r! CFA7 - :nregistreaz! facturi pentru cazarea personalului trimis :n delega;ie, :n valoare de "(./// lei, pre; f!r! CFA7 - ac8izi;ioneaz! produse alcoolice 9i din tutun destinate activit!;ii de protocol :n valoare de 1(./// lei, pre; f!r! CFA7 - livreaz! produse finite 3mobilier) :n valoare de l .'(/./// lei, pre; cu CFA. .etermina;i CFA aferent! lunii iunie. Ttiind c! la sf>r9itul lunii mai societatea raportase CFA de recuperat :n valoare de ".(// lei, determina;i care este valoarea CFA pe care societatea o datoreaz! c!tre bugetul statului la sf>r9itul lunii iunie. Coate opera;iunile se desf!9oar! :n om>nia, furnizorii 9i clien;ii fiind persoane :nregistrate :n scop de CFA :n om>nia. #Gspuns:

8c7izitie masa lemnoasa: .+%%%% F1,<C 1&1+%% ** &C** ' E1&1+%% lei 8c7izitii: +%%%%F1,<C *'+%% ** & :*'+%% Kacturi prest.serv. 7oteliere. : +%%%F,<C +% ** & : *'+% 1rod. 1rotocol= ;(8 nedeductibil :1+%%%F1,<C .+% ** & : .+% &-+C** & "ivrari prod.finite : 1.*+%.%%%F1,E11,<C -1.+1 )&1 lei ** ' ; '+.%%% lei ;otal ;(8 deductibil : 1&1+%%>*'+%%> +%> .+%C 1*1%% ;(8 de dedus : 1*1%%= .+%C 11 +% ;(8 colectat : 1&1+%%> -1+1 )&1C-,-%1 )&1 lei ;va de plata in luna : -,-%1 )&1= 11 +%C 1.1'& )&1 luna iunie ;(8 de rambursat din per.precedenta : +%% ;(8 de plata conform decont : 1.1'& )&1= +%%C1',. & )&1 lei

.+% lei

1'1. :n luna iulie, o persoan! $uridic! pl!titoare de CFA realizeaz! opera;iunile: - livr!ri de bunuri pe pia;a intern! :n valoare de ""/./// lei, pre; f!r! CFA, CFA 1-67 prest!ri de servicii pe pia;a intern! scutite cu drept de deducere :n valoare de 11/./// lei7 prest!ri de servicii pe pia;a intern! scutite f!r! drept de deducere :n valoare de 1,/./// lei7 ac8izi;ii de m!rfuri :n valoare de 1//./// lei, pre; f!r! CFA, CFA 1-6, destinate :n :ntregime opera;iunilor cu drept de deducere7 ac8izi;ii de materiale consumabile 9i servicii :n valoare de 1-/./// lei, pre; f!r! CFA, CFA 1-6, din care +/6 sunt destinate activit!;ilor cu drept de deducere si %/6 activit!;ilor f!r! drept de deducere. .etermina;i CFA de plat! :n luna iulie. #Gspuns: "ivrari de bunuri : %.%%% F1,<C*1.%% ** ':*1.%% lei 1rest.serv. scutite cu dr. de deducere :11%%%% lei fara ;(8 1rest. serv. scutite fara dr. de deducere : 1.%.%%% lei 8c7izitii mf. :1%%%%%F1,<C1,%%% ** & :1,%%% deductibil integral 8c7izitii :1,%%%%F1,<C -&1%% lei ** & :-&1%% din care -%< nu se deduce si '%< se deduce &-+C** & 1%.-%0-&1%%F-%<) ;(8 colectat : *1..%% ;(8 deductibil : 1,.%%%>-&1%%C++1%% ;(8 de dedus : ++1%%=1%.-%C** '% 6u se calculeaza pro=rata pentru ca se cunoaste destinatia produselor ac7izitionate ;(8 de recuperat : ** '%=*1.%%C *'% 1'". :n luna august, o societate pl!titoare de CFA realizeaz! urm!toarele opera;iuni: exporturi 3:n afara Comunit!;ii) :n valoare de '//./// lei7 livr!ri de bunuri pe pia;a intern! c!tre persoane fizice :n valoare de "(/./// lei, pre; f!r! CFA, CFA 1-67 prest!ri de servicii pe pia;a intern! scutite f!r! drept de deducere :n valoare de "//./// lei7 ac8izi;ii de materii prime 9i materiale consumabile de pe pia;a intern! :n valoare de *//./// lei, pre; f!r! CFA, CFA 1-6, destinate realiz!rii activit!;ilor firmei7 beneficiaz! de prest!ri de servicii de la ter;i :n valoare de (*/./// lei7 pre;ul include CFA 1-6. Ti acestea sunt destinate realiz!rii tuturor activit!;ilor societ!;ii. .etermina;i CFA de plat! c!tre bugetul statului :n luna august 3pro-rata se rotun$e9te la :ntregul imediat urm!tor).

#Gspuns: 3xport: *%%%%% scutit cu drept de ded. "ivrari : +%%%% F 1,<C*'+%% ** ' :*'+%% 1rest.serv. : %%%%% scutite fara drept de ded. 8c7izitii :&%%%%%F1,<C11*%%% ** & :11*%%% 2eneficiar prest. !erv. :+&%%%%F1,:11,C.,*11)'& ** & : .,*11)'& 6u se cunoaste destinatia ac7izitiilor si se calculeaza pro rata: 0*%%%%%> +%%%%) :0*%%%%%> +%%%%> %%%%%) F1%%C&+%%%% :.+%%%%C'&)*'< ;(8 colectat : *'+%% ;(8 deductibil : 11*%%%>.,*11)'&C %-*11)'& ;(8 de dedusC %-*11)'&F'&)*'<C1+++*.),' ;(8 de rambursat : 1+++*.),'=*'+%%C1%..%*.),'

1'%. Agentul economic I ac8izi;ioneaz! de la produc!torul U o cantitate de 1./// perec8i de pantofi la pre;ul de produc;ie de "(/ lei2perec8e, pre; f!r! CFA. Produc!torul U decide acordarea unui discount de 1/6 pentru aceast! comand!. Agentul economic I aplic! un adaos comercial de %/6 la pre;ul de ac8izi;ie al pantofilor, dup! care vinde ,// de perec8i agentului economic V 9i "// de perec8i agentului economic W. :ntruc>t agentul economic V este un vec8i client, I decide s! :i acorde un discount de (6 la v>nzarea celor ,// de perec8i de pantofi. Ttiind c! to;i agen;ii economici participan;i la circuit sunt :nregistra;i :n scop de CFA :n om>nia, iar toate opera;iunile au loc :n om>nia, determina;i CFA de plat! sau de recuperat pentru agentul economic I. #Gspuns 8c7izitie:1%%%F +%C +%%%% lei ** &:*'+%% 0 +%%%F1,<) 4iscount 1%<0 consider reducere financiara)= reduce baza de imp. cu +%%%C? ** &: =*'+% 0 +%%%F1,<) (inzare:.%%> %%C1%%% pantofi 1D +%>-%<0 adaos)C +%>'+C- + (aloare vanzare : 1%%%F- +C- +%%% ** ' :&1'+% 0- +%%%F1,<) 8cordare discount la .%% perec7i : .%%F- +C &%%%% reduce baza de impozitare cu +< &%%%%F+<C1-%%% 1-%%%F1,<C *'% ** ' : = *'% ;(8 deductibil : *'+%%=*'+%C* '+% ;(8 colectat : &1'+%= *'%C+, .% ;(8 de plata : +, .%=* '+%C1&+-% 1''. A societate comercial! ac8izi;ioneaz! un mi$loc fix pentru care pl!te9te un avans de %/6 din valoare :n luna iulie, urm>nd ca restul de +/6 s! fie ac8itat :n luna septembrie, atunci c>nd mi$locul fix :i este livrat. Hactura este f!cut! pentru :ntreaga valoare :n luna iulie. .ac! valoarea mi$locului fix este de (//./// lei, pre; f!r! CFA, determina;i CFA deductibil! aferent! lunii iulie. #Gspuns: ;(8 devine exigibilG la data facturii astfel cG societatea Ii nregistreazG n luna iulie %%' un ;(8 deductibil de +%%.%%% F 1,< C ,+.%%% lei 1'(. A societate comercial! ac8izi;ioneaz! :n luna martie m!rfuri :n valoare de '/./// lei f!r! CFA, pe care le ac8it! :n propor;ie de */6 :n luna martie 9i de '/6 :n luna aprilie. Hactura de ac8izi;ie este emis! :n luna martie. Cot :n luna martie societatea factureaz! c!tre clien;i m!rfuri :n valoare de (/./// lei, pre; f!r! CFA, pentru care va primi contravaloarea integral :n luna aprilie. .etermina;i CFA de plat! sau de recuperat aferent! lunii aprilie, 9tiind c! toate opera;iunile au loc :n om>nia, :ntre persoane :nregistrate :n scop de CFA :n om>nia.

#Gspuns: ;(8 devine exigibilG la data livrGrii sau data facturGrii. 8stfel) ;(8=ul aferent ac7iziHiilor este exigibil n luna martie) iar ;(8=ul aferent livrGrilor este exigibil tot n luna martie C? pentru luna aprilie societatea nu are de plGtit sau de recuperat) ntruc$t ea nu a desfGIurat operaHiuni impozabile cu exigibilitate n luna aprilie. In luna aprilie va depune decontul de ;(8 aferent lunii martie 1*&. !ocietatea comercialG 8"K8 !8) cu sediul n 2ucureIti Ii nregistratG n scop de ;(8 n #om$nia) livreazG mGrfuri cGtre !/ 23;8 !#") cu sediul n !ibiu si nregistratG n scop de ;(8 n #om$nia. :Grfurile sunt livrate n data de 1% februarie %1%) fiind transportate de la 2ucureIti la !ibiu. !/ 8"K8 !8 factureazG operaHiunea n data de + martie %1%. 1recizaHi data la care ;(8 este exigibilG. CFA devine exigibil! la data faptului generator sau la data factur!rii, dac! factura este emis! :naintea faptului generator. Cum faptul generator este :n data de 1/ februarie "/1/ 9i factura este :n data de ( )artie "/1/ exigibilitatea CFA intervine :n data de 1/ februarie "/1/. 1'+. ?electa;i dintre opera;iunile prezentate mai $os acele opera;iuni pentru care este aplicat! cota redus! de CFA de -6: - prest!rile de servicii medicale7 livr!rile de produse ortopedice7 livr!rile de organe, de s>nge si de lapte de provenien;! uman!7 livrarea de manuale 9colare7 activitatea de :nv!;!m>nt7 dreptul de intrare la muzee7 cazarea :n cadrul sectorului 8otelier. #Gspuns: AperaHiunile pentru care se aplicG cota redusG de ,< sunt: /K art.1*% alin = livrGri de produse ortopedice; = livrarea de manuale Icolare; = dreptul de intrare la muzee; = cazarea n cadrul sectorului 7otelier. 1',. A societate comercial!, A, produce o cantitate de "./// sticle de vin spumos a /,+( l2sticl! la un pre; de produc;ie de , lei2sticl!. ?ocietatea A vinde c!tre societatea B cele "./// de sticle :n luna aprilie. Faloarea accizei specifice pentru vinul spumos este de %',/( euro28l produs, iar cursul de sc8imb este de ',"*,, lei2euro. .etermina;i valoarea accizei 9i a CFA aferente lunii aprilie pe care trebuie s! le declare societatea B la administra;ia financiar!, dac! B nu mai realizeaz! nicio alt! opera;iune :n luna aprilie. #Gspuns: !ocietatea 2 este comerciant) nu producGtor) ca urmare ea nu are obligaHii declarative n ceea ce priveIte accizele. 1entru determinarea ;(8=ului de declarat trebuie sG determinGm preHul fGrG ;(8 la care 2 va cumpGra de la 8. C? preH cumparare C 1reH de producHie > 8cciza 1reH de ac7iziHie fGrG ;(8 C 0 .%%% F .) > 0-*)%+ F -)- F .%%% F %)'+ E 1%%) C 1&.%%% > 1&.+)*. C

1'.&.+)*. lei ;(8 deductibil C 1'.&.+)*. F 1,< C -.-&% lei 4eci societatea 2 trebuie sG declare un ;(8 de recuperat de -.-&% lei 1'-. 1a inventarierea de la sf>r9itul exerci;iului financiar se constat! lipsa unui mi$loc fix :n valoare de "/./// lei, care a fost amortizat contabil :n propor;ie de %/6, lipsa nefiind imputabil!. #xplica;i tratamentul fiscal din punct de vedere al CFA 9i preciza;i suma de CFA generat!, dac! este cazul. #Gspuns: CH art.1", 2unul constatat lipsG n gestiune Ii neimputabil este o livrare cGtre sine pentru care societatea comercialG trebuie sG colecteze Ii sa plateasca ;(8. 1entru a face ajustarea ;(8 trebuie sa stim data ac7izitiei. 1entru bunurile de capital ac7izitionate dupa data aderarii perioada de ajustare este de + ani 0art.1*, /K) 1(/. En furnizor acord! clientului s!u :n momentul factur!rii m!rfurilor o reducere comercial!. ?! se determine CFA aferent! m!rfurilor v>ndute de c!tre furnizor, cunosc>nd urm!toarele: pre; de v>nzare: "./// lei7 rabat 1/6 acordat pentru m!rfurile v>ndute. #Gspuns: CH art.1%+ 1reH de v$nzare: . .%%% lei #abat 1%< : .%%% lei x 1%<C %% lei 2aza de impozitare ;(8.: .%%% lei B %% lei C 1..%% lei ;(8 1,< : 1..%% lei x 1,<C-* lei 1(1. En furnizor acord! clientului s!u :n momentul factur!rii m!rfurilor reduceri comerciale. ?! se calculeze CFA aferent! m!rfurilor v>ndute de c!tre furnizor, cunosc>nd urm!toarele: pre; de v>nzare: "./// lei7 rabat 1/6 9i remiz! (6 acordate pentru m!rfurile v>ndute. #Gspuns: CH art.1%+ 1reH de v$nzare:.. .%%% lei #abat 1%< 0 .%%% lei x 1%<) : %% lei 2aza ;(8 diminuata cu cota de rabat C 1.%% 0 .%%% lei B %% lei C 1..%% lei) #emizG +< 01..%% lei x +<) : ,% lei 2aza de impozitare ;(8 : 1.'1% lei 01..%% lei B ,% lei C 1.'1% lei) ;(8 1,< 01.'1% lei x 1,<)C- + lei 1(". ?e import! din ?EA produse finite spre a fi comercializate. ?! se calculeze CFA datorat! :n vam!, :n condi;iile :n care se cunosc urm!toarele date: valoarea :n vam! a m!rfurilor: '/./// lei7 taxe vamale 1/6, comision vamal /,(67 importatorul nu beneficiaz! de certificat de am>nare la plata CFA :n vam!. #Gspuns: CH art.1%(aloarea n vamG a mGrfurilor ..........................................................*%.%%% lei ;axG vamalG1%< 0*%.%%% lei x 1%<) .................................................*.%%% lei /omision vamal %)+< 0*%.%%% lei x %)+<) ............................................ %% lei ;otal bazG de impozitare ;(8...........................................................**. %% lei ;(8 1,< 0**. %% lei x 1,<).................................................................-,. lei

1+-. !ocietatea K#86/A) cu sediul n Germania Ii nregistratG n scop de ;(8 n Germania) Ii trimite doi angajaHi n #om$nia pentru a nc7eia un contract cu societatea !/ 8"K8 !#") cu sediul n #om$nia Ii nregistratG n scop de ;(8 n #om$nia. /onform nHelegerii) c7eltuielile de cazare ale angajaHilor societGHii K#86/A vor fi facturate de cGtre 7otelul din #om$nia cGtre !/ 8"K8 !#") care le va refactura cGtre K#86/A. 1recizaHi regimul de ;(8 aplicabil facturilor emise de !/ 8"K8 !#" societGHii K#86/A) precum Ii suma de ;(8 colectatG) dacG este cazul) Itiind cG valoarea cazGrii fGrG ;(8 este de *.%%% lei. A1HA ? 1 va aplica structura de comisionar ceea ce :nseamn! c! va considera c! 9i efectueaz! servicii de cazare la fel ca 9i 8otelul. Astfel, pentru aceste servicii locul este :n om>nia, aplic>ndu-se o cot! de CFA de -6. CFA colectat! 4 './// lei x -6 4 %*/ lei 1egisla;ie: 1egea (+12"//%, Cod Hiscal cu modific!rile 9i complet!rile ulterioare, art. 1%+ 1+*. 1recizaHi condiHiile n care la livrarea unui apartament dintr=un bloc cGtre o persoanG fizicG se poate colecta ;(8 cu cota de +<. Pentru aplicarea cotei de (6 la livrarea unui apartament trebuie :ndeplinite cumulativ urm!toarele condi;ii: 3i) suprafa;! util! de maximum 1"/ m", exclusiv anexele gospod!re9ti, 3ii) valoarea, inclusiv a terenului pe care este construit, nu dep!9e9te suma de %,/./// lei, exclusiv taxa pe valoarea ad!ugat!, 3iii) apartamentul poate fi locuit ca atare :n momentul v>nz!rii 3iv) cota indiviz! a terenului aferent apartamentului nu poate dep!9i suprafa;a de "(/ m" 3v) beneficiarul nu a mai ac8izi;ionat niciodat! o locuin;! cu cota de (6. 1egisla;ie: 1egea (+12"//%, Cod Hiscal cu modific!rile 9i complet!rile ulterioare, art. 1'/ 1++. A societate nc7iriazG una dintre clGdirile pe care le deHine unei alte societGHi) ntruc$t nu a optat pentru taxare) nc7irierea se face aplic$nd regimul de ;(8 scutit fGrG drept de deducere. !ocietatea doreIte sG refactureze Ii utilitGHile aferente 0curent) gaze) apG) Ii doreIte sG aplice Ii acestora regimul de scutit fGrG drept de deducere) consider$ndu=le c7eltuieli accesorii care trebuie sG urmeze acelaIi regim ca Ii operaHiunea de bazG. 3ste corect5 8rgumentaHi. @u este corect. Aceste c8eltuieli nu pot fi considerate c8eltuieli accesorii ci trebuie aplicat! structura de comisionar, respectiv societatea care le refactureaz! trebuie s! considere, din punct de vedere al CFA, c! ea :ns!9i realizeaz! aceste servicii 9i trebuie s! le factureze ca atare. 1egisla;ie: 1egea (+12"//%, Cod Hiscal cu modific!rile 9i complet!rile ulterioare, art. 1%+ 9i QJ ''2"//' pentru aprobarea @ormelor )etodologice de aplicare a Codului Hiscal, cu modific!rile 9i complet!rile ulterioare Citlul F& CFA, pct. 1-. 1+&. A societate plGtitoare de ;(8 este nregistratG la nceputul anului %1% ca av$nd perioadG fiscalG pentru declararea Ii plata ;(8 trimestrul. n luna august %1% realizeazG o ac7iziHie intracomunitarG de bunuri. 3ste prima ac7iziHie intracomunitarG de bunuri pe care o realizeazG. 3xplicaHi ce perioadG fiscalG trebuie sG foloseascG societatea n %1%. 1a :nceputul anului societatea aplic! perioada fiscal trimestrial!. <ntruc>t :n luna august "/1/ realizeaz! o ac8izi;ie intracomunitar! de bunuri :ncep>nd din luna septembrie "/1/ va aplica perioada fiscal lunar!. 1egisla;ie: 1egea (+12"//%, Cod Hiscal cu modific!rile 9i complet!rile ulterioare, art. 1(*1

1+'. ?! se determine CFA de plat!, cunosc>nd urm!toarele date: venituri ob;inute din opera;iuni taxabile care dau drept de deducere: 11(./// lei7 venituri ob;inute din opera;iuni scutite f!r! drept de deducere: (+.(// lei7 bunuri 9i servicii ac8izi;ionate at>t pentru realizarea de opera;iuni care dau drept de deducere, c>t 9i de opera;iuni care nu dau drept de deducere: 1.1-/ lei, din care CFA 1-/ iei7 bunuri 9i servicii ac8izi;ionate, destinate exclusiv realiz!rii de opera;iuni care dau drept de deducere: 11-./// lei, din care CFA 1-./// lei. #Gspuns: CH art 1'+ 3*) - 311) 9i art. 1'+1 I. 4eterminarea pro=rata (enituri obHinute din operaHiuni care dau drept de deducere................11+.%%% lei (enituri obHinute din operaHiuni scutite fGrG drept de deducere............. +'.+%% lei. 1ro=rata : 11+%%%E011+%%%>+'+%%)x1%%<C&&)&'< =8c7izitii la care se aplica pro rata: 11,% lei ** &: 1,% ;(8 de dedus cu pro rata ; 1,%F&'<C1 ' ;(8 nedeductibil: 1,%=1 'C&&-+C** & E &-lei = 8c7izitii la care ;(8 se deduce integral: 11,.%%% lei ** &:1,%%% ;(8 colectatG.: 11+.%%% lei x 1,<C 1..+% lei ** ': 1.+% ;(8 deductibilG total .: 1,.%%% lei > 1 ' leiC 1,.1 ' lei ;(8 de platG : 1..+% lei B 1,.1 ' lei C .' - lei

1(,. 1a data de %1 martie, din eviden;ele contabile s-au centralizat urm!toarele date: CFA de rambursat 3recuperat) din decontul lunii precedente %."%/ lei CFA colectat! +.'*/ lei CFA deductibil! ".,(/ lei ?ocietatea ob;ine numai venituri din opera;iuni care dau drept de deducere. ?! se calculeze CFA care rezult! din regularizarea datelor la sf>r9itul lunii. #Gspuns: CH art 1'+1 ;(8 colectatG : ...............................................................................................'.*&% lei ;(8 deductibiliG ............................................................................................. ..+% lei ;(8 de platG n luna martie : '*&%= .+%C *.&1% lei ;(8 de rambursat 0recuperat) din decontul lunii precedente..........................-. -% lei ;(8 de platG la -1 martie : *.&1% lei B -. -% leiC.1.-.% lei 1(-. Ce tipuri de opera;iuni intr! :n sfera de aplicare a CFA0 #Gspuns: <n sfera de aplicare a Cva :n om>nia intr!: livrGrile de bunuri 3la intern, intracomunitare, exportul), ac7iziHiile intracomunitare, prestGrile de servicii 9i importul. 1&%. Care sunt cotele de CFA :n om>nia0 Cotele de CFA sunt 1,<) ,< si +<. )ai pot exista operaHiuni scutite cu sau fGrG drept de deducere, precum 9i operaHiuni neimpozabile :n om>nia.

1*1. C>nd devine exigibil! taxa pe valoarea ad!ugat! :n cazul ac8izi;iilor intracomunitare0 #Gspuns: On cazul unei ac7iziHii intracomunitare de bunuri) exigibilitatea taxei intervine la data la care este emisG factura cGtre persoana care efectueazG ac7iziHia) pentru ntreaga contravaloare a livrGrii de bunuri) dar nu mai t$rziu de a cincisprezecea zi a lunii urmGtoare celei n care a intervenit faptul generator 0data la care ar interveni faptul generator pentru livrGri de bunuri similare) n statul membru n care se face ac7iziHia B de regulG data la care se face livrarea bunurilor).

1& . ?C A1HA ? 1, o societate comercial! stabilit! :n om>nia 9i :nregistrat! :n scop de CFA :n om>nia, vinde c!tre societatea B#CA, stabilit! si :nregistrat! :n scop de CFA :n Engaria, fructe care sunt transportate din om>nia :n Engaria de c!tre B#CA. Ce opera;iune realizeaz! ?C A1HA ? 1 9i care sunt condi;iile pentru ca ?C A1HA ? 1 s! poat! considera opera;iunea scutit! cu drept de deducere0 Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de CFA in A Beta: pers impozabila, inreg. in scop de CFA in Qu transport : o------ Qu !/ 8"K8 din #A C? realizeaza "ivrare intracomunitara pentru ca bunurile sunt transportate din #o in Pu C? ) neimpozabil in #o) scutit cu drept de deducere /onditii de scutire:= 2eta comunica cod de ;(8 din PD 9 bunurile sunt transportate din #o in Pu 1*%. ?C A1HA ? 1, o societate comercial! stabilit! :n om>nia 9i :nregistrat! :n scop de CFA :n om>nia, vinde c!tre societatea B#CA, stabilit! 9i :nregistrat! :n scop de CFA :n Engaria, fructe care sunt transportate din Buz!u, de la sediul societ!;ii A1HA, :n Aradea, unde B#CA are o sucursal!. #xplica;i ce fel de opera;iune realizeaz! A1HA 9i care este regimul de CFA aplicabil. Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de CFA in A Beta: pers impozabila, inreg. in scop de CFA in Qu cu sediu permanent in Aradea aspuns: 6D este "I/= se factureaza cu ;(8 deoarece bunurile nu sunt transportate din #o in PD ci sunt transportate la sediul 2eta din Aradea. . Aperatiunea ar fi scutita cu drept de deducerea daca bunurile ar fi trnsportate din #o in Pu si !/ 2eta comunica cod de Pu.

1*'. ?C A1HA ? 1, o societate comercial! stabilit! :n om>nia 9i :nregistrat! :n scop de CFA :n om>nia, vinde c!tre societatea B#CA, stabilit! :n Engaria 9i :nregistrat! :n scop de CFA :n Engaria, fructe care sunt transportate din om>nia :n Hran;a. B#CA :i comunic! societ!;ii A1HA ? 1 un cod de CFA valabil emis de autorit!;ile din Engaria, ?C A1HA ? 1 de;in>nd si documente de transport care atest! transportul bunurilor din om>nia :n Engaria. ?C A1HA ? 1 factureaz! aceast! opera;iune cu CFA 1-6, conform cotei din om>nia, argument>nd c! nu poate aplica scutirea de CFA pentru livr!rile intracomunitare :ntruc>t B#CA nu :i furnizeaz! un cod valabil de CFA emis de autorit!;ile din Hran;a, locul unde a$ung bunurile.

#ste corect0 Argumenta;i. Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de CFA in A Beta: pers impozabila, inreg. in scop de CFA in Qu transport : o------ Hranta 6u este corecta factura. ;rebuia facuta factura fara ;(8 deoarece sunt indeplinite conditiile de scutire: 1. bunurile sunt transportate din #o in Kr. . beneficiarul a comunicat cod de ;(8 din alt !: 0 Pu)) cu toate ca bunurile au fost transportae in Kranta In aceasta situatie are loc o "I/ in #o si o 8I/ in Kranta unde !/ 2eta din PD va trebui ulterior sa se inregistreze si sa declare 8I/ in Kranta . In cazul "I/ locul livrarii este locul unde incepe transportul si locul 8I/ este locul unde se termina transportul. Intre !: diferite

1*(. ?C A1HA ? 1, o societate comercial! stabilit! :n om>nia 9i :nregistrat! :n scop de CFA :n om>nia, ac8izi;ioneaz! de la societatea JA)A ? 1, stabilit! :n Portugalia 9i :nregistrat! :n scop de CFA :n Portugalia, fructe care sunt transportate din Portugalia :n om>nia. Care sunt condi;iile :n care ?C JA)A ? 1 poate aplica scutire la factura emis! c!tre ?C A1HA ? 10 Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de CFA in A Jama: pers impozabila, inreg. in scop de CFA in Portugalia transport : Portugalia------ A !/ 8lfa !#" face o 8I/ in #o. 1rimeste factura fara ;(8 de la !/ Gama din 1ortugalia unde are loc "I/. In #o !/ 8lfa aplica taxarea inversa ** &C** ') cu ** & deductibil integral pentru ca bunurile sunt destinate realizarii de operatiuni taxabile; inregistreaza ;(8 in 4econtul de ;(8 la rindurile corespunzatoare 8I/ 0 * si 1*) si depune 4eclaratia recapitulativa -,%. 1**. ?C A1HA ? 1, o societate comercial! stabilit! :n om>nia 9i :nregistrat! :n scop de CFA :n om>nia, ac8izi;ioneaz! de la societatea JA)A, stabilit! :n Portugalia 9i :nregistrat! :n scop de CFA :n Portugalia, fructe care sunt transportate din Portugalia :n om>nia de c!tre JA)A, exist>nd documente de transport :n acest sens. Ce opera;iune realizeaz! ?C A1HA ? 1 9i cum va :nregistra CFA aferent! acestei opera;iuni, 9tiind c! fructele ac8izi;ionate vor fi utilizate pentru opera;iuni care dau dreptul de deducere a CFA0 Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de CFA in A Jama: pers impozabila, inreg. in scop de CFA in Portugalia transport : Portugalia------ A !/ 8lfa !#" face o 8I/ in #o. 1rimeste factura fara ;(8 de la !/ Gama din 1ortugalia unde are loc "I/. In #o !/ 8lfa aplica taxarea inversa ** &C** ') cu ** & deductibil integral pentru ca bunurile sunt destinate realizarii de operatiuni taxabile; inregistreaza ;(8 in 4econtul de ;(8 la rindurile corespunzatoare 8I/ 0 * si 1*) si depune 4eclaratia recapitulativa -,%. 1&'. !/ 8"K8 !#" presteazG servicii de consultanHG cGtre 23;8/A. !/ 8"K8 !#" are sediul

activitGHii economice n #om$nia Ii este nregistratG n scop de ;(8 n #om$nia. 23;8/A are sediul activitGHii economice n Italia Ii este nregistratG n scop de ;(8 n Italia. 6ici 8"K8) nici 23;8/A nu au sedii fixe n alte state membre dec$t cele unde au sediul activitGHii economice. 4eterminaHi regimul de ;(8 aplicabil acestei operaHiuni) precum Ii dacG !/ 8"K8 !#" trebuie sG declare acest serviciu n declaraHia recapitulativG. ?erviciul este realizat de c!tre o persoane impozabil! c!tre o alt! persoan! impozabil! 9i nu se reg!se9te :n excep;iile prev!zute la art. 1%% 3') 9i art. 1%%3+) Cod Hiscal. Ca urmare i se va aplica regula general! de loc al prest!rii serviciilor de la art. 1%% 3") Cod Hiscal, respectiv locul prest!rii va fi :n &talia, beneficiarul fiind persoan! obligat! la plat!. Ca urmare A1HA ? 1 va emite factura f!r! CFA, urm>nd ca Betaco s! colecteze CFA prin taxare invers!. Aceast! opera;iune trebuie declarat! :n declara;ia recapitulativ!. 1*,. ?C I ? 1, cu sediul :n Bucure9ti, om>nia, :nregistrat! :n scopuri de CFA :n om>nia, livreaz! c!tre W, :nregistrat! :n scop de CFA :n Jermania, bunuri :n valoare de 1/./// lei, f!r! CFA. Bunurile sunt transportate din om>nia :n Jermania de c!tre un transportator :n contul societ!;ii I ? 1. #xplica;i regimul de CFA aplicabil la :ntocmirea facturii de c!tre ?C I ? 1, ar!t>nd si ce condi;ii trebuie :ndeplinite pentru a aplica acest regim. I : pers impozabila, inreg. in scop de CFA in A W: pers impozabila, inreg. in scop de CFA in Jermania transport : A------ Jermania Aperatiunea de livrare din #o de la !/ 9) in Germania la !/ Q reprezinta "I/) neimpozabila in #o si factura se va emite fara ;(8) scutit cu drept de deducere) daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: - bunurile sunt transportate din #o in Germ. - !c Q a comunicat codul de ;(8 din Germ. 4aca !/ Q nu comunica cod de ;(8 din Germania dar stim ca exista transport) !/ 9 va emite factura cu ;(8 din #o de 1,<) ;(8 inscris pe factura 1,%% 0 1%%%%F1,<)

1*-. ?C A1HA ? 1, cu sediul :n Bucure9ti, om>nia, care beneficiaz! de regimul special de scutire pentru :ntreprinderi mici, livreaz! c!tre W, stabilit! si :nregistrat! :n scop de CFA :n Jermania, telefoane :n valoare de 1/./// lei, f!r! CFA. Celefoanele sunt transportate din om>nia :n Jermania de c!tre un transportator :n contul societ!;ii I ? 1. Care este suma CFA sau men;iunea pe care o trece pe factur! ?C A1HA ? 10 Argumenta;i. Alfa : pers neimpozabila4intreprindere mica in A 3aplica reg.special de scutire, CAK %(/// euro,Jrupul J') Beta: pers impozabila, inreg. in scop de CFA in Jermania transport : A------ Jermania !/ 8lfa !#"= va emite factura fara ;(8 deoarece nu este inregistrata in scopuri de ;(8. = are cod fiscal fara #o 0 nu este inreg. in scopuri de ;(8)

1+/. ?C B#CA ? 1, cu sediul :n Bucure9ti, om>nia, :nregistrat! :n scopuri de CFA :n om>nia, livreaz! c!tre JA)A, stabilit! :n Hran;a 9i :nregistrat! :n scop de CFA :n Hran;a 9i :n om>nia, televizoare :n

valoare de "//./// lei, f!r! CFA. JA)A dispune ca televizoarele s! fie transportate de la sediul societ!;ii B#CA din Bucure9ti la un depozit :nc8iriat de JA)A :n &a9i. Care este suma CFA sau men;iunea pe care o trece pe factur! ?C B#CA ? 10 Argumenta;i. Beta ? 1 Buc.cu cod de CFA vinde televizore catre ?C Jama din Hranta care este inregistrata si in o. Celevizoarele in val. de "//./// lei sunt transportate din Bucuresti la un depozit al ?C Jama din &asi. 6D are loc o "I/ pentru ca bunurile nu sunt transportate in alt !:. !e va face factura cu ;(8 de 1, < pentru ca are loc o livrare pe teritoriul #o. 2unurile sunt puse la dispozitia beneficiarului in #o. "ocul livrarii este in #o. !uma ;(8 inscrisa pe factura -..%%% lei 0 %%%%%F1,<) 1+1. ?C A1HA ? 1, cu sediul :n &a9i, om>nia, :nregistrat! :n scopuri de CFA :n om>nia, livreaz! c!tre BBB, stabilit! :n Hran;a si :nregistrat! :n scop de CFA :n Hran;a, televizoare :n valoare de "//./// lei, f!r! CFA. BBB dispune ca televizoarele s! fie transportate :n Jermania 9i :i comunic! societ!;ii A1HA ? 1 codul de :nregistrare :n scopuri de CFA din Hran;a. Care este suma CFA sau men;iunea pe care o trece pe factur! ?C A1HA ? 1 9i ce condi;ii trebuie :ndeplinite pentru a trece aceast! sum!2men;iune0 Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de CFA in A BBB: pers impozabila, inreg. in scop de CFA in Hranta transport : A------ Jermania In #o are loc o "I/ de la sediul !/ 8lfa din #o catre 222 care a comunicat cod de ;(8 din Kranta dar bunurile sunt transportate in Germania. !/ 8lfa emite factura fara ;(8) scutit cu drept de deducere . 4aca bunurile nu ar fi transportate sau daca 222 nu ar fi comunicat cod de ;(8 din alt !: atunci operatiunea ar fi cu ;(8 si suma ;(8 inscrisa pe factura ar fi de -..%%% lei 0 %%%%%F1,<) 1+". ?C JA)A ? 1, cu sediul :n Ploie9ti, om>nia, :nregistrat! :n scopuri de CFA :n om>nia, livreaz! c!tre societatea A1HA, care beneficiaz! de regimul special pentru :ntreprinderi mici conform legisla;iei din Engaria, fructe :n valoare de 1(./// lei, f!r! CFA. Hructele sunt transportate din om>nia :n Engaria de c!tre A1HA. Care este suma CFA sau men;iunea pe care o trece pe factur! ?C JA)A ? 10 Argumenta;i. Jama: pers impozabila, inreg. in scop de CFA in o Alfa : pers neimpozabila4intreprindere mica in QE4DJrupul J' transport : A------ QE !/ Gama face o livrare din #o in Pu cu ;(8 pentru ca beneficiarul din PD nu comunica cod de ;(8 0 nu sunt indeplinite conditiile de scutire). !uma ;(8 inscrisa pe factura .+%lei 01+%%% >1+%%%x1,<C1+%%%> .+%;(8) 1+%. ?C I ? 1 are sediul :n Bucure9ti 9i aplic! regimul de scutire pentru :ntreprinderi mici. :n luna martie "/1/, aceasta dep!9e9te plafonul de scutire pentru :ntreprinderi mici, :ns! nu se :nregistreaz! :n scop de CFA :ntruc>t nu 9i-a dat seama c! a dep!9it acest plafon, :n luna octombrie "/1/, ?C I ? 1 are un control fiscal care descoper! acest fapt 9i stabile9te colectarea sumei de ".(// lei reprezent>nd CFA aferent! unei singure facturi emise :n perioada :n care ar fi trebuit s! fie :nregistrat! :n scop de CFA. .up! control, ?C I ? 1 emite, c!tre beneficiarul c!ruia ini;ial i-a facturat f!r! CFA, o factur! cu CFA colectat!. Beneficiarul nu accept! factura pe motiv c! el nu are drepi de deducere al acestei CFA, singurul

argument adus de beneficiaS fiind c! nu se poate deduce CFA colectat! de ?C I ? 1 dup! control #ste argumentul beneficiarului :ntemeiat0 6u argumentul beneficiarului nu este ntemeiat) ntruc$t el Ii poate deduce acest ;(8) dacG se ndeplinesc Ii toate celelalte condiHii pentru exercitarea dreptului de deducere. "egislaHie: "egea +'1E %%-) /od Kiscal cu modificGrile Ii completGrile ulterioare) art. 1+, 0-) 1+'. ?C I ? 1, cu sediul :n om>nia 9i :nregistrat! :n scop de CFA :n om>nia, efectueaz! servicii de depozitare, :n luna martie "/1/, ea depoziteaz! :n depozitul din Bucure9ti marf! apar;in>nd societ!;ii JA)A 1C.., o societate cu sediul :n Jermania 9i :nregistrat! :n scop de CFA :n Jermania. .etermina;i regimul de CFA aplicabil acestei opera;iuni, precum 9i dac! ?C I ? 1 trebuie s! declare acest serviciu :n declara;ia recapitulativ!. I : pers impozabila, inreg. in scop de CFA in A W: pers impozabila, inreg. in scop de CFA in Jermania transport : Jermania---- A !/ Q din Germania face factura fara ;(8) este "I/ in Germania) scutita cu drept de deducere pentru ca sunt indeplinite cond de scutire : = 9 comunica cod de #o = bunurile sunt transportate din Germ. In #o. In #o are loc 8I/ ) !/ 9 inregistreaza ** &C** ' suma de &.*% lei 0 1%%%% euro F-)&F1,<C &.*%) 1+(. ?C I ? 1, cu sediul :n om>nia 9i :nregistrat! :n scop de CFA :n om>nia, efectueaz! servicii de repara;ii telefoane pentru W&J)ACA, o societate cu sediul :n Engaria si care nu este :nregistrat! :n scop de CFA :n Engaria, fiind :ntreprindere mic!. Astfel, W&J)ACA nu :i comunic! ?C I ? 1 un cod de CFA, de9i aceasta 1-a solicitat. .etermina;i regimul de CFA aplicabil acestei opera;iuni, precum 9i dac! ?C I ? 1 trebuie s! declare acest serviciu :n declara;ia recapitulativ!. 4eIi clientul) Qigma/o este o persoanG care desfGIoarG activitGHi economice n mod independent) deci se ncadreazG n definiHia conceptului de persoanG impozabilG) 9 !#" nu poate demonstra cG aceastG condiHie este ndeplinitG ntruc$t Qigma/o nu i=a comunicat un cod valabil de ;(8. /a urmare !./. 9 !.#.". va considera cG clientul sGu este persoanG neimpozabilG Ii ca urmare va aplica regula de loc prevGzutG la art. 1--0-) /od fiscal) respectiv locul este n #om$nia Ii va factura cu ;(8 rom$nesc. 8ceastG operaHiune nu trebuie declaratG n declaraHia recapitulativG de cGtre 9 !#". ?C I ? 1 din A ac8izitioneaza piese de la ?C IUW din QE care este inreg. si in o Cransportul bunurilor de la ?atu )are 3 depozitul ?C IUW din QE) la ?C I din Ploiesti. 8re loc o livrare pe teritoriul #o) cu ;(8 #o de 1, <) pentru ca bunurile sunt transportate de la !atu :are la 1loiesti !uma ;(8 inscrisa pe factura emisa de !/ 9@Q din Pu este de -* % lei 0 +%%% euro F-)&F 1,<) 1+*. ?C B#CA ? 1, cu sediul :n Buz!u, considerat! :ntreprindere mic!, ne:nregistrat! :n scopuri de CFA :n om>nia, ac8izi;ioneaz! de la A1HA, stabilit! 9i :nregistrat! :n scopuri de CFA :n Hran;a, mobilier :n valoare de "(./// euro. Produsele vor fi transportate din Hran;a :n om>nia. #ste prima ac8izi;ie intracomunitar! de bunuri a B#CA ? 1. .escrie;i obliga;iile societ!;ii B#CA ? 1 din punct de vedere al CFA pentru aceast! tranzac;ie. Cursul de sc8imb este de l euro 4 %,* lei. Beta : pers neimpozabila4intreprindere mica in A, neinreg. in scop de CFA in A4DJrupul J' ,

ac8izitioneaza mobilier de "(/// euro Alfa: pers impozabila, inreg. in scop de CFA in Hranta transport : Hranta---- A 2eta = intreprindere mica in #A) neinreg. in scop de ;(8 in #A depaseste plafonul pentr ac7izitii de 1%%%%euroEan C?trebuie sa se inreg. in scop de ;(8 in #A pentru 8I/ conform art. 1+-R1 din /K . = comunica codul de ;(8 #A la !/ 8lfa din Kranta care va emite factura fara ;(8 fiind indeplinite conditiile de scutire de ;(8 la livrare0 comunicare cod beneficiar si transport). In #o !/ 2eta depune 4econt special -%1 si plateste ;(8 de 1, < in suma de 1'1%% lei 0 +%%%F-.&F1,<C 1'1%%). !/ 2eta nu poate aplica taxarea inversa pentru ca este inregistrata in scopuri de ;(8 numai pentru 8I/. 4epune si 4eclaratia recapit. -,% 1++. ?C JA)A ? 1, stabilit! 9i :nregistrat! :n scop de CFA :n om>nia, transport! trei imprimante, produse de aceasta, la o expozi;ie de te8nologie care are loc :n Hran;a. .up! expozi;ie imprimantele sunt aduse :napoi :n om>nia. Ce obliga;ii are ?C JA)A ? 1 din punct de vedere al CFA pentru aceast! tranzac;ie0 Jama : pers impozabila, inreg. in scop de CFA in A, % imprimante la expozitie transport : A---- Hranta---- A "8 !/ Gama are loc un nontransfer fara tranzactie B0"I/ neasimilata ) .2unurile trebuie evidentiate in registrul nontransferurilor in momentul expeditiei si la intorcere . 6u sunt obligatii declarative din p.d.v al ;(8 in 4econt si 4ecl. -,%. 4aca bunurile nu se intorc non transferul devine transfer0 "I/ asimilata ). 1+,. ?C A1HA ? 1 se :nfiin;eaz! la data de 1- iunie "/1/. Cu aceast! ocazie estimeaz! c! nu va realiza o cifr! de afaceri foarte mare :n anul "/1/ 9i ca urmare nu se :nregistreaz! :n scop de CFA, opt>nd pentru aplicarea regimului special pentru :ntreprinderi mici. 1a %1.1"."/1/ constat! c! cifra ei de afaceri a a$uns la nivelul de +"./// lei. .ac! nivelul cursului de sc8imb este de l euro 4 %,%,1+ lei, mai poate p!stra ?C A1HA regimul de :ntreprindere mic! nepl!titoare de CFA0 Argumenta;i r!spunsul. Alfa: se infiinteaza la data de 1-./*."//,, intreprindere mica 4D pers. neimpozabila 4Dnu plateste CFA - la -1.1 . %%. /8C' %%%:-)-.1' 1 ,1)%&euro -+%%%F-.-.1'C11.-+, lei E 1 luni = pe ' luni : 11.-+,:1 F'C&,%*- lei 0 %*1& euro) %*1& euroS 1 ,1 euro 0&,.%*-lei S' %%% lei) care reprezinta /8 realizata ) rezulta ca a depasit plafonul si trebuie sa se inregistreze in scopuri de ;(8 in termen de 1% zile de la data depasirii. 4evine platitor de ;(8 cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care s=a inregistrat in scopuri de ;(8 . 1',. ?C A1HA ? 1 se :nfiin;eaz! la data de 1- iunie "/1/. Cu aceast! ocazie estimeaz! c! nu va realiza o cifr! de afaceri foarte mare :n anul "/1/ 9i ca urmare nu se :nregistreaz! :n scop de CFA, opt>nd pentru aplicarea regimului special pentru :ntreprinderi mici. 1a %1.1"."/1/ constat! c! cifra ei de afaceri a a$uns

la nivelul de */./// lei. .ac! nivelul cursului de sc8imb este de l euro 4 %,%,1+ lei, mai poate p!stra ?C A1HA regimul de :ntreprindere mic! nepl!titoare de CFA0 Argumenta;i r!spunsul. Alfa: 1-./*."//,, intreprindere mica 4D pers. neimpozabila 4Dnu plateste CFA -1.1 . %%. /8C&%%%%:-)-.1'C1''* )+&euro C? 1.%%%euro pt ' luni 1 luni======9 'luni........1.%%% 9C1 x1.%%%E'C -%.+')1* C?-%.+' S-+%%%euro C? poate pastra regimul de intreprindere mica 1,/. #xplica;i ce reprezint! Xstructura de comisionarY din punct de vedere al CFA. !tructura de comisionar B /omisionarul) ca persoana impozabila care actioneaza in nume propriu dar in contul altei persoane) este considerat din punct de vedere al ;(8 cumparator= revanzator al bunurilor sau prestarilor de servicii . Intermediarul care actioneaza in calitate de intermediar se considera ca el insisi a livrat bunurile sau a prestat serviciile 0 art. 1 .. si 1 ,. din /K). 1,1. Care este documentul :n baza c!ruia se colecteaz! CFA :n cazul unei livr!ri c!tre sine0 In cazul unei livrari catre sine cf. art. 1 . alin.* din /K) documentul pe baza caruia se colecteaza ;(8 este 8utofactura /K art. 1++1 : 1ersoana impozabilG sau persoana juridicG neimpozabilG) obligatG la plata taxei) trebuie sG autofactureze) p$nG cel mai t$rziu n a 1+=a zi lucrGtoare a lunii urmGtoare celei n care ia naItere faptul generator al taxei) 1. . ?C A1HA ? 1, stabilit! 9i :nregistrat! :n scop de CFA :n om>nia, realizeaz! servicii de transport bunuri pentru beneficiarul JA)A, persoan! $uridic! av>nd sediul activit!;ii economice :n Polonia 9i :nregistrat! :n scop de CFA :n Polonia. JA)A nu are un sediu fix :n om>nia. ?erviciul facturat este reprezentat de transport de bunuri din Bucure9ti :n Cimi9oara, :n valoare de 1/./// lei, pre; f!r! CFA. Preciza;i regimul de CFA aplicabil 9i obliga;iile declarative ale A1HA ? 1 referitoare la aceast! opera;iune. Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de CFA in A , servicii transport Jama: pers impozabila, inreg. in scop de CFA in Polonia transport : Bucuresti------ Cimisoara ;ransportul de la 2ucuresti la ;imisoara are loc pe teritoriul #o. 2eneficiarul a comunicat codul sau de ;(8 din 1olonia dar bunurile nu sunt transportate in alt !:. 6u sunt indeplinite conditiile de scutire0 cod beneficiar !: si transport in alt !:) /a urmare !/ 8lfa va emite factura cu ;(8 1,<. 1%%%%F1,<C1,%% lei ;(8 inregistrat pe factura. 1,%. ?C A1HA ? 1, stabilit! 9i :nregistrat! :n scop de CFA :n om>nia, realizeaz! servicii de transport pentru beneficiarul JA)A, persoan! $uridic! av>nd sediul activit!;ii economice :n Polonia si :nregistrat! :n scop de CFA :n Polonia. ?erviciul facturat este reprezentat de transportul de bunuri din Bucure9ti :n Berlin :n valoare de 1/./// lei, pre; f!r! CFA. Preciza;i locul acestei opera;iuni din punct de vedere al CFA, 9tiind c! nici JA)A, nici A1HA nu au alte sedii fixe :n alte state dec>t cele unde au sediul activit!;ii economice. Argumenta;i.

Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de CFA in A , transport intracomunitar Jama: pers impozabila, inreg. in scop de CFA in P1 transport : Bucuresti------ Berlin !/ 8lfa face transport intracomunitar cu locul de plecare din #o si locul de sosire in 2erlin 0 alt!:) .Aperatiunea este scutita de ;(8 in #o pentru ca beneficiarul a comunicat un cod valabil de ;(8 din alt !: 0 1olonia) diferit de al prestatorului. 1e factura !/ 8lfa va face mentiunea T scutit cu drept de deucereU 1,'. ?C A1HA ? 1, stabilit! si :nregistrat! :n scop de CFA :n om>nia, realizeaz! servicii de transport pentru beneficiarul C#CA, persoan! $uridic! stabilit! :n om>nia si :nregistrat! :n scop de CFA :n om>nia. ?erviciul facturat este reprezentat de transportul de bunuri din Bucure9ti :n Berlin :n valoare de 1/./// lei, pre; f!r! CFA. Preciza;i regimul de CFA aplicabil 9i obliga;iile declarative ale ?C A1HA ? 1 referitoare la aceast! opera;iune. Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de CFA in A , transport intracomunitar Ceta: pers impozabila, inreg. in scop de CFA in A transport : Bucuresti------ Berlin 3ste ;I/ cu locul de plecare in #o si locul de sosire in Germania. Aperatiunea nu este scutita in #o pentru ca beneficiarul nu comunica prestatorului un cod valabil de ;(8 din alt !: diferit de cel al prestatorului. !/ ;eta din 1olonia a comunicat cod #o ca urmare va primi de la !/ 8lfa !#" factura cu ;(8 in valoare de 1,%% lei 01%%%%F1,<) 1,(. ?C A1HA ? 1, stabilit! 9i :nregistrat! :n scop de CFA :n om>nia, presteaz! servicii de consultan;! :n domeniul contabil pentru beneficiarul JA)A, persoan! $uridic! stabilit! :n Polonia si :nregistrat! :n scop de CFA :n Polonia si care nu are niciun sediu fix :n om>nia. ?erviciul facturat este :n valoare de 1/./// lei, pre; f!r! CFA. Preciza;i regimul de CFA aplicabil si obliga;iile declarative ale ?C A1HA ? 1 referitoare la aceast! opera;iune. Argumenta;i 3ste serviciu intangibil prestat de !/ 8lfa !#" din #o catre o persoana impozabila din 1olonia 0art.1--. .g). !/ Gama ) persoana impozabila) nu trebuie sa comunice codul sau de ;(8 din !:. !/ 8lfa face factura fara ;(8) pe factura va face mentiunea scutit cu drept de deducere. 1,*. ?C A1HA ? 1, stabilit! 9i :nregistrat! :n scop de CFA :n om>nia, presteaz! servicii de consultan;! :n domeniul contabil pentru beneficiorul JA)A, societate comercial! stabilit! :n Polonia care beneficiaz! de regimul special de scutire pentru :ntreprinderi mici conform legisla;iei din Polonia 9i care nu are niciun sediu fix :n om>nia. JA)A nu :i comunic! lui A1HA un cod de :nregistrare :n scop de CFA. ?erviciul facturat este :n valoare de 1/./// lei, pre; f!r! CFA. Preciza;i regimul de CFA aplicabil 9i obliga;iile declarative ale ?C A1HA ? 1 referitoare la aceast! opera;iune. Argumenta;i. !/ 8lfa !#" presteaza servicii intangibile 0 art.1--. .g) catre o persoana impozabila din 1olonia. !erviciul va fi facturat fara ;(8 c7iar daca beneficiarul) persoana impozabila din 1olonia nu este inregistrata in scopuri de ;(8 in 1olonia. 1e factura emisa de !/ 8lfa !#" se face mentiunea T scutit cu drept de deducereU neimpozabil in #o. 1,+. ?C A1HA ? 1 este o societate de asigur!ri stabilit! :n om>nia si ne:nregistrat! :n scop de CFA :n om>nia :ntruc>t realizeaz! numai opera;iuni scutite f!r! drept de deducere, :n "//-, ea s-a :nregistrat :n scop de CFA cu art. 1(%1, :ntruc>t a realizat o ac8izi;ie intracomunitar! de bunuri de 1(./// euro. :n aprilie

"/1/, aceasta beneficiaz! de servicii de consultan;! :n domeniul contabil :n valoare de 1."// euro de la societatea JA)A, societate comercial! stabilit! :n Polonia 9i :nregistrat! :n scop de CFA :n Polonia 9i care nu are niciun sediu fix :n om>nia. Preciza;i ce sum! de CFA sau ce men;iune va trece JA)A pe factur!, precum 9i care sunt obliga;iile din punct de vedere al CFA ale societ!;ii A1HA. Cursul de sc8imb este de l euro 4 %,* lei. !/ 8lfa !#" beneficiaza de servicii intangibile prestate de !/ Gama din 1olonia care este pers.impoz. inregistrata in scopuri de ;(8 in 1olonia. "ocul prestarii in cazul serviciilor intangibile este in #o. unde beneficiarul !/ 8lfa este stabilit. !/ 8lfa primeste factura fara ;(8 de la prestatorul din 1olonia dar va fi obligata la plata ;(8 in #o. !/ 8lfa !#" depune 4econt special -%1 si plateste ;(8 in #o in suma de . %.. lei0 1 %%euroF-.&F1,<C. %.. lei) 1... ?C A1HA ? 1, stabilit! 9i :nregistrat! :n scop de CFA :n om>nia, :i :nc8iriaz! o cl!dire ?C B#CA ? 1, stabilit! 9i :nregistrat! :n scop de CFA :n om>nia. ?C A1HA ? 1 opteaz! pentru facturarea acestei opera;iuni cu CFA, :ncep>nd din c8iar data :nc8irierii, 1/./(."//,. ealiz>nd c! pentru a putea face acest lucru este nevoie de depunerea unei notific!ri de taxare a opera;iunii la administra;ia financiar!, ?C A1HA depune notificarea la data de %/.11."//,, preciz>nd :n notificare c! data de la care :9i exercit! op;iunea este 1/./(."//,. 1a un control realizat la ?C B#CA ? 1, inspectorii fiscali constat! acest lucru si apreciaz! c! ?C B#CA ? 1 nu avea dreptul de deducere a CFA pe perioada dintre momentul :nc8irierii 9i momentul depunerii notific!rii de taxare, astfel c! exclud de la deducere CFA aferent! facturilor de c8irie din perioada mai-noiembrie "//,. #ste corect0 Inspectorii nu au procedat corect pentru ca 6ormele de aplicare a /odului Kiscal) art. 1&%) prevad ca depunerea cu intarziere a notificarii nu anuleaza dreptul de deducere la beneficiar daca pe notificare a mentionat data de la care opteaza pentru plata ;(8 la inc7irieri. 1,-. Care sunt termenele de depunere a declara;iei recapitulative de CFA0 #Gspuns : 4eclaraHia se depune de cGtre persoanele nregistrate n scopuri de ;(8) n condiHiile art. 1(*.' din Codul Hiscal, care au efectuat n trimestrul de raportare livrGri) ac7iziHii n HGrile membre ale Dniunii 3uropene) sau livrGri Ii ac7iziHii n cadrul unei operaHiuni triung7iulare 4eclaraHia recapitulativG se depune lunar) p$nG la data de 1+ inclusiv a lunii urmGtoare la organul fiscal competent. 1ersoanele impozabile nregistrate n scopuri de ;(8) depun declaraHia recapitulativG numai n trimestrul de raportare n care ia naItere exigibilitatea taxei pentru livrGrileEac7iziHiile intracomunitare de bunuri) precum Ii pentru livrGrile Ii ac7iziHiile de bunuri n cadrul unei operaHiuni triung7iulare efectuate 1-/. A societate comercial! :9i trimite directorul general :ntr-o delega;ie :n Engaria cu autoturismul proprietate a societ!;ii comerciale, :n Engaria, directorul alimenteaz! autoturismul cu benzin!, dup! care se re:ntoarce :n om>nia. Crebuie declarat! aceast! opera;iune :n declara;ia recapitulativ! de CFA0 Argumenta;i. #Gspuns : 6u.pentru ca nu este 8I/ . In Pu a avut loc o livrare locala cu ;(8 PD pentru care directorul a primit un bon sau o factura cu ;(8 PD care in #o se inregistreaza pe c7eltuieli. 1-1. A persoan! fizic! ac8izi;ioneaz! automobile din Jermania si apoi le revinde :n om>nia, realiz>nd acest lucru cu un caracter de continuitate, fiind activitatea din care ob;ine venitul s!u principal. Crebuie aceast! persoan! s! se :nregistreze :n scopuri de CFA0 Argumenta;i. 1ersoana fizica care ac7izitioneaza in scopul revanzarii autoturisme si desfasoara activitati cu

caracter de continuitate devine persoana impozabila. 4upa depasirea plafonului de -+%%% euro) persoana fizica 0 persoana impozabila) este obligata sa se inregistreze in scopuri de ;(8 . 1, . En agent economic import! din America de ?ud 1/./// de sticle de alcool etilic, concentra;ie (/6, de /,( l2sticl!, la pre; extern de 1// euro2 sticl!, acestea nefiind plasate :n regim suspensiv. Acciza specific! pentru alcoolul etilic este de +(/ euro28l alcool pur. Cursul de sc8imb este de ',"*,, lei2euro. .etermina;i valoarea accizei care trebuie pl!tit! :n vam!. #Gspuns: 8cciza C '+% F *. &.. F V01%.%%% F %)+) E 1%%W F +%< C .%%*% lei 1-%. A societate comercial! produce :n luna mai "./// de pac8ete de ;ig!ri cu 1/ ;ig!ri :n pac8et. Acciza pentru ;ig!ri este de *' euro 21./// ;ig!ri, iar cursul de sc8imb este de ',"*,, lei2euro. C>t este acciza datorat! la bugetul de stat pentru produc;ia realizat!, dac! ;ig!rile sunt eliberate :n consum :n luna mai0 #Gspuns: 8cciza C &* F *. &.. F 0 .%%% F 1%)E1.%%% C +*&*.%&* lei 1,*. 1recizaHi produsele pentru care se aplicG accize armonizate. Produsele pentru care se percep accize armonizate 3de la /1./'."/1/) sunt: a) alcool 9i b!uturi alcoolice7 b) tutun prelucrat7 c) produse energetice 9i electricitate 1egisla;ie aplicabil!: 1egea (+12"//%, Cod Hiscal cu modific!rile 9i complet!rile ulterioare, art. "/*" 1,+. /e nseamnG regim suspensiv de accize5 egimul suspensiv de accize :nseamn! un regim fiscal aplicat producerii, transform!rii, de;inerii sau deplas!rii de produse accizabile care nu fac obiectul unei proceduri ori al unui regim vamal suspensiv, accizele fiind suspendate. 1egisla;ie aplicabil!: 1egea (+12"//%, Cod Hiscal cu modific!rile 9i complet!rile ulterioare, art. "/*%, pct. 11. 1,&. 1recizaHi exigibilitatea accizei. Acciza devine exigibil! :n momentul eliber!rii pentru consum sau :n statul membru :n care se face eliberarea pentru consum. 1egisla;ie aplicabil!: 1egea (+12"//%, Cod Hiscal cu modific!rile 9i complet!rile ulterioare, art. "/**. 1,'. 1recizaHi produsele pentru care se aplicG accizG) dar care nu intrG n categoria accizelor armonizate. Alte produse accizabile dec>t accizele armonizate sunt: - cafeaua verde - cafeaua pr!$it! - cafeaua solubil!. 1egisla;ie aplicabil!: 1egea (+12"//%, Cod Hiscal cu modific!rile 9i complet!rile ulterioare, art. "/+. 1-,. :n luna martie, un agent economic produc!tor de bere a :nregistrat o produc;ie de 1/./// 8i, cu o concentra;ie alcoolic! de ',(6 9i un num!r de * grade Plato.

?tabili;i acciza datorat! de produc!tor 9tiind c! acciza unitar! este de /,'% euro 2 l 8i grad Plato, iar cursul de sc8imb este de l euro 4 ',"*,, lei #aspuns: - pt bere conteaza concentratia in grade 1lato0Cconcentratia in za7ar gramE1%% gram solutie) = 6D conteaza concentratia alcoolica = pt calculul accizelor se ia in calcul cursul din %1.oct. 6=1 si cu el se merge tot anul 8 C & x %)*- x 1%.%%% x *. &.. C 11%1-+.%*lei 1,,. 1recizaHi termenul la care trebuie depusG declaraHia de accize. .eclara;ia de accize se depune lunar p>n! pe data de "( a lunii urm!toare. 1egisla;ie aplicabil!: 1egea (+12"//%, Cod Hiscal cu modific!rile 9i complet!rile ulterioare, art. "1'. %%. En importator din om>nia ac8izi;ioneaz! :n luna mai, din Brazilia, './// Pg de cafea pr!$it!, la pre;ul extern de " euro2Pg, tax! vamal! 1/6, comision vamal /,(6, acciz! ""( euro2ton!, CFA 1-6. .etermina;i acciza utiliz>nd un curs de l euro 4 ',"*,, lei. #ezolvare . &mport de cafea boabe din Brazilia B acciza #aspuns: (al. On vamG C F * %%% F *) &.. C -*.1+% lei ;axG vamalG C 1%< F -*.1+% C -.*1+ lei /omision vamal C %.+< F -*.1+% C 1'1 lei 8cciza C + F* F *) &.. C -..* lei %1. En antrepozit fiscal livreaz! spre consum ,/./// de pac8ete de ;igarete a "/ ;igarete2pac8et, pre; extern 4 /,, euro2pac8et, iar pre;ul de v>nzare cu am!nuntul maxim declarat 4 + lei2pac8et. Acciza pentru ;igarete este de ',,(/ euro 21./// ;igarete B ""6, l euro 4 ',"*,, lei. Acciza minim! pentru ;igarete 4 ",+,'* lei 2 1./// ;igarete. .etermina;i acciza care trebuie virat! la bugetul de stat. #aspuns : CH art 1++ nr tigarete : .%%%% x % C 1.&%%.%%% tigari acciza minima : 11%*1,x 1.&%%.%%%E1%%% C 1'&.&'%.*%% lei acciza minima stabilita : 1'&&'%*%%x ,1< C 1&%.''%.%&* lei acciza specifica : 01&) . x 1.&%%.%%%E1%%%) x -)- C .+.,+.)* lei acciza ad valorem : ,< x 'leiEpac7et x .%%%%tigarete C 1& .*%% lei acciza calculata : acciza specifica > acciza ad valorem C .+,+.)*>1& *%% C *..-+.)* acciza calculata0 *.-+.)*) ? acciza minima stabilita01&%.''%.%&*) C? se plGteIte acciza minimG stabilita. 8cciza de plata : 1&%.''%.%&* lei ?au Acc ;ig. 3ac8itat!)4 3',,(/ 5 ',"*,, 5 ,/ /// 5 "/ 2 1 ///) B ""6 5 + 5 ,/ /// 4 %%1."(,,,, B 1"%."// 4 '('.'(,,,, lei "/". Ce reprezint! produsele accizabile :n :n;elesul Codului fiscal0 1rodusele accizabile reprezinta produse pentru care se datoreaza accize. 8ccizele reprezintG taxe speciale de consum care se datoreazG bugetului de stat aplicate n special produselor cu acciza armonizata 0 valabile pentru toate tarile D3)si unor produse considerate de lux0 cu acciza nearmonizata specifice tarii noastre). !copul accizelor este de ordin fiscal) fiind folosite n special ca p$rg7ii pentru controlarea consumului lor.

%-. /e este un antrepozit fiscal n domeniul accizelor5 Antrepozitul fiscal este locul :n care produsele accizabile sunt produse, transformate, de;inute, primite sau expediate :n regim suspensiv de accize de c!tre un antrepozitar autorizat :n cadrul activit!;ii sale 1egisla;ie: 1egea (+12"//%, Cod Hiscal cu modific!rile 9i complet!rile ulterioare, art. "/*%, pct. ' %*. /$nd se poate considera cG deplasarea intracomunitarG a produselor accizabile este consideratG ca av$nd loc n regim suspensiv5 ?e poate considera c! deplasarea intracomunitar! a produselor accizabile are loc :n regim suspensiv numai dac! este acoperit! de un document administrativ electronic. 1egisla;ie: 1egea (+12"//%, Cod Hiscal cu modific!rile 9i complet!rile ulterioare, art. "/*%1 "/(. Care este organul fiscal competent teritorial pentru administrarea impozitelor 9i taxelor datorate de contribuabili, al;ii dec>t marii contribuabili0 #Gspuns: 1entru administrarea impozitelor) taxelor) contribuHiilor Ii a altor sume datorate bugetului general consolidat) competenHa revine acelui organ fiscal) ) n a cGrui razG teritorialG se aflG domiciliul fiscal al contribuabilului sau al plGtitorului de venit) n cazul impozitelor Ii contribuHiilor realizate prin stopaj la sursG) n condiHiile legii. U /ompetenHa de administrarea a contribuabilului de un organ fiscal poate fi transmisG altui organ fiscal cu acordul contribuabilului Ii a primului organ fiscal. 0 A.G. , E %%- privind /odul de procedurG fiscalG art. --) alin 1) "/*. :n ce condi;ii un alt organ fiscal dec>t cel competent teritorial, potrivit legii, si anume cel :n raza c!ruia contribuabilul :9i are domiciliul fiscal, poate prelua competen;a pentru administrarea impozitelor si taxelor datorate de respectivul contribuabil0 #Gspuns: /ompetenHa de administrarea a contribuabilului de un organ fiscal poate fi transmisG altui organ fiscal cu acordul contribuabilului Ii a primului organ fiscal. 0 A.G. , E %%- /1K art. --) alin 1) "/+. ?ocietatea I ? 1 a depus la data de "( aprilie "/1/ decontul de tax! pe valoarea ad!ugat! aferent! trimestrului 1"/1/, solicit>nd totodat! si rambursarea sumei negative :nscrise :n decontul respectiv, de 1/./// lei. Pentru solu;ionarea cererii de rambursare, organul fiscal efectueaz! o inspec;ie fiscal!, pe parcursul c!reia decide 9i verificarea impozitului pe venitul din salariu. &nspec;ia fiscal! se finalizeaz! :n data de l A iunie "/1/ 9i are ca rezultat stabilirea unei diferen;e suplimentare la impozitul pe salariu fa;! de cel datorat 9i declarat la "( ianuarie, de (./// lei. Arganul fiscal competent emite nota de compensare a CFA de rambursat cu diferen;a datorat! la impozitul pe salariu :n data de "/ iunie "/1/. ?! se calculeze cuantumul ma$or!rilor de :nt>rziere datorat de contribuabil pentru diferen;a suplimentar! de impozit pe salariu, 9tiut fiind c! legea prevede un nivel al ma$or!rilor de :nt>rziere de /,16 pe zi. #Gspuns: Codul de procedur! fiscal! art. 1"/, alin 1 9i art. 1"" :ajorGrile de nt$rziere se calculeazG pentru fiecare zi de nt$rziere) ncep$nd cu ziua imediat urmGtoare termenului de scadenHG Ii p$nG la data stingerii sumei datorate) inclusiv. X 1pentru compensGrile efectuate ca urmare a unei cereri de restituire sau de rambursare a sumei cuvenite debitorului) data stingerii este data depunerii cererii de rambursare sau de restituire.

1erioada pe care se calculeazG majorGrile de nt$rziere: & Ianuarie B + 8prilie %%. C ,1 zile :ajorGri de nt$rziere C +.%%% x ,1 zile x %)1< C *++ lei %.. Care este domiciliul fiscal al unui contribuabil persoan! fizic!0 #Gspuns: /odul de procedurG fiscalG art. -On cazul creanHelor fiscale administrate de :inisterul 3conomiei Ii KinanHelor prin 8genHia 6aHionalG de 8dministrare KiscalG) prin domiciliu fiscal se nHelege: a) pentru persoanele fizice) adresa unde Ii au domiciliul) potrivit legii) sau adresa unde locuiesc efectiv) n cazul n care aceasta este diferitG de domiciliu; b) pentru persoanele fizice care desfGIoarG activitGHi economice n mod independent sau exercitG profesii libere) sediul activitGHii sau locul unde se desfGIoarG efectiv activitatea principalG; "/-. .l A, medic, cu domiciliul :n Bucure9ti, sectorul l, are un cabinet individual pentru acordarea de consulta;ii medicale :n Bucure9ti, sectorul %, av>nd program :n patru zile din s!pt!m>n!. .l A mai de;ine un cabinet de consulta;ii medicale 9i :n ora9ul Buftea, $ude;ul &lfov, la acesta din urm! av>nd program doar o zi pe s!pt!m>n!. Care este domiciliul fiscal :n cazul dlui A0 #xplica;i. #Gspuns: Codul de procedur! fiscal! art. %% On cazul creanHelor fiscale administrate de :inisterul 3conomiei Ii KinanHelor prin 8genHia 6aHionalG de 8dministrare KiscalG) prin domiciliu fiscal se nHelege: pentru persoanele fizice care desfGIoarG activitGHi economice n mod independent sau exercitG profesii libere) sediul activitGHii sau locul unde se desfGIoarG efectiv activitatea principalG 0 unde stG mai mult) 2ucureIti) !ectorul "1/. ?ocietatea I ? 1 calculeaz! impozitul pe profit aferent trimestrului & "//- :n sum! de "/./// lei. ?ocietatea vireaz! la termenul legal - "( aprilie "//- - impozitul datorat. .e asemenea, la termenul din "( aprilie "//-, societatea depune .eclara;ia 1// la organul fiscal competent, :ns! omite s! :nscrie :n aceast! declara;ie impozitul pe profit calculat, :n cuantum de "/./// lei. Care sunt efectele $uridice ale pl!;ii impozitului pe profit asupra obliga;iei de declarare a acestuia0 #Gspuns: Codul de procedur! fiscal! art. ,1 AbligaHia de a depune declaraHia fiscalG se menHine Ii n cazul n care a fost efectuatG plata obligaHiei fiscale. 8stfel) c7iar dacG plata a fost efectuatG) nu nseamnG cG nu mai existG obligaHia de declarare "11. Codul de procedur! fiscal! prevede obliga;ia contribuabilului de a aduce la cuno9tin;a organului fiscal orice modificare ulterioar! a datelor din declara;ia de :nregistrare fiscal! prin depunerea declara;iei de men;iuni. :n ce termen trebuie depus! declara;ia de men;iuni0 #Gspuns: /odul de procedurG fiscalG art.'+ On termen de -% de zile de la data producerii modificGrii= "1". ?ocietatea I ? 1 datoreaz! impozit pe profit astfel: a) Crean;e principale reprezent>nd impozit pe profit, conform de clara;iei fiscale:

trimestrul 1"//-: l ./// lei, scadente la "( aprilie "//-7 trimestrul &&"//-: l .(// lei, scadente la "( iulie "//-7 trimestrul &&& "//-: "./// lei, scadente la "( octombrie "//-7 trimestrul &F "//-: "./// lei, scadente la "( ianuarie "//-. b) Crean;e rezultate din inspec;ia fiscal!, cu termen de plat! conform deciziei de impunere comunicate :n data de "/ ianuarie "/1/: diferen;! trimestrul 1"//-: '// lei7 accesoriu aferent diferen;ei de '// lei, calculat p>n! la 1( ianuarie "/1/ 3data finaliz!rii controlului): 1// lei7 diferen;! trimestrul &&& "//-: (// lei7 accesoriu aferent diferen;ei de (// lei, calculat p>n! la 1( ianuarie "/1/ 3data finaliz!rii controlului): */ lei7 total: principal: -//7 accesorii: 1*/. c) Crean;e accesorii stabilite prin decizie pentru neplata la scaden;! a impozitului pe profit: comunicat! la data de 1/ iulie "//-: "// lei7 comunicat! la data de 1/ ianuarie "/1/: %// lei. ?ocietatea efectueaz! pentru obliga;iile la bugetul de stat o plat! de +.1// lei la data de 1/ martie "/1/. ?! se precizeze cum va efectua organul fiscal stingerea obliga;iilor :n eviden;a sa fiscal! prin aplicarea regulii privitoare la ordinea de stingere a datoriilor din Codul de procedur! fiscal!, contribuabilul neav>nd alte obliga;ii de plat! la bugetul de stat dec>t impozitul pe profit. #Gspuns: /odul de procedurG fiscalG art. 11+ In cazul prezentat stingerea oblig. !e face in ordinea scadentei incepind cu cele mai vec7i. = (ec7imea obligaHiilor fiscale de platG se stabileIte astfel: = n funcHie de scadenHG) pentru obligaHiile fiscale principale; = in functie de data comunicarii pentru obligatii principale si accesorii 4ata 0vec7imea obligaHiei) !uma datoratG platG + %*. %%' i.profit pr.: 1.%%% 1%.%'. %%' accesorii comunicate %% +.%'. %%' i 1rofit 1+%% +.1%. %%' i profit pr. %% 1%.%1. %%. accesorii comunicate -%% %.%1. %%. diferenta imp.pr. ,%% %.%1. %%. accesorii 1&% +.%1. %%. i profit pr. %% ;A;8" **&% -.+%% !uma acoperitG prin plata #Gmas de 1.%%% %% 1+%% %% -%% -%% ,&% &%% 1&% %%

"1%. Cum se stabile9te vec8imea obliga;iilor de plat! accesorii :n scopul aplic!rii regulii de stingere a datoriilor0 /1K AG , E %%- B art. 11+ = in functie de scadenta pentru obligatiile princilale = in functie de data comunicarii pentru obligatii principle si accesorii stabilite de organele competente

= in functie de data depunerii la organul fiscal a declaratiei rectificative de catre contribuabil "1'. Care este termenul legal :n care organul fiscal trebuie s! solu;ioneze o cerere a unui contribuabil :n cazul :n care pentru aceasta sunt necesare informa;ii suplimentare0 #Gspuns: /odul de procedurG fiscalG art. '% /a regulG generalG) cererile depuse de cGtre contribuabil potrivit /odului de procedurG se soluHioneazG de cGtre organul fiscal n termen de *+ de zile de la nregistrare. On situaHiile n care) pentru soluHionarea cererii) sunt necesare informaHii suplimentare relevante pentru luarea deciziei) acest termen se prelungeIte cu perioada cuprinsG ntre data solicitGrii Ii data primirii informaHiilor solicitate. "1(. ?ocietatea I ? 1 a stabilit 9i a declarat la data de "( ianuarie "/1/ un impozit pe venitul din salarii aferent lunii decembrie "//- :n sum! de 1"./// lei. Elterior, societatea constat! c! a calculat gre9it impozitul, suma corect! a acestuia fiind de 1/./// lei. Ca urmare, societatea :9i exercit! dreptul de a corecta declara;ia 9i depune :n data de "( aprilie "/1/ declara;ia rectifica;i v!, dat! la care efectueaz! 9i plata sumei de 1/./// lei :n contul impozitului astfel datorat. ?! se calculeze cuantumul legal al ma$or!rilor de :nt>rziere datorat ca urmare a nepl!;ii la scaden;! a impozitului pe venitul din salarii aferent lunii decembrie "//-, 9tiut fiind c! legea prevede un nivel al ma$or!rilor de :nt>rziere de /,16 pe zi. #Gspuns: Cod de procedura fiscala, republicat iulie "//+, art. 1"/ :ajorGrile de nt$rziere se calculeazG pentru fiecare zi de nt$rziere) ncep$nd cu ziua imediat urmGtoare termenului de scadenHG Ii p$nG la data stingerii sumei datorate) inclusiv. 0 ) 1entru diferenHele suplimentare de creanHe fiscale rezultate din corectarea declaraHiilor sau modificarea unei decizii de impunere) majorGrile de nt$rziere se datoreazG ncep$nd cu ziua imediat urmGtoare scadenHei creanHei fiscale pentru care s=a stabilit diferenHa Ii p$nG la data stingerii acesteia inclusiv. 0-) On situaHia n care diferenHele rezultate din corectarea declaraHiilor sau modificarea unei decizii de impunere sunt negative n raport cu sumele stabilite iniHial) se datoreazG majorGri de nt$rziere pentru suma datoratG dupG corectare ori modificare) ncep$nd cu ziua imediat urmGtoare scadenHei Ii p$nG la data stingerii acesteia inclusiv. 1erioada pe care se calculeazG majorGrile de nt$rziere: & Ianuarie B + 8prilie %%. C ,1 zile !uma la care se datoreazG majorGrile: 1%.%%%0 art.1 % .-) :ajorGri de nt$rziere C 1%.%%% x ,1 zile x %)1< C ,1% lei 1&. Care este termenul :n care debitorii pot solicita organului fiscal corectarea erorilor din documentele de plat! a impozitelor 9i taxelor0 #Gspuns: Dn an de la data plGHii "1+. Care este termenul :n care actul administrativ fiscal este considerat comunicat :n cazul comunic!rii lui prin publicitate0 #Gspuns: Codul de procedur! fiscal! art. ''

= /omunicarea prin publicitate se face prin afiIarea) concomitent) la sediul organului fiscal emitent Ii pe pagina de internet a 8genHiei 6aHionale de 8dministrare KiscalG) a unui anunH n care se menHioneazG cG a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. = On cazul actelor administrative emise de organele fiscale prevGzute la art. %() afiIarea se face) concomitent) la sediul acestora Ii pe pagina de internet a autoritGHii administraHiei publice locale respective. On lipsa paginii de internet proprii) publicitatea se face pe pagina de internet a consiliului judeHean. = On toate cazurile) actul administrativ fiscal se considerG comunicat n termen de 1+ zile de la data afiIGrii anunHului. "1,. Camera profesional! C, persoan! $uridic! de utilitate public!, are organizate :n structura sa desmembr!minte 3sedii secundare) f!r! personalitate $uridic!, denumite XfilialeY. A parte din aceste desmembr!minte 3sedii secundare), neav>nd mai mult de cinci salaria;i, nu :ndeplinesc condi;ia cerut! de lege de a fi :nregistrate ca puncte de lucru pl!titoare de impozit pe venitul din salarii 9i, pe cale de consecin;!, de a li se atribui un cod de identificare propriu. Aceste desmembr!minte trebuie :ns! declarate la organul fiscal, f!r! a primi cod de identificare propriu. :n ce termen se declar! 9i care este organul fiscal competent pentru declararea sediilor secundare care au mai pu;in de cinci salaria;i0 #Gspuns: /odul de procedurG fiscalG art. -* Ii art. '* Ii A:K1 1- ,E %%* si A:K1 & E %%' = 4eclararea se face n termen de -% de zile de la nfiinHarea sediilor secundare 0/od procedurG fiscalG) prin depunerea declaraHiei privind sediile secundare atat la organul fiscal pe teritoriul caruia functioneaza sediul principal cat si la organul fiscal pe teritoriul caruiNa functioneaza sediul secundar. 0!ediile secundare care au mai mult de + salariati primesc cod fiscal separat) pentru plata impozitului pe salarii la organul fiscal pe teritoriul caruia functioneaza sediul secundar. 8cest cod fiscal va fi utilizat numai pentru declararea si plata impozitului pe salarii B 4eclaratia %&% . 0 nu apare pe facturi sau alte documente) ) "1-. P>n! la ce dat! poate organul fiscal s! efectueze inspec;ia fiscal! 9i eventual s! modifice prin decizie de impunere impozitul pe profit aferent trimestrului & "//'0 #xplica;i. #Gspuns: /odul de procedurG fiscalG art. -) art. ,1 Ii art. ,. ;ermenul de prescripHie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaHii fiscale este de + ani si ncepe sG curgG de la data de 1 ianuarie a anului urmGtor celui n care s=a nGscut creanHa fiscalG potrivit art. -) dacG legea nu dispune altfel. 4acG legea nu prevede altfel) dreptul de creanHG fiscalG Ii obligaHia fiscalG corelativG se nasc n momentul n care) potrivit legii) se constituie baza de imp unere care le genereazG. = 2aza de impunere s=a constituit n trim I %%*) termenul de prescripHie ncepe sG curgG de la %1 ianuarie %%+) deci inspecHia se poate efectua p$nG la -1 decembrie %%,. = InspecHia fiscalG se efectueazG n cadrul termenului de prescripHie a dreptului de a stabili obligaHii fiscale %. ?ocietatea I ? 1 face obiectul unei inspec;ii fiscale generale care :ncepe pe data de 1/ aprilie "//+ si se finalizeaz! la data de %/ iunie "//+, dat! la care are loc discu;ia final! cu contribuabilul asupra constat!rilor inspec;iei incluse :n aportul de inspec;ie fiscal!. :n cursul discu;iilor, reprezentantul legal al societ!;ii invoc! prescrip;ia dreptului organului fiscal de a stabili diferen;a de (/./// lei aferent! impozitului pe profit pentru trimestrul 1"//", declarat de societate la data

de "( aprilie "//". &nvocarea are ca motivare :n drept prevederile legale aplicabile conform c!rora prescrip;ia se :mpline9te X "n termen de ' ani de la data la care a expirat termenul de depunere a declara(iei pentru perioada respectiv#). Cum va proceda organul fiscal0 Fa emite sau nu decizia de impunere pentru diferen;a de (/./// lei0 #xplica;i. #Gspuns: Codul de procedur! fiscal! art. -1 48. (a emite decizia de impunere) ntruc$t) conform prevederilor legale X4reptul organului fiscal de a stabili obligaHii fiscale se prescrie n termen de + ani) cu excepHia cazului n care legea dispune altfel. ;ermenul de prescripHie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaHii fiscale ncepe sG curgG de la data de 1 ianuarie a anului urmGtor celui n care s=a nGscut creanHa fiscalGU) in cazul nostru termenul de prescriptie curge de la data de 1 ian. %%-. ""1. ?ocietatea I ? 1 depune la data de "( aprilie "/1/ .eclara;ia 1//, :n care declar! un impozit pe profit datorat de %/./// lei. 1a aceea9i dat!, societatea depune 9i decontul cu sum! negativ! de tax! pe valoarea ad!ugat! :n sum! de (/./// lei, solicit>nd 9i rambursarea. 1a data de %/ aprilie "/1/, societatea :nregistreaz! la organul fiscal cererea de compensare a celor dou! obliga;ii reciproce. Arganul fiscal, analiz>nd cererea de rambursare a taxei pe valoarea ad!ugat!, constat! c! solu;ionarea necesit! efectuarea :n prealabil a inspec;iei fiscale. Ca urmare, se stabile9te, prin decizie emis! la data de 1/ iunie "/1/, c! taxa pe valoarea ad!ugat! la care este :ndrept!;it contribuabilul este de "/./// lei. 1a data de 1( iunie "/1/ se emite 9i nota de compensare. Contribuabilul, primind actele administrative fiscale corespunz!toare acestor ac;iuni ale organului fiscal, le accept! 9i efectueaz! plata diferen;ei de 1/./// lei :n data de "' iunie "/1/. ?! se calculeze cuantumul legal al ma$or!rilor de :nt>rziere datorate de societate :n urma solu;ion!rii celor dou! cereri depuse la organul fiscal, 9tiut fiind c! legea prevede un nivel al ma$or!rilor de :nt>rziere de /,16 pe zi. #Gspuns: Codul de procedur! fiscal! art. 1"/, si art. 1"" - )a$or!rile de :nt>rziere se calculeaz! pentru fiecare zi de :nt>rziere, :ncep>nd cu ziua imediat urm!toare termenului de scaden;! 9i p>n! la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 3") Pentru diferen;ele suplimentare de crean;e fiscale rezultate din corectarea declara;iilor sau modificarea unei decizii de impunere, ma$or!rile de :nt>rziere se datoreaz! :ncep>nd cu ziua imediat urm!toare scaden;ei crean;ei fiscale pentru care s-a stabilit diferen;a 9i p>n! la data stingerii acesteia inclusiv.N = pentru compensGrile la cerere) data stingerii este data depunerii la organul competent a cererii de compensare. 1entru suma de -%.%%% lei C? majorari pana la depunerea cererii : &.%* B -%.%* %%'C + zile 1entru suma de 1%.%%% lei neadmisG la compensare C? majorGrile se calculeazG pe perioada &.%* B *.%&. %%'C &% zile 0 &.%* data urmatoare scadentei pina la *.%&) data platii) :ajorGri de nt$rziere C -%.%%% x + zile x %)1< > 1%.%%% x &% zile x %)1< C 1+% > &%% C '+% lei """. ?ocietatea I ? 1 depune la data de "( aprilie "/1/ .eclara;ia 1// :n care declar! un impozit pe profit datorat de %/./// lei. 1a aceea9i dat!, societatea depune 9i decontul cu sum! negativ! de tax! pe valoarea ad!ugat! :n sum! de (/./// lei, solicit>nd 9i rambursarea. 1a data de "( aprilie "/1/, societatea :nregistreaz! la organul fiscal cererea de compensare a celor dou!

obliga;ii reciproce. Arganul fiscal, analiz>nd cererea de rambursare a taxei pe valoarea ad!ugat!, constat! c! solu;ionarea necesit! efectuarea :n prealabil a inspec;iei fiscale. Ca urmare, se stabile9te, prin decizie emis! la data de 1/ iunie "/1/, c! taxa pe valoarea ad!ugat! la care este :ndrept!;it contribuabilul este de '/./// lei. 1a data de 1( iunie "/1/ se emite 9i nota de compensare. Contribuabilul, primind actele administrative fiscale corespunz!toare acestor ac;iuni ale organului fiscal, le accept!. ?! se calculeze cuantumul legal al ma$or!rilor de :nt>rziere datorate de societate :n urma solu;ion!rii celor dou! cereri depuse la organul fiscal, 9tiut fiind c! legea prevede un nivel al ma$or!rilor de :nt>rziere de /,16 pe zi. #Gspuns: 6u se vor calcula majorGri de nt$rziere. /ererea de compensare a fost depusa la data scadentei odata cu cererea de rambursare si suma de rambursat acopera obligatia de plata Cod de procedura fiscala, republicat iulie "//+, art. 1"/, pentru compens!rile la cerere, data stingerii este data depunerii la organul competent a cererii de compensare7 X ""%. Ena dintre componentele registrului contribuabililor este vectorul fiscal. 1a ce se refer! informa;ia con;inut! :n vectorul fiscal al unui contribuabil0 #Gspuns: CPH art. +, (ectorul fiscal cuprinde categoriile de obligaHii fiscale de declarare) potrivit legii. *. ?ocietatea I ? 1 depune la data de "( aprilie "/1/ decontul cu sum! negativ! de tax! pe valoarea ad!ugat! :n sum! de '/./// lei, f!r! a solicita 9i rambursarea acestei sume. 1a aceea9i dat!, societatea mai depune 9i .eclara;ia 1//, :n care declar! un impozit pe profit datorat de %/./// lei, dar pe care nu :l ac8it!. Poate organul fiscal s! efectueze, din oficiu, compensarea celor dou! crean;e reciproce0 #Gspuns: Codul de procedur! fiscal! art. 11*6D. Arganul fiscal poate efectua compensare din oficiu ori de c$te ori constatG existenHa unor creanHe reciproce) cu excepHia sumelor negative din deconturile de taxG pe valoarea adGugatG fGrG opHiune de rambursare.

+. Care este termenul general de solu;ionare a cererilor depuse de contribuabili potrivit Codului de procedur! fiscal!0

""*. ?ocietatea I ?A are datorii restante la bugetul de stat, pentru care organele fiscale au pornit executarea silit! prin poprire, at>t asupra disponibilit!;ilor b!ne9ti din conturile bancare, c>t 9i asupra sumelor pe care alte societ!;i le datoreaz! societ!;ii I. ?ocietatea se confrunt! cu dificult!;i financiare 9i, pe fondul lipsei de disponibilit!;i :n conturile bancare, ea este :n imposibilitate de a ac8ita salariile. Pentru dep!9irea situa;iei, societatea solicit! aplicarea prevederilor din Codul de procedur! fiscal! care specific! urm!toarele:

X *&2) "n m#sura "n care este necesar, pentru achitarea sumei datorate la data sesiz#rii b#ncii, potrivit alin. *&&), sumele existente, precum si cele viitoare provenite din "ncas#rile zilnice "n conturile "n lei si "n valut# sunt indisponibilizate. +in momentul indisponibiliz#rii, respectiv de la data si ora primirii adresei de "nfiin(are a popririi asupra disponibilit#(ilor b#ne,ti, b#ncile nu vor proceda la decontarea documentelor de plat# primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, si nu vor accepta alte pl#(i din conturile acestora p-n# la achitarea integral# a obliga(iilor fiscale "nscrise "n adresa de "nfiin(are a popririi, cu excep(ia sumelor necesare pl#(ii drepturilor salariale.) Poate organul fiscal s! dea curs solicit!rii societ!;ii debitoare cu privire la eliberarea de c!tre ter;ul poprit :n favoarea sa a sumelor necesare pl!;ii drepturilor salariale0 #xplica;i. #Gspuns: /1K art. 1*, 4a. ;erHul poprit poate elibera sume n favoarea debitorului) numai pentru plata drepturilor salariale ""+. #ste permis, conform Codului de procedur! fiscal!, ca plata datoriei fiscale s! fie efectuat! de alt! persoan! dec>t debitorul0 #Gspuns: CPH art. 11', alin " 9i Cod Civil, Art. 1/-% 48 plata obligatiilor fiscale poate fi facuta si de alta persoana) dispozitiile /oduluui /ivil aplicandu=se in mod corespunzator. - Plata obliga;iilor fiscale se efectueaz! de c!tre debitori, distinct pe fiecare impozit, tax!, contribu;ie 9i alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv ma$or!ri de :nt>rziere. - Abligatia poate fi ac8itata de orice persoana interesata, precum de un coobligat sau de un fide$usor. - Abligatia poate fi ac8itata c8iar de o persoana neinteresata7 aceasta persoana trebuie insa sa lucreze in numele si pentru ac8itarea debitorului, sau de lucreaza in numele ei propriu, sa nu se subroge in drepturile creditorului .. Care este, potrivit Codului de procedur! fiscal!, momentul de la care :ncepe s! curg! termenul de prescrip;ie a dreptului organului fiscal de a stabili impozite 9i taxe 9i c>t este acest termen0 #Gspuns: CPH art. -1 X4reptul organului fiscal de a stabili obligaHii fiscale se prescrie n termen de + ani) cu excepHia cazului n care legea dispune altfel. = ;ermenul de prescripHie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaHii fiscale ncepe sG curgG de la data de 1 ianuarie a anului urmGtor celui n care s=a nGscut creanHa fiscalGN. ""-. Care este primul act de executare silit! :n cazul crean;elor fiscale0 #Gspuns: Codul de procedur! fiscal! art. 1'( !omaHia Art. 1'( 31) #xecutarea silit! :ncepe prin comunicarea soma;iei. .ac! :n termen de 1( zile de la comunicarea soma;iei nu se stinge debitul, se continu! m!surile de executare silit!. ?oma;ia este :nso;it! de un exemplar al titlului executoriu. 3") ?oma;ia cuprinde, pe l>ng! elementele prev!zute la art. '% alin. 3"), urm!toarele: num!rul dosarului de executare7 suma pentru care se :ncepe executarea silit!7 termenul :n care cel somat

urmeaz! s! pl!teasc! suma prev!zut! :n titlul executoriu, precum 9i indicarea consecin;elor nerespect!rii acesteia. "%/. Care este termenul de depunere a unei contesta;ii :mpotriva unui act de executare silit! al organului fiscal0 #Gspuns: de procedur! fiscal! art. 1+% /ontestaHia se poate face n termen de 1+ zile) sub sancHiunea decGderii) de la data c$nd : a) contestatorul a luat cunoItinHG de executarea ori de actul de executare pe care le contestG) din comunicarea somaHiei sau din altG nItiinHare primitG ori) n lipsa acestora) cu ocazia efectuGrii executGrii silite sau n alt mod; b) contestatorul a luat cunoItinHG) potrivit lit. a)) de refuzul organului de executare de a ndeplini un act de executare; c) cel interesat a luat cunoItinHG) potrivit lit. a)) de eliberarea sau distribuirea sumelor pe care le contestG. /ontestaHia prin care o terHG persoanG pretinde cG are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmGrit poate fi introdusG cel mai t$rziu n termen de 1+ zile dupG efectuarea executGrii. "%1. .in momentul indisponibiliz!rii sumelor existente, precum 9i a celor viitoare provenite din :ncas!rile zilnice :n conturile :n lei 9i :n valut!, b!ncile nu vor proceda la decontarea documentelor de plat! primite 9i nu vor accepta alte pl!;i din conturile debitorilor, p>n! la ac8itarea integral! a obliga;iilor fiscale :nscrise :n adresa de :nfiin;are a popririi. Care sunt sumele exceptate de la aceste dispozi;ii0 #Gspuns CPH art. 1'!umele necesare plGHii drepturilor salariale. "%". Contribuabilul I, persoan! fizic! independent!, a primit :n data de ( martie "//- decizia de pl!;i anticipate pentru anul fiscal "//-, :n care organul fiscal a stabilit urm!toarele sume de plat!: 1( martie: 1./// lei7 1( iunie: 1./// lei7 1( septembrie: 1./// lei7 1( decembrie: 1./// lei. Contribuabilul nu pl!te9te ratele. .up! depunerea declara;iei de venit pe anul "//-, respectiv la data de 1( mai "/1/, organul fiscal emite decizia de impunere, :n care stabile9te un impozit anual de './// lei. Contribuabilul ac8it! acest din urm! debit :n data de "+ octombrie "/1/. ?! se calculeze cuantumul legal al ma$or!rilor de :nt>rziere datorate de contribuabil, 9tiut fiind c! legea prevede un nivel al ma$or!rilor de :nt>rziere de /,16 pe zi. #Gspuns: Codul de procedur! fiscal! art. 1"/, alin * - Pentru obliga;iile fiscale neac8itate la termenul de plat!, reprezent>nd impozitul pe venitul global, se datoreaz! ma$or!ri de :nt>rziere dup! cum urmeaz!: a) pentru anul fiscal de impunere ma$or!rile de :nt>rziere pentru plGHile anticipate stabilite de organul fiscal prin decizii de pl!;i anticipate se calculeaz! p>n! la data pl!;ii debitului sau, dup! caz,

p$nG la data de -1 decembrie; b) ma$or!rile de :nt>rziere pentru sumele neac7itate n anul de impunere, potrivit lit. a), se calculeaz! ncep$nd cu data de 1 ianuarie a anului urmGtor p$nG la data stingerii acestora) inclusiv; 1.= se calculeaza majorari pentru neefectuarea platilor anticipate pina la data de -1.1 . %%' .= se calculeaza majorarile aferente sumei datorate din decizia de impunere p$na la data de '.1%. %%. cind efectueaza plata. 1.= :ajorGri calculate pentru anul %%': 1entru plata anticipatG 101+.%-=-1.1 . %%'): 1.%%% x ,1 zile x %)1< C ,1 lei 1entru plata anticipatG 01+.%&=-1.1 . %%'): 1.%%% x 1,, zile x %)1< C 1,, lei 1entru plata anticipatG -01+.%,=-1.1 . %%'): 1.%%% x 1%' zile x %)1< C 1%' lei 1entru plata anticipatG *01+.1 =-1.1 . %%'): 1.%%% x 1& zile x %)1< C 1& lei .= :ajorGri calculate pentru anul %%.: *.%%% x -%1 x %)1< C 1. %* lei ;otal majorari datorate: ,1>1,,>1%'>1&>1 %*C1.1' --. Contribuabilul I, persoan! fizic! independent!, a primit :n data de ( martie "//- decizia de pl!;i anticipate pentru anul fiscal "//-, :n care organul fiscal a stabilit urm!toarele sume de plat!: 1( martie: 1./// lei7 1( iunie: 1./// lei7 1( septembrie: 1./// lei7 1( decembrie: 1./// lei. Contribuabilul nu pl!te9te ratele. .up! depunerea declara;iei de venit pe anul "//-, respectiv la data de 1( mai "/1/, organul fiscal emite decizia de impunere, :n care stabile9te un impozit anual de "./// lei. Contribuabilul ac8it! debitul :n data de "+ octombrie "/1/. ?! se calculeze cuantumul legal al ma$or!rilor de :nt>rziere datorate de contribuabil, 9tiut fiind c! legea prevede un nivel al ma$or!rilor de :nt>rziere de /,16 pe zi. #Gspuns: Codul de procedur! fiscal! art. 1"/, alin * 1. majorarile se calculeaza p$na la data de -1.1 . %%' pt .plati anticipate neefectuate de *%%% lei si in anul urmator din %1.%1=pana cand plateste) se stabilesc majorari la suma rezultata in urma impunerii adica la %%% lei = :ajorGri calculate pentru anul %%': 1entru plata anticipatG 101+.%-=-1.1 . %%'): 1.%%% x ,1 zile x %)1< C ,1 lei 1entru plata anticipatG 01+.%&=-1.1 . %%'): 1.%%% x 1,, zile x %)1< C 1,, lei 1entru plata anticipatG -01+.%,=-1.1 . %%'): 1.%%% x 1%' zile x %)1< C 1%' lei 1entru plata anticipatG *01+.1 =-1.1 . %%'): 1.%%% x 1& zile x %)1< C 1& lei = :ajorGri calculate pentru anul %%.: .%%% x -%1 x %)1< C &%1 lei. ;otal majorari calculate: ,1>1,,>1%'>1&>&%1C1 1* "%'. Contribuabilul I, persoan! fizic! independent!, a primit :n data de ( martie "//- decizia de pl!;i anticipate pentru anul fiscal "//-, :n care organul fiscal a stabilit urm!toarele sume de plat!: 1( martie: 1./// lei7 1( iunie: 1./// lei7 1( septembrie: 1./// lei7 1( decembrie: 1./// lei. Contribuabilul pl!te9te doar primele trei rate. .up! depunerea declara;iei de venit pe anul "//-, respectiv la data de 1( mai "/1/, organul fiscal emite

decizia de impunere, :n care stabile9te un impozit anual de %./// lei. ?! se calculeze cuantumul legal al ma$or!rilor de :nt>rziere datorate de contribuabil, 9tiut fiind c! legea prevede un nivel al ma$or!rilor de :nt>rziere de /,16 pe zi. #Gspuns: Codul de procedur! fiscal! art. 1"/, alin * Pentru obliga;iile fiscale neac8itate la termenul de plat!, reprezent>nd impozitul pe venitul global, se datoreaz! ma$or!ri de :nt>rziere dup! cum urmeaz!: a) pentru anul fiscal de impunere ma$or!rile de :nt>rziere pentru pl!;ile anticipate stabilite de organul fiscal prin decizii de pl!;i anticipate se calculeaz! p>n! la data pl!;ii debitului sau, dup! caz, p>n! la data de %1 decembrie7 b) ma$or!rile de :nt>rziere pentru sumele neac8itate :n anul de impunere, potrivit lit. a), se calculeaz! :ncep>nd cu data de 1 ianuarie a anului urm!tor p>n! la data stingerii acestora, inclusiv7 c) :n cazul :n care impozitul pe venit stabilit prin decizia de impunere anualG este mai mic dec$t cel stabilit prin deciziile de plGHi anticipate) ma$or!rile de :nt>rziere se recalculeaz!, :ncep>nd cu data de 1 ianuarie a anului urm!tor celui de impunere) la soldul neac7itat n raport cu impozitul anual stabilit prin decizia de impunere anual!, urm>nd a se face regularizarea ma$or!rilor de :nt>rziere :n mod corespunz!tor. :ajorGri calculate pentru anul %%') impozit datorat ca plata anticipata aferenta tr.I( neac7itata: 1entru plata anticipatG tr.I(.: 1.%%% x 1& zile x %)1< C 1& lei :ajorGri calculate n anul %%.: % lei ;otal majorari C1& lei ) pentru anul %%. nu se mai calculeaza majorari pentru ca platile anticipate sunt la nivelul sumei rezultate din decizia de impunere "%(. Contribuabilul I, persoan! fizic! independent!, a primit :n data de ( martie "//- decizia de pl!;i anticipate pentru anul fiscal "//-, :n care organul fiscal a stabilit urm!toarele sume de plat!: 1( martie: 1./// lei7 1( iunie: 1./// lei7 1( septembrie: 1./// lei7 1( decembrie: 1./// lei. Contribuabilul pl!te9te doar primele trei rate. .up! depunerea declara;iei de venit pe anul "//-, respectiv la data de 1( mai "/1/, organul fiscal emite decizia de impunere, :n care stabile9te un impozit anual de (./// lei. Contribuabilul ac8it! :n data de "+ octombrie "/1/, respectiv :n termenul celor */ de zile de la data comunic!rii deciziei de impunere anual!, stabilite de Codul fiscal pentru ac8itarea diferen;elor r!mase de ac8itat fa;! de pl!;ile anticipate, :ntreaga datorie de "./// lei. ?! se calculeze cuantumul legal al ma$or!rilor de :nt>rziere datorate de contribuabil, 9tiut fiind c! legea prevede un nivel al ma$or!rilor de :nt>rziere de /,16 pe zi. #Gspuns: /odul de procedurG fiscalG art. 1 %) alin & :ajorGri calculate pentru anul %%': 1entru plata anticipatG tr.I( neac7itata . : 1.%%% x 1& zile x %)1< C 1& lei :ajorGri calculate n anul %%. pentru diferenta neac7itata0 +%%% din decizie=-%%% plati efectuate) : .%%% x -%% x %)1< C &%% lei ;otal majorari: 1&>&%%C&1& lei "%*. Contribuabilul I, persoan! fizic! independent!, a primit :n data de ( martie "//- decizia de pl!;i anticipate pentru anul fiscal "//-, :n care organul fiscal a stabilit urm!toarele sume de plat!: 1( martie: 1./// lei7

1( iunie: 1./// lei7 1( septembrie: 1./// lei7 1( decembrie: 1./// lei. Contribuabilul pl!te9te doar primele dou! rate. .up! depunerea declara;iei de venit pe anul "//-, respectiv la data de 1( mai "/1/, organul fiscal emite decizia de impunere, :n care stabile9te un impozit anual de './// lei. Contribuabilul ac8it! datoria :n data de "+ octombrie "/1/. ?! se calculeze cuantumul legal al ma$or!rilor de :nt>rziere datorate de contribuabil, 9tiut fiind c! legea prevede un nivel al ma$or!rilor de :nt>rziere de /,16 pe zi. #Gspuns: Codul de procedur! fiscal! art. 1"/, alin * lit :ajorGri calculate pentru anul %%': 1entru plata anticipatG tr.III neac7itata: 1.%%% x 1%' zile x %)1< C 1%' lei 1entru plata anticipatG tr.I(. neac7itata: 1.%%% x 1& zile x %)1< C 1& lei :ajorGri calculate n anul %%. pentru diferenta neac7itata 0*%%% din decizie B plati antic.efecetuateC %%%): .%%% x -%% x %)1< C &%% lei. ;otal majorari C &1& lei "%+. Contribuabilul I, persoan! fizic! independent!, a primit :n data de ( martie "//- decizia de pl!;i anticipate pentru anul fiscal "//-, :n care organul fiscal a stabilit urm!toarele sume de plat!: 1( martie: 1./// lei7 1( iunie: 1./// lei7 1( septembrie: 1./// lei7 1( decembrie: 1./// lei. Contribuabilul pl!te9te doar primele trei rate. .up! depunerea declara;iei de venit pe anul "//-, respectiv la data de 1( mai "/1/, organul fiscal emite decizia de impunere, :n care stabile9te un impozit anual de (./// lei. Contribuabilul ac8it! :n data de %1 decembrie "/1/, dep!9ind astfel cu 1// de zile cele */ de zile de la data comunic!rii deciziei de impunere anual! stabilite de Codul fiscal pentru ac8itarea diferen;elor r!mase de ac8itat fa;! de pl!;ile anticipate, :ntreaga datorie de "./// lei. ?! se calculeze cuantumul legal al ma$or!rilor de :nt>rziere datorate de contribuabil, 9tiut fiind c! legea prevede un nivel al ma$or!rilor de :nt>rziere de /,16 pe zi. #Gspuns: art.1 %.&.b) majorGrile de nt$rziere pentru sumele neac7itate n anul de impunere) potrivit lit. a)) se calculeazG ncep$nd cu data de 1 ianuarie a anului urmGtor p$nG la data stingerii acestora) inclusiv :ajorGri calculate pentru anul %%' pentru plata anticipatG neac7itata ;#.I(.: 1.%%% x 1& zile x %)1< C 1& lei si se calculeaza si in anul urmator pina la data stingerii in anul %%.: 1%%%F-&+zile F%.1<C -&+ lei 4aca plateste intermenul de &% zile de la data comunicGrii deciziei de impunere anualG) nu datoreaza majorari pentru diferenta de plata stabilita prin decizia de impunere anuala 1entru diferenta de plata conform deciziei de impunere 0 +%%%=*%%%plati antic.C1%%%) de 1%%% lei se calculeaza majorari pentru 1%% zile :1%%% x 1%% x %)1< C 1%%. ;otal majorari:1&>-&+>1%%C*.1 lei -.. Contribuabilul I, persoan! fizic! independent!, a primit :n data de ( martie "//- decizia de pl!;i anticipate pentru anul fiscal "//-, :n care organul fiscal a stabilit urm!toarele sume de plat!: 1( martie: 1./// lei7 1( iunie: 1./// lei7

1( septembrie: 1./// lei7 1( decembrie: 1./// lei. Contribuabilul pl!te9te doar primele trei rate. .up! depunerea declara;iei de venit pe anul "//-, respectiv la data de 1( mai "/1/, organul fiscal emite decizia de impunere, :n care stabile9te un impozit anual de A lei 9i un drept la restituire de "./// lei. ?! se calculeze cuantumul legal al ma$or!rilor de :nt>rziere datorate de contribuabil, 9tiut fiind c! legea prevede un nivel al ma$or!rilor de :nt>rziere de /,16 pe zi. #Gspuns: :ajorGri calculate n anul %%': 1entru plata anticipatG tr.I(: 1.%%% x 1& zile x %)1< C 1& lei :ajorGri calculate n anul %%': % lei ;otal majorari C 1& lei "%-. ?ocietatea I ? 1 a f!cut obiectul unei inspec;ii fiscale :n urma c!reia au fost stabilite sume suplimentare de plat! :ntr-un cuantum de (/./// lei. ?ocietatea nu este de acord si contest! la organul fiscal competent suma de %/./// lei. Cotodat!, societatea se adreseaz! si instan;ei competente de contencios administrativ, solicit>nd suspendarea execut!rii deciziei de impunere prin care au fost stabilite diferen;ele de plat!. Care este suma cau;iunii pe care societatea trebuie s! o pl!teasc! pentru solu;ionarea cererii de suspendare a execut!rii deciziei0 #Gspuns: /odul de procedurG fiscalG art. 1+ = Introducerea contestaHiei pe calea administrativG de atac nu suspendG executarea actului administrativ fiscal. = 4ispoziHiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului contribuabilului de a cere suspendarea executGrii actului administrativ fiscal. InstanHa competentG poate suspenda executarea) dacG se depune o cauHiune de p$nG la %< din cuantumul sumei contestate) iar n cazul cererilor al cGror obiect nu este evaluabil n bani) o cauHiune de p$nG la .%%% lei. /auHiunea C %< din suma contestatG C %< x -%.%%% C &.%%% lei "'/. :n ce condi;ii este posibil! suspendarea execut!rii unui act administrativ fiscal0 #Gspuns: /odul de procedurG fiscalG art. 1+ On situaHia n care s=a cerut suspendarea executGrii actului administrativ fiscal) n temeiul "egii contenciosului administrativ nr. ++*E %%*) cu modificGrile ulterioare. InstanHa competentG poate suspenda executarea) dacG se depune o cauHiune de p$nG la %< din cuantumul sumei contestate) iar n cazul cererilor al cGror obiect nu este evaluabil n bani) o cauHiune de p$nG la .%%% lei. "'1. Care sunt elementele principale pe care trebuie s! le cuprind! o contesta;ie formulat! :mpotriva unui act administrativ fiscal0 #Gspuns. /odul de procedurG fiscalG art. %& a) datele de identificare a contestatorului; b) obiectul contestaHiei; c) motivele de fapt Ii de drept;

d) dovezile pe care se ntemeiazG; e) semnGtura contestatorului sau a mputernicitului acestuia) precum Ii Itampila n cazul persoanelor juridice. 4ovada calitGHii de mputernicit al contestatorului) persoanG fizicG sau juridicG) se face potrivit legii "'". ?ocietatea I, persoan! $uridic! nerezident!, trebuie s! execute, :n baza unui contract :nc8eiat cu o persoan! $uridic! rom>n!, dou! por;iuni ale unei autostr!zi. Prima por;iune, care constituie potrivit Codului fiscal un sediu permanent, str!bate trei $ude;e, astfel: :ncepe :n $ude;ul A, municipiul W, trece prin $ude;ul B 9i se sf>r9e9te :n $ude;ul C, municipiul U. Cea de-a doua por;iune, care constituie un sediu permanent distinct potrivit Codului fiscal, se afl! :n :ntregime pe raza municipiului F din $ude;ul .. Care este organul fiscal competent pentru administrarea obliga;iilor fiscale datorate de societatea I :n om>nia0 #xplica;i. #Gspuns. Codul de procedur! fiscal! art. %% On cazul contribuabililor nerezidenHi care desfGIoarG activitGHi pe teritoriul #om$niei prin unul sau mai multe sedii permanente) competenHa revine organului fiscal pe a cGrui razG teritorialG se aflG situat fiecare sediu permanent. On cazul n care activitatea unui sediu permanent se desfGIoarG pe raza teritorialG a mai multor organe fiscale) competenHa revine acelui organ fiscal n a cGrui razG teritorialG ncepe activitatea acelui sediu permanent. 1entru sediul permanent 1: municipiul Q) judeHul 8 1entru sediul permenent : municipiul () judeHul 4 "'%. ?ocietatea I ? 1 este supus! execut!rii silite pentru obliga;iile fiscale neac8itate, :n acest scop, ;in>nd cont de cuantumul sumelor datorate, organul de executare aplic! m!sura execut!rii silite mobiliare, sec8estr>nd prin proces-verbal cele cinci mi$loace de transport aflate :n folosin;a societ!;ii, :ntre care dou! sunt de;inute de societate :n baza unor contracte de :nc8iriere :nc8eiate cu asociatul unic. #ste corect! aplicarea m!surii de executare silit!0 #xplica;i. #Gspuns. Codul de procedur! fiscal! art. 1'", art.1(1 - #xecutarea silit! se poate :ntinde asupra veniturilor 9i bunurilor proprietate a debitorului, urm!ribile potrivit legii, iar valorificarea acestora se efectueaz! numai :n m!sura necesar! pentru realizarea crean;elor fiscale 9i a c8eltuielilor de executare. - #xecutarea silit! a bunurilor proprietate a debitorului, urm!ribile potrivit legii, se efectueaz!, de regul!, :n limita a 1(/6 din valoarea crean;elor fiscale, inclusiv a c8eltuielilor de executare. - ?unt supuse sec8estr!rii 9i valorific!rii bunurile urm!ribile proprietate a debitorului, prezentate de acesta 9i2sau identificate de c!tre organul de executare, :n urm!toarea ordine: a) bunurile mobile 9i imobile care nu sunt direct folosite :n activitatea ce constituie principala surs! de venit7 b) bunuri care nu sunt nemi$locit predestinate pentru desf!9urarea activit!;ii care constituie principala surs! de venit7 c) bunurile mobile 9i imobile ce se afl! temporar :n de;inerea altor persoane :n baza contractelor de arend!, de :mprumut, de :nc8iriere, de concesiune, de leasing 9i altele7 d) ansamblu de bunuri :n condi;iile prevederilor art. 1(,7 e) ma9ini-unelte, utila$e, materii prime 9i materiale 9i alte bunuri mobile, precum 9i bunuri imobile ce servesc activit!;ii care constituie principala surs! de venit7 f) produse finite.

6D. !unt supuse executGrii silite orice bunuri mobile ale debitorului. /ele douG maIini ale asociatului nu aparHin societGHii debitoare) deci nu pot fi sec7estrate. "''. ?ocietatea I ?A face obiectul unei inspec;ii fiscale :n urma c!reia au fost stabilite obliga;ii suplimentare de plat! reprezent>nd impozit pe profit aferent trimestrului 1"//- :n cuantum de 1/./// lei. .ecizia de impunere prin care organul fiscal stabile9te suma astfel datorat! este comunicat! societ!;ii :n data de 1/ iunie "//-. ?ocietatea ac8it! debitul la termenul de plat! prev!zut de Codul de procedur! fiscal! 9i men;ionat :n decizie, respectiv ( iulie "//-. ?! se calculeze cuantumul legal al ma$or!rilor de :nt>rziere datorate de contribuabil, 9tiut fiind c! legea prevede un nivel al ma$or!rilor de :nt>rziere de /,16 pe zi. #Gspuns. CPH art. 1"/ -)a$or!rile de :nt>rziere se calculeaz! pentru fiecare zi de :nt>rziere, :ncep>nd cu ziua imediat urm!toare termenului de scaden;! 9i p>n! la data stingerii sumei datorate, inclusiv. - Pentru diferenHele suplimentare de creanHe fiscale rezultate din corectarea declaraHiilor sau modificarea unei decizii de impunere, majorGrile de :nt>rziere se datoreaz! ncep$nd cu ziua imediat urmGtoare scadenHei creanHei fiscale pentru care s=a stabilit diferenHa Ii p$nG la data stingerii acesteia inclusiv majorari pt perioada : &.%*=%+.%'. %%. C? '1 zile :ajorGri C 1%.%%% x '1 x %)1< C '1% lei "'(. ?ocietatea I ? 1 face obiectul unei inspec;ii fiscale :n urma c!reia au fost stabilite obliga;ii suplimentare de plat!. ?ocietatea formuleaz! si depune o contesta;ie :mpotriva deciziei de stabilire a obliga;iilor suplimentare de plat!, dar pe care o retrage dup! dou! zile. Elterior, societatea apreciaz! c! exist! premise pentru solu;ionarea favorabil! a contesta;iei 9i dore9te s! depun! contesta;ia reformulat!.)ai are societatea dreptul de a mai depune contesta;ia dup! ce aceasta a fost retras!0 #Gspuns. CPH art. "/+, art."/, 4a. - /ontestaHia se va depune n termen de -% de zile de la data comunicGrii actului administrativ fiscal, sub sanc;iunea dec!derii. - /ontestaHia poate fi retrasG de contestator p$nG la soluHionarea acesteia. Arganul de solu;ionare competent va comunica contestatorului decizia prin care se ia act de renun;area la contesta;ie. 3") 1rin retragerea contestaHiei nu se pierde dreptul de a se nainta o nouG contestaHie n interiorul termenului general de depunere a acesteia. "'*. Codul de procedur! fiscal! prevede un termen special pentru depunerea contesta;iei. Care este acest termen 9i :n ce situa;ii se aplic!0 #Gspuns. Codul de procedur! fiscal! art. "/+ - /ontestaHia se va depune n termen de -% de zile de la data comunicGrii actului administrativ fiscal, sub sanc;iunea dec!derii. - <n cazul :n care competen;a de solu;ionare nu apar;ine organului emitent al actului administrativ fiscal atacat, contesta;ia va fi :naintat! de c!tre acesta, :n termen de ( zile de la :nregistrare, organului de solu;ionare competent. - <n cazul :n care contesta;ia este depus! la un organ fiscal necompetent, aceasta va fi :naintat!, :n termen de ( zile de la data primirii, organului fiscal emitent al actului administrativ atacat.

- 4acG actul administrativ fiscal nu conHine elementele : posibilitatea de a fi contestat) termenul de depunere a contestaHiei Ii organul fiscal la care se depune contestaHia, contesta;ia poate fi depusG) n termen de - luni de la data comunicGrii actului administrativ fiscal, organului de solu;ionare competent. Cermenul general: %/ de zile de la data comunic!rii actului administrativ fiscal7 Cermenul special: % luni de la data comunic!rii actului administrativ fiscal, dac! actul administrativ fiscal nu con;ine elementele obligatorii: posibilitatea de a fi contestat) termenul de depunere a contestaHiei Ii organul fiscal la care se depune contestaHia. = YYY 1entru executarea silita termenul este de 1+ zile ; impotriva deciziei de impunere termenul este de -% zile "'+. Codul de procedur! fiscal! reglementeaz! dreptul contribuabililor la o dob>nd! pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget, dac! restituirea sau rambursarea nu se face :n termenul legal pentru solu;ionarea cererilor contribuabililor, termen stabilit de acela9i act normativ. Care este nivelul acestei dob>nzi0

"',. Cum se stabile9te vec8imea crean;elor fiscale principale rezultate din declara;iile rectificative :n scopul aplic!rii regulilor cu privire la ordinea de stingere0

"'-. Arganul fiscal transmite unui contribuabil decizia de impunere prin scrisoare recomandat! cu confirmare de primire, care :ns! a fost :napoiat! de po9t! cu men;iunea Xneg!sit la domiciliuY. Ca urmare, organul fiscal decide comunicarea deciziei prin publicitate. :n ce const! comunicarea prin publicitate0

"(/. Care este codul de identificare fiscal! pentru persoanele fizice0 +1. #ste obligatorie declararea :n om>nia a sediilor secundare din str!in!tate ale unui contribuabil cu domiciliul fiscal :n om>nia0 Ti, dac! da, :n ce termen0

"(". Conform prevederilor legale, nedepunerea declara;iei fiscale d! dreptul organului fiscal s! procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contribu;iilor 9i a altor sume datorate bugetului general consolidat..in ce moment are organul fiscal dreptul de stabilire din oficiu a impozitelor, taxelor, contribu;iilor si a altor sume datorate bugetului general consolidate :n aceast! situa;ie0 "(%. :n ce termen de la comunicarea soma;iei trebuie stins debitul pentru ca procedurile de executare silit! s! nu continue0

"('. :mpotriva societ!;ii A1HA ? 1 s-a emis o decizie de impunere reprezent>nd diferen;e de impozit pe profit aferent anului "//- :n sum! de ".1"%./// lei. Care este organul competent la care societatea poate introduce contesta;ie :mpotriva deciziei de impunere0

S-ar putea să vă placă și