Sunteți pe pagina 1din 3

Cf. Modelului din ANEXA nr. 5, OMECTS nr. 5.547/06.10.

2011

FIŞA DE OBSERVARE A LECŢIEI


Unitatea de învăţământ: GRADINITA NR. 67 , SECTOR 3
Data: 05.03.2013
Numele şi funcţia cadrului didactic inspectat/asistat: NICOLAE IOANA DANIELA / PROFESOR INVATAMANT
PRESCOLAR
Specialitatea: EDUCATOARE
Grupa: MARE 3 Nr. de elevi prezenţi şi nr. de elevi absenţi : 13 copii prezenti / 9 copii absenti
Disciplina /disciplinele la care se realizează inspecţia/asistenţa: ALA 1, DLC , ALA 2
Unitatea de învăţare/unităţile de învăţare: Jocuri si activitati alese; Educarea limbajului , Jocuri si activitati recreative
Temele lecţiilor:
1. “De ziua mamei!” ( Bilioteca-citire de imagini ; Arta –decupare , lipire etc.; Joc de masa – puzzle, Joc de rol )
2. “Invitatie la sarbatoare”- Joc didactic
3. “Dansul florilor ” – dans tematic
Tipurile lecţiilor:
1. consolidare de cunostinte, priceperi si deprinderi
2. consolidare de cunostinte si deprinderi
3. consolidare de priceperi si deprinderi
Tipul inspecţiei: INSPECTIE TEMATICA DE SPECIALITATE
Numele inspectorului / metodistului: Prof. Beldianu Cristina , Inspector de specialitate ISMB

Aspect Criterii de evaluare Constatări/Aprecieri


Evaluarea activităţii cadrului didactic

Planificarea şi proiectarea activității didactice Cadrul didactic cunoaste, respecta si aplica corect
 Planificarea activităţii didactice prevederile Curriculum-ului pentru invatamantul
 Proiectarea activităţii didactice prescolar pentru nivelul de varsta 5-7 ani.
Activitatile didactice au fost corect si creativ
 Corelarea elementelor proiectării didactice
proiectate, selectandu-se strategii didactice
 Tipul, calitatea şi diversitatea strategiilor şi
atractive si eficiente, care au favorizat invatarea,
metodelor didactice incluse în cadrul proiectării facand-o mai usoara si mai placuta, corelate corect
activităţilor didactice de predare-învăţare-evaluare
 Elemente de creativitate în selectarea
si armonios cu continutul stiintific ales si
obiectivele operationale stabilite.
strategiilor şi metodelor didactice
Formularea unor obiective operationale clare,
 Elemente de tratare diferenţiată a elevilor, incluse în
cadrul proiectării didactice, în special a elementelor
realiste si realizabile, a condus la selectarea unor
care vizează elevii cu nevoi speciale criterii clare de verificare a realizarii acestora.

Desfăşurarea activităţii didactice Activitatile didactice realizate au fost in


 Concordanţa activităţii didactice realizate cu concordanta cu planificarea si proiectarea didactica
planificarea şi proiectarea didactică propusă propusa.
 Cunoaşterea conţinuturilor disciplinei Activitatile au avut un puternic caracter intuitiv,
 Corectitudinea științifică a conținuturilor transmise atractiv si accesibil, cadrul didactic facilitandu-le
 Organizarea informaţiilor transmise copiilor accesul la informatie, motivandu-i,
accesibilizand continutul stiintific prin utilizarea
 Claritatea explicaţiilor
unor strategii didactice atractive si eficiente.
 Strategia didactică realizată: Metodele si procedeele didactice sunt selectate si
metode şi procedee utilizate activităţi de învăţare
forme de organizare a activităţilor elevilor utilizate in conformitate cu nivelul grupei,
mijloace de învăţământ particularitatile de varsta si invatare ale copiilor,
 Respectarea particularităților clasei de elevi (ritm de achizitiile anterioare si tipul de activitate.
lucru, accesibilizarea conținuturilor, predarea Mijloacele de invatamant utilizate stimuleaza si
diferențiată, sarcini suplimentare)

1
 Integrarea elementelor de evaluare în cadrul inlesnesc invatarea .
strategiei didactice (tipuri de evaluare, metode) Cadrul didactic utilizeaza metode si forme de
 Conducerea activităţii didactice (stil de conducere, evaluare diverse ( verbala si actional – practica,
crearea motivaţiei necesare, încurajarea elevilor şi individuala, frontala si pe grupuri mici) pe tot
stimularea interesului pentru studiu, dozarea parcursul activitatilor . Motiveaza si pregateste
sarcinilor, comunicarea cu elevii)
psihologic copiii pentru activitate, stimuleaza si
 Tema pentru acasă ( modul de utilizare, volum,
individualizare) incurajeaza copiii pentru invatarea prin cooperare.
Intrucat numarul de copii este mic, reuseste sa
abordeze invatarea individualizata, in conformitate
cu particularitatle fiecarui copil.
Evaluarea activităţii elevilor

Atitudinea faţă de învăare Cadrul didactic apeleaza la strategii de diferentiere


 Atitudinea şi responsabilitatea elevilor faţă de si individualizare a invatarii; implica , activ ,copiii
rezolvarea sarcinilor de lucru din clasă şi a in propria formare si evaluare , precum si in
sarcinilor de lucru pentru acasă
evaluarea performantelor colegilor. Copiii sunt
 Relaţiile elevilor cu profesorul, colaborarea cu
acesta în procesul de învăţare capabili sa rezolve independent sarcinile de lucru ,
 Relaţiile elevilor cu colegii, colaborarea cu aceştia în
sarcini care le-au oferit ocazia de a se exprima
procesul de învăţare liber si deschis , de a comunica si interactiona cu
alti copii. Relatia profesor- copii, copii- copii este
una bazata pe empatie si respect
Competenţele dobândite de elevi Pregatirea copiilor demonstreaza achizitia celor
 Competenţele şi nivelul competenţelor specifice mai importante abilitati de baza, specifice varstei
disciplinei demonstrate de elevi (cunoştinţe, prescolare. Deprinderile, cunostintele anterior
deprinderi, atitudini) insusite, sunt valorificate in situatiile de invatare,
 Gradul de utilizare a cunoştinţelor, deprinderilor
şi atitudinilor în contexte noi de învăţare
nou create.Copiii cunosc, respecta si aplica reguli
 Progresul realizat de elevi în timpul lecţiei
de comportament si de joc pe tot parcursul
demersului didactic, interactioneaza pozitiv,
manifesta interes pentru invatare.
Alte componente şi observaţii

Mediul educaţional Mediul educational este organizat si amenajat in


 Locul de desfăşurare a lecţiei la unitatea de concordanta cu tipul de activitate desfasurata( pe
învăţământ grupuri mici, individual, frontal), asigurandu-se
 Dispunerea mobilierului în funcţie de activitate un material didactic calitativ si suficient, material
 Dotarea, resursele materiale şi auxiliarele care corespunde exigentelor de ordin
curriculare utilizate în lecţie psihopedagogic.
 Expunerea materialelor/lucrărilor Atmosfera de lucru este relaxanta , prietenoasa
elevilor bazata pe empatie si respect.
 Atmosfera generală în clasă
Alte observaţii - autoevaluarea Cadrul didactic are capacitatea de a-si autoevalua
demersul didactic prin raportare la reactiile ,
comportamentul si achizitiile copiilor si gradul de
indeplinire al obiectivelor operationale; este
cooperant, deschis la sugestii si recomandari .

Recomandări:.................................................................................................................................................
CALIFICATIV (FB/B/A/S): „ FOARTE BINE” CADRU DIDACTIC:

NICOLAE IOANA DANIELA

Data întocmirii raportului scris: 05.03.2013 Semnătura


2
INSPECTOR: prof. BELDIANU CRISTINA Pentru conformitate,
Semnătura DIRECTOR,
prof. NICOLAE IOANA DANIELA

S-ar putea să vă placă și