Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ : Școala Gimnazială Oniceni


Aria curiculară: Om și Societate
Disciplina: Religie-Ortodoxă
Clasa: a VI-a
Propunător: prof. Popa Iulian
Data: 19.05.2021
Unitatea de învățare: A trăi împreună cu ceilalți Modele din Vechiul Testament
Titlul lecţiei: Slujirea propriului popor
Tipul lecţiei: mixtă
Durata: 50 de minute
Competenţe generale:
1. Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în diferite contexte de viață.
2. Raportarea experienţelor din viaţa de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identităţii şi diversităţii religioase.
Competenţe specifice:
1.1. Compararea unor opinii cu semnificație religioasă, exprimate în raport cu diferite situații de viață.
1.2. Explicarea rolului personalităților din Vechiul Testament în devenirea umanității/istoria mântuirii.
Competenţe derivate:
La sfârşitul activităţii didactice, elevii :
C 1 - Să recunoască modalitățile de manifestare a iubirii față de propriul popor.
C2– Să explice teremeni de slujire, cinstire și patriotism;
1
Profesor Popa Iulian
Școala Gimnaziala Oniceni
Județul Suceava
C 3 – Să recunoască modalităților de manifestare a iubirii față de propriul popor;
C 4 – Să precizarea legături dintre slujirea față de Dumnezeu și față de semeni;
C 5 - Să exmplifice modele de slujire din Sfânta Scriputră.
Strategia didactică
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, lectura, povestirea, observarea dirijată, exerciţiul, jocul didactic
2. Mijloace de învăţământ: Manualul de religie/ manual digital, fise lucru, lecură, icoane cu Sfinți, harta,
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, individuală.
Resurse:
A. Oficiale: o Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a V-a;
o Planificare calendaristică orientativă;
o Proiectarea unităţii de învăţare: A trăi împreună cu ceilalți Modele din Vechiul Testament.
B. Bibliografie:
1) Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2008;
2) Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom”, Iaşi, 1999.
3) Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba Iulia, 2000
4) .Alexa Cristian, Bîzoi Marius, Ciucă Sorina, Ioniță Dragoș, Șova Mirela, Religie Cultul Ortodox Manual pentru clasa a V-a,
Editura ,,Akademor Art’’, București, 2017.
5) Muha, Camelia, Caiet de religie creştin-ortodox pentru clasa a V-a, Editura „Sf. Mina", laşi, 2008.
6) Benga Cristina, Chiachir Aurora, Ghițiu Mihaela, Niculae Ioana, Religie Cultul Ortodox Manual pentru clasa a V-a, Editua
„Corint Logistic’’, București, 2017.

2
Profesor Popa Iulian
Școala Gimnaziala Oniceni
Județul Suceava
DESFĂŞURAREA LECŢIEI ( SCENARIUL DIDACTIC )
Nr. Etapele Timp Activitatea Activitatea Metode și Mijloace de Forme de Evaluare
Crt. Lecției / Profesorului Elevului Procedee Învățământ Organizare
Comp

2’  Salutul  Salutul Exercițiu de


 Rugăciunea  Rosirea rugăciuni Rugăciune Activitate frontală
1. Momentul  Notarea absenţelor  Anunţarea
organizatoric  Pregătirea pentru absenţelor
începerea orei  Pregătirea pentru
începerea orei
2. Verificarea 5’ Adresez elevilor câteva Elevii răspund Conversație
cunoștințelor întrebări din lecția anterioară: ora trecută am
dobândite Ajutorul oferit semenilor vorbit despre:
anterior Despre ce lecție am vorbit Ajutorul oferit
ora trecută? semenilor. Observarea
Cine sunt semeni noștri? Semeni noștri dirijata
sunt: persoanele
din jurul nostru
Care sunt persoanele cu cea Persoanele care au
mai mare nevoie? cea mai mare
nevoie sunt: copii
3
Profesor Popa Iulian
Școala Gimnaziala Oniceni
Județul Suceava
orfanii, văduvele Conversaţia Exerciţiul Activitate Aprecieri
și vârsnicii; individuală verbale
Verific tema pentru acasă Elevii citesc tema
pentru acasă.

3. Pregătirea 3’ Precizez: Fiecare cetățean Elevii ascultă cu Lectura Manualul Activitate frontală
elevilor pentru este îndemnat să-și manifeste atenție.
receptarea iubirea față de poporul lui,
noilor prin respectul acordat
cunoştinţe înaintașilor săi prin
responsabilitatea acțiunilor
sale, făcute cu conștiință
curată.
4. Precizarea 1’ Anunț titlul lecției : „Slujirea Elevii scriu data şi Activitate frontală
titlului şi a propriului popor” titlul în caiete şi
obiectivelor Precizez obiectivele. ascultă
lecţiei - să recunoască modalitățile explicaţiile.
de manifestare a iubirii față
de propriul popor.
- să ofere exemple modele din

4
Profesor Popa Iulian
Școala Gimnaziala Oniceni
Județul Suceava
Vechiul Tesament.
- să explice teremeni de
slujire, cinstire și patriotism;
Notez titlul lecției la tablă
5. Comunicarea / 15’ Îndemn elevii să lectureze, Elevii citesc pe Jocul Manualul Activitate frontală Aprecieri
însuşirea verbale
lecția din manual de la pag. rând didactic
noilor
cunoştinţe 64-65 prin predarea ștafetei
„Ca fii ai unui popor
străvechi, cu o istorie bogată
și glorioasă, românii duc mai
departe (......). personalități
care au slujit poporului
C1 român, iubitori de țară și de
C2 neam. Domnitori ca Mircea Ascultă cu atenție Lectura
C3 cel Bătrân, Ștefan cel Mare și
C4 Sfânt(.....).
Sărbătoarea Înălțării la cer a
Domnului, se cinstește și Ziua
Eroilor(.....) născut din
credință
(..)Moise a mijlocit înaintea
lui Dumnezeu ca poporul să

5
Profesor Popa Iulian
Școala Gimnaziala Oniceni
Județul Suceava
depășească toate dificultățile
(....) Sfântul Proroc Daniel, a
adus alinare (...)
Înțelepciunea dăruită de
Dumnezeu și credința cu care
a depășit primejdiile, precum
coborârea în groapa cu lei, i-
a convins pe regii
Babilonului să recunoască:
„Dumnezeul vostru (al
evreilor) este Dumnezeul
dumnezeilor și Stăpânul
regilor” (Daniel 2, 47).
(....) Slujirea neamului
presupune atât păstrarea
valorilor din trecut, cât și
preocuparea pentru
progresul continuu, spiritual,
științific și material.
(....) Cinstirea eroilor și a
sfinților naționali face parte
din aceste manifestări ale Aprecieri
6
Profesor Popa Iulian
Școala Gimnaziala Oniceni
Județul Suceava
patriotismului. Activitate frontală verbale
Adresezelevilor următoarele
intrebări:
1.Numește trei personalități Elevii raspund Manualul
din istoria românilor? Imagini
Stefan cel Mare, Domnitori
Mirceal cel Bătrân
Mihai Viteazul Conversația Aprecieri
verbale
2.Când se celebrează Ziua Constantin cel
Eroilor? Mare
Ziua Eroilor se
celebrează de
3. Exemple de persoane din Înălțarea la cer a
Vechiul Testament care au Domnului
slujit propriului popor? Prorocul Moise
Notez la tablă principalele Prorocul Daniel
idei: Explicația Manaulaul
Activitate frontală
- Slujirea propriului popor Notează ideile Observarea
este o datorie a fiecăruia, principale pe caiet. dirijată
manifestată prin respect
față de valorile naționale și
prin menținerea credinței și a
7
Profesor Popa Iulian
Școala Gimnaziala Oniceni
Județul Suceava
tradițiilor specifice.
- Participarea la
evenimentele organizate în
cinstea martirilor și sfinților
naționali,
ca eroi ai credinței, este o
forma de manifestare a
patriotismului.
- Sfinții Proroci Moise și
Daniel au dovedit credință și
dragoste față de popor,
în condiții istorice vitrege.
6. Fixarea şi 15’ Împart elevilor fișă de lucuru Rezolvă sarcinile Exercițiul Fișe de lucru Activitate Aprecieri
sistematizarea verbale
( Anexa 3 ) de lucru individuală
cunoştinţe
lor
Verific împreună cu elevii - Prezintă soluțiile/ Jocul
Aprecieri
C1 corectitudinea rezolvării rezolvarea fișelor didactic Activitate frontală
verbale
C2 sarcinilor de lucru
C3

8
Profesor Popa Iulian
Școala Gimnaziala Oniceni
Județul Suceava
7. Asocierea, 3’ Care sunt calitățile unui Oferă exemple Conversația Manulalul
Generalizarea, Activitate frontală
C3 coducător? Să fie drept! Aprecieri
Aplicarea
(Anexa 1 și 2) Să iubească țara! verbale
Să fie cinstit!
Să fie cu frică de
Dumnezeu!
Dați exemple de cântece Desteaptă-te
patriotice? Române
Noi suntem
Români
Tu Ardeal
Țara mea
Limba noastră-i o
comoară

Cum putem fi noi patrioți? Respectând țara


noastră
8. Aprecierea 2’ Notarea elevilor ( fac Elevii ascultă Conversaţia Catalogul Activitate Notarea
activitatii frontală
aprecieri privind aprecierile.
elevilor
pregătirea şi implicarea
elevilor).

9
Profesor Popa Iulian
Școala Gimnaziala Oniceni
Județul Suceava
9. Precizarea şi 1’ Precizez și explic tema pentru Elevii ascultă cu Explicația Activitate frontală
explicarea
acasă: Exercițiul 2 pagina 65. atenţie.
temei pentru
acasă

10. Încheierea 3’  Rugăciunea  Rostirea Exercițiu de Activitate


rugăciune
activităţii Salutul rugăciuni frontală
 Salutul

Data: 19.05.2020
10
Profesor Popa Iulian
Școala Gimnaziala Oniceni
Județul Suceava
Oglinda „tablei”
„Slujirea propriului popor”

- Slujirea propriului popor este o datorie a fiecăruia, manifestată prin respect față de valorile naționale și prin menținerea credinței și
a tradițiilor specifice.
- Participarea la evenimentele organizate în cinstea martirilor și sfinților naționali, ca eroi ai credinței, este o forma de manifestare a
patriotismului.
- Sfinții Proroci Moise și Daniel au dovedit credință și dragoste față de popor, în condiții istorice vitrege..

Anexa 1

11
Profesor Popa Iulian
Școala Gimnaziala Oniceni
Județul Suceava
Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul

Anexa 2
Sfântul Prooroc Daniel

12
Profesor Popa Iulian
Școala Gimnaziala Oniceni
Județul Suceava
Daniel în groapa cu lei Daniel în cuptorul de foc

Anexa 3

FIȘĂ DE LUCRU
„SLUJIREA PROPRIULUI POPOR”
13
Profesor Popa Iulian
Școala Gimnaziala Oniceni
Județul Suceava
1. Formulaţi corect proverbele:
Fapta/ pentru/ cunună. / este/ om/ pentru
faci / Bine/ găseşti./ bine
se cunoaşte/ la / nevoie / Prietenul.
ia/ decât / Este/ fericit/ cel / dă / ce/ cel/ ce/ mai.
să / fericit,/ Ca / fii/ să / fericit. / pe / ajută-l / celălalt/ fie.

2. Citiţi următoarele modalităţi de ajutorare şi încercuieşte-le pe cele care le săvârşeşti:


A-ţi ajuta mama la curăţenie
A-ţi vizita colegul bolnav
A explica unui coleg un exerciţiu
A da de mâncare celui flămând

3. Răspunde cu Adevărat sau Fals:

a) Prorocul Daniel a fost un mare apărător al credinței.


b) Slujirea propriului popor este o datorie a fiecăruia.
c) Prorocul Daniel a cunoscut exilul babilonian.
d) Ziua Eroilor se sărbătorește de Florii.
e) Moise a fost domnitorul Moldovei.

14
Profesor Popa Iulian
Școala Gimnaziala Oniceni
Județul Suceava
4. Bifează răspunsul corect:

I. Ziua Eroilor neamului românesc este la:


a. Paști; b. Înălțare; c. Bobotează;

II. Cinstirea eroilor și a sfinților naționali face parte din?


a. sărbătoare; b. patritotism; c. manifestare;

III. Sfinții Proroci Moise și Daniel au dovedit?


a. credință; b. ură; c. invidie;

IV. Locul unde a fost dus Prorocul Daniel?


a. Babilon; b. Israel; c. Egipt;

15
Profesor Popa Iulian
Școala Gimnaziala Oniceni
Județul Suceava
16
Profesor Popa Iulian
Școala Gimnaziala Oniceni
Județul Suceava

S-ar putea să vă placă și