Sunteți pe pagina 1din 5

Disciplina Limba engleza

Profilul: real
Specializarea: matematică - informatică
Clasa: a X-a A
Nr. ore pe sǎpt.: 2
An şcolar: 2011- 2012
Manualul folosit: Mission 2
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: Nr. 4598/31.08.2004

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: 4 NR. ORE ALOCATE: 10

Nr. Detalieri ale conţinuturilor Competenţe specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
crt  Tema
 Funcţii
communicative
 Elemente de
construcţie a
comunicǎrii (ECC)
1. Part 1: The Egyptian 1.1 Anticiparea elementelor - brainstorming pe tema -frontal, tabla, caiete - evaluare orală
Pyramids de conţinut ale unui text pe „pyramids”, warm-up - observarea
baza titlului / unui stimul activities pag. 82 sistematică a elevilor
Tema : Domeniul vizual - lectura dirijată a - individual, manual
educational (Repere de 1.2 Identificarea sensului textului, reading task - evaluare orală
cultură şi civilizaţie ale global al unui mesaj p. 82-83 - observarea
spaţiului cultural de limbă 1.3 Identificarea de - exerciţiu de alegere -frontal, manual, sistematică a elevilor
engleză şi ale culturii informaţii cheie din texte duală (itemul corect tabla,
universale) autentice din 2 date), p. 82 - evaluare orală
Vocabular: monumente 1.4 Identificarea de detalii - explicarea cuvintelor - individual, manual - observarea
istorice, constructii din mesaje orale / scrise noi, ex. 1 pag. 84 sistematică a elevilor
Tipul textului: articol (autentice) - exerciţii de fixare a - perechi, individual,
ECC: prepozitiile (folosirea 2.3 Redactarea de vocabularului prin manual, caiete - evaluare orală
gresita a prepozitiilor) paragrafe / texte pe o temă completare a unor - observarea
Functii comunicative: a da de interes propoziţii şi expresii sistematică a elevilor
sfaturi, a face sugestii, a 3.1 Formularea de idei/ lacunare, ex. 2,3,4
exprima satisfacţia/ păreri pe teme de interes în pag. 84
insatisfacţia faţă de un punct cadrul unei discuţii / în - compararea a două - frontal, individual,
de vedere, a comenta păreri mesaje de răspuns tipuri de monumente manual
istorice (cladiri) pe
baza unor informatii
date + model, ex. 7
pag 85
- prezentare prin - Frontal, tabla,
exemple a manual
prepozitiilor
- exerciţiu de corectare - Frontal, tabla,
a greselilor, Grammar manual
Check pag. 85
- discuţie referitoare la - perechi, frontal
diferitele teorii despre
cum au fost create
piramidele si de ce;
- prezentari orale + - PC/laptop, perechi
poster/ prezentare
PowerPoint a celor 7
minuni ale lumii.
2. Part 2: Friendship 1.1 Anticiparea elementelor - discuţie introductivă -individual, frontal, - evaluare orală
de conţinut ale unui text pe despre relatiile umane, manual
Tema: Domeniul personal baza titlului/ unui stimul in special despre - observarea
(viata personala- prietenie, vizual prietenie, ce este sistematică a elevilor
relatii) 1.2 Identificarea sensului important intr-o
Vocabular: relatiile umane global al unui mesaj prietenie- warm up, - evaluare scrisa
Tipul textului: articol 1.3 Identificarea de pag. 86
ECC : Sintaxa (Discurs informaţii cheie din texte - lectura dirijată a - individual, manual
direct, discurs indirect) autentice textului, pag. 86
Functii comunicative: 1.4 Identificarea de detalii - exercitiu de intelegere - perechi, manual
exprimarea acordului/ din mesaje orale/ scrise a textului de tip alege
dezacordului, a comenta 2.1 Descrierea (oral / în multipla, reading task
păreri, a raporta, a exprima scris) a unor activităţi pag 87
compasiunea cotidiene, obiceiuri; - explicarea cuvintelor - frontal, manual,
2.3 Redactarea de noi, ex. 1 pag. 88 tabla
paragrafe / texte pe o temă - exerciţii de completare - perechi, manual,
de interes a unor propoziţii şi caiete
3.1 Formularea de idei/ expresii lacunare, ex.
păreri pe teme de interes în 2,3,4, 5 pag 88
cadrul unei discuţii/ în - exerciţii de alegere -individual, manual,
mesaje de răspuns multipla, ex. 6 pag 88 caiete, tabla
4. 1 Transformarea - discutii referitoare la -grupe, caiete
unor mesaje din vorbire prietenie, prietenul
directă în vorbire indirectă ideal, cauzele pierderii
(relatarea la prezent a unor prietenilor, follow-up
mesaje audiate) activities pag. 89
4. 2 Utilizarea - explicarea diferentei - frontal, tabla,
dicţionarului bilingv pentru intre vorbirea directa caiete
traducerea unor texte si vorbirea indirecta,
funcţionale scurte din limba precum si a regulilor
engleza în limba română de back-shifting
- exerciţiu de - individual, perechi,
reformulare, grammar manual, fise de lucru
check pag.89 +
exercitii din culegeri/
manuale de gramatica
3. Part 3: Leaving Workers in 1.1 Anticiparea elementelor - discuţii introductive - frontal, manual - evaluare orală
the Lurch de conţinut ale unui text pe pornind de la stimuli
baza titlului/ unui stimul vizuali cu valoare de - observarea
Tema: Domeniul vizual anticipare a sistematică a elevilor
ocupational (Aspecte legate 1.2 Identificarea sensului conţinutului textului
de profesiuni şi de viitorul global al unui mesaj lecţiei, warm-up
profesional- somaj, cauze, 1.3 Identificarea de activities pag. 90
solutii) informaţii cheie din texte - lectura dirijată a - individual, manual
Vocabular: piata muncii, autentice textului, reading task
somaj 2.3 Redactarea de p. 90
Tipul textului: articol paragrafe / texte pe o temă - exerciţiu de alegere - perechi, manual
Functii comunicative: a de interes duală (de tip adevarat-
exprima satisfacţia/ 3.1 Formularea de idei/ fals), p. 90
insatisfacţia faţă de un punct păreri pe teme de interes în - exerciţiu de de - perechi, manual,
de vedere,a-şi exprima cadrul unei discuţii/ în completare a textului tabla
acordul/dezacordul, a mesaje de răspuns lacunar cu paragrafele
comenta păreri, 3.2 Adaptarea formei care lipsesc, reading
mesajului la situaţia de task pag. 90
comunicare în funcţie de - explicarea cuvintelor -frontal, manual,
stilul formal/ informal noi, ex. 1 pag. 92 caiete
folosit de interlocutor - exerciţii de completare - perechi, individual,
4.3 Sintetizarea sub formă a unor propoziţii şi manual, tabla, caiete
de schemă/ notiţe a expresii lacunare, ex.
conţinutului unui text scris 2, 3, 4 pag 92
- exercitiu de potrivire Individual, caiete
(expresii si sensurile
lor), ex 5 pag 92
- discutie despre cauzele Perechi, tabla, caiete
somajului (din text +
parere personala) si
posibile solutii de
combatere a
somajului, follow-up
activities pag 92

4. Part 4: Museums in Wales 1.1 Anticiparea elementelor - brainstorming pe tema -grupe, frontal, tabla - evaluare orala
de conţinut ale unui text pe “museums”, warm-up - observarea
Tema: domeniul educational baza titlului/ unui stimul activities pag. 94 (discuţie sistematică a elevilor
(Repere de cultură şi vizual introductivă asupra - evaluare sumativa
civilizaţie ale spaţiului 1.2 Identificarea sensului diferitelor tipuri de muzee, (test paper)
cultural de limbă engleză şi global al unui mesaj muzeele din orasul nostru/
ale culturii universale) 1.3 Identificarea de muzee vizitate de ei)
Vocabular: arta, muzee, informaţii cheie din texte - lectura rezumatului - individual, manual
exponate, locatii turistice autentice textului pentru formarea
Tipul textului: articol 1.4 Identificarea de detalii unei idei de ansamblu
ECC: prepozitii din mesaje orale/ scrise asupra conţinutului
Functii comunicative: a cere 1.5 Selectarea de informaţii acestuia, warm-up
si a da informatii, a exprima din mai multe texte în activities pag.94
acord/ dezacord; scopul îdeplinirii unei - exerciţiu de completare a - frontal, CD player
a exprima surpriza, sarcini structurate de lucru unor propoziţii lacunare
curiozitatea, teama, 2.3 Redactarea de paragrafe/ pe baza unui material
îndoiala; a comenta păreri; a texte pe o temă de interes audiat
oferi şi a solicita informaţii 3.1 Formularea de idei/ - lectura textului si - individual, manual
legate de completarea unui păreri pe teme de interes în rezolvarea unui
formular cadrul unei discuţii/ în exerciţiu de asociere - individual, manual
mesaje de răspuns pe baza lui, reading
task pag. 94 - 95
- explicarea cuvintelor - frontal, tabla,
noi, ex. 1 pag. 96 caiete
- exerciţii de - individual, manual
completarea a unor
texte sau expresii
lacunare, ex. 2,3, 4
pag. 96
- exerciţiu de sintetizare - grupe, manual,
al informatiilor citite caiete
in mai multe texte
pentru completarea
unui tabel, Follow-up
activity pag. 97
- realizarea de afise de - perechi, grupe, fise
prezentare a unui muzeu de lucru
(informatii despre
exponate, pret, facilitati )