Sunteți pe pagina 1din 9

Cercetare privind implicarea IMM-urilor din România în acţiuni de

responsabilitate socială corporativă (CSR)

CHESTIONAR

Stimată Doamnă, Stimate Domn,


În vederea determinării măsurii în care IMM-urile din regiunea de dezvoltare Bucureşti-
Ilfov cunosc noţiunea de responsabilitate socială corporativă şi aplică principiile acesteia
ca sursă de avantaj competitiv, realizăm un studiu referitor la diferite aspcte specifice
noţiunii de responsabilitate socială. În acest sens vă rugăm să aveţi amabilitatea de a
răspunde următorelor întrebări din chestionar. Aceste întrebări au un caracter
confidenţial, iar răspunsurile vor fi utilizate exclusiv în scopul cercetării.
Secţiunea 1. Informaţii demografice. Profilul companiei
1. Denumirea şi sediul firmei.........................................................................................
2. Forma de proprietate
 Publică
 Privată
 Mixtă
3. Capitalul:
 Integral românesc
 Integral străin
 Mixt
4. Regimul juridic:
 Societate naţională
 Societate pe acţiuni
 Societate cu răspundere limitată
 Altă formă, care....................................................................................
5. Domeniul de activitate:
 Agricultură
 Comerţ
 Servicii
 Industrie prelucrătoare – bunuri industriale
 Industrie prelucrătoare – bunuri de consum
 Comerţ exterior
 Construcţii
 Altul
6. Numărul de angajaţi:
 1-9
 10-49
 50-249
 Peste 249 – stop interviu.
7. Cifra de afaceri anuală:
 Mai mică sau egală cu 2 mil. Euro
 Între 2 mil. Euro şi 10 mil. Euro
 Între 10 mil. Euro şi 50 mil. Euro
 Peste 50 mil. Euro – stop interviu.

Secţiunea 2. Informaţii despre activitatea de CSR derulată în întreprinderile mici şi


mijocii din regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov

8. În opinia dvs., care dintre următoarele roluri ale unei companii consideraţi că sunt cele
mai importante pentru un IMM? Acordaţi note de la 1 la 10 în funcţie de importanţa pe
care o acordaţi fiecărui rol.
Rolurile unui IMM Nota
Să furnizeze societăţii bunurile şi serviciile
de care aceasta are nevoie
Să se achite la timp de plata taxelor şi
impozitelor
Să urmărească maximizarea profitului în
scopul generării de creştere economică
Să asigure crearea de noi locuri de muncă
Să respecte legile şi reglementările
guvernamentale
Să se implice activ în protejarea mediului
înconjurător
Să funcţioneze în sensul respectării
principiilor şi standardelor etice
Să contribuie la progresul ştiinţific prin
activitatea de cercetare-dezvoltare
Să „întoarcă” o parte din profitul obţinut
către societate prin donaţii, acţiuni
filantropice, pregătirea şi perfecţionarea
personalului etc.
Altele (precizaţi care)

9. Cunoaşteţi termenul de responsabilitate socială corporatistă (CSR)?


 Da
 Nu ( Operatorul de interviu îi va explica respondentului termenul de CSR prin
definiţia dată acesteia de Comisia Europeană: „modul în care companiile private
integrează interesul faţă de societate şi faţă de mediul înconjurător în acţiunile lor”).

10. În opinia dvs., ce înseamnă responsabilitatea socială corporativă: (RĂSPUNS UNIC)


 O acţiune voluntară a companiilor care integrează preocupări sociale şi de mediu în
activităţile lor de afaceri
 O modalitate prin care firmele îşi fac publicitate
 O modalitate de a sprijini organizaţiile non-guvernamentale şi ideile pe care acestea le
vehiculează
 Altă definiţie......................................................................................................................
 Nu pot să răspund la această întrebare.
11. După părerera dvs., întreprinderea în cadrul căreia activaţi este o întreprindere
responsabilă social:
 Da  Nu  Nu ştiu.

12. Cum apreciaţi importanţa pe care conducerea întreprinderii dvs. a acordat-o celor
patru componente ale responsabilităţii sociale, aşa cum sunt ele prezentate în cadrul
modelului piramidei responsabilităţii sociale corporative:

Foarte Importantă Indiferent Puţin Foarte puţin


importantă importantă importantă
Responsabilitatea
economică
Responsabilitatea
legală
Responsabilitatea
etică
Responsabilitatea
filantropică

13. În opinia dvs., care sunt cele mai importante domenii în care are trebui să se implice
un IMM? Acordaţi note de la 1 la 10 în funcţie de importanţa pe care o acordaţi fiecărui
domeniu de acţiune.
Acţiuni filantropice pentru ajutorarea unor
categorii defavorizate (săraci, batrâni,
orfani, victime ale unor dezastre naturale
etc.)
Protecţia mediului înconjurător şi
asigurarea unei dezvoltări durabile
Salarii decente pentru angajaţi, asigurarea
unui loc muncă stabil şi perfecţionarea
salariaţilor
Sprijinirea autorităţilor locale
Colaborarea cu ONG-uri credibile şi
respectate pe plan local
Colaborarea cu instituţii de învăţământ
Activităţi de cercetare şi dezvoltare de
produse noi
Lupta împotriva discriminării
Altul. Care?
14. În condiţiile unui mediu economico-social din ce în ce mai dinamic şi competitiv, cât
de importantă consideraţi responsabilitatea socială pentru:

Foarte Importantă Indiferent Puţin Foarte puţin


importantă importantă importantă
Supravieţuirea
pe piaţă
Pătrunderea
pe noi pieţe
de desfacere
Valorificarea
resurselor
organizaţiei
Creşterea
eficienţei
activităţii
Obţinerea de
profit
Crearea şi
păstrarea unor
relaţii
favorabile cu
partenerii de
afaceri

15. Precizaţi frecvenţa cu care sunt desfăşurate în organizaţie dvs. activităţi de CSR în
următoarele domenii:
Foarte des Des Nici-nici Rar Foarte rar Niciodată
Participarea
la programe
de voluntariat
a angajaţilor
Construirea
şi
promovarea
unor mărci
responsabile
din punct de
vedere social
Realizarea de
produse de
calitate
superioară, la
preţuri
avantajoase,
în
conformitate
cu
standardele
de calitate
agreate de
UE
Activitatea
de pregătire
şi
perfecţionare
a
personalului
Reciclare
Utilizarea de
echipamente
şi tehnologii
prietenoase
cu mediul
înconjurător
Desfăşurarea
de campanii
umanitare
sau legate de
o cauză
nobilă:
donaţii,
sponsorizări
Acordarea de
burse
instituţionale

16. Cât de des realizaţi activităţi de instruire şi perfecţionare a personalului din


organizaţia dvs. în următoarele domenii?
Foarte Des Nici-Nici Rar Foarte rar Niciodată
des
Management
IT
Marketing
Resurse umane
Tehnic (domeniu
specific al
organizaţiei)
CSR
17. Precizaţi câteva dintre stimulentele primite de către angajaţii întreprinderii în care vă
desfăşuraţi activitatea: (RĂSPUNS MULTIPLU)
 prime, bonusuri, procente din încasări
 asigurări de sănătate, viaţă, locuinţă etc.
 abonamente lunare la centre de îngrijire a sănătăţii
 altele. Precizaţi care...........................................................................................................
 nu se primesc stimulente în afara salariului lunar.

18. Cum apreciaţi gradul de implicare a companiei dvs. în activităţile de CSR?


 Foarte ridicat
 Ridicat
 Mediu
 Scăzut
 Foarte scăzut
 Deloc.
( Pentru răspunsurile Foarte ridicat, Ridicat şi Mediu se răspunde mai departe la
întrebarea 19; pentru răspunsurile Scăzut, Foarte scăzut şi Deloc se trece la întrebarea
22).

19. Care sunt motivele pentru care firma dvs. se implică social: (RĂSPUNS MULTIPLU)
 Deoarece acţiunile de CSR sunt prevăzute în cadrul programelor de marketing
 Deoarece acţiunile de CSR reprezintă un important avantaj competitiv
 Deoarece concurenţa desfăşoară astfel de acţiuni
 Deoarece CSR-ul reprezintă un termen la modă şi sună bine să desfăşori acţiuni de
CSR
 Deoarece acţiunile de CSR contribuie la îmbunătăţirea imaginii companiei şi la
creşterea prestigiului acesteia
 Deoarece acţiunile de CSR contribuie la realizarea şi menţinerea unor bune relaţii de
afaceri cu partenerii
 Alt motiv (care).................................................................................................................

20. În compnia dvs. care este locul unde sunt proiectate programele de CSR: (RĂSPUNS
UNIC)
 Departamentul resurse umane
 Departamentul comercial
 Departamentul de marketing
 Directorul general
 Nu există o persoană/un departament anume
 Altul (care)........................................................................................................................

21. Precizaţi care este procentul din cifra de afaceri pe care firma dvs. îl alocă pentru
activităţile de CSR:
 0 – 1% din CA
 1 – 3% din CA
 Peste 3% din CA
 Nu ştiu.

22. Care sunt motivele pentru care firma dvs. nu a derulat activităţi de CSR? (RĂSPUNS
MULTIPLU)
 Lipsa fondurilor necesare
 Lipsa cunoştinţelor în domeniu
 Lipsa specialiştilor în domeniu
 Criza financiară şi economică
 Alt motiv. Precizaţi care..........................................................

Secţiunea 3. Criza economică şi impactul acesteia asupra activităţilor de CSR


derulate de IMM-uri
23. Ce efecte în plan organizaţional a generat criza economică asupra activităţii
întreprinderii: (RĂSPUNS MULTIPLU)
 Scăderi ale salariilor
 Renunţarea la prime, asigurări, bonusuri
 Disponibilizări de personal
 Încetarea relaţiilor de afaceri cu unii parteneri
 Reorientarea obiectului de activitate
 Limitarea acţiunilor de responsabilitate socială
 Falimentul
 Altele. Precizaţi
care..........................................................................................................

24. În contextul crize economice, care au fost principalele categorii de cheltuieli care au
fost diminuate în cadrul întreprinderii în care vă desfăşuraţi activitatea: (RĂSPUNS
MULTIPLU)
 Cheltuieli cu activitatea de cercetare şi inovare
 Cheltuieli cu pregătirea, perfecţionarea şi motivarea personalului angajat
 Cheltuieli alocate activităţilor de marketing
 Cheltuieli îndreptate spre acţiuni cu specific filantropic
 Cheltuieli pentru asigurarea unui nivel optim al calităţii produselor sau serviciilor, în
conformitate cu exigenţele clienţilor
 Cheltuieli cu reciclarea
 Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente şi materiale prietenoase cu mediul
înconjurător
 Cheltuieli cu energia, apa, hârtia etc.
 Altele (care).......................................................................................................................
 Cheltuielile nu au fost diminuate.

25. Consideraţi că, în contextul crizei economice actuale, derularea de activităţi de CSR
poate reprezenta un avantaj competitiv pentru firma dvs.:
 Da
 Nu
 Nu ştiu.

26. În condiţiile în care ar trebui reduse bugetele de CSR, care consideraţi că sunt
principalele recomandări de urmat pentru a continua derularea programelor de
responsabilitate socială? Acordaţi note de la 1 la 10.
Programele de CSR tebuie să aibă ca
rezultat diminuarea cheltuielilor
operaţionale ale companiei
În derularea programelor de CSR este
necesar să se obţină susţinerea
managementului superior
IMM-urile trebuie să coopereze cu ONG-
uri credibile şi respectate pe plan local
Programele de CSR trebuie să beneficieze
de transparenţă totală, să răspundă unor
obiective clar definite şi cuantificabile, să
urmărească obţinerea unor rezultate clare
Programele de CSR elaborate de IMM-uri
trebuie să se diferenţieze în aglomeraţia
existentă
Alta (care)

Secţiunea 4. Informaţii despre planurile de dezvoltare ale acţiunilor de CSR

27. În următorii cinci ani compania dvs. intenţionează să îşi dezvolte acţiunile de
responsabilitate socială (CSR)?
 Da
 Nu
 Nu ştiu.

28. Care sunt domeniile pe care intenţionaţi să le dezvoltaţi? (RĂSPUNS MULTIPLU)


Acţiuni filantropice pentru ajutorarea unor
categorii defavorizate (săraci, batrâni,
orfani, victime ale unor dezastre naturale
etc.)
Protecţia mediului înconjurător şi
asigurarea unei dezvoltări durabile
Salarii decente pentru angajaţi, asigurarea
unui loc muncă stabil şi perfecţionarea
salariaţilor
Sprijinirea autorităţilor locale
Colaborarea cu ONG-uri credibile şi
respectate pe plan local
Colaborarea cu instituţii de învăţământ
Activităţi de cercetare şi dezvoltare de
produse noi
Lupta împotriva discriminării
Altul. Care?

29. Precizaţi procentul din cifra de afaceri pe care organizaţia dvs. intenţionează să-l
aloce în următorii cinci ani activităţilor de CSR:
 0 – 1% din CA
 1 – 3% din CA
 Peste 3% din CA
 Nu ştiu.

Secţiunea 5. Informaţii despre respondent


Vă mulţumim pentru ajutorul acordat. Vă rog să ne daţi câteva informaţii despre dvs., pe
care le vom utiliza doar în activitatea de verificare. Aceste informaţii au caracter
confidenţial şi nu vor fi divulgate.
Data completării chestionarului.............................................................................................
Numele persoanei care a completat.......................................................................................
Funcţia persoanei care a completat........................................................................................
Vechimea în companie...........................................................................................................
Adresa de e-mail sau telefon (pentru activitatea de
verificare)...................................................