Sunteți pe pagina 1din 5

TEST DOCIMOLOGIC Cuțîi Olesea Grupa 23 b

LA DISCIPLINA DIDACTICA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREȘCOLAR

Facultatea:Pedagogie APROB 11octombrie 2021

ŞEF CATEDRĂ _______ MÎSLIȚCHI Valentina, dr., conf. univ.

Specialitatea: Pedagogie preșcolară


Itemi:

1.Definiți DIDACTICA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREȘCOLAR în statut de știință.


Pedagogia preşcolară tratează procesul educaţional ca pe un sistem de influenţe exercitate asupra
copilului la începutul existenţei sale, într-o perioadă care îşi pune amprenta asupra calităţii
întregului edificiu al personalităţii ce se va definitiva mulţi ani mai târziu. Procesul instru-
ctiveducativ realizat la această vîrstă păstrează caracteristicile fundamentale ale celui exercitat în
întreaga perioadă de şcolaritate, are o funcţionare sistemică, incluzând componentele structurale,
operaţionale şi funcţionale. Componentele sale structurale cuprind totalitatea resurselor implicate
în activitatea instructiv educativă:

( 2 puncte)

2. Elucidați sintetic contribuțiile diferitor savanți in statornicirea DÎP ca și știință independentă .


Curriculumul educaţiei timpurii şi preşcolare, bazîndu-se pe periodizările efectuate de J. Piaget,
E. Erickson, D. Elconin, J. Bruner, A. Freud ş. a., vizează 2 perioade de vîrstă: copilăria timpurie
– 1-3 ani; perioada preşcolară – 3-7 ani.

( 2 puncte)

3. Care dintre funcțiile de mai jos sunt specifice DÎP( încercuiți răspunsul corect):
a) Funcția de transmitere
b) Funcția de comunicare
c) Funcția normativă
d) Funcția prescriptivă
e) Funcția de relaționare

( 2 puncte)

4. Argumentați relația Principiu didactic- Normă- Regulă.


Prin analiza normativă a acţiunii educative se are în vedere naţionalitatea ei: relaţia dintre valori,
scopuri şi norme, pentru ca educatorul să conştientizeze condiţiile, regulile de construire şi
realizare a procesului pedagogic, să distingă ceea ce trebuie să facă. Normele pot fi grupate după:
- natura acţiunilor: organizaţionale, procedurale (acţionale), comportamentale comunicative; -
situaţiile în care se aplică: obligatorii şi permisive; - durata valabilităţii lor: generale şi parti-
culare; - natura valorilor şi a scopurilor vizate: orientative şi inhibitorii . Nu trebuie făcută
confuzia între „principiu" şi „normă". Principiul este o cerinţă cu caracter logic care arată
necesitatea educaţiei şi a funcţionalităţii ei, exprimă o idee de bază pe care se întemeiază
gândirea pedagogică, un punct de reper pentru acţiune. Pe când norma nu se referă la
regularitatea acţională (ca în principiu) ci la raţionalitatea actelor pedagogice (trebuie sau nu
trebuie, este permis sau nu).
Norma este un instrument, modalitate de coordonare şi de desfăşurare a acţiunilor umane (de
exemplu: normele de construcţie a unui manual şcolar, normele de îmbinare a formelor de
organizare a activităţii cu elevii, normele pentru captarea şi menţinerea atenţiei elevilor, normele
pentru o predare sau o învăţare eficientă, norme pentru relaţiile educatur- copiil.

( 2 puncte)

5. Ilustrați cunoașterea conceptelor de bază ale DÎP completând tabelul de mai jos:

Conceptul Autorul Esența

( 2 puncte)

6. Completați tabelul de mai jos demonstrând cunoașterea tipurilor de strategii didactice:

Criterii Tipuri de strategii didactice


generalizare strategii inductive
concretizare strategii deductive 
explicația strategii transductive
creativitate strategii euristice

( 2 puncte)

7. Ilustrați printr-un desen grafic esența tehnologiei didactice /variantă proprie/.


TEHNOLOGIA

Tehnologii educaţionale Tehnologii didactice Tehnologii metodice

( 2 puncte)

8. Estimați valențele si limitele diferitor Modele de instruire, transpunând răspunsul în


tabelul de mai jos:

Tipul Modelului de instruire Valențe Limite


problimatizare
conversatia
comunicare

( 2 puncte)

9. Analizați blocajele ce pot interveni în instruirea preșcolarilor , transpunând răspunsul în


următorul tabel:

Blocaje Cauze
( 2 puncte)

10. Transformați mesajele blocante în mesaje pertinente pentru comunicarea didactică cu


preșcolarii expunând răspunsul în tabel :

Mesaj blocant Mesaj pertinent

11 . Elucidați calea operaționalizării unui obiectiv/ la discreție/

( 2 puncte)

11. Comparați similitudinile și discrepanțele între 2 Strategii didactice / la discreție/elaborând


diagrama Venn.

( 2 puncte)

12. Completați ciorchinele de mai jos ilustrând condițiile instruirii eficiente a preșcolarilor:

Condițiile instruirii
eficiente
( 2 puncte )

13.Elaborați minim a câte cinci recomandări pentru părinți, pedagogi, manageri ai IET axate pe
eficientizarea instruirii preșcolarilor.

(2 puncte)

14.Propuneți trei perspective valorice in progresarea tehnologiei de instruire a preșcolarilor.

( 2 puncte )
Condițiile co
15.Nominalizati 3 contexte care v-au Condițiile facilitat studierea
cursului DÎP și 3 contexte blocante in comunicării studierea cursului
nominalizat eficiente
/2 puncte/ municării eficiente
Timpul alocat: 1oră academică XKCcijJFDJKVCJK
N BCC
Barem de notare
Punctaj Nota
27-30 „10”
23-26 „9”
19-22 „8”
15-18 „7”
11-14 „6”
7-10 „5”
3-6 „4”
1-2 „3”
1 „2”
0 „1”

Examinator: BOTNARI Valentina, dr., prof. univ

S-ar putea să vă placă și