Sunteți pe pagina 1din 16

Şcoala______________________

Numele şi prenumele elevului


____________________________
Clasa________________________
Anul şcolar___________________

GRILĂ DE EVALUARE
Limba Română clasa a III-a

Obiective Obiective de Criterii de evaluare Fişa Evaluare


cadru referinţă
0 I S B FB
Dezvoltarea Să sesizeze sensul - sesizează elementele 1
capacităţii global al unui mesaj, semnificative şi de detaliu ale
de receptare identificând aspectele unui mesaj ascultat
a mesajului principale şi de
oral detaliu la care se
referă mesajul oral
Să deducă sensul - stabileşte sensul unui cuvânt
unui cuvânt necunoscut prin raportare la 2
necunoscut prin context;
raportare la mesajul - găseşte cuvinte cu sens opus
audiat si asemănător;

Să sesizeze - identifică şi corectează


corectitudinea unui pronunţarea greşită a
enunţ oral cuvintelor ce conţin diftongi; 3
- identifică îmbinările de
cuvinte incorecte în cadrul unui
enunţ;
- sesizează intonaţia corectă a
propoziţiilor enunţiative,
exclamative, interogative
Să sesizeze - sesizează mijloacele
mijloacele nonverbale (gesturi, mimică)
nonverbale (gesturi, intuind stările, atitudinile; 4
mimică) folosite în
comunicare
Dezvoltarea Să manifeste atenţie - manifestă atenţie faţă de
capacităţii faţă de interlocutor în interlocutor prin simularea unei
de diferite situaţii de situaţii de comunicare 5
exprimare comunicare
orală Să construiască texte - povesteşte oral o întâmplare
orale scurte pe baza din viaţa lui 6
unui suport vizual dat
sau a unui plan
simplu de idei
Să pronunţe clar şi - rosteşte corect şi fluent
corect un mesaj mesaje spuse după profesor 7
Să redea prin cuvinte - formulează răspunsuri la
proprii conţinutul întrebări ce vizează informaţii
unui fragment dintr- esenţiale şi de detaliu din textul 8
un text citit audiat
Să-şi adapteze
vorbirea la diferite - exersează acte de vorbire
situaţii de comunicare utilizând formulele de salut, de
în funcţie de permisiune, solicitare 9
partenerul de dialog
Să utilizeze corect în - construieşte propoziţii cu
exprimarea orală ajutorul cuvintelor indicate;
proprie elementele de
construcţie a - dezvoltă propoziţiile simple; 10
comunicării studiate
- completează enunţuri lacunare
Să manifeste - exprimă propriile opinii şi
cooperare în diferite gânduri în legătură cu faptele 11
situaţii de comunicare din textul audiat

Dezvoltarea Să identifice
capacităţii elementele de bază - identifică titlul, autorul şi
de receptare ale organizării numărul de alineate din textul
a mesajului textului literar/ dat; 12
scris nonliterar în pagină
(citirea/
lectura)
Să desprindă ideile - ordonează ideile principale
principale dintr-un într-o succesiune logică; 13
text citit
Să citească în mod - citeşte textul dat, respectând
conştient, corect, un intonaţia impusă de semnele de 14
text cunoscut punctuaţie;
Să citească în mod - citeşte “în ritm propriu” un
corect un text text la prima vedere; 15
necunoscut
Să recunoască - identifică secvenţele dialogate
secvenţe narative şi din textul dat; 16
dialogate dintr-un
text
Să recunoască în - identifică părţile de vorbire
texte diferite învăţate:substantiv, adjectiv, 17
elemente de pronume, numeral, verb;
construcţie a - identifică părţile principale de
comunicării studiate propoziţie;
Să manifeste interes - prezintă o carte sau un text pe
pentru lectura unor care l-a citit; 18
texte variate (literare
sau nonliterare)
Dezvoltarea Să respecte regulile - copie textul dat;
capacităţii de despărţire în 19
de silabe, ortografia si - scrie corect, după dictare,
exprimare punctuaţia într-un cuvinte conţinând vocale în
scrisă text propriu hiat, cuvinte care încep cu litera
“e”,cuvinte scrise cu majuscule;

- utilizează corect cuvintele


scrise cu cratimă;
- pune semnele de punctuaţie
corespunzătoare;
Să povestească în - formulează în scris răspunsuri
scris fragmente dintr- la întrebări; 20
un text citit
Să redacteze texte de - redactează o compunere cu
mică întindere, ţinând început dat şi întrebări 21
seama de părţile unei ajutătoare;
compuneri
Să realizeze acorduri - completează propoziţii
gramaticale în lacunare cu structuri 22
enunţurile redactate morfologice învăţate;
- completează propoziţii
stabilind acordurile
gramaticale;
Să aşeze corect în - aşează corect un text în
pagină textele scrise, pagină, plasând corect 21
respectând scrierea cu alineatele, titlul, scriind
alineate şi spaţiul caligrafic si respectând spaţiul
liber între cuvinte, dintre cuvinte;
scrierea caligrafică/
lizibilă
Să manifeste interes - redactează o carte poştală, 23
pentru redactarea completând datele
corectă şi îngrijită a destinatarului şi adresa
compunerilor şi a
textelor cu destinaţie
specială
FIŞA NR. 1

1. Ascultă cu atenţie:
La Medeleni
(fragment)
după Ionel
Teodoreanu

La marginea satului era locul cel mai potrivit pentru jocurile cu


mingea. Monica, Olguţa si Dănuţ au încins un joc de fotbal.
Monica era arbitru. Dănuţ purta mingea, lovind-o din fugă cu un
picior. Olguţa il aştepta calmă.
- Hai odată! spuse Olguţa.
Dănuţ a încercat printr-un vicleşug să lovească mingea spre
dreapta, dar a atacat prin stânga. Olguţa a prins mingea şi a
început să alerge spre poartă. Dănuţ gâfâia, alergând după ea. S-a
împiedicat şi a căzut. Genunchiul lui era însângerat, iar Monica
alerga cu batista către el.
- Te doare, Dănuţ? întrebă Monica.
- Lasă-mă în pace, spuse Dănuţ.
- Monica, Olguţa şi Dănuţ se îndreptară către casă.

2 . Răspunde oral la întrebările:

Unde se petrece acţiunea?


Cum se numeau copiii?
Ce au făcut ei?

FIŞA NR. 2

2. Înlocuieşte cuvintele subliniate cu altele cu înţeles asemănător şi apoi


cu altele cu înţeles opus:

Olguţa îl aştepta calmă.


Monica aleargă cu batista la Dănuţ.

asemănător opus
calmă
aleargă

FIŞA NR. 3

1. Alege varianta corectă:

soare/suare,
iarbă /earbă,
ieri/eri,
am luat /am loat,
el bea/ el bia

2. Corectează cuvintele nepotrivite:

Maria (citesc) o poveste.


(Nişte) om a scăpat de la moarte un şarpe.
Vulpea (viclene) dădu piatra la loc.

3. Ce semn am pus la sfârşitul propoziţiei?

Era o zi frumoasă de toamnă.


- Acum vezi, vulpeo?
- Judecă!

FIŞA NR. 4

Ce crezi că simte personajul ?


FIŞA NR. 5

Imaginează-ţi o convorbire telefonică cu un coleg.

FIŞA NR. 6

Povesteşte-mi o întâmplare petrecută în vacanţă.

FIŞA NR.7

1. Repetă după mine:

Şapte porci aşteaptă-n şir


Şapte saci umpluţi cu jir,
Şapte ghinde de stejar ,
Şi felii de gogoşar.
Luiza Carol- Şapte porci

Rică nu ştia să zică


Râu, răţuşcă, rămurică
Mălina Cajal- Rică nu ştia să zică

Plânge lângă geam Lucica


Plânge c-a pierdut mărgica.
Luiza Carol- Mărgica

FIŞA NR. 8

1 Răspunde oral la întrebări ( text " La Medeleni")

Unde se petrece întâmplarea?


Ce joc desfăşurau copiii?
Ce a păţit Dănuţ?
Cine a câştigat partida?
Care sunt personajele textului?

FIŞA NR. 9

Răspunde la următoarele întrebări:

Cum te adresezi unui coleg dacă ai nevoie de un creion? Dar doamnei


învăţătoare? Cum spui după ce îl primeşti?

FIŞA NR. 10

1.Alcătuieşte oral propoziţii simple, cu ajutorul cuvintele : fată, acasă,


joacă.

2.Adaugă şi alte cuvinte în propoziţiile de mai jos, pentru a le dezvolta:

Olguţa privea.
Monica alerga.
Dănuţ plângea.

3 Completează enunţurile folosind cuvinte potrivite:

Un vânător a vânat o _________ .(ce?)


Mama citeşte o poveste_______________ .(cum e povestea ?)
Păsările_______________.( ce fac?)

FIŞA NR.11

Ai ascultat textul „La Medeleni”. Care este personajul tău preferat? De ce?

FIŞA NR. 12

Indică titlul textului audiat. Unde este el aşezat?


Indică numele autorului. Unde este el aşezat?
Indică numărul de alineate din text.

FIŞA NR. 13

Ordonează propoziţiile într-o succesiune logică:

1.Dănuţ s-a lovit la picior.


2.Copiii au plecat acasă supăraţi.
3.Monica, Olguta şi Dănuţ au încins un joc de fotbal.
4.Discuţia copiilor cu mama lor.
FIŞA NR.14

Citeşte textul „La Medeleni” de Ionel Teodoreanu ( fragment).

FIŞA NR. 15

Citeşte textul:

Numai ce-i dobândit prin muncă are temeinicie!


Numai ce-i câştigat cu cinste are preţ!
A fost odată într-un colţ de ţară un potcovar, pe nume Petcu.
Toată lumea îl cunoştea şi-l preţuia. Petcu trudea din zori şi până-n noapte;
nu se da-napoi de la vreo muncă.
( fragment Banul muncit- de
Alexandru Mitru)

FIŞA NR. 16

Identifică secvenţele dialogate din textul „ La Medeleni” de I.


Teodoreanu

FIŞA NR. 17

1.Se dă propoziţia:
El mănâncă două mere roşii.
Spune ce parte de vorbire reprezintă fiecare cuvânt din propoziţie.

2 Identifică subiectul si predicatul din propoziţia:


Andreea cântă frumos.

FIŞA NR. 18

Menţionează o carte sau un text pe care l-ai citit, autorul şi ce ţi-a plăcut.
FIŞA NR. 19
1.Transcrie:
Lângă casa fetiţei mai e o casă: casa păpuşii. A făcut-o chiar cu mâna
ei. Toată vara s-a jucat aici. (fragment - Casa păpuşii - după Titel
Constantinescu)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________

2.Scrie după dictare (Anexa 1.):


___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________

3.Completează - cu s-a ori sa:


Moşul ____ oprit la noi!
Sania ____ este încărcată cu daruri.

- cu sau ori s-au :


Copiii _____ bucurat de prima zăpadă.
Voi merge la munte cu bunicii _____ părinţii.

-cu ia sau i-a :


Mama_____ dat un cadou, Mariei.
Băiatul ____ coşul cu mere din livadă.

-cu ne-am ori neam:


Grigore e _______ cu mine.
Ieri ________ dus la teatru.

4.Pune semnele de punctuaţie, corespunzătoare:

MariaDan Adrian şi Ioana sunt în grădină Coşurile sunt pline cu legume


cartoficeapă
Mariamergem şi în livadă întrebă Dan
Fetiţa răspunde
Abia după ce terminăm munca în grădină.

FIŞA NR. 20

Formulează în scris răspunsuri la întrebările referitoare la textul „ La


Medeleni” după I. Teodoreanu.

1. Ce joc desfăşurau copiii?


___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________

2.Ce a păţit Dănuţ?


___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________

3.Cine a câştigat partida?


___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________

FIŞA NR. 21

Continuă compunerea Prima zi de şcoală, ajutându-te de întrebările de mai


jos:

Întrebări:
La ce se gândea copilul?
Ce a făcut în prima zi de şcoală?
Cum s-a simţit când şi–a revăzut colegii?
Cu ce gânduri a pornit spre casă?

Prima zi de şcoală

E toamnă.
Frunzele ruginii ale copacilor încep să se desprindă şi se aşază pe pământ
formând un aşternut multicolor.Miroase a toamnă deşi soarele mai încălzeşte
binişor pământul.
Ghiozdanul şi uniforma mă aşteaptă pentru începerea noului an
şcolar.Astăzi este prima zi de şcoală.
Eu
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________

FIŞA NR.22

1.Găseşte verbul potrivit fiecărui enunţ: (strică, nu munceşte, va veni)

După furtună._______________vreme bună.


Graba .________________ treaba.
Cine.____________________ nu mănâncă.

2. Formulează o propoziţie după schema:


___________________(cine?)merge la şcoală.

Mama_____________________(ce face?).

Copilul________________(cum?) câştigă mereu.

FIŞA NR. 23

1 . Completează datele destinatarului şi scrie cartea poştală indicată:

Destinatar:
………………………………………
………………………………………
.
Strada:
……………………………………
Nr……… ,
Judeţul………………………..

ANEXĂ (dictare)

Eu am scris poezii de toamnă.


Eram în Grădina Copou şi am văzut orhidee.
Andreea mi-a explicat cum să creez un experiment la Ştiinţe ale naturii.
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
Limba română clasa a III-a

FIŞA FOARTE BINE BINE SUFICIENT


1. Răspunde corect la cele trei Răspunde corect la două Răspunde corect la o singură
întrebări întrebări întrebare
2. Înlocuieşte corect cele patru Înlocuieşte corect trei cuvinte Înlocuieşte corect două
cuvine cuvinte
3. Alege varianta corectă în cinci Alege varianta corectă î[n Alege varianta corectă în trei
situaţii patru situaţii situaţii
4. Recunoaşte starea sufletească a Recunoaşte starea sufletească a Recunoaşte starea sufletească
celor trei copii doi copii unui singur copil
5. Se manifestă adecvat în Susţine şi încheie o convorbire Susţine o convorbire
iniţierea, susţinerea şi telefonică telefonică
încheierea unei convorbiri
telefonice
6. Povesteşte dezvoltat, fără Povesteşte simplu, fără Povesteşte simplu, cu unele
dezacorduri, cu început, dezacorduri , cu început, dezacorduri, având început,
cuprins şi încheiere, o cuprins şi încheiere, o cuprins şi încheiere, o
întâmplare întâmplare întâmplare

7. Repetă corect după profesor, Repetă după profesor, având Repetă după profesor, având
cele trei strofe două greşeli trei greşeli
8. Răspunde corect la cele cinci Răspunde corect la patru Răspunde corect la două
întrebări întrebări întrebări
9. Răspunde corect la cele trei Răspunde corect la două Răspunde corect la o
întrebări întrebări întrebare
10 Formulează corect propoziţii Formulează propoziţii cu două Formulează o singură
cu cele trei cuvinte cuvinte propoziţie
Dezvoltă corect cele trei Dezvoltă corect două Dezvoltă corect o singură
propoziţii propoziţii propoziţie
Completează utilizând cuvinte Completează utilizând cuvinte Completează utilizând
potrivite, trei propoziţii potrivite, două propoziţii cuvinte potrivite, o singură
propoziţie
11. Indică personajul preferat şi Indică personajul preferat, Indică personajul preferat
argumentează, menţionând cel menţionând o singură fără a putea argumenta
puţin două caracteristici caracteristică
12. Indică titlul, numele autorului, Indică titlul, numele autorul, Indică doar două din cele trei
numărul de alineate şi aşezarea numărul de alineate, fără a elemente menţionate
lor în pagină menţiona aşezarea lor în
pagină
13. Ordonează corect toate Ordonează corect trei enunţuri Ordonează corect două
enunţurile într-o succesiune într-o succesiune logică enunţuri într-o succesiune
logică logică
14. Citeşte conştient, corect şi Citeşte conştient şi corect, fără Citeşte cu dificultate, fără
expresiv un text cunoscut intonaţie, un text cunoscut intonaţie, un text cunoscut
15. Citeşte corect un text „la prima Citeşte cu două greşeli un text Citeşte cu trei greşeli un text
vedere” „la prima vedere” „la prima vedere”
16. Identifică toate secvenţele Omite o secvenţă dialogată Omite două secvenţe
dialogate din text dialogate
17. Menţionează toate părţile de Menţionează patru părţi de Menţionează trei părţi de
vorbire din propoziţia dată vorbire vorbire
Identifică subiectul şi Identifică predicatul Identifică subiectul
predicatul
18. Menţionează o carte/text pe Menţionează o carte/text pe Menţionează o carte/ text pe
care l-a citit, autorul şi care l-a citit şi argumentează care l-a citit
argumentează
19. Transcrie corect, caligrafic Transcrie textul, necaligrafic, Transcrie cu trei omisiuni
textul dat cu două omisiuni textul
Scrie după dictare corect, Scrie după dictare având două Scrie după dictare având trei
caligrafic greşeli greşeli
Completează corect cele opt Completează corect şase Completează corect patru
enunţuri enunţuri enunţuri
Pune corect toate semnele de Greşeşte trei semne de Greşeşte cinci semne de
punctuaţie punctuaţie punctuaţie
20. Formulează corect răspunsuri Formulează corect răspunsuri Formulează răspunsuri la
la întrebări la întrebări având o greşeală de întrebări având două greşeli
scriere sau exprimare de scriere sau exprimare
21. Redactează corect textul ţinând Redactează textul având trei Redactează textul având şase
seama de părţile unei greşeli (scriere sau exprimare) greşeli (scriere sau
compuneri exprimare)
22. Găseşte verbul potrivit pentru Găseşte verbul potrivit pentru Găseşte verbul potrivit
cele trei propoziţii două propoziţii pentru o propoziţie
Completează corect cele trei Completează corect două Completează corect o
propoziţii propoziţii propoziţie
23. Scrie carte poştală, destinatarul Scrie cartea poştală şi Scrie cartea poştală
şi adresa destinatarul

S-ar putea să vă placă și