Sunteți pe pagina 1din 5

Plan de intervenție personalizat

I. Date personale
Numele elevului: M. A.
Data nașterii: 10.07.2009
Școala integratoare: Școala Gimnazială X
Clasa: a II-a

II. Nivelul de debut constatat/Posibilități


Evaluare inițială (instrumente): fișa psihopedagogică, observația sistematică a comportamentului elevului, fișe de lucru, fișe de evaluare;
Diagnostic: Dislexo-disgrafie
Descriere:
- citire lentă, cu greșeli;
- dificultăți în înțelegerea textului citit;
- scriere inestetică, cu greșeli;
Dificultăți cu care se confruntă elevul la disciplina Comunicare în limba română:
*Dificultățile au fost sesizate încă din clasa a I-a.
- lacune majore;
- vocabular deficitar;
- comprehensiunea citirii scăzută;
- apar omisiuni și inversiuni de litere în scris.
Abilități, deprinderi și capacități:
- recunoaște literele din alfabet, însă are probleme cu grupurile de litere;
- este atras de povești/povestiri din folclorul copiilor;
- participă cu interes la activitățile de grup, care au un conținut ludic;
- capacitate intelectuală ridicată/ IQ=115;
III. Derularea programului de intervenție
Domeniul de intervenție: Comunicare în limba română
Perioada de desfășurare: septembrie 2018-iunie 2019

Metode și Criterii minimale


Perioada Obiective/Competențe Activități desfășurate mijloace de pentru evaluarea Observații
urmărite realizare progresului

Septembrie *3.1. Citirea unor cuvinte şi - exerciții de recunoaştere şi numire a literelor - asociază sunetul cu
- Octombrie propoziţii scurte, scrise cu mari şi mici de tipar; litera în citirea şi
litere de tipar sau de mână - exerciții de asociere a unor litere şi sunete; scrierea cuvintelor,
- jocuri de punere în corespondenţă a unor ajutându-se de
cuvinte formate din 1-2 silabe cu imagini Exercițiul material concret;
potrivite; - asociază textul cu
- citirea repetată a unui text de maxim o Jocul didactic imaginea şi formă
jumătate de pagină; grafică a cuvântului
- citirea în ritm propriu a unor enunțuri sau Explicația cu sensul acestuia;
texte scurte care conțin cuvinte cu structură - citeşte în ritm
fonetică simplă, scrise cu litere de tipar sau de Lectura propriu cuvinte
mână; monosilabice/
bisilabice şi
propoziții scurte;

- delimitează, cu
1.3. Identificarea sunetelor şi ajutor, cuvintele
- exerciții de distingere a sunetului iniţial, într-o propoziție
silabelor în cuvinte şi a
final sau din interiorul unei silabe sau al unui dată;
cuvintelor în enunţuri rostite cu cuvânt; - identifică, cu
claritate - exerciții de despărțire în silabe; ajutor, silabele
- jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/ dintr-un cuvânt dat,
se termină/ conţin un anumit sunet; precizând numărul
lor;

Noiembrie - 4.1. Scrierea unor mesaje, în - copierea şi transcrierea de litere, silabe, - transcrie toate
Decembrie diverse contexte de comunicare cuvinte, propoziţii; cuvintele din text și
- copierea unor texte scurte, repectând respectă ordinea lor;
încadrarea în spaţiul paginii, proporţia între
litere şi spaţiul între cuvinte; Exercițiul
- completarea unor rebusuri;
Jocul didactic - scrie corect, cu
*4.2. Redactarea unor mesaje - exerciții de ordonare a cuvintelor care sprijin, enunțuri
scurte, formate din cuvinte formează un enunţ şi scrierea acestuia; Explicația scurte;
scrise cu litere de mână, - exerciții de alcătuire şi scriere a unor - formulează
folosind materiale diverse enunţuri scurte; enunțuri proprii;
- compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) - scrie compuneri
pe teme din sfera sa de interes, cu ajutorul proprii, cu sprijin,
unor imagini sau întrebări; într-o manieră
logică;

Ianuarie - 4.1. Scrierea unor mesaje, în - exerciții de scriere după dictare a literelor, - scrie după dictare,
Februarie diverse contexte de comunicare silabelor, cuvintelor, propozițiilor din 3-5 cu sprijinul
cuvinte; învăţătoarei, litere,
- copierea unor texte scurte, repectând silabe, cuvinte şi
încadrarea în spaţiul paginii, proporţia între Exercițiul propoziții scurte;
litere şi spaţiul între cuvinte; - transcrie toate
Jocul didactic cuvintele din text și
respectă ordinea lor,
Explicația cât și așezarea în
pagină;
1.3. Identificarea sunetelor şi
silabelor în cuvinte şi a - jocuri de pronunție a cuvintelor care încep/ - delimitează
cuvintelor în enunţuri rostite cu se termină/ conțin un anumit sunet; cuvintele într-o
- jocuri de tipul: „Telefonul fără fir”, „Fazan”, propoziție dată;
claritate
„Litera care se repetă”, „Completează silaba”; - identifică silabele
- scrierea unor frământări de limbă; dintr-un cuvânt dat,
precizând numărul
lor;

Martie - 3.1. Citirea unor mesaje scrise, - citirea repetată a unui text de maxim o - asociază sunetul cu
Aprilie întâlnite în mediul cunoscut jumătate de pagină; litera în citirea
- jocuri de asociere a unor cuvinte/ enunțuri cuvintelor;
scrise cu litere de tipar și de mâna, cu Exercițiul - asociază textul cu
imaginile potrivite; imaginea şi formă
Jocul didactic grafică a cuvântului
cu sensul acestuia;
Explicația - citeşte în ritm
propriu propoziții
Lectura scurte;

- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe - formulează, cu


3.2. Identificarea mesajului baza textului citit; ajutor, întrebări și
unui text în care se relatează - formularea unor răspunsuri la întrebări, în răspunsuri pe baza
întâmplări, fenomene din legătură cu un scurt text citit; textului citit;
universul cunoscut - jocuri de aranjare a unor propoziţii după - confirmă
ordinea logică de desfăşurare a evenimentelor înțelegerea
dintr-un text scris; desfășurării
evenimentelor
dintr-un text într-o
manieră logică;
Mai - Iunie 3.1. Citirea unor mesaje scrise, - exerciții de citire expresivă a unor enunțuri - asociază sunetul cu
întâlnite în mediul cunoscut sau texte scurte care conțin cuvinte cu litera în citirea şi
structură fonetică simplă, scrise cu litere de scrierea cuvintelor;
tipar sau de mână; - citeşte corect și
- exerciții de dicție, frământări de limbă; expresiv,
- jocuri de rol/ dramatizare; menținându-și
ritmul propriu;

3.2. Identificarea mesajului - exerciții de redare prin cuvinte proprii, cu Exercițiul - redă, cu sprijin,
unui text în care se relatează sprijin, a unui fragment dintr-un text citit; întâmplări din text,
întâmplări, fenomene din - emiterea unor predicţii asupra firului narativ Jocul didactic utilizând cuvinte
al textului citit; proprii;
universul cunoscut
Explicația - face predicții
simple asupra firului
Lectura narativ;

4.2. Redactarea unor mesaje - compunerea unor texte pe teme din sfera de - formulează
simple, cu respectarea interes a copiilor; compuneri
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text; interesante, ținând
convenţiilor de bază
- exerciții de scriere a unor cuvinte obţinute cont de plasarea
prin completarea sau combinarea unor silabe; semnelor de
- jocuri care solicită schimbul unor mesaje punctuație în text;
scrise; - participă cu interes
la activitățile de
grup;

S-ar putea să vă placă și