Sunteți pe pagina 1din 11

FINANTE

MANAGERIALE
Importanța analizei de cash flow în
întreprinderi

MASTERAND: CIOANA MIHAELA ROXANA


CUPRINS
CONCEPTUL DE CASH FLOW ………………………………………………………………2

Definiție …………………………………………………………………………………2

Tipuri de cash flow ……………………………………………………………………...2

Cash flow-ul negative și cash flow-u lpozitiv ……………………………………………3

COMPONENTELE CASH FLOW-ULUI ……………………………………………………...4

Cash flow operațional …………………………………………………………………...4

Cash flow de investiții …………………………………………………………………..4

Cash flow financiar ……………………………………………………………………...5

ANALIZA CASH FLOW-ULUI DE EXPLOATARE …………………………………………5

ÎNTOCMIREA CASH FLOW-ULUI …………………………………………………………..7

ESTIMAREA CASH FLOW-ULUI …………………………………………………………….9

IMPORTANȚA CASH FLOW-ULUI ………………………………………………………….10

1
CONCEPTUL DE CASH FLOW
O întreprindere pentru a avea o performanţă deplină, trebuie ca pe lângă obţinerea de
profit să realizeze şi un cash flow pozitiv. Profitul este primul pas indispensabil în obţinerea unei
performanţe, dar el trebuie dublat de cash flow. Degeaba vom avea profit dacă nu vor exista
resurse financiare concrete, nu pe hârtie, ci în casierie sau în bănci.

Profitul este legat de contabilitatea de angajamente, iar cash flow-ul de cea de


contabilitate de casă. Fără cash flow nu vom putea plăti salariile, furnizorii, impozitele şi taxele,
dividendele, creditorii de capital, chiar dacă avem un profit substanţial.

DEFINIȚIE

Cash flow-ul reprezintă un indicator de apreciere a performanţei unei entităţi care se


stabileşte ca diferenţă între încasări şi plăţi.

Între profit şi cash flow există mai multe diferenţe. Prima constă în faptul că profitul este
un rezultat global, calculat în funcţie de totalitatea veniturilor şi a cheltuielilor (monetare şi
calculate), în timp ce cash flow-ul este un rezultat parţial care include doar venituri şi cheltuieli
monetare, cele calculate nefiind luate în calcul.

A doua mare diferenţă: profitul contabil este un rezultat definitiv, în funcţie de care se
stabilesc impozite, taxe, salarii, dividende, în timp ce cash flow-ul este un rezultat tranzitoriu.

TIPURI DE CASH FLOW

Cash flow-ul poate fi:

 Potențial: ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile monetare


 Efectiv: ca diferenţă între încasări şi plăţi

Societăţile derulează operaţiuni de gestiune (de exploatare, operaţionale) şi operaţiuni de


capital (investiţii, de finanţare şi rambursare a capitalurilor atrase). Operaţiunile de gestiune se
găsesc în conturile de venituri şi cheltuieli reflectate în contul de profit şi pierdere şi se

2
sintetizează în profitul net, amortizare (dacă nu au fost reinvestite) ca surse potenţiale pentru
cash-flow-ul societăţii.

Operaţiunile de capital nu apar în contul de profit şi pierdere acestea nefiind venituri sau
cheltuieli în perioada analizată (se consideră venituri sau cheltuieli privind operaţiunile de capital
vânzarea unui activ).

CASH FLOW-UL NEGATIV ȘI CASH FLOW-UL POZITIV

CASH FLOW-UL NEGATIV

Cash flow-ul negative apare atunci când firma cheltuiește mai mult decât produce sau
când in momentul analizat, plățile sunt mai mari decât intrările de numerar, rezultând o pierdere.

CASH FLOW-UL POZITIV

Cash flow-ul pozitiv apare atunci când încasările de numerar sunt superioare plăților
efectuate de către firmă, rezultând un profit.

COMPONENTELE CASH FLOW-ULUI

3
Cash flow-ul poate fi prezentat sub trei componente, acestea fiind următoarele:

CASH FLOW OPERAȚIONAL (DIN EXPLOATARE)

Cash flow-ul operațional este acel cash flow generat de operațiuni interne, adica banii
care sunt încasați din vânzarea produsului sau serviciului firmei.

Aceasta ar trebui să fie cea mai important sursă de venit deoarece este generată intern și
firma este direct responsabilă de aceasta.

În literatura de specialitate, fluxurile de numerar din activităţile de exploatare apar şi cu


titulatura de cash flow operaţional (în engleză cash flows from operating), şi se stabilesc conform
relaţiei:

CF exploatare = profit net + Cheltuieli cu amortizarea - Δ NFR –


Venituri financiare încasate = CAF - Δ NFR – Venituri

financiare încasate

Dacă cash flow-ul din activitatea de exploatare este pozitiv se pot acoperi nevoile de
finanţare şi cele de investiţii.

CAF - Capacitatea de autofinanţare reflectă potenţialul financiar al firmei de a-şi


remunera capitalurile proprii şi de a-şi autofinanţa investiţiile. Capacitatea de autofinanţare
reprezintă de fapt, o sursă internă aflată la dispoziţia întreprinderii, care se determină la sfârşitul
unui exerciţiu contabil şi pe baza căreia se creează planul de investiţii viitoare.

CASH FLOW DE INVESTIȚII

Cash flow-ul de investiții înseamnă banii generați intern dar nu din activitățile principale,
ci din activități non-operaționale. Asta înseamnă că cash flow-ul de investiții include banii care
sunt acordați investițiilor de echipamente sau mijloace fixe, acestei nvestiții reprezentând un
profit pe termen mediu și lung.

Fluxurile de numerar din activitatea de investiţii (în engleză cash flows from investing
activities) sunt estimate cu ajutorul relaţiei:

4
CF investiţii = – (Imobilizări 1 – Imobilizări0 + Cheltuieli cu
amortizarea) + Venituri financiare încasate = – Δ Imobilizări brute +
Venituri financiare încasate

CASH FLOW FINANCIAR

Cash flow-ul financiar provine doar din surse externe precum debitori, acționari sau
investitori care sunt interesați săi nvestească în firmă.

Fluxurile de numerar din activităţile de finanţare (în engleză cash flows from financing
activities) se pot stabili conform relaţiei:

CF finanţare = Δ Capital social – dividende plătite + noi credite –


rambursări de credite = Δ Capital propriu – PN + Δ Datorii financiare

ANALIZA CASH FLOW-ULUI DE


EXPLOATARE

Rezultatul brut al exploatării – RBE (excedentul brut al exploatării – EBE, dacă avem
profit) reprezintă fluxul de încasări generat de activitatea de exploatare a firmei. El este un sold
intermediar de gestiune şi include încasări şi plăţi potenţiale din activitatea de exploatare.

Potrivit metodei diferenţelor, RBE se stabileşte astfel:

RBE=Venituri monetare din exploatare−Cheltuieli monetare din exploatare

5
Veniturile monetare cuprind venituri ce se concretizează în încasări:

 vânzări de mărfuri
 semifabricate
 produse
 prestări de servicii
 executarea de lucrări
 redevenţe
 chirii
 venituri din subvenţii de exploatare

Cheltuielile monetare includ cheltuieli care generează sau vor genera ieşiri de numerar.
Ele cuprind cheltuieli privind:

 stocurile
 cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi
 cheltuieli cu alte servicii executate de terţi
 cheltuieli cu impozite
 taxe şi vărsăminte asimilate
 cheltuieli cu personalul

Rezultatul brut al exploatării se mai poate calcula şi prin metoda aditivă:

RBE = Rezultatul exploatării

+ Amortizări, ajustări şi provizioane

+ Alte venituri din exploatare

- Venituri din ajustări şi provizioane privind exploatarea

- Alte venituri din exploatare.

6
Rezultatul brut al exploatării constituie baza de pornire în stabilirea capacităţii de
autofinanţare a firmei. El exprimă capacitatea întreprinderii de:

 remunerare a capitalurilor investite (proprii şi împrumutate);


 realizarea de noi investiţii;
 plata impozitului pe profit.

ÎNTOCMIREA CASH FLOW-ULUI


Cash flow-ul se intocmește după estimarea bugetulu ianual al firmei deoarece cash flow-
ul previzionat se face pe baza bugetului de venituri și cheltuieli previzionate. Se poate previziona
cash flow-ul pe termen scurt, mediuși lung.

Pe termen scurt se acoperă cerințele firmei de numerar de zi cu zi. Perioada pe care se


întocmește este de regulă pe o perioadă cuprinsă între o săptămână și trei săptămâni.

Pe termen mediu se identifică cerințele posibile viitoare și rafineaza previziunea pe


termen lung. Previziunea este asociată cu bugetul de venituri și cheltuieli, ciclurile de venituri și
capitaluri.

Pe termen lung se utilizează pentru identificarea nevoii de numerar pe termen mai mare
de 5 ani și este în concordanță cu planul de afaceri.

Performanța cash flow-ului se realizează prin monitorizarea permanentă a previziunilor și


a valorilor efectiv realizate.

În general managementul Cash- flow-ului în cazu lafacerilor mici și mijlocii se poate face
ușor, într-un tabel excel. Aceasta presupune introducerea încasărilor estimate și a plăților de
realizat. Actualizarea se poate face zilnic, săptămânal, lunar, etc în funcție de natura activității
derulate, de situația financiară a firmei cat și de disponibilul existent.

7
Pentru un flux de numerar optim se recomandă:

 Inventare riguroase pentru identificare amarfurilor nevandabile si pentru evitarea blocarii


banilor;
 Un fond de rezerva a banilor pentru eviatrea blocajelor si a incapacitatii de plata;
 Platile trebuie efectuate la termen pentru ca intre timp sa se vanda din marfa si astfel se
evita blocaju lmarfurilor platite si nevandute;
 Verificarea constanta a modificarii preturilor;
 Marirea activitatii firmei numai cand exista resusele financiare necesare.

CE TREBUIE SĂ CUPRINDĂ UN CASH FLOW?

Un cash flow trebuie să cuprindă urmatoarele elemente:

 A. Incasarile totale, din care:


 Încasări din vânzări anterioare (creanțe comerciale)
 Încasări din vânzări curente sau vânzări viitoare
 Încasări din alte surse (credite bancare, aport societăți)

 B. Plăți totale, din care:


 Plăți pentru activități anterioare (datorii către salariați, furnizori, bănci)
 Plăți – obligații, achiziții curente și viitoare (către salariați, furnizori)
 Plăți pentru alte obligații (dividente, împrumutur iasociați, impozite)

ESTIMAREA CASH FLOW-ULUI

8
Pentru a avea o estimare bună a cash flow-ului previzionat este recomandată urmărirea
anumitor pași:

 Reanalizarea condiţiilor economice actuale ale firmei;


 Analizarea vânzărilor pentru ultima periodă desfăşurată;
 Analizarea chetuielilor pentru ultima perioadă desfăşurată;
 Realizarea estimării rezultatului (venituri – cheltuieli) => profit sau pierdere;
 Verificarea tuturor calculelor şi tuturor cifrelor paşilor de mai sus;
 Previzionarea tuturor încasărilor pentru următoarea perioadă;
 Verificareanumărului de facturiemise care au fost cu scadenţă la timp (30 zile) şicâte din
facturileemiseau avutscadenţamai mare de 30;
 Indentificareaoricăreiîncasăripentruurmătoareaperioadă de timp.Astapoate fi şi din
creditebancare, provizioane, donaţii, dobânzi, etc;
 Previzionareaplăţilorpentruurmătoareaperioadă;
 Identificareaachiziţiilor de mijloace fixeînurmătorul an sauplăţileîmprumuturilorÎn cash
flow nu trebuieinclusedoarplățile care se realizeazăefectiv. Cheltuielile cu amortizarea nu
implică un vărsământmonetarceeace nu vaafecta cash flow-uldacăacestea nu sunttrecute;
 Analizareaîncă o dată a tuturorplăţilorşiîncasărilorşiîncercarea de a modificatermenii
care pot fi ajutaţiînvedereaobţineriiunui cash flow pozitiv;
 Discutareainformaţiilor din cash flow cu toţidirectorii din firmădeoareceresponsabil de el
nu estedoardirectorulfinanciar ci toatălumea care contribuie direct la realizarea de plăţişi
de încasări;
 Revedereaperiodicăa cash flow-uluiprevizionat. Este
importantăactualizareaînmomentulîn care se cunoscinformaţiidespre o
eventualăplatăsauîncasare de proporţie.

IMPORTANȚA CASH FLOW-ULUI

9
Reprezintăcombustibilul care
alimenteazăafacereașipermitefuncționareaacesteiaînbunecondiții.

Multeafacerisuntsezoniere. Astfeldeșiînperioadele de maximăactivitate pot fi


foarteprofitabile,înperioadele de minim pot necesitaimportanteresursefinanciare. Deci
trebuieținutcontcăbaniigenerațiînperioada de maxim de activitatetrebuiesăfinanțezeșiperioadele
de minim de activitate

Este un tampon care protejeazăfirmeleînperioadele de


scăderedatoratesituațieieconomicegenerale.Dacaeconomiascadesau intra încriză,
acestavadeterminacâtpoaterezistaafacerearespectivășidacăvasupraviețuipânăînmomentulîn care
vânzărilevorînregistra un trend ascendent.

Cash flow-uleste un element înfuncție de care se iaudeciziile de a


investiîndezvoltareași/sauextindereaafacerii. Înluareadecizieitrebuieavutăînvedere nu
numaiinvestițiapropriu –zisadarșinecesarul de finanțaredeterminat de creștereaactivității,
rambursareaîmprumuturilorșiplatadobânzilordacăestecazul. Astfelputețiconstatacădeși o
investiție pare rentabilăpentrucăaduceveniturisuplimentare,
înrealitateeaestenerentabilășipoatedeterminadezechilibrufinanciar al firmei.

Înmomentulîn care dorițisăobțineti un împrumut de la banca,aceasta faceanumitecalcule


care au la bază cash flow-ulgeneratpe o perioadă de timpșiînfuncție de aceste date iadecizia de a
acordaîmprumutulsau nu precum șiniveluldobânzii.

10