Sunteți pe pagina 1din 80

Proiect practică de specialitate

BRD – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Banca: BRD Rovinari Masteranda : Gaburici Cristina


Specializare: Afaceri internationale

1
CUPRINS:
1. Sistemul informaţional bancar….............................................................1

1.1.Noţiuni generale....................................................................................1

1.2. Caracteristicile departamentului sistemului informatic a BRD-


GSG.............................................................................................................4

1.3. Documente şi programe informatice utilizate de BRD-GSG...............5

1.4. Eficientizarea instrumentelor de plată................................................15

2. Deschiderea şi funcţionarea conturilor bancare…………………...….18


2.1. Conturi care se pot deschide la bancă – mod de funcţionare……....18
2.2 Deschiderea conturilor la BRD – GSG…………………………..…21
2.3. Conturi de disponibilităţi……………….……………………….….23
2.4. Conturi de depozite şi economii…………………………………....30
2.5. Conturi de credite………………………………………………..…38
2.6. Conturi cu destinaţie specială……………………………………....39
2.7. Acreditivul……………………………………………………...…..40
2.8. Extrasul de cont………………………………………………….....44
2.9. Obligaţii privind funcţionarea conturilor deschise la bancă………..45
3. Operaţiuni bancare cu numerar………………………………………...47
3.1. Desfăşurarea operaţiunilor cu numerar……………………….…….47
3.2. Instrumente utilizate în desfăşurarea operaţiunilor cu numerar…….51
4. Instrumente moderne de plată………………………………………...…63
4.1. Sisteme de plată electronice………………………………..………..63
4.2. Moneda electronic……………………………………………..…..…69
4.3. Plăţi facturi – Simplis Facturi………………………………………...83

2
1. SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR

1.1. Noţiuni generale

În activitatea sa curentă, o instituţie bancară întreţine relaţii cu clienţii săi, cu toţi cei
ce acţionează asupra conturilor instituţiei respective. Există de asemenea relaţii permanente
între diferite unităţi operaţionale şi funcţionale ale instituţiei. Aceste activităţi şi relaţii se
materializează în evenimente pe care instituţia trebuie să le gestioneze în sistemul său
informaţional.
Sistemul informatic bancar este conceput şi pus la dispoziţia utilizatorilor pentru a
traduce aceste evenimente în mulţimi de informaţii numite operaţii. Sistemele informatice
bancare sunt constituite pe două nivele: un nivel al aplicaţiilor propriu-zise şi un nivel al
suportului de dezvoltare a acestor aplicaţii. Această arhitectură garantează independenţa
aplicaţiilor, modularitatea programelor şi evoluţia funcţională.
Sistemul informaţional bancar este ansamblul mijloacelor şi metodelor prin care se
realizează colectarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor, reprezentând o bună premisă
unei bune organizări, atât a activităţii de conducere cât şi a celei operative.
Funcţiile de bază ale sistemului informaţional bancar sunt:
 gestiunea conturilor în lei şi în valută, a persoanelor fizice şi juridice;
 urmărirea creditelor în lei şi în valută acordate clienţilor;
 gestiunea certificatelor de depozit;
 decontări intra şi interbancare
 financiar-contabilă şi de personal1.

Obiectivele sistemului informatic bancar


Obiectivele sistemului informatic reprezintă scopuri imediate şi de perspective
privind perfecţionarea activităţii în general, precum şi conducerea activităţii în vederea

1
Chirleşan Dan, Cocriş Vasile, "Economie bancară ‫ ـ‬Repere teoreticeşi studiu monografic", ed. U.A.I.C. , Iaşi,
2007, pag. 234.

3
ridicării nivelului de informare operativă şi previzională a structurilor organizatorice, a
perfecţionării metodelor şi proceselor tehnico-informaţionale şi de conducere pentru a asigura
o eficienţă maximă a unităţii bancare beneficiare. Obiectivele sistemului informatic presupun
abandonarea si rezolvarea informatică a unor probleme cu caracter sintetic, într-o manieră
sintetică. Aceste obiective au caracteristici generale şi specifice care depind de cadrul
legislativ-normativ, dotarea cu tehnică de calcul şi cerinţele dezvoltării economice, imediate şi
de perspective, ale unităţii bancare în cauză.
Aceste obiective se pot grupa în următoarele categorii:
- obiective de conducere, care urmăresc restabilirea permanentă a activelor
economice, perfecţionarea activităţii de conducere în vederea asigurării unui optim global al
întregii activităţi, fundamentarea deciziilor de conducere, tactica strategică şi operativă pe
baza informaţiilor obţinute ca urmare a prelucrărilor sistemului informatic, degrevarea
conducerii de procesele decizionale de rutină;
- obiective funcţionale, fundamental dependente de specificul activităţii bancare. În
general, băncile dispun de un sistem informatic propriu complex, care înglobează aplicaţii
utilizate de toate compartimentele: conducere, contabilitate, credite, valuta, personal,
administrativ:
 Conducere : aplicaţii ce pun la dispoziţie informaţii privind situaţia financiară
a băncii (balanţa), compară rezultatele activităţii pe diverse perioade şi programează
rezultatele viitoare în funcţie de indicatorii actuali;
 Contabilitate : toate operaţiunile privind decontările, în condiţiile actuale în
care există un volum foarte mare de informaţii, se pot realiza cu operativitate şi în condiţii de
siguranţă şi corectitudine maximă numai prin intermediul calculatoarelor;
 Credite : se poate asigura o urmărire atentă a derulării activităţii de
creditare/rambursare a creditelor, eşalonarea ratelor de rambursare pe o perioadă de ”x” ani,
rambursarea ratelor în avans sau la scadenţă; pentru întârziere, automat se trece suma
existentă în contul disponibil, sau se aplică dobânzi penalizatoare;
 Operaţii valutare : sunt operaţiuni complexe în care trebuie să se ţină cont de
modificarea zilnică a cursului valutar;
 Personal : în acest compartiment munca este facilitată prin utilizarea unor
programe de evidenţă a personalului, control asupra drepturilor şi obligaţiilor fata de
personalul salariat;

4
 Administrativ : o buna evidenţă a mijloacelor fixe, materialelor, obiectelor de
inventar existente şi necesare se pot asigura printr-o programare corespunzătoare (numai
calculul amortizării mijloacelor fixe lunar utilizând programe adecvate duce la o reducere
importantă a volumului de muncă).
Aşadar, în condiţiile actuale în care numărul clienţilor şi al operaţiunilor bancare este
în continuă creştere, se impun realizarea şi implementarea unui sistem informatic care sa
optimizeze activitatea desfăşurată de o unitate bancară.

Circuitul documentelor bancare

Presupune organizarea fluxului informaţional la nivelul întregului sistem bancar, al


fiecărei bănci în parte, precum şi al tuturor unităţilor subordonate lor.
Prin circuitul documentelor bancare se înţelege mişcarea lor succesivă, din momentul
întocmirii sau neprezentării la ghişeu de către titularii de conturi, în scopul efectuării şi
înregistrării operaţiilor în conturile analitice şi sintetice şi până in momentul arhivării sau
expedierea acestora clienţilor băncii.
Mişcarea succesivă a documentelor se realizează în cadrul unui circuit bine precizat
ce presupune parcurgerea mai multor faze :
1. Primirea documentelor la ghişeu sau întocmirea acestora de către
personalul băncii şi efectuarea asupra lor a controlului bancar operativ curent ;
2. Contabilizarea documentelor realizată prin transpunerea înregistrărilor în
note contabile, fie prin înscrierea directă pe documentele respective, a conturilor în care
urmează să se efectueze înregistrarea ;
3. Înregistrarea succesivă a documentelor bancare în evidenţa contabilă
analitică şi sintetică ;
4. Confruntarea datelor din contabilitatea analitică cu cele din contabilitatea
sintetică pentru a se urmări exactitatea operaţiunilor efectuate. Pentru acest lucru se foloseşte
ca instrument de evidenţiere balanţa de verificare zilnică ;
5. Clasarea şi păstrarea documentelor, respectiv expedierea acestora
titularilor de conturi.

5
1.2. Cararcteristicile departamentului sisteme informatice a
BRD-GSG

Caracteristici:
 Este o structură funcţională şi operaţională;
 Este subordonat directorului general al Băncii;
 Are vocaţie strategică pentru Bancă, pe linia activităţii privind sistemele
informatice;
 Este condus de un director de departament.

Misiune:
Defineşte soluţiile strategice şi asigură coerenţa sistemului informatic în
concordanţă cu strategia globala a Băncii.

Organizare:
Departamentul Sisteme Informatice cuprinde următoarele direcţii de compartimente:
 Compartimentul Securitate - defineşte normele de securitate de acces la
informaţii;
 Compartimentul Calitate - defineşte metode, standarde şi procedurile de
lucru privind activitatea de informatică în general şi în special proiectele informatice,
elaborând metodologia specifică domeniului informatic;
 Compartimentul Control de Gestiune;
- centralizează datele privind fundamentarea bugetului activitatii de informatica;
- urmăreşte realizarea bugetului propriu şi informează conducerea Departamentului
Sisteme Informatice;
- urmăreşte derularea contractelor încheiate de Departamentul Sistemului
Informatic.
 Proiect iBank - este un proiect informatic care face obiectul unei organizări
speciale având ca misiune proiectarea aplicaţiei iBank şi integrarea acesteia în sistemul
informatic al Băncii;

6
 Direcţia Dezvoltare şi Studii - este o structură funcţional-operaţională;
- elaborează studii pentru implementarea de noi produse şi servicii sau ameliorarea
celor existente;
 Direcţia Sisteme şi Reţele - asigură studierea, controlul, implementarea şi
menţinerea sistemelor “maşină” care să suporte aplicaţiile necesare în vederea exploatării;
- asigură studierea, controlul, implementarea şi menţinerea sistemelor de baze de
date care să suporte aplicaţiile necesare în vederea exploatării;
 Direcţia Exploatare - asigură producţia informatică a Băncii prin
exploatarea aplicaţiilor dezvoltate de către Direcţia Dezvoltare si Studii;
- acordă asistenţă utilizatorilor;

Programe informatice utilizate de BRD – GSG

1. TRANSACT

Această procedură de analiză şi preacceptare de credit pe bază de scor are drept scop:
 creşterea numărului de credite acordate de BRD, utilizând un sistem
de scorare;
 omogenizarea procedurii de întocmire a dosarelor de credit;
 creşterea vitezei de răspuns la cererile de credit ale clienţilor, şi respectiv, a
vitezei de întocmire a dosarelor de credit şi de luare a deciziei;
 constituirea şi utilizarea unor baze de date unice, la nivelul Centralei BRD,
inclusiv pentru clienţii rău platnici.

Particularitatea constă în posibilitatea analizei cu ajutorul acestei aplicaţii a tuturor


tipurilor de credite de consum, respectiv:
 Nevoi personale (NP);
 Bunuri de folosinţă îndelungată (BFI) ;
 Autovehicule-altele decât Dacia şi Renault (auto) ;
 Revolving-credit Gard Visa Classic Lei.

7
Această aplicaţie este destinată utilizării atât în unităţile BRD cât şi magazinele
societăţilor comerciale cu care banca are închiriată o convenţie la nivel local sau central.
Utilizarea aplicaţiei implică o nouă abordare a modului de lucru cu clienţii băncii, în
sensul că aceştia se vor prezenta la bancă numai cu următoarele documente:
- adeverinţă salariu/documente de atestare a veniturilor pentru soţ si soţie:
- acte de identitate pentru soţ şi soţie:
- certificat de căsătorie (unde este cazul):
- factura proformă sau alt document similar în cazul creditelor BFI si AUTO.
Restul informaţiilor solicitate de aplicaţie se obţin din discuţia cu clientul, în urma
introducerii informaţiilor, aplicaţia Transact generează automat cererea de credit pe care clientul
o va semna în mod obligatoriu, indiferent de decizia sistemului.
Aplicaţia utilizează ca, baze de date centralizate, baza de risc a băncii, baza de clienţi
conturi, baza barem BRD.
Aplicaţia întocmeşte si gestionează aceste cereri de credit sub formă de dosare de credit.
După completarea tuturor cerinţelor aplicaţia Transact procesează cererea
clientului şi propune în plus trei variante de creditare pentru acelaşi produs: variază valoarea
şi perioada creditului, în funcţie de capacitatea de rambursare la nivelul întregii familii a
acestuia, lăsând posibilitatea clientului de a alege una din variante.
Decizia aplicaţiei Transact privind creditul solicitat, va fi comunicată
analistului de risc sub formă de scrisoare către client privind decizia de
preacceptare: scrisoare tip, editată de aplicaţie. Scrisoarea va fi înmânată clientului
după semnarea cererii de credit de către solicitant. Sistemul oferă ca variante de decizie:
-Acceptat: -Refuzat:
Decizia finală va fi luată la nivelul unităţii, după reanalizarea manuală a dosarului.
Documentele întocmite şi listate de aplicaţie la unităţile băncii sunt:
 Cererea de credit: se semnează de client;
 Fişa Decizie: se semnează de către utilizatorul (analistul de risc/consilier clientelă) care a
introdus datele clientului în aplicaţia Transact;
 Scrisoare de răspuns către client: se semnează de către utilizatorul care a introdus datele
clientului.

2.MULTIX

8
Urmărindu-şi strategia de diversificare continuă a gamei de produse şi servicii, Banca
Română pentru Dezvoltare - Groupe Societe Generale pune la dispoziţia clienţilor săi un nou
serviciu, din gama produselor Electronic Banking: MultiX - serviciu de tip "banca la distanţă",
menit să faciliteze derularea afacerilor clienţilor.
MultiX se adresează tuturor persoanelor juridice clienţi BRD - Group Societe
Generale şi în special clienţilor care au nevoie să efectueze un număr mare de operaţiuni de
plată şi clienţilor cu mai multe conturi deschise la unităţi diferite. Apelând la serviciul MultiX,
clienţii vor putea stabili o legătură directă cu banca, bazată pe un schimb permanent de date
care va permite derularea diverselor operaţiuni de la sediul firmei clientului.
MultiX este o soluţie completă ce integrează o legătura telematică şi un soft, care permite:
 recuperarea prin teletransmisie si vizualizarea pe ecranul terminalului
propriu informaţii atât despre conturile bancare ale întreprinderii cât şi despre piaţa
valutară,
 efectuarea de operaţiuni bancare în deplină siguranţă.
Instalarea aplicaţiei la client cât şi instruirea acestuia cu privire la utilizarea serviciului sunt
realizate în mod gratuit de către bancă.
Se poate opta pentru următoarele formule:
 MultiX START – funcţionalităţi pe baza unui abonament atractiv;
 MultiX “à la carte” – crearea propriului produs prin combinarea anumitor
module.
Structurat pe patru module puse în bloc la dispoziţia clientului, serviciul MultiX are
urmatoarele funcţii:
1.Modulul de bază(Cash Management)
Administrarea generală a programului:
- selectarea parametrilor
- selectarea opţiunilor disponibile
- crearea şi gestiunea limitelor de competenţă de utilizare a produsului la client
- acordarea drepturilor de acces la anumite module în funcţie de alegerile clientului
- organizarea bazelor de date.
2. Modulul de plăţi în lei – introducerea, aprobarea şi transmiterea ordinelor de plată în lei;
3.Modulul de plăţi în valută – introducerea, aprobarea şi transmiterea ordinelor de plată în
valută;
4.Modulul de semnătură electronică – ridicarea nivelului de securitate al operaţiunilor.

9
MultiX permite efectuarea plăţii salariilor angajaţilor prin emiterea unui singur ordin
de plată a salariilor pe carduri cu BRD-GSG. Dacă utilizează acest produs, clienţii beneficiază
de următoarele avantaje:
 Acces la serviciile băncii 24 de ore din 24, 7 zile din 7
 Evidenţa zilnică a operaţiunilor efectuate în cont
 Simplificarea procedurilor legate de efectuarea plăţilor în lei şi
valută, precum şi a celor legate de obţinerea extrasului de cont
 Securitate, confidenţialitate şi control mai bun al operaţiunilor
 Accelerarea schimbului de informaţii între client şi bancă
 Reducerea costului legat de comisioane
 Înregistrări operative în contabilitate proprie, cu condiţia
existenţei la client a unui soft care să îi permită efectuarea acestui tip de operaţii.
Urmărind furnizarea de servicii de calitate clienţilor, securitatea serviciului este
asigurată pe trei nivele:
1. La nivelul clientului: - restricţionarea accesului la diverse funcţii şi meniuri
din program prin definirea de utilizatori, grupuri de utilizatori şi acordarea de
drepturi de acces acestora sau pe acestea;
- la emiterea ordinului de plată este necesară minim o
parobare pentru executarea acestuia. Pentru ridicarea nivelului de securitate al
operaţiunii, clientul poate opta pentru două aprobări în vederea executării ordinului
de plată.
2. La nivelul legăturii client – bancă: se foloseste un sistem de încriptare cu
schimbarea cheilor publice(cheia se afla în posesia unei persoane autorizate şi este
protejată cu una sau doua parole de comunicaţie).
3. La nivel de server: la definirea clientului pe serverul băncii, acestuia i se pot
acorda anumite drepturi.

4. WESTERN UNION

Western Union, este liderul mondial în transferul de bani, oferă posibilitatea de a


trimite sau primi bani din toată lumea, în câteva minute.
Utilizarea sistemului global Western Union, este un mijloc sigur, rapid şi simplu
pentru transfer de bani.

10
Western Union este o soluţie rapidă( fondurile sunt disponibile în unităţi la
aproximativ 10 minute după efectuarea transferului de către expeditor ) , simplă şi sigură(
transferul are un număr de referinţă pe care îl cunoaşte numai persoana care trebuie să
primească banii şi expeditorul. Acest număr va fi folosit la recunoaşterea lui) .
Prin serviciul Western Union se pot primi din străinătate sume de până la 5.000
USD.Se poate afla dacă transferul de bani aşteptat din străinătate a sosit apelând gratuit
numărul de telefon: 0800 803 803. De asemenea, operatorul va indica şi cea mai apropiată
unitate BRD agent Western Union de la care se pot ridica banii primiţi.
În fiecare an, milioane de oameni apelează cu încredere la sistemul Western Union,
care se adresează în special familiilor susţinute financiar de către cei dragi aflaţi în străinătate,
turiştilor aflaţi în situaţii critice sau oamenilor de afaceri care trebuie să transfere rapid numerar.
Pentru aceasta nu este nevoie de cont bancar şi nu trebuie plătită taxă de membru. Banii vor
ajunge în posesia destinatarului în cel mai scurt timp şi în numerar.
Fiecare transfer este protejat cu ajutorul unui sistem electronic de securitate şi poate fi
verificat printr-un Număr de Control şi printr-o parolă selectată de către utilizator. Western
Union asigură plata rapidă şi integrală a sumelor, în exclusivitate persoanei indicate.
Banii sunt disponibili în câteva minute de la expedierea acestora. Western Union
foloseşte tehnologie electronică de vârf şi reţeaua globală unică de calculatoare pentru plata
imediată a sumelor trimise în peste 195 de ţări şi teritorii.
Cu Western Union se pot trimite bani şi în ţară, utilizând cele 935 unităţi BRD. Pot fi
trimise sume în lei, în USD sau în Euro, banii fiind apoi disponibili beneficiarilor chiar după
câteva minute. Fiecare transfer poate fi verificat prin folosirea numărului de control al
transferului de bani (MTCN – este obligatoriu de ştiut de beneficiar pentru ridicarea banilor),
care oferă siguranţa că banii sunt plătiţi rapid, doar destinatarului de drept.

1.3. Eficientizarea instrumentelor de plată

Odată decisă efectuarea plăţii, derularea ei propriu-zisă trece în competenţa băncilor


şi durata acestei derulări depinde de tehnologia şi capacităţile organizatorice ale sistemelor de
plăti şi compensări.
Evident în derularea plăţilor au existat modalităţi, de mult revolute, în care punga de
galbeni era înmânată beneficiarului plătii. Astăzi, lumea este dominată de prezenţa băncilor,
în totalitate sau în marea majoritate a relaţiilor de plăti.

11
În ţările dezvoltate, în contemporaneitate s-a încheiat de mult “bancarizarea”, proces
în care cvasitotalitatea firmelor şi persoanelor au conturi deschise la bănci, respectiv prin
transferuri sau viramente între conturile bancare.
Pe măsura introducerii tehnologiilor noi bazate pe tehnică, respectiv prin îmbinarea
metodelor de telecomunicaţii moderne cu informatică, au fost reconsiderate instrumente
tradiţionale de plată, cecul şi cambia, prin alinierea lor la cerinţele transferului electronic de
fonduri. Cerinţele circuitelor informatizate de plăţi a dus la utilizarea unor metode de
rezumare prin redarea elementelor esenţiale, prin caractere cu cerneală magnetică, în scopul
de a înlocui circuitul propriu-zis al documentelor suport-hârtie.
De asemenea, evoluţia instrumentelor de plată se caracterizează prin diminuarea
accelerată a documentelor suport-hârtie şi creşterea rapidă a dispoziţiilor de plată exprimate
prin mesaje electronice.
Perfecţionarea relaţiilor de plăţi implică accelerarea circuitelor de plăţi prin
rapiditatea transmiterii mesajelor de plăţi. Astfel de la o fază iniţială în care mesajele de plăţi
se înmagazinează în timp până se creează facilităţi de transmitere – SISTEMUL OFF LINE -,
se tinde să se dezvolte sistemele în care transmiterea mesajelor de plăţi către bănci se face în
mod continuu – SISTEMUL ON LINE -, iar pentru plăţile de talie mare şi mai ales cele ce se
derulează pe plan internaţional să se asigure DECONECTAREA IN TIMP REAL, respectiv
intrarea sumei în contul beneficiarului să fie simultană cu dispunerea plăţii de către titularul
plăţilor.
Accelerarea plăţilor în economie este strâns legată de progresul sistemelor de
compensare interbancară. În procesul de efectuare a plăţilor prin dispoziţiile clienţilor
transmise spre execuţie, băncile contracarează datorii reciproce, unele faţă de altele, care se
compensează zilnic în proporţie covârşitoare, iar plata soldurilor remanente asigură în fapt
stingerea integrală a tuturor plăţilor intrate în compensaţie.
Sistemele de compensări optimizează astfel durata relaţiilor de plăţi între bănci,
fluxurile monetare nete interbancare şi întregul eşafodaj al relaţiilor interbancare.
Perfecţionarea procedeelor de compensare este în continuare obiectul eforturilor
comunităţilor bancare.
O expresie a acestui efort în ultimele decenii este diversificarea sistemelor de
compensare.
Se practică astfel compensări brute, în care se cuprind totalitatea plăţilor dispuse de
la bancă la bancă, sau compensări nete, unde sunt supuse compensării numai solduri ce se
stabilesc prin compensare prealabilă a datoriilor reciproce derulate de fiecare dintre parteneri.

12
Tabel 1.
Reducerea fluxurilor de plati prin compensare in unele sisteme de compensare
(madie zilnica in miliarde unitati nationale 1993)
Sistemul Tranzacţii Flux de Reducere
brute plăţi nete %
C.H.I.P.S. (SUA) 1 040,7 6,9 99
C.H.A.P.S. (Anglia) 94,8 1,7 98
SAGITTAIRE (Franţa) 236,9 57,4 76
F.E.Y.C.S. (Japonia) 24 200,0 2 600,0 89
EAF (Germania) 511,1 17,4 97

Pe de altă parte, în fiecare ţară în funcţie de necesităţi s-au separat sistemele de


compensare de valori mari de sisteme de compensare de valori mici în scopul promovării
primordiale a celor dintâi.
Diferenţierea sistemelor de compensare a fost determinată şi de modul de formulare
a dispoziţiilor de plată, determinându-se de regulă sistemele de compensare pentru
documentele suport-hârtie de cele ce se derulează pe baza mesajelor electronice.
De asemenea, diferenţieri s-au produs datorită specificului unor plăti financiare,
constituindu-se sisteme de plăţi şi compensări distincte pentru tranzacţii de titluri, tranzacţiile
de produse derivate şi tranzacţiile cu devize.
Perfecţionarea şi diversificarea sistemelor de compensaţie funcţie de cerinţele
specifice ale dezvoltării plăţilor aferente în condiţiile proprii ce servesc în întregime
tendinţelor de modernizare accelerate a întregului sistem de plăţi, suport şi promoter al
vitalităţii economiei naţionale.

13
2. DESCHIDEREA ŞI FUNCŢIONAREA CONTURILOR
BANCARE

Toţi agenţii economici, ca persoane juridice cât şi cetăţenii, în calitate de persoane


fizice, potrivit cadrului normativ în vigoare, au posibilitatea să-şi deschidă conturi la oricare
din băncile comerciale existente.
Prin conturile deschise la bănci se evidenţiaza operaţiuni de încasări si plăţi.
Soldurile conturilor bancare, funcţie de natura lor, pot evidenţia, fie disponibilităţile bănesti
ale titularilor de cont rezultate, fie nivelul creditelor angajate în completarea resurselor proprii
de finanţare a ciclului de productie.
Titularii de cont pot fi persoane juridice şi fizice, denumite „clienţi”, după cum
urmează:
 regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat, mixt sau privat;
 societăţile comerciale cu participare străină de capital;
 societăţile agricole;
 asociaţiile familiale şi persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente;
 fermierii agricoli (individuali) şi cei organizaţi în diferite forme de asociere simplă,
fără personalitate juridică;
 instituţiile publice, organizaţiile cooperatiste şi obşteşti;
 organizaţiile şi organismele internaţionale care funcţionează pe teritoriul României;
 alte persoane juridice din ţară şi străinătate;

14
 persoane fizice – populaţia.

2.1. Conturile care se pot deschide la Bancă – mod de funcţionare


a) La cererea clienţilor – persoane juridice şi fizice Banca poate deschide:

 conturi de disponibilităţi băneşti, prin care se fac operaţiuni de încasări şi plăţi;

 conturi curente – cont de disponibilităţi băneşti prin care se efectuează şi acordări şi


rambursări de credite, soldul debitor reprezentând creditul în termen existent;

 conturi de depozite la vedere sau la termen pentru păstrarea şi fructificarea


resurselor băneşti atrase de la persoanele juridice şi fizice;

 conturi de credite prin care se efectuează operaţiuni de acordări şi rambursări de


credite;

 conturi cu destinaţie specială ce reflectă produse şi prestări de servicii efectuate de


bancă la solicitarea clientului: acreditive, ordine de plată, carnete de cecuri cu limită de sumă
etc.

b) Clienţii cu capital integral sau majoritar de stat, potrivit normelor legale în


vigoare, sunt obligaţi să-şi păstreze disponibilităţile băneşti la o singură unitate bancară şi
să efectueze operaţiunile de încasări şi plăţi prin două conturi distincte:
- unul pentru activitatea de producţie şi alte activităţi curente;
- altul pentru investiţii.
Clienţii cu capital integral sau majoritar de stat, conform normelor legale, pot
deschide conturi de credite la alte bănci decât cele la care au deschise conturi de
disponibilităţi pentru activitatea curentă, numai în baza avizului prealabil al Ministerului
Finanţelor. De regulă, conturile se deschid la unitatea băncii în a cărei rază de activitate îşi
au sediul clienţii.
Tipurile de conturi pemtru persoanle juridice se poate grupa şi în urmatoarele 3
categorii:
- conturi curente;
- conturi separate( simple) de împrumut,
- conturi de disponibilităţi.

15
Conturile curente se deschid agenţilor economici care funcţionează pe
principiul gestiunii economice, au posibilitate juridică şi pot beneficia de credite bancare. La
BRD astfel de conturi se deschid, în general, unităţilor economice organizate pe principiul
societăţilor comerciale.
Prin intermediul conturilor curente se pot efectua pe de o parte încasări, iar pe de alta
parte plăţi, în limita disponibilităţilor bănesti proprii, cât şi pe seama creditelor acordate de
catre bănci.
Potrivit principiului identificării creditelor pe activităţi sau obiecte creditabile,
agenţii economici care pot beneficia de credite bancare, vor solicita băncilor comerciale
deschiderea de conturi separate ( simple) de împrumut.
Conturile curente cât şi conturile simple de împrumut sunt deschise în cadrul
contului sintetic de gradul I, „Credite pentru activitatea de producţie si circulaţie a
mărfurilor”.
Conturile de disponibilităţi se deschid acelor agenţi economici care nu solicită
sau cărora nu li se pot acorda credite de capital, plăţile urmând să se faca în limita
disponibilităţilor bănesti existente si evidenţiate prin soldul acestor conturi. Conturile de
disponibilităţi se pot deschide şi persoanelor fizice. În prezent, cetăţenii pot solicita
deschiderea conturilor de disponibilităţi, în lei si in valută, la oricare din băncile existente.
Unii agenţi economici cu răspundere limitată, organizaţi pe principiul gestiunii economice,
dar fără personalitate juridică, ca de exemplu: uzine, fabrici, şantiere, secţii, ateliere, depozite
şi care au independenţă operaţională încheie contracte ca reprezentante împuternicite, sunt
abilitate să aibă relaţii economice şi financiare şi pot beneficia de credite bancare, au dreptul
să solicite băncilor comerciale deschiderea de subconturi curente, de împrumut sau de
disponibilităţi.
Toate instituţiile finanţate de la buget vor beneficia de serviciile bancare prin
intermediul conturilor bugetare de cheltuieli deschise la unitaţile de Trezorerie. Prin aceste
conturi se vor face plăţi in cadrul creditelor bugetare aprobate, numite şi limite de finanţare de
la buget.
Conturile de disponibilităţi, se deschid, de regulă, în cadrul conturilor sintetice de
bilanţ din clasa a patra intitulată „ Disponibilităţi ale titularilor de conturi si diverse” şi clasa
a şasea „Disponibilităţi şi decontări privind bugetul statului şi bugetul asigurărilor sociale”.
Pentru deschiderea conturilor, BRD solicită o documentaţie specifică, după cum
solicitantul face parte din categoria persoanelor juridice sau este persoana fizică.

16
Documentaţia care trebuie depusă la banca în vederea deschiderii conturilor de către
societăţile cu personalitate juridică este urmatoarea:
 cererea pentru deschiderea contului
 actul prin care să rezulte funcţionarea legala a unităţii
 dovada inregistrării la Registrul Comerţului
 documentul care atestă dreptul conducatorului unităţii sau a reprezentanţilor
 săi de a dispune de cont
 fişa cu specimenele de semnături si amprenta ştampilei
Documentaţia respectivă, dupa ce se depune la bancă, se verifică de către
conducatorul compartimentului de contabilitate şi se aprobă de către director. După aceste
operaţiuni se procedează la deschiderea efectivă a conturilor solicitate, cărora li se atribuie
căte un simbol corespunzător conţinutului şi funcţiei pe care urmează să le indeplinească.

Termene de deschiderea a conturilor


Pentru conturile de disponibilităţi băneşti, termenul de deschidere a contului e cel
mult 3 zile de la depunerea in bancă a documentaţiei de către client.
Pentru conturile de depozit, deschiderea se face in ziua în care s-a depus in bancă
depozitul.
Conturile de credite se deschid cel târziu în ziua în care se pune la dispoziţia
împrumutatului prima sumă din creditul aprobat.
Pentru conturile cu destinaţie specială, termenul este în aceeaşi zi sau cel mult în
ziua următoare depunerii documentaţiei de către client.
Pentru persoanele fizice, procedura de deschidere a conturilor este mult mai simplă,
constând din depunerea unei cereri scrise însoţite de specimenul de semnatură, aceasta situaţie
se aplică în cazul în care persoana este definită în sistemul informatic Ibank, daca nu este
definită va trebui să completeze un Formular de Intrare în Relaţii cu Banca ( FIRB).

2.2.Deschiderea conturilor la BRD - GSG

Formularul de Intare în Relaţii cu Banca – FIRB

17
FIRB este folosit pentru clienţii noi sau pentru cei care, deşi deţin produse BRD, nu
au fost definiţi în Ibank. Este un instrument ce grupează demersurile de culegere a datelor
clientului cu cele de vânzare a anumitor produse/servicii.
Formularul de Intrare în Relaţii cu Banca este însoţit de Condiţiile Generale
Bancare pentru Persoane Fizice şi împreuna au natura juridică a unui contract care intră în
vigoare la data semnării FIRB şi care presupune adeziunea necondiţionată a clientului la
prevederile din cuprinsul acestora.
Condiţiile Generale Bancare stabilesc cadrul general în relaţia Bancă – Client şi
sunt completate cu Ghidul principalelor comisioane în lei şi valuta pentru Persoane Fizice
şi Lista de dobânzi în vigoare, părţi integrante ale Contractului. Condiţiile General
Bancare stabilesc cadrul contractual general în relaţia Bancă – Client, termenii şi condiţiile,
precum şi drepturile/obligaţiile părţilor în ceea ce priveşte oferta de produse şi servicii
cuprinse în FIRB şi sunt completate după caz, cu dispoziţiile specifice fiecărui tip de
produse/servicii, conform documentelor distincte care intervin în relaţia dintre părţi.
FIRB şi Conditiile Generale Bancare pentru Persoanele Fizice sunt înmânate
clientului în cadrul unei mape care mai conţine:
- Oferta de produse/servicii pentru Persoanele Fizice;
- Cartea de vizită personalizată cu numele consilierului de clientelă dedicat clientului;
- Memo Card-ul;
- Ghidul principalelor comisioane;
- Lista de dobânzi în vigoare (listate pe plan local).
Prin utilizarea FIRB, consilierul de clientelă, culege date imporatante privind
clientul, contribuind la fiabilizarea fişierului clienţi; aceste date vor putea fi utilizate de către
bancă, ulterior, pentru studii şi campanii de marketing prin exploatarea bazei de clienţi. Din
acest motiv, obţinerea informaţiilor şi introducerea lor corectă în sistem sunt absolut necesare;
consilierul este direct responsabil pentru corectitudinea datelor şi implicit calitatea fişierului
clienţi. Poate practica vânzarea încrucişată, propunându-i cu uşurinţă clientului venit pentru
achiziţionarea unui produs/serviciu o gamă largă de produse/servicii asociate, la care poate
adera prin intermediul acestui formular.

DESCHIDERE CONT CURENT PERSOANE FIZICE


Prin intermediul contului curent se poate efectua întreaga gamă de operaţiuni
curente:
- transferuri între conturile deschise la bancă

18
- plăţi de facturi de utilităţi, cu ajutorul serviciilor de plată facturi
- constituire şi lichidare de depozite (atât cu plata lunară, cât şi cu plata la capitalizare)
- operaţiuni de schimb valutar
- depuneri şi retragere de numerar în funcţie de necesităţi
- transferuri către conturi deschise la o altă bancă din România sau din străinătate
- contul curent îţi oferă acces la serviciul de internet banking, BRD – NET, mobile
banking, Mobilis sau phone banking, Vocalis
- plata salariului se poate face în cont curent
- din contul curent se pot efectua operaţiuni intenaţionale.
Contul curent se poate deschide la orice agentie BRD, fiind necesară cartea de indentitate si
completarea unui formular de deschidere a contului curent.
Verificarea operaţiunilor:
1) Verificarea existenţei clientului in Ibank, în scopul definirii anterioare a acestuia
2) Verificarea definirii împuternicitilor conform Formularului de intrare în rel. cu banca/
formularul de împuternicire / revocare împuternicire
3) Verificarea existenţei formularelor de deschidere cont curent (FIRB) semnate de
consilierul de clientela
4) Verificarea existenţei Formularelor de desemnare împuterniciţi corespunzatoare
5) Verificarea existenţei fotocopiilor după actul de identitate al titularului si eventualilor
împuterniciţi
6) Verificarea existenţei semnăturii clientului pe Formularul desch. de cont
( dupa caz FIRB sau Cerere deschidere cont curent/ formular de împuternicire/
revocare împuternicire
7) Verificarea existenţei operaţiunilor aferente conturilor constituite pe jurnalul tellerului
8) Verificarea arhivarii corespunzătoare a tuturor documentelor
9) Reglarea erorilor constatate

Închidere cont curent la cerera clientului – persoane fizice


Verificarea operaţiunilor
1) Verificarea existenţei declaraţiei Bona Fide privind beneficiarul real al sumei pentru
conturile închise printr-o ridicare de numerar a carei valoare depaşeşte echivalentul a
10 000 eur
2) Verificarea existenţei Cererii de închidere cont curent, completată şi semnată de
client/consilierul de clientela

19
3) Verificarea existenţei operaţiunilor aferente închiderii conturilor pe jurnalul tellerului
4) Verificarea arhivării corespunzatoare a tuturor documentelor
5) Reglarea erorilor constatate

2.3. CONTURILE DE DISPONIBILITĂŢI

DOCUMENTAŢIA PENTRU DESCHIDEREA CONTURILOR DE


DISPONIBILITĂŢI

Pentru deschiderea conturilor de disponibilităţi băneşti, în care se fac operaţii de


încasări şi plăţi, clienţii prezintă la bancă o cerere, după caz.
Persoanele juridice completează şi depun la bancă odată cu cererea de deschidere o
declaraţie.
Cererea va fi insoţită, după caz de următoarele documente, în copii xerox:
 hotarârea de înfiinţare a regiei autonome şi societăţii comerciale şi agricole cu capital
integral de stat sau mixt dată de Guvern pentru unităţile de interes national şi de
organizaţiile locale ale administraţiei de stat pentru unităţile locale
 hotarârea judecatorească de înfiinţare a societăţilor
 contract de societate în forma autentică în cazul societăţii cu capital privat
 registrul de organizare şi funcţionare al regiilor autonome, respectiv statutul societăţii în
forma autentică
 certificatul de înmatriculare în Registrul Comerţului sau Registrul Societăţilor Agricole
 autorizaţia pentru funcţionare emisă de primăriile judeţene şi a mun Bucureşti, după caz şi
dovada de înregistrare la Administraţia Financiara pentru asociaţiile familiale şi persoane
fizice autorizate să desfaşoare activităţi independente.
 extras din hotarârea organului competent care a împuternicit persoanele autorizate să
dispună de cont.
 fişă cu specimenele de semnături ale persoanelor împuternicite să dispună de cont şi
amprenta ştampilei
La persoanele fizice, semnătura de pe cerere constituie şi specimenul de semnătură.

Deschiderea contului de disponibilităţi băneşti se poate face şi pentru subunităţi, la


cererea unităţii în subordinea căreia se află subunitatea, însotita de documentaţia menţionată

20
mai sus şi de certificatul de înmatriculare în Registrul Comerţului din judeţul în care îşi are
sediul subunitatea.

Persoanelor fizice, banca le deschide conturi de disponibilităţi băneşti, dacă


depunerea în cont e de minim 10 lei.

Cererea de deschidere a conturilor de disponibilităţi băneşti se prezintă în două


exemplare şi se înregistrează în Registrul de intrări al băncii. Numărul dat se înscrie pe
ambele exemplare ale cererii.

APROBAREA ŞI DESCHIDEREA CONTURILOR DE DISPONIBILITĂŢI

Documentele depuse de clienţi pentru deschiderea conturilor la bancă se verifică de


către compartimentul decontări - contabilitate, care urmăreşte ca:

- Cererea să fie întocmită cu toate menţiunile şi datele prevăzute de formular, inclusiv


cu codul fiscal al clientului, cu excepţia persoanelor fizice( populaţia)
- La cererea de deschidere a contului să fie anexate toate documentele prevăzute şi
acestea să fie complete
Cererea de deschidere a conturilor care nu are anexate toate documentele
menţionate sau acestea sunt incomplet prezentate din punct de vedere al elementelor de fond,
se restituie clientului la ghişeu pentru completare.

Compartimentul decontări-contabilitate, în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile,


completează spaţiile rezervate băncii de pe cerere şi, sub semnatură, o prezintă la aprobare
directorului băncii.

Plafonul numerarului ce poate fi menţinut zilnic în casa titularului de cont se convine


cu acesta împreuna cu compartimentul de credite. În baza aprobării, condiţiilor
compartimentul decontări stabileşte codul contului, înscriind în Registrul de evidentă a
conturilor deschise clienţilor datele necesare.Cele 2 exemplare ale cererii de deschidere a
contului de disponibilităţi băneşti aprobate au urmatoarea destinaţie:

- exemplarul 1 împreună cu documentele anexate, se reţin la conducătorul


compartimentului decontări-contabilitate, în mape separate, constituind astfel dosarul
juridic al clientului

21
- exemplarul 2 semnat şi parafat cu ştampila băncii, se predă după aprobare clientului
care va semna de primire pe exemplarul 1 al cererii
Aceasta constituie si comunicarea de deschidere a contului.

Fişa cu specimenele de semnatură se predă referentului din cadrul compartimentului


decontări-contabilitate care administrează contul. La solicitarea organelor de control, băncile
sunt obligate să comunice existenţa conturilor deschise de contribuabili.

OPERAŢIUNI ÎN CONTUL DE DISPONIBILITĂŢI

Operaţiuni de încasări şi plăţi, în şi din conturile clienţilor deschise la bancă, se


efectuează de bancă, la cererea şi din ordinul clienţilor, care raspund de legalitatea şi realitatea
operaţiunilor.

Conturile în lei, deschise de persoanele fizice nerezidente, pot fi alimentate numai cu


sume provenind din cumpărături pe piaţa valutară sau din activităţi legale, realizate pe
teritoriul României. La fiecare operaţiune de încasare/ alimentare a acestor conturi, titularul-
persoană fizică nerezidentă, va depune la bancă o declaraţie scrisă asupra provenienţei
sumelor. Disponibilităţile din aceste conturi pot fi utilizate numai pentru plăţi în lei pe
teritoriul României.

Titlurile executorii( hotărârile judecătoreşti de validarea popririi sau orice alt înscris
prevăzut de lege care permite executarea silită), emise asupra conturilor clienţilor în cazurile
şi în condiţiile prevăzute de lege, se onorează de bancă fără acceptul prealabil al titularului de
cont. În cazul în care sumele datorate debitorului de catre unitatea băncii în calitatea acesteia
de “terţ poprit” sunt poprite de mai multi creditori, unitatea băncii, prin juristul său, va anunţa
în scris despre aceasta pe creditor. Până la indicarea creditorului îndreptăţit, stabilit de însaşi
creditorii sau de instanţa de judecată, sumele reţinute se consemnează în contul “Diverşi
creditori pentru sume poprite”, de unde se vor plăţi creditorului îndreptatit indicat de oficiul
juridic al unitătii băncii.

În acest cont se înregistrează şi sumele poprite de instantele de judecată ca masură


asiguratorie, indicate ca atare de juristul unităţii băncii.Operaţiunile de rambursare a ratelor de
credite si de încasare a dobânzilor, datorate de clienţii băncii, se pot efectua şi din iniţiativa
băncii în cazurile şi în condiţiile convenite între clienţi şi bancă prin contracte şi alte
documente încheiate.

În operaţiunile de încasări şi plăţi, clienţii băncii pot utiliza ca forme şi instrumente


de decontare, prin virament:

22
a) cu rezervare prealabilă a sumelor necesare efectuării plăţii.
 cecul din carnet cu limită de sumă:
 acreditivul;
 dispoziţia de plată operată, în prealabil în contul plătitorului;
 ordinul de plată;
 scrisoarea de garanţie;
Clienţii băncii, în funcţie de specificul operaţiunilor, frecvenţa acestora si capacitatea
de plată a partenerilor, pot folosi oricare din formele şi instrumentele menţionate mai sus
precum şi alte forme şi instrumente prevăzute de norme, cu respectarea însă a dispozitiilor
legale care le reglementează.

Documentele emise de titularii de cont sau de terţi asupra conturilor clienţilor


deschise la bancă trebuie să fie întocmite pe imprimatele tipizate în vigoare la acea dată şi
completate clar şi citet la maşina de scris, de facturat electronică şi electromecanică sau, în
lipsa acestora, cu cerneală sau pastă ( neagră sau albastră) cu toate elementele prevăzute de
formular.

Referentul de la ghişeul băncii verifică ca documentele primite ( în toate


exemplarele):

 să fie completate cu toate datele şi elementele necesare efectuării


operaţiunii în cont, prevazute de formular;

 să nu aibă corecturi şi stersături;


 numărul de cont în care se face operaţiunea de încasări sau plăţi să fie
corect indicat;
 suma în cifre să corespundă cu acea înscrisă în litere;
 semnăturile şi ştampila emitentului să corespundă cu specimenele de
semnături existente în bancă.
Documentele care îndeplinesc condiţiile de a fi decontate, dar cu data întocmirii sau
acceptării anterioară datei de prezentare la ghişeul băncii, se datează de către referentul de la
ghişeu, pe toate exemplarele, cu data zilei de primire în spaţiul rezervat acestui scop.
Documentele care nu îndeplinesc condiţiile menţionate mai sus se restituie depunătorului sau
se transmit acestuia prin poştă, după caz, indicându-se pe verso-ul primului exemplar de către
referentul de la ghişeu, cauzele restituirii, aplicându-se ştampila, semnătura şi data restituirii.

23
Documentele prezentate spre decontare, care se constată ca urmăresc efectuarea unor
operaţiuni nelegale, se resping de la plată de către bancă, atenţionându-se în scris titularul de
cont şi, după caz, organele de urmărire penală.

Documentele iniţiate de titularul de cont vor fi primite de bancă spre decontare


numai în limita disponibilităţilor existente în contul respectiv, pentru orice sumă, fără a se
stabili o limită minimă obligatorie, titularii de cont avănd obligaţia, potrivit legii, să efectueze
plăţile datorate către orice creditor persoană juridică, inclusiv cele pentru achitarea obligaţiilor
cu orice titlu către stat în ordinea scadenţei.

În lipsa de disponibilităţi în cont, documentele respective vor fi restituite titularilor


de cont, cu indicarea motivului restituirii, aplicarea datei şi ştampilei sub semnatura
referentului de la ghişeu. Titularii de cont sunt singurii în masură să hotărască, pe propria
răspundere, asupra plăţilor, asumându-şi şi riscurile ce decurg din eventualele plăţi
neefectuate la termen( contravenţii, penalităţi contractuale, majorări pentru plata cu întarziere
a sumelor datorate, sistarea livrărilor de către furnizor, etc.).

Documentele prezentate la plată de către plătitor nu se admit să fie decontate paţial;


pentru decontarea parţiala, în limita disponibilităţilor, plătitorul întocmeşte noi documente de
plată la nivelul disponibilităţilor.

Documentele privind titlurile executorii, cele care privesc rambursarea creditelor si


plata dobânzilor se decontează şi parţial, caz în care aceste documente se menţin în bancă la
cartoteca până la decontarea integrală şi, pe ele, se vor trece şi evidenţia decontările parţiale.

De asemenea, se pot reţine în banca, pentru decontare parţială, documentele iniţiate


de către furnizori şi terţi creditori, precum şi de către plătitori, care au convenit să platească
băncii serviciile pe care aceasta le face prin menţinerea la cartotecă şi urmarirea decontării
respective din disponibilul rămas după plata integrală a datoriilor.

Plăţile se efectuează în limita disponibilului existent în contul plătitorului, în


urmatoarea ordine:

1) Plata salariilor şi drepturilor asimilate acestora, inclusiv CAS, ajutorul de


şomaj, impozitul pe salarii, etc. si achitarea datoriilor mai vechi de 60 de zile către
furnizorii de energie electrică, energie termica si gaze naturale, din disponibilităţile
care exced necesarul de plăţi pentru salarii.
2) Titlurile executorii, prevăzute de lege pe care organele judecătoresti sau
creditorii le-au cominicat bancii, în calitatea acesteia de “ terţ poprit”, daca juristul şi

24
conducerea unităţii băncii prin înştiinţarea trimisă acestora, confirmă că titlul
executoriu poate fi pus în executare.
3) Ratele de rambursare a creditelor şi de plată a dobânzilor aferente creditelor,
în cazul în care pentru acestea nu s-a obţinut sau nu s-a investit cu formula
executorie un titlu executoriu.
Se efectuează înaintea tuturor celorlalte plăţi comisioanele pentru serviciile prestate
de bancă care se plătesc înainte sau concomitent cu prestarea serviciului, precum şi stornarea
operaţiunilor eronat înregistrate de unitatea băncii în conturile titularilor.

Comisioanele pentru serviciile prestate de bancă se plătesc înainte sau concomitent


cu prestarea serviciului. Stornarea operaţiunilor eronate înregistrate de unitatea băncii în
conturile titularilor se face inaintea efctuării oricărei plăţi.

Blocarea disponibilităţilor din cont se efectuează de către bancă făra acceptul


titularului de cont, în cazul în care asupra contului sunt emise, potrivit legii, titluri executorii.
În conturile subunitţilor deschise la bancă, la cererea unităţii din care subunităţile fac parte, se
pot păstra disponibilitaţi limitate la operatiuni de încasari si plăţi dispuse în mod expres în
cererea de deschidere a acestor conturi.

Pentru disponibilitaţile în cont, banca acordă titularului de cont dobânzi, iar pentru
operatiunile de incasari si plati efectuate in cont banca incaseaza comisioane. Pentru
operaţiunile în cont efectuate de bancă, prin telex, fax, telefon, la cererea titularului de cont,
acestia achită băncii spezele bancare respective. În scopul evitării creşterii exagerate a
volumului de operaţiuni şi documente, clienţii pot face prin bancă operaţiuni de încasări şi
plăţi mărunte cumulat. Documentele primite spre documentare în cadrul programului de lucru
la ghişeu se înregistrează în contul clientului în aceeaşi zi dacă sunt îndeplinite condiţiile
necesare în acest scop.

ÎNCHIDEREA CONTURILOR DE DISPONIBILITĂŢI

Închiderea conturilor de disponibilităti băneşti deschise la bancă se efectuează după


cum urmează:

- la cererea scrisă a titularului de cont.


- în caz de deces al titularului de cont pe baza cererii şi actelor legale prezentate
de moştenitorii legali.

25
- în caz de dizolvare sau faliment al societăţii comerciale şi agricole, la cererea
scrisă a lichidatorilor numiti potrivit legii.
Din iniţiativa băncii:
- dacă în decurs de 6 luni consecutive contul clientului( exclusiv contul
persoanelor fizice) nu prezintă rulaj creditor mediu lunar de minim 5 milioane lei.
- pentru încălcarea prevederilor din cererea de deschidere a contului.
Eventualele disponibilităţi rămase în cont dupa achitarea obligaţiilor faţă de bancă,
dacă nu au fost solicitate de titularul de cont, se virează în contul de “Creditori” cu analitice
deschise pe titulari de cont, urmărindu-se lichidarea sumelor respective. Anterior trecerii
sumelor pe creditori unităţile băncii vor solicita în scris titularilor de cont respectivi,
soluţionarea în termen de 10 zile, de la solicitare, a situaţiei contului ( derularea operaţiunilor
prin cont, închidere sau transfer la altă bancă) cu menţiunea ca în caz contrar soldul se trece
pe cont de creditori, nepurtător de dobândă, care se va închide din iniţiativa băncii, la
expirarea perioadei de prescripţie.

Dacă sumele trecute pe contul de creditori nu se lichidează în termen de prescripţie


de trei ani, în cazul persoanelor fizice şi de un an şi jumătate, în cazul persoanelor juridice, se
procedează la lichidarea lor prin trecerea la veniturile băncii.

2.4. CONTURILE DE DEPOZITE ŞI DE ECONOMII

DESCHIDEREA CONTURILOR DE DEPOZIT

Conturile de depozit se deschid de către compartimentul decontări-contabilitate în


baza contractului de depozit, cuprinzând condiţiile depozitului, completat şi semnat de
depunător pe formular, care se depune la ghişeul băncii, în 2 exemplare.

Semnătura titularului de depozit de pe contractul de depozit constituie specimenul de


semnătura al acestuia care se va confrunta cu semnăturile de pe dispoziţiile ulterioare ale
titularului cu privire la depozit. Contractul de depozit, după verificare, se semnează de către
directorul unităţii si conducătorul compartimentului decontări-contabilitate. În exercitarea
acestei atribuţii, directorul unitătii si conducătorul compartimentului decontări-contabilitate,
pot da împuternicire expresă controlorilor de grupă şi administratorilor de cont.

După semnare, se stampilează şi se înregistrează în registrul de evidentă a conturilor


deschise clienţilor şi se înscrie pe acesta numărul dat contului de depozit.
26
Exemplarul numărul 1 al contractului de depozit se predă referentului din cadrul
compartimentului decontări- contabilitate care administrează contul de depozit pentru
deschiderea contului şi înregistarea in cont a depozitului. Exemplarul numărul 1 din
contractul de depozit se pastrează de referent, intr-o mapă separată, pe fiecare client.

Exemplarul numărul 2 semnat şi ştampilat de bancă se predă depunătorului,


împreuna cu o copie după document( chitanţă sau ordin de plată după caz), pe baza căruia s-a
înregistrat suma depusă în cont drept depozit. Pentru fiecare depozit în parte se deschide un
cont separat de depozit.

Suma depozitului trebuie să fie cel puţin la valoarea minimă stabilită de bancă.
Depozitele pot fi la vedere şi la termen. Depozitele la vedere sunt depozitele care nu au
termen fixat şi a căror durata trebuie să fie egală cu cel mult o zi lucrătoare.

La depozitele la termen, perioadele de păstrare a sumelor în contul respectiv sunt în


zile calendaristice, potrivit contractului de depozit. Termenul se socoteşte începând cu data
înregistrării sumei consemnate ca depozit în creditul contului de depozit şi până la data când
expiră acest termen. La depozitele constituite, banca acordă titularului de depozit dobanda
prevăzută în contractul de depozit, al cărei nivel este în funcţie de termenul depozitului.
Nivelul de dobândă prevăzut in cerere- convenţie este indexabil, de la data hotărâtă de bancă,
in funcţie de piaţa financiar-bancară.

Dobânda se plăteşte lunar sau la expirarea termenului depozitului. Persoanele fizice


pot constitui numai depozite cu plata lunară a dobânzilor. Dobânda lunara neîncasată se ţine
intr-un cont separat de disponibilităţi la dispoziţia titularului, la care se acordă dobânda la
vedere practicată de bancă.Cu o durata de la 1 lună la 3 ani, cu dobânzi plătibile lunar sau la
scadenta, în lei sau în valuta (Euro, USD si GBP), depozitele la termen oferă o flexibilitate
crescută.

DEPOZITUL AVANS

Avantaje:

 Încasezi anticipat dobanda, chiar în ziua constituirii depozitului


 Suma câştigată o poţi retrage imediat din cont, sau o poti reinvesti
 Beneficiezi de un câştig sigur, protejat de eventuale deprecieri ulterioare

27
 Sumele depuse sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, în
limitele stabilite prin lege
 Dobânda plătită în avans beneficiază de avantaje fiscale, fiind scutită de impozit

Suma minimă necesară la constituirea depozitului este de 1000 lei sau de 1000 Euro.
Depozitul AVANS este accesibil tuturor persoanelor fizice majore, rezidente sau nerezidente.
În funcţie de proiectele şi priorităţile tale, se poate alege durata pe care vei mentine depozitul:
90, 180 sau 365 zile. La expirarea termenului, soldul depozitului este transferat automat în
contul tău curent, la dispoziţia ta, fără a fi necesară revenirea clientului la bancă.

Perioada Dobândă anuală fixă(%)


RON EUR
3 luni 11,25 3,75
6 luni 10,50 3,50
1 an 10,00 3,50

DEPOZITUL 1000

Depozitul 1000 oferă avantaje precum: dobândă fixă, garantată pe întreaga perioadă
de constituire a depozitului.

Accesibil tuturor persoanelor fizice majore, rezidente sau nerezidente, Depozitul


1000 este un depozit în Lei sau Euro cu dobândă fixă, care se constituie pe termen de 30, 90,
180 sau 365 zile. La expirarea termenului, disponibilităţile acumulate în Depozitul 1000 sunt
transferate automat în contul curent al titularului, mentionat la constituire. Suma minimă
pentru constituirea depozitului este de 1000 Lei sau Euro.

Majoritatea operaţiunilor aferente Depozitului 1000 sunt gratuite: deschiderea


contului de depozit, transferul automat la scadenţă al sumei acumulate în contul curent,
eliberarea extrasului de cont.

Disponibilităţile din Depozitul 1000 sunt garantate şi de Fondul de Garantare a Depozitelor


constituite de persoanele fizice, în limitele prevazute de lege.

Perioada Dobândă anuală fixă (%)


RON EUR
1 lună 11,75 4,00
3 luni 12,00 4,50
6 luni 11,75 4,00
1 an 11,75 4,00

28
ATUCONT

ATUCONT este un cont de economii în lei, EUR sau USD care îmbină avantajele
oferite de un cont curent cu cele ale unui depozit la termen.

Cu ATUCONT se pot oricând efectua depuneri, încasări sau retrageri de bani sau
se pot efectua transferuri de bani în contul curent deschis la BRD.

ATUCONT este disponibil oricărei persoane fizice, încă de la împlinirea vârstei de 14 ani.
Prin urmare, şi minorii între 14 şi 18 ani pot fi titulari sau împuterniciţi ai unui cont de economii
ATUCONT, dacă au încuviinţarea ocrotitorului legal (părinte, tutore). Majoritatea operaţiunilor
desfăşurate în ATUCONT sunt gratuite. Nu se percep comisioane pentru deschiderea de cont,
depunerile de numerar, încasări intra şi interbancare, transferuri de bani în contul tău curent deschis la
BRD. Accesul la ATUCONT este determinat numai de menţinerea în cont a unei sume minime.
ATUCONT beneficiază de garanţia oferită de Fondul de Garantare a Depozitelor constituite de
persoanele fizice, în limitele prevăzute de lege. În calitate de titular, poţi desemna unul sau mai mulţi
împuterniciţi, la semnarea cererii de deschidere a contului sau ulterior.

Dobânda acordată la ATUCONT este atractivă, fixă, stabilită pentru fiecare trimestru
calendaristic. În prezent, se practică următoarele dobânzi:

Capitalizare Rata dobânzii pe an(%)


Trimestrială RON USD EUR
12 2 5

Suma minimă necesară la constituirea depozitului este de 500 RON, 700 USD,
respectiv 400 EUR.

ATUSTART/ATUSPRINT

Depozitul Atustart se adresează copiilor până în vârsta de 14 ani, iar ATUSPRINT


minorilor cu vârste cuprinse între 14 si 18 ani, depunerile, retragerile de numerar sau
încasările putând fi efectuate oricând, fără a fi condiţionate de respectarea unui termen
prestabilit în contract şi fără a afecta procentul de dobândă cu care este remunerat contul.

ATUSTART/ATUSPRINT

29
Capitalizare Rata dobânzii pe an(%)
Trimestrială RON USD EUR
12,25 2,25 5,25
Sumă min.în cont 300 100 100
Sumă max.în cont 4000/8000 1000/2000 1000/2000

DEPOZITE – produse clasice de economisire, depozitele îţi oferă o soluţie simplă de


valorificare a economiilor tale în condiţii de siguranţă.În afară de garanţia oferită de Fondul
de Garantare a Depozitelor din Sistemul Bancar (FGDSB), experienţa, calitatea serviciilor şi
apartenenţa BRD la Grupul Société Générale îţi oferă un plus de siguranţă.În funcţie de
modul în care doreşti să beneficiezi de dobândă, de valuta de care dispui sau de termenul
pentru care vrei să-ţi valorifici rezervele alege unul din tipurile de depozit care consideri că ţi
se potriveşte :

Depozite în lei cu plata dobânzii la scadenţă

Perioada Rata dobânzii (%/an)


Tranşa Standard Tranşa Premium 25 Tranşa Premium 500
La vedere 0,10 0,10 0,10
1 lună 6,50 6,75 7,50
2 luni 6,50 6,75 -
3 luni 6,75 7,00 7,75
6 luni 6,75 7,00 7,75
9 luni 6,75 7,00 -
1 an 7,00 7,25 8,00
2 ani 7,15 7,30 -
3 ani 7,25 7,50 -
Suma minimă în 150 RON 2500 RON 50000 RON
cont de la care se
plateşte dobândă

Documente necesare: Buletin/ Card de identitate sau Pasaport

Depozite cu plata dobânzii lunar

Perioada Rata dobânzii (%/an)


Tranşa Standard Tranşa Premium 25

30
La vedere 0,10 0,10
1 lună 6,50 6,75
2 luni 6,50 6,75
3 luni 6,60 6,85
6 luni 6,65 6,90
9 luni 6,65 6,90
1 an 6,75 7,00
Suma minimă în cont de la care 150 RON 2500 RON
se plăteşte dobândă

Documente necesare: Buletin/


Valuta Perioada Rata dobânzii
(%/an) Card de identitate sau Pasaport

Depozite în valută
GBP La vedere 0,10
1 lună 2,20
Valuta Perioada Rata dobânzii (%/an)
3 luni 2,40
Tranşă Standard Tranşă Premium 10
6 luni 2,50
USD La vedere 0,10 0,10
9 luni 2,60
1 lună 2,00 2,50
1 an 2,70
3 luni 2,10 2,60
Suma minimă în cont de la care 1000 GBP
6 luni 2,30 2,80
se plăteşte dobândă 9 luni 2,40 2,90
1 an 2,50 3,00
Suma minimă în cont 1000 USD 10000 USD

Valuta Perioada Rata dobânzii (%/an)


Tranşa Tranşa Premium 10
Standard
EUR La vedere 0,10 0,10
1 lună 3,00 3,50
3 luni 3,05 3,55
6 luni 3,25 3,75
9 luni 3,25 3,75
1 an 3,50 4,25
Suma minimă în cont de la care 500 EUR 10000 EUR
se plăteşte dobândă

31
PROGRESSO este un depozit disponibil în valută (EUR sau USD) care se
constituie pe termen de 3 ani (1.080 de zile), divizaţi în şase semestre aniversare a câte 180 de
zile fiecare, accesibil tuturor persoanelor fizice majore rezidente sau nerezidente. La expirarea
termenului, disponibilităţile acumulate în depozitul PROGRESSO sunt trasferate automat în
contul curent al titularului, menţionat în contractul de constituire a depozitului.

1. Dobandă progresivă
Dobânzile garantate prin contract pentru toată perioada cresc de la un semestru la altul şi se
capitalizeaza la fiecare 180 de zile:

Perioada S1 S2 S3 S4 S5 S6
USD %p.a. 3,00 3,10 3,25 3,50 3,75 4,50
EUR %p.a. 3,50 3,75 3,85 4,00 4,25 4,50

2. Depunere iniţiala: minim 500 EUR/USD

3. Depuneri/încasari suplimentare

Sunt permise oricând, cu condiţia ca disponibilul din cont să nu depăşească plafonul


maxim (de 10 ori depunerea iniţiala, sau 50.000 EUR/USD). În calculul plafonului maxim nu
sunt incluse dobânzile .
Costuri reduse
Majoritatea operaţiunilor aferente depozitului PROGRESSO sunt gratuite
(deschidere cont de depozit, deschidere cont curent, depuneri/încasari*, transferul automat la
32
scadenţă al sumei acumulate din depozitul PROGRESSO în contul curent, eliberarea
extrasului de cont). La BRD, banii sunt în deplină siguranţă: disponibilităţile din depozitul
PROGRESSO sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor constituite de persoanele
fizice în limitele prevazute de lege.

ÎNCHIDEREA CONTURILOR DE DEPOZIT

Conturile de depozit se închid la expirarea depozitului sau înainte de termenul


stabilit prin contractul de depozit.

În cazul în care deponentul solicită închiderea contului de depozit, înaintea


termenului stabilit prin contractul de depozit, depozitul respectiv se consideră depunere la
vedere la care se acordă dobânda la vedere practicată de bancă la momentul desfiinţării.

În cazul în care la expirarea termenului, depozitul nu a fost desfiinţat şi nici nu s-a


depus în bancă un nou contract de depozit, se consideră un nou depozit pe acelaşi termen şi in
aceleaşi condiţii ca ale celui iniţial, a cărui sumă va fi egală cu:

a) depozitul iniţial- pentru depozitul cu plata lunară a dobânzilor;


b) depozitul iniţial plus dobânda aferentă- pentru depozitul cu plata dobânzii la
expirare.
În cazul în care titularul depozitului, după expirarea termenului acestuia, solicită
transformarea depozitului într-unul nou, în baza unui nou contract de depozit, depozitul
existent se închide şi se deschide un nou depozit.

2.5. CONTURILE DE CREDITE

DESCHIDEREA CONTURILOR DE CREDITE

Conturile de credite se deschid de catre compartimentul decontări-contabilitate pe


baza unui exemplar din contractul de credite încheiat, prezentat de către compartimentul de
credite care a analizat şi supus la aprobare cererea de credite a clientului, potrivit Normelor de
creditare ale băncii. Pentru clienţii cu capital integral sau majoritar de stat, cu cont de
disponibilităţi pentru activitatea curenta deschis la alte bănci, deschiderea contului de credite
este condiţionată de avizul prealabil al MF(norme MF nr. 13780/5 aug 1994). Contractul de

33
credite se păstrează într-o mapă separată pe fiecare client, care stă la referentul de la ghişeu
din compartimentul de decontări-contabilitate, care are în administrare contul.

OPERAŢIUNILE ÎN CONT

Creditele aprobate se pun la dispozitia împrumutatului, prin efectuarea de plăti din


contul de credite, pe baza documentelor trase asupra contului de credite şi acceptate de
împrumutat. În acest caz, operaţiunile de plaţi se efectuează de câtre bancă prin contul de
credite, cu respectarea normelor de decontare valabile pentru funcţionarea contului de
disponibilităţi băneşti. Creditele aprobate se pot pune la dispoziţie şi direct în contul de
disponibilităţi ale împrumutatului, daca această modalitate s-a convenit prin contractul de
credit.

Punerea la dispoziţie a creditului de face prin debitarea contului de credite, rulajul


debitor al contului reflectând creditele efectiv utilizate din creditul aprobat. Derularea
creditelor aprobate se poate face şi prin cont curent deschis împrumutatului în cazurile şi în
condiţiile stabilite prin contractul de credite. Creditele acordate se rambursează, din iniţiativa
împrumutatului, la termenele şi în cuantumul, stabilite prin “graficul de rambursare”, anexa la
contractul de credite.

În cazul nerambursării la scadenţă a creditelor acordate de catre împrumutat


compartimentele de credite si decontări - contabilitate, în ziua următoare scadentei, potrivit
contractului de credite, efectuează rambursarea creditului respectiv din contul de
disponibilităţi prin creditarea contului de credite curente si debitarea contului de
disponibilităţi. În lipsa disponibilităţilor in cont, creditele scadente se trec la restantă prin
debitarea contului de credite restante şi creditarea contului de credite curente. La creditele
acordate, banca încasează dobânzi si comisioane la nivelul şi în condiţiile prevăzute în
contractul de credite, iar pentru efectuarea operatiunilor în cont, încasează comisioane.

ÎNCHIDEREA CONTULUI DE CREDITE

Contul de credite se închide la termenul prevăzut în contractul de credite pentru


rambursarea integrală a creditului prin debitarea contului de disponibilităţi băneşti. În cazul
lipsei de disponibilităţi, contul de credite curente se închide la scadenţă prin debitarea contului
de credite restante, care se închide la rambursarea efectivă a creditelor restante.

Contul de credite curente poate fi închis şi înainte de termenul final stabilit pentru
rambursarea creditului:

34
a) în cazul în care acest lucru s-a solicitat de către împrumutat şi s-a convenit cu
banca şi dacă s-a asigurat rambursarea efectivă a creditelor utilizate până la aceasta dată;
b) în cazul în care pentru nerespectarea contractului de credite, banca a hotărât
sistarea creditării şi retragerea creditelor utilizate;
c) în cazul în care s-a hotărât închiderea contului de disponibilităţi băneşti potrivit
prevederilor.
În aceste situatii, dacă la data când contul de credite trebuie închis nu sunt
disponibilităţi în contul de disponibilităţi pentru rambursarea creditelor utilizate, acestea vor fi
trecute la restantă, contul respectiv urmând să fie închis după rambursarea integrală a
creditelor acordate.

2.6. CONTURILOR CU DESTINAŢIE SPECIALĂ

Conturile cu destinaţie specială( acreditive, carnete de cecuri cu limită de sumă,


ordine de plată, etc.) se deschid de către bancă la solicitarea scrisă a clienţilor ce au deschise
conturile de disponibilităţi la BRD, cu indicarea expresă a funcţiilor pe care le va îndeplini
contul respectiv, la solicitarea institutiilor publice sau în cazurile prevăzute prin dispoziţii
legale.

Din aceasta categorie de conturi fac parte şi conturile speciale ce se deschid la


solicitare clienţilor pentru sumele depuse drept capital social, potrivit legii, până la
deschiderea, pe numele persoanei juridice, a contului de disponibilităţi băneşti, care se face
după înregistrarea în Registrul Comerţului şi atribuirea codului fiscal.

Funcţionarea conturilor cu destinaţie speciala este dată de natura operaţiunilor ce


urmează a se efectua în şi din contul respectiv. Aceste conturi se închid de către bancă la
expirarea termenului de valabilitate sau la data încetării funcţiunii pentru care s-au deschis.
Eventualele disponibilităţi rămase în asemenea conturi se virează în conturile din care ele s-au
format sau conturile pentru care s-au format, dupa caz.

2.7. ACREDITIVUL

35
Acreditivul este o modalitate de plată prin care plătitorul solicită băncii să asigure,
anticipat, din disponibilităţile pe care le are sau din credite, sumele necesare efectuării plăţilor
pentru livrarile de marfuri, executarile de lucrari si prestarile de servicii, convenite intre
partile contractante. În acest scop, la cererea cumpărătorului, banca acestuia rezervă, la
dispoziţia furnizorului, antreprenorului sau prestatorului de servicii, dupa caz, denumiţi
beneficiari, o sumă care i se eliberează pe masura îndeplinirii condiţiilor mentionaţe în cererea
de deschidere a acreditivului.
În practică, se întalnesc mai multe forme de acreditiv. Cele mai folosite sunt:
a) acreditiv simplu- este modalitatea de plată, prin care banca, la solicitarea
plaătitorului, se obligă să rezerve şi să platească din disponibilităţile bănesti pe care le are la
bancă sau din creditul pe care aceasta i-l acorda, o suma beneficiarului( furnizor, antreprenor
sau prestator de servicii);
b) acreditiv documentar(comercial)- este modalitatea de plată, prin care
plătitorului, la cererea acestuia, se obligă a plăti beneficiarului, direct sau prin intermediul
unei bănci corespondente, o anumită sumă cu condiţia ca beneficiarul să prezinte, într-un
termen stabilit, documentele care certifică expedierea mărfii, executarea lucrărilor sau
furnizarea serviciilor, dupa caz, şi respectarea condiţiilor contactuale.
Acreditivul documentar (comercial) poate fi:
 revocabil, reprezentând acreditivul care poate fi modificat sau anulat de către
plătitor, fără acordul prealabil al beneficiarului, în orice moment, indiferent de
termenul de valabilitate dar până la prezentarea documentelor la banca
platitorului;
 irevocabil, reprezentând acreditivul care nu poate fi modificat în timpul
valabilităţii lui decât cu acordul ambilor parteneri;
 irevocabil confirmat, reprezentând acreditivul irevocabil pentru care
beneficiarul are obligaţia să confirme acceptul sau asupra clauzelor din
acreditiv, la primirea avizării de deschidere a acestuia;
 revolving, reprezentând acreditivul care se reînnoieşte la valoarea stabilită
iniţial, dupa fiecare utilizare, cu condiţia ca totalul utilizarilor sa nu depăşească
plafonul stabilit la deschiderea acreditivului;
 transferabil, reprezentând acreditivul care conţine clauza de transferabilitate,
respectiv beneficiarul iniţial poate să-şi substituie un alt beneficiar sau să

36
solicite ca acreditivul sa fie executat de către o alta bancă decât aceea la care a
fost deschis iniţial.

DESCHIDEREA ACREDITIVULUI
Deschiderea de acreditive se face de catre bancă, la cererea plătitorului, din
disponibilităţile băneşti existente în conturi deschise la bancă sau din credite acordate de
bancă. Rezervarea sumelor solicitate prin cererea de deschidere a acreditivului se face, de
regulă, la banca unde plătitorul îşi are contul de disponibilitîţi băneşti. La cererea expresă a
plătitorului, suma rezervată la dispoziţia beneficiarului se poate remite şi la banca acestuia.
Cererea de deschidere a acreditivului se formulează pe o dispoziţie de plată, care se prezintă
de plătitor unităţii băncii unde îşi are contul.
Cererea trebuie sa conţină obligatoriu urmatoarele:
 denumirea plătitorului şi numărul contului de disponibilităţi sau de credite din
care se deschide acreditivul;
 banca unde plătitorul are contul;
 denumirea beneficiarului de acreditiv şi numărul contului în care se vireaza
plăţile din acreditiv;
 banca la care beneficiarul are contul deschis;
 suma acreditivului în cifre şi litere;
 obiectul acreditivului( livrări de mărfuri, executări de lucrări sau prestări de
servicii);
 documentele pe care beneficiarul trebuie sa le prezinte la bancă pentru plată şi
condiţiile în care se pot încasa sume din acreditiv;
 termenul de valabilitate al acreditivului;
 semnăturile autorizate şi ştampila platitorului.
În cazul în care deschiderea acreditivului se face la banca plătitorului, cererea-
dispoziţie de plată pentru deschiderea acreditivului se întocmeşte de către plătitor şi se
prezintă, la banca sa, în 4 exemplare.

La primirea cererii, banca face urmatoarele operaţiuni:

 completează documentele urmărind să conţină elementele obligatorii de mai sus;

37
 în baza exemplarului nr 1 al cererii, debitează contul de disponibil sau de credite al
plătitorului, prin creditul contului „acreditive deschise”.

Exemplarele din cererea-dispoziţie de plată au urmatoarele destinaţii:

 exemplarul 1 rămâne la banca plătitorului şi se clasează la dosarul cu documentele


zilei;
 exemplarul 2 se anexează la fişa contului „acreditive deschise”, în vederea
verificării modului cum beneficiarul respectă condiţiile stabilite de plătitor;
 exemplarul 3 se remite beneficiarului pentru a lua cunostinţă de condiţiile în care
a fost deschis acreditivul;
 exemplarul 4 prevazut cu data, ştampila şi semnătura de primire a băncii, se
restituie delegatului plătitorului.
Dacă deschiderea acreditivului se face la banca beneficiarului, prin teletransmisie
(telex, fax sau telefon), cererea-dispoziţie de plată, se întocmeşte de către plătitor în 2
exemplare procedându-se astfel:

 banca plătitorului, în baza exemplarului 1 al cererii- dispoziţie de plată efectuează


operaţiunea de debitare a plătitorului şi de creditare, prin sistemul de decontări
intra sau interbancare, a băncii beneficiarului şi întocmeşte telexul sau telefaxul,
după caz, care va cuprinde şi condiţiile de deschidere a acreditivului;
 exemplarul 2 al cererii-dispoziţiei de plată, prevazut cu data, ştampila şi semnatura
de primire a băncii, se restituie delegatului plătitorului.
Telexul sau faxul, după caz, serveşte băncii beneficiarului pentru creditarea
contului „acreditive deschise”. La fişa de cont a acreditivului se anexează telexul sau
faxul, după caz, în original, pe baza căruia se va efectua de către banca beneficiarului
controlul respectării condiţiilor acreditivului. O copie de pe acestea se transmite
beneficiarului ca înştiinţare de deschidere a acreditivului.

UTILIZAREA ACREDITIVULUI

După efectuarea livrărilor, executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor, după caz,
beneficiarul acreditivului prezintă la banca la care este deschis acreditivul o dispoziţie de
încasare în 3 exemplare, însoţită de documentele prevăzute în acreditiv. În cazul în care
acreditivul este deschis la banca plătitorului, la cererea beneficiarului, banca acestuia poate
38
primi documentele spre încasare, pe care le remite băncii plătitorului, beneficiarul suportând
spezele bancare pentru această prestare de servicii. În vederea efectuării plăţilor din acreditiv
referentul de ghişeu care ţine contul de acreditive este obligat să verifice dacă beneficiarul a
respectat condiţiile acreditivului. În cazul îndeplinirii lor, reţine documentele, menţionând pe
ele că au fost achitate pe baza acreditivului ori restituie documentele care nu sunt conforme cu
aceste condiţii sau care depăşesc soldul disponibil din acreditiv.

Cele 3 exemplare ale dispoziţiei de încasare din contul de acreditive deschise au


următoarea destinaţie:

 exemplarul 1 serveşte la debitarea contului de „acreditive deschise” şi se clasează


la dosarul cu documentele zilei;
 exemplarul 2 serveşte pentru creditarea beneficiarului sau băncii acestuia, după
caz;
 exemplarul 3 se remite plătitorului sau băncii acestuia, după caz, împreuna cu
documentele înscrise în cererea de deschidere a acreditivului, ştampilate şi
semnate de referentul de la ghişeu.
Termenul de valabilitate al acreditivului este maxim 60 de zile. La solicitarea
plătitorului, cu aprobarea conducerii băncii, acest termen poate fi prelungit la maxim 90 zile.
În cazul în care disponibilităţile plătitorului din care s-a deschis acreditivul, reprezintă alocaţii
bugetare, valabilitatea acreditivului nu va putea depăşi 31 decembrie a anului respectiv.

MODIFICAREA ACREDITIVULUI

Majorarea sau reducerea sumei acreditivului, precum şi revocarea lui, se fac pe baza
unei scrisori prezentate de plătitor, în 2 exemplare, la banca acestuia. În baza scrisorii de
majorare sau reducere a sumei, precum şi de revocare a acreditivului, banca plătitorului
majorează, reduce sau anulează valoarea acreditivului. Operaţiunile de majorare, reducere sau
anulare a valorii acreditivului se efectuează prin creditarea, respectiv debitarea contului de
„acreditive deschise” şi debitarea, respectiv creditarea contului de disponibilităţi ori de
credite, după caz, pe bază de notă contabilă emisă de compartimentul decontari-contabilitate
al băncii plătitorului în 2 exemplare.

Cele doua exemplare au următoarea destinaţie:

 exemplarul numarul 1 se claseaza la documentele zilei;

39
 exemplarul numarul 2 se remite ca anexa la extrasul de cont al plătitorului, din
care s-a facut majorarea sau în care se virează contravaloarea reducerii ori a
disponibilului anulat.
Atunci când contul beneficiarului este deschis la o altă bancă, operaţiunile se
efectuează prin sistemul de decontări intra sau interbancare, iar nota contabilă se întocmeşte
în 3 exemplare, ultimul fiind transmis băncii respective.

Acreditivul se închide în urmatoarele cazuri:

 la folosirea integrală a valorii lui;


 la expirarea valabilităţii;
 la cererea plătitorului care, în cazul acreditivului irevocabil, va avea îşi acordul
beneficiarului.
Soldul acreditivului rămas neutilizat la expirarea termenului de valabilitate respectiv
la data închiderii, la cererea plătitorului, se virează de către bancaă, pe baza de notă de
contabilitate întocmită în 2 exemplare în contul plătitorului sau al băncii acestuia, după caz, în
ziua următoare expirării termenului de valabilitate sau cererii de închidere, după caz.

2.8. EXTRASUL DE CONT


Pentru operaţiunile de încasări şi plătâţi efectuate zilnic în cont, banca eliberează în
ziua următoare extras de cont. Pentru fiecare operaţiune efectuată în cont, la extrasul de cont
se va anexa un exemplar al documentului care a generat operaţiunea sau aceasta se va arăta în
mod explicit în extrasul de cont potrivit normelor.

Extrasul de cont se semnează de către referentul de la ghişeu care gestionează contul,


aplicând şi ştampila băncii. La cererea expresă a titularului de cont şi cu aprobarea
conducătorului compartimentului decontări-contabilitate, banca poate elibera acestuia copie
de pe extrasul de cont cu menţiunea duplicat, precum şi copia contului cu toate operaţiunile de
încasări şi plăţi efectuate în cont. Titularii de cont sunt obligaţi să verifice operaţiunile
înregistrate în cont şi să semnaleze băncii în scris orice omisiune sau eroare în cel mult 10 zile
lucrătoare de la data primirii extrasului de cont. Pentru eventualele erori făcute în cont, banca
răspunde însă numai în limita sumei eronat eliberată, neînregistrată sau eronat înregistrată
precum şi de plata penalităţilor suportate de client, în cazurile prevăzute de lege, dacă nu se
dovedeşte că erorile s-au produs din culpa clientului. Răspunderea băncii încetează dacă nu
este sesizată, prin reclamaţia titularilor de cont până la expirarea termenului stabilit de 10 zile

40
lucrătoare de la primirea extrasului de cont, de a aduce la cunostinţa neînregistrarea sau
înregistrarea eronată a operaţiunilor în conturi reflectată în extrasul de cont sau în alte
documente bancare.

2.9. OBLIGAŢII PRIVIND FUNCŢIONAREA CONTURILOR


DESCHISE LA BANCĂ

Obligaţii ale băncii:

- să opereze în şi din cont, cronologic şi în aceeaşi zi, toate documentele de încasări si


plăţi primite în cadrul programului de lucru la ghişeu;
- să efectueze operaţiunile în cont numai la solicitarea sau pe baza acceptului titularului
de cont, cu excepţia titlurilor executorii şi a cazurilor expres convenite cu titularul
contului, care se onorează fără acceptul prealabil;
- să emită extras de cont pentru operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate în cont,
anexând la aceasta documentele ce au stat la baza operaţiunilor;
- sa păstreze secretul conturilor deschise clienţilor săi şi al tuturor operaţiunilor
efectuate, relaţii putându-se da numai organelor judecătoreşti şi de urmărire penală în
cazurile şi în condiţiile stabilite de lege.

Obligaţii ale titularilor de cont:

- să dispună efectuarea de operaţiuni în şi din contul său, folosind documentele tipizate,


care să fie complet şi corect formulate şi să reflecte operaţiuni reale şi legale;
- să onoreze în termenele convenite sau prevăzute de lege după caz, documentele trase
asupra contului său de terţi în baza contractelor şi convenţiilor încheiate sau în
conformitate cu dispoziţiile legale;
- să emită documente pentru efectuarea de operaţiuni din contul său numai în limita
disponibilităţilor existente în acesta;
- să ridice extrasele de cont de la ghişeul băncii sau să urmărească primirea acestora prin
poştă, după caz, şi în termenele stabilite, să sesizeze băncii, în scris, eventualele erori
privind operaţiunile efectuate în cont;

41
- să aducă la cunoştinţa băncii modificările care intervin în documentele depuse odată cu
cererea de deschidere a contului, precum şi cele privind schimbarea adresei şi a
elementelor de identificare.

3.OPERAŢIUNILE BANCARE CU NUMERAR

Mijloacele bãneºti ale economiei sunt supuse în permanenþã unor miºcãri


determinate de complexitatea fenomenelor ºi proceselor economice care genereazã operaþii
de încasãri ºi plãþi. Acestea au loc cu ajutorul numerarului ºi a banilor de cont. Deºi circulaþia

42
numerarului ocupã o pondere relativ redusã (mai puþin de 15%) în totalul circulaþiei bãneºti
din cadrul economiei naþionale, operaþiile cu numerar efectuate de cãtre bãnci prezintã
importanþã deosebitã, deoarece, prin respectarea strictã a disciplinei operaþiilor bancare cu
numerar se creeazã premisele asigurãrii echilibrului bãnesc ºi a stabilitãþii monetare.
Banca efectuează operaţiuni de încasari şi plăţi pentru clienţii săi. Pentru primirea,
verificarea, numărarea, păstrarea şi eliberarea numerarului banca îşi organizează
compartimente de tezaur şi trezorerie.
Încasările şi plăţile în numerar din casierie privesc:
- Titularii de cont – persoane fizice şi juridice

- Personalul băncii

Pentru persoanele fizice şi juridice documentele de încasări şi plăţi se întocmesc de


către aceştia, după care se prezintă la ghişeul băncii. Pentru personalul băncii documentele de
încasări si plăţi se întocmesc de compartimentul decontări-contabilitate.
3.1.Desfăşurarea operaţiunilor cu numerar

Primirea numerarului
Unitãþile operative ale bãncilor comerciale primesc în timpul programului operativ
de lucru, prin intermediul caselor de încasãri, depunerile în numerar ale agenþilor economici
ºi populaþiei, bancnotele uzate retrase din circulaþie, alte încasãri.
Operaþiile de primire a numerarului prin casele de încasãri se efectueazã pe baza
urmãtoarelor documente:
 foaie de vãrsãmânt cu chitanþã;
 foaie de depunere;
 ordinul de încasare;
 borderoul însoþitor;
 documentele de casã emise de calculator.
Pentru depunerea numerarului la casele de încasãri ale bãncii de cãtre clienþii
persoane juridice, în timpul programului operativ sau prelungit de lucru, se foloseºte ca
document foaia de vãrsãmânt cu chitanþã. Pentru persoanele fizice, cele mai multe bãnci
comerciale folosesc ca document de încasare a numerarului foaia de depunere sau alt
document de casã emis de calculator.
Cu ocazia primirii lor la ghiºeu, foile de vãrsãmânt se verificã de cãtre ofiþerul de
cont (administratorul de cont) de la „front office” din punct de vedere al formei ºi îndeosebi al

43
conþinutului, dupã care se înregistreazã în jurnalul de casã. În urma efectuãrii acestei
operaþii, cele douã file ale foii de vãrsãmânt, semnate ºi ºtampilate de cãtre ofiþerul de cont se
transmit la casierie, în vederea încasãrii sumelor pe care le conþin. Tehnic, numerarul este
preluat pe cupiuri, în ordinea descrescãtoare a acestora, în pachete de cel mult 100 de bucãþi,
pe baza unei situaþii specifice numitã monetar.
Dupã preluarea numerarului de cãtre casierul încasator, primul exemplar al foii de
vãrsãmânt, respectiv chitanþa, se restituie depunãtorului cãruia îi serveºte ca dovadã a
depunerii sumelor ºi ca act de casã în contabilitatea proprie, iar al doilea exemplar, respectiv
foaia de vãrsãmânt propriu-zisã rãmâne la casierie ca document de casã.
Pentru depunerile de numerar de cãtre persoanele fizice ºi din operaþiunile interne
ale bãncii (restituiri de avansuri spre decontare neutilizate, depunerea numerarului rezultat din
vânzarea imprimatelor cu regim special, a cumpãrãrii certificatelor de depozit etc.) se
foloseºte foaia de depunere, respectiv ordinul de încasare. Acestea se întocmesc de cãtre
ofiþerul de cont de la ghiºeu ºi se înregistreazã în jurnalul de casã.
În toate cazurile în care depunerea numerarului de cãtre agenþii economici se face în
genþi sigilate, fie direct la ghiºeele bãncii, fie prin colectare cu maºina specialã de transport a
valorilor bancare, se foloseºte ca document de depunere borderoul însoþitor.
În scopul simplificãrii operaþiilor de înregistrat în evidenþa contabilã, debitarea
contului „Casa” are la bazã jurnalul de încasãri, ceea ce permite ca aceasta sã fie efectuatã o
singurã datã pe zi, la sfârºitul zilei operative.
De asemenea, la sfârºitul zilei operative, casierul de la casa de încasãri totalizeazã
sumele primite de la depunãtori, pe ghiºee, utilizând în acest scop actele de casã, dupã care
trece totalurile în situaþia încasãrilor ºi le confruntã cu totalurile înscrise în jurnalele de casã.
Aceastã operaþiune are loc atât pentru verificarea exactitãþii datelor, cât ºi pentru confirmarea
primirii actelor de casã din ziua respectivã. Apoi, pentru confirmarea sumei încasate,
administratorii de conturi semneazã situaþia încasãrilor.
La închiderea casei, casierul încasator va preda ºefului serviciului (biroului) casierie
situaþia încasãrilor împreunã cu documentele de casã, precum ºi registrul de evidenþã a
numerarului preluat. ªeful serviciului (biroului) casierie va verifica, dacã numãrul
documentelor de încasãri primite corespunde cu numãrul documentelor trecute în situaþia de
încasãri. El va verifica dacã sumele trecute în situaþia încasãrilor, pe grupe contabile,
corespund cu totalul numerarului (ca valoare) trecut în registrul formular al fiecãrui casier
încasator, dupã care va semna aceastã situaþie.

44
Eliberarea numerarului
Prin casele de plãþi se efectueazã plãþi în numerar cãtre clienþii bãncii în timpul
programului de lucru stabilit. Operaþiile de eliberare a numerarului se efectueazã pe baza
urmãtoarelor documente:
 cec simplu;
 ordin de platã;
 foaie de retragere;
 documente de casã emise de calculator;
 cererea pentru rãscumpãrarea certificatelor de depozit;
 cambia ºi biletul la ordin.
Întrucât, cu prilejul eliberãrii numerarului de cãtre bancã se efectueazã plãþi ºi are loc
o creºtere a numerarului în circulaþie, cu implicaþii directe asupra puterii de cumpãrare a
populaþiei, se impune urmãrirea necesitãþii ºi legalitãþii sumelor solicitate ºi, ca atare, un
control bancar autorizat. În caz contrar, existã pericolul apariþiei în circulaþie a unei cantitãþi
suplimentare de bani cu caracter inflaþionist, care duce la deprecierea unitãþii monetare.
Pentru evitarea acestor aspecte, în momentul prezentãrii lor la ghiºeu, cecurile simple se
verificã de cãtre ofiþerul de cont, atât din punct de vedere al formei, urmãrindu-se îndeosebi
sã nu aparã corecturi, ºtersãturi sau spaþii neanulate dupã indicarea sumei în cifre ºi litere, cât
ºi sin punct de vedere al conþinutului operaþiilor de plãþi, pentru care bãncile elibereazã
numerar. Controlul din punct de vedere al conþinutului este foarte important, urmãrindu-se
îndeosebi existenþa disponibilului necesar în contul clientului care solicitã ridicarea
numerarului din bancã, scopul plãþii º.a.
În condiþiile lipsei disponibilitãþilor din contul clientului solicitator al numerarului,
pe care se bazeazã eliberarea de numerar, documentele de platã nu se onoreazã de cãtre bancã
ºi se restituie depunãtorilor.
În vederea simplificãrii operaþiilor, determinate de creditarea contului „Casa”,
practica bancarã indicã înregistrarea în contabilitate, în cursul zilei operative, numai în
jurnalul de casã privind plãþile ºi apoi la sfârºitul zilei se crediteazã o singurã datã contul
amintit.
Dupã ce sumele ce urmeazã a fi eliberate în numerar se opereazã în cont,
documentele de platã se transmit de cãtre ofiþerul (referentul) de ghiºeu, casierului plãtitor
care, dupã verificarea lor din punct de vedere al formei, completatã cu verificarea identitãþii

45
beneficiarului, elibereazã acestuia numerarul solicitat. Suma în numerar eliberatã este înscrisã
ca numãr de bancnote, pe cupiuri, în ordine descrescãtoare în monetar.
Pentru efectuarea plãþilor în numerar în cadrul operaþiunilor proprii ale bãncilor,
cum ar fi: acordarea de avansuri în numerar propriului personal, rãscumpãrarea certificatelor
de depozit de cãtre angajaþi, cumpãrarea de valutã etc. se foloseºte ca document de casã foaia
de retragere sau ordinul de platã. Acest din urmã document se mai utilizeazã ºi pentru
înregistrarea în evidenþa contabilã a depunerii excedentului de numerar la sucursalele BNR ºi
la redistribuirea numerarului între unitãþile teritoriale.
La sfârºitul zilei operative, casierul plãtitor verificã dacã sumele plãtite pe baza
documentelor respective, împreunã cu numerarul pe care îl are, corespund cu suma primitã de
la casieria centralã la începutul zilei operative, dupã care întocmeºte situaþia plãþilor, pe
grupe. Aceasta se semneazã de casierul plãtitor ºi ofiþerul de cont, dupã care sumele se
confruntã cu totalul jurnalelor de casã.
Pentru a putea face faþã plãþilor, casierul plãtitor are la dispoziþia sa numerarul
necesar, preluat sub formã de avans de la serviciul tezaur ºi casierie, la începutul zilei, la
nivelul prevederilor din graficul de încasãri ºi plãþi. Avansul primit iniþial se înregistreazã la
intrãri, în registrul de evidenþã al numerarului, iar plãþile efectuate în cursul zilei se
înregistreazã în acelaºi registru, la ieºiri.
Situaþia plãþilor, împreunã cu documentele de platã se predau de cãtre casierul
plãtitor ºefului serviciului (biroului) casierie care le verificã pentru exactitate, confruntând
totalul lor cu evidenþa numerarului rezultatã din registrul de casã þinut de casier, dupã care
documentele respective se pãstreazã în dosarele de casã ale zilei respective.
Documentele de încasări şi plăţi în numerar, semnate de persoanele autorizate şi, în
cazul persoanelor juridice, ştampilate, se depun la ghişeele băncii, se verifică, semnează şi
ştampilează conform Normelor de control preventiv bancar, după care se înregistrează în ziua
respectivă. După înregistrare, documentele de încasări şi plăţi se predau la casieria băncii, pe
cale internă.
Depuneri valută în numerar
Persoanele juridice rezidente pot depune numerar în valută, în conturile lor, în
următoarele cazuri:
 aport la capitalul social (inclusiv majorare de capital) adus de către asociaţii
străini (limita USD 10.000 sau echivalent);
 diferenţe cheltuieli de deplasare rămase neutilizate;

46
 încasarea contravalorii exporturilor efectuate până la limita maximă de USD
10.000 sau echivalent.
Unităţile băncii solicită clienţilor săi, persoane fizice, informaţiile necesare şi orice
document justificativ pe care-l consideră necesar în vederea efectuării operaţiunii:
 se completează foaia de depunere numerar;
 urmăreşte reflectarea corectă a operaţiunii în extrasul clientului la care
anexează documentele justificative;
 urmăreşte bonificarea corectă a dobânzii conform nivelului de dobândă
comunicate de

În ceea ce priveşte operaţiunile cu numerar, un rol foarte important îl au operatori


ghişeu, întrucât aceste operaţiuni se efectuează în „front office”, sarcinile ce revin
operatorilor de ghiseu fiind următoarele:
 efectuearea operaţiunilor de ghişeu (depuneri şi retrageri);

 primirea şi verificarea operaţiunilor în lei şi valută ale clienţilor, numai în limita


soldului contului clienţilor, înaintea transmiterii acestora pentru operare în back-
office;

 asigurarea efectuarii operaţiilor de casă (plăţi, schimb valutar şi încasări) în numerar;

 verificarea şi efectueazarea operaţiunilor în numerar (lei şi valută);

 verificarea documentaţiei anexate pentru toate operaţiile realizate;

 asigurarea alimentarii şi depunerii numerarului corespunzător cerinţelor;

 asigurarea urmăririi operaţiunilor de casă prin verificarea registrului de casă;

 asigurarea arhivarării documentelor pentru operaţiunile în numerar.

3.2. Instrumente utilizate în desfăşurarea operaţiunilor cu numerar

Instrumentele utilizate în operaţiunile de încasări în numerar:


Foaia de vărsământ cu chitanţă

47
Foaia de vărsământ cu chitanţă este un document prin care o persoană juridică sau fizică,
depune în bancă o sumă de bani în numerar. Se întocmeşte de către depunător pe formular ,
care – în mod obligatoriu –trebuie să cuprindă următoarele elemente:
▪ nr. şi data documentelor;

▪ numele şi prenumele deponentului;

▪ denumirea beneficiarului şi nr. contului deschis la banca în care se


depune;
▪ denumirea unităţii băncii la care se depune;

▪ suma ce se depune în cifre şi litere;

▪ ce reprezintă suma depusă;

▪ monetarul.
Banca primeşte foaia de vărsământ cu chitanţă în 2 exemplare sau 3 exemplare, dacă
deponentul este altul decât titularul contului în care se face înregistrarea depunerii, care au
următoarea destinaţie:
- exemplarul nr. 1 (chitanţa) se eliberează deponentului ca dovadă de primire a banilor;
- exemplarul nr. 2 (foaia de vărsământ) rămâne la casieria băncii, ca act de casă;
- exemplarul nr. 3 (foiţa) se anexează la extrasul contului beneficiarului sumei sau al
unităţii băncii beneficiarului.
Referentul de la ghişeu verifică dacă foaia de vărsământ cuprinde elementele menţionate
anterior şi este bine completată; dacă suma în cifre şi litere, scrisă de depunător, este identică
şi dacă elementele din chitanţă corespund cu cele din foaia de vărsământ.
După verificare, foaia de vărsământ cu chitanţă se înregistrează în „Jurnalul de casă
pentru încasări” de către referentul de la ghişeu, care ţine contul persoanei juridice, fizice sau
al unităţii băncii beneficiarului pentru care se face depunerea; după semnare şi ştampilare de
către referentul de la ghişeu, se predă la casieria băncii pe cale internă.
Casierul băncii, după verificarea documentelor şi numărarea banilor, semnează
exemplarele 1 şi 2 şi eliberează depunătorului exemplarul 1 – chitanţa. În situaţia în care s-au
întocmit 3 exemplare, le semnează pe toate, exemplarul 3 predându-l referentului de la ghişeu
pentru a-l anexa la extrasul de cont al beneficiarului sau al unităţii băncii beneficiarului.
Ordinul de încasare intern
Ordinul de încasare este un document intern al băncii, prin care compartimentul decontări
– contabilitate dispune casieriei băncii încasarea de la salariaţii băncii a unor sume de bani

48
reprezentând restituiri din avansurile primite spre decontare sau alte sume datorate, precum şi
depunerea în casă a sumelor încasate de către salariaţii băncii din vânzarea imprimatelor
băncii.
De asemenea, se foloseşte şi în cazul în care clienţii depun la casieria băncii sume pentru
plata unor imprimate, pentru cheltuieli de telex, fax şi de telefon sau alte cheltuieli făcute de
bancă în contul lor
Se întocmeşte într-un singur exemplar, pe formular model (anexa), care cuprinde:
 nr. şi data documentului;

 persoana de la care se încasează suma de bani;

 contul în care se virează suma încasată;

 natura operaţiunii;

 suma ce se depune în cifre şi litere.


Ordinul de încasare se semnează de compartimentul decontări – contabilitate pentru
înregistrarea în „Jurnalul de casă pentru încasări” şi se trimite la casieria băncii pe cale
internă.
Casierul băncii controlează ordinul de încasare şi, după primirea banilor, îl semnează şi îl
clasează la actele de casă ale zilei respective. În cazul în care deponentul solicită dovadă
pentru depunerea banilor, se întocmeşte, în locul ordinului de încasare, foaia de vărsământ cu
chitanţă, caz în care deponentul va primi chitanţa.

Borderoul însoţitor cu chitanţă


Borderoul însoţitor este un document care se foloseşte în cazul depunerii numerarului de
către clienţii băncii în genţi sigilate, direct la ghişeele băncii sau prin casierii colectori ai
băncii, operaţiune care se efectuează pe bază de convenţie scrisă încheiată între bancă şi
client. Se întocmeşte pe formular specific (anexa), în 3 exemplare, care cuprinde:
o locul şi data primirii genţilor sigilate cu numerar;
o numărul genţilor sigilate cu numerar;
o denumirea deponentului şi contul său la bancă, în care se
înregistrează depunerile;

49
o suma totală încasată, în cifre şi litere, cu desfăşurarea pe tipuri de
cupiuri şi monedă metalică;
o chitanţa de primire a genţilor sigilate cu indicarea sumei numerarului
depus în geantă.
Borderoul însoţitor se predă referentului de la ghişeul băncii care are în administrare
contul clientului. După verificarea modului de întocmire, exemplarele 1 şi 3 ale borderoului
se predau la casierie, pe cale internă.
Cele 3 exemplare ale borderoului au următoarea destinaţie:
- exemplarul nr.1, semnat de casierie pentru primirea banilor şi de compartimentul
decontări – contabilitate pentru înregistrarea în jurnalul de casă pentru încasări, rămâne la
casieria băncii ca act de casă la încasările în numerar;
- exemplarul nr. 2, având aceleaşi semnături, se anexează la extrasul de cont al
deponentului;
- exemplarul nr. 3 – chitanţa, semnat de încasator, după verificarea pentru primirea
genţilor, se predă depunătorului, care semnează de primire pe verso-ul exemplarului nr. 1.
La ghişeele băncii se pot primi genţi cu numerar, sigilate, ale staţiilor şi agenţiilor CFR,
aduse la bancă de organele poştale, cu lista de încărcare – predare, precum şi genţi sigilate ale
aceloraşi unităţi aduse direct la bancă de către casierii acestora, cu buletinul de expediere –
primire ale genţilor

Instrumente utilizate în eliberarea de numerar:


Cecul simplu
Cecul simplu pentru ridicarea numerarului, denumit CEC este un înscris -instrument de
plată, prin care titularul de cont, denumit trăgător, dispune băncii la care îşi are contul
deschis, denumită tras, să plătească în numerar, din fondurile pe care le are la aceasta, o sumă
de bani determinată, însăşi trăgătorului aflat în poziţie de beneficiar sau unei terţe persoane.
Cecul, în mod obligatoriu, trebuie să cuprindă:
 denumirea de cec trecută în însuşi textul titlului;

 ordinul necondiţionat de a plăti o anumită sumă de bani;

 denumirea şi adresa celui care trebuie să plătească (trasul);

 unde trebuie făcută plata;

 data şi locul emiterii;

50
 numele sau denumirea, după caz, adresa şi codul fiscal a celui care a
emis cecul (trăgătorul);
 semnătura celui ce a emis cecul;

 numărului contului trăgătorului şi codul unităţii băncii trase;

 beneficiarul cecului;

 suma de plată;

 semnătura trăgătorului şi, după caz, ştampila acestuia.


Carnetele de cecuri pentru ridicarea numerarului se eliberează de bancă titularilor de cont
de disponibilităţi şi de credite, persoane juridice şi fizice, pe baza cererii acestora semnată de
persoanele autorizate (anexa).
Cererea trebuie, în mod obligatoriu, să cuprindă elementele de identificare a titularului de
cont şi numărul contului acestuia, numele delegatului împuternicit să ridice carnetul, seria,
numărul şi data eliberării buletinul de identitate al acestuia, precum şi angajamentul
solicitantului de a respecta întocmai normele şi indicaţiile de completare şi folosire a
blanchetelor din carnetul de cecuri.
Cererea aprobată se predă de referentul de la ghişeu la casieria băncii pentru încasarea
costului carnetului de la delegatului titularului de cont şi eliberarea carnetului. După
încasarea costului carnetului, casierul completează pe coperta carnetului (anexa) numerele
blanchetelor CEC (de la nr… la nr…) iar pe fiecare filă de cec se înscrie sau aplică ştampila
cu denumirea unităţii băncii trase şi adresa acesteia, după care solicită delegatului să aplice,
pe fiecare filă de cec, ştampila cu numele sau denumirea trăgătorului, adresa, codul fiscal,
precum şi numărul contului său şi codul unităţii băncii trase.
Carnetul de CEC se predă, de către casier titularului de cont sau delegatului acestuia,
după verificarea identităţii, care semnează de primire pe cerere.
La primirea în bancă a cecului pentru eliberarea numerarului referentul de la ghişeu
verifică dacă:
- cecul prezentat face parte din carnetul de cecuri emis de unitatea băncii respective şi
dacă numărul blanchetei corespunde cu numerele trecute pe cererea de eliberare a carnetului,
existentă în bancă;
- cecul are toate elementele şi datele completate (pe faţă şi verso) scrise citeţ şi să nu
conţină ştersături şi corecturi;
- există disponibil în cont pentru acoperirea sumei solicitate;

51
- suma în cifre corespunde cu cea în litere;
- semnăturile şi ştampila de pe CEC corespund cu cele din fişa specimenelor de semnături
din bancă.
Cecurile prezentate la ghişeele băncii care nu îndeplinesc una din condiţiile de mai sus se
restituie celor ce le-au prezentat.
Pentru cecurile care îndeplinesc condiţiile de a fi onorate de către bancă, referentul de la
ghişeu mai verifică ca pe verso-ul cecului:
- titularii, persoane juridice, să fi completat scopul plăţii şi simbolul statistic
corespunzător;
- ofiţerul de credite să fi dat viza pentru concordanţa dintre natura creditului şi scopul
plăţii;
- prezentatorul (beneficiarul) cecului să fi completat datele de identitate, suma de primit şi
data.
Cecul astfel completat se predă de către referentul de la ghişeu la casieria băncii, pe cale
internă, sub semnătură, pentru a se efectua plata în numerar.

Ordinul de plată intern


Ordinul de plată este un document intern al băncii prin care administratorul contului din
care se plăteşte din cadrul compartimentului decontări – contabilitate dispune casieriei băncii
să elibereze în numerar beneficiarului ordinului o sumă determinată, înscrisă în ordinul de
plată.
Beneficiari ai ordinului de plată pot fi persoane juridice indiferent dacă au sau nu cont
deschis la unitatea băncii.
Ordinul de plată se întocmeşte într-un singur exemplar, pe formular specific (anexa), care
cuprinde:
- nr. şi data;
- persoana căreia i se plăteşte suma, cu datele de identificare;
- contul în care se înregistrează plata;
- suma de plată în cifre şi litere.
Ordinul de plată se semnează de către compartimentul decontări – contabilitate pentru
întocmire şi pentru înregistrare în „Jurnalul de casă pentru plăţi” şi se trimite la casieria
băncii pe cale internă. Casierul băncii urmăreşte existenţa ştampilei băncii şi verifică
autenticitatea semnăturilor persoanelor din bancă din spaţiul „verificat”, verifică identitatea
persoanei beneficiare cu datele înscrise în ordinul de plată, după care eliberează sub

52
semnătură, beneficiarului suma de bani respectivă. Ordinul de plată semnat de casier se
clasează de acesta la actele de casă ale zilei respective. Înregistrarea în debitul contului din
care se plăteşte suma se realizează în baza jurnalului de casă pentru plăţi.
Cambia
Cambia este un titlu de credit sub semnătură privată care pune în legătură în
procesul creării sale trei persoane: trăgătorul, trasul şi beneficiarul. Titlul este creat de către
trăgător în calitate de creditor care dă ordin debitorului său, numit tras, să plătească o sumă de
bani determinată la o anumită dată numită scadenţă fie unui beneficiar, fie la ordinul acestuia
din urmă.
Din punct de vedere juridic, cambia este un titlu de credit negociabil şi un instrument
de plată.
Cambia poate fi creată la ordinul trăgătorului însuşi care este şi beneficiarul
drepturilor înscrise în cambie. Trăgătorul poate fi beneficiar în situaţia in care vrea să-şi
recupereze direct o creanţă de la debitor.
Cambia poate fi trasă pentru contul unui terţ. Beneficiarul poate, fie să încaseze suma
înscrisă în cambie, fie prin girarea acesteia să-şi achite alte obligaţii ale sale.
Cambia poate deveni nulă, în lipsa unuia din următoarele elemente:
- denumirea de cambie;
- ordinul necondiţionat, imperativ „plătiţi”;
- numele sau denumirea trasului;
- beneficiarul;
- numele sau denumirea celui care emite cambia.
Pot lipsi:
- scadenţa (se plăteşte la vedere);
- locul de plată (se ia în considerare locul de lângă tras);
- locul de emitere al cambiei (se foloseşte cel de lângă trăgător).
Între trăgător şi beneficiar poate să nu existe o relaţie directă, interpunându-se un terţ,
care nu este expres indicat pe cambie, dar faţă de care trăgătorul are o obligaţie de plată.
Acceptarea cambiei este operaţia de prezentare a cambiei la tras şi poate fi făcută
oricând dar nu mai târziu de data scadenţei. Este operaţia prin care trasul se obligă să
plătească la scadenţă suma înscrisă pe cambie posesorului legitim al titlului.
Prezentarea la acceptare a cambiei va fi făcută în cadrul termenului stabilit pentru
aceasta de către trăgător sau în lipsa acestei menţiuni, prezentarea la acceptare va putea fi
făcută oricând, până cel mai târziu chiar in ziua scadenţei.

53
După acceptarea cambiei de către tras acesta devine obligatul principal (debitorul)
într-o relaţie cambială.
Avalizarea cambiei este o garanţie personală dată de către o persoană denumită
avalist, care garantează obligaţia unuia dintre cambiali numit avalizat pentru suma menţionată
pe titlu sau o parte din ea.
Menţiunea de avalizare se poate inscripţiona:
• pe faţa cambiei la rubrica „avalizat”, completându-se numele sau
denumirea avalistului şi semnătura acestuia, numele sau denumirea
avalizatului precum şi data la care s-a dat avalul;
• pe spatele titlului, caz în care, pe lângă elementele menţionate mai sus, va
trebui să apară expres, pentru a nu fi confundat cu girul, menţiunea „pentru
aval”.
Avalistul este obligat să indice persoana pentru care dă avalul şi suma, în cazul în
care este mai mică decât cea înscrisă pe cambie. Dacă lipseşte indicarea avalizatului, atunci
avalul se consideră dat pentru trăgător.
Scadenţa este data la care o cambie devine exigibilă. Scadenţa unei cambii poate fi:
• la vedere – până la un an de la data emiterii sale:
• la un anumit timp de la vedere – zile, săptămâni, luni sau ani calculate din
momentul acceptării ei de către tras;
• la un anumit timp de la data emiterii – calculul termenului începe cu ziua
următoare datei emiterii;
• la o dată fixă (an, lună, zi), fiind posibilă scrierea cu litere sau cu cifre.
Cambia cu scadenţă la un anumit timp de la vedere, cu scadenţa la un anumit timp de
la data emiterii sau cu scadenţa la data fixă trebuie să fie plătită în ziua scadenţei sau în cel
mult două zile lucrătoare după scadenţă.
Cambia cu scadenţa nescrisă este considerată cu scadenţă la vedere şi se plăteşte la
prezentare (în termen de până la un an de la data emiterii).
Scadenţa trebuie să fie unică, certă şi posibilă, titlul cu scadenţe succesive,
imposibile sau anterioare emiterii fiind nul.
Plata cambiei se efectuează fie în ziua în care este plătibilă, fie în una din cele două
zile lucrătoare care urmează scadenţei înscrise pe cambie.
Posesorul cambiei va putea prezenta titlul la plată prin intermediul băncii care îl
deserveşte sau la o casă de compensaţie.

54
Efectele plăţii unei cambii sunt următoarele:
- numai plata la scadenţă stinge obligaţia trasului;
- posesorul cambiei nu poate fi silit să primească plata înainte de scadenţă;
- trăgătorul răspunde de acceptarea cambiei precum şi de plata cambiei;
- trasul răspunde de plata cambiei dacă a acceptat-o la plată.

Biletul la ordin
Biletul la ordin este un instrument de plată şi titlu de credit, sub semnătură privată,
prin care o persoană numită subscriitor sau emitent, în calitate de debitor, se obligă să
plătească unei persoane numită beneficiar, care are calitatea de creditor, o sumă fixă de bani,
la un anumit termen sau la prezentare. Obligaţia emitentului unui bilet la ordin este identică
cu aceea a trasului acceptant al unei cambii, în sensul că se obligă în mod necondiţionat să
plătească la scadenţă suma înscrisă pe titlu.
Biletul la ordin este o promisiune de a plăti şi nu un mandat de plată. El se transmite
prin girare. Obligaţiile rezultând dintr-un bilet la ordin se supune aceloraşi reguli generale ca
şi cele rezultând dintr-o cambie. Totuşi, acceptarea biletului la ordin nu se admite deoarece
emitentul are aceleaşi obligaţii ca şi cel care acceptă o cambie.
Biletul la ordin trebuie să cuprindă următoarele menţiuni obligatorii:
1. denumirea de bilet la ordin;
2. promisiunea necondiţionată de a plăti o sumă determinată (suma trebuie să fie
menţionată în cifre şi litere);
3. numele aceluia căruia sau la ordinul căruia plata trebuie făcută (beneficiarul).
4. data emiterii – unică, posibilă şi certă;
5. semnătura emitentului, iar în cazul persoanelor juridice, ştampila;
6. data scadenţei;
7. locul de plată;
8. locul unde a fost emisă.
Banca nu va accepta în cadrul operaţiunilor ei bilete la ordin cărora le lipsesc una sau
mai multe din menţiunile obligatorii stipulate de lege, cu excepţia următoarelor cazuri:
a) în situaţia în care indicarea scadenţei nu se face în mod expres pe titlu, se va considera
biletul la ordin ca fiind plătibil la vedere;
b) în situaţia în care locul de plată nu se face în mod expres pe titlu, se va considera ca
loc de plată al biletului la ordin locul emiterii titlului, care este în acelaşi timp şi loc al
domiciliului emitentului;

55
c) în situaţia în care în biletul la ordin nu se arată locul unde a fost emis, se consideră ca
loc al emiterii locul indicat lângă numele emitentului.
Obligaţia emitentului unui bilet la ordin este similară cu aceea a trasului acceptant al
unei cambii, el fiind obligatul principal al biletului la ordin. Potrivit legii, emitentul se obligă
a plăti biletul la ordin, iar în caz de neplată, posesorul are o acţiune directă asupra sa.
Biletului la ordin i se aplică toate dispoziţiile privitoare la scadenţa cambiei.
Termenul de plată va curge în acest caz de la data vizei puse de emitent. Viza pusă de emitent
presupune înscrierea semnăturii acestuia pe faţa titlului sub menţiunea „văzut” cu ocazia
prezentării titlului de către beneficiar la emitent. Biletul la ordin este un instrument de plată de
debit, transferabil, irevocabil, obiectivizat, plătibil la termen, cu un anumit grad de risc al
încasării, un instrument compensabil de debit.

Ordinul de plată
Ordinul de plată este o dispoziţie necondiţionată dată de către emitentul acesteia
unei unităţi bancare receptoare, de a pune la dispoziţia unui beneficiar o anumită sumă de
bani.
O astfel de dispoziţie este considerată a fi ordin de plată dacă:
• societatea bancară receptoare intră în posesia sumei respective fie prin debitarea
unui cont al emitentului, fie prin încasarea ei de la emitent;
• nu prevede că plata trebuie făcută la cererea beneficiarului.
Acest instrument se utilizează pentru acoperirea unor obligaţii certe sau viitoare,
precum şi pentru crearea unor creanţe privind suma ce se va plăti. Este folosit, de regulă, în
sfera operaţiunilor necomerciale.
Ordinul de plată se foloseşte în toate cazurile în care se efectuează următoarele
operaţiuni:
 virări de sume ca obligaţii la bugetul statului;
 efectuarea vărsămintelor pentru finanţarea investiţiilor;
 virarea sumelor reprezentând reţineri din salarii şi alte drepturi salariale;
 depuneri din venituri în conturile personale, deschise la bănci, de către
persoanele fizice în calitate de angajaţi;
 achitarea taxelor telefonice şi telegrafice;
 remiteri de sume în favoarea împuterniciţilor prin contul „Ordine de plată
neachitate”;

56
 rambursarea creditelor etc.
Ordinul de plată se poate utiliza numai prin existenţa disponibilului în contul din care
se va face plata şi poate fi revocat, în orice moment, până la efectuarea plăţii.
Pe drumul parcurs de ordinul de plată de la plătitor la beneficiar se pot interpune mai
multe societăţi bancare, acestea efectuând succesiv operaţiuni de recepţie, autentificare,
acceptare şi executare a ordinului de plată. Toată această serie de operaţiuni poartă denumirea
de transfer-credit.
Participanţii într-un transfer-credit sunt următorii:
 emitentul (non-bancar sau bancar) este persoana care emite un ordin de plată pe
cont propriu;
 plătitorul (client al societăţii bancare iniţiatoare sau însăşi societatea bancară
iniţiatoare) sau primul emitent;
 beneficiarul (client al societăţii bancare destinatare sau însăşi societatea bancară
destinatară);
 societatea bancară iniţiatoare este prima societate bancară emitentă a unui ordin de
plată;
 societatea bancară destinatară este ultima societate bancară din lanţul transferului-
credit, cea care recepţionează şi acceptă ordinul de plată pentru a pune la dispoziţia
beneficiarului suma de bani înscrisă în acesta.
În vederea aducerii la îndeplinire a dispoziţiei plătitorului exprimată prin emiterea
ordinului de plată, societăţile bancare participante în vederea transferului-credit respectiv,
trebuie să efectueze în ordine următoarele operaţiuni:
1. recepţia – procedura de recunoaştere a ordinului de plată;
2. autentificarea – procedura prin care se determină că ordinul de plată a
fost emis de persoana indicată ca emitent pe ordinul de plată;
3. acceptarea – procedura prin care se recunoaşte ca valabil un ordin de
plată recepţionat
4. refuzul – procedura utilizată în cazul în care o societate bancară
receptoare decide că nu este posibil să execute un ordin de plată dat de
un emitent sau că executarea ar determina costuri excesive ori întârzieri
în finalizarea transferului-credit;
5. executarea – procedura de emitere a unui nou ordin de plată pentru a
pune în aplicare un ordin de plată acceptat anterior.

57
Ordinul de plată trebuie să conţină obligatoriu următoarele menţiuni:
1) ordinul necondiţionat de a plăti o sumă de bani;
2) numele sau denumirea beneficiarului şi numărul contului acestuia deschis la societatea
bancară destinatară;
3) numele sau denumirea plătitorului şi numărul contului acestuia deschis la societatea
bancară iniţiatoare;
4) denumirea societăţii bancare iniţiatoare;
5) denumirea societăţii bancare receptoare;
6) alte elemente care să permită autentificarea emitentului de către societatea bancară
iniţiatoare.
Tehnic, ordinul de plată pe suport hârtie se întocmeşte în trei exemplare, pe hârtie
autocopiantă, având următoarele destinaţii:
1) exemplarul 1 (de culoare albă) – rămâne la banca plătitoare;
2) exemplarul 2 (roz) – se eliberează beneficiarului sumei, ca anexă la extrasul de cont;
3) exemplarul 3(vernil) – se restituie plătitorului împreună cu extrasul de cont.
Ordinul de plată se semnează de către compartimentul decontări-contabilitate pentru
întocmire şi pentru înregistrare în „Jurnalul de casă pentru plăţi” şi se trimite la casieria băncii
pe cale internă. Casierul băncii urmăreşte existenţa ştampilei băncii şi verifică autenticitatea
semnăturilor persoanelor din bancă din spaţiul „verificat”, verifică identitatea persoanei
beneficiare, cu datele înscrise în ordinul de plată, după care eliberează, sub semnătură,
beneficiarului suma de bani respectivă. Ordinul de plată semnat de casier se clasează de acesta
la actele de casă ale zilei respective. Înregistrarea în debitul contului din care se plăteşte suma
se realizează în baza jurnalului de casă pentru plăţi.

58
4.INSTRUMENTE MODERNE DE PLATĂ

4.1. Sisteme de plată electronice

1.Banca la domiciliu
În prezent asistăm la o dezvoltare informaţională fără precedent, ceea ce a făcut să
producă mutaţii esenţiale şi în activitatea bancară privind decontările. Pentru a se apropia mai
mult de clienţi, băncile au dezvoltat unele sisteme ce permit oferirea unor servicii
personalizate în timp real, la domiciliul clientului, între care o poziţie privilegiată o ocupă
„home-banking”-ul (banca la domiciliu).
Home-banking-ul oferă clientului posibilitatea de a se conecta la centrul de calcul al
băncii, prin intermediul telefonului, televizorului sau calculatorului, ca mijloace de
comunicaţie.
Clientul trebuie să se identifice printr-o parolă, pentru a avea acces la sistemul băncii.
După validarea accesului, el poate solicita şi obţine informaţii privind conturile sau
operaţiunile sale, sau poate cere efectuarea de operaţiuni de debitare/creditare a conturilor
sale. În urma efectuării acestor operaţiuni, banca îi va remite acestuia extrasele de cont, care
confirmă executarea ordinelor de debit/credit.
Banca la domiciliu cuprinde serviciile financiare efectuate din exteriorul unităţii
bancare. Ea poate oferi servicii de transferuri de sume prin ordine de plată, dar şi prin acorduri
de plată. Tot prin acest serviciu se pot remite către bancă toate ordinele de efectuare a
operaţiunilor de debitare-creditare a conturilor personale, sub forma unor fişiere specializate
şi se pot primi de la bancă extrase de cont, avize, detalii sau rezumate ale operaţiilor etc.

BRD-NET
BRD-NET este un serviciu care oferă clienţilor săi posibilitatea accesării oricând, de
la distanţă, a conturilor lor deschise la B.R.D.-Groupe Societe Generale prin intermediul
Internetului.

59
Acest serviciu este destinat tuturor clienţilor persoane fizice care au deschis un cont
curent sau un cont de card la BRD. BRD-NET se poate folosi pentru:
• consultarea soldurilor conturilor;
• consultarea extraselor de cont;
• Istoric transferuri;
• afişare mesaje comerciale;
• transferuri între conturile proprii;
• transferuri către beneficiari;
• Informaţii despre produse etc.
Avantajele BRD-NET:
 Mobilitate deplină – serviciul BRD-NET permite accesul la
funcţionalităţile site-ului de pe orice calculator conectat la reţeaua Internet;
 Accesibilitate – 24 de ore din 24, 7 zile din 7 clienţii au posibilitatea de a
efectua operaţiuni între conturile BRD, viramente către beneficiari sau de a obţine informaţii
utile prin intermediul BRD-NET;
 Simplitate – de acum e mult mai uşor pentru clienţi să-şi deruleze
operaţiunile cotidiene şi să consulte informaţii cu privire la conturi: trebuie doar să acceseze
site-ul BRD-NET disponibil la adresa www.brd-net.ro. Navigarea pe site este simplă şi
intuitivă.
 Deplină securitate şi confidenţialitate – accesul la funcţionalităţile
serviciului BRD-NET şi semnarea operaţiunilor se realizează printr-un sistem de coduri
confidenţiale, care protejează împotriva oricărei utilizări frauduloase;
 Un serviciu mai ieftin – accesul la serviciul BRD-NET pe baza unui
comision lunar de valoare simbolică. Utilizând BRD-NET clienţii beneficiază de avantaje
tarifare comparativ cu operaţiunile bancare realizate prin intermediul altor canale (la ghişeu
sau prin telefon), de comisioane reduse pentru majoritatea operaţiunilor şi extrase de cont
gratuite, indiferent de frecvenţa sau momentul solicitării;
 Consultanţă de specialitate – clienţii beneficiază de asistenţă apelând
0800803803 (număr Tel Verde gratuit în reţeaua Romtelecom) sau 021-3026161 (număr cu
tarif normal) sau accesând site-ul www.brd-net.ro, opţiunea „Hotline”.

TARIF /COMISION

60
 Lei
• Circuit intrabancar (viramente BRD-BRD, inclusiv locale)
- 0 - 500 Lei - comision 2,25 Lei / operaţiune
- 500 - 50.000 Lei - comision 5,25 Lei / operaţiune
- peste 50.000 Lei - comision7,50 Lei / operaţiune
• Circuit interbancar (viramente BRD - alte bănci din Romania)
- 0 - 500 Lei - comison3,15 Lei / operaţiune
- 500 - 50.000 Lei -comision 6,15 Lei / operaţiune
- peste 50.000 Lei -comision 16,43 Lei / operaţiune
 Valută
- între clienţii BRD- gratuit
- în favoarea clienţilor altor bănci - 0,15% min. 10 EUR, max. 1000 EUR

 Utilizare BRD-NET
- standard - 1 EUR/ lună
- posesori card SPRINT / BRD - ISIC - 0,50 EUR/lună
*Include comisionul BNR: - comision BNR pentru plati interbancare de mica valoare: 0,58
LEI si pentru plati de mare valoare: 7,23 LEI

MOBILIS
B.R.D.-Groupe Societe Generale oferă clienţilor săi un serviciu inovator de Mobile
Banking. Dacă aceştia au un cont deschis la B.R.D. şi telefonul mobil conectat pe bază de
abonament la reţeaua Orange sau Vodafone, clienţii pot avea un control deplin al conturilor
lor curente.
Prin intermediul serviciului Mobilis se poate:

• Recepţiona informaţii privind soldul conturilor (suma disponibilă şi limita de credit)


• Realiza transferuri între conturile menţionate în contractul încheiat cu banca
• Efectua plăţi de facturi către beneficiarii indicaţi de bancă
• Efectua reîncărcarea contului Prepay
• Recepţiona mesaje de atenţionare care avertizează cu privire la modificările care au
loc în conturi

61
• Recepţiona informaţii utile despre produsele şi serviciile BRD şi despre cursurile
valutare.

Avantajele oferite de aceste serviciu sunt:

• Mobilitate: - Cu Mobilis se poate păstra legătura cu BRD, peste tot în România unde
operatorii Orange şi Vodafone au acoperire, dar şi în străinătate, în reţelele operatorilor cu care
există acorduri de roaming.
• Practic: - Cu Mobilis nu se mai depinde de orarul de funcţionare al băncii. 24 de ore din 24, 7
zile din 7, Mobilis oferă posibilitatea de a transmite instrucţiuni băncii sau de a obţine informaţii
utile desfăşurării activităţilor curente.
• Sigur: - Cu Mobilis se pot desfăşura operaţiuni bancare securizate cu ajutorul unui sistem de
coduri care te protejează împotriva oricărei utilizări frauduloase a serviciului. Eşti identificat de
sistem intr-o manieră unică, fiind singurul purtător al semnăturii bancare.
• Ergonomic: - Un meniu simplu te conduce direct către operaţiunea pe care doreşti să o
efectuezi.

TARIF /COMISION
 Lei
• Circuit intrabancar (viramente BRD-BRD, inclusiv locale)
- 0 - 500 Lei - comision 2,25 Lei / operaţiune
- 500 - 50.000 Lei - comision 5,25 Lei / operaţiune
- peste 50.000 Lei - comision 7,50 Lei / operaţiune
• Circuit interbancar (viramente BRD - alte bănci din Romania)
- 0 - 500 Lei - comision 3,15 Lei / operaţiune
- 500 - 50.000 Lei - comision 6,15 Lei / operaţiune
- peste 50.000 Lei - comision 16,43 Lei / operaţiune
 Valuta
- în favoarea clienţilor BRD - gratuit
- în favoarea clienţilor altor bănci
 din ordinul titularilor de cont - gratuit
 din ordinul netitularilor de cont - 0,15% min. 10 EUR, max. 1.000 EUR
 Utilizare Mobilis (Orange/ Vodafone) 1 EUR/ lună

În plus, B.R.D. furnizează clienţilor săi informaţii utile despre produsele şi serviciile
sale şi despre cursurile valutare. Cu cât numărul de conturi cu care se aderează la acest

62
serviciu este mai mare, cu atât mai mult clienţii beneficiază de avantajele pe care acesta le
oferă (ex.: conversie valutară prin transfer între conturi deschise în valute diferite.

VOCALIS

Prin intermediul unui simplu apel telefonic se pot efectua următoarele


operaţiuni:

• Obţinerea de informaţii complete despre oferta de produse şi servicii a BRD


• Stabilirea unei întalniri cu consilierul de clientelă
• Aflarea de detalii despre conturile personale deschise la BRD
• Interogarea telefonică a soldurilor conturilor curente( disponibil 24 de ore din 24)
• Obţinerea de informaţii personalizate referitoare la ultimele 5 operaţiuni
efectuate( disponibil 24 de ore din 24)
• Efectuarea de viramente sau plăţi de facturi
• Subscrierea la serviciile Mobilis / BRD-NET / VOCALIS şi Debit Direct, sau
modificarea profilului de abonat Mobilis / BRD-NET / Vocalis
• Aflarea dacă se încadrează clientul în condiţiile de acordare a creditului pe care îl
doreşte
• Obţinerea confirmării transferurilor recepţionate prin Western Union
• Declararea pierderii sau furtului cardului

Vocalis este un serviciu gratuit:

• Fără abonament
• Fără cost al convorbirii telefonice - accesul la serviciu se face prin formarea numărului
0800 803 803 (TelVerde gratuit, apelabil numai în reţeaua Romtelecom). Dacă se
utilizează altă reţea de telefonie, se poate folosi numărul de telefon 021 / 302 61 61
(tarif normal) sau *BANCA (*22622 - tarifat ca apel în reţea, de pe orice număr
Orange sau Vodafone).

63
MultiX
MultiX este un instrument de gestiune a conturilor bancare, care permite clienţilor
stabilirea unei legături permanente cu banca şi efectuarea unei game diverse de operaţiuni fără
a mai fi nevoiţi să se deplaseze la sediile unităţilor.
MultiX poate fi adaptat astfel încât să corespundă perfect necesităţilor clienţilor.
Astfel, aceştia au libertatea de a alege dintre funcţionalităţile de cash management doar pe
acelea care le sunt utile în activitatea desfăşurată. Clienţii pot opta pentru următoarele
formule:
• MultiX START – utilizarea principalelor funcţionalităţi pe baza unui abonament
• MultiX „a la carte” – crearea propriului produs prin combinarea anumitor module
Operaţiunile de gestiune a depozitelor sunt acum simplificate, deoarece prin MultiX
clienţii au posibilitatea construirii acestora printr-o simplă debitare a contului curent.
FOREX – Schimburi valutare prin MultiX
În vederea simplificării activităţilor curente, BRD oferă clienţilor săi serviciul
FOREX, care permite iniţierea de operaţiuni de schimb valutar între conturile curente.
Avantajele serviciului FOREX sunt:
 preluarea cursurilor de schimb, actualizate permanent;
 eliminarea deplasării la bancă pentru completarea formularelor de schimb;
 efectuarea de operaţiuni de schimb RON-valută sau valută-valută;
 iniţierea de operaţiuni de schimb valutar la vedere şi la termen;
 transmiterea de ordine de schimb la cursuri standard sau negociate.

E-VAMA – Serviciul de confirmare electronică a plăţilor vamale prin MultiX


Acest serviciu se adresează în special importatorilor şi exportatorilor şi se ocupă cu
transmiterea confirmării plăţilor obligaţiilor vamale, astfel încât clienţii să obţină rapid liberul
de vamă.
Avantajele serviciului E-VAMA sunt următoarele:
 eliminarea deplasării la ghişeul băncii pentru preluarea documentelor justificative de
plată a obligaţiilor vamale;
 efectuarea de plăţi în favoarea unor birouri vamale din alte localităţi;
 evitarea imobilizării banilor în depozite la comisionarii vamali, pentru achitarea
obligaţiilor vamale;

64
 coordonarea momentului plăţii cu cel al intrării în vamă şi reducerea costurilor de
depozitare a mărfurilor.

4.2. Moneda electronică

Unul dintre cele mai utilizate intrumente bancare este cardul. Cardul este un mijloc
practic şi comod care ajută în derularea operaţiunilor cotidiene, în vacanţe sau pe parcursul
deplasărilor în ţară şi străinătate.

Fie că este vorba de cumpărături zilnice, plăţi facturi, plăţi pe Internet sau retrageri
de numerar, acestea pot fi făcute prin intermediul unui singur instrument de plată.
BRD pune la dispoziţie o gamă completă de carduri de debit şi credit adaptată profilului şi
nevoilor clientului.

Carduri cu CIP

Sunt carduri bancare ce încorporează un microprocesor (cip) care stochează şi


prelucrează mai multe informaţii referitoare la posesorul cardului, contul acestuia şi banca
emitentă. Noua tehnologie adaugă la funcţionalităţile standard ale cardurilor BRD cel mai
înalt grad de securitate recunoscut la nivel internaţional. Cardurile BRD devin astfel carduri
duale, fiind prevăzute nu numai cu banda magnetică, dar şi cu cip.

Avantaje:

• creşterea nivelului de securitate a tranzacţiilor


• eliminarea riscului de copiere sau contrafacere a cardului
• reducerea considerabilă a fraudelor
• tranzacţii mult mai rapide la comercianţi
• cardurile pot funcţiona independent de sistemele informatice şi de comunicaţii
(off line) în condiţii de maximă securitate

65
VISA Electron

Beneficiarii sunt persoane fizice peste 18 ani, pe baza cererii de emitere aprobată de
bancă – banca îşi rezervă dreptul de a refuza cererea de emitere.
Se utilizează în mediul electronic pe teritoriul României:

• plăţi în magazinele clasice şi virtuale (pe Internet) din Romînia şi străinatate


• plata de servicii şi utilităţi către un numar important de furnizori la orice

bancomat/ROBO BRD sau în magazinele partenere care afiseaza sigla


• acces la disponibilul din cont prin retrageri de numerar, 24h/24 de la orice bancomat

BRD sau al oricărei alte bănci comerciale care afiseaza sigla si


• interogarea soldului, schimbarea codului PIN sau obţinerea listei ultimelor 10
operaţiuni efectuate la oricare din bancomatele BRD
• înrolarea gratuită în 3-D Secure, cel mai înalt standard de securizare a plăţilor pe
Internet, prin serviciul E-Commerce BRD

Important: COMISION ZERO pentru cumpărăturile efectuate cu


cardul!

O gamă largă de servicii opţionale atasate:

• acces permanent la conturile deschise la BRD, efectuarea de viramente între conturi


sau plăţi facturi:
- Mobilis (serviciul de mobile banking): direct de pe telefonul mobil conectat la
66
reteaua Orange/Vodafone
- BRD-NET (serviciul de internet banking): acces printr-un calculator conectat la
Internet
- direct prin telefon, apelând VOCALIS (un serviciu complex de asistenţă telefonică
pus la dispoziţia ta)
• acces la un Descoperit Autorizat de Cont (DAC), determinat în funcţie de veniturile
clientului
• Serviciul Simplis Debit: achitarea facturilor de utilităţi prin debitarea directă a
contului
• încasarea prin card, la cerere, a dobânzilor pentru depozitele BRD în lei cu plata
lunară a dobânzii
• rambursarea automată a creditului tău de la BRD, optând pentru prelevarea automată a
ratelor din cont

Avantajele cardului VISA Electron:

 Un mijloc de plată rapid, practic şi sigur;


 Independenţă şi libertate de mişcare;
 Fără comision la plăţile efectuate cu cardul la comercianţii acceptanţi;
 Dobândă bonificată în contul de card;
 Eliminarea riscurilor legate de transportul şi manipularea numerarului.

Maestro

Cardul de debit Maestro în Lei este un instrument de plată practic şi comod care
permite efectuarea tuturor operaţiunilor bancare cotidiene de oriunde în lume. Se remarcă prin
cel mai ridicat grad de securitate existent la nivel internaţional, garantat de tehnologia CIP
ataşată. Astfel, tranzacţiile vor fi efectuate în deplină siguranţă datorită microprocesorului
încorporat (CIP), riscul de copiere sau contrafacere a cardului fiind eliminat aproape în

67
totalitate.
Daca eşti angajatul unei companii cu care BRD a încheiat o convenţie de plată a salariilor pe
card poţi beneficia de un Descoperit Autorizat de Cont de pana la 6 salarii nete.

Cardul Maestro se adaptează perfect nevoilor clientului, putând fi utilizat în orice moment,
pentru:

 plăţi în magazinele clasice şi virtuale (pe Internet) din România şi străinatate


 plata de servicii şi utiliăţi către un numar important de furnizori la orice

bancomat/ROBO BRD sau în magazinele partenere care afişează sigla


 acces la disponibilul din cont prin retrageri de numerar, 24h/24 de la orice

bancomat BRD sau al oricărei alte bănci comerciale care afiseaza sigla

şi/sau
 interogarea soldului, schimbarea codului PIN sau obţinerea listei ultimelor 10
operaţiuni efectuate la oricare din bancomatele BRD
 înrolarea gratuită în 3-D Secure, cel mai înalt standard de
securizare a plăţilor pe Internet, prin serviciul E-Commerce
BRD

Important: COMISION ZERO pentru cumpărăturile efectuate cu


cardul!

O gamă largă de servicii opţionale ataşate:

 acces permanent la conturile deschise la BRD, efectuarea de viramente între


conturi sau plăţi facturi:
- Mobilis (serviciul de mobile banking): direct de pe telefonul mobil conectat
la reţeaua Orange/Vodafone
- BRD-NET (serviciul de internet banking): accesat printr-un calculator
conectat la Internet
- direct prin telefon, apelând VOCALIS (un serviciu complex de asistenţă
telefonică pus la dispoziţia ta)
 acces la un Descoperit Autorizat de Cont (DAC)
 Pachetul BRD Clasic - vei beneficia de multiple reduceri şi avantaje, bancare
şi extra-bancare

68
 Serviciul Simplis Debit: achitarea facturilor de utilităţi prin debitarea directă a
contului
 încasarea prin card, la cerere, a dobânzilor pentru depozitele BRD în lei cu
plata lunara a dobânzii
 rambursarea automată a creditului de la BRD, optând pentru prelevarea
automată a ratelor din cont

Visa Clasic Lei

Cardul de debit Visa Classic în Lei oferă acces în orice moment la o rezervă de bani
care poate fi utilizată în mai mult de 170 de ţări, la peste 29 milioane de magazine şi 1.7
milioane de bancomate care afişeaza sigla . Cardul Visa Classic în Lei se remarcă prin cel
mai ridicat grad de securitate existent la nivel internaţional. Astfel, se pot efectua tranzacţii
oriunde în lume în deplină siguranţă datorită microprocesorului încorporat (CIP), care reduce
semnificativ riscul de copiere sau contrafacere a cardului.

Cardul Visa Clasic în Lei se adaptează perfect nevoilor clientului, putând fi utilizat în orice
moment, pentru:

 plăţi în magazinele clasice şi virtuale (pe Internet) din România şi străinatate


 plata de servicii şi utiliăţi către un numar important de furnizori la orice

bancomat/ROBO BRD sau în magazinele partenere care afişează sigla


 acces la disponibilul din cont prin retrageri de numerar, 24h/24 de la orice
bancomat BRD sau al oricărei alte bănci comerciale care afiseaza sigla

69
 interogarea soldului, schimbarea codului PIN sau obţinerea listei ultimelor 10
operaţiuni efectuate la oricare din bancomatele BRD
 înrolarea gratuită în 3-D Secure, cel mai înalt standard de
securizare a plăţilor pe Internet, prin serviciul E-Commerce
BRD

Un întreg pachet de servicii GRATUITE!

• asigurare medicală pentru călătorii în străinătate, care acoperă cheltuielile


medicale de urgenţă (tratament, spitalizare, medicamente)
• asigurare în caz de accident pe parcursul deplasărilor în România sau în
străinătate, cu mijloace de transport (avion, tren)
• asistenţa voiaj: asistenţă medicală, transport medical de urgenţă, repatriere
medicală după spitalizare sau tratament

Important - accesul la aceste servicii este posibil prin simpla utilizare a cardului
pentru achitarea contravalorii cheltuielilor de călătorie. La aceste servicii clientul are acces
24h/24, apelând numărul de telefon specificat pe voucher-ul de asigurare pe care îl primeşte
odată cu cardul. Voucher-ul va atesta deţinerea respectivelor asigurări de către posesorul
cardului.

O gamă largă de servicii opţionale ataşate:

 acces permanent la conturile deschise la BRD, efectuarea de viramente între


conturi sau plăţi facturi:
- Mobilis (serviciul de mobile banking): direct de pe telefonul mobil conectat
la reţeaua Orange/Vodafone
- BRD-NET (serviciul de internet banking): accesat printr-un calculator
conectat la Internet
- direct prin telefon, apelând VOCALIS (un serviciu complex de asistenţă
telefonică pus la dispoziţia ta)
 acces la un Descoperit Autorizat de Cont (DAC)
 Pachetul BRD Clasic - vei beneficia de multiple reduceri şi avantaje, bancare
şi extra-bancare

70
 Serviciul Simplis Debit: achitarea facturilor de utilităţi prin debitarea directă a
contului
 încasarea prin card, la cerere, a dobânzilor pentru depozitele BRD în lei cu
plata lunara a dobânzii
 rambursarea automată a creditului de la BRD, optând pentru prelevarea
automată a ratelor din cont

Visa Clasic în USD

Cardul de debit Visa Clasic în USD are aceleaşi caracteristici ca şi cardul de debit
Visa Clasic în Lei, oferind aceleaşi avantaje, gratuităţi şi servicii opţionale ataşate.

MasterCard Standard Lei

Cu Mastercard Standard în Lei, de la BRD ai acces la banii tăi oriunde şi oricând.

Este un mijloc de plată modern, reconoscut pretutindeni în lume, unde este afişată sigla

Cardul MasterCard Standard în Lei se remarcă prin cel mai ridicat grad de securitate existent
la nivel internaţional. Astfel, se pot efectua tranzacţii în deplină siguranţă datorită
microprocesorului încorporat (CIP), riscul de copiere sau contrafacere a cardului fiind
eliminat aproape în totalitate.

71
Cardul MasterCard Standard în Lei se adaptează perfect nevoilor clientului, putând fi utilizat
în orice moment, pentru:

 plăţi în magazinele clasice şi virtuale (pe Internet) din România şi străinatate


 plata de servicii şi utiliăţi către un numar important de furnizori la orice

bancomat/ROBO BRD sau în magazinele partenere care afişează sigla


 acces la disponibilul din cont prin retrageri de numerar, 24h/24 de la orice

bancomat BRD sau al oricărei alte bănci comerciale care afiseaza sigla
 interogarea soldului, schimbarea codului PIN sau obţinerea listei ultimelor 10
operaţiuni efectuate la oricare din bancomatele BRD
 înrolarea gratuită în 3-D Secure, cel mai înalt standard de
securizare a plăţilor pe Internet, prin serviciul E-Commerce
BRD

Un întreg pachet de servicii GRATUITE!

• asigurare medicală pentru călătorii în străinătate, care acoperă cheltuielile


medicale de urgenţă (tratament, spitalizare, medicamente)
• asigurare în caz de accident pe parcursul deplasărilor în România sau în
străinătate, cu mijloace de transport (avion, tren)
• asistenţa voiaj: asistenţă medicală, transport medical de urgenţă, repatriere
medicală după spitalizare sau tratament

Important - accesul la aceste servicii este posibil prin simpla utilizare a cardului
pentru achitarea contravalorii cheltuielilor de călătorie. La aceste servicii clientul are acces
24h/24, apelând numărul de telefon specificat pe voucher-ul de asigurare pe care îl primeşte
odată cu cardul. Voucher-ul va atesta deţinerea respectivelor asigurări de către posesorul
cardului.
O gamă largă de servicii opţionale ataşate:

 acces permanent la conturile deschise la BRD, efectuarea de viramente între


conturi sau plăţi facturi:
- Mobilis (serviciul de mobile banking): direct de pe telefonul mobil conectat
la reţeaua Orange/Vodafone
- BRD-NET (serviciul de internet banking): accesat printr-un calculator

72
conectat la Internet
- direct prin telefon, apelând VOCALIS (un serviciu complex de asistenţă
telefonică pus la dispoziţia ta)
 acces la un Descoperit Autorizat de Cont (DAC)
 Pachetul BRD Clasic - vei beneficia de multiple reduceri şi avantaje, bancare
şi extra-bancare
 Serviciul Simplis Debit: achitarea facturilor de utilităţi prin debitarea directă a
contului
 încasarea prin card, la cerere, a dobânzilor pentru depozitele BRD în lei cu
plata lunara a dobânzii
 rambursarea automată a creditului de la BRD, optând pentru prelevarea
automată a ratelor din cont

MasterCard BRD ePayment în Lei

BRD ePayment este un card special conceput pentru clienţii magazinelor online,
rezultat din parteneriatul cu integratorul de soluţii de comerţ electronic GECAD ePayment.
Emis sub însemnele MasterCard, este un instrument de plată modern, utilizabil în întreaga
lume, care permite efectuarea de tranzacţii pe Internet în deplină siguranţă, dar şi a tuturor
operaţiunilor clasice specifice unui card de debit (plăţi la comercianţi, retrageri de numerar,
plăţi facturi).

Avantaje oferite:

 Siguranţă maximă - Standardul 3-D Secure + tehnologia CIP. Cardul BRD


ePayment se remarcă prin cel mai ridicat nivel de siguranţă existent la nivel
internaţional, atât în mediul online (magazinele virtuale din ţară şi străinatate)

73
prin standardul 3-D Secure, dar şi în magazinele tradiţionale, prin tehnologia CIP
ce reduce riscul de copiere sau contrafacere.
 Puncte de fidelitate - Program de fidelitate ataşat înscrie clientul în mod
automat şi gratuit în programul de fidelitate prin care este recompensat cu puncte
de fidelitate pentru utilizarea online a cardului în magazinele virtuale din
Romania ce utilizează soluţia ePayment.
 Servicii gratuite:

- asigurare medicală pentru călătorii în străinătate, care acoperă cheltuielile


medicale de urgenţă (tratament, spitalizare, medicamente)
- asigurare în caz de accident pe parcursul deplasărilor în România sau în străinătate,
cu mijloace de transport (avion, tren)
- asistenţa voiaj: asistenţă medicală, transport medical de urgenţă, repatriere medicală
după spitalizare sau tratament

 Servicii de urgenţă în străinătate - Asistenţă telefonică privind utilizarea


cardului, înlocuirea în 48 de ore a cardului pierdut sau furat şi primirea unui
avans de numerar în regim de urgenţă, prin intermediul centrului specializat
MasterCard.
 Servicii opţionale

- acces la un Descoperit Autorizat de Cont de până la 10,000 Euro (echivalent în Lei)


- asigurarea Confort: asigurare pentru cardul, documentele şi cheile tale
- consultarea conturilor deschise la BRD şi efectuarea de transferuri intra şi
interbancare prin serviciile de bancă la distanţă: BRD-NET (internet banking), Mobilis
(mobile banking) sau direct prin telefon, apelând serviciul Vocalis
- efectuarea plăţilor de servicii şi utilităţi către un număr important de furnizori la

orice bancomat/ROBO BRD din ţară şi la comercianţii care afişează


- achitarea facturilor de utilităţi prin debitarea directă a contului
- încasarea prin contul curent la care este ataşat cardul, la cerere, a dobânzilor pentru
depozitele BRD în lei cu plata lunară a dobânzii
- rambursarea automată a creditului de la BRD, optând pentru prelevarea automată a
ratelor din cont

MasterCard Standard în Euro


74
Oferă aceleaşi avantaje, gratuităţi şi servicii opţionale ca şi cardul MasterCard
Standard în Lei.

Visa Gold în Lei sau în USD

Disponibil în Lei sau USD, cardul dumneavoastra Visa Gold este instrumentul de
plată perfect adaptat stilului de viaţă privilegiat al clientului. Prin intermediul acestui card
acesta are acces la o serie întreaga de servicii exclusiviste şi beneficiază de prestigiul şi
recunoasterea pe care le merită. În plus, cardul Visa Gold se remarcă prin cel mai ridicat nivel
de securitate existent la nivel internaţional, fiind echipat cu tehnologia CIP. Astfel, se pot
efectua tranzacţii pretutindeni în lume în deplină siguranţă datorită microprocesorului
încorporat (CIP), care elimină în totalitate riscul de copiere sau contrafacere a cardului.
Cardul Visa Gold este mai mult decât un simplu instrument de plată. Recunoscut în întreaga

75
lume, posesorul acestui card se bucură de consideraţia a milioane de comercianţi care afisează
sigla şi beneficiază de un tratament preferenţial.

Un pachet extins de servicii de asistenta GRATUITE

• servicii de asistenţă de voiaj: obţinerea de informaţii utile privind călătoria,


recuperarea şi transmiterea bagajelor ajunse la o destinaţie eronată, avansuri de
fonduri etc.
• servicii de asistenţă medicală: avansuri pentru cheltuieli medicale, asigurarea cazării
pe perioada de convalescenţă etc
• servicii de asistenţă legală: asigurarea reprezentării legale, suportarea cheltuielilor
juridice etc.
• servicii de asistenţă personală: rezervarea de bilete la diferite spectacole etc.

O gamă largă de servicii de asigurare GRATUITE

• asigurare în cazul pierderii / întarzierii bagajelor înregistrate sau a cursei aeriene


• asigurare în cazul anulării călătoriei
• asigurarea cheltuielilor medicale şi de spitalizare
• asigurare în cazul unui accident petrecut pe parcursul deplasărilor în străinătate
• asigurare de răspundere civilă

Important - accesul la aceste servicii este posibil prin simpla utilizare a cardului pentru
achitarea contravalorii cheltuielilor de călătorie. La aceste servicii clientul are acces 24h/24, apelând
numarul de telefon specificat pe voucher-ul de asigurare pe care îl primeşte odată cu cardul. Voucher-
ul atestă deţinerea respectivelor asigurări de către posesorul cardului.

O gamă largă de servicii opţionale ataşate:

• Pachetele BRD Premium - clientul beneficiază de multiple reduceri şi avantaje,


bancare şi extra-bancare;
• Serviciile de bancă la distanţă - acces permanent la conturi, realizarea de viramente
intra şi interbancare şi plăţi de facturi prin: Mobilis (mobile banking), BRD-NET
(internet banking), VOCALIS (phone banking)

76
• acces la o linie de credit de până la 10.000 EUR (echivalent în RON) calculată în
funcţie de resursele financiare proprii
• asigurarea Confort - despagubire în cazul pierderii/furtului cardului şi scutirea de
cheltuielile pentru refacerea acestuia, a documentelor de identitate şi/sau a cheilor
pierdute/furate odată cu cardul.
• Serviciul Simplis Debit - achitarea facturilor de utilităţi prin debitarea directă a
contulu deschis la BRD
• încasarea prin card, la cerere, a dobânzilor pentru depozitele BRD cu plată lunară a
dobânzii
• rambursarea automată a creditelor de la BRD, optând pentru prelevarea automată a
acestora din cont

MasterCard Gold Lei sau Euro

Disponibil în Lei sau USD, cardul dumneavoastra MasterCard Gold este


instrumentul de plată perfect adaptat stilului de viaţă privilegiat al clientului. Prin intermediul
acestui card acesta are acces la o serie întreaga de servicii exclusiviste şi beneficiază de
prestigiul şi recunoasterea pe care le merită. În plus, cardul MasterCard Gold se remarcă prin
cel mai ridicat nivel de securitate existent la nivel internaţional, fiind echipat cu tehnologia
CIP. Astfel, se pot efectua tranzacţii pretutindeni în lume în deplină siguranţă datorită
microprocesorului încorporat (CIP), care elimină în totalitate riscul de copiere sau
contrafacere a cardului. Cardul MasterCard Gold este mai mult decât un simplu instrument de
plată. Recunoscut în întreaga lume, posesorul acestui card se bucură de consideraţia a

milioane de comercianţi care afisează sigla şi beneficiază de un tratament preferenţial.

77
Un pachet extins de servicii de asistenta GRATUITE

• servicii de asistenţă de voiaj: obţinerea de informaţii utile privind călătoria,


recuperarea şi transmiterea bagajelor ajunse la o destinaţie eronată, avansuri de
fonduri etc.
• servicii de asistenţă medicală: avansuri pentru cheltuieli medicale, asigurarea cazării
pe perioada de convalescenţă etc
• servicii de asistenţă legală: asigurarea reprezentării legale, suportarea cheltuielilor
juridice etc.
• servicii de asistenţă personală: rezervarea de bilete la diferite spectacole etc.

O gamă largă de servicii de asigurare GRATUITE

• asigurare în cazul pierderii / întarzierii bagajelor înregistrate sau a cursei aeriene


• asigurare în cazul anulării călătoriei
• asigurarea cheltuielilor medicale şi de spitalizare
• asigurare în cazul unui accident petrecut pe parcursul deplasărilor în străinătate
• asigurare de răspundere civilă

Important - accesul la aceste servicii este posibil prin simpla utilizare a cardului pentru
achitarea contravalorii cheltuielilor de călătorie. La aceste servicii clientul are acces 24h/24, apelând
numarul de telefon specificat pe voucher-ul de asigurare pe care îl primeşte odată cu cardul. Voucher-
ul atestă deţinerea respectivelor asigurări de către posesorul cardului.

O gamă largă de servicii opţionale ataşate:

• Pachetele BRD Premium - clientul beneficiază de multiple reduceri şi avantaje,


bancare şi extra-bancare;
• Serviciile de bancă la distanţă - acces permanent la conturi, realizarea de viramente
intra şi interbancare şi plăţi de facturi prin: Mobilis (mobile banking), BRD-NET
(internet banking), VOCALIS (phone banking)
• acces la o linie de credit de până la 10.000 EUR (echivalent în RON) calculată în
funcţie de resursele financiare proprii

78
• asigurarea Confort - despagubire în cazul pierderii/furtului cardului şi scutirea de
cheltuielile pentru refacerea acestuia, a documentelor de identitate şi/sau a cheilor
pierdute/furate odată cu cardul.
• Serviciul Simplis Debit - achitarea facturilor de utilităţi prin debitarea directă a
contulu deschis la BRD
• încasarea prin card, la cerere, a dobânzilor pentru depozitele BRD cu plată lunară a
dobânzii
• rambursarea automată a creditelor de la BRD, optând pentru prelevarea automată a
acestora din cont

4.3.Plăţi facturi – Simplis Facturi


Pentru plata facturilor într-un mod mai comod, mai practic şi cu comosion zero,
BRD oferă o mulţime de soluţii:
1. Bancomatele BRD – pentru posesorii de carduri, bancomatele pot fi utilizate
cu încredere pentru plata facturilor de electricitate, gay, apă, cablu, telefonie
fixă sau mobilă.

2. ROBO BRD – se ocupă de plata facturilor într-un mod cât se poate de


prietenos. Fcturile pot fi plătite cu cardul sau cu numerar, elementul cheie
pentru efectuarea plăţii fiind citirea codului de bare de pe factură. De
asemenea, ROBO BRD permite şi alimentarea cardului sau vizualizarea
soldului de pe card.

3. La comercianţii acceptanţi – în magazinele partenere BRD care afişează


însemnele Simplis Fcaturi, factura putân fi plătită odată cu achitatea
cumpărăturilor, atât cu cardul, cât şi cu numerar.

4. Direct din contul curent – cu Simplis Debit plata facturilor lunare poate fi
prelevată automat din contul curent al clientului băncii.

5. Prin internet – prin intermediul serviciului BRD NET.

6. De pe telefonul mobil – prin intermediul serviciului Mobilis.

79
7. Prin telefonul fix – prin intermediul serviciului Vocalis.

80