Sunteți pe pagina 1din 22

SISTEMUL UNITAR DE SALARIZARE PENTRU PERSONALUL DIN SECTORUL BUGETAR PLATIT DIN FONDURI PUBLICE

INTRODUCERE

In teoria si practica economica, salariul ocupa un loc deosebit de important. In Romania , exista urmatoarele denumiri: salariu, retributie, leafa, simbrie, solda, onorariu. Cea mai larg folosita este denumirea de salariu. Aceasta denumire a fost precizata printr-o Hotarare a Guvernului ca denumire oficiala, care o inlocuieste pe cea de retributie, folosita oficial inainte de Revolutia din decembrie 1989. Cuvantul salariu este de origine latina. Salarium este suma ce se platea fiecarui soldat roman pentru cumpararea sarii. Soldatul era un om dependent si i se acorda salarium in virtutea acestei dependente. Un om liber nu primea salarium. Termenul s-a pastrat in timp si a capatat sensul de venit al unui om care este dependent de altul, fie juridic, fie economic. Salariul reprezinta suma platita pentru a obtine serviciul factorului munca. Este adesea considerat ca totalitatea veniturilor obtinute din munca. Pornind de la ceea ce este logic si rational in diferite teorii si la diferiti autori, salariul se defineste ca fiind venitul distribuit, mai ales sub forma

baneasca (uneori insa si sub alte forme) pentru participarea salariatilor la activitatea economica. Natura salariului tine, de asemenea, de piata. Fie ca reprezinta mijloacele de suzistenta sau expresia eficientei, capitalului uman, costului si productivitatii muncii, salariul se formeaza in contextul relatiilor de piata, pe baza raportului dintre cererea si oferta de munca. Sindicalismul si institutiile de stat ce reglementeaza munca salariata sunt considerate elemente determinante pentru functionarea pietei muncii care, in prezent, nu mai poate fi redusa doar la aspectul economic intrucat include deopotriva aspecte sociologice, juridice, politice si psihologice. Astfel este tot mai mult recunoscut caracterul complex al naturii salariului, iar in problematica acesteia au fost incluse conceptele de sindicat, contract de munca, segmentarea muncii, negocierea colectiva care altadata apartineau in exclusivitate dreptului si sociologiei. Interesul tot mai mare pentru o politica eficienta izvoraste din convingerea tot mai evidenta a economistilor si a altor specialisti in domeniu ca remuneratia este nu numai o consecinta ci si o premisa a unei activitati economico-sociale eficiente. In acest sens, concluzia practica ce s-a impus pe plan mondial este ca politica salariala, judicious elaborata si perfect armonizata cu politica generala a intreprinderii, este de natura sa stimuleze cresterea eficientei economice mai mult decat sa o afecteze. Prin urmare, o politica eficienta in domeniul salarizarii este necesar, in primul rand, sa se inscrie in politica de ansamblu a intreprinderii si sa raspunda, pe de o parte, cerintelor generale, obiective ale cresterii eficientei activitatii desfasurate, iar pe de alta parte, sa asigure accentuarea cointeresarii salariatilor nu numai pentru realizarea de performante individuale, ci indeosebi

pentru un aport sporit la performanta globala a intreprinderii pe termen mediu sau lung. De asemenea, astazi, in multe tari ale lumii, dezvoltarea managementului resurselor umane trece printr-o profunda schimbare, in conformitate cu strategiile in domeniul salarizarii, care servesc drept fundament pentru elaborarea politicilor salariale, private in general, ca instrumente specifice, operationale de realizare a obiectivelor strategice. Politicile salariale constituie din acest punct de vedere, un ansamblu de decizii de actiune directionale privind obiectivele pe care orice organizatie si le propune in domeniu salarizarii, precum si mijloacele de realizare a acestora. Desi administrarea salarizarii este adesea considerata ca o functie specializata, totusi, la fel ca si alte aspecte ale managementului resurselor umane, dezvoltarea unei politici salariale sau abordarea pe baze stiintifice a acesteia este o activitate complexa care impune luarea in considerare a tuturor laturilor de esenta ale salariului, a sarcinilor si functiilor de baza ale acestuia, a corelatiilor acestuia cu cele mai diferite variabile economice si sociale, precum si a implicatiilor acestora asupra tuturor intereselor, de cele mai multe ori divergente ale agentilor economici. Pentru posesorul de forta de munca, pentru angajat, salariul reprezinta venit, este principalul mijloc de existenta a sa si a familiei sale, iar reactia acestuia va fi de a incerca sa maximizeze salariul nu numai pentru a obtine un minim de subzistenta ci de a obtine o remunerare cat mai mare. De aceea, politicile salariale nu trebuie sa neglijeze nevoile si scopurile fundamentale ale oamenilor, salariul fiind un mijloc de a satisface nu numai necesitatile fizice si biologice de baza ale angajatilor, ci si un mijloc de a satisface nevoile sociale si personale ale acestora. Aceasta cu atat mai mult cu cat, indivizii intra in organizatii cu speranta satisfacerii nevoilor lor personale. Organizatiile au ele
3

obiectivul lor, insa esentialul pentru atingerea acestora consta in a sti sa castige serviciile angajatilor, sa-i motiveze pentru nivele inalte de performanta, asigurandu-se astfel ca acestia vor continua sa-si indeplineasca obligatiile fata de organizatie. Prin politica salariala organizatia se angajeaza in dezvoltarea unui sistem de salarizare vizand performanta in munca, aceasta inseamna ca urmareste sporirea caracterului incitativ al salariului, sustinerea presupune realizarea unei stranse legaturi intre rezultatele muncii pe de o parte si plata acesteia pe de alta parte. In tara noastra, dupa cum se apreciaza in unele publicatii de referinta, datorita faptului ca inca nu s-au modificat simtitor sistemele de salarizare, ca firmele nu si-au creat inca o politica proprie in materie de remunerare a muncii, salariul nu opereaza inca, in mod corespunzator pe piata muncii si isi indeplineste defectuos functiile sale de recompensare a muncii, de echilibru economic si social.

CAP.I SISTEMUL UNITAR DE SALARIZARE PENTRU PERSONALUL DIN SECTORUL BUGETAR PLATIT DIN FONDURI PUBLICE

1.1.Definirea salariului Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca. Pentru munca prestata in baza contractului individual de munca fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani.

La stabilirea si acordarea salariului este interzisa orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala.

1.2. Sistemul de salarizare Sistemul de salarizare a personalului din autoritatile si institutiile publice finantate integral sau in majoritate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale se stabileste prin lege, cu consultarea organizatiilor sindicale representative. Deci, salariile se stabilesc: - prin lege, pentru personalul bugetar; - prin Hotarari ale Guvernului, cu consultarea sindicatelor pentru personalul unitatilor bugetare. In raport cu nivelul studiilor, salarizarea este diferentiata pentru functiile pentru ocuparea carora sa solicita studii superioare, studii superioare de scurta durata, studii medii sau generale. Salarizarea difera si in functie de responsabilitatea ce revine functiilor de executie sau de conducere, potrivit sistemului de decizie. Salariul este confidential, angajatorul avand obligatia de a lua masurile necesare pentru asigurarea confidentialitatii. Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator programului normal de munca, se stabileste prin hotarare a Guvernului, dupa consultarea sindicatelor si a patronatelor.
5

Angajatorul nu poate negocia si stabili salarii de baza prin contractul individual de munca sub salariul de baza minim brut orar pe tara, este obligat sa garanteze in plata un salariu brut lunar cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara. Salariul se plateste in bani cel putin o data pe luna, la data stabilita in contractul individual de munca, in contractul colectiv de munca aplicabil sau in regulamentul intern, dupa caz. Plata salariului se poate efectua si prin virament intr-un cont bancar. Intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului. Conform reglementorilor Legii cadru nr. 330/05.11.2009, si Legii nr. 284/2010 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 877/28.11.2010, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, incepand cu data de 01.ianuarie.2010 se trece la stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar platit din bugetul general consolidat al statului. 1.3. Aplicabilitatea sistemului unitar de salarizare Sistemul unic de salarizare se aplica: - personalului din autoritati si institutii publice, respectiv Parlamentul, Administratia Prezidentiala, autoritatea judecatoreasca, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autoritati publice, autoritati administrative autonome, precum si institutiile din subordinea acestora, finantate integral din bugetul de stat;

- personalului din autoritati si institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale; - personalului din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii; - persoanelor care sunt conducatori ai unor institutii publice in temeiul unui contract, altul decat contractul individual de munca. In categoria personalului din sectorul bugetar intra, personalul incadrat pe baza contractului individual de munca, personalul care ocupa functii de demnitate publica si personalul care ocupa functii asimilate functiilor de deminitate publica, precum si personalul care beneficiaza de statute speciale, inclusive functionarii publici si functionarii publici cu statul special. 1.4. Principiile sistemului de salarizare unitar Sistemul de salarizare unitar amintim:
- caracterul unitar, in sensul ca reglementeaza salarizarea tuturor categoriilor

are la baza o serie de principii dintre care

de personal din sectorul bugetar, prin luarea in considerare a drepturilor de natura salariala stabilite prin acte normative speciale in sistemul de salarizare stabilit de Legea nr. 284/2010;
- suprematia legii, in sensul ca drepturile de natura salariala se stabilesc numai

prin norme juridice de forta legii;


- luarea in considerare a sporurilor, a adaosurilor salariale, a majorarilor, a

indemnizatiilor cu caracter general sau special, precum si a altor drepturi de natura salariala, recunoscute sau stabilite inainte de legea salarizarii unice, acestea regasindu-se in salariul brut sau, dupa caz, in salariul de baza;
7

- echitate si coerenta, prin crearea de oportunitati egale si renumeratie egala

pentru munca de valoare egala, pe baza principiilor si normelor unitare privind stabilirea si acordarea salariului si a celorlalte drepturi de natura salariala ale personalului din sectorul bugetar;
- sustenabilitatea financiara, prin stabilirea de majorari salariale in baza legilor

speciale anuale. In sectorul bugetar, raportul intre coeficientul de ierarhizare minim si coeficientul de ierarhizare maxim pe baza carora se calculeaza salariile de baza este de 1 la 15. 1.5. Reglementari Reglementarile sistemului unic de salarizare au ca scop urmatoarele: a - armonizarea sistemului de salarizare a personalului din sectorul bugetar in raport cu importanta, raspunderea, complexitatea activitatii si nivelul studiilor necesare pentru desfasurarea activitatii; b - stabilirea salariului de baza ca principal element al castigului salarial, prin includerea in acestea, dupa caz, a unor sporuri, majorari sau indemnizatii cu caracter general; c - realizarea ierarhiei salariilor functiilor de baza in functie de complexitatea si importanta activitatii desfasurate, avand la baza urmatoarele criterii: nivelul studiilor si al competentelor; importanta sociala a muncii; complexitatea si diversitatea activitatilor; responsabilitatea si impactul deciziilor; expunerea la factori de risc;incompatibilitatilor si conflictele de interese; dificultatea activitatilor specifice;
8

conditiile de acceptare pe post; d - transparenta mecanismului de stabilire a salariului de baza, precum si a celorlalte drepturi salariale; e - compatibilitatea procesului de descentralizare cu principiile prevazute de lege; f - diferentierea salariilor de baza in functie si de nivelul la care se presteaza activitatea: central, teritorial, local. Realizarea trecerii la sistemul de salarizare unic se realizaeaza treptat,

incepand cu anul 2010 pana in anul 2015, astfel incat nici o persoana san nu inregistreze o diminuare a salariului brut. Raportul intre salariul de baza minim si cel maxim in sectorul bugetar este de 1 la 12. In anul 2010, majorarea salariilor se va face numai pentru acelea care au un nivel mai mic de 705 lei/luna si fara a depasi aceasta valoare, pentru anul 2011 valoarea coeficientul de ierarhizare 1,00 este de 600 lei. In limita fondurilor bugetare alocate prin bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale, ordonatorii principali de credite repartizeaza pentru personalul bugetat din aparatul propriu si din unitatile subordonate sumele destinate cheltuielilor salariale. Gestiunea sistemului de salarizare a personalului bugetar se asigura de fiecare ordonator principal de credite cu incadrarea in resursele financiare alocate anual prin legile privind bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale sau prin reglementari specifice domeniului. Ordonatorii principali de credite au obligatia sa stabileasca salariile de baza, indemnizatiile lunare de incadrare, sporurile, alte drepturi salariale in bani
9

si in natura stabilite potrivit legii, sa asigure promovarea personalului in functii, grade si trepte profesionale si avansarea in gradatii, in conditiile legii, astfel incat sa se incadreze in sumele aprobate cu aceasta destinatie in bugetul propriu. Aplicarea prevederilor Legii nr. 284/2010 se realizeaza etapizat, prin modificarea succesiva, dupa caz, a salariilor de baza prin legi speciale anuale de aplicare. CAP. II ELEMENTELE SISTEMULUI DE SALARIZARE Sistemul de salarizare reglementeaza renumerarea personalului din sectorul bugetar in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu impostanta sociala a muncii, cu conditiile concrete in care acesta se desfasoara, cu rezultatele obtinute. Sistemul de salarizare cuprinde salariile de baza, sporurile, premiile, stimulentele si alte drepturi, corespunzatoare fiecarei categorii de personal din sectorul bugetar. 2.1. Salariile de baza Salariile de baza se stabilesc pe baza unor coeficienti de ierarhizare, care difera de la fiecare domeniu de activitate in functie de conditiile de munca si pregatirea profesionala a personalului incadrat in entitatile publice. Salariile de baza se stabilesc prin inmultirea coeficientilor de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare cu valoarea de referinta, rotunjindu-se din leu in leu in favoarea salariatului. Valoarea de referinta corespunzatoare coeficientului de ierarhizare 1,00 se stabileste anual prin legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati
10

in cadrul fiscal-bugetar potrivit Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerului Finantelor Publice. Incepand cu data de 01.ianuarie.2011 valoarea de referinta a coeficientului de ierarhizare este de 600 lei. Valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00 pentru anul 2010 este de 705 lei, iar cresterea coeficientului de ierarhizare 1,00 dupa anul 2010 va fi conditionata de reducerea numarului de angajati, necesara realizarii tintelor anuale privind ponderea cheltuielilor de personal in produsul intern brut, in vederea atingerii unui nivel al coeficientului de ierarhizare 1,00 de 1.100 lei in anul 2015, iar pentru anul 2011 valoarea de referinta a ierarhizare 1,00 este de 600 lei. Diferenta dintre doua clase de salarizare succesive este de 2,5% din salariul de baza, utilizandu-se rotunjirea la a doua zecimala a coeficientilor de ierarhizare aferenti claselor de salarizare. Salariile de baza se diferentiaza pe functii in raport cu nivelul pregatirii profesionale, experienta si raspunderea in munca, precum si cu nivelul de complexitate a activitatii specifice fiecarui post. In cadrul fiecarei functii, salariile de baza se diferentiaza pe grade in cazul studiilor superioare, studiilor superioare de scurta durata si pe trepte profesionale in cazul studiilor medii, astfel incat sa asigure posibilitatea diferentierii salariilor de baza individuale in raport cu nivelul pregatirii profesionale a fiecarei persoane si cu experienta acesteia in munca. De regula, respective, 2-3 trepte profesionale. In cadrul fiecarui grad sau al fiecarei trepte profesionale, diferentierea salariilor de baza se face pe un numar de 5 gradatii, corespunzatoare celor 5 transe de vechime in munca, astfel:
11

coeficientului de

se utilizeaza 2-3 grade si,

- gradatia 1 de la 3 la 5 ani 3 clase successive de salarizare suplimentare fata de nivelul minim al fiecarei functii; - gradatia 2 de la 5 la 10 ani - doua clase successive de salarizare suplimentare fata de cele detinute pentru gradatia 1; - gradatia 3 de la 10 la 15 ani doua clase successive de salarizare suplimentare fata de cele detinute pentru gradatia 2; - gradatia 4 de la 15 la 20 ani o clasa succesiva de salarizare suplimentara fata de cele detinute pentru gradatia 3; - gradatia 5 peste 20 de ani o clasa succesiva de salarizare suplimentara fata de cele detinute de gradatia 4. Transele de vechime in munca, in functie de care se acorda cele 5 gradatii, sunt urmatoarele: de la 3 la 5 ani; de la 5 la 10 ani; de la 10 la 15 ani; de la 15 la 20 ani; peste 20 ani. Gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca se plateste cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca prevazuta la transa respectiva. Pentru acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime in munca, angajatorul va lua in considerare integral si perioadele lucrate anterior in alte domenii de activitate decat cele bugetare. Promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 in 3 ani, in functie de performantele profesionale individuale, apreciate cu calificativul foarte bine, cel putin de doua ori in ultimii 3 ani, de catre comisia

12

desemnata prin dispozitie a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau reprezentatii salariatilor. Salarizarea absolventilor ciclului I si/sau II (Bologna) se face la nivelul absolventilor cu studii superioare de lunga durata. Personalului care s-a aflat in concediu platit pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani, respective 7 ani, in cazul copilului cu handicap, precum si personalului ale carui raporturi de munca sau raporturi de serviciu au fost suspendate din alte cauze, i se acorda, la reluarea activitatii, salariul de baza aferent gradului sau treptei profesionale in care a fost incadrat anterior suspendarii. Salariile de baza se determina prin inmultirea coeficientilor de ierarhizare prevazuti pentru fiecare functie cu valoarea coeficientului 1,00, rotunjindu-se din leu in leu, in favoarea salariului. Diferentierea salariilor de baza se realizeaza prin utilizarea unor coeficienti de ierarhizare cuprinsi in intervalul 1,00, pentru functia cu cea mai mica responsabilitate, si 15,00, pentru functia cu cea mai mare responsabilitate in stat. Pentru personalul care ocupa o functie de conducere, diferentierea salariilor de baza se face utilizandu-se doua niveluri de salarizare corespunzatoare celor doua grade, respective trepte de salarizare in cadrul functionarilor publici, care contin indemnizatia de conducere, sporul de vechime, precum si sporurile cuprinse in coeficientii de ierarhizare. Nivelul de salarizare corespunzator gradului se stabileste de ordonatorul principal de credite potrivit legii. Persoanele care ocupa, in conditiile legii, functii de conducere pentru care conditia de ocupare a postului este de studii superioare si care nu au absolvit studii de acest nivel beneficiaza de salariul de baza prevazut de lege pentru aceste functii, diminuat cu 10 clase de salarizare. De asemenea vor beneficia de o
13

perioada tranzitorie de 5 ani in care sa obtina nivelul de studii prevazut de lege pentru exercitarea functiei de conducere. Dupa aceasta data, in cazul in care conditiile de studii nu sunt indeplinite, persoanele respective vor fi incadrate pe functii de executie existente in statul de functii al ordonatorului de credite. Incepand cu luna octombrie 2010, potrivit Legii nr.118/2010, privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, cuantumul brut al salariilor, soldelor, indemnizatiilor lunare de incadrare, inclusive sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale, precum si alte drepturi in lei sau valuta, se diminueaza cu 25%. In situatia in care din aplicarea prevederilor Legii nr.118/2010 rezulta o valoare mai mica decat valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat de piata, suma care se acorda este de 600 lei. In anul 2011, potrivit Legii nr. 285/2010, indemnizatiile, compensatiile, sporurile, primele, ajutoarele, platile compensatorii, compensatiile lunare pentru chirie si alte drepturi acordate potrivit actelor normative in vigoare se stabilesc in raport cu nivelul bazei de calcul al acestora pentru luna octombrie 2010, majorat cu 15 %. 2.2. Sporuri Personalul care, potrivit programului normal de lucru, isi desfasoara activitatea in timpul noptii, intre orele 22,00 si 6,00, beneficiaza pentru orele lucrate in acest interval de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25 % din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru. Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul incadrat in functii de executie sau de conducere se compenseaza cu timp liber

14

corespunzator, acestea nu se aplica persoanelor salarizate prin plata cu ora sau prin cumul de functii in aceeasi unitate, la functia cumulata. In cazul in care munca prestata peste durata normala a timpului de lucru nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzator, aceasta se plateste in luna urmatoare, cu un spor de 75 % aplicat salariului de baza, dar conform Legii nr. 284/2010 stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare de 75% din salariul de baza, a fost inlocuita cu o majorare salariala de pana la 25 de clase de salarizare succesive fata de clasa detinuta, fara a depasi in total numarul maxim de clase de salarizare. Munca prestata peste durata normala a timpului de lucru si sporurile se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de seful ierarhic, fara a se depasi 360 de ore annual . In cazul prestarii de ore suplimentare peste un numar de 180 de ore anual este necesar acordul sindicatelor respective sau al reprezentantilor salariatilor. La locurile de munca la care durata normala a timpului de lucru a fost redusa sub 8 ore pe zi, depasirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatoriu compensarea cu timp liber corespunzator. Munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care nu se lucreaza, se plateste cu un spor de 100 % din salariul de baza al functiei indeplinite. Munca astfel prestata si platita nu se compenseaza si cu timp liber corespunzator. Pentru activitatea desfasurata de navazatorii cu handicap accentuat, in cadrul programului normal de lucru, se acorda un spor de 15% din salariul de baza. Sporurile, majorarile, precum si indemnizatiile de conducere, sunt incluse in salariul de baza.

15

Suma sporurilor acordate cumulate pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite si suma sporurilor si indemnizatiilor individuale nu vor depasi 30% din salariul de baza. 2.3. Premii Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare in limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevazut in statul de functii, cu incadrare in fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda in cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate deosebite in activitatea institutiei. Sumele neconsumate pot fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar. Premiile individuale se stabilesc de catre ordonatorul principal de credite in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie de catre ordonatorul principal de credite si in limita individuala a doua salarii de baza lunare pe an, cu consultarea organizatiilor sindicale representative la nivel de unitate, sau cu consultarea reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale. Pentru activitatea desfasurata, personalul beneficiaza de un premiu anual egal cu media salariilor de baza sau a indemnizatiilor de incadrare, dupa caz, realizate in anul pentru care se face premierea. Pentru personalul care nu a lucrat tot timpul anului, premiul anual se acorda proportional cu perioada in care a lucrat, luandu-se in calcul media salariilor de baza brute lunare realizate in perioada in care a desfasurat activitate. Premiile anuale pot fi reduse sau nu se acorda in cazul persoanelor care in cursul anului au desfasurat activitati profesionale nesatisfacatoare ori au savarsit abateri pentru care au fost sanctionate disciplinar. Aceste drepturi nu se acorda in

16

cazul persoanelor care au fost suspendate sau inlaturate din functie pentru fapte imputabile lor. Plata premiului anual se va face pentru intregul personal salarizat , incepand cu luna ianuarie a anului urmator perioadei pentru care se acorda premiul. Sumele corespunzatoare premiului anual pentru anul 2010 nu se mai acorda incepand cu luna ianuarie 2011, acestea fiind avute in vedere la stabilirea majorarilor salariale ce se acorda in anul 2011 personalului din sectorul bugetar, potrivit Legii nr. 285/2010. 2.4. Alte drepturi In cazuri exceptionale, posturile vacante si temporar vacante pot fi ocupate prin cumul de functii , de personalul angajat prin concurs sau examen, cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de functii si a celor referitoare la ocuparea posturilor vacante. Posturile vacante si temporar vacante din unitatile sanitare publice, din unitatile de asistenta sociala si medico-sociala, de cultura si invatamant, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul si de catre personae din aceeasi unitate. Angajarea personalului prin cumul de functii in cazul in care o parte din programul functiei cumulate se suprapune celui necorespunzator functiei in care este incadrat se face cu acordul conducerii unitatii la care persoana in cauza are functia de baza. Ocuparea unei functii de conducere cu caracter temporar se realizeaza prin numirea temporara a unei personae angajate care indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei de conducere si care nu a fost sanctionata disciplinar,iar

17

aceasta persoana beneficiaza de salariul de baza aferent functiei de conducere respective. 2.5. Modul de stabilire a salariilor unice Nivelul de salarizare unitar pentru functiile personalului bugetar, se realizeaza etapizat, prin modificarea succesiva a salariilor de baza. Salariile de baza nu vor depasi valoarea corespunzatoare coeficientului de ierarhizare stabilit conform incadrarilor in grilele de salarizare, multiplicat cu valoarea coeficientului 1,00. Incepand cu 01.ianuarie .2010, sporurile, acordate prin legi sau hotarari ale Guvernului, si dupa caz, indemnizatiile de conducere, care potrivit legii faceau parte din salariul de baza, se introduc in salariul de baza corespunzator functiilor din luna decembrie 2009, atat pentru personalul de executie, cat si pentru functiile de conducere. Reincadrarea personalului se face corespunzator transelor de vechime in munca si pe functiile corespunzatoare categoriei, gradului si treptei profesionale avute in luna decembrie 2009. La functiile de executie unde s-a redus numarul de grade sau trepte profesionale, reincadrarea personalului ale carui grade sau trepte profesionale au fost eliminate se face la gradul sau treapta profesionala imadiat urmatoare celei eliminate. In anul 2010, personalul aflat in functie la 31.decembrie.2009 isi va pastra salariul avut, fara a fi afectat de masurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, dupa cum urmeaza:

18

- noul salariu de baza va fi cel corespunzator functiilor din luna decembrie 2009, la care se adauga sporurile care se introduce in acesta, potrivit noii legi a salarizarii unice; - sporurile ramase in afara salariului de baza se vor acorda intr-un cuantum care sa conduca la o valoare egala cu suma calculate pentru luna decembrie 2009. Potrivit Legii nr. 118/2010 , cuantumul brut al salariilor, inclusuv sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale stabilite in conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice , se diminueaza cu 25 %. Incepand cu 1 ianuarie 2011, potrivit Legii nr. 285/2010, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensarilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, astfel cum au fost acordate personalului platit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majoreaza cu 15% , in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii. Pentru persoanele ale caror sporuri cu caracter permanent acordate in luna decembrie 2009 nu se mai regasesc in noul sistem unitar de salarizare si nu au fost incluse in salariile de baza, sumele corespunzatoare acestor sporuri vor fi avute in vedere in legile anuale de salarizare, pana la acoperirea integrala a acestora. Pentru personalul nou incadrat pe functii si pentru personalul promovat in functii, in perioada de aplicare etapizata, salarizarea se face la nivelul de salarizare in plata pentru functiile similare. Sumele necesare pentru plata salariilor de baza, a sporurilor, a premiilor, a sumelor pentru promovarea personalului in functii, grade si trepte profesionale, pentru avansarea in gradatii, precum si pentru acordarea celorlalte drepturi

19

salariale trebuie sa se incadreze in cheltuielile de personal aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli. Majorarea totala a salariului brut nu poate fi mai mare de 15% fata de nivelul acordat personalului platit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.

CONCLUZII

Incepand cu 0l ianuarie 2011 si pana la 31 decembrie 2012 sistemul public de salarizare si ierarhizare va fi reformat si simplificat prin reducerea numarului de functii din sectorul bugetar, trecerea treptata la salarii nominale, imbunatatirea ierarhiilor in cadrul domeniilor bugetare si a sistemului de grade, gradatii si trepte salariale. Sistemul de salarizare unitar are ca scop realizarea urmatoarelor obiective: - stabilirea unui sistem reformat si simplificat de ierarhizare in sectorul bugetar si care sa se bazeze pe o metodologie moderna de evaluare pe baza de ocupatie si responsabilitati, astfel incat sa promoveze renumeratie egala pentru munca egala;

20

- stabilirea unei grille unice pentru toate institutiile publice, care sa defineasca salariul de baza pentru toate pozitiile din toate grupurile ocupationale. Fiecare grup occupational si grad va fi conceput pentru a recompense mai mult functiile cu o mai mare responsabilitate si pentru a oferi motivatii pentru ca personalul cu calificarea si experienta corespunzatoare sa-si assume responsabilitati mai mari; - competitivitatea in raport cu piata muncii, in cadrul constrangerilor bugetare, pentru a atrage si a mentine personal calificat; - controlul unitar; ministrii sau conducatorii institutiilor publice nu pot acorda drepturi salariale suplimentare fata de cele prevazute in lege; - eliminarea cumulului de functii. In sistemul de salarizare unitar, salariul de baza pentru fiecare functie, stabilit in valori nominale pe baza de responsabilitati, va reprezenta principalul element al veniturilor salariale. BIBLIOGRAFIE

- Legea cadru - privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 330/2009, Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 762/09.ll.2009; - Legea cadru - privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 284/2010, Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 877/28.11.2010; - Legea nr. 118/2010 - privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar;

21

- Legea nr. 285/2010 - privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 878/28.12.2010; - Legea bugetului de stat pe anul 2011, nr. 286/2010, Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 879/28.12.2010; - Nastase Constantin Managementul financiar-contabil al entitatii publice, curs, Editura Universitatii Andrei Saguna, Constanta 2011;

22

S-ar putea să vă placă și