Sunteți pe pagina 1din 4

Antofie Maria Marilena

CIG III

STUDIU DE CAZ - IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

IMPOZIT PE CLĂDIRI
Un contribuabil persoană fizică, deține în proprietate o clădire rezidențială,situată în
orașul Târgoviște,zona A,rang III,construită în anul 1969.Clădirea are cadre din beton armat,cu
pereții exteriori din cărămidă arsă,racordată la instalații de apă,canalizare,electrice și
încălzire,suprafața utilă fiind de 232 m2.
Să se determine impozitul pe clădire datorat de persoana fizică în anul fiscal 2022,știind
că valoarea impozabilă pe m2 de suprafață construită desfășurată,este de 1.200 lei iar coeficientul
de corecție este de 2,3. Contribuabilul achită integral impozitul pe clădire înainte de 31 martie,iar
bonificația acordată în această situație,de consiliul local a fost de 10%.
Cota de impozit pentru clădirile rezidențiale este de 0,09 % .
Rezolvare:
Suprafața construită desfășurată = 232 x 1,4=324,8 m2
Valoare impozabilă a clădiri = 324,8 x 1.200 x 2,3 = 896.448 lei
Reducerea în funcție de vechime = 30% x 896.448 = 268.934,4 lei
Valoare impozabilă finală = 896.448 - 268.934,4 = 627.513,6 lei
Impozitul anual = 627.513,6 x 0,09 % =564,76 lei
Bonificație acordată = 564,76 x 10% =56,48 lei
Impozitul anual achitat = 564,76 – 56,48=508,28 lei

IMPOZIT PE TEREN

Calculați impozitul pe teren aferent anului 2022,în cazul unui teren situat în
intravilan,având categoria de folosință “Livadă” știind că:
a)rangul localității unde este situat terenul: III ;
b)zona din cadrul localității: A;
c)suprafața terenului: 4.444 m2;
d)nivelul impozitului este de 53 lei/ha iar coeficientul de corelație aferent rangului localității este
de 3,00;
Rezolvare:
Impozitul anual = 4.444 x 53 x 3,00 = 7.066 lei
31 martie = 3.533 lei
30 septembrie = 3.533 lei
Antofie Maria Marilena
CIG III

IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Un contribuabil deține în proprietate un autoturism cu o capacitate cilindrică de 3.200


cm3.Proprietarul are domiciliul fiscal în Comuna Mănești,județul Dâmbovița.
Determinați impozitul anual aferent mijlocului de transport știind că nivelul impozitului
în anul 2022 corespunzător autoturismului cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm 3 este de
290 lei/an/200 cm3.
Rezolvare:
Nr. Grupe =3.200 / 200=16 grupe
Impozitul anual = 16 x 290 lei/an/200cm3 =4.640 lei

IMPOZIT PE VENITURILE DIN SALARII

Un salariat al unei societăți comerciale(unde are funcția de bază),cu domiciliul în


România,în luna Martie 2022,a obținut următoarele venituri:
-salariul de bază pentru timpul lucrat: 4.200 lei;
-sporul de vechime de 20% din salariul de bază;
-primește 20 de tichete de masa,cu valoarea nominală de 20,01 lei/tichet.
Salariatul are doi copii minori în întreținere.Determinați impozitul pe veniturile din
salarii.
Rezolvare:

Salariul de bază pentru timpul lucrat 4.200 lei


Sporul de vechime 20% x 4.200=840
Valoarea tichetelor de masa 400,2
Venitul brut lunar din salarii 4.200+840+400,2=5.440,2
CAS 25% x 5.440,2=1.360,05
CASS 10% x 5.440,2=544,02
Venitul net lunar din salarii=Venitul brut lunar- CAS-CASS 5.440,2-1.360,05-544,02=3.536,13
Deducerea personală -
Impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor 354
Antofie Maria Marilena
CIG III

IMPOZIT PE PROFIT
Societatea Comercială SIGMA-S.R.L. înfiinţată în urmă cu 3 ani, plătitoare de impozit pe
profit, a înregistrat, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2021, următoarele venituri şi
cheltuieli:
Indicatori Suma - lei
Venituri din vânzarea mărfurilor 885.076
Venituri din dobânzi 276
Venituri din imobilizări financiare reprezentând dividende
încasate de la o societate comercială, persoană juridică română 987
Cheltuieli cu alte materiale consumabile 1.792
Cheltuieli privind energia şi apa 240
Cheltuieli privind mărfurile 707.567
Cheltuieli cu chirii (chiria pentru spaţiul comercial) 10.619
Cheltuieli de protocol* 2.478
Cheltuieli cu salariile personalului (efectuate cf. Codului muncii) 19.900
Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 6.965
Cheltuieli cu alte impozite şi taxe (impozite şi taxe locale) 2.473
Alte cheltuieli, reprezentând cadouri, în bani, oferite copiilor 780
minori ai salariaţilor cu ocazia sărbătorilor de Crăciun
Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile 123
Cheltuieli cu amenzi plătite autorităţilor române, potrivit 1.500
prevederilor legale
Cheltuieli de sponsorizare (sponsorizare în bani acordată conform 2.600
unui contract încheiat cu respectarea prevederilor Legii privind
sponsorizarea)
Cheltuieli cu impozitul pe profit (pe trimestrele I – III) 7.300
* Societatea este plătitoare de taxă pe valoarea adăugată, iar cadourile oferite de contribuabil în cadrul acţiunilor
de protocol nu au valoare mai mare de 100 lei/cadou.

Ştiind că societatea comercială a majorat capitalul social în trimestrul IV al anului fiscal


cu suma de 20.000 lei, suma fiind şi vărsată, şi a repartizat din profitul net suma de 4.000 lei
pentru a majora rezerva legală, să se calculeze rezultatul fiscal şi impozitul pe profit,(calculul,
declararea şi plata impozitului pe profit se efectuează trimestrial).
Rezolvare:
Venituri totale = 885.076 + 276 + 987 = 886.339 lei
Cheltuieli totale = 1.792 + 240 + 707.567 + 10.619 + 2.478 + 19.900 + 6.965 + 2.473 + 780 +
123+ 1.500 + 2.600 + 7.300 = 764.337 lei
BC = VT- CT – VN +CIP=886.339 - 764.337 - 987 + 7.300 = 128.315 lei
RL = 5% x BC = 5% x 128.315 = 6.415,75 lei
RLD = 20% x 20.000 = 4.000 lei
RF = 886.339 - 764.337 -987+7.300 – 6.415,75 = 121.899,25 lei
IPanual=16% x 125.302 = 19.503,88 lei

TVA
Antofie Maria Marilena
CIG III

Într-o lună, o societate comercială stabilită în România, înregistrată în scopuri de


TVA, a efectuat următoarele operaţiuni:
- operaţiuni taxabile, cu cota de 9%, în valoare de 218.000 lei exclusiv TVA;
- operaţiuni taxabile, cu cota de 19%, în valoare de 360.000 lei exclusiv TVA;
- v , în valoare de 125.000 lei.
În aceeaşi lună, a achiziţionat bunuri şi a beneficiat de servicii prestate de la
furnizori/prestatori, persoane impozabile stabilite în România, înregistrate în scopuri de TVA
conform art. 316 din Codul fiscal, în valoare de 70.000 lei, exclusiv TVA (cota de 19%),
destinate realizării operaţiunilor care dau drept de deducere şi operaţiunilor care nu dau drept
de deducere,
- a achiziţionat bunuri de la persoane impozabile stabilite în România, înregistrate în
scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, în valoare de 204.000 lei, inclusiv TVA
(cota = 19%);
- a achiziţionat bunuri în valoare de 4.000 lei de la o societate cu răspundere limitată,
persoană juridică română, care beneficiază de regimul special de scutire pentru întreprinderile
mici .
Să se determine taxa de plată în perioada de raportare şi soldul TVA la sfârşitul
perioadei de raportare, presupunând că soldul sumei negative a TVA reportate din perioada
fiscală precedentă este de 4.300 lei. Societatea, precum şi furnizorii plătitori de TVA aplică
regulile generale privind exigibilitatea taxei.

Rezolvare:
TVAc=(218.000 x 9%) + (360.000 x 19%)=19.620+68.400=88.020 lei
19
TVAd=(70.000 x19%)+(204.000 x )+4.000=13.300+32.571,43+4.000=49.871,43 lei
119
TVAc-TVAd=88.020 – 49.871,43=38.148,57 lei

S-ar putea să vă placă și