Sunteți pe pagina 1din 45

SITUA IA FLUXURILOR DE NUMERAR

de lect. univ. drd. Calota Traian-Ovidiu

1. Considera ii teoretice cu privire la situa ia fluxurilor de numerar Al turi de bilan i contul de profit i pierdere, situa ia fluxurilor de numerar sau cash-flow statement constituie o component de baz n structura situa iilor financiare anuale ale unei companii. De i tradus sub sintagma tablou de finan are sau tablou de trezorerie, aceaste sintagme nu sunt cele mai indicate, deoarece este vorba de un raport de proces i nu de stare (Octavian Thor Pleter: Administrarea afacerilor). Scopul unei situa ii a fluxurilor de numerar este de a furniza informa ii despre ncas rile i pl ile din exploatare ale unei entit i n cursul unei perioade, dar i de a indica diversele sale activit i de finan are i de investi ii. Este o component vital a situa iilor financiare, deoarece principalul interes al investitorilor este s tie dac entitatea raportoare are capacitatea de a genera fluxuri monetare care vor acoperi pl ile c tre ac ionari. Mai concret, situa ia fluxurilor de numerar ajut investitorii i creditorii s estimeze: - capacitatea de a genera n viitor fluxuri de numerar; - capacitatea de a pl ti obliga iile i dividendele; - cauzele diferen ei dintre profit i ncas ri/pl i nete; - att aspecte monetare, ct i nemonetare ale tranzac iilor de finan are i investi ii. Beneficiile prezent rii unei situa ii a fluxurilor de numerar, mpreun cu o situa ie a pozi iei financiare (bilan ul) i a unei situa ii a venitului (sau a tranzac iilor) au fost subliniate de IAS 7 ca fiind: - furnizeaz o imagine privind structura financiar a societ ii (inclusiv lichiditatea i solvabilitatea) i abilitatea de a influen a valoarea i momentul apari iei fluxurilor de numerar, pentru a se adapta la circumstan ele i oportunit ile n continu schimbare; - furnizeaz informa ii adi ionale utilizatorilor situa iilor financiare, pentru evaluarea modific rilor de active, datorii i capitaluri proprii ale unei companii; - cre te gradul de comparabilitate al raport rii rezultatelor din exploatare ntre diferite companii, deoarece sunt eliminate efectele utiliz rii unor tratamente contabile diferite pentru acelea i tranzac ii i evenimente. Definirea termenilor este reg sit n standardul IAS 7, unde se precizeaz c :
y

numerarul cuprinde disponibilit ile b ne ti i depozitele la vedere, fie la banc , fie la alte institu ii financiare, n timp ce

echivalentele de numerar sunt investi iile financiare pe termen scurt i extrem de lichide, care sunt u or convertibile n sume de numerar i att de aproape de maturitate (maturitatea ini ial este de trei luni sau chiar mai pu in), nct prezint un risc nesemnificativ de schimbare a valorii.

Situa ia fluxurilor de numerar, include doar intr ri i ie iri efective de numerar i echivalente de numerar. n consecin , sunt excluse toate tranzac iile care nu afecteaz direct ncas rile i pl ile. Pentru ntocmirea situa iei fluxurilor de numerar, este necesar delimitarea activit ilor companiei pe trei paliere: - activit ile de finan are sunt activit i ce constau n schimb ri ale dimensiunii i compozi iei capitalului propriu i datoriilor unei ntreprinderi. Ele includ ob inerea i rambursarea resurselor de la/c tre proprietari, ob inerea resurselor prin mprumuturi financiare (pe termen scurt sau lung) i rambursarea acestora; - activit ile de investi ie constau n achizi ionarea i ced rile de active imobilizate (terenuri, cl diri, mijloace de transport, echipamente diverse, imobiliz ri financiare sub forma ac iunilor de inute la entit ile afiliate, mprumuturile acordate altor persoane de c tre companie). De asemenea, se includ i avansurile n numerar pl tite de c tre companie pentru imobiliz rile sale; - activit ile de exploatare cuprind tranzac iile ce nu pot fi clasificate ca activit i de investi ie sau finan are, incluznd, de regul , ncas rile de la clien i, pl ile c tre furnizori, c tre salaria i. n general, numerarul care are leg tur cu elementele raportate n contul de profit i pierdere este numerar din exploatare. Exemple de activit i clasificate n situa ia fluxurilor de numerar, conform IAS 7:
Exploatare Intr ri de ncas ri din vnzarea bunurilor i numerar serviciilor care fac obiectul de activitate al companiei Investi ii Finan are ncas ri din emisiunea de ac iuni

Ie iri de numerar

ncasarea principalului din mprumuturi i vnzarea altor instrumente de datorie emise de alte ntreprinderi Vnzarea mprumuturilor, Vnzarea instrumentelor de crean elor sau a instrumentelor de capital emise de alte capital clasificate ca fiind de inute ntreprinderi i c tigurile n scopuri de tranzac ionare aferente acestor instrumente ncas ri din investi ii financiare (dividende) ncas ri din vnzarea terenurilor, construc iilor i echipamentelor Plata furnizorilor de stocuri i mprumuturi f cute i achizi ia servicii pentru exploatare instrumentelor de datorie emise de alte ntreprinderi Pl i c tre angaja i Achizi ia instrumentelor de capital emise de alte ntreprinderi *

ncas ri din mprumuturi (credite bancare pe termen scurt sau lung, de exemplu)

Plata dividendelor

R scump rarea propriilor ac iuni

Pl i de taxe

Achizi ia terenurilor i echipamentelor

Plata principiului n cazul mprumuturilor, inclusiv cele aferente leasingului Pl i de dobnd

Achizi ia mprumuturilor, crean elor sau a instrumentelor de capital clasificate ca fiind de inute n scopuri de tranzac ionare

Pentru determinarea fluxurilor de numerar, practica i teoria au propus i validat dou metode, i anume: - metoda direct , care presupune calcularea fluxului net de numerar provenit din activit ile de exploatare, finan are i investi ii pe categorii principale de pl i, respectiv ncas ri; - metoda indirect , care const n calcularea fluxului net de numerar provenit din activitatea de exploatare pe baza ajust rii profitului net contabil/pierderii nete contabile cu elementele de cheltuieli sau venituri asociate cu activit ile de investi ii sau finan are, cu efectul tranzac iilor nemonetare, al pl ilor i ncas rilor amnate. Metoda direct arat elementele care au afectat fluxurile de numerar i impactul acestor fluxuri. ncas rile i pl ile pe surse specifice (cum ar fi clien ii sau furnizorii) sunt prezentate distinct, spre deosebire de metoda indirect , care presupune conversia profitului net calculat pe baza contabilit ii de cas n fluxuri de numerar, printr-o serie de adun ri sau sc deri. Entit ile ce utilizeaz metoda direct sunt obligate de IAS 7 s raporteze urm toarele categorii de pl i i ncas ri brute: - ncas ri de la clien i; - dobnzi i dividende primite; - pl i c tre salaria i i al i furnizori; - dobnda pl tit ; - impozite pe profit pl tite; - alte ncas ri i pl i din exploatare. Un avantaj important al metodei directe este c permite utilizatorilor s n eleag mai bine rela ia dintre profitul net (pierderea) al societ ii i fluxurilor de numerar, motiv pentru care IASC i-a exprimat preferin a pentru metoda direct de prezentare a fluxurilor nete de numerar din activit i de exploatare. Metoda indirect , utilizat pentru determinarea fluxurilor de numerar din activitatea de exploatare, pleac de la diferen ele dintre rezultatul net contabil i fluxul de numerar. Autorii Barrry J.Epstein i Eva K. Jermakowicz, n lucrarea Interpretarea i aplicarea standardelor interna ionale de contabilitate i raportare financiar consider c unul dintre

motivele pentru cei care ntocmeau situa iile financiare nu au mbr i at conceptul fluxului de numerar a fost acela c profesia contabil a avut mult vreme o aversiune fa de m surarea performan ei opera ionale pe baza contabilit ii de cas . Acest motiv era legat de respectarea conceptului contabilit ii de angajament, care presupune recunoa terea veniturilor i a cheltuielilor atunci cnd apar i care prive te raportarea fluxurilor de numerar ca pe o porti c tre contabilitatea de cas . De i metoda indirect este mai utilizat n practic , dezanvantajul major al metodei indirecte const n dificultatea utilizatorului de a n elege informa iile prezentate, deoarece aceast metod nu arat cum a intrat sau cum a ie it numerarul. Cum punctul de plecare este profitul net/pierderea net contabil , ca diferen ntre total venituri contabile i total cheltuieli contabile, inclusiv impozitul pe profit, pentru determinarea fluxurilor de numerar aferente activit ii de exploatare sunt necesare mai multe ajust ri, dintre care amintim: a) ajust ri legate de venituri i cheltuieli reg site n rezultatul net, dar care nu se refer la activitatea de exploatare a companiei:
y

veniturile financiare i cele extraordinare trebuie sc zute, deoarece ele sunt cuprinse n veniturile contabile totale, care au stat la baza determin rii rezultatului net contabil;

cheltuielile de exploatare privind amortizarea imobiliz rilor trebuie ad ugate, (inclusiv cheltuielile de exploatare legate de deprecierea activelor), deoarece sunt cheltuieli care au redus profitul net, f r s constituie ie iri de numerar, teoria clasificndu-le n categoria cheltuieli nemonetare;

cheltuielile cu cedarea activelor imobilizate corporale trebuie ad ugate, n timp ce veniturile din vnzarea lor trebuie sc zute, deoarece ele nu se refer la activitatea de exploatare, ci la cea de investi ii (unde fluxul de numerar se determin ca diferen ntre ncas ri i pl i);

b) ajust ri determinate de modific rile n structura capitalului de lucru ntruct veniturile i cheltuielile avute n vedere la determinarea rezultatului net contabil, sunt structuri recunoscute n baza contabilit ii de angajamente i nu a contabilit ii de cas sau de trezorerie, este firesc, bun oar , ca veniturile reprezentnd cifra de afaceri s nu fie egale cu ncas rile provenite de la clien i. De aceea, profitul din exploatare naintea varia iei necesarului de fond de rulment, trebuie corectat cu varia ia activelor i datoriilor curente de exploatare. Regulile de ajustare sunt relativ simple:

cre terea activelor curente din exploatare, ca diferen ntre pozi ia de la sfr itul anului fa de pozi ia de la nceput de an, se va lua n calculul fluxului de numerar cu semnul minus (spre exemplu o companie nfiin at n cursul anului a vndut bunuri de 100.000 lei,
iar suma de ncasat de la clien i la finele exerci iului este de 20.000 lei. Chiar dac n profitul companiei se reg se te cifra de afaceri de 100.000 lei, aceasta nu nseamn c entitatea dispune i de numerar n urma vnz rii. De aceea, vom corecta profitul companiei cu cre terea crean elor clien i, ceea ce nseamn c n fluxul de numerar vom sc dea 20.000 lei, pentru a reflecta amnarea ncas rii vnz rilor respective);

descre terea activelor curente din exploatare, se va lua n calculul fluxului de numerar cu semnul plus;

cre terea datoriilor curente din exploatare, adic diferen a pozitiv ntre soldul final i soldul ini ial al conturilor de datorii din exploatare este ad ugat la calculul fluxului de numerar;

descre terea datoriilor curente din exploatare este sc zut la calculul fluxului de numerar (spre exemplu o companie a nregistrat onorarii datorate avoca ilor pentru activitatea de
exploatare din exerci iul curent n cuantum de 10.000 lei, iar datoria bilan ier fa de ace tia a sc zut cu 1.000 lei, de la 5.000 lei -soldul ini ial- la 4.000 lei -soldul final-. Deoarece cheltuielile cu onorariile au determinat sc derea profitului companiei cu 10.000 lei, va trebui s sc dem 1.000 lei, ct este varia ia negativ a datoriilor, pentru a ajunge la suma efectiv pl tit n cursul exerci iului curent) ;

Din cele prezentate, reiese c situa ia fluxurilor de numerar ntocmit prin metoda indirect ilustreaz modific rile survenite n majoritatea componentelor activelor i datoriilor curente. Varia iile stocurilor, ale cren elor comerciale sau ale datoriilor comerciale sunt utilizate pentru a calcula fluxul de numerar din activitatea de exploatare. 2. Monografie contabil privind ntocmirea fluxurilor de numerar
Mai jos v este prezentat, n varianta sa tabelar , bilan ul exerci iului Nal societ ii ABC: Construc ii Amortizare construc ii Mijloace de transport Ac iuni de inute la BB Materii prime Clien i 20.000 900.000 (200.000) 100.000 30.000 10.000 Capital social v rsat Rezerve legale Rezultat reportat Rezerve din reevaluare 200.000 40.000 60.000 400.000 170.000

Credite bancare pe termen lung

Alte mprumuturi i datorii asimilate 100.000

TVA de recuperat Conturi la b nci n lei

4.000 136.000

Furnizori

19.000 10.000 1.000

Personal salarii datorate Impozit pe salarii

Total

1.000.000 Bilan 31.12. N ABC SA

Total

1.000.000

Observa ii: 1) Mijlocul de transport a fost achizi ionat n baza unui contract de leasing financiar la finele exerci iului N, cu o durat de rambursare de trei ani. Valoarea contractului de leasing financiar 27.933 euro, la cursul de 3,58 lei/euro; 2) Creditul bancar pe termen lung este rambursabil n cinci ani, din care n exerci iul N +1 30.000 lei, iar n celelalte exerci ii cte 35.000 lei anual.

Pe parcursul exerci iului financiar N+1, compania a nregistrat n contabilitate urm toarele tranzac ii i evenimente economice:

comercial 20%, TVA 19%; g. se achit integral factura furnizorului de materii prime; h. se nregistreaz dobnda datorat pentru perioada curent , conform scaden arului ata at la contractul de credit pe termen lung, n valoare de 10.000 lei; i. se dau n consum materii prime n valoare de 82.000 lei; j. se decide majorarea capitalului social prin emiterea a 10.000 ac iuni, valoarea nominal 10 lei/ac iune. Un ac ionar vars 80.000 lei n numerar depus n conturile bancare ale societ ii, iar cel de al doilea transmite un petic de teren evaluat la 20.000 de lei; k. se nregistreaz repartizarea la dividende a 20.000 lei din profitul anilor preceden i, conform hot rrii AGA. Se achit prin virament dividendul net, dup re inerea impozitul ui pe dividende n cot de 16%; l. se ramburseaz dobnda datorat n valoare de 10.000 lei i o rat din creditul bancar n cuantum de 30.000 lei; m. se achit prin virament datoriile salariale din perioada precedent , adic salariul net de 10.000 lei i impozitul pe salarii de 1.000 lei; n. achizi ie teren de la o persoan juridic 80.000 lei, TVA 19%, cu plata integral prin virament n cursul aceleia i perioade; o. se prime te factura reprezentnd chiria datorat pentru exerci iul curent 5.000 lei, TVA 19%; p. se nregistreaz dividendele cuvenite pentru de inerea ac iunilor la BB SA, n valoare de 80.000 lei, n baza hot rrii AGA, din care se ncaseaz 30.000 lei; q. se achizi ioneaz ac iuni de pe pia a bursier , reprezentnd 70% din capitalul societ ii emitente CC, pentru care se achit 20.000 lei prin virament; r. se nregistreaz amortizarea imobiliz rilor 35.000 lei, din care amortizarea construc iilor 10.000 lei i amortizarea mijlocului de transport 25.000 lei; s. se nregistreaz salariile datorate 12.000 lei i se re ine impozitul pe salarii datorat n valoare de 1.500 lei;

a. achizi ie m rfuri 40.000 lei, TVA 19%; b. plat furnizori prin virament 18.000 lei; c. primire credit bancar 150.000 lei, rambursabil n termen de 120 de luni; d. servicii prestate ter ilor 200.000 lei, TVA 19%; e. ncasare prin virament de la client n valoare de 170.000 lei; f. achizi ie materii prime, pre de cump rare 80.000 lei, cheltuieli de transport 10.000 lei, reducere

t. se nregistreaz primirea facturii de leasing financiar: rata de capital 9.933 euro, dobanda 1.000 euro,
curs facturare 3,65 lei/euro, TVA 19%; se achit factura prin virament;

u. se nregistreaz factura reprezentnd lucr ri de repara ii curente la imobilul de inut de societate, n


valoare de 4.000 lei, TVA 19%;

v. se ob in produse finite la costul de 100.000 lei; w. se export produse finite n S.U.A., pre ul de vnzare facturat 50.000 dolari, cursul de la data factur rii
2,50 lei/dolar; costul produselor livrate 75.000 lei; ulterior se ncaseaz 40.000 dolari, cursul de la data ncas rii 2,4 lei per dolar; x. facturare vnzare m rfuri 110.000 lei, reducere comercial 10.000 lei, TVA 19%, urmat de livrarea bunurilor (costul determinat este de 30.000 lei); y. se regularizeaz TVA; z. se nregistreaz diferen ele de curs valutar pentru datoriile, crean ele i disponibilit ile existente (curs dolar la 31.12: 2,6 lei, curs euro la 31.12: 3,60 lei) ; aa. se nchid conturile de cheltuieli i venituri, cu determinarea impozitului pe profit i constituirea rezervei legale, potrivit reglement rilor fiscale i contabile.

Se cere:

1. nregistrarea tranzac iilor; 2. ntocmirea balan ei de verificare cu patru serii de egalit i;


3) ntocmirea fluxurilor de numerar att n metoda direct , ct i n metoda indirect , pe tipuri de activit i (exploatare, finan are i investi ii) i per total activit i.

2.1. Prezentarea nregistr rii tranzac iilor


a) achizi ie m rfuri 40.000 lei, TVA 19%, Factura 5100/05.03."N+1" de la SC "FF" S.R.L. (formula contabil nr. 1): Factura din 05.03.N+1 Explicatie AAA Total Total de plata U.M. kg Cantitate 500 P.U. 80 Valoare 40.000 40.000 47.600 lei T.V.A. 7.600 7.600

401 Furnizori

47.600

371 M rfuri 4426 TVA deductibil

40.000

7.600

b) plat

furnizori prin virament 18.000 lei (formula contabil nr. 2):

401 Furnizori

5121 Conturi la b nci n lei

18.000

c) primire credit bancar 150.000 lei, rambursabil dup 120 de luni (formula contabil nr. 3): 5121 Conturi la b nci n lei = 1621 Credite bancare pe termen lung 150.000

d) servicii prestate ter ilor 200.000 lei, T.V.A. 19%, Factura 001/06.03."N+1" emis societ ii "LLL" (formula contabil nr. 4): Factura din 06.03.N+1 Explicatie Servicii prestate conform contract 1023/01.03.N+1 Total Total de plata U.M. Cantitate P.U. Valoare 200.000 200.000 238.000 lei T.V.A. 38.000 38.000

4111 Clien i/intern

= %

238.000

704 Venituri din lucr ri executate i servicii prestate 4427 TVA colectat

200.000

38.000

e) ncasarea prin virament de la clien i, n valoare de 170.000 lei (formula contabil nr. 5): 5121 Conturi la b nci n lei = 4111 Clien i/intern 170.000

f) achizi ie materii prime n baza facturii 362/15.04."N+1"de la SC "DDD" S.R.L. (formula contabil nr. 6): Explica ie materii prime cheltuieli de transport reducere comercial conform contract 20% Total Total de plat Valoare 80.000 10.000 (16.000) 74.000 88.060 lei T.V.A. 15.200 1.900 (3.040) 14.060

401 Furnizori

88.060

301 Materii prime 4426 TVA deductibil g) se achit integral factura furnizorului de materii prime (formula contabil nr. 7): = Furnizori 5121 Conturi la b nci n lei

74.000

14.060

401

88.060

h) se nregistreaz dobnda datorat pentru perioada curent , conform scaden arului 10.000 lei (formula contabil nr. 8): 666 Cheltuieli privind dobnzile = 1682 Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen lung 10.000

i) se dau n consum materii prime n valoare de 82.000 lei (formula contabil nr. 9): 601 Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 82.000

j) - se decide majorarea capitalului social prin emiterea a 10.000 ac iuni, valoarea nominal 10 lei/ac iune (formula contabil nr. 10): 456 Decont ri cu ac ionarii privind capitalul = 1011 Capital subscris nev rsat 100.000

- un ac ionar vars 80.000 lei n conturile bancare (formula contabil nr.11): 5121 Conturi la b nci n lei = 456 Decont ri cu ac ionarii privind capitalul 80.000

- al doilea ac ionar aduce ca aport un teren evaluat la 20.000 lei (formula contabil nr. 12):

2111 Terenuri

456 Decont ri cu ac ionarii privind capitalul

20.000

- virarea capitalului (formula contabil nr. 13): 1011 Capital subscris nev rsat = 1012 Capital subscris v rsat 100.000

k) - repartizarea la dividende a 20.000 lei, din profiturile anilor preceden i (f. c. nr. 14): 1171 Rezultatul reportat reprezentnd profitul repartizat = 457 Dividende de plat 20.000

- achitare dividend net n baza OP n valoare de 16.800 (20.000 lei - impozit 3.200 lei) (formula contabil nr.15): 457 Dividende de plat = 5121 Conturi la b nci n lei 16.800

- re inere impozit pe dividende 3.200 lei (16% * 20.000 lei) (formula contabil nr. 16): 457 Dividende de plat = 446 Alte impozite, taxe i v rs minte asimilate 3.200

l) - rambursare dobnd datorat 10.000 lei (formula contabil nr. 17): 1682 Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen lung = 5121 Conturi la b nci n lei 10.000

- rambursare rat credit bancar pe termen lung: 30.000 lei (formula contabil nr. 18): 1621 Credite bancare pe termen lung = 5121 Conturi la b nci n lei 30.000

m) - se achit prin virament salariile nete 10.000 lei (formula contabil nr. 19): 421 Personal-salarii datorate = 5121 Conturi la b nci n lei 10.000

- se achit impozitul pe salarii 1.000 lei (formula contabil nr. 20): 444 Impozit pe salarii = 5121 Conturi la b nci n lei 1.000

n) - achizi ie teren 80.000 lei, T.V.A. 19%, n baza facturii nr. 921/07.05."N+1" de la "Land" S.R.L. i a contractului de vnzare-cump rare (formula contabil nr. 21): Factura din 07.05.N+1 Explicatie Teren intravilan, contract vanzare cumparare 148796 Total Total de plata U.M. Cantitate P.U. Valoare 80.000 80.000 95.200 lei T.V.A. 15.200 15.200

= 404 Furnizori de imobiliz ri

95.200

2111 Terenuri 4426 TVA deductibil

80.000

15.200

y plata prin virament a furnizorului (formula contabil nr. 22):

404 Furnizori de imobiliz ri

= 5121 Conturi la b nci n lei

95.200

o) chiria datorat pentru exerci iul curent 5.000 lei, T.V.A. 19% conform facturii 128/08.06."N+1" de la "ChCh" S.R.L. (formula contabil nr. 23): Factura din 08.06.N+1

Explicatie Chirie N+1 conform contract nr. 5689/05.03N Total Total de plata

U.M. Cantitate

P.U. Valoare 5.000 5.000 5.950 lei

T.V.A. 950 950

= 401 Furnizori

5.950

612 Cheltuieli cu redeven ele, loca iile de gestiune i chiriile 4426 TVA deductibil

5.000

950

p) - nregistrare dividende cuvenite 80.000 lei (formula contabil nr. 24): 461 Debitori diver i = 7611 Venituri din ac iuni de inute la entit ile afiliate 80.000

- ncasare dividende cuvenite de la BB S.A. (formula contabil nr. 25): 5121 Conturi la b nci n lei = 461 Debitori diver i 30.000

q) achizi ie pachet majoritar de ac iuni n valoare de 20.000 lei (formula contabil nr. 26): 261 Ac iuni de inute la entit ile afiliate/CC = 5121 Conturi la b nci n lei 20.000

r) - nregistrare amortizare construc ii 10.000 lei (formula contabil nr. 27): 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobiliz rilor = 2812 Amortizarea construc iilor 10.000

- nregistrare amortizare mijloace de transport 25.000 lei (formula contabil nr. 28):

6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobiliz rilor

= 2813 Amortizarea mijloacelor de transport

25.000

s) - nregistrare salarii datorate 12.000 lei (formula contabil nr. 29): Obs: Pentru simplificarea procesului de n elegere, nu s-au calculat i nregistrat celelalte re ineri salariale obligatorii. 641 Cheltuieli cu salariile personalului = 421 Personal-salarii datorate 12.000

- re inere impozit pe salarii 1.500 lei (formula contabil nr. 30): 421 Personal-salarii datorate = 444 Impozit pe salarii 1.500

t) - nregistrare factur leasing financiar nr. 8623/09.07."N+1" de la SC "LSGF" SA (formula nr. 31): Explica ie rat leasing 9.933 euro (cursul euro: 3,58 lei valabil la 31.12."N") diferen de pre rat capital 9.933 euro + 0,07 lei/euro dobnd 1.000 euro x 3,65 curs facturare curs facturare 3,65 lei curs reevaluare an precedent 3,58 lei Total Total de plat 39.905,45 46.793,99 6.888,54 Valoare 35.560,14 695,31 3.650 T.V.A. 6.756,43 132,11 -

= 404 Furnizori de imobiliz ri

46.793,99

167 Alte mprumuturi i datorii asimilate 668 Alte cheltuieli financiare 666 Cheltuieli privind dobnzile 4426 TVA deductibil - plat prin virament furnizor (formula contabil nr. 32):

35.560,14

695,31

3.650

6.888,54

404 Furnizori de imobiliz ri

= 5121 Conturi la b nci n lei

46.793,99

u) nregistrare lucr ri de repara ii curente la imobilul de inut de societate 4.000 lei, T.V.A. 19% conform facturii nr. 0204/12.09."N+1" de la S.C. "Rap" S.R.L. (formula contabil nr. 33): Factura din 12.09.N+1 Explicatie Reparatii imobil conform contract 1258/10.06.N+1 si deviz lucrari 7 din 17.09.N+1 Total Total de plata U.M. Cantitate P.U. Valoare 4.000 4.00 4.760 lei T.V.A. 760 760

= 401 Furnizori

4.760

611 Cheltuieli cu ntre inerea i repara iile 4426 TVA deductibil

4.000

760

v) nregistrarea costului produselor finite ob inute n cuantum de 100.000 lei (formula nr. 34): 345 Produse finite = 711 Varia ia stocurilor 100.000

w) - export produse finite 125.000 lei (50.000$ * 2,5 lei/dolar),factura 2/10.10."N+1" (formula 35): 4111 Clien i/extern = 701 Venituri din vnzarea produselor finite 125.000

- costul produselor livrate 75.000 lei (formula contabil nr. 36): 711 Varia ia stocurilor = 345 Produse finite 75.000

- ncasare prin virament bancar 40.000 dolari (formula contabil nr. 37): y crean existent 40.000 $ * 2,5 lei/euro = 100.000 lei

(-) crean ncasat 40.000 $ * 2,4 lei/euro = 96.000 lei = diferen de curs valutar 40.000 $ * 0,1 lei/euro = 4.000 lei

= 4111 Clien i/extern

100.000

5124 Conturi la b nci n valut 665 Cheltuieli din diferen e de curs valutar

96.000

4.000

x) - vnzare m rfuri, factura 03/07.12."N+1" emise societ ii "AAA" (formula nr. 38): Factura din 07.12.N+1 Explicatie AAA reducere comercial conform contract 123/06.12.N+1 Total Total de plata U.M. Cantitate P.U. Valoare kg 400 275 110.000 kg 400 (25) (10.000) 100.000 119.000 lei T.V.A. 20.900 (1.900) 19.000

4111 Clien i/intern

= %

119.000

707 Venituri din vnzarea m rfurilor 4427 TVA colectat

100.000

19.000

- costul m rfurilor livrate 30.000 lei (formula contabil nr. 39): 607 Cheltuieli privind m rfurile = 371 M rfuri 30.000

f) regularizare T.V.A. - ntocmirea jurnalului pentru cump r ri (variant simplificat ): Jurnal de cump r ri S.C. ABC S.A. Nr. Documentul crt Nr. de ordine 1. 5100 2. 362 3. 921 4. 128 5. 8623 6. 0204 Data Furnizorul Codul T.V.A. furnizor 05.03 FF RO1234 15.04 DDD 07.05 Land 08.06 ChCh 09.07 LSGF 12.09 RAP RO5678 RO9101 RO2568 RO8692 RO2376 Total document 47.600 88.060 95.200 5.950 46.793,99 4.760 Achizi iie de bunuri i servicii din ar i importuri de bunuri taxabile cota 19% Baza T.V.A. Achizi ii de bunuri din ar i din import scutite

40.000 74.000 80.000 5.000 36.255,45 4.000

7.600 14.060 15.200 950 6.888,54 760 45.458,45 3.650 3.650

Total general cump r ri

288.363,99 239.255,45

- ntocmirea jurnalului de vnz ri (variant simplificat ) Jurnal de vnz ri S.C. ABC S.A. Nr. Documentul Denumire client crt. Nr. Data ordine 1. 001 06.03 LLL 2. 002 3. 003 10.10 INVC 07.12 AAA Codul de nregistrare n scopuri de T.V.A. al clientului RO8520 9876210 RO374951 Total Livr ri de bunuri i document prest ri de servicii cota 19% Baza T.V.A. 238.000 125.000 119.000 482.000 100.000 300.000 19.000 57.000 125.000 200.000 38.000 125.000 Livr ri de bunuri scutite cu drept de deducere

Total jurnal vnz ri

Obs: Din motive didactice, jurnalele s-au ntocmit pentru un exerci iu financiar. - nregistrarea taxei de plat 4427 TVA colectat 4426 TVA deductibil 4423 11.541,46 45.458,54 n perioada de raportare (formula contabil nr.40): = % 57.000

TVA de plat

Obs: Din taxa colectat la livrarea bunurilor i prestarea serviciilor s -a dedus taxa aferent achizi iilor de bunuri, lucr ri i servicii din anul de raportare N+1. - nregistrarea compens rii soldului sumei negative a T.V.A. raportat din perioada fiscal precedent pentru care nu s-a solicitat rambursare (formula contabil nr. 41): 4423 TVA de plat = 4424 TVA de recuperat 4.000

z) - se nregistreaz diferen ele de curs valutar pentru datoriile, crean ele i disponibilit ile n valut , astfel: 1) datoria din leasing financiar existent y valoare n lei scriptic 18.000 euro (formula contabil nr. 42):

18.000 euro * 3,58 lei/euro = 64.440 lei

(-) valoare n lei la 31.12 18.000 euro * 3,60 lei/euro = 64.800 lei = diferen de curs 18.000 euro * 0,02 lei/euro = 360 lei 668 Alte cheltuieli financiare = 167 Alte mprumuturi i datorii asimilate 360

2) crean a fa

de clientul extern existent n sold 10.000$ (formula contabil nr.43): 10.000 $ * 2,5 lei/$ = 25.000 lei

y valoare n lei scriptic

(-) valoare n lei la 31.12 10.000 $ * 2,6 lei/$ = 26.000 lei = diferen de curs 10.000 $ * 0,1 lei/$ = 1.000 lei 4111 Clien i/extern = 765 Venituri din diferen e de curs valutar 1.000

3) disponibilit ile n valut existente 40.000$ (formula contabil nr. 44): y valoare n lei scriptic 40.000 $ * 2,4 lei/$ = 96.000 lei

(-) valoare n lei la 31.12 40.000 $ * 2,6 lei/$ = 104.000 lei = diferen de curs 40.000 $ * 0,2 lei/$ = 8.000 lei

5124 Conturi la b nci n valut

= 765 Venituri din diferen e de curs valutar

8.000

aa) - nchiderea conturilor de cheltuieli (formula contabil nr. 45): 121 Profit i pierdere 601 Cheltuieli cu materiile prime 607 Cheltuieli privind m rfurile 611 Cheltuieli cu ntre inerea i repara iile 612 5.000 4.000 30.000 82.000 =% 186.705,31

Cheltuieli cu redeven ele, loca iile de gestiune i chiriile 641 12.000 Cheltuieli cu salariile personalului 665 Cheltuieli din diferen e de curs valutar 666 Cheltuieli privind dobnzile 668 Alte cheltuieli financiare 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobiliz rilor 35.000 1.055,31 13.650 4.000

- nchiderea conturilor de venituri (formula contabil nr. 46): % = 121 539.000

Profit i pierdere 701 Venituri din vnzarea produselor finite 704 Venituri din lucr ri executate i servicii prestate 707 Venituri din vnzarea m rfurilor 711 Varia ia stocurilor 7611 Venituri din ac iuni de inute la entit ile afiliate 765 Venituri din diferen e de curs valutar 9.000 80.000 25.000 200.000 125.000

100.000

- determinarea i nregistrarea impozitului pe profit (formula contabil nr. 47): y Total venituri = 539.000 lei (-) Total cheltuieli (exclusiv impozit pe profit) = 186.705,31 lei = Rezultat brut contabil = 352.294,69 lei y Rezerva legal = 13.614,73 lei

(+) Dividende cuvenite = 80.000 lei (+) Amortizare fiscal = 35.000 lei

= Deduceri fiscale = 128.614,73 lei y Cheltuieli cu amortizarea contabil = 35.000 lei (+) Cheltuieli cu impozitul pe profit = = Cheltuieli nedeductibile = 35.000 lei

Pierderi fiscale din anii preceden i =

Rezultat impozabil =

- = 258.679,96 lei

Impozit pe profit = 16% * 258.679,96 lei = 41.388,79 lei La data de 31.12."N+1" rezerva legal existent 40.000 lei, iar m rimea capitalului social existent 300.000 lei.

y Rezerva legal necesar 60.000 lei (-) Rezerva existent 40.000 lei = Rezerva maxim de constituit 20.000 lei Rezerva legal contabil = 5% * Profitul brut contabil= 5% * 352.294,69 lei = 17.614,73 lei Rezerva legal fiscal , constituit n baza art. 22 alin. (1) lit. a) din CF = 5% * [(539.000 lei - 80.000 lei) (186.705,31 - 0 lei)] = 5% * 272.294,69 = 13.614,73 lei 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit = 441 Impozit pe profit 41.388,79

- nchiderea contului de cheltuieli privind impozitul pe profit (formula contabil nr.48): 121 Profit i pierdere = 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 41.388,79

- constituirea rezervei contabile legale la (formula contabil nr. 49): 129 Repartizarea profitului = 1061 Rezerve legale 17.614,73

2.2. ntocmirea balan ei de verificare cu patru serii de egalit i


1) Prezentarea conturilor

D Si

129 Repartizarea profitului

49) 17.614,73 RD 17.614,73 RC TSD 17.614,73 TSC SFD

17.614,73

1011 Capital subscris nev rsat Si 13) 100.000 10) RD 100.000 RC TSD 100.000 TSC

C 100.000 100.000 100.000

D Si 12) 21) RD TSD

2111 Terenuri 20.000 80.000 100.000 RC 100.000 TSC SFD

1012 Capital subscris v rsat Si 13) RC - TSC 300.000

C 200.000 100.000 100.000 300.000

100.000

RD TSD SFC

D Si RD TSD

212 Construc ii 900.000 RC 900.000 TSC SFD

C 900.000

105 Rezerve din reevaluare Si RC - TSC 400.000

C 400.000 400.000

RD TSD SFC

D Si

2133 Mijloace de transport C 100.000 RC 100.000 TSC SFD 100.000

1061 Rezerve legale Si 49) RC - TSC 57.614,73

C 40.000 17.614,73 17.614,73 57.614,73

RD TSD

RD TSD SFC

D Si

261 Ac iuni de inute la entit ile afiliate/BB 30.000 RC 30.000 TSC SFD

C D 30.000 1171 Rezultatul reportat reprezentnd profitul repartizat Si 14) 20.000 RD 20.000 RC TSD SFC 20.000 TSC 40.000 C

RD TSD

60.000 60.000

D Si

261 Ac iuni de inute la entit ile afiliate/CC 20.000 RC 20.000

C D Si 45) 121 Profit i pierdere Si 186.705,31 46) C 539.000

26) RD 20.000 TSD

TSC SFD

20.000

48) RD TSD SFC

41.388,79 228.094,10 RC 228.094,10 TSC 310.905,90

539.000 539.000

2812 Amortizarea construc iilor Si 27) RC - TSC 210.000

C 200.000 10.000 10.000 210.000

RD TSD SFC

1621 Credite bancare pe termen lung Si 18) 30.000 3) RD 30.000 RC TSD SFC 30.000 TSC 290.000

C 170.000 150.000 150.000 320.000

2813 Amortizarea mijloacelor de transport 28) RC - TSC 25.000

C 25.000 25.000 25.000

RD TSD SFC

167 Alte mprumuturi i datorii asimilate Si 31) 35.560,14 42) RD 35.560,14 RC TSD SFC 35.560,14 TSC 64.799,86

C 100.000 360 360 100.360

D Si 6) RD TSD

301 Materii prime 10.000 9) 74.000 74.000 RC 84.000 TSC SFD

C 82.000 82.000 82.000 2.000 D 1682 Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen lung Si 17) 10.000 8) RD 10.000 RC TSD 10.000 TSC C

10.000 10.000 10.000

D 34) RD

345 Produse finite 100.000 36) 100.000 RC

C 75.000 75.000

TSD

100.000 TSC SFD

75.000 25.000

D 2) 7)

401 Furnizori Si 18.000 1) 88.060 6) 23) 33) RC

C 19.000 47.600 88.060 5.950 4.760 146.370 165.370

RD TSD D Si 1) RD TSD 371 M rfuri 39) 40.000 40.000 RC 40.000 TSC SFD C 30.000 30.000 30.000 10.000 SFC

106.060

106.060 TSC 59.310

404 Furnizori de imobiliz ri Si

C 95.200 46.793,99 141.993,99 141.993,99

22) 95.200 21) 32) 46.793.99 31) RC

RD 141.993,99 TSD D Si 4) 38) RD TSD 4111 Clien i/intern 20.000 5) 238.000 119.000 357.000 RC 377.000 TSC SFD C 170.000

141.993,99 TSC

170.000 170.000 207.000

421 Personal-salarii datorate Si 19) 10.000 29) 30) 1.500 RD 11.500 RC TSD D Si 35) 43) RD TSD 4111 Clien i/extern 37) 125.000 1.000 126.000 RC 100.000 100.000 26.000 C 100.000 SFC 11.500 TSC 10.500

C 10.000 12.000 12.000 22.000

126.000 TSC SFD

D Si RD TSD

4424 TVA de recuperat 4.000 41) RC 4.000 TSC

C 4.000 4.000

441 Impozit pe profit C Si 47) RC TSC 41.388,79 41.388,79 41.388,79

RD 4.000

TSD SFC D 1) 6) 21) 23) 31) 4426 TVA deductibil C 7.600 40) 45.458,54 14.060 15.200 950 6.888,54 760 RC 45.458,54 45.458,54 D 41) RD TSD SFC

41.388,79

4423 TVA de plat Si 4.000 40) 4.000 RC 4.000 TSC 7.541,46

C 11.541,46 11.541,46 11.541,46

33) RD 45.458,54 TSD

45.458,54 TSC

D 40)

4427 TVA colectat 57.000 4) 38) RC 57.000 TSC

C 38.000 19.000 57.000 57.000

RD D 456 Decont ri cu ac ionarii C privind capitalul Si 11) 80.000 10) 100.000 12) 20.000 RD 100.000 RC 100.000 TSD 100.000 TSC 100.000 TSD

57.000

D 20) RD TSD D Si 461 Debitori diver i C SFC

444 Impozit pe salarii Si 1.000 30) 1.000 RC 1.000 TSC 1.500

C 1.000 1.500 1.500 2.500

25) 24) 80.000 RD 80.000 RC TSD 80.000 TSC SFD

30.000 30.000 30.000 50.000

5121 Conturi la b nci n C lei Si 136.000 2) 18.000 3) 150.000 7) 88.060 5) 170.000 15) 16.800 11) 80.000 17) 10.000 25) 30.000 18) 30.000 19) 20) 22) 26) 32) RC 10.000 1.000 95.200 20.000 46.793,99 335.853,99

446 Alte impozite, taxe i v rs minte asimilate Si 16) RC - TSC 3.200

C 3.200 3.200 3.200

RD TSD SFC

RD 430.000 TSD

D 566.000 TSC SFD 335.853,99 230.146,01 15) 16) RD TSD

457 Dividende de plat Si 16.800 14) 3.200 20.000 RC 20.000 TSC

C 20.000 20.000 20.000

701 Venituri din vnzarea C produselor finite 46) 125.000 35) 125.000 RD 125.000 RC 125.000 TSD 125.000 TSC 125.000

D Si 37)

5124 Conturi la b nci n valut 96.000 8.000 RC 104.000 TSC SFD

704 Venituri din lucr ri executate i servicii prestate 46) 200.000 4) RD 200.000 RC TSD 200.000 TSC

200.000 200.000 200.000

44) RD 104.000 TSD

104.000

D D 9) 601 Cheltuieli cu materiile prime 82.000 45) C 82.000

707 Venituri din vnzarea C m rfurilor 46) 100.000 38) 100.000 RD 100.000 RC 100.000 TSD 100.000 TSC 100.000

RD 82.000 TSD

RC 82.000 TSC

82.000 82.000

D 35) D 607 Cheltuieli privind m rfurile 39) 30.000 45) RD 30.000 RC TSD 30.000 TSC C 30.000 30.000 30.000

711 Varia ia stocurilor 75.000 34)

C 100.000

46) 25.000 RD 100.000 RC TSD 100.000 TSC

100.000 100.000

611 Cheltuieli cu ntre inerea C i repara iile 33) 4.000 45) 4.000 RD 4.000 RC 4.000 TSD 4.000 TSC 4.000 D D 612 Cheltuieli cu redeven ele, loca iile de gestiune i chiriile 23) 5.000 45) RD 5.000 RC TSD 5.000 TSC C 7611 Venituri din ac iuni C de inute la entit ile afiliate 46) 80.000 24) 80.000 RD 80.000 RC 80.000 TSD 80.000 TSC 80.000

5.000 5.000 5.000

641 Cheltuieli cu salariile personalului 29) 12.000 45) RD 12.000 RC TSD 12.000 TSC

C 12.000 12.000 12.000

D D 665 Cheltuieli din diferen e de curs valutar 37) 4.000 45) RD 4.000 RC C 4.000 4.000

765 Venituri din diferen e de C curs valutar 46) 9.000 43) 1.000 44) 8.000

RD 9.000 TSD 4.000 TSC 4.000 TSD

RC 9.000 TSC

9.000 9.000

D 8)

666 Cheltuieli privind dobnzile 10.000 45) 3.650 RC 13.650 TSC

C 13.650

31) RD 13.650 TSD

13.650 13.650

668 Alte cheltuieli financiare 31) 695,31 45) 42) RD 1.055,31 TSD 360 RC 1.055,31 TSC

C 1.055,31

1.055,31 1.055,31

6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobiliz rilor 27) 10.000 45) 28) RD 35.000 TSD 25.000 RC 35.000 TSC

35.000

35.000 35.000

691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 47) 41.388,79 48) RD 41.388,79 RC TSD 41.388,79 TSC

C 41.388,79 41.388,79 41.388,79

2) ntocmirea balan ei de verificare

Balan Sold C 1 final 0 = 8 7 D9 = 7 8 Total C 8 sume = 4 + 6 D7 = 3 + 5 Rulaj C 6 e D5

300.0 400.00 57.614, 40.000 00 0 73

310.90 5,9

290.0 64.799,8 00 6

17.614,7 3

100.0 00

100.0 300.0 400.00 57.614, 60.000 00 00 0 73

539.00 0

320.0 100.360 10.000 00

100.0 00

20.000

228.09 17.614,7 30.00 35.560,1 10.000 100.0 4,1 3 0 4 00

100.0 100.0 00 00 100.0 00

17.614, 73 20.000

539.00 0 228.09 17.614,7 4,1 3 -

150.0 360 10.000 00 30.00 35.560,1 10.000 100.0 0 4 00 170.0 100.000 00 -

Sold C 4 initia l D3 -

200.0 400.00 40.000 60.000 00 0 -

Simbol 2 1011 1012 cont Denum 1 Capit Capit ire al al cont subscr subsc is ris nev r v rsat sat

105

1061

1171

121

129

1621 167 Alte mprumu turi i datorii asimilate

1682

2111

Rezerv Rezerv Rezultatu e din e legale l reportat reevalu reprezent are nd profitul repartizat

Profit Repartiza Credit i rea e pierder profitului banca e re pe terme n lung

Nr. crt. 0 1

Dobn Teren zi uri aferent e credite lor bancar e pe termen lung 10 11

Sold C 1 final 0

210.000

25.000

59.310 -

= 8 7 D9 = 7 8 Total C 8 sume = 4 + 6 D7 = 3 + 5 Rulaj C 6 e D5

900.000 100.00 30.000 20.000 0

2.000 25.00 10.00 0 0

207.000

210.000

25.000

82.00 75.00 30.00 165.37 141.993, 170.000 0 0 0 0 99

900.000 100.00 30.000 20.000 0

84.00 100.0 40.00 106.06 141.993, 377.000 0 00 0 0 99

10.000

25.000 -

20.000 -

82.00 75.00 0 0 74.00 100.0 0 00 10.00 0 301 345

30.00 146.37 141.993, 170.000 0 0 99 40.00 106.06 141.993, 357.000 0 0 99 19.000 20.000

Sold C 4 initial D3 900.000 100.00 30.000 0 Simbol 2 212 2133 261/BB cont Denum 1 Constru Mijloa Ac iuni ire c ii ce de de inute cont transp la ort entit il e afiliate/ BB Nr. crt. 0 12 13 14

200.000 -

261/CC 2812 Ac iuni de inute la entit il e afiliate/ CC 15

2813

371

401

404

4111

Amortizar Amortiza ea rea construc i mijloacel ilor or de transport

Mate Produ M rf Furniz Furnizor Clien i/int rii se uri ori i de ern prim finite imobiliz e ri

16

17

18

19

20

21

22

23

Sold C 1 final 0 = 8 7 D 9 26.000 = 7 8 Total C 8 100.000 sume = 4

10.50 41.388 7.541, 0 ,79 46

1.50 3.200 0

50.00 230.14 0 6,01

22.00 41.388 11.541 4.000 45.458, 57.00 2.50 3.200 0 ,79 ,46 54 0 0

100.00 20.000 30.00 335.85 0 0 3,99

+ 6 D 7 126.000 11.50 = 0 3 + 5 Rula C 6 100.000 12.00 je 0 D 5 126.000 11.50 0 Sold C 4 initia l D3 -

4.000 4.000 45.458, 57.00 1.00 54 0 0

100.00 20.000 80.00 566.00 0 0 0

41.388 11.541 4.000 45.458, 57.00 ,79 ,46 54 0 4.000 45.458, 57.00 54 0 -

1.50 3.200 0 1.00 0 1.00 0 -

100.00 20.000 30.00 0 0 100.00 20.000 80.00 0 0 -

335.85 3,99 430.00 0 136.00 0 5121

10.00 0 -

4.000 -

Simbol 2 4111 cont /ext Denum 1 Clien i/e ire xtern cont

421

441

4423

4424 4426

4427 444

446

456

457

461

Perso Impozi TVA nal- t pe de salarii profit plat datora te

TVA TVA TVA Impo de deducti colect zit pe recup bil at salari erat i

Nr. crt.

0 24

25

26

27

28

29

30

31

Alte impozit e, taxe i v rs m inte asimila te 32

Decon t ri cu ac ion arii privin d capital ul 33

Divide Debit Conturi nde de ori la b nci plat diver n lei i

34

35

36

Sold C 1 final 0 = 8 7 D9 = 7 8 Total C 8 sume = 4 + 6 D7 = 3 + 5 Rulaj C 6

104.0 00

82.000 30.000 4.000

5.000

12.000

4.000

13.650 1.055,3 35.000 1

41.388, 79

104.0 82.000 30.000 4.000 00

5.000

12.000

4.000

13.650 1.055,3 35.000 1

41.388, 79

82.000 30.000 4.000

5.000

12.000

4.000

13.650 1.055,3 35.000

41.388,

e D 5 104.0 82.000 30.000 4.000 00 Sold C 4 initial D 3 5.000 12.000 4.000

1 13.650 1.055,3 35.000 1 -

79 41.388, 79 -

Simbol 2 5124 601 cont Denumi 1 Contu Cheltui re cont ri la eli cu b nci materiil n e prime valut

607 Cheltui eli privind m rfuri le

611 Cheltuie li cu ntre ine rea i repara iil e

612

641

665 Cheltui eli din diferen e de curs valutar

666 Cheltui eli privind dobnzi le

668 Alte cheltuie li financi are

6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizare a imobiliz ri lor 46

691 Cheltui eli cu impozit ul pe profit

Nr. crt. 0 37

38

39

40

Cheltuiel Cheltuieli i cu cu redeven e salariile le, personalu loca iile lui de gestiune i chiriile 41 42

43

44

45

47

Sold final

C 10 = 8 7 D9 = 7 8 Total C 8 125.000 sume = 4 + 6 D 7 125.000 = 3 + 5 Rulaje C 6 125.000 D 5 125.000

1.821.760,74

1.821.760,74

200.000 100.000

100.000 80.000 9.000

4.401.375,6

200.000 100.000

100.000 80.000 9.000

4.401.375,6

200.000 100.000 200.000 100.000

100.000 80.000 9.000 100.000 80.000 9.000

3.201.375,6 3.201.375,6

Sold C 4 initial D 3 -

1.200.000 1.200.000

Simbol cont

2 701

704

707

711

7611

765

TOTAL

Denumire 1 Venituri cont din vnzarea produselor finite

Nr. crt.

0 48

Venituri din lucr ri executate i servicii prestate 49

Venituri Varia ia din stocurilor vnzarea m rfurilor

50

51

Venituri Venituri din din ac iuni diferen e de inute de curs la valutar entit ile afiliate 52 53

2.3. Determinarea fluxului de numerar prin metoda direct Mai nti, observ m c entitatea a efectuat ncas ri i pl i numai prin contul bancar, n lei i n valut . Vom calcula att fluxul de numerar global la nivelul companiei, ct i fluxurile de numerar generate de fiecare activitate n parte. a) determinarea fluxului global
y Primire credite bancare 150.000 lei

(+) ncas ri de la clien i interni 170.000 lei (+) Aporturi de numerar ncasate 80.000 lei (+) ncas ri din dividende 30.000 lei (+) ncas ri de la clien i externi 96.000 lei (+) Diferen e de curs rezultate din actualizarea disponibilului 8.000 lei (A) = Total ncas ri 534.000 lei
y plat furnizori 106.060 lei

(+) plat dividende 16.800 lei (+) rambursare dobnd aferent credit bancar 10.000 lei (+) rambursare rat din creditul bancar 30.000 lei (+) plat salarii nete 10.000 lei (+) plat impozit pe salarii 1.000 lei (+) plat furnizor pentru achizi ia terenului 95.200 lei (+) plat ac iuni achizi ionate 20.000 lei

(+) plat rat de leasing i dobnd aferent 46.794 lei (B) = Total pl i 335.853 lei Fluxul de numerar global = (A) - (B) = 198.146 lei Observa ie: Dac analiz m varia ia elementelor de trezorerie din bilan ul companiei constat m c :
y Total valori de trezorerie la sfr it de an 334.146 lei

(-) Total valori de trezorerie la nceput an 136.000 lei = Flux de numerar 198.146 lei b) determinarea fluxului de numerar pe activit i A a cum afirmam n subcapitolul precedent, trezoreria provine din trei tipuri de activit i desf urate de companie i anume activitatea de exploatare, finan are i investi ii. Practic, va trebui s grup m pl ile i ncas rile pe fiecare gen de activitate. b1) fluxul de numerar din exploatare:
y ncas ri de la clien i interni 170.000 lei

(+) ncas ri de la clien i externi 96.000 lei (+) diferen e de curs rezultate din actualizarea disponibilit ilor 8.000 lei (A) = Total ncas ri din exploatare 274.000 lei

y Pl i c tre furnizorii de stocuri i servicii 106.060 lei

(+) Plat salarii nete 10.000 lei (+) Plat impozit pe salarii 1.000 lei (B) = Total pl i din exploatare 117.060 lei (C) Fluxul de numerar generat de activitatea de exploatare ( A - B) 156.940 lei b2) fluxul generat de activitatea de finan are:
y ncas ri din credite bancare 150.000 lei

(+) aporturi n numerar n urma major rii capitalului social 80.000 lei

(A) = Total ncas ri din activitatea de finan are 230.000 lei


y Plat dividende 16.800 lei

(+) Rambursare dobnd aferent creditului bancar 10.000 lei (+) Rambursare rat din creditul bancar 30.000 lei (+) Plat rat leasing i dobnd datorat 46.794 lei (B) = Total pl i din activitatea de finan are 103.594 lei (C) Fluxul de numerar generat de activitatea de finan are ( A - B) 126.406 lei b3) fluxul generat de activitatea de investi ii: (A) ncas ri din dividende 30.000 lei
y plat teren achizi ionat 95.200 lei

(+) plat ac iuni cump rate 20.000 lei (B) = Total pl i din activitatea de investi ii 115.200 lei (C) Fluxul de numerar generat de activitatea de investi ii (85.200 lei)

Prin urmare, fluxul de numerar total este suma fluxurilor de numerar determinate pe fiecare gen de activitate. Fluxul de numerar global = Flux din exploatare + Flux din finan are + Flux din investi ii = 156.940 lei + 126.406 lei - 85.200 lei = 198.146 lei Observ m c activitatea de investi ii a generat un flux negativ, deoarece pl ile efectuate pentru investi iile n terenuri i titluri de participare au fost superioare ncas rilor din participa iile n capitalul altor societ i. 2.4. Determinarea fluxului de numerar utiliznd metoda indirect Aceast metod se utilizeaz pentru determinarea fluxurilor de numerar din activitatea de exploatare, pentru celelalte dou activit i (finan are i investi ii) utilizndu-se tot metoda direct . Mai nti, vom prezenta, n variant simplificat i par ial modificat , bilan ul i contul de profit i pierdere, situa ii financiare necesare pentru aplicarea metodei indirecte.

Bilan list N

-lei-

Elemente 0 Imobiliz ri necorporale Imobiliz ri corporale - terenuri - construc ii - mijloace transport Imobiliz ri financiare - ac iuni de inute (A) Total imobiliz ri Stocuri, din care: - materii prime - produse finite - m rfuri Crean e, din care: - clien i interni - clien i externi - debitori diver i - TVA de recuperat Disponibilit i - conturi n lei - conturi n valut Investi ii financiare pe termen scurt (B) Total active circulante (C) Cheltuieli nregistrate n avans (D) Datorii ce trebuie pl tite ntr-o perioad mai mic de un an, din care: - furnizori de imobiliz ri - furnizori - personal salarii datorate - impozit pe salarii - credite bancare pe termen lung - mprumuturi i datorii asimilate (leasing financiar) - impozit pe profit - TVA de plat - alte impozite i taxe (E) Active curente nete (F) Total active minus datorii cuvenite (G) Datorii ce trebuie pl tite ntr-o perioad mai mare de un an - credite bancare pe termen lung - alte mprumuturi i datorii asimilate (H) Provizioane (I) Venituri n avans (J) Capitaluri i rezerve - capital social v rsat - rezerve din reevaluare

Exerci iul N 1 800.000 700.000 100.000 30.000 30.000 830.000 10.000 10.000 24.000 20.000 4.000 136.000 136.000 170.000 93.333 19.000 10.000 1.000 30.000 33.333 76.667 906.667 206.667 140.000 66.667 700.000 200.000 400.000

Exerci iul N+1 2 865.000 100.000 690.000 75.000 50.000 50.000 915.000 37.000 2.000 25.000 10.000 283.000 207.000 26.000 50.000 334.146 230.146 104.000 654.146 190.840 59.310 10.500 1.500 35.000 32.400 41.389 7.541 3.200 463.306 1.378.306 287.400 255.000 32.400 1.090.906 300.000 400.000

Modificare absolut 3=2-1 65.000 100.000 - 10.000 - 25.000 20.000 20.000 85.000 27.000 - 8.000 25.000 10.000 263.000 187.000 26.000 50.000 - 4.000 194.146 94.146 104.000 484.146 97.507 40.310 500 500 5.000 - 933 41.389 7.541 3.200 386.639 471.639 80.733 115.000 -34.267 390.906 100.000 -

- rezerve legale - rezultat reportat - rezultatul exerci iului curent - repartizarea profitului

40.000 60.000 -

57.615 40.000 310.906 (17.615)

17.615 - 20.000 310.906 (17.615)

CONTUL DE PROFIT I PIERDERE la data de 31 decembrie N Denumirea indicatorilor Nr. rd.

A 1 Cifra de afaceri net (rd.02 la 04) Produc ia vndut (gr.70 f r ct.707) Venituri din vnzarea m rfurilor (ct.707 - 667) Venituri din subven ii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 2 Varia ia stocurilor (ct.711) Sold C Sold D

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Realiz ri aferente perioadei de raportare an precedent an curent 1 2 200.000 200.000 10.000 15.000 7.000 7.000 20.000 425.000 325.000 100.000 25.000 450.000 82.000 30.000 12.000 12.000 35.000

3 Produc ia imobilizat (ct.721 + 722) 4 Alte venituri din exploatare (ct.7417+758) VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 05 - 06 + 07 + 08 ) 5 a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct.601 + 602-7412) Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604+606+ 608) b) Alte chelt. materiale din afar (ct.605-7413) c) Cheltuieli privind m rfurile (ct.607) 6 Cheltuieli cu personalul (rd.15 + 16) din care: a) Salarii (ct.621 + 641 - 7414) b) Chelt. cu asigur rile i protec. social (ct.645-7415) 7 a) Amortiz ri i ajust ri pentru deprecierea imobiliz rilor corporale i necorporale (rd.18-19) a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) a.2) Venituri (ct.7813+7815) b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22) b.1) Cheltuieli (ct.654 + 6814) b.2) Venituri (ct.754 + 7814) 8 Alte cheltuieli de exploatare (rd.24 la 26)

18 19 20 21 22 23

20.000 3.000

35.000 9.000

8.1. Cheltuieli privind presta iile externe (gr.61 + 62, f r ct.621 "colaboratori pers fiz"-7416) 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i v rs minte asimilate (ct.635) 8.3. Cheltuieli cu desp gubiri, dona ii i activele cedate (ct.658) Ajust ri privind provizioanele pentru riscuri i cheltuieli (rd.28-29) Cheltuieli (ct.6812) Venituri (ct.7812)

24 25 26 27 28 29

1.000 2.000 -

9.000 -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd. B 30

A CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd. 10 la 14 + 17+20+23+27) REZULTATUL DIN EXPLOATARE: Profit (rd.09-30) Pierdere (rd.30-09) 9 Venituri din interese de participare (ct.7613+7614+7615+7616) din care n cadrul grupului

Realiz ri aferente perioadei de raportare an precedent an curent 1 2 55.000 168.000

31 32 33 34 35

145.000 -

282.000 80.000

10 Venituri din alte investi ii financiare i crean e care fac parte din activele imobilizate (ct.7611+7612) din care n cadrul grupului 11 Venituri din dobnzi (ct.766) din care n cadrul grupului Alte venituri financiare (ct.762+763+764+765+767+768+7617) VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39) 12 Ajustarea valorii imobiliz rilor financiare i a investi iilor financiare de inute ca active circulante (rd. 42-43) Cheltuieli (ct.686) Venituri (ct.786) 13 Cheltuieli privind dobnzile (ct.666-7418) din care n cadrul grupului Alte cheltuieli financiare (gr.66 f r ct.666 i 667)

36 37 38 39 40 41

9.000 89.000 -

42 43 44 45 46

75.000

13.650 5.055

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.41+44+46) REZULTATUL FINANCIAR Profit (rd.40-47) Pierdere (rd.47-40) 14 REZULTATUL CURENT: Profit (rd.09+40-30-47) Pierdere (rd.30+47-09-40) 15 Venituri extraordinare (ct. 771) 16 Cheltuieli extraordinare (ct. 671) 17 REZULTATUL EXTRAORDINAR: Profit (rd.52-53) Pierdere (rd. 53-52)

47

75.000

18.705

48 49 75.000

70.295 -

50 51 52 53 54 55

70.000 -

352.295 -

Denumirea indicatorilor Nr. rd. B 56 57 58 59 60 61

Realiz ri aferente perioadei de raportare an precedent an curent 1 200.000 130.000 70.000 10.000 2 539.000 186.705 352.295 41.389 -

A VENITURI TOTALE (rd.09+40+52) CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53) 18 REZULTATUL BRUT: Profit (rd.56-57) Pierdere (rd.57-56) 19 Impozitul pe profit Cheltuieli (ct.691) 20 Alte cheltuieli cu impozite care nu apar n elementele de mai sus (ct.698) 21 REZULTATUL NET AL EXERCI IULUI FINANCIAR: Profit (rd. 58-60-61) Pierdere (rd. 59+60-61);(rd.60+61-58) Administrator, Numele i prenumele 0 Semn tura i tampila

62 63

60.000 -

310.906 -

VERIFICAT 0

ntocmit, 0

y Rezultatul net contabil 310.906 lei

(-) Venituri financiare (89.000) lei


y Venituri din participa ii 80.000 lei (+) Venituri din diferen e de curs 9.000 lei = Total venituri financiare 89.000 lei

(+) Cheltuieli financiare 18.705 lei


y Cheltuieli din diferen e de curs 4.000 lei (+) Cheltuieli privind dobnzile 13.650 lei (+) Alte cheltuieli financiare 1.055 lei = Total cheltuieli financiare 18.705 lei

(+) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobiliz rilor 35.000 lei (+) C tiguri nerealizate din diferen e de curs valutar 9.000 lei = Profit din exploatare naintea varia iei necesarului de fond de rulment 284.611 lei (-) Cre terea crean elor clien i interni (187.000) lei (-) Cre terea crean elor clien i externi (26.000) lei (-) Descre terea stocului de materii prime 8.000 lei (-) Cre terea stocului de m rfuri (10.000) lei (-) Cre terea stocului de produse finite (25.000) lei (+) Cre terea datoriei fa de furnizori 40.310 lei

(+) Cre terea datoriilor salariale 1.000 lei (+) Cre terea TVA de plat * (pe lng
varia ia TVA din bilan , a fost ad ugat TVA din investi ii)

29.630 lei

(+) Cre terea impozitului pe profit 41.389 lei A = Fluxul de numerar din activitatea de exploatare 156.940 lei
y ncas ri din credite bancare 150.000 lei

(+) aporturi n numerar n urma major rii capitalului social 80.000 lei (B) = Total ncas ri din activitatea de finan are 230.000 lei

y Plat dividende 16.800 lei

(+) Rambursare dobnd aferentp creditului bancar 10.000 lei (+) Rambursare rat din creditul bancar 30.000 lei (+) Plat rat leasing i dobnd datorat 46.794 lei (C) = Total pl i din activitatea de finan are 103.594 lei (D) Fluxul de numerar generat de activitatea de finan are (B - C) 126.406 lei (E) ncas ri din dividende 30.000 lei
y plat teren achizi ionat 95.200 lei

(+) plat ac iuni cump rate 20.000 lei (F) = Total pl i din activitatea de investi ii 115.200 lei (G) Fluxul de numerar generat de activitatea de investi ii (E - F) Fluxul de numerar global = A + D + G = 198.146 lei (85.200 lei)