Sunteți pe pagina 1din 14

Ergonomia culorilor

Cuprins:

1.Ergonomia- no iuni generale ........................................................................... - 3 1.1Ergonomia ca tiin .................................................................................. - 3 1.2 Clasificarea ergonomiei ............................................................................ - 4 1.3 Obiectul de studiu al ergonomiei ............................................................... - 5 2.Importan a culorilor n ergonomie ................................................................... - 6 2.1 Leg tura om-culoare ................................................................................. - 6 2.2 Propriet ile culorilor ................................................................................ - 7 2.2.1 Culori vesele culori triste .......................................................... - 8 2.2.2 Culori luminoase culori ntunecate ............................................ - 8 2.2.3 Culori de apropiere culori de ndep rtare .................................. - 8 2.2.4 Culori care m resc culori care mic oreaz ................................ - 9 2.3 Efectele fiziologice i psihologice ale culorilor ......................................... - 9 3. Spa iul i culoarea ........................................................................................ - 10 3.1 Culoarea n interiorul locuin ei ................................................................ - 11 3.2 Culoarea n spa iile destinate lucrului ...................................................... - 11 4. Concluzii ...................................................................................................... - 13 Bibliografie ...................................................................................................... - 14 -

-2-

1.Ergonomia- no iuni generale


Termenul de ergonomie vine din limba greac (ergos=munc i nomos=lege, norm ).Acesta a fost folosit pentru prima dat n anul 1857 de biologul polonez Wojciech Zostryebowski n studiul s u Perspectivele ergonomiei ca tiin a muncii, dar n limbajul comun de specialitate va fi lansat mai tarziu, n anul 1949 de psihologul englez K.F.H Marrell [8] . 1.1Ergonomia ca tiin Ergonomia este tiin a care sintetizeaz multe din principiile altor tiin e precum [6]: - medicina (anatomie, fiziologie, igien ); - antropometrie; - tiin e tehnice (proiectare de mijloace de produc ie i tehnologii); - tiin e economice (economia, organizarea i planificarea muncii; stimularea muncii, economia energetic a organismului uman); - psihologia muncii, sociologia muncii; Aplicarea ergonomiei ntr-un anumit domeniu are drept scop eficientizarea i cre terea randamentului productivit ii muncii, de aceea ergonomia nu trebuie confundat cu celelalte tiin e care o compun.

tiin e medicale

tiin e tehnice

tiin e economice

Antropometrie

ERGONOMIA

Alte tiin e

Sociologie muncii

Psihologia muncii

-3-

Fig.1.1 tiin ele componente ale ergonomiei [3]. Ergonomia este o tiin care folose te att legi proprii, ct i legi specifice ale tiin elor care alimenteaz con inutul ei, pentru a studia omul n diferite ipostaze ale activit ii lui n cursul vie ii, n vederea realiz rii unui echilibru ntre posibilit ile lui i factorii care l solicit n diferite forme i n diferite momente[5]. 1.2 Clasificarea ergonomiei n func ie de cerin ele care i se adreseaz , ergonomia poate fi privit dup o serie de criterii care delimiteaz mai multe feluri ale ergonomiei, cu domenii specifice de preocupare. 1)Func ie de scopul urm rit distingem [2]: a) Ergonomia adapt rii muncii la om studiaz crearea mijloacelor de munc de la cele mai simple pn la cele mai complexe, dimensionarea locurilor de munc , crearea mediului ambiant profesional i extraprofesional astfel nct orice fel de solicit ri adresate omului s se armonizeze cu posibilit ile fizice, neuropsihice i celebrale ale acestuia. b) Ergonomia adapt rii omului la munca sa se ocup cu orientarea, selec ia, formarea i perfec ionarea profesional , avnd ca scop s asigure fiec rui om o munc potrivit cu aptitudinile i posibilit ile individuale. 2)Dup stadiul sau faza de aplicare distingem [2] : a) Ergonomia de concep ie are ca obiect elaborarea unor standarde ergonomice care se aplic n faza de proiectare a unei ntreprinderi, sec ie, loc de munc , utilaj, produs ; b) Ergonomia de corec ie studiaz locurile de munc deja existente, pentru a elimina disfunc iile create n sistemul om ma in -mediu., ca urmare a unor erori de concep ii. 3)Dup obiectul preocup rilor [2] : a) Ergonomie a produc iei studiaz condi iile ergonomice de desf urare a muncii n toate fazele procesului de produc ie : aprovizionare, programare, fabrica ie, repara ii, transport intern, expedi ie. b) Ergonomie a produsului studiaz din punct de vedere ergonomic, produsele ce vor deveni mijloace de munc sau bunuri de consum. 4)Dup con inut [2] : a) Ergonomia activit ilor ramur a ergonomiei care studiaz munca din urm toarele puncte de vedere: Antropologic- la proiectarea mijloacelor de munc se iau n considerare variabilele antropologice ;

-4-

y fiziologic conceperea proceselor de munc n condi ii de solicit ri normale ale organismului (respectarea limitelor normale ale capacit ii de munc ) ; y igienic eliminarea factorilor de risc pentru mboln viri profesionale, accidente de munc , ambian necorespunz toare. b) Ergonomie a informa iei studiaz cognitivitatea implicat n, i generat de procesul de produc ie avnd la baz percep ia, ra ionamentul decizia (g sirea celor mai adecvate solu ii pentru ca percep ia senzorial s fie clar i rapid , informa iile pe care omul le prime te sub form de semnale de la ma in i mediu s poat fi u or selectate, analizate, astfel nct decizia s fie corect ) ; c) Topoergonomia se ocup cu cercetarea i proiectarea dimensional a ma inilor, organelor de comand ale locurilor de munc , conform particularit ilor antropometrice ale omului ; d) Bioergonomia studiaz fenomenul de oboseal a organismului uman n raport cu elementele de organizare a mincii (durata zilei de munc , repaosul, munca de noapte, munca n schimburi). 1.3 Obiectul de studiu al ergonomiei Obiectul de studiu al ergonomiei l constituie organizarea activit ii umane n procesul muncii prin optimizarea rela iei din sistemul om-ma in -mediu, avnd drept scop cre terea eficien ei tehnico-economice, optimizarea condi iilor satisfac iei, motiva iei i rezultatele muncii, concomitent cu men inerea bunei st ri fiziologice i favorizarea dezvolt rii personalit ii [4]. n orice activitate ergonomia urm re te studierea elementelor umane i materiale ale procesului de munc n complexitatea i n interdependen a lor, capacit ile umane i modul cum acestea pot fi utilizate n mod optim, pe ntregul fond de timp de munc , gradul de complexitate al echipamentului i mobilierului, precum i modalit ile tehnice de l rgire a ariei de activitate a lucr torilor, n condi iile diminu rii stresului i a oboselii, precum i condi iile de mediu i mijloacele de reducere a influen ei lor negative [3]. Direc iile de organizare ergonomic i de perfec ionare a unei activit i ar trebui s aib n vedere urm toarele aspecte [3]: - recrutarea, selec ia, ncadrarea, promovarea personalului dup aptitudini, preg tire i performan e; - stabilirea dimensiunii optime a colectivelor de munc ; - stabilirea unor forme specifice de stimulare n munc i aplicarea acestora; - diminuarea efortului fizic i intelectual prin achizi ionarea unor echipamente informatice moderne;

-5-

- dotarea birourilor i a serviciilor cu mobilier potrivit caracteristicilor antropometrice ale lucr torilor, pozi iei acestora n timpul muncii, sarcinilor de ndeplinit i locului zonei de munc ; - studierea microclimatului, n scopul cre rii unui echilibru optim ntre om i mediul s u de lucru, reducerii efortului senzorial i cre terii posibilit ilor de concentrare n executarea sarcinilor. Elementele de microclimat (zgomot, temperatur , iluminat, culoare) trebuie adaptate la specificul activit ii din fiecare birou.

2.Importan a culorilor n ergonomie


nc din cele mai vechi timpuri omul a studiat culorile deoarece tr im ntr-un univers cromatic care ne face s ne sim im mai aproape sau mai departe de ceva, iar de felul n care ne amenaj m ambian a noastr cromatic , acas sau la locul de munc , depinde n mare masur echilibrul i bog ia tr irilor noastre psihologice. S-a demonstrat c utilizat n mod tiin ific, culoarea asigur cre terea substan ial a randamentului muncii intelectuale i celei fizice, diminueaz oboseala, este o surs puternic de deconectare nervoas , creeaz o stare de confort fizic, bun dispozi ie, satisfac ie i nviorare, spore te performan ele memoriei si capacit ii de nvatare, contribuie la estetica ambian ei, mbr c min ii, interioarelor, spa iilor publice, etc [1]. 2.1 Leg tura om-culoare Ocupnd un rol important i o pondere important n universul uman, culoarea este prezent n via a i activitatea zilnic a oamenilor la fiecare pas: de la semnele de circula ie la mbr c minte, de la flori la interioarele locuin elor, fotografii, mobilier, ambalaje, etc. astfel culoarea dezvolt inteligen a i imagina ia, asigur un randament superior n munc , creeaz buna dispozi ie i nl tur oboseala. Un mediu nconjur tor monoton i rece, din punct de vedere coloristic, produce o cre tere a tensiunii nervoase, o stare de iritare permanent sau de depresie i inactivism, n timp ce utilizarea cu discern mnt a culorilor echilibreaz , tonific i activeaz comportamentul uman [1]. Culorile trebuie s fie armonizate cu firea oamenilor, astfel, firile reflexive prefer culorile dulci i reci, iar cele expansive, culorile vii, ndr zne e i contrastante.

-6-

Culoarea n lumea uman i subuman , dincolo de func iile de recunoa tere, avertizare, diferen iere, etc. apare ca un important element al esteticii tr irii condi iei i calit ii vie ii [1]. 2.2 Propriet ile culorilor Culoarea este din punct de vedere psihofiziolagic o senza ie subiectiv , o reflectare n creierul nostru a unor radia ii cu anumite lungimi de und care, excitnd celulele nervoase ale retinei, declanseaz n ele procese fotochimice speciale.Aceste procese fotochimice genereaz impulsuri nervoase care con in informa ii despre caracteristicile radia iei luminoase ce a excitat retina.Pe calea nervului optic impulsurile nervoase ajung la creier unde sunt decodificate i con tientizate sub forma senza iilor de culoare.Deci putem spune c n lumea exterioar nu exist culori din punct de vedere psihologic ci numai radia ii luminoase cu anumite lungimi de und [1]. Isaac Newton a demonstat c lumina alb care trece printr-o prism de sticl se descompune, rezultnd apte culori:ro u, portocaliu, galben, verde, albastru, indigo, violet. Fiecare culoare se caracterizeaz prin trei propriet i de baz din punct de vedere sensorial perceptiv [1]: 1. Tonalitatea cromatic - este dat de lungimea de und : - violet:390-450; - indigo:450-480; - albastru:450-510; - alb strui-verzui:480-490; - verde-alb strui:490-510; - verde:550-575; - galben:575-590; - portocaliu:590-620; - ro u:620-760. Senza ia de culoare este generat de radia iile lungimilor de und reflectate.Corpurile care reflect toate lungimile de und sunt percepute ca albe, iar cele care absorb toate lungimile de und sunt percepute ca fiind negre [1]. 2.Intensitatea sau inc rc tura energetic a undelor electromagnetice determin luminozitatea sau gradul de str lucire a culorii care face ca o culoare s ni se par mai mult sau mai pu in vie.Luminozitatea cea mai ridicat o poseda culorile din zona de mijloc a spectrului(galbenul), iar cea mai sc zut culorile din segmentele extreme(albastrul, violetul) [1].

-7-

3.Puritatea sau satura ia este nsu irea culorii de a fi mai concentrat , mai saturat sau mai pal i este dat de distan a la care se situeaz o culoare cromatic dat de culoarea acromatic -albul [1].

2.2.1 Culori vesele culori triste Culorile calde i luminoase creeaz bun dispozi ie, dau impresie de prospe ime i au un effect stimulativ reconfortant.spre exemplu, albastrul i verdele dau o senza ie de lini te, violetul este o culoare rece care creeaz o dispozi ie psihic de descurajare, iar galbenul nvesele te prin luminozitatea sa mar, ncnt ochiul i stimuleaz pl cut. n general, studiile au demonstrat faptul c atunci cnd este vorba de culori pure, culorile luminoase sunt vesele, declan eaz i ntre in st ri afective pozitive, de entuziasm, optimism i ncredere, n timp ce culorile ntunecate au efecte contrare, sunt culori ce induc st ri de triste e, declan eaz st ri afective negative, de re inere, team , nencredere, pesimism [1]. 2.2.2 Culori luminoase culori ntunecate Culorile clare, bine laminate creeaz o ambian pl cut , vesel , n timp ce culorile ntunecate induc o atmosfer trist i chiar descurajatoare.n cadrul spectrului cromatic culorile cu luminozitatea cea mai mare sunt cele din jurul galbenului(portocaliu, ro u, vernal), iar cele din jurul violetului sunt culori ntunecate(albastru, verde nchis) [1]. Verdele este o culoare neutr , aflat la grani a dintre culorile luminoase i cele ntunecate, de aceea aceast culoare are func ia de echilibrare a spa iului cromatic. Culorile luminoase sunt indicate pentru spa ii mici, nguste i ntunecate pentru a le face mai luminoase i a le m ri, a crea senza ia de spa ialitate.Culorile ntunecate sunt indicate pentru spa ii mari, deschise sau puternic laminate pentru a le centra i diminua. 2.2.3 Culori de apropiere culori de ndep rtare Ro ul i portocaliul nu sunt doar culori calde ci si culori care apropie i creeaz intimidate, spre deosebire de albastru care, pe lng faptul c este o culoare rece i d spa ialitate, ndep rteaz foarte mult.

-8-

Prin urmare, un panou, zid, perete, etc. colorat n ro u cald sau portocaliu l percepem ca fiind mai apropiat dect n realitate, dup cum n cazul nuan elor albastre, reci, lucrurile sunt total invers [1]. Singurele culori neuter din acest punct de vedere sunt verdele i galbenul.Culorile deschise m resc i ndep rteaz , iar culorile nchise mic oreaz i apropie dup cum culorile calde dau senza ia de apropiere iar cele reci de ndep rtare i spa ialitate [1]. 2.2.4 Culori care m resc culori care mic oreaz Culorile clare, intense i deschise, cu o putere mai mare de iradiere dect a culorilor nchise, au calitatea de a da senza ia de m rire a unui spa iu.Prin iluziile perceptive s-a demonstrat faptul c petele de culoare deschise dispuse pe un fond nchis par mai mari dect n realitate, spre deosebire de petele de culoare nchis care atunci cnd se afl intr-un cmp deschis par mai mici [1]. 2.3 Efectele fiziologice i psihologice ale culorilor Conform unor cercet ri tiin ifice, culorile influen eaz starea fiziologic a organismului, procesele psihice i st rile noastre afective. n tabelul urm tor sunt prezentate principalele efecte fiziologice i psihologice ale culorilor, precum i semnifica ia lor psihoafectiv .

Culoare

Efecte fiziologice cre te presiunea sangvin ,

Efecte neuropsihice culoare foarte cald , stimulator general, stimulator intelectual, senza ia de apropiere n spa iu. culoare cald , stimulent emotiv, senza ia de apropiere foarte mare a spa iului. culoare cald ,

Ro u

ridic tonusul muscular, activeaz respira ia. accelereaz pulsa iile inimii,

Orange

men ine presiune sangvin , favorizeaz secre ia gastric i digestia. influen eaz fun ionarea
-9-

normal a sistemului cardiovascular . Galben

culoarea cea mai vesel , stimuleaz vederea, calmant al psihonervrozelor, senza ia de apropiere a spa iului. culoare rece, culoare lini titoare,

Verde

scade presiunea sangvin , dilat vasele capilare.

d impresia de prespec iune, faciliteaz deconectarea nervoas , senza ia de dep rtare n spa iu.

scade presiunea sngelui, scade tonusul muscular, Albastrul calmeaz respira ia i frecven a pulsului, cre te rezisten a cardiovascular , Violetul cre te rezisten a pl mnilor.

culoare foarte rece, culoare lini titoare, n exces conduce la depresii,senza ia de dep rtare n spa iu. culoare rece, culoare lini titoare, descurajant , senza ia de apropiere foarte mare n spa iu. Tabel 2.1

Caracteristicile fiziologice i psihologice ale culorilor [7]

3. Spa iul i culoarea


Culorile afecteaz percep ia asupra spa iului (culorile deschise par s extind spa iul, n timp ce culorile nchise l restrng), asupra greut ii i m rimii (culorile nchise par mai grele dect cele deschise) i asupra temperaturii (culorile calde ro u, portocaliu i galben cresc temperatura unei persoane, iar cele reci o scad).

- 10 -

3.1 Culoarea n interiorul locuin ei Cromatica interioarelor locuin elor poate fi foarte variat , func ie de diferi i factori precum: vrsta, structura temperamental a oamenilor, gusturi sau deprinderi, felul mobilierului sau obiectelor etc. n func ie de personalitatea fiec ruia, culorile creeaz o anumit stare de spirit, care poate fi de bucurie, siguran , relaxare, calm, ne pot nc rca energetic sau ne pot m ri capacitatea de concentrare. O alegere gresit a culorilor ne poate conduce c tre deprimare, triste e, oboseal i chiar iritare. n afar de acestea, mai este important i destina ia nc perii: sufragerie, birou, dormitor, hol, etc[9]. Cromatica unei nc peri trebuie s fie n concordan cu tipul de iluminat. n privin a iluminatului, s-a constatat, din experien , c n general: Living-room-ul trebuie s aib o lumin general , de ambian , i puncte speciale luminoase, separate, pentru fiecare func ie: lampadare, aplice, etc; Dormitorul trebuie s fie luminat discret, sursa principal nu trebuie s se g seasc obligatoriu n centrul camerei. El trebuie s aib lumin special de citit, la paturi i masa de toalet ; Buc t ria are nevoie de o lumin central , din plafon, ct i de alte puncte luminoase n zonele de lucru (unde se spal , se cur a, etc.); Holul este bine s fie luminat indirect, prin raze proiectate n plafon (dac acesta este alb). Prin cromatica lor interioar , camerele de locuit se cer a fi ospitaliere, s invite la intimitate i bun dispozi ie. Este imperios necesar s se evite efectele violente, ocante ale culorilor contrastante, agitate, ca s nu mai vorbim de nc rc tura de modele, linii i forme ce obosesc ochiul prin supraaglomerare i suprasolicitare nejustificate. Alegerea culorilor este o chestiune de gust estetic, dar i de psihologie. De aceea se recomand scheme monocromatice luminoase, pastelate sau chiar acromatice, evitndu-se extremele : culorile nchise i reci ca i cele deschise i calde ce snt, sau tind spre nuan e astrale. Se pot ncerca i formule bi i tricromatice, utilizndu-se culori armonice (consonante sau complementare) ce dau o ambian pl cut , u or nviorant i relaxant . De i zugr virea sau tapetarea unei locuin e poate ap rea ca o problem gospod reasc m runt , curent , relativ minor , de realizarea ei depinde crearea unei ambian e psihice i fiziologice corespunz toare ce contribuie la igiena fizic i spiritual a oamenilor, dar i la educarea gustului pentru culoare [7, 9]. 3.2 Culoarea n spa iile destinate lucrului Culorile spa iilor destinate lucrului, depind de felul activit ii desf urate n locurile respective, i de alte condi ii aferente. n folosirea culorilor la locul de
- 11 -

munc exist cteva reguli cu valoare de norm : culorile corespunz toare m resc randamentul muncii, cele necorespunz toare determin oboseal i nepl cere. Schimbarea paletei coloristice ntr-un sector de munc poate m ri sau mic ora randamentul. Culorile trebuie s intensifice ritmul i s reduc tensiunea emo ional . O serie de spa ii precum coridoarele, toaletele, camerele de odihn , camerele cu dulapuri, s lile de mese se vor trata cromatic diferit de celelalte spa ii de lucru [1]. Ergonomia, ca tiin multi i interdisciplinar , folosind cu preponderen datele psihologiei experimentale, a stabilit c pentru organizarea mai eficient i cu efort mai mic a muncii, este necesar s se studieze totalitatea factorilor ambientali. La stabilirea cromaticii locului de munc se vor avea n vedere: con inutul muncii i solicit rii executan ilor, func iile nc perii i ale fiec rui obiect, senza ia de confort ambiant sau de stimulare, menajarea vederii, u urarea percep iei senzoriale, posibilitatea de ntre inere a cur eniei, estetica locului de munc . Culorile se folosesc n nc peri i func ie de coeficientul de reflexie a luminii, astfel: Suprafa a Plafonul Pere ii Soclul Baza Pardoseala Birouri i alte spa ii de lucru Holuri etc Coeficientul de reflexie % 85 50-60 20-40 15-20 15-30 30-50 25-30 Tabel 3.1 Coeficientul de reflexive al culorilor [9] Coduri pentru conducte i instala ii: conductele de ap se vopsesc gri sau negru; conductele de gaze i lichide cu nocivitate chimic se vopsesc n galben; conductele cu gaze explozive se vopsesc n ro u; conductele cu combustibil lichid se vopsesc n albastru. Fiecare ramur de munc i are, n genere, propriile ei cerin e cromatice, dar n limitele acestor cerin e se observ un interes i o atrac ie mai mare c tre locurile de munc , c tre ma inile sau suprafe ele vopsite n culori deschise, calde sau reci. Suprafe ele n culori deschise sunt i folositoare pentru c ele reflect mai mult    
- 12 -

lumin spre sectoarele de lucru. n locurile de munc unde de obicei se degaj mai mult c ldur , se recomand tonurile reci (albastru i verde, n nuan e i concentra ii corespunz toare); n locurile unde c ldura nu este suficient se recomand culori calde (crem, roz deschis, oranj deschis). Nu este indicat s se foloseasc culoarea ro ie ca o culoare de ambian dect doar cu func ie de avertizare sau strict func ional (n laboratoare foto etc). Studiile efectuate au scos la iveal concluzia c la lumina ro ie lucrul produce st ri de mare oboseal , mai mare dect atunci cand se lucreaz n ntuneric [1]. Dac pentru aspectul arhitectural exterior culoarea este important , pentru cel interior este esen ial , deoarece pe acest fond cromatic se desf oar cea mai mare parte a activit ii i existen ei noastre. Din aceast perspectiv culoarea ambiental la locul de munc i n locuin a fiec ruia are o nsemn tate major , dac inem seama c aceast reprezint unul din factorii ce dispune sau indispune, odihne te sau obose te, ntr-un cuvnt, inluen eaz activ sau pasiv comportamentul uman[1].

4. Concluzii
Culorile joac un rol deosebit de important n via a noastr deorece influen eaz direct dispozi ia noastr i starea sufleteasc . Fiecare dintre noi are un spectru personal al culorilor preferate i al culorilor nesuferite. Ca i consecin coloritul mediului care ne nconjoar influen eaz dispozi ia noastr . Culoarea se nscrie printre factorii esen iali care optimizeaz condi iile de via i de munc ale omului. Ea a p truns att de adnc n obi nuin a noastr cotidian , nct o socotim ca deja nteleas ; culoarea este prezent peste tot, n ambian a natural dar i artificial , n obiectele pe care le observ m n mediul nconjur tor ndep rtat dar i n cel apropiat nou . Pentru a cre te randamentul muncii i pentru a ob ine rezultate ct mai bune trebuie s tinem cont i de acest aspect i anume alegerea culorilor ncepnd cu mbr c mintea, locuin a, spa iul la locul de munc , etc.

- 13 -

Bibliografie

[1] Antal A., Culoare, armonie, confort, Edituta tiin ific i enciclopedic Bucure ti. [2] D.Mrza, No iuni de ergonomie.Note de curs, Bac u, 2000. [3] ebooks.unibuc.ro. [4] M.Moldovanu, Ergonomie, Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 1993. [5] P.Buldoiu, Ergonomia i organizarea ergonomic a muncii, Editura didactic i pedagogic , Bucure ti, 1990. [6] V.Nedeff M.Panainte, E.Mo negu u, Ergonomie seminar, Editura Alma Mater, Bac u, 2007. [7] www.artacunoasterii.ro. [8] www.ergonomie.ro. [9] www.misiuneacasa.ro.

- 14 -

S-ar putea să vă placă și