Sunteți pe pagina 1din 7

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 2 PIATRA NEAMŢ

PROGRAMA PENTRU LIMBA FRANCEZĂ

CLASA a VI-a

C.D.Ş. (OPŢIONAL)

AN ŞCOLAR 2015-2016

ARIA CURRICULARĂ : LIMBĂ ŞI COMUNICARE

Profesor LIVIA ARMANU

1
ARGUMENT

Cursul opţional se adresează elevilor cu un nivel mediu de studiu al limbii franceze, interesaţi
de geografia, istoria şi obiceiurile francezilor.
Acest curs propune teme de interes, care permit ilustrarea, într-o manieră simplă şi concretă,
geografia câtorva regiuni ale Franței şi viaţa societăţii franceze de azi :
Présentation générale
Carte administrative de la France
1. Alsace
2. Aquitaine
3. Bretagne
4. Loire
5. Provence
6. Rhône-Alpes
Temele propuse vor realiza o apropiere afectivă de mediul de viaţă francez şi
dezvoltarea unor competenţe de comunicare reală şi a unor abilităţi de lectură a imaginii, de
interacţiune orală, de exploatare a unor documente autentice furnizate de mass –media (presă,
internet, televiziune)
Conţinuturile alese permit o apropiere de mediul cultural a cãrei limbã o studiazã şi de
viaţa cotidiană din Franţa, dă repere şi aduce un număr important de informaţii practice.
Dosarele tematice, ce vor fi realizate de către elevi în cadrul cursului, cât şi metodele
pedagogice propuse vor contribui la o mai bunã cunoaştere a regiunilor Franței.
Fiecare regiune va fi prezentatã şi studiatã din punct de vedere geografic, istoric şi al
obiceiurilor specifice. Informațiile vor fi accesibile elevilor şi vor conține doar date
importante, absolut necesare realizãrii obiectivelor propuse.
Am propus acest opțional deoarece, de-a lungul carierei, m-am confruntat cu lipsa
cunoşterii, de cãtre elevi, a unor informații elementare despre Franța ca întreg. Cele mai multe
informații se limitau la date despre monumentele Parisului.
Din motive obiective, în anul acesta şcolar vom studia doar 6 regiuni ale Franței și
vom acorda câteva ore capitalei franceze, Paris.

OBIECTIVE CADRU

1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situații de comunicare


2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte
3. Realizarea de interacțiuni în comunicare
4. Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situații variate de comunicare oralã
sau scrisã

Competențe specifice Activităţi de învăţare

1. Cunoaşterea a opt regiuni franceze din  Exerciţii de receptare orală: ex.de


punct de vedere geografic şi istoric; identificare, de discriminare, de confirmare
a inţelegerii sensului global, de asociere, de
2. Crearea unor repere pentru a înţelege mai ordonare
bine obiceiurile şi tradițiile francezilor;  Exerciţii de receptare scrisă : ex.de
identificare de elemente, de selectare a
ideilor principale.

2
3. Evidenţierea comportamentelor tipic  Exerciţii de exprimare orală :
fiecãrei regiuni franceze; formulare de întrebări, dialoguri în perechi
sau în grup, expunere, anchetă, proiect.
4. Achiziţionarea unui lexic specific temelor  Exerciţii de exprimare în scris : ex.de
abordate; formulare de întrebări şi răspunsuri, ex.de
completare, de imitare, de redactare.
 Exerciţii de lectură a imaginii :
identificare, analiză, descriere, interpretare,
compoziţie.

CONŢINUTURI
Alsace
Repères géographiques
Repères historiques
Traditions et coutumes
Aquitaine
Repères géographiques
Repères historiques
Traditions et coutumes
Bretagne
Repères géographiques
Repères historiques
Traditions et coutumes
Loire
Repères géographiques
Repères historiques
Traditions et coutumes
Provence
Repères géographiques
Repères historiques
Traditions et coutumes
Rhône-Alpes
Repères géographiques
Repères historiques
Traditions et coutumes

IV. Valori și atitudini

 Cultivarea curiozitãții pentru cunoaşterea unor evenimente, opere,


personalitãți, monumente, aspecte din viața şi civilizația francezã apusã şi actualã;
 Conştientizarea rolului limbii moderne ca mijloc de acces la patrimoniul
culturii universale;
 Disponibilitatea pentru acceptarea diferențelor şi pentru manifestarea toleranței
prin abordarea criticã a diferențelor şi stereotipurilor culturale transmise cu ajutorul limbii
franceze;
 Dezvoltarea unei gândiri deschise şi creative pe baza observației, cercetãrii şi
comparației;
 Formarea motivației pentru studierea limbii şi civilizației franceze, stabilind
asemãnãri şi deosebiri între manifestãrile şi reprezentãrile lor multiple.

3
V. Sugestii metodologice

Insuşirea acestor elemente de conținut şi de limbã se va face prin activitãți de învãțare:


 Exerciții de tipul: adevãrat/fals;
 Exerciții cu alegere multiplã;
 Exerciții de abstragere a ideilor principale;
 Exerciții de dezvoltare a uneia din aceste idei;
 Exerciții de identificare de personalitãți marcante;
 Exerciții de exprimare a opiniei;
 Exerciții de traducere;
 Exerciții de completare;
 Rãspunsuri la întrebãri;
 Selectarea dintr-o listã;
 Completare de tabele;
 Interpretare de scurte dialoguri;
 Întocmirea de proiecte de grup: dosare tematice, albume, scurt istoric;
 Lectura imaginii.

MODALITĂŢI DE EVALUARE

Proiecte tematice realizate pentru fiecare unitate ( individual sau în grup ).


Grile de evaluare şi auto-evaluare a cunoştinţelor acumulate pe parcursul fiecărei unităţi.

BIBLIOGRAFIE

1. E.BERARD,Y.CANIER,C.LAVENNE–Tempo - Méthode de français, Didier, Paris, 1996


2. R.BOURGEOIS, S.EURIN – La France des régions, P.U. Grenoble, 2001
3. R.BOURGEOIS, P.TERRONE – La France des institutions, P.U. Grenoble, 2001
4. J.GIRARDET, J.PECHEUR – Campus - Méthode de français, CLE International,Paris,
2002
5. M.LAURENTIN – Guide pratique de l’illustrateur, ADPF, 2003 + BD
6. F,L et S.LAGET – Le Tour en toutes lettres, ADPF, 2003
7. R.ROESCH, R.ROLLE-HAROLD – La France au quotidien , P.U. Grenoble, 2001
8. Le français dans le monde – revue pédagogique
9. Cartes, dépliants et affiches publicitaires
10. Internet, Youtube

4
PLANIFICARE ANUALǍ
An şcolar: 2015-2016

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Nr 2 Piatra Neamț

Disciplina: Limba franceză

Clasa: a VI-a

Număr de ore pe săptămână: 1

Profesor: Armanu Livia

Semestrul 1

Repartizarea orelor Numãr ore Total ore


Predare - învăţare 14
Recapitulare-evaluare 3 18
La dispoziţia profesorului 1

Semestrul 2
Repartizarea orelor Numãr ore Total ore
Predare - învăţare 12
Recapitulare-evaluare 4 18
La dispoziţia profesorului 2

5
PLANIFICARE CALENDARISTICǍ SEMESTRIALǍ
SEMESTRUL I
Nr Unitatea de învãțare Ob Conținuturi Nr. Sãptãmâna Obs.
crt sp. ore
1. U1 1.2 14 IX-23 X
3.4 - Organisation 1 S1
Présentation générale administrative
de la France - Le relief 1 S2
Organisation - Langue française et la 1 S3
administrative francophonie
Le relief - Un peu d'histoire 1 S4
Langue française et la - Les villes 1 S5
francophonie - Paris- la capitale 1 S6

2. Révision U1 Présentation générale de 1 26-30 X


la France S7
3. U2 1.2 2-20 XI
3.4 - Présentation du point de 1 S8
Alsace vue géographique
Repères géographiques - Présentation du point de 1 S9
Repères historiques vue historique
Traditions et coutumes - Culture et civilisation 1 S10

4. Révision et évaluation Unités 2 1 23-27 XI


S11
5. U3 1.5 2- 11 XII
Traditions de Noël en 1 S12
Préparation du France
spectacle de Noël Traditions de Noël dans le 1 S13
monde

6. 14-18 XII
La Fête de Noël Mini-Spectacle 1 S14

7. U4 1.2 15-29 I
3.4 - Présentation du point de 1 S15
Bretagne vue géographique
Repères géographiques - Présentation du point de 1 S16
Repères historiques vue historique
Traditions et coutumes - Culture et civilisation 1 S17

8. 1-5 II
Révision et évaluation Unité 4 1 S18

6
SEMESTRUL II

Nr Unitatea de învãțare Ob. Conținuturi Ore Sãptãmâna Obs


crt sp.
1. U5 1.2 15-4 III
3.4 - Présentation du point de 1 S1
Aquitaine vue géographique
Repères géographiques - Présentation du point de 1 S2
Repères historiques vue historique
Traditions et coutumes - Culture et civilisation 1 S3

2. U6 1.2 11-25 III


3.4 - Présentation du point de 1 S4
Loire vue géographique
Repères géographiques - Présentation du point de 1 S5
Repères historiques vue historique
Traditions et coutumes - Culture et civilisation 1 S6

3. U7 1.2 28-1IV
3.4 - Présentation du point de 1 S7
Provence vue géographique
Repères géographiques - Présentation du point de 1 S8
Repères historiques vue historique
Traditions et coutumes - Culture et civilisation 1 S9

4. ȘCOALA ALTFEL S10


5. 2 4-13V
Révision et évaluation Unité 5-7 S11
S12
6. U8 1.2 16-3 VI
3.4 - Présentation du point de 1 S13
Rhône-Alpes vue géographique
Repères géographiques - Présentation du point de 1 S14
Repères historiques vue historique
Traditions et coutumes - Culture et civilisation 1 S15

7. 1.2 6-10 VI
Révision et évaluation 3.4 Unité 8 1 S16

8. 1.2 13-24 VI
Révision et évaluation 3.4 Présentation des portfolios 1 S17
finales Présentation des portfolios 1 S18

S-ar putea să vă placă și