Sunteți pe pagina 1din 2

Educa ia formal Educa ia formal (oficial ) reprezint ansamblul ac iunilor sistematice i organizate, proiectate i desf urate n institu ii specializate,

urm rind finalit i explicite, cu scopul form rii i dezvolt rii personalit ii umane. Se realizeaz n cadrul unui sistem de nv mnt, prin intermediul procesului de nv mnt. Educa ia formal se caracterizeaz prin: - se realizeaz n institu ii specializate ( coli de diferite tipuri); - n acest cadru planificat, organizat, structurat, condus se exercit cea mai important influen formativ , educativ ; - se urm resc anumite obiective stabilite prin politica educa ional i de nv mnt, realizate e alonat, progresiv, cu con inuturi i modalit i specifice, programe curriculare adecvate; - educa ia i instruc ia sunt realizate de cadre specializate (personal didactic), formate i perfec ionate distinct; - cuprinde, cu prec dere, popula ia cea mai receptiv la educa ie, formare, dar cu deschideri spre sus inerea autoeduca iei, autoinstruirii; - mbin formele de educa ie, nv mntul comun obligatoriu, cu cel potrivit particularit ilor individuale; - evaluarea criterial , continu i sumativ este specific conceput , organizat i valorificat pentru a ob ine reu ita colar a elevilor i se finalizeaz n formule de recunoa tere a nivelului preg tirii generale i specifice, profesionale; - locul i rolul colii sunt determinate n cadrul sistemului sociocultural: coala este privit ca un sistem deschis amelior rii continue, dar devine i factor de dezvoltare social , prin nivelul form rii absolven ilor; - ntreaga sa ac iune educativ respect criterii pedagogice, metodice, manageriale, sistematizate, n continu optimizare, conform datelor cercet rii pedagogice i din tiin ele conexe, ale evolu iei sociale; - n raport cu cercetarea actual pedagogic , institu iile educative devin tot mai diversificate, dup particularit ile educa ilor, dar i dup posibilit ile alternative de organizare, de introducere a noi tipuri de educa ie, deschise la problematica lumii contemporane. Educa ia formal are limitele ei. Ea poate induce i efecte educative negative, nedezirabile genernd disonan e la nivelul personalit ii. I se repro eaz spre exemplu centrarea pe performan e nscrise n programe, tendin ele de memorizare masiv a cuno tin elor, predispunerea c tre rutin , subiectivismul n evaluare etc. Totodat , educa ia formal devine insuficient . Exist mai multe institu ii sau medii de educa ie care pot fi complementare sau concuren iale colii, iar aceasta nu mai poate avea preten ia de a- i asuma singur func iile educative ale

societ ii. De altfel din perspectiva principiului educa iei permanente, educa ia formal devine complementar celorlalte forme: nonformal i informal . n ideea deschiderii colii fa de problematica lumii contemporane sunt propuse urm toarele modalit i menite sa nl ture treptat caren ele semnalate la nivelul educa iei formale: - descongestionarea materiei i crearea ocaziilor tot mai numeroase de afirmare a talentelor i a intereselor tinerilor, prin cre terea i diversificarea ofertei de op ionale i de alternative educa ionale; - anse reale pentru fiecare unitate de nv mnt de a- i determina propriul curriculum (prin curriculum la decizia scolii); - posibilitatea utiliz rii flexibile a segmentului neobligatoriu din programe n func ie de nevoile locale de educa ie i formare; - asigurarea sinergiei dintre nv area formal , nonformal i informal , n sensul deschiderii colii nspre influen ele educative nonformale i informale i g sirea modalit ilor optime de articulare ntre acestea; - armonizarea politicilor i practicilor privind instruirea ini ial i continu (asigurarea calit ii i continuit ii prin con inutul curriculum-ului, evaluare i recunoa tere) i regndirea tuturor nivelurilor i structurilor nv mntului din prespectiva educa iei permanente; - integrarea rapid a noilor tehnologii comunica ionale n procesul de nv mnt.

S-ar putea să vă placă și